Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB"

Transkript

1 Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Bakgrund Tidigare arbete och resultat av följeforskningen Uppdrag och metod 5 2 Företagens upplevda nytta av såddlånet Företagen drivs av en man i Göteborgsregionen Den framtida marknaden är internationell Såddlånet bidrar till att forskning kommersialiseras Begränsade informationskanaler Nödvändig men inte tillräcklig finansiering Såddlånet skapar nyetableringar och företagen ser positivt på innovationsutvecklingen Såddlånet bedöms ha stor betydelse för innovationsutvecklingen Mycket bra service och bemötande Finns exempel på enorm utveckling 11 3 Sammantagen bedömning av resultat i förhållande till mål 12 Bilaga 1 Presentationerna vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet 14 Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussionen vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet 28

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Västra Götalandsregionen kan enligt SFS 2008:762 Förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation stödja enskilda företag med såddfinansiering. Regionen bedömer såddfinansiering som en strategisk satsning av vikt. Mellan åren pågår projektet såddlån i Västra Götaland, med tillhörande utbetalningar gjorda senast Som medfinansiär står den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Såddfinansieringen handlar om finansiering av utvecklingsinsatser i tidigt stadium av nyligen etablerade (får ha drivit verksamhet i max tre år) små företags (max 10 anställda) utveckling, med fokus på nya teknik- och kunskapsbaserade företag. Såddfinansieringen kan antingen ske som villkorslån på max kronor, eller som bidrag uppgående till max kr. Huvuddelen utgörs av lån och en mindre del som bidrag. Det aktuella projektet som finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden berör endast lånedelen. Syftet med projektet är att bevilja lån till enskilda företag. Målet med satsningen är att: stärka innovativa företags nationella och internationella konkurrenskraft bidra till att forskning kommersialiseras öka antalet nyetableringar och generera nya arbetstillfällen Såddfinansieringens målgrupp är nystartade företag med unika produkter med internationell potential och som behöver finansiering för att utveckla och kommersialisera denna. 1.2 Tidigare arbete och resultat av följeforskningen I Sweco:s delrapport som presenterades för projektet i februari 2011 gav Sweco förslag på en ny mål-medel hierarki som vi ansåg bättre speglade projektets arbetssätt och målsättningar. I denna delrapport konstaterades också att det var få företag som drevs av kvinnor som beviljades såddlån. I september 2011 anordnade därför Sweco ett seminarium Kvinnor & riskkapitalet, för att diskutera varför fördelningen ser ut som den gör och tänkbara åtgärder för att förbättra situationen. Personal från Almi, Innovationsbron, Inkubatorerna, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen bjöds in. Sweco redogjorde för finansieringssituationen för företag som ägs och drivs av kvinnor 4 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

5 och tänkbara förklaringsfaktorer. Denna presentation kompletterades med en presentation av affärsängeln Karin Kronstam, som är grundare till ett affärsängelnätverk för företag som drivs av kvinnor det så kallade IDA-nätverket. Karin Kronstams presentation fokuserade mer på hur riskkapitalmarknaden fungerar i praktiken. (Båda presentationerna biläggs denna rapportering). De efterföljande diskussionerna koncentrerades till frågeställningarna: Vilka hinder finns för att få en jämnare fördelning av riskkapital mellan kvinnor och män? Vad behöver göras för att förbättra kvinnors tillgång till riskkapital? (minnesanteckningarna bifogas). 1.3 Uppdrag och metod Denna rapport utgör slutrapporten för Sweco Eurofutures förljeforskningsuppdrag och fokuserar på projektets måluppfyllelse. Sweco har tillsammans med Västra Götalandsregionen beslutat genomföra en webbenkät till samtliga företag som har beviljats såddlån under Sweco har också genomfört kompletterande telefonintervjuer med företag som har beviljats såddlån Enkäten har gått ut till sammanlagt 30 respondenter. Av dessa har 21 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. Intervjuer har genomförts med sammanlagt 8 såddlånsföretag, vilket utgör 35 procent av de företag som beviljades såddlån Företagens upplevda nytta av såddlånet Företagen drivs av en man i Göteborgsregionen Det typiske såddföretaget, enligt enkätundersökningen, finns i Göteborgsregionen (86 %), drivs av en man (89 %) och är verksamt inom miljö och energi (45 %) eller biomedicin och hälsa (30 %). Såddföretagen är små 35 % har inga anställda i företaget och en lika stor andel anger att företaget har 1-3 anställda. Den resterande delen dvs 30 procent har 4-6 anställda i företaget. Såddlånet används i huvudsak till att täcka personalkostnader eller konsultkostnader. Tre fjärdedelar av respondenterna anger att lånet i huvudsak täcker dessa kostnader. 45 procent anger att lånet i huvudsak täcker kostnader för utrustning respektive patentkostnader och 40 procent anger att lånet bekostar utgifter för utrustning. Respondenterna har kunnat välja flera alternativ varför totalen uppgår till 280 procent Den framtida marknaden är internationell En dryg tredjedel av respondenterna i enkätundersökningen anger att företaget inte har en marknad idag, vilket är en lika stor andel som anger att företaget i dagsläget har en internationell marknad. Det finns en tydlig förväntan bland såddföretagen att de framtida kunderna för den utvecklade produkten, processen och/eller tjänsten ska utgöras av

6 kunder på en internationell marknad. Hela 90 procent av respondenterna gör bedömningen att produkten, tjänster eller processen kommer att efterfrågas av internationella kunder. Av de åtta företag som Sweco har intervjuat hade ett företag under 2011 utvecklat en produkt som redan samma år har inneburit omfattande beställningar från två stora internationella organisationer. Denna utveckling får anses exceptionell. Av de övriga intervjuade företagen hade ett företag utvecklat en produkt som i dagsläget säljs till en svensk kund. De övriga intervjuade företagen har inga kunder i dagsläget. Deras bedömning om när innovationen kunde nå en marknad varierar från någon månad till cirka ett år och samtliga bedömde att det fanns en internationell efterfrågan på den utvecklade produkten. Diagram 1 och 2 Enkätföretagens bedömning av nuvarande och framtida marknad Företagets marknad idag Företagets framtida marknad Har ingen marknad 35% Lokal/regional 0% Lokal/regional 5% Nationell 10% Nationell 25% Internationell 35% Internationell 90% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Såddlånet bidrar till att forskning kommersialiseras En målsättning med projektet såddlån i Västra Götaland är att projektet ska bidra till att forskning kommersialiseras. En betydande majoritet av de 21 företag som har svarat på enkäten anger att innovationen är ett direkt resultat av samarbete med forskning. Vanligen sker detta samarbete med forskning vid högskola eller universitet. Bland de åtta företag som Sweco har intervjuat uppgav hälften att innovationen inte hade en tydlig forskningskoppling. Bland de fyra företag som angav att innovationen var sprungen ur forskningsarbete kom tre från universitetsforskning och en från industriell forskning. 6 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

7 Diagram 3 Enkätföretagens bedömning av om den produkt/tjänst eller process som utvecklas med hjälp av såddlån är ett direkt resultat av samarbete med forskning Produkent/tjänsten/processen som utvecklas/utvecklats är ett direkt resultat av samarbete med forskning (flera svar möjliga) Ja, forskning vid högskola eller universitet 60% Ja, forskning vid forskningsinstitut 10% Ja, forskning vid företag 20% Nej 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Begränsade informationskanaler Många av såddlånsföretagen har en nära koppling till inkubatorerna i Västra Götalandsregionen och det är via inkubatorerna som företagen i huvudsak har fått information om att företagen kan söka såddlån. Undersökningen visar att det inte verkar finnas särskilt många andra informationskanaler. Denna bild bekräftas också av Swecos intervjuer. Fem av de åtta intervjuade företagen angav att de fått information om såddlån via en inkubator och ett par av de intervjuade ansåg att lånet borde marknadsföras av fler aktörer för att således kunna komma fler innovativa företag tillgodo.

8 Diagram 4 Enkätföretagens svar på vilken organisation som informerade om såddlånet Av vilken organisation fick företaget kännedom om att man kunde söka såddlån? Inkubator 80% Västra Götalandsregionen 5% Almi Företagspartner AB 10% Innovationsbron AB 0% Connect Väst 5% Annan 0% Universitet/högskola 0% Kommun 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nödvändig men inte tillräcklig finansiering Hela 85 procent av respondenterna gör bedömningen att det inte fanns någon annan alternativ finansiering för projektet än såddlånet. Liknande svar framkom i intervjuundersökningen. Endast två av de intervjuade företagen gör bedömningen att det hade varit möjligt att finansiera projektet med andra medel. I det ena fallet skulle alternativet ha varit att företagen tillfördes mer riskkapital och mer ägartillskott men det hade varit mycket krångligare och tagit betydligt längre tid att utveckla produkten. I det andra fallet hade utvecklingskostnaderna kunnat täckas av intäkter från företagens övriga produktion, men i det fallet bedömdes utvecklingen också ha tagit betydligt längre tid. Nästan samtliga svarande företag (90 %) anger att de har fått annan extern finansiering till projektet och 72 procent anger att såddlånet till ganska stor del eller till stor del har bidragit till att företaget har fått annan extern finansiering. Att fler finansiärer tror på företaget och innovationen skapar förutsättningar för en tryggare finansiell bas för företagen och kan därmed sägas utgöra en indikator på målet att stärka innovativa företags nationella och internationella konkurrenskraft. Intervjuundersökningen visar på likande sätt att företagen i stor utsträckning har fått extern finansiering: sex av åtta företag har fått extern finansiering i form av Chalmers Incubators seed fund eller GU Holding och företagen bedömer att såddlånet har bidragit 8 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

9 till att man har fått mer riskkapital än vad som annars skulle ha varit fallet. Om fler tror på idén och företaget är det lättare att få ännu mer kapital. Kapitalet förstärker varandra. Samtliga intervjuade är mycket positiva till att Västra Götalandsregionen erbjuder lån i stället för ägarkapital. Dels anser man att lånet har förmånliga villkor, dels vill företagen inte släppa ifrån sig ännu mer inflytande över företaget. Flera av företagen har redan i dag en relativt komplicerade ägarstruktur eftersom de olika finansiärerna kräver ägarandelar för sitt engagemang i företaget Såddlånet skapar nyetableringar och företagen ser positivt på innovationsutvecklingen Ett mål med projektet såddlån i Västra Götaland är att öka antalet nyetableringar. 17 av 21 företag som besvarade enkäten anger att lånet till stor del har påverkat att företaget startade. Inget företag anger att lånet inte har haft någon betydelse alls på företagsstarten. Intervjuundersökningen visar en något annorlunda bild. Fem företag angav att de redan hade startat med hjälp av medel från Chalmers Innovation eller GU Holding. Två av de intervjuade företagen uppgav dock att såddlånet var helt avgörande för företagsstarten. Ett annat av de intervjuade företagen menar att man har startat ett produktionsbolag som ett resultat av omfattande beställningar av den utvecklade produkten. Diagram 5 Enkätföretagens bedömning av såddlånets betydelse för att företaget startade Vilken betydelse har såddlånet haft för företagsstarten? Ingen betydelse 0% Liten betydelse 5% Ganska stor betydelse 15% Stor betydelse 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De intervjuade företagen anger att utvecklingsprocessen har gått bra och i några fall bättre än förväntat. I några fall har det tagit längre tid, men i gengäld har företaget utvecklat fler produkter än planerat. Resultaten från enkätundersökningen visar också att

10 företagens innovationsutveckling går framåt. Endast ett företag i enkätundersökningen anger att utvecklingsprocessen har avslutats utan resultat. Närmare hälften har redan utvecklat en produkt/tjänst och/eller process och 37 procent bedömer att utvecklingsprocessen är klar om 1-2 år. Utvecklingen i företagen det senaste verksamhetsåret synes också relativt god. Hälften anger att omsättningen antingen har ökat eller varit oförändrad och 45 procent anger att antalet sysselsatta antingen har ökat eller varit oförändrad. En tiondel (två företag) anger att antalet sysselsatta har minskat i företaget. Diagram 6 Enkätföretagens bedömning av innovationsutvecklingen Har företaget med hjälp av såddfinansieringen tagit fram en ny eller förbättrad produkt/tjänst och/eller process Ja 47% Arbete pågår beräknas vara klart om 1-2 år 37% Arbete pågår beräknas vara klart om 3-5 år 11% Nej, utvecklingsprocessen har avslutats 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Såddlånet bedöms ha stor betydelse för innovationsutvecklingen Tre fjärdedelar av respondenterna i enkätundersökningen anger att såddlånet hade stor betydelse för utvecklingen av innovationen och en fjärdedel anger att lånet hade ganska stor betydelse. Sju av åtta företag i intervjuundersökningen anger att såddlånet var helt avgörande för att företagen skulle ha möjlighet att utveckla produkten eller tjänster. Dessa företag bedömer att det inte hade varit möjligt eller realistiskt att få tillräckligt med kapital i detta tidiga skede från någon annan aktör. Utvecklingskostnaderna anses så betydande att det inte hade varit möjligt att finansiera den med endast egna medel och det hade inte varit möjligt att fullt ut finansiera utvecklingskostnaderna med annat riskkapital på grund av för hög risk. Det företaget som bedömer att företaget förmodligen hade kunnat utveckla 10 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

11 produkten på egen hand hänvisar till medel som finns i form av intäkter från företagets övriga produktion. Den innovation företaget utvecklar med hjälp av såddlån har dock stora internationella organisationer som kunder och hade produkten inte blivit klar för att presenteras vid en viss tidpunkt hade produktionen enligt företaget försenats med två till tre år. Diagram 7 Enkätföretagens bedömning av såddlånets bidrag till innovationsutvecklingen Vilken betydelse har såddlånet haft för utvecklingen av en ny produkt/vara eller tjänst? Ingen betydelse 0% Liten betydelse 0% Ganska stor betydelse 26% Stor betydelse 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket bra service och bemötande De intervjuade företagen är mycket nöjda med bemötandet och servicen från Västra Götalandsregionen. Uppfattningen är att det finns en förståelse hos handläggarna för små innovativa företags behov och arbetssätt. Ansökningsprocessen anses vara smidig och rekvisitioner hanteras snabbt. I den mån regionen efterfrågar information eller kompletteringar anses dessa vara relevanta. En av de intervjuade lyfter dock fram att det vore värdefullt om regionen hörde av sig lite oftare i form av korta e-postmeddelanden om vad som förväntas av långivarna i form av återrapportering eller att företaget förväntas betala av på räntor kommande räkenskapsår etc. Det handlar således om att på smidigt sätt informera företagen om vad som förväntas av dem framöver Finns exempel på mycket stark utveckling De företag Sweco har varit i kontakt med i intervjuundersökningen visar upp en positiv bild av innovationsutvecklingen. I de flesta fall går utvecklingen enligt förväntan eller något bättre än förväntat. Företagen förväntas dock fortfarande vara små även om innovationen når ut på en internationell marknad. Sweco har dock stött på ett undantag

12 från denna generella bild och det är ett företag som utvecklar och producerar nödhjälpshus. Företaget säljer sjukvårdsprodukter och har med hjälp av intäkter från denna verksamhet och såddlån från Västra Götalandsregionen under åren 2010 och 2011 utvecklat prefabricerade små hus som, i stället för tält, kan användas i katastrofområden/flyktingläger. UNHCR och Internationella Röda Korset har enligt uppgift beställt hus till ett flyktingläger i Kenya för år Enligt intervjupersonen har sammanlagt 20 stora företag i Västra Götaland engagerats för att leverera ingående komponenter till dessa hus. Ett produktionsbolag har bildats. Detta bolag har köpt en industrilokal i Skara dit leverantörerna skickar sina detaljer. Enligt företaget behöver ca 200 personer anställas för att sköta paketeringen och distributionen av komponenterna till nödhjälpshusen. Husen är försedda med utrustning för vattenrening. Dessa färskvattentankar tillverkas i Mellerud liksom septiktankar som också ska distribueras till flyktinglägret. Enlig intervjupersonen kommer detta i sin tur att innebära att det tanktillverkande företaget behöver anställda ca 300 personer. 3 Sammantagen bedömning av resultat i förhållande till mål De mål som har satts upp för projektet såddlån i Västra Götalandsregionen är: stärka innovativa företags nationella och internationella konkurrenskraft bidra till att forskning kommersialiseras öka antalet nyetableringar och generera nya arbetstillfällen Endast ett av de svarande företagen i undersökningen uppger att innovationsarbetet har avslutats utan resultat och bland de intervjuade företagen anger flera att innovationsarbetet går bättre än förväntat. Nästan samtliga svarande såddföretag bedömer att det finns en internationell efterfrågan på den innovation som utvecklas med hjälp av såddlån och samtliga svarande gör också bedömningen att såddlånet antingen haft en stor eller ganska stor betydelse för att företaget skulle ha möjlighet att genomföra innovationsarbetet. Denna sammmantagna positiva bild innebär att Sweco gör bedömningen att såddlån bidrar till att stärka innovativa företags nationella och internationell konkurrenskraft. Hälften av de intervjuade företagen och 70 procent av de företag som har besvarat enkäten anger att innovationen är ett resultat av forskning. Således kan konstateras att det finns en stark koppling mellan såddföretag och forskning som bedrivs på universitet men även i viss mån från industrin. Frågan om i vilken utsträckning denna forskning kommersialiseras kan vara något för tidigt ställd. 60 procent av de svarande enkätföretagen anger dock att de redan i dagsläget har kunder på en nationell eller internationell marknad. Såddlånet få anses bidra till att företag etableras. Sammantaget anger 95 procent av de företag som har besvarat enkäten att lånet har haft stor eller ganska stor betydelse för att företaget skulle starta. 12 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

13 Såddlånet ska även bidra till att generera nya arbetstillfällen. I enkäten ställdes frågor om antalet anställda år 2010 och antalet anställda Sammanlagt hade 9 av 21 företag ökat antalet anställda mellan dessa år. Det handlar sammanlagt om 16 nya arbetstillfällen. Tre företag hade minskat antalet anställda med sammanlagt fyra arbetstillfällen. Kombinationen av att nästan samtliga svarande enkätföretag anger att lånet har haft betydelse för företagsstarten och att antalet nya arbetstillfällen har ökat bland dessa talar för att såddlånet i viss utsträckning bidrar till att generera nya arbetstillfällen. Överlag har det ännu inte skett någon sysselsättningsökning bland de företag som Sweco har intervjuat och som beviljades såddlån Dessa gör också bedömningen att företagen kommer fortsätta att vara litet även när produkten har lanserats på marknaden. Som Sweco har nämnt tidigare finns det dock ett undantag från denna generella bild och det är ett företag som har lyckats få stora beställningar av sin produkt och som väljer att sköta paketeringen och distributionen av denna i Sverige. Enligt utsago från företaget betyder detta att företaget behöver anställa upp emot 200 personer under 2012 för att klara leveranserna. Undersökningen ger en positiv bild av såddfinansieringen enligt de mål som har satts upp. Det bör dock betonas att resultaten bygger på entreprenörernas egen bedömning av såddfinansieringens betydelse för företagens etablering och utveckling. Det kan noteras att inkubatorerna spelar en stor roll vid informationen till företag om såddfinansiering. Det skulle kunna finnas ett värde i att i större utsträckning använda andra informationskanaler för att komma i kontakt med ett större antal innovativa företag i tidiga utvecklingsskeden.

