Tertialrapport Dala Energi AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)"

Transkript

1 Information offentliggjord fredag den 18 juni Tertialrapport Tertial 1, Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period föregående år.

2 TERTIALRAPPORT Sida 2 RESULTAT Under perioden januari-april 2010 uppgick rörelseresultatet till sek. Resultatet är i nivå med budget och rörelsemarginalen uppgick till 14,7 procent. Rörelsekostnaderna under tertialet uppgick till sek, betydligt mer än budgeterat och huvudsakligen hänförligt till ökade kostnader för transitering av el och bränslekostnader. Resultat efter finansiella poster exklusive resultat från intressebolag uppgick till sek. Årets resultat exklusive intressebolag uppgick till sek. ELNÄT Affärsenhet elnät har framförallt påverkats av den kalla vintern i januari mars. För perioden januari april har 205 GWh el distribuerats i elnäten, detta är 18,5 GWh mer än budget, detta ger en marginalintäkt på knappt två miljoner. Tyvärr har det kalla vädret också inneburit att abonnerad effekt från överliggande nät överskridits vid flera tillfällen, beräknad merkostnad för detta blir ca 4 Mkr. Nettoeffekten blir minus ca 2 Mkr. För övrigt så har grävsäsongen just startat och därmed investering i nya markförlagda ledningar. Hedbodberget etapp 2 för elmatning till 6 st nya vindkraftverk har påbörjats. VÄRME Affärsenhet värme har tack vare den nya biopannan som installerades under 2009 klarat sig ganska bra trots den kalla vintern, med en januari månad som var hela 27% kallare än normalår kunde andelen olja på toppen ha blivit väldigt stor om inte den nya biopannan funnits på plats. Andelen olja under årets första månader blev endast ca 4%. Vid anläggningen i Insjön inträffade dock ett oplanerat driftstopp i januari som innebär ren oljeeldning under reparationstiden. Efter händelsen har beslut fattats om investering i ny reserv och spetspanna. Den nya pannan kommer att eldas med pellets. Perioden har inneburit ökade värmeleveranser på ca 2 GWh jämfört med samma period föregående år. Resultatet under årets första fyra månader visar tyvärr på ett negativt resultat för affärsenheten på 1,4 MSEK. STADSNÄT Utbyggnaden av stadsnät går enligt planerna och affärsmodellen med extern kommunikationsoperatör är etablerad. Anslutning av större kunder i Leksand och Rättvik går enligt planering. De första åren kommer att vara investeringsintensiv med utbyggnad av nät och kundanslutningar. Kundanslutningar ger anslutningsavgifter och kommer att vara gynnsamt för kassaflödet.

3 TERTIALRAPPORT Sida 3 DELÄGANDE I INTRESSEBOLAG Dala Kraft 2010 har varit ett tufft år för elhandelsmarknaden i Sverige, med höga priser och en extremt kall vinter har flera elhandlare visat röda siffror, tyvärr har även detta drabbat Dala Kraft AB med dotterbolaget Enkla elbolaget. Dala Energis ägande i Dala Kraft är 23,4%. Dala Krafts resultat kommer att belastas av ett stort underskott för årets första fyra månader, ett negativt rörelseresultat på ca 50 MSEK. Positivt är dock försäljningen av dotterbolaget Dala Elnät med tillhörande döttrar Dala Datanät och vattenkraft i Säter Energi. Försäljningen förväntas ge en reavinst motsvarande underskottet i elhandeln. Vindkraft Dala Energi äger 2,9 % i Dala Vind AB, strategin hittills har varit att satsa motsvarande de intäkter som kommer från försäljning av Gröna certifikat från den småskaliga vattenkraften. Dala Vind investerar under 2010 i Tavelbergets vindkraftpark bestående av 5 verk varav 2 kommer att behållas. Varje verk har en maxeffekt på 2 MW och beräknas producera ca MWh per år. Under senare delen av 2010 alternativt 2011 kommer en nyemission att genomföras i Dala Vind för ytterligare utbyggnad av vindkraftparker. Närmast i planeringen ligger Rossberget väster om Siljan samt Högtjärnsklack i Hedemora. Resultatprognosen för 2010 är svagt positiv??. Dala Energis ägande i Dala Vindkraft ekonomisk förening utgörs av 170 andelar. Föreningen planerar 0 resultat men avkastningen på ägandet sker genom det lägre medlemspris som vindenergin säljs för. Koncernen äger även andelar i de första vindkraftföreningarna i Dalarna, 20 andelar i Äppelbovind och 50 andelar i Vindela, där avkastningen betalas ut i form av återbäring. NYEMISSION Den nyligen genomförda nyemissionen blev övertecknad och samtliga aktier har tecknats till kursen13 SEK vilket totalt har tillfört bolaget 65 MSEK i form av aktiekapital och eget kapital. Huvuddelen, ca 63 MSEK tecknades av befintliga aktieägare, resterande del tecknades av nya ägare som i mars 2010, i samband med nyemissionen, med ett klart och tydligt ja markerade att de ville vara på bolagets spännande framtidsresa. Det är oerhört glädjande att vi med förtroende och kapital kan jobba vidare med vår vision att vara en drivkraft för bygdens utveckling. FÖRVÄRV AV DALA ELNÄT Nu är det klart att Dala Energi AB köper Dala Elnät av Dala Kraft AB. Avtalet godkändes av styrelsen för Dala Kraft på onsdagen. Dala Energi övertar ägandet av Dala Elnät den 1 juli. I och med köpet kommer Dala Energi att bedriva elnät i fyra kommuner i Dalarna, genom Dala Elnät i Säter och tidigare i Gagnef, Leksand och Rättviks kommuner. Till Dala Energis nuvarande ca kunder adderas drygt 7 200, sett till antalet kunder eller mätpunkter så blir Dala Energi Dalarnas största elnät med drygt kundanläggningar. I affären ingår även Dala Datanät som driver stadsnätsverksamhet i Säters kommun. Dala Energi betalar 140 Mkr för aktierna i Dala Elnät AB. Affären skall godkännas av Dala Energis styrelse.

4 TERTIALRAPPORT Sida 4 Finansiell utveckling i sammandrag för koncernen Nettoomsättning för tertialet uppgick till 69 Mkr. Intäkterna från elnätsenheten uppgick till 57 Mkr. Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var 204,6 GWh (184,9). Intäkterna från värmeenheten uppgick till 11,7 Mkr. Värmeleveranserna uppgick till 19,2 GWh (17,1). Intäkterna från stadsnätsenheten uppgick till 1,9 Mkr Mkr. Belopp i tkr HELÅR Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag Balansomslutning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varav Kassa och Bank Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristig skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar i koncernens bolag har uppgått till 10,2Mkr under perioden. I elnätet har 3,9 Mkr investerats i förnyelse och utbyggnad och i mätinsamlingssystem investerades 1,3 Mkr. I stadsnätet har 2,3 Mkr investerats i ny kanalisation och fiber. I värmenätet har ombyggnaden av produktionsanläggningen i Insjön och nya anslutningar till kunder gjorts för 2 MKr.

5 TERTIALRAPPORT Sida 5 Nyckeltal Nyckeltal för koncernen 2010 Jan -april 2009 Jan-april Elproduktion i vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km 28,2 Optofibernät km 185 Antal helårstjänster Jan-april 2009 helår Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Avkastning på totalt kapital i % 1,8 5 Avkastning på eget kapital efter skatt i % 2,5 8 Soliditet i % Vinst per aktie kr 0,25 0,88 Antal aktier, periodens utgång, tusental Utdelning per aktie kr - 0,30 Antal heltidsanställda (medelantal) Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, R T = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget kapital efter skatt i %, R E = Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet i % = Eget kapital i procent av balansomslutning Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång

6 TERTIALRAPPORT Sida 6 Finansiell kalender 2010 Nyemission Nyemissionen på aktier blev övertecknad och beräknas vara registrerad hos Bolagsverket under juni 2010 Delårsrapporter Delårsrapporter för 2010 kommer att upprättas för januari april samt januari augusti. Delårsrapporter offentliggörs januari april 18 juni januari augusti 30 september Årsstämma Årsstämma för 2009 hölls den 21 maj 2010 i Rättviks Arena med 444 aktieägare representerande aktier Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen hölls den 9 juni 2010 Aktieutdelning 0:30 kr/aktie, avstämningsdag och utbetalning Årsredovisning Årsredovisning 2009 finns att tillgå på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer Kontaktinformation Hans Bywall, VD och koncernchef Inger Carlsson, Administrativ chef och Vice VD

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2014 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 458 (2 789) MSEK Rörelseresultat 315 (424) MSEK Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB (publ) Delårsrapport 1 september 2008 28 februari 2009 Sida 1 av 9 Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2008 28 februari 2009 Nettoomsättningen ökade med 83 procent och uppgick till

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2011 29 februari 2012

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2011 29 februari 2012 Delårsrapport 1 september 2011 29 februari 2012 Kraftig ökning av tillståndsgivna projekt, men tuffare marknadsförutsättningar Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2011 29 februari 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer