Dala Energi AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dala Energi AB (publ)"

Transkript

1 Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké Nettoomsättning tkr ( ) Rörelseresultat tkr (33 504) Resultat efter skatt tkr (19 350) Resultat per aktie 1,18 kr (0,82) Avkastning på totalt kapital 6 % (4) Avkastning på eget kapital 10 % (7) *) Dala Energi koncernens resultat efter skatt uppgår till tkr (19 350). Intressebolaget Dalakraft AB s resultat ingår med tkr (6 955).

2 Sida 2 INNEHÅLL VD:s kommentarer... 3 Omsättning och resultat... 4 Finansiell utveckling i sammandrag... 5 Redovisnings- och värderingsprinciper... 6 Investeringar... 6 Risker och osäkerhetsfaktorer... 7 Aktien... 7 Finansiering... 7 Utdelning... 7 Nyckeltal... 8 Finansiell kalender

3 Sida 3 VD:S KOMMENTARER Året som gick var rekordvarmt. Medeltemperaturen i Sverige blev den högsta som hittills registrerats. Våra kunders elförbrukning påverkas i hög grad av vädret, ett varmt år ger lägre energiomsättning. Stadsnät, som från och med 1 januari 2015 heter fibernät, sålde hälften så mycket anslutningar mot planerat då vi har missbedömt kundintresset och vårt behov av säljinsatser. För att landsbygden ska stå sig i konkurrensen mot storstadsregionerna men även för att kunna följa med i den snabba utvecklingen så kommer tillgången till bredband att bli allt viktigare. Det enda vi vet med säkerhet är att utvecklingen kommer att gå ännu fortare i framtiden. En stor utmaning är hur vi ska få utbud och efterfrågan att gå i takt samtidigt som det ska ske på affärsmässiga grunder. Att vara en drivkraft för bygdens utveckling med ett medvetet engagemang för miljön. Det är vår vision och det vi jobbar och strävar mot, årets alla dagar, inom samtliga affärsområden. Vår fjärrvärme baseras på biobränsle till 99 procent. Alla elinköp som vi gör kommer från förnyelsebara energikällor. Vårt elnät är stabilt och säkert och står fortfarande för huvuddelen av våra intäkter, men bakom hörnet väntar en förändrad elnätsreglering och behov av förnyelse i tekniken. Vi har nog bara sett början av vad framtidens smarta elnät kommer att prestera och förväntas kunna leverera. Dala Energi ska fortsätta att utvecklas. Medarbetare, chefer, styrelse och ägare måste alla samverka och gå i takt. Vi behöver fortsätta att jobba med vår effektivitet i alla led och göra rätt strategiska val. Under 2014 har vi jobbat med att utveckla oss alla som ledare och medarbetare, ett arbete som vi ska fortsätta med. Jag vill slutligen tacka alla engagerade medarbetare för ett bra jobb under året som gått! Hans Bywall VD

4 Sida 4 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick till tkr ( ) och aktiverat eget arbete till tkr (8 821). Rörelsekostnaderna blev tkr ( ) och rörelseresultatet uppgick till tkr (33 504). Dala Energis ägande i intressebolaget Dalakraft är 24,04 % och andelen i Dalakrafts resultat uppgick till tkr (6 955). I presentationen av verksamhetsgrenarna nedan ingår intäkter och kostnader som eliminerats i koncernredovisningen. Jämförelsetalen för 2013 har räknats om enligt angivna värderings- och redovisningsprinciper. Elnätsverksamheten Intäkterna från elnätsverksamheten uppgick till tkr ( ). Prishöjningen har uppgått till 2% och aktiverat eget arbete uppgick till tkr (7 508). Rörelsekostnaderna uppgick till ( ). Kostnadsminskningen beror till största delen på lägre transiteringskostnader föranlett av en lägre energiomsättning men också på att man förra året hade högre kostnader för underhåll. Vidare så har den egna produktionen, som bidrar till förlusterna, varit högre. Jämförelsetalet har räknats om med 769 tkr. Rörelseresultatet blev tkr (32 213). Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var MWh ( ). Elproduktionen från koncernens 7 vattenkraftstationer blev MWh (2 650). Värmeverksamheten Intäkterna från värmeverksamheten uppgick till tkr (31 586). Minskningen beror främst på lägre energiomsättning. Ingen prishöjning gjordes inför Rörelsens kostnader uppgick till tkr (29 861). Kostnadsminskningen beror till största delen på lägre bränslekostnader för perioden men reparationerna har dock varit högre än föregående år till följd av oväntade skador på distributionsanläggningarna. Vidare så har kostnader för dokumentation av kulvertnätet tagits under året. Jämförelsetalet har räknats om med 569 tkr. Rörelseresultatet blev tkr (1 725). Värmeleveranserna uppgick till MWh (41 501). Stadsnätsverksamheten Intäkterna från stadsnätsverksamheten uppgick till tkr (17 469). Största delen av årets omsättning omfattar intäkter från hyra av svartfiber, kapacitet, kick back från våra leverantörer samt anslutningsavgifter. Aktiverat eget arbete uppgick till 876 tkr (1 313). Rörelsens kostnader blev till tkr (25 884). Jämförelsetalet har räknats om med tkr. Rörelseresultatet blev tkr (-7 102). Årets resultat efter skatt i koncernen uppgick till tkr (19 350).

5 Sida 5 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG KONCERNEN, belopp i tkr Kvartalsjämförelse Ackumulerat Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Aktiverat eget arbete Rörelsens kostnader Andel i intresseföretags resultat efter skatt Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Skatter / minoritet Periodens resultat Balansräkning i sammandrag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital/minoritet Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

6 Sida 6 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3) och vägledning hämtades ur RR 1:00 Koncernredovisning. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om. Enligt K3 reglerna ska materiella anläggningstillgångar delas upp i väsentliga komponenter och avskrivningar görs enligt den bedömda nyttjandeperioden för respektive komponent. Det innebär för Dala Energi koncernen att produktionsanläggningar, distributionsanläggningar och byggnader delats upp i betydande komponenter. Effekterna av övergången visas nedan. UB 2013 enligt tidigare principer Justeringar 2013 enligt K3-reglerna UB 2013 enligt K3- reglerna Balansräkningen Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar för skatter Summa eget kapital och skulder Resultaträkningen Avskrivningar Skatt på årets resultat Årets resultat INVESTERINGAR Investeringsnivån har varit normal under året. Totalt investerades tkr (60 045) i immateriella och materiella anläggningstillgångar i koncernens bolag. I elnätsverksamheten investerades totalt tkr i normal upprustning och utbyggnad av nätet. I värmeverksamheten har tkr investerats totalt varav tkr avser distributionsnät. Stadsnätsverksamheten har investerat tkr i aktiv utrustning och nät.

7 Sida 7 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Dala Energi koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Dessa inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade risker såsom driftstörningar, väderlek, tekniska risker, prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt förändringar i lagar och regelverk som kan påverka Dala Energi koncernens marknadsförutsättningar. Riskhanteringen innehåller tre steg. I den första identifieras riskerna samt kategoriseras som antingen strategiska risker, operationella risker, efterlevnadsrisker, miljörisker och finansiella risker. I ett andra steg analyseras riskerna. Därefter noteras vilka riskreducerande åtgärder som finns på plats, det vill säga hur den interna styrningen och kontrollen ser ut. I ett tredje steg vidtas åtgärder och den interna styrningen och kontrollen utvärderas. AKTIEN Antal aktier uppgår till Aktien handlas sedan på Alternativa Aktiemarknaden. Handel sker en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Genom Alternativas handelsmodell skapas en mer koncentrerad likviditet i aktien där säljare och köpare kan mötas. Läs mer om handeln på FINANSIERING Bolagets finansiering sker i form av det egna genererade kassaflödet samt genom banklån genomfördes även en nyemission för att möjliggöra expansiva investeringar. UTDELNING Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 på 0,35 kr per aktie (0,33 kr). Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till tkr vilket utgör 30 % av verksamhetsårets resultat efter skatt.

8 Sida 8 NYCKELTAL Nyckeltal för koncernen Elproduktion i vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km 38 37, ,4 28,7 Optofibernät km Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Avkastning på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital i % Soliditet i % Vinst per aktie kr 1,18 0,82 2,08 0,10 0,38 Antal aktier, årets utgång, tusental Utdelning per aktie kr 0,35* 0,33* 0,33 0,30 0,30 Antal heltidsanställda (medelantal) Definitioner av nyckeltal Nyckeltal avseende har inte omräknats enligt K-3 reglerna. Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, RT = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital i %, RE = Resultat efter finansiella poster förhållande till eget kapital Soliditet i %, S = Eget kapital i förhållande till balansomslutning Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång * Föreslagen utdelning

9 Sida 9 FINANSIELL KALENDER 2015 Delårsrapporter Delårsrapporter för 2015 kommer att upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum Januari-mars Q1 15 maj April-juni Q2 14 september Juli-september Q3 13 november Årsstämma Årsstämma för 2014 hålls den 22 maj 2015, klockan 16.00, på Tegera arena i Leksand. Kallelse till årsstämman beräknas ske under vecka 16. Årsredovisning och delårsrapporter Årsredovisningar och delårsrapporter publiceras på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kontaktinformation Hans Bywall, VD och koncernchef Susanne Juhl, Ekonomichef Alternativa aktiemarknaden