Kvartalsrapport Q Dala Energi AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)"

Transkript

1 Information offentliggjord den 26 november Kvartalsrapport Q Kvartal 3, Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse från föregående år saknas.

2 KVARTALSRAPPORT Q Sida 2 DALA ENERGI VARNAR FÖR NEGATIVT RESULTAT I KONCERNEN Koncernen redovisar ett negativt resultat för perioden januari-september. Förutom att våra verksamheter visar sämre resultat än förväntat har arbetet med förvärvet av Dala Elnät krävt extra resurser. Dessutom har elhandelsverksamheten i intressebolaget Dala Kraft gett ett stort underskott. Rörelseresultatet för elnätsverksamheten visar ett acceptabelt resultat på 16.7 MSEK. Värmerörelsen visar ett rörelseresultat för perioden på -3,7 MSEK. Stadsnätsverksamheten visar ett rörelse resultat på -1 MSEK men är i en uppbyggnadsfas och förväntas ge ett överskott för hela året. Dala Kraft visar vinst men belastar Dala Energi med 9,6 MSEK 2010 har varit ett tufft år för elhandelsmarknaden i Sverige, med höga priser och en extremt kall vinter har flera elhandlare visat röda siffror, tyvärr har även detta drabbat Dala Kraft AB med dotterbolaget Enkla elbolaget. Dala Energis ägande i Dala Kraft är 23,4%. Dala Krafts resultat har belastats av ett stort underskott för årets första fyra månader, ett negativt rörelseresultat på ca 50 MSEK. Positivt är dock försäljningen av dotterbolaget Dala Elnät med dottern Dala Datanät. Försäljningen gav en reavinst på 61,4 MSEK som täcker förlusten och ger ett bra överskott. På grund av Dala Energis ägande i Dala Kraft får dock inte den reavinsten konsolideras i Dala Energikoncernen (vinst från intressebolag). Köpet av dotterbolaget Dala Elnät den 1 juli innebär att resultatet av årets första 6 månader inte får konsolideras i Dala Energikoncernen utan endast tiden därefter. Konsekvensen i Dala Energis bokslut för 2010 blir att strukturaffärerna med Dala Elnät belastar Dala Energis resultat. Försäljningen av vattenkraft i Säter Energi pågår men är ej slutförd. Ger denna försäljning reavinst kan koncernens andel konsolideras då presumtiva köpare inte ingår i Dala Energikoncernen. Förvärvet av Dala Elnät 1 juli 2010 förvärvades Dala Elnät från Dala Kraft AB. I och med köpet bedriver Dala Energi elnätsverksamhet i fyra kommuner i Dalarna; Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik. Till Dala Energis tidigare ca kunder adderades drygt kunder. Sett till antalet kunder eller mätpunkter är Dala Energi Dalarnas största elnät med drygt kundanläggningar. Dala Datanät driver stadsnätsverksamhet i Säters kommun. Organisationsförändringar pågår för att samordna Dala Energi Elnät och Dala Elnät.

3 KVARTALSRAPPORT Q Sida 3 RESULTAT Under perioden januari-september 2010 uppgick rörelseresultatet till 11,1 MSEK. Resultatet är något sämre än budgeterat, rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent. Energiomsättningen har varit högre än budgeterat i huvudsak att hänföra till väderlek och förvärvet av Dala Elnät. Väderleken under årets första nio månader har varit ca 10% kallare än normalt och det är i första hand starten på året med kalla vintermånader som är orsaken. Den kalla väderleken har inneburit att den del av vår energiomsättning som används för uppvärmning ökat i motsvarande grad. Vilket innebär att den totala energiomsättningen i näten varit ca 7,6 högre än föregående år. Inkluderas omsättningen i Dala Elnät för hela perioden innebär det en omsättningsökning med ca 31 %. Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till SEK, betydligt mer än budgeterat och huvudsakligen hänförligt till ökade kostnader för transitering av el och bränslekostnader. Resultat efter finansiella poster inklusive resultat från intressebolag ( SEK) uppgick till SEK. Det negativa resultatet från andelen i Dala Kraft och konsekvensen av strukturaffärerna med Dala Elnät belastar Dala Energikoncernen så att periodens nyckeltal blir mycket försämrade. Däremot visar respektive bolag betydligt bättre nyckeltal. Resultatet efter skatt exklusive resultatandel i intressebolag uppgick till SEK. ELNÄT Affärsenhet elnät har framförallt påverkats av den kalla vintern i januari mars. För perioden januari september har 422,5 GWh el distribuerats i elnäten, ca 7,4 % mer än föregående år eller 24 GWh mer än budget, detta ger en marginalintäkt på knappt två miljoner. Tyvärr har det kalla vädret också inneburit att abonnerad effekt från överliggande nät överskridits vid flera tillfällen, beräknad merkostnad för detta blir ca 4 Mkr. Hedbodberget etapp 2 för elmatning till 6 st nya vindkraftverk har utförts och avslutas före årsskiftet. VÄRME Affärsenhet värme har tack vare den nya biopannan som installerades under 2009 klarat sig ganska bra trots den kalla vintern, med en januari månad som var hela 27% kallare än normalår kunde andelen olja på toppen ha blivit väldigt stor om inte den nya biopannan funnits på plats. Andelen olja under årets första månader blev endast ca 4%. Vid anläggningen i Insjön inträffade dock ett oplanerat driftstopp i januari som innebar ren oljeeldning under reparationstiden. Investeringen i ny reserv och spetspanna är i sort sett slutförd. Perioden har inneburit ökade värmeleveranser på ca 2,2 GWh jämfört med samma period föregående år. Produktionsprocessen har visat en låg totalverkningsgrad och ett omfattande analysarbete har startats och beräknas vara klart under november månad. STADSNÄT Uppdraget med stadsnät till byarna i Rättvik, Leksand och Gagnefs kommuner har tilldelats Dala Energi och innebär att bolaget under knappt tre år skall bygga fibernät för 48 MSEK på uppdrag av kommunerna. Utbyggnaden av stadsnätet går enligt planerna och affärsmodellen med extern kommunikationsoperatör är etablerad. Huvuddelen av anslutningar av de kommunala bostadsbolagen i Leksand och Rättvik har utförts under året.

4 KVARTALSRAPPORT Q Sida 4 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN Nettoomsättning för perioden januari-september uppgick till 127 MSEK. Intäkterna från elnätsenheten uppgick till 108,7 MSEK. Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var 342,5 GWh (319), exklusive Dala Elnäts elomsättning som var ca 80 GWh för samma period. Intäkterna från värmeenheten uppgick till 18,3 MSEK. Värmeleveranserna uppgick till 24,7 GWh (22,4). Intäkterna från stadsnätsenheten uppgick till 4,3 MSEK. Belopp i tkr HELÅR Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag Balansomslutning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varav Kassa och Bank Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristig skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar i koncernens bolag har uppgått till 43,2 MSEK under perioden. Klimpbidrag har erhållits med 6,7 MSEK som reducerat investeringarna och förvärv av dotterbolag uppgår till 142,4 MSEK. I elnätet har 28,4 MSEK investerats i förnyelse och utbyggnad. I stadsnätet har 7,4 MSEK investerats i ny kanalisation och fiber. I värmenätet har 7,4 MSEK investerats i ny panna i Insjön och 6,7 MSEK har erhållits i klimpbidrag för tidigare års investeringar.

5 KVARTALSRAPPORT Q Sida 5 Nyckeltal Nyckeltal för koncernen 2010 Jan -sept 2009 Jan-sept Elproduktion i vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km 28,2 28,2 Optofibernät km Jan-sept 2009 helår Rörelsemarginal i % 8,7 15 Vinstmarginal i % -3,6 14 Avkastning på totalt kapital i % 0,5 5 Avkastning på eget kapital efter skatt i % -2,1 8 Soliditet i % Vinst per aktie kr -0,21 0,88 Antal aktier, periodens utgång, tusental Utdelning per aktie kr - 0,30 Antal heltidsanställda (medelantal) Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, R T = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget kapital efter skatt i %, R E = Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet i % = Eget kapital i procent av balansomslutning Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång

6 KVARTALSRAPPORT Q Sida 6 Finansiell kalender 2010 Nyemission Nyemissionen på aktier blev övertecknad och blev registrerad hos Bolagsverket den 21 juni Delårsrapporter Delårsrapporter för 2010 har upprättats för januari april och januari-september. Delårsrapporter kommer fortsättningsvis att upprättas kvartalsvis. Årsstämma Årsstämma för 2009 hölls den 21 maj 2010 i Rättviks Arena med 444 aktieägare representerande aktier Årsstämma för 2010 kommer att hållas fredagen den 20 maj Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen hölls den 9 juni 2010 Aktieutdelning 0:30 kr/aktie, avstämningsdag var och utbetalning skedde Årsredovisning Årsredovisning 2009 finns att tillgå på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer Kontaktinformation Hans Bywall, VD och koncernchef Inger Carlsson, Administrativ chef och Vice VD

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 Tekniska Verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, +1% TILL 3.402 MNKR (3.379) RÖRELSERESULTATET +4% TILL 454 MNKR (437) LÅGT ELPRIS OCH STIGANDE

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015

Aligera Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015. Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015 1 Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 2015 mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Ett starkt första kvartal Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,7 (1,7) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2014 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 458 (2 789) MSEK Rörelseresultat 315 (424) MSEK Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer