Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB"

Transkript

1 Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Bakgrund Tidigare arbete och resultat av följeforskningen Uppdrag och metod 5 2 Företagens upplevda nytta av såddlånet Företagen drivs av en man i Göteborgsregionen Den framtida marknaden är internationell Såddlånet bidrar till att forskning kommersialiseras Begränsade informationskanaler Nödvändig men inte tillräcklig finansiering Såddlånet skapar nyetableringar och företagen ser positivt på innovationsutvecklingen Såddlånet bedöms ha stor betydelse för innovationsutvecklingen Mycket bra service och bemötande Finns exempel på enorm utveckling 11 3 Sammantagen bedömning av resultat i förhållande till mål 12 Bilaga 1 Presentationerna vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet 14 Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussionen vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet 28

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Västra Götalandsregionen kan enligt SFS 2008:762 Förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation stödja enskilda företag med såddfinansiering. Regionen bedömer såddfinansiering som en strategisk satsning av vikt. Mellan åren pågår projektet såddlån i Västra Götaland, med tillhörande utbetalningar gjorda senast Som medfinansiär står den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Såddfinansieringen handlar om finansiering av utvecklingsinsatser i tidigt stadium av nyligen etablerade (får ha drivit verksamhet i max tre år) små företags (max 10 anställda) utveckling, med fokus på nya teknik- och kunskapsbaserade företag. Såddfinansieringen kan antingen ske som villkorslån på max kronor, eller som bidrag uppgående till max kr. Huvuddelen utgörs av lån och en mindre del som bidrag. Det aktuella projektet som finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden berör endast lånedelen. Syftet med projektet är att bevilja lån till enskilda företag. Målet med satsningen är att: stärka innovativa företags nationella och internationella konkurrenskraft bidra till att forskning kommersialiseras öka antalet nyetableringar och generera nya arbetstillfällen Såddfinansieringens målgrupp är nystartade företag med unika produkter med internationell potential och som behöver finansiering för att utveckla och kommersialisera denna. 1.2 Tidigare arbete och resultat av följeforskningen I Sweco:s delrapport som presenterades för projektet i februari 2011 gav Sweco förslag på en ny mål-medel hierarki som vi ansåg bättre speglade projektets arbetssätt och målsättningar. I denna delrapport konstaterades också att det var få företag som drevs av kvinnor som beviljades såddlån. I september 2011 anordnade därför Sweco ett seminarium Kvinnor & riskkapitalet, för att diskutera varför fördelningen ser ut som den gör och tänkbara åtgärder för att förbättra situationen. Personal från Almi, Innovationsbron, Inkubatorerna, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen bjöds in. Sweco redogjorde för finansieringssituationen för företag som ägs och drivs av kvinnor 4 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

5 och tänkbara förklaringsfaktorer. Denna presentation kompletterades med en presentation av affärsängeln Karin Kronstam, som är grundare till ett affärsängelnätverk för företag som drivs av kvinnor det så kallade IDA-nätverket. Karin Kronstams presentation fokuserade mer på hur riskkapitalmarknaden fungerar i praktiken. (Båda presentationerna biläggs denna rapportering). De efterföljande diskussionerna koncentrerades till frågeställningarna: Vilka hinder finns för att få en jämnare fördelning av riskkapital mellan kvinnor och män? Vad behöver göras för att förbättra kvinnors tillgång till riskkapital? (minnesanteckningarna bifogas). 1.3 Uppdrag och metod Denna rapport utgör slutrapporten för Sweco Eurofutures förljeforskningsuppdrag och fokuserar på projektets måluppfyllelse. Sweco har tillsammans med Västra Götalandsregionen beslutat genomföra en webbenkät till samtliga företag som har beviljats såddlån under Sweco har också genomfört kompletterande telefonintervjuer med företag som har beviljats såddlån Enkäten har gått ut till sammanlagt 30 respondenter. Av dessa har 21 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. Intervjuer har genomförts med sammanlagt 8 såddlånsföretag, vilket utgör 35 procent av de företag som beviljades såddlån Företagens upplevda nytta av såddlånet Företagen drivs av en man i Göteborgsregionen Det typiske såddföretaget, enligt enkätundersökningen, finns i Göteborgsregionen (86 %), drivs av en man (89 %) och är verksamt inom miljö och energi (45 %) eller biomedicin och hälsa (30 %). Såddföretagen är små 35 % har inga anställda i företaget och en lika stor andel anger att företaget har 1-3 anställda. Den resterande delen dvs 30 procent har 4-6 anställda i företaget. Såddlånet används i huvudsak till att täcka personalkostnader eller konsultkostnader. Tre fjärdedelar av respondenterna anger att lånet i huvudsak täcker dessa kostnader. 45 procent anger att lånet i huvudsak täcker kostnader för utrustning respektive patentkostnader och 40 procent anger att lånet bekostar utgifter för utrustning. Respondenterna har kunnat välja flera alternativ varför totalen uppgår till 280 procent Den framtida marknaden är internationell En dryg tredjedel av respondenterna i enkätundersökningen anger att företaget inte har en marknad idag, vilket är en lika stor andel som anger att företaget i dagsläget har en internationell marknad. Det finns en tydlig förväntan bland såddföretagen att de framtida kunderna för den utvecklade produkten, processen och/eller tjänsten ska utgöras av

6 kunder på en internationell marknad. Hela 90 procent av respondenterna gör bedömningen att produkten, tjänster eller processen kommer att efterfrågas av internationella kunder. Av de åtta företag som Sweco har intervjuat hade ett företag under 2011 utvecklat en produkt som redan samma år har inneburit omfattande beställningar från två stora internationella organisationer. Denna utveckling får anses exceptionell. Av de övriga intervjuade företagen hade ett företag utvecklat en produkt som i dagsläget säljs till en svensk kund. De övriga intervjuade företagen har inga kunder i dagsläget. Deras bedömning om när innovationen kunde nå en marknad varierar från någon månad till cirka ett år och samtliga bedömde att det fanns en internationell efterfrågan på den utvecklade produkten. Diagram 1 och 2 Enkätföretagens bedömning av nuvarande och framtida marknad Företagets marknad idag Företagets framtida marknad Har ingen marknad 35% Lokal/regional 0% Lokal/regional 5% Nationell 10% Nationell 25% Internationell 35% Internationell 90% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Såddlånet bidrar till att forskning kommersialiseras En målsättning med projektet såddlån i Västra Götaland är att projektet ska bidra till att forskning kommersialiseras. En betydande majoritet av de 21 företag som har svarat på enkäten anger att innovationen är ett direkt resultat av samarbete med forskning. Vanligen sker detta samarbete med forskning vid högskola eller universitet. Bland de åtta företag som Sweco har intervjuat uppgav hälften att innovationen inte hade en tydlig forskningskoppling. Bland de fyra företag som angav att innovationen var sprungen ur forskningsarbete kom tre från universitetsforskning och en från industriell forskning. 6 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

7 Diagram 3 Enkätföretagens bedömning av om den produkt/tjänst eller process som utvecklas med hjälp av såddlån är ett direkt resultat av samarbete med forskning Produkent/tjänsten/processen som utvecklas/utvecklats är ett direkt resultat av samarbete med forskning (flera svar möjliga) Ja, forskning vid högskola eller universitet 60% Ja, forskning vid forskningsinstitut 10% Ja, forskning vid företag 20% Nej 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Begränsade informationskanaler Många av såddlånsföretagen har en nära koppling till inkubatorerna i Västra Götalandsregionen och det är via inkubatorerna som företagen i huvudsak har fått information om att företagen kan söka såddlån. Undersökningen visar att det inte verkar finnas särskilt många andra informationskanaler. Denna bild bekräftas också av Swecos intervjuer. Fem av de åtta intervjuade företagen angav att de fått information om såddlån via en inkubator och ett par av de intervjuade ansåg att lånet borde marknadsföras av fler aktörer för att således kunna komma fler innovativa företag tillgodo.

8 Diagram 4 Enkätföretagens svar på vilken organisation som informerade om såddlånet Av vilken organisation fick företaget kännedom om att man kunde söka såddlån? Inkubator 80% Västra Götalandsregionen 5% Almi Företagspartner AB 10% Innovationsbron AB 0% Connect Väst 5% Annan 0% Universitet/högskola 0% Kommun 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nödvändig men inte tillräcklig finansiering Hela 85 procent av respondenterna gör bedömningen att det inte fanns någon annan alternativ finansiering för projektet än såddlånet. Liknande svar framkom i intervjuundersökningen. Endast två av de intervjuade företagen gör bedömningen att det hade varit möjligt att finansiera projektet med andra medel. I det ena fallet skulle alternativet ha varit att företagen tillfördes mer riskkapital och mer ägartillskott men det hade varit mycket krångligare och tagit betydligt längre tid att utveckla produkten. I det andra fallet hade utvecklingskostnaderna kunnat täckas av intäkter från företagens övriga produktion, men i det fallet bedömdes utvecklingen också ha tagit betydligt längre tid. Nästan samtliga svarande företag (90 %) anger att de har fått annan extern finansiering till projektet och 72 procent anger att såddlånet till ganska stor del eller till stor del har bidragit till att företaget har fått annan extern finansiering. Att fler finansiärer tror på företaget och innovationen skapar förutsättningar för en tryggare finansiell bas för företagen och kan därmed sägas utgöra en indikator på målet att stärka innovativa företags nationella och internationella konkurrenskraft. Intervjuundersökningen visar på likande sätt att företagen i stor utsträckning har fått extern finansiering: sex av åtta företag har fått extern finansiering i form av Chalmers Incubators seed fund eller GU Holding och företagen bedömer att såddlånet har bidragit 8 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

9 till att man har fått mer riskkapital än vad som annars skulle ha varit fallet. Om fler tror på idén och företaget är det lättare att få ännu mer kapital. Kapitalet förstärker varandra. Samtliga intervjuade är mycket positiva till att Västra Götalandsregionen erbjuder lån i stället för ägarkapital. Dels anser man att lånet har förmånliga villkor, dels vill företagen inte släppa ifrån sig ännu mer inflytande över företaget. Flera av företagen har redan i dag en relativt komplicerade ägarstruktur eftersom de olika finansiärerna kräver ägarandelar för sitt engagemang i företaget Såddlånet skapar nyetableringar och företagen ser positivt på innovationsutvecklingen Ett mål med projektet såddlån i Västra Götaland är att öka antalet nyetableringar. 17 av 21 företag som besvarade enkäten anger att lånet till stor del har påverkat att företaget startade. Inget företag anger att lånet inte har haft någon betydelse alls på företagsstarten. Intervjuundersökningen visar en något annorlunda bild. Fem företag angav att de redan hade startat med hjälp av medel från Chalmers Innovation eller GU Holding. Två av de intervjuade företagen uppgav dock att såddlånet var helt avgörande för företagsstarten. Ett annat av de intervjuade företagen menar att man har startat ett produktionsbolag som ett resultat av omfattande beställningar av den utvecklade produkten. Diagram 5 Enkätföretagens bedömning av såddlånets betydelse för att företaget startade Vilken betydelse har såddlånet haft för företagsstarten? Ingen betydelse 0% Liten betydelse 5% Ganska stor betydelse 15% Stor betydelse 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De intervjuade företagen anger att utvecklingsprocessen har gått bra och i några fall bättre än förväntat. I några fall har det tagit längre tid, men i gengäld har företaget utvecklat fler produkter än planerat. Resultaten från enkätundersökningen visar också att

10 företagens innovationsutveckling går framåt. Endast ett företag i enkätundersökningen anger att utvecklingsprocessen har avslutats utan resultat. Närmare hälften har redan utvecklat en produkt/tjänst och/eller process och 37 procent bedömer att utvecklingsprocessen är klar om 1-2 år. Utvecklingen i företagen det senaste verksamhetsåret synes också relativt god. Hälften anger att omsättningen antingen har ökat eller varit oförändrad och 45 procent anger att antalet sysselsatta antingen har ökat eller varit oförändrad. En tiondel (två företag) anger att antalet sysselsatta har minskat i företaget. Diagram 6 Enkätföretagens bedömning av innovationsutvecklingen Har företaget med hjälp av såddfinansieringen tagit fram en ny eller förbättrad produkt/tjänst och/eller process Ja 47% Arbete pågår beräknas vara klart om 1-2 år 37% Arbete pågår beräknas vara klart om 3-5 år 11% Nej, utvecklingsprocessen har avslutats 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Såddlånet bedöms ha stor betydelse för innovationsutvecklingen Tre fjärdedelar av respondenterna i enkätundersökningen anger att såddlånet hade stor betydelse för utvecklingen av innovationen och en fjärdedel anger att lånet hade ganska stor betydelse. Sju av åtta företag i intervjuundersökningen anger att såddlånet var helt avgörande för att företagen skulle ha möjlighet att utveckla produkten eller tjänster. Dessa företag bedömer att det inte hade varit möjligt eller realistiskt att få tillräckligt med kapital i detta tidiga skede från någon annan aktör. Utvecklingskostnaderna anses så betydande att det inte hade varit möjligt att finansiera den med endast egna medel och det hade inte varit möjligt att fullt ut finansiera utvecklingskostnaderna med annat riskkapital på grund av för hög risk. Det företaget som bedömer att företaget förmodligen hade kunnat utveckla 10 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

11 produkten på egen hand hänvisar till medel som finns i form av intäkter från företagets övriga produktion. Den innovation företaget utvecklar med hjälp av såddlån har dock stora internationella organisationer som kunder och hade produkten inte blivit klar för att presenteras vid en viss tidpunkt hade produktionen enligt företaget försenats med två till tre år. Diagram 7 Enkätföretagens bedömning av såddlånets bidrag till innovationsutvecklingen Vilken betydelse har såddlånet haft för utvecklingen av en ny produkt/vara eller tjänst? Ingen betydelse 0% Liten betydelse 0% Ganska stor betydelse 26% Stor betydelse 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket bra service och bemötande De intervjuade företagen är mycket nöjda med bemötandet och servicen från Västra Götalandsregionen. Uppfattningen är att det finns en förståelse hos handläggarna för små innovativa företags behov och arbetssätt. Ansökningsprocessen anses vara smidig och rekvisitioner hanteras snabbt. I den mån regionen efterfrågar information eller kompletteringar anses dessa vara relevanta. En av de intervjuade lyfter dock fram att det vore värdefullt om regionen hörde av sig lite oftare i form av korta e-postmeddelanden om vad som förväntas av långivarna i form av återrapportering eller att företaget förväntas betala av på räntor kommande räkenskapsår etc. Det handlar således om att på smidigt sätt informera företagen om vad som förväntas av dem framöver Finns exempel på mycket stark utveckling De företag Sweco har varit i kontakt med i intervjuundersökningen visar upp en positiv bild av innovationsutvecklingen. I de flesta fall går utvecklingen enligt förväntan eller något bättre än förväntat. Företagen förväntas dock fortfarande vara små även om innovationen når ut på en internationell marknad. Sweco har dock stött på ett undantag

12 från denna generella bild och det är ett företag som utvecklar och producerar nödhjälpshus. Företaget säljer sjukvårdsprodukter och har med hjälp av intäkter från denna verksamhet och såddlån från Västra Götalandsregionen under åren 2010 och 2011 utvecklat prefabricerade små hus som, i stället för tält, kan användas i katastrofområden/flyktingläger. UNHCR och Internationella Röda Korset har enligt uppgift beställt hus till ett flyktingläger i Kenya för år Enligt intervjupersonen har sammanlagt 20 stora företag i Västra Götaland engagerats för att leverera ingående komponenter till dessa hus. Ett produktionsbolag har bildats. Detta bolag har köpt en industrilokal i Skara dit leverantörerna skickar sina detaljer. Enligt företaget behöver ca 200 personer anställas för att sköta paketeringen och distributionen av komponenterna till nödhjälpshusen. Husen är försedda med utrustning för vattenrening. Dessa färskvattentankar tillverkas i Mellerud liksom septiktankar som också ska distribueras till flyktinglägret. Enlig intervjupersonen kommer detta i sin tur att innebära att det tanktillverkande företaget behöver anställda ca 300 personer. 3 Sammantagen bedömning av resultat i förhållande till mål De mål som har satts upp för projektet såddlån i Västra Götalandsregionen är: stärka innovativa företags nationella och internationella konkurrenskraft bidra till att forskning kommersialiseras öka antalet nyetableringar och generera nya arbetstillfällen Endast ett av de svarande företagen i undersökningen uppger att innovationsarbetet har avslutats utan resultat och bland de intervjuade företagen anger flera att innovationsarbetet går bättre än förväntat. Nästan samtliga svarande såddföretag bedömer att det finns en internationell efterfrågan på den innovation som utvecklas med hjälp av såddlån och samtliga svarande gör också bedömningen att såddlånet antingen haft en stor eller ganska stor betydelse för att företaget skulle ha möjlighet att genomföra innovationsarbetet. Denna sammmantagna positiva bild innebär att Sweco gör bedömningen att såddlån bidrar till att stärka innovativa företags nationella och internationell konkurrenskraft. Hälften av de intervjuade företagen och 70 procent av de företag som har besvarat enkäten anger att innovationen är ett resultat av forskning. Således kan konstateras att det finns en stark koppling mellan såddföretag och forskning som bedrivs på universitet men även i viss mån från industrin. Frågan om i vilken utsträckning denna forskning kommersialiseras kan vara något för tidigt ställd. 60 procent av de svarande enkätföretagen anger dock att de redan i dagsläget har kunder på en nationell eller internationell marknad. Såddlånet få anses bidra till att företag etableras. Sammantaget anger 95 procent av de företag som har besvarat enkäten att lånet har haft stor eller ganska stor betydelse för att företaget skulle starta. 12 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

13 Såddlånet ska även bidra till att generera nya arbetstillfällen. I enkäten ställdes frågor om antalet anställda år 2010 och antalet anställda Sammanlagt hade 9 av 21 företag ökat antalet anställda mellan dessa år. Det handlar sammanlagt om 16 nya arbetstillfällen. Tre företag hade minskat antalet anställda med sammanlagt fyra arbetstillfällen. Kombinationen av att nästan samtliga svarande enkätföretag anger att lånet har haft betydelse för företagsstarten och att antalet nya arbetstillfällen har ökat bland dessa talar för att såddlånet i viss utsträckning bidrar till att generera nya arbetstillfällen. Överlag har det ännu inte skett någon sysselsättningsökning bland de företag som Sweco har intervjuat och som beviljades såddlån Dessa gör också bedömningen att företagen kommer fortsätta att vara litet även när produkten har lanserats på marknaden. Som Sweco har nämnt tidigare finns det dock ett undantag från denna generella bild och det är ett företag som har lyckats få stora beställningar av sin produkt och som väljer att sköta paketeringen och distributionen av denna i Sverige. Enligt utsago från företaget betyder detta att företaget behöver anställa upp emot 200 personer under 2012 för att klara leveranserna. Undersökningen ger en positiv bild av såddfinansieringen enligt de mål som har satts upp. Det bör dock betonas att resultaten bygger på entreprenörernas egen bedömning av såddfinansieringens betydelse för företagens etablering och utveckling. Det kan noteras att inkubatorerna spelar en stor roll vid informationen till företag om såddfinansiering. Det skulle kunna finnas ett värde i att i större utsträckning använda andra informationskanaler för att komma i kontakt med ett större antal innovativa företag i tidiga utvecklingsskeden.

14 Bilaga 1 Presentationerna vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet Kvinnor & Kapitalet Terese Strenger 1 14 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

15

16 16 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

17

18 18 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

19

20 20 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

21

22 22 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

23

24 24 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

25

26 26 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

27

28 Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussionen vid seminariet om Kvinnor & Riskkapitalet Vilka hinder finns för att få en jämnare fördelning av riskkapital mellan kvinnor och män? Tungt industriarv i Västra Götalandsregionen strukturer som ligger kvar och påverkar, färre kvinnor i ledning jämfört med övriga Sverige Hur kommuniceras samhällets stöd språkbruk. Produktutvecklingspengar isf utvecklingspengar, FoU checkar Fortfarande presenteras entreprenören/innovatören som en man. Marknadsföring av stöd sker genom traditionella kanaler. Man borde lägga mer tid där klienterna finns. Man blir bekväm! Behövs personliga relationer. De som söker kan systemet Förordningen prioriterar vissa branscher Att driva förändring är som att driva företag finns problem med offentligt finansierade organisationer. Ibland mindre förändringsbenägna, men det ställs samtidigt större krav på offentligt finansierade organisationer. Olika målsättning från olika finansierar Innovationsbron vill en sak, regionen en annan. Värderingar styr vad är en häftig innovation?! Kriterier för vad vi bedömer som innovativa idéer behöver förändras Nischade inkubatorer både område, kompetens och ålder Mycket stort fokus på snabb tillväxt isf mer långsiktig tillväxt Vad behöver göras för att förbättra kvinnors tillgång till riskkapital? Skapa större tillväxtintresse hos de som startar Hur stimulerar man innovativa företag i servicesektorn? Stödförordning behöver förändras Konsultcheck för utveckling konsultcheck inom vård och omsorg 28 (32) RAPPORT FÖLJEFORSKNING SÅDD

29 Företagarcentrum för tillväxt Lyssna mer direkt på växande tjänsteföretagen kanske en referensgrupp för sådana företag skulle kunna bildas? Projekt inom inkubatorn som syftar till att mixa kompetenser skulle kunna påverka könsfördelningen Utveckla de finansiella produkter så att de bättre matchar servicesektorns potential.

30

31

32 Regionutvecklingssekretariatet, Box 1091, Göteborg. Rapporten kan laddas ner från

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar Finansieringsmöjligheter Västra Götaland Affärsutvecklingscheckar 2014 Informationsfilm Affärsutvecklingscheckar Om programmet för affärsutvecklingscheckar Programmet Affärsutvecklingscheckar är en förlängning

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor

Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor Sammanställning av åren 2011-2012 Stockholm april 2013 Almi Företagspartner AB Cassandra Bota, Nationell projektsamordnare Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

När idéer ska utvecklas och företag ska växa

När idéer ska utvecklas och företag ska växa När idéer ska utvecklas och företag ska växa Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och Almis vision är att skapa företag att utvecklas möjligheter för alla bärkraftiga idéer

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Varför en 100- lista?

Varför en 100- lista? Varför en 100- lista? Ökad styrelsekompetens i regionen och fler kvinnor i styrelserna är vik7ga frågor för regionens konkurrenskra

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Tillväxtpaketet för företagets internationalisering 2017

Tillväxtpaketet för företagets internationalisering 2017 Tillväxtpaketet för företagets internationalisering 2017 Företaget kan börja på den trappa som stämmer överens med företagets behov Det finns inte en rätt ordning att utnyttja dessa tjänster. För en grupp

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer