Grön vision för ett cyklande Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grön vision för ett cyklande Stockholm"

Transkript

1 Grön vision för ett cyklande Stockholm 40 förslag

2 Vi sätter Stockholm i rullning Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan nu är det trångt på våra vägar och gator, och trafiken orsakar stor trängsel och flera olika miljöproblem. Mer vägar och fler bilar kommer enbart att förvärra situationen. Vi måste investera i hållbara trafiklösningar. Cykeln är en del av lösningen! Många resor är korta och lämpar sig väl för cykel. Ungefär en tredjedel av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Det finns alltså goda förutsättningar att ytterligare öka den redan växande andelen cykeltrafik i Stockholm. Forskning visar att upp till 50 procent av resorna under 3 kilometer är möjliga att överföra till cykel. Många Stockholmare väljer dagligen att cykla betydligt längre sträckor. Forskning visar även att bra och säkra cykelbanor med bra cykelparkeringar gör att fler väljer att cykla. Utbyggnaden har dock inte följt med utvecklingen. Miljöpartiet har under många år drivit på för att Stockholm ska bli en bättre och säkrare cykelstad. Det kräver en rad åtgärder - och rejält med resurser. Det behövs fler cykelbanor i ett sammanhängande nät och bredare cykelbanor in mot centrala Stockholm, och där det är som mest trångt. Att ställa bilen och istället gå eller cykla är ett bra val för hälsan, ekonomin och miljön. Ambitiösa cykelplaner ska genomföras. Säkerheten och framkomligheten för cyklister ska bli bättre. En grön stad utgår från de som går, cyklar och reser kollektivt, vilket gör vår stad modern, mänsklig och miljövänlig. Miljöpartiet satsar på att bygga ut cykelvägarna. Insatserna ska inriktas mot breda snabbcykelvägar med möjlighet för omkörning in mot centrala Stockholm, samt ett sammanhängande nät av cykelbanor som binder ihop staden på tvären. Bra och säkra cykelparkeringar under tak ska byggas ut, särskilt nära kollektivtrafik. Cyklisterna ska själva kunna rapportera in brister i underhåll och hinder i cykelbanorna genom en hemsida och en mobilapp. Resurer läggs på att snabbt åtgärda inkomna synpunkter. Miljöpartiet vill storsatsa på cyklingen i Stockholm. För att nå målen om ökad cykeltrafik krävs politisk vilja och kraftfulla åtgärder. Vi är nog inte helt ute och cyklar när vi tycker att det inte borde vara så svårt. Här redovisar vi de åtgärder och synsätt som leder fram till en kommande grön cykelplan för Stockholms stad - och ger Stockholmarna en cykelstad i världsklass.

3 Grön vision för ett cyklande Stockholm 2 Grön vision för ett cyklande Stockholm 1. Satsa på cykel i hela staden Miljöpartiet vill ha en stor och modern satsning på cykling de kommande åren. Stockholm ska få ett cykelbanenät värt namnet. Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad avsätter årligen 250 miljoner kronor 2013 till 2018 för att genomföra cykelinvesteringar i Stockholms stad. Fram till 2018 innebär det satsningar på 1,5 miljarder kronor. 2. Bygg bort cykelträngseln Cyklingen har ökat mycket och på många ställen råder stor trängsel i rusningstrafik. Flaskhalsarna behöver byggas bort genom att bredda trånga cykelbanor och skapa ordentliga snabbcykelvägar i Stockholms stad. Det ska finnas plats både för dem som cyklar långsamt och för dem som vill ta sig fram snabbt. Även breda cyklar, till exempel cykelkärror och specialcyklar ska få plats. 3. Bygg breda snabbcykelvägar Snabbcykelvägar ska byggas för att möjliggöra snabba och breda cykelvägar in mot innerstaden. Dessa ska vara breda nog för att möjliggöra omkörning och därmed göra att cyklister kan hålla sin egen hastighet. Standarden ska vara hög och underlaget ska vara en slät yta. Snabbcykelvägarna ska enbart vara för cyklister och separeras från gående och övrig fordonstrafik. Trafiksignalerna ska ställas in för att ge cyklisterna en grön våg. 4. Inför gröna vågen för cyklister Den gröna vågen innebär ökat trafikflöde genom korsningar. Idag är gröna vågen anpassad efter bilars hastighet. Det innebär att cyklister inte hänger med och får onödigt många stopp vid rödljus. Grön våg som är anpassad efter cyklisters hastighet skulle bli en tidsvinst för cyklisterna och även hålla bilars hastighet nere, vilket är bra för trafiksäkerheten. Idag är väntetiderna vid trafikljus ofta orimligt långa för gående och cyklister. För cyklister ska det finnas sensorer som gör att trafikljuset slår om automatiskt, precis som det finns för bilar. 5. Fler och sammanhängande cykelleder på tvären Det saknas idag bra cykelleder på tvären. Stockholm behöver bygga ut nya cykelleder som även binder ihop cykellederna till ett väl fungerande nät. 6. Ett regionalt lånecykelsystem Stadens lånecykelsystem ska vidareutvecklas och målet är ett sammanhängande system inom länet. Detta kan skapas genom en huvudman eller att olika kommunala lånecykelsystem är möjliga att samordna och koppla ihop. Lånecyklarna ska även kunna fungera som en förlängning av kollektivtrafiken. Med ett regionalt cykelsystem blir det möjligt att även använda lånecyklarna över

4 Grön vision för ett cyklande Stockholm 3 kommungränserna, samtidigt som det kan bli en bättre koppling till länets kollektivtrafik. Förändringen innebär även att det möjliggör för Stockholms invånare att smidigt och lätt ta sig mellan innerstaden och ytterstaden med lånecyklar. 7. Stor, säker och smidig cykelparkering vid kollektivtrafikpunkter Det behövs fler cykelparkeringar vid busshållplatser, tunnelbane- och pendeltågsstationer. Det behöver byggas infartsparkeringar för cyklister. Särskilt viktigt är detta i regionens ytterområden där avståndet mellan bostad och kollektivtrafikanslutning kan vara långt. Fler cykelparkeringar lockar nya resenärer till kollektivtrafiken och den totala restiden minskar om man kan cykla till stationen. Cykelparkeringarna ska vara konstruerade så att alla typer av cyklar kan låsa fast ramen, de ska vara upplysta samt ha väderskydd med tak. I Stockholms stad vill Miljöpartiet anlägga en säker och smidig cykelparkering vid Centralstationen, där behovet idag är mycket stort. En cykelparkering tar inte mycket plats, men är ett viktigt steg för att man ska våga lämna sin cykel där och för att därmed även öka antalet cykelresenärer. 8. Öka framkomligheten på cykelbanorna Cykeltrafiken kan inte fungera med hinder på vägarna. Trots att det idag är förbjudet att stanna eller parkera sin bil på en gångbana, cykelbana eller cykelfält, utgör felparkerade bilar idag ett stort hinder. Skärp övervakningen av fordon som parkerar på gångbanor, cykelfält och cykelbanor. Förbättra städning och snöröjning av gång- och cykelbanorna. 9. Hitta lätt och rätt regional cykelkarta på internet För att underlätta för cyklisterna bör Stockholms cykelkarta och den internetbaserade cykelplaneraren utvecklas, uppdateras och samköras med regionens tillgängliga cykelförbindelser. Cykelkartorna ska finnas som nedladdningsbara cykelkartsappar. Tydliga cykelkartor kan gynna cykelturismen i länet. 10. Bättre markerade cykelleder i länet Stockholm behöver enhetliga skyltar och bättre markerade cykelleder i hela regionen. Detta är en mycket billig och enkel åtgärd som förbättrar för länets cyklister. 11. Cykelbanor till grönområden Se över cykelbanor som leder till ut till grönområden och rekreationsområden.

5 Grön vision för ett cyklande Stockholm 4 Idag trängs cyklar vid Centralstationen på Klarabergsgatan. Miljöpartiet vill anlägga en säker och smidig cykelparkering. Öka trafiksäkerheten 12. Förbättrat underhåll Cyklisterna förväntar sig ett bättre underhåll. Även mindre sprickor och gropar blir en fara. Detta är en mycket viktigt fråga för ökad trafiksäkerhet, men även för framkomligheten och för att cyklister ska känna sig prioriterade. Bra underhåll är en förutsättning för en riktigt bra cykelstad. 13. Informera om trafiksäkerhet Inför cykelundervisning i alla grundskolor och inled samarbete med polisen för att aktivt informera om trafiksäkerhet och de regler som gäller för cyklister i trafiken. 14. Möjliggör för Cykelfartsgator Gångfartsgator är en möjlighet att sätta fotgängarna i centrum och även tillåta nödvändig biltrafik. På samma sätt kan cykelfartsgator sätta cykeltrafiken som norm på en gata och låta biltrafiken anpassa hastigheter efter cyklisterna. 15. Trafikseparering för ökad säkerhet och bättre framkomlighet Cyklister kommer ofta i konflikt med bilister och gående eftersom att cykelbanorna antingen delas med vägtrafiken eller med gående. Cykelbanorna ska i största möjliga utsträckning separeras från vägtrafiken och gångbanorna. Mindre nivåskillnader och tydlig markering ska göra det enkelt att se att det är en cykelbana.

6 Grön vision för ett cyklande Stockholm Fler färgmarkeringar i cykelbanan för ökad säkerhet I korsningar kommer cyklister och bilister men även gående ofta i kontakt. För att öka trafiksäkerheten kan asfalten i cykelbanan ha en tydlig färgmarkering som skiljer sig från övriga trafiken och gör cykelbanan extra tydlig. Detta är viktigt i konfliktytor både med bilar och gående. 17. Fler cykelboxar vid övergångsställ Ett sätt som ökar säkerheten är cykelboxar framför övergångsställen. Detta innebär att bilarnas stopplinje är tillbakadragen och att cyklisterna får möjlighet att stanna framför bilarna. Vid grönt ljus får de starta först vilket skapar trygghet, framför allt för cyklisterna som slipper hamna bredvid stora tunga lastbilar som har svårt att se cyklister i döda vinkeln. 18. Inför bilfri zon kring skolor Omkring alla skolor ska lågfartszon gälla, det vill säga max 30 km/h. Dessutom bör alla skolor ha en bilfri zon i anslutning till entrén. Alla grundskolor ska ha fungerande och trygga gång- och cykelbanor till och från skolan. Många rektorer anser idag att trafiksäkerheten utanför låg- och mellanstadieskolor är ett problem. 19. Begränsa hastigheten till 30 km/h på fler gator och upprätta fler övergångsställen Genom att sänka hastigheterna till 30 km/h på fler gator blir det lättare och säkrare för gående och cyklister att ta sig fram. För barn och deras föräldrar blir det tryggare. Fler övergångsställen behövs, särskilt på gator med mycket trafik. Enligt ny forskning från Lunds universitet bör alla gator där gående och cyklister rör sig ha hastighetsgränsen högst 30 km/h. Det skapar en bättre trafikrytm anpassad för cyklister, men även en bättre trafikrytm mellan bilister i till exempel korsningar. 20. Bygg säkra cykelvägar utan grus Kravet på att cykelvägar ska vara hårda är viktigt ur säkerhetssynpunkt och ska behållas. Sommarcykelvägar belagda med grus är inte tillräckligt bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. De cykelvägar av grus som används året runt ska göras hårda. Så långt som möjligt ska cykelvägarna skiljas från övrig trafik genom en nivåskillnad. 21. Utöka zebralagen Utreda om Zebralagen kan gälla även då cykelvägar korsar biltrafik (Zebralagen innebär att bilar måste stanna för fotgängare vid obevakade övergångsställen vid lägre hastigheter). För genomförande krävs tydliga markeringar (exempelvis avsmalnade vägar) och skyltning som uppmärksammar bilisten.

7 Grön vision för ett cyklande Stockholm 6 Förbättra framkomligheten 22. Säkerställ framkomligheten på cykelvägarna I dagsläget har Stockholm kapacitetsbrist på cykelnäten. En effektiv åtgärd för att öka cykelns framkomlighet är att ta bort kantparkeringar och använda utrymmet till att bygga cykelbanor eller cykelfält. Det är ett tydligt sätt att prioritera cykeln i gaturummet. 23. Öppna upp enkelriktade gator för cyklister I flera europeiska länder är det tillåtet för cyklister att köra mot enkelriktat. Att låta cyklister köra mot enkelriktat, där vägbredden tillåter, skulle på många håll öka framkomligheten utan att bidra till större risker. 24. Ge bilen väjningsplikt mot cykeln Idag måste en cyklist alltid väja för en bil, även om cyklisten kommer på huvudled och bilen från sidan. Det är dags att se cykeln som ett fordon i trafiken och låta bilar väja även för cyklister då cyklisten färdas på huvudled. 25. Snabbare och bra snöröjning för vintercykling Vintercyklingen har en stor potential att öka. Men då krävs en snöröjning som är minst lika bra som för biltrafiken. Dessutom bör cykelbanor prioriteras för redan vid några få centimeter snö blir det svårt att cykla. Stärk cykeln i planeringen 26. Lagen måste stärka cykeln som transportslag Flera olika lagar påverkar trafik och cykling. Eftersom stora delar av lagstiftningen är framtagen med bilen som norm är det viktigt att göra en revidering av berörda lagar ur ett cykelperspektiv. Cykeln ska bli ett eget transportslag och dess prioritet ska öka. 27. Öronmärk pengar till cykelinfrastruktur och bidrag till kommuner Miljöpartiet i riksdagen avsätter 2,25 miljarder kronor för cykelinvesteringar mellan Cirka hälften av dessa ska kunna sökas av kommuner som delfinansiering av cykelåtgärder. Genom dessa pengar möjliggörs ännu fler viktiga satsningar än vad som finns i Miljöpartiets 1,5 miljarder. (Övriga pengar avsätts för Trafikverkets satsningar på nationella och regionala cykelvägar.)

8 Grön vision för ett cyklande Stockholm Cykelvägar, cykelbanor och cykelfält ska in i kommunens översiktsplan För att få en välplanerad trafik vid byggande av ny infrastruktur är det viktigt att cykeltrafiken tas med tidigt i planeringsprocessen. Planeringen av cykelbanor ska in redan i översiktsplaner och planprogram. Det är även viktigt att kommunerna samplanerar regionens cykelvägnät. 29. Cykelparkeringstal vid nybyggen När nya bostäder byggs finns en parkeringsnorm som visar en nivå av parkeringsplatser per lägenhet. Motsvarande krav på tillgänglighet för kollektivtrafik eller cykelparkeringar finns inte. Cykel- och kollektivtrafiken ska bli norm i den kommunala stadsplaneringen. Det ska finnas en miniminorm för cykelparkeringar. Detta ska inte bara gälla bostäder, utan även arbetsplatser. En bilplats rymmer dessutom cirka 10 cyklar, så det borde inte vara så svårt. Cykelparkeringstalet vid flerfamiljsbostäder ska vara 2,5 cyklar per lägenhet. 30. Komplettera uppdraget till de kommunala parkeringsbolagen En möjlighet som används i andra länder är att låta kommunala parkeringsbolag ta ansvar även för cykelparkeringen. Målet blir att låta bilparkeringen betala för cykelparkeringen. Denna typ av finansiering bör användas även i stockholmregionens kommuner. 31. Tydliga mål och uppföljning Miljöpartiet anser att kommuner, landsting och myndigheter ska införa cykelbokslut med mätbara mål och krav på uppföljning för att kunna redovisa detaljerat för hur mycket av resurserna som används till cykelåtgärder. Undersökningar visar hur viktigt det är att kommuner och myndigheter som arbetar med cykelinvesteringar utformar mätbara mål och har tydliga krav på återrapportering. 32. Mål för ökad cykling och trafiksäkerhet 20 procent av arbets- och studiependlingen i Stockholms stad ska ske med cykel senast procent av antalet persontransporter ska ske med cykel senast Risken att dödas eller skadas svårt i en cykelolycka ska minska med 50 procent till år Minst 90 procent av cyklisterna ska känna sig trygga i trafiken senast 2020.

9 Grön vision för ett cyklande Stockholm 8 Sprid information 33. Förebyggande insatser gör cyklingen säkrare Det måste bli säkrare att cykla i Stockholm. Undersökningar visar att på de gator där cykelbanor eller cykelfält anlagts i staden har cykelolyckorna minskat med 20 procent. Olycksdrabbade områden ska byggas om så snabbt som möjligt. Förebyggande information från staden - och i skolorna av polisen - om trafik- och cykelsäkerhet, hjälm och utbildning av bilister minskar olycksrisken. 34. Öka informationen om cykelns miljö- och hälsovinster Landstinget, Trafikverket, Länsstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Naturvårdsverket, Cykelfrämjandet, kommunerna och företagen i Stockholms län måste tillsammans satsa på att kommunicera folkhälso- och miljövinsterna av ett ökat cyklande. Erfarenheterna från Danmark, Holland, Tyskland med flera visar entydigt att cykeln har en mycket stor potential som framtida transportmedel. Bättre service 35. Öka antalet pumpstationer De cykelpumpstationer som finns i dag är ofta överbelastade. Betydligt fler pumpstationer måste till för att avlasta de befintliga i de centrala delarna av staden. 36. Bemannade reparations och servicecentraler Bemannade och avgiftsbelagda cykelparkeringar finns i Nederländerna och där kan man ofta få cykeln reparerad om det behövs. Det borde vara möjligt att erbjuda lokala, sociala och/eller kommunala entreprenörer denna möjlighet. Dessa ska tydligt markeras på en cykelkarta över regionen samt även finnas på nedladdningsbara cykelappar. 37. Bekvämt fotstöd vid rödljus I korsningar vid till exempel rödljus kan en upphöjd ram ge ett bekvämt fotstöd och armstöd i väntan på grönt ljus. Och det gör det även lättare och snabbare att komma iväg. 38. Parkerade cykelvrak ska tas bort Staden måste ta bort cykelvrak som idag tar upp plats på cykelparkeringarna. Cyklarna bör i den mån det går iordningsställas för att på nytt kunna säljas.

10 Grön vision för ett cyklande Stockholm 9 Fler ska cykla till arbetet 39. Gynna anställda som cyklar Arbetspendling med cykel bör kunna räknas som friskvård och arbetsgivare borde få lov att subventionera inköp av en cykel på samma sätt som inköp av ett gymkort. Dessutom bör arbetsgivare uppmuntras att tillhandahålla tjänstecyklar och duschmöjlighet på arbetsplatsen. För fler arbetsgivare bör det vara självklart att ha säkra parkeringsmöjligheter för cyklar. 40. Reseavdraget ska även gälla cykel Reseavdraget ska bli avståndsbaserat och oberoende av färdmedel. Idag gynnar reseavdraget arbetsresor med bil. Avdrag kan idag endast göras på kostnader över kronor. Eftersom resor med kollektivtrafik och cykel oftast är billigare går det vanligtvis inte att göra avdrag för dem. Till skillnad från bilresor, där avdraget baseras på avståndet, baseras avdraget för kollektivtrafik och cykel på faktisk kostnad. Den som väljer att byta bilresa mot ett mer klimatsmart transportsätt straffas då med lägre avdrag.

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) Enklare att cykla Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Grön vision för ett cyklande Stockholm

Grön vision för ett cyklande Stockholm Grön vision för ett cyklande Stockholm Stockholms stad Vi sätter Stockholm i rullning Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Svensk Cyklings partienkät 2010

Svensk Cyklings partienkät 2010 Svensk Cyklings partienkät 2010 Svensk Cykling har undersökt var landets riksdagspartier står i aktuella frågor om cykling. Här redovisas enkäten i sin helhet. VÄNSTERPARTIET Svensk Cykling: Forskningsrapporter

Läs mer

Cykling och hållbara samhällen

Cykling och hållbara samhällen Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3373 av Nina Lundström (L) Cykling och hållbara samhällen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om cykling som

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar Text och foto: Anneli Andersson-Berg Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras. YTTRANDE 2012-06-29 Dnr: 2012/0357-13 Cyklingsutredningen Näringsdepartementet Synpunkter till Cyklingsutredningen Översyn av regler som påverkar förutsättningarna för att cykla, i syfte att öka cykeltrafiken

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år.

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. 2010-08-23 I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. INLEDNING Under de senaste fyra åren har den moderatledda alliansen visat tydligt att de prioriterar bort

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013.

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013. SEPARERING Jag skulle vilja veta hur det går med uppdelning av de gemensamma gång- och cykelbanorna. Kommer fler delas upp? Kan inte uppdelning bli en regel snarare än undantag? Och borde inte just de

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

NU CYKLAR VI. Är det farligt att cykla?

NU CYKLAR VI. Är det farligt att cykla? 1 NU CYKLAR VI Grankulla hör till de städer som befrämjar cykling. Stadsfullmäktige godkände.ett program för främjande av cykling vars mål är att höja cyklingens färdsättsandel till 15% före år 2024. Europaparlamentet

Läs mer

Växjö Cykelväginventering

Växjö Cykelväginventering Växjö Cykelväginventering 2013 TRAFIK- OCH STADSMILJÖAVDELNINGEN Tekniska förvaltningen Växjö kommun Colin Hale cahale@gmail.com 0729 33 53 63 22-01-14 Bakgrund och innehåll Den här rapporten är ett komplement

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt GNS-möte 17 december 2013 Jeff Archer jeffery.archer@stockholm.se The Capital of Scandinavia Trafikkontorets planerat arbete 2014 och framåt

Läs mer

Flogstaleden. Cykelfrämjandet i Uppsalas synpunkter i sammandrag

Flogstaleden. Cykelfrämjandet i Uppsalas synpunkter i sammandrag Flogstaleden Cykelfrämjandet i Uppsalas synpunkter i sammandrag CFU uppskattar Att Uppsala kommun för första gången använder infärgad asfalt för att markera cykelväg om än bara vid korsningar. Att cykelbanan

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Dialog kring cykelfrågor

Dialog kring cykelfrågor Dialog kring cykelfrågor Utgångspunkter Internationell utblick Cykelstrategi för ökad och säker cykling Fokus på handlingsplan till cykelstrategin Mobility Management Frågor 2 2013-08-23 Trängsel Tillgänglighet

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-11-01

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Foto: Kerstin

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

CYKELPLAN 2012. Del 1: Strategi för en cykelstad i världsklass Del 2: Handlingsplan. Remissversion

CYKELPLAN 2012. Del 1: Strategi för en cykelstad i världsklass Del 2: Handlingsplan. Remissversion CYKELPLAN 2012 Del 1: Strategi för en cykelstad i världsklass Del 2: Handlingsplan Remissversion FÖRORD Vid Trafik- och renhållningsnämndens möte den 14 juni 2010 fick trafikkontoret i uppdrag att ta fram

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Cykelfrämjandet 1/5 Stockholm Norrort

Cykelfrämjandet 1/5 Stockholm Norrort Cykelfrämjandet 1/5 Täby kommun 2016 08 30 Stadsbyggnadsnämnden 183 80 Täby SBN 2015/368 20 samt SBN 2015/193 20 Yttrande över detaljplaner för Täby Park Allmänt Cykelfrämjande ser mycket positivt på planerna

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla Tyresö

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

Regelverk som påverkar gående

Regelverk som påverkar gående Dainis Ciparsons Transportstyrelsen dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se 1 Disposition - Regelverket - generellt - Regler för - Regler för fordon mot - Utformning av trafikmiljöer 2 Trafikförordningen,

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Att göra Stockholm till en levande stad att gå och cykla i Skrivelse av Emilia Hagberg (mp)

Att göra Stockholm till en levande stad att gå och cykla i Skrivelse av Emilia Hagberg (mp) PM 2010:52 RII (Dnr 314-986/2009, 314-1171/2009) En gång- och cykelvänlig stad Skrivelse av Carin Jämtin (s) Att göra Stockholm till en levande stad att gå och cykla i Skrivelse av Emilia Hagberg (mp)

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Dnr Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Pernilla Johnni 08-508 276 50 Till Trafiknämnden 2016-10-20 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna RP 48/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vägtrafiklagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad 5 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Forss Oscar Fritz Daniel Uggla Kerrou Teresa Datum 2016-03-02 Diarienummer GSN-2015-1930 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

1. Varför, satsa på ökad cykling? 2. Hur planera staden för att öka cyklingen? (principer) 3. Trafikplanering och utformning av infrastruktur för

1. Varför, satsa på ökad cykling? 2. Hur planera staden för att öka cyklingen? (principer) 3. Trafikplanering och utformning av infrastruktur för DISPOSITION HUR ANPASSAR VI ÖSTERSUND FÖR ATT ÖKA CYKELTRAFIKEN? 22 september 2015 Erik Stigell 1. Varför, satsa på ökad cykling? 2. Hur planera staden för att öka cyklingen? (principer) 3. Trafikplanering

Läs mer