14 Bilaga 1 Presentationerna vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet Kvinnor & Kapitalet Terese Strenger 1 14 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

15

16 16 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

17

18 18 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

19

20 20 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

21

22 22 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

23

24 24 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

25

26 26 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

27

28 Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussionen vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet Vilka hinder finns för att få en jämnare fördelning av riskkapital mellan kvinnor och män? Tungt industriarv i Västra Götalandsregionen strukturer som ligger kvar och påverkar, färre kvinnor i ledning jämfört med övriga Sverige Hur kommuniceras samhällets stöd språkbruk. Produktutvecklingspengar isf utvecklingspengar, FoU checkar Fortfarande presenteras entreprenören/innovatören som en man. Marknadsföring av stöd sker genom traditionella kanaler. Man borde lägga mer tid där klienterna finns. Man blir bekväm! Behövs personliga relationer. De som söker kan systemet Förordningen prioriterar vissa branscher Att driva förändring är som att driva företag finns problem med offentligt finansierade organisationer. Ibland mindre förändringsbenägna, men det ställs samtidigt större krav på offentligt finansierade organisationer. Olika målsättning från olika finansierar Innovationsbron vill en sak, regionen en annan. Värderingar styr vad är en häftig innovation?! Kriterier för vad vi bedömer som innovativa idéer behöver förändras Nischade inkubatorer både område, kompetens och ålder Mycket stort fokus på snabb tillväxt isf mer långsiktig tillväxt Vad behöver göras för att förbättra kvinnors tillgång till riskkapital? Skapa större tillväxtintresse hos de som startar Hur stimulerar man innovativa företag i servicesektorn? Stödförordning behöver förändras Konsultcheck för utveckling konsultcheck inom vård och omsorg 28 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

29 Företagarcentrum för tillväxt Lyssna mer direkt på växande tjänsteföretagen kanske en referensgrupp för sådana företag skulle kunna bildas? Projekt inom inkubatorn som syftar till att mixa kompetenser skulle kunna påverka könsfördelningen Utveckla de finansiella produkter så att de bättre matchar servicesektorns potential.

30

31

32 Regionutvecklingssekretariatet, Box 1091, Göteborg. Rapporten kan laddas ner från

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Finansiering Visit Värmland 2015-03-12 Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Sockenstämman den 15 maj 1855 Syftet var dubbelt då: synnerlig fördel för församlingen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar Finansieringsmöjligheter Västra Götaland Affärsutvecklingscheckar 2014 Informationsfilm Affärsutvecklingscheckar Om programmet för affärsutvecklingscheckar Programmet Affärsutvecklingscheckar är en förlängning

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Projekt: SPH Inkubator NYPS-id: 147702 Projektägare: Science Park Halmstad AB, Org nr. 556504-3774 Kontaktperson: Ulf Andersson Projektperiod (ursprunglig):

Läs mer

Slutsatser från utvärderingen

Slutsatser från utvärderingen Slutsatser från utvärderingen Jonatan Jürisoo 4C Strategies Presentationen följer här i PPT-format. För att se presentationen i Preziformat, vilket användes på seminariet, klicka här! Syfte med utvärderingen

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Varför en 100- lista?

Varför en 100- lista? Varför en 100- lista? Ökad styrelsekompetens i regionen och fler kvinnor i styrelserna är vik7ga frågor för regionens konkurrenskra

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen)

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) När man söker stadigvarande serveringstillstånd ska den finansiering styrkas som redovisas i finansieringsplanen. Du måste visa

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Affärsutveckling på Energimyndigheten

Affärsutveckling på Energimyndigheten Affärsutveckling på Energimyndigheten Vad är affärsutvecklingsenhetens uppdrag? Skapa förutsättningar för en ökad kommersialisering av forskningsresultat och innovationer Skapa ökade förutsättningar till

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer