Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB"

Transkript

1 Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Bakgrund Tidigare arbete och resultat av följeforskningen Uppdrag och metod 5 2 Företagens upplevda nytta av såddlånet Företagen drivs av en man i Göteborgsregionen Den framtida marknaden är internationell Såddlånet bidrar till att forskning kommersialiseras Begränsade informationskanaler Nödvändig men inte tillräcklig finansiering Såddlånet skapar nyetableringar och företagen ser positivt på innovationsutvecklingen Såddlånet bedöms ha stor betydelse för innovationsutvecklingen Mycket bra service och bemötande Finns exempel på enorm utveckling 11 3 Sammantagen bedömning av resultat i förhållande till mål 12 Bilaga 1 Presentationerna vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet 14 Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussionen vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet 28

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Västra Götalandsregionen kan enligt SFS 2008:762 Förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation stödja enskilda företag med såddfinansiering. Regionen bedömer såddfinansiering som en strategisk satsning av vikt. Mellan åren pågår projektet såddlån i Västra Götaland, med tillhörande utbetalningar gjorda senast Som medfinansiär står den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Såddfinansieringen handlar om finansiering av utvecklingsinsatser i tidigt stadium av nyligen etablerade (får ha drivit verksamhet i max tre år) små företags (max 10 anställda) utveckling, med fokus på nya teknik- och kunskapsbaserade företag. Såddfinansieringen kan antingen ske som villkorslån på max kronor, eller som bidrag uppgående till max kr. Huvuddelen utgörs av lån och en mindre del som bidrag. Det aktuella projektet som finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden berör endast lånedelen. Syftet med projektet är att bevilja lån till enskilda företag. Målet med satsningen är att: stärka innovativa företags nationella och internationella konkurrenskraft bidra till att forskning kommersialiseras öka antalet nyetableringar och generera nya arbetstillfällen Såddfinansieringens målgrupp är nystartade företag med unika produkter med internationell potential och som behöver finansiering för att utveckla och kommersialisera denna. 1.2 Tidigare arbete och resultat av följeforskningen I Sweco:s delrapport som presenterades för projektet i februari 2011 gav Sweco förslag på en ny mål-medel hierarki som vi ansåg bättre speglade projektets arbetssätt och målsättningar. I denna delrapport konstaterades också att det var få företag som drevs av kvinnor som beviljades såddlån. I september 2011 anordnade därför Sweco ett seminarium Kvinnor & riskkapitalet, för att diskutera varför fördelningen ser ut som den gör och tänkbara åtgärder för att förbättra situationen. Personal från Almi, Innovationsbron, Inkubatorerna, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen bjöds in. Sweco redogjorde för finansieringssituationen för företag som ägs och drivs av kvinnor 4 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

5 och tänkbara förklaringsfaktorer. Denna presentation kompletterades med en presentation av affärsängeln Karin Kronstam, som är grundare till ett affärsängelnätverk för företag som drivs av kvinnor det så kallade IDA-nätverket. Karin Kronstams presentation fokuserade mer på hur riskkapitalmarknaden fungerar i praktiken. (Båda presentationerna biläggs denna rapportering). De efterföljande diskussionerna koncentrerades till frågeställningarna: Vilka hinder finns för att få en jämnare fördelning av riskkapital mellan kvinnor och män? Vad behöver göras för att förbättra kvinnors tillgång till riskkapital? (minnesanteckningarna bifogas). 1.3 Uppdrag och metod Denna rapport utgör slutrapporten för Sweco Eurofutures förljeforskningsuppdrag och fokuserar på projektets måluppfyllelse. Sweco har tillsammans med Västra Götalandsregionen beslutat genomföra en webbenkät till samtliga företag som har beviljats såddlån under Sweco har också genomfört kompletterande telefonintervjuer med företag som har beviljats såddlån Enkäten har gått ut till sammanlagt 30 respondenter. Av dessa har 21 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. Intervjuer har genomförts med sammanlagt 8 såddlånsföretag, vilket utgör 35 procent av de företag som beviljades såddlån Företagens upplevda nytta av såddlånet Företagen drivs av en man i Göteborgsregionen Det typiske såddföretaget, enligt enkätundersökningen, finns i Göteborgsregionen (86 %), drivs av en man (89 %) och är verksamt inom miljö och energi (45 %) eller biomedicin och hälsa (30 %). Såddföretagen är små 35 % har inga anställda i företaget och en lika stor andel anger att företaget har 1-3 anställda. Den resterande delen dvs 30 procent har 4-6 anställda i företaget. Såddlånet används i huvudsak till att täcka personalkostnader eller konsultkostnader. Tre fjärdedelar av respondenterna anger att lånet i huvudsak täcker dessa kostnader. 45 procent anger att lånet i huvudsak täcker kostnader för utrustning respektive patentkostnader och 40 procent anger att lånet bekostar utgifter för utrustning. Respondenterna har kunnat välja flera alternativ varför totalen uppgår till 280 procent Den framtida marknaden är internationell En dryg tredjedel av respondenterna i enkätundersökningen anger att företaget inte har en marknad idag, vilket är en lika stor andel som anger att företaget i dagsläget har en internationell marknad. Det finns en tydlig förväntan bland såddföretagen att de framtida kunderna för den utvecklade produkten, processen och/eller tjänsten ska utgöras av

6 kunder på en internationell marknad. Hela 90 procent av respondenterna gör bedömningen att produkten, tjänster eller processen kommer att efterfrågas av internationella kunder. Av de åtta företag som Sweco har intervjuat hade ett företag under 2011 utvecklat en produkt som redan samma år har inneburit omfattande beställningar från två stora internationella organisationer. Denna utveckling får anses exceptionell. Av de övriga intervjuade företagen hade ett företag utvecklat en produkt som i dagsläget säljs till en svensk kund. De övriga intervjuade företagen har inga kunder i dagsläget. Deras bedömning om när innovationen kunde nå en marknad varierar från någon månad till cirka ett år och samtliga bedömde att det fanns en internationell efterfrågan på den utvecklade produkten. Diagram 1 och 2 Enkätföretagens bedömning av nuvarande och framtida marknad Företagets marknad idag Företagets framtida marknad Har ingen marknad 35% Lokal/regional 0% Lokal/regional 5% Nationell 10% Nationell 25% Internationell 35% Internationell 90% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Såddlånet bidrar till att forskning kommersialiseras En målsättning med projektet såddlån i Västra Götaland är att projektet ska bidra till att forskning kommersialiseras. En betydande majoritet av de 21 företag som har svarat på enkäten anger att innovationen är ett direkt resultat av samarbete med forskning. Vanligen sker detta samarbete med forskning vid högskola eller universitet. Bland de åtta företag som Sweco har intervjuat uppgav hälften att innovationen inte hade en tydlig forskningskoppling. Bland de fyra företag som angav att innovationen var sprungen ur forskningsarbete kom tre från universitetsforskning och en från industriell forskning. 6 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

7 Diagram 3 Enkätföretagens bedömning av om den produkt/tjänst eller process som utvecklas med hjälp av såddlån är ett direkt resultat av samarbete med forskning Produkent/tjänsten/processen som utvecklas/utvecklats är ett direkt resultat av samarbete med forskning (flera svar möjliga) Ja, forskning vid högskola eller universitet 60% Ja, forskning vid forskningsinstitut 10% Ja, forskning vid företag 20% Nej 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Begränsade informationskanaler Många av såddlånsföretagen har en nära koppling till inkubatorerna i Västra Götalandsregionen och det är via inkubatorerna som företagen i huvudsak har fått information om att företagen kan söka såddlån. Undersökningen visar att det inte verkar finnas särskilt många andra informationskanaler. Denna bild bekräftas också av Swecos intervjuer. Fem av de åtta intervjuade företagen angav att de fått information om såddlån via en inkubator och ett par av de intervjuade ansåg att lånet borde marknadsföras av fler aktörer för att således kunna komma fler innovativa företag tillgodo.

8 Diagram 4 Enkätföretagens svar på vilken organisation som informerade om såddlånet Av vilken organisation fick företaget kännedom om att man kunde söka såddlån? Inkubator 80% Västra Götalandsregionen 5% Almi Företagspartner AB 10% Innovationsbron AB 0% Connect Väst 5% Annan 0% Universitet/högskola 0% Kommun 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nödvändig men inte tillräcklig finansiering Hela 85 procent av respondenterna gör bedömningen att det inte fanns någon annan alternativ finansiering för projektet än såddlånet. Liknande svar framkom i intervjuundersökningen. Endast två av de intervjuade företagen gör bedömningen att det hade varit möjligt att finansiera projektet med andra medel. I det ena fallet skulle alternativet ha varit att företagen tillfördes mer riskkapital och mer ägartillskott men det hade varit mycket krångligare och tagit betydligt längre tid att utveckla produkten. I det andra fallet hade utvecklingskostnaderna kunnat täckas av intäkter från företagens övriga produktion, men i det fallet bedömdes utvecklingen också ha tagit betydligt längre tid. Nästan samtliga svarande företag (90 %) anger att de har fått annan extern finansiering till projektet och 72 procent anger att såddlånet till ganska stor del eller till stor del har bidragit till att företaget har fått annan extern finansiering. Att fler finansiärer tror på företaget och innovationen skapar förutsättningar för en tryggare finansiell bas för företagen och kan därmed sägas utgöra en indikator på målet att stärka innovativa företags nationella och internationella konkurrenskraft. Intervjuundersökningen visar på likande sätt att företagen i stor utsträckning har fått extern finansiering: sex av åtta företag har fått extern finansiering i form av Chalmers Incubators seed fund eller GU Holding och företagen bedömer att såddlånet har bidragit 8 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

9 till att man har fått mer riskkapital än vad som annars skulle ha varit fallet. Om fler tror på idén och företaget är det lättare att få ännu mer kapital. Kapitalet förstärker varandra. Samtliga intervjuade är mycket positiva till att Västra Götalandsregionen erbjuder lån i stället för ägarkapital. Dels anser man att lånet har förmånliga villkor, dels vill företagen inte släppa ifrån sig ännu mer inflytande över företaget. Flera av företagen har redan i dag en relativt komplicerade ägarstruktur eftersom de olika finansiärerna kräver ägarandelar för sitt engagemang i företaget Såddlånet skapar nyetableringar och företagen ser positivt på innovationsutvecklingen Ett mål med projektet såddlån i Västra Götaland är att öka antalet nyetableringar. 17 av 21 företag som besvarade enkäten anger att lånet till stor del har påverkat att företaget startade. Inget företag anger att lånet inte har haft någon betydelse alls på företagsstarten. Intervjuundersökningen visar en något annorlunda bild. Fem företag angav att de redan hade startat med hjälp av medel från Chalmers Innovation eller GU Holding. Två av de intervjuade företagen uppgav dock att såddlånet var helt avgörande för företagsstarten. Ett annat av de intervjuade företagen menar att man har startat ett produktionsbolag som ett resultat av omfattande beställningar av den utvecklade produkten. Diagram 5 Enkätföretagens bedömning av såddlånets betydelse för att företaget startade Vilken betydelse har såddlånet haft för företagsstarten? Ingen betydelse 0% Liten betydelse 5% Ganska stor betydelse 15% Stor betydelse 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De intervjuade företagen anger att utvecklingsprocessen har gått bra och i några fall bättre än förväntat. I några fall har det tagit längre tid, men i gengäld har företaget utvecklat fler produkter än planerat. Resultaten från enkätundersökningen visar också att

10 företagens innovationsutveckling går framåt. Endast ett företag i enkätundersökningen anger att utvecklingsprocessen har avslutats utan resultat. Närmare hälften har redan utvecklat en produkt/tjänst och/eller process och 37 procent bedömer att utvecklingsprocessen är klar om 1-2 år. Utvecklingen i företagen det senaste verksamhetsåret synes också relativt god. Hälften anger att omsättningen antingen har ökat eller varit oförändrad och 45 procent anger att antalet sysselsatta antingen har ökat eller varit oförändrad. En tiondel (två företag) anger att antalet sysselsatta har minskat i företaget. Diagram 6 Enkätföretagens bedömning av innovationsutvecklingen Har företaget med hjälp av såddfinansieringen tagit fram en ny eller förbättrad produkt/tjänst och/eller process Ja 47% Arbete pågår beräknas vara klart om 1-2 år 37% Arbete pågår beräknas vara klart om 3-5 år 11% Nej, utvecklingsprocessen har avslutats 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Såddlånet bedöms ha stor betydelse för innovationsutvecklingen Tre fjärdedelar av respondenterna i enkätundersökningen anger att såddlånet hade stor betydelse för utvecklingen av innovationen och en fjärdedel anger att lånet hade ganska stor betydelse. Sju av åtta företag i intervjuundersökningen anger att såddlånet var helt avgörande för att företagen skulle ha möjlighet att utveckla produkten eller tjänster. Dessa företag bedömer att det inte hade varit möjligt eller realistiskt att få tillräckligt med kapital i detta tidiga skede från någon annan aktör. Utvecklingskostnaderna anses så betydande att det inte hade varit möjligt att finansiera den med endast egna medel och det hade inte varit möjligt att fullt ut finansiera utvecklingskostnaderna med annat riskkapital på grund av för hög risk. Det företaget som bedömer att företaget förmodligen hade kunnat utveckla 10 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

11 produkten på egen hand hänvisar till medel som finns i form av intäkter från företagets övriga produktion. Den innovation företaget utvecklar med hjälp av såddlån har dock stora internationella organisationer som kunder och hade produkten inte blivit klar för att presenteras vid en viss tidpunkt hade produktionen enligt företaget försenats med två till tre år. Diagram 7 Enkätföretagens bedömning av såddlånets bidrag till innovationsutvecklingen Vilken betydelse har såddlånet haft för utvecklingen av en ny produkt/vara eller tjänst? Ingen betydelse 0% Liten betydelse 0% Ganska stor betydelse 26% Stor betydelse 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket bra service och bemötande De intervjuade företagen är mycket nöjda med bemötandet och servicen från Västra Götalandsregionen. Uppfattningen är att det finns en förståelse hos handläggarna för små innovativa företags behov och arbetssätt. Ansökningsprocessen anses vara smidig och rekvisitioner hanteras snabbt. I den mån regionen efterfrågar information eller kompletteringar anses dessa vara relevanta. En av de intervjuade lyfter dock fram att det vore värdefullt om regionen hörde av sig lite oftare i form av korta e-postmeddelanden om vad som förväntas av långivarna i form av återrapportering eller att företaget förväntas betala av på räntor kommande räkenskapsår etc. Det handlar således om att på smidigt sätt informera företagen om vad som förväntas av dem framöver Finns exempel på mycket stark utveckling De företag Sweco har varit i kontakt med i intervjuundersökningen visar upp en positiv bild av innovationsutvecklingen. I de flesta fall går utvecklingen enligt förväntan eller något bättre än förväntat. Företagen förväntas dock fortfarande vara små även om innovationen når ut på en internationell marknad. Sweco har dock stött på ett undantag

12 från denna generella bild och det är ett företag som utvecklar och producerar nödhjälpshus. Företaget säljer sjukvårdsprodukter och har med hjälp av intäkter från denna verksamhet och såddlån från Västra Götalandsregionen under åren 2010 och 2011 utvecklat prefabricerade små hus som, i stället för tält, kan användas i katastrofområden/flyktingläger. UNHCR och Internationella Röda Korset har enligt uppgift beställt hus till ett flyktingläger i Kenya för år Enligt intervjupersonen har sammanlagt 20 stora företag i Västra Götaland engagerats för att leverera ingående komponenter till dessa hus. Ett produktionsbolag har bildats. Detta bolag har köpt en industrilokal i Skara dit leverantörerna skickar sina detaljer. Enligt företaget behöver ca 200 personer anställas för att sköta paketeringen och distributionen av komponenterna till nödhjälpshusen. Husen är försedda med utrustning för vattenrening. Dessa färskvattentankar tillverkas i Mellerud liksom septiktankar som också ska distribueras till flyktinglägret. Enlig intervjupersonen kommer detta i sin tur att innebära att det tanktillverkande företaget behöver anställda ca 300 personer. 3 Sammantagen bedömning av resultat i förhållande till mål De mål som har satts upp för projektet såddlån i Västra Götalandsregionen är: stärka innovativa företags nationella och internationella konkurrenskraft bidra till att forskning kommersialiseras öka antalet nyetableringar och generera nya arbetstillfällen Endast ett av de svarande företagen i undersökningen uppger att innovationsarbetet har avslutats utan resultat och bland de intervjuade företagen anger flera att innovationsarbetet går bättre än förväntat. Nästan samtliga svarande såddföretag bedömer att det finns en internationell efterfrågan på den innovation som utvecklas med hjälp av såddlån och samtliga svarande gör också bedömningen att såddlånet antingen haft en stor eller ganska stor betydelse för att företaget skulle ha möjlighet att genomföra innovationsarbetet. Denna sammmantagna positiva bild innebär att Sweco gör bedömningen att såddlån bidrar till att stärka innovativa företags nationella och internationell konkurrenskraft. Hälften av de intervjuade företagen och 70 procent av de företag som har besvarat enkäten anger att innovationen är ett resultat av forskning. Således kan konstateras att det finns en stark koppling mellan såddföretag och forskning som bedrivs på universitet men även i viss mån från industrin. Frågan om i vilken utsträckning denna forskning kommersialiseras kan vara något för tidigt ställd. 60 procent av de svarande enkätföretagen anger dock att de redan i dagsläget har kunder på en nationell eller internationell marknad. Såddlånet få anses bidra till att företag etableras. Sammantaget anger 95 procent av de företag som har besvarat enkäten att lånet har haft stor eller ganska stor betydelse för att företaget skulle starta. 12 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

13 Såddlånet ska även bidra till att generera nya arbetstillfällen. I enkäten ställdes frågor om antalet anställda år 2010 och antalet anställda Sammanlagt hade 9 av 21 företag ökat antalet anställda mellan dessa år. Det handlar sammanlagt om 16 nya arbetstillfällen. Tre företag hade minskat antalet anställda med sammanlagt fyra arbetstillfällen. Kombinationen av att nästan samtliga svarande enkätföretag anger att lånet har haft betydelse för företagsstarten och att antalet nya arbetstillfällen har ökat bland dessa talar för att såddlånet i viss utsträckning bidrar till att generera nya arbetstillfällen. Överlag har det ännu inte skett någon sysselsättningsökning bland de företag som Sweco har intervjuat och som beviljades såddlån Dessa gör också bedömningen att företagen kommer fortsätta att vara litet även när produkten har lanserats på marknaden. Som Sweco har nämnt tidigare finns det dock ett undantag från denna generella bild och det är ett företag som har lyckats få stora beställningar av sin produkt och som väljer att sköta paketeringen och distributionen av denna i Sverige. Enligt utsago från företaget betyder detta att företaget behöver anställa upp emot 200 personer under 2012 för att klara leveranserna. Undersökningen ger en positiv bild av såddfinansieringen enligt de mål som har satts upp. Det bör dock betonas att resultaten bygger på entreprenörernas egen bedömning av såddfinansieringens betydelse för företagens etablering och utveckling. Det kan noteras att inkubatorerna spelar en stor roll vid informationen till företag om såddfinansiering. Det skulle kunna finnas ett värde i att i större utsträckning använda andra informationskanaler för att komma i kontakt med ett större antal innovativa företag i tidiga utvecklingsskeden.

14 Bilaga 1 Presentationerna vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet Kvinnor & Kapitalet Terese Strenger 1 14 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

15

16 16 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

17

18 18 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

19

20 20 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

21

22 22 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

23

24 24 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

25

26 26 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

27

28 Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussionen vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet Vilka hinder finns för att få en jämnare fördelning av riskkapital mellan kvinnor och män? Tungt industriarv i Västra Götalandsregionen strukturer som ligger kvar och påverkar, färre kvinnor i ledning jämfört med övriga Sverige Hur kommuniceras samhällets stöd språkbruk. Produktutvecklingspengar isf utvecklingspengar, FoU checkar Fortfarande presenteras entreprenören/innovatören som en man. Marknadsföring av stöd sker genom traditionella kanaler. Man borde lägga mer tid där klienterna finns. Man blir bekväm! Behövs personliga relationer. De som söker kan systemet Förordningen prioriterar vissa branscher Att driva förändring är som att driva företag finns problem med offentligt finansierade organisationer. Ibland mindre förändringsbenägna, men det ställs samtidigt större krav på offentligt finansierade organisationer. Olika målsättning från olika finansierar Innovationsbron vill en sak, regionen en annan. Värderingar styr vad är en häftig innovation?! Kriterier för vad vi bedömer som innovativa idéer behöver förändras Nischade inkubatorer både område, kompetens och ålder Mycket stort fokus på snabb tillväxt isf mer långsiktig tillväxt Vad behöver göras för att förbättra kvinnors tillgång till riskkapital? Skapa större tillväxtintresse hos de som startar Hur stimulerar man innovativa företag i servicesektorn? Stödförordning behöver förändras Konsultcheck för utveckling konsultcheck inom vård och omsorg 28 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

29 Företagarcentrum för tillväxt Lyssna mer direkt på växande tjänsteföretagen kanske en referensgrupp för sådana företag skulle kunna bildas? Projekt inom inkubatorn som syftar till att mixa kompetenser skulle kunna påverka könsfördelningen Utveckla de finansiella produkter så att de bättre matchar servicesektorns potential.

30

31

32 Regionutvecklingssekretariatet, Box 1091, Göteborg. Rapporten kan laddas ner från

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

uppföljning av vinn nu-företag

uppföljning av vinn nu-företag vinnova rapport vr 29:12 uppföljning av vinn nu-företag charlotte norrman & magnus klofsten linköpings universitet Titel: Uppföljning av VINN NU-företag Författare: Charlotte Norrman & Magnus Klofsten

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Vem tjänar pengar på uppfinningar?

Vem tjänar pengar på uppfinningar? Rapport Vem tjänar pengar på uppfinningar? Torbjörn Larsson Kjell Jegefors www.uppfinnare.se NÅGRA EXEMPEL PÅ ENSKILDA PRODUKTERS BETYDELSE FÖR STAT OCH KOMMUN... 3 Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Finansiering av företag

Finansiering av företag Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Finansiering av företag Är bristen på externt kapital en faktor som hämmar landsbygdsföretagens

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer