Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun"

Transkript

1 Cykelstrategi för Falköpings kommun

2 Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll 8 Skolelevers cykling 8 Marknadsföring 9 Cykelturism 10 Genomförande och uppföljning 10 Beställare Falköpings kommun Arbetsgrupp Thomas Hjert Titti Walterum Klara Börjesson Fredrik Johansson Annika Sivefäldt Dokumenttyp Strategi Antagen av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommundirektören 2

3 Inledning Cykelstrategin ska ligga till grund för kommunens arbete med att främja cykeltrafiken och öka andelen cykelresor jämfört med bilresor. Falköpings kommun eftersträvar ett långsiktigt hållbart transportsystem. Ett led i detta är att planera så att behovet av bilåkande i staden minskar, idag är biltrafiken ofta prioriterad. För att minska biltrafiken krävs bl.a. att förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken förbättras och utvecklas. Det finns många fördelar med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, ökad livskvalité, bättre framkomlighet m.m. Potentialen för att öka cykelresorna i Falköpings kommun är stor både när det gäller arbetspendling och för elever att ta sig till och från skolan. Inom tätorten är avståndet till de olika målpunkterna sällan över 5 km. Det finns också goda möjligheter att cykelpendla till flera mindre tätorter i kommunen. Falköpings kommun har goda förutsättningar att attrahera cykelturism. dokument I kommunen finns flera måldokument som stödjer arbetet med ökad cykling. Fördjupad översiktsplan Enligt den fördjupade översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 ska Falköping utvecklas som cykelstad. Gång och cykel ska vara ett attraktivt alternativ och pendling ska vara bekvämt och enkelt. Utgångspunkten bör vara att förbättra för gång- och cykeltrafikanter och samtidigt erhålla goda lösningar för biltrafiken. En trafikstrategi ska utarbetas med utgångspunkt från den fördjupade översiktsplanen. Cykelstrategin är ett deldokument av trafikstrategin. Cittaslow Falköpings kommun är, som första kommun i Sverige, med i det internationella nätverket Cittaslow, som handlar om att värna om lokal identitet och livskvalité och hållbar utveckling vilket stödjer gång- och cykel som transportmedel. En Säker och Trygg kommun Falköpings kommun har utnämnts till en Säker och Trygg kommun a Safe Community och ska i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO s) globala skadeförebyggande program arbeta med säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande insatser enligt indikationerna för Safe Communities. 3

4 Säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete är en viktig del av det långsiktiga folkhälsoarbetet för att skapa förutsättningar för trygghet och livskvalitet hos kommuninvånarna. En del i det säkerhetsfrämjande arbetet är att skapa trafiksäkra miljöer för alla åldersgrupper. Strategi för besöksnäring I Sverige säljs det över cyklar/år, intresset för motionsloppen har ökat explosionsartat och fler vill vara aktiva under sin semester. Detta tillsammans med samhällets fokus på folkhälsa och miljö ligger till grund för mycket goda förutsättningar för utveckling av cykelturismen. För att skapa bra förutsättningar för cykelturism krävs investeringar i form av bland annat infrastruktursatsningar, cykelpaket, information och marknadsföring. I Falköpings strategidokument för besöksnäring är cykelturism ett fokusområde som lyfts fram. Nulägesanalys Som utgångspunkt för cykelstrategin gjordes under hösten 2012 en nulägesbeskrivning av cykeltrafik i Falköping utifrån områdena infrastruktur, folkhälsa och turism. Mätning och uppföljning Det är idag oklart hur många som väljer cykeln som transportmedel i Falköpings kommun. Några systematiska flödesmätningar eller cykelräkningar har inte genomförts. Det har inte heller gjorts någon resvaneundersökning över fördelningen av samtliga trafikslag i kommunen. För att ta reda på hur stor andel av trafikanterna som cyklar föreslås därför att en resvaneundersökning genomförs. Kommunen har under våren 2013 medverkat i Cykelfrämjandets Kommunvelometer som ger en uppfattning om kommunens satsningar på cykeltrafik i förhållande till andra kommuner. Olycksstatistik Kommunen använder sig av databasen STRADA för att kartlägga trafikolyckor. STRADA baseras på uppgifter från sjukvården om trafikskadade och från polisen om trafikolyckor. Orsaken till cykelolyckorna i Falköpings kommun stämmer väl överens med VTI:s studie som visar att 70 procent av cykelolyckorna i Sverige är singelolyckor och att hälften av dem anses bero på bristande drift och underhåll av cykelvägarna. 4

5 Cykelinfrastruktur Falköpings har ett väl utbyggt cykelvägnät i tätorten, totalt 89,4 km varav 63 km i tätorten. Vid en enklare inventering framkommer att det finns stora behov av åtgärder gällande genhet, säkerhet och komfort och för att skapa ett sammanhängande cykelvägnät. Det finns cirka 350 cykelparkeringar i anslutning till större hållplatser för kollektivtrafik i Falköping, Floby och Stenstorp. Cykelparkeringarna vid Resecentrum är strategiskt placerade nära entrén och är välanvända men det finns en generell brist på attraktiva och säkra cykelparkeringar i kommunen. Statliga och regionala satsningar I förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland har anslagen till cykelvägar samlats under ett särskilt åtgärdsområde. Anslaget delas upp på tre användningsområden: Cykelåtgärder utanför tätort, Cykelåtgärder i tätort samt Steg 1- och 2 åtgärder (beteendepåverkande åtgärder). Kommuner som söker pengar från cykelanslaget i den regionala planen förväntas svara upp med 50 % medfinansiering. Kommuner ges också möjlighet att söka bidrag från Trafikverket till trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vilket även innefattar cykelvägar i tätort. Drift och underhåll Det finns en prioriteringslista för drift och underhåll av gång- och cykelvägarna. Huvudstråken har minst samma prioritet vid snöröjning som gatorna. Totalt snöröjs 81 km av cykelbanorna. En asfaltsanalys har genomförts 2011och 2012 som visar att 45 % av cykelvägarna är i behov av asfaltering de närmaste fem åren. Analysen visar också en ökande trend av behovet av asfaltering. Vägvisning och skyltning Det finns i dagsläget endast cykelvägvisning på cykelvägen mot Ulricehamn. Vägvisningen på övriga cykelvägar och cykelleder är undermålig. Arbete med att ta fram en vägvisningsplan för tätorten pågår. På kommunens hemsida finns en cykelkarta för tätorten men aktuella kartor över cykelvägar och cykelleder i pappersformat saknas. Kampanjer och marknadsföring Cykla och gå till jobbet-kampanj genomförs årligen i samarbete med några större arbetsplatser och vänder sig till alla kommuninvånare. Hållbara familjer är ett pilotprojekt med fokus på energibesparing och miljö där 5

6 fyra familjer har deltagit. Projektet har rönt stor uppmärksamhet i lokalpressen. Turism Falköpings kommun har stor potential för cykelturism men marknadsföringen är idag obefintlig då aktörer saknas. Idag finns några boendeanläggningar som hyr ut cyklar dock saknas paketlösningar och etablerade cykeluthyrare. Vision Falköping som cykelkommun Cykeln är ett naturligt val för de flesta resor till skola, arbete och fritidsaktiviteter. Falköping är en attraktiv kommun för cykelturism. Åtgärdsområden För att nå upp till målen att bli en cykelkommun krävs åtgärder inom nedanstående områden: Infrastruktur Säkerhet och trygghet Drift och underhåll Skolelevers cykling Marknadsföring Cykelturism Infrastruktur Cykelinfrastrukturen är en förutsättning för att göra cyklandet attraktivt, säkert och tryggt. Ett väl utbyggt och sammanhållet cykelvägnät med separerade cykelvägar, hög standard och goda parkeringsmöjligheter har stor betydelse för att öka cyklandet. Falköpings kommun har ett väl utbyggt cykelvägnät med separerade cykelbanor inom tätorten. Det finns dock ett antal i länkar som bör åtgärdas för att få ett helt sammanhängande cykelvägnät utmed huvudstråken. På de mindre lokalgatorna saknas i regel cykelbanor vilket kan anses acceptabelt eftersom hastigheten på dessa gator oftast är låg. Vägvisning till större målpunkter inom tätorten saknas. Utanför tätorten finns i dagsläget några cykelvägar som erbjuder goda möjligheter till arbetspendling. Planer finns att utöka cykelvägnätet utanför tätorten och i flera av de mindre tätorterna i kommunen behövs separata cykelvägar utmed genomfartslederna. I förslag till regional plan för transportinfrastruktur ska pengar 6

7 avsättas till utbyggnad av cykelvägnätet utanför tätort. Kommunerna förväntas medfinansiera dessa projekt med 50 %. De befintliga cykelvägarna är dubbelriktade och gång- och cykeltrafik blandas. De flesta saknar dock tillräcklig bredd för att separera gångtrafikanterna från cykeltrafiken. Gång- och cykeltrafikanters behov beaktas när nya bostadsområden planeras. Säkra cykelparkeringar är av betydelse för att öka cyklandet. Särskilt viktigt är det vid arbetspendling med kollektivtrafik, där cykeln parkeras under lång tid. I kommunen finns relativt gott om cykelparkeringar vid Resecentrum, men dessa upplevs som otrygga och utsatta för stor stöldrisk. Det finns också gott om cykelparkeringar vid tågstationerna i Floby och Stenstorp. Vid övriga större målpunkter såsom centrum, handelsområden. idrottsanläggningar, skolor och arbetsplatser krävs bra cykelparkeringar för att cyklandet ska öka. Strategiskt placerade cykelpumpar, som är en uppskattad service för cyklisterna, bör placeras vid de större målpunkterna. Falköpings kommun bör vara pådrivande för att underlätta möjligheten att ta med cykel på kollektivtrafiken. Cykelvägnätet ska byggas ut kontinuerligt och befintliga cykelvägar länkas samman. På befintliga gång- och cykelbanor ska cykeltrafiken, om möjligt, separeras från gångtrafikanterna. Huvudstråken ska vara tydligt skyltade med vägvisning. Säkra och trygga cykelparkerings ska finnas vid större målpunkter exempelvis Resecentrum och centrum. Cykelpumpar ska finnas på strategiska platser. Cykeltrafikens behov ska alltid finnas med vid planering av nya områden. Besöksnäringens behov ska beaktas vid anläggande av nya cykelvägar. Behovet av cykelåtgärder utanför tätort ska listas och prioriteras för ansökan om regionala medel med kommunal medfinansiering Säkerhet och trygghet Att göra miljöer tryggare för fotgängare och cyklister är sannolikt en av de viktigaste åtgärderna för att uppmuntra fler att gå och cykla. Genom att separera cykeltrafiken från biltrafiken på huvudstråken kan risken för allvarliga olyckor minskas. Det är också viktigt att korsningarna med huvudstråken är hastighetssäkrade. 7

8 Barnens skolvägar ska vara så pass säkra att de själva ska kunna gå eller cykla till skolan. God belysning är en viktig del i att cyklisten känner trygghet, särskilt på cykelvägar som inte ligger i direkt anslutning till en upplyst gata. Skymmande växtlighet på ensligt belägna cykelvägar ger en känsla av otrygghet och bör tas bort. Cyklisten har också ett eget ansvar för att färdas säkert i trafiken genom att ha en rätt utrustad cykel, använda cykelhjälm och följa trafikreglerna. Cyklisterna ska uppleva att det är säkert och tryggt att cykla i Falköpings kommun. Otrygga passager ska åtgärdas genom t.ex. belysning eller hastighetssänkande åtgärder. Skymmande växtlighet ut med cykelvägarna ska tas bort. Nya cykelvägar ska anläggas så att de upplevs som säkra och trygga. Drift och underhåll Standarden på cykelvägarna har stor betydelse för att cyklandet ska upplevas som bekvämt. Cykelvägarnas standard är i dag varierande och ett stort antal cykelvägar är i behov av ny beläggning. Hög kvalitet på drift och underhåll är en förutsättning för att kunna cykla året om. Cykelvägarnas huvudstråk ska ha minst samma prioritet som gatorna vid snöröjning och sandsopning. Driften av cykelvägarna ska ha så hög prioritet att det går att cykla året om. Beläggningen på cykelvägarna ska vara av så god kvalitet att cyklisterna känner det bekvämt att cykla. Skolelevers cykling Många skolelever blir idag skjutsade i bil till skolan vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön kring skolorna negativt. Det finns många skäl till att få barnen att gå eller cykla till skolan; färre bilar ger ökad trafiksäkerhet och bättre miljö, barnen får motion och lär sig tidigt att röra sig i trafiken. För att skapa förutsättningar för barnen att på ett säkert sätt kunna gå eller cykla till skolan, kartlägger kommunen kontinuerligt barnens skolvägar och åtgärdar platser som upplevs som otrygga och trafikfarliga. 8

9 Eleverna får under hela skoltiden genomgå åldersanpassad trafiksäkerhetsutbildning. Alla skolelever ska säkert och tryggt kunna gå eller cykla till skolan. Andelen skolelever som går eller cyklar till skolan ska öka. Andelen skolelever som använder cykelhjälm ska öka. Åldersanpassad trafiksäkerhetsutbildning ska fortsätta och vid behov utvecklas. Samarbetet med skolan och föräldraföreningarna ska utvecklas. Marknadsföring Information och marknadsföring av cykling är en viktig del för att få fler att välja cykeln som transportmedel. I Falköpings tätort finns ett relativt väl utbyggt och sammanhållet cykelvägnät. Trots detta görs många resor inom tätorten med bil. För att ändra resvanemönstret och få fler att gå och cykla krävs kampanjer och kommunikationsinsatser. Kommunen har i flera år genomfört kampanjen Gå och cykla till jobbet, ett koncept som kan utvecklas vidare. Insatser har också gjort i vissa skolor för att få eleverna att gå eller cykla, bl.a. med information om vandrande skolbuss. Informationsinsatser via lokalpressen, evenemang, dialog med företag m.m. skulle kunna locka fler att cykla. Hälsoslingan, en populär gång- och cykelväg som löper i en slinga i tätorten, kan utvecklas och marknadsföras ytterligare. Cykeln som transportmedel behöver synliggöras och uppmuntras mer i kommunen. Kommunen ska genomföra aktiviteter och kampanjer för att främja cyklandet. Skolor, arbetsplatser och andra verksamheter ska uppmuntras att stödja cykling. Kommunen ska föra dialog med cyklister, föreningar, arbetsgivare m.fl. om hur cykelns roll ska stärkas. Kommunen ska verka för att tillgängligheten för cyklisterna ökar genom att informera om cykelvägar, cykelparkeringar, och annan service för cyklisterna. Genom kontinuerlig information i samarbete med polis och andra aktörer öka kunskapen om trafiksäkerhet och trafikregler. 9

10 Cykelturism Falköping har stor potential att attrahera olika typer av cykelturism. Besöksmålen i kommunen samt de årliga evenemangen har möjlighet att locka cyklande besökare i större utsträckning än vad de gör idag. Falköping har därtill en historia av cykelidrott och landsvägarna ger goda förutsättningar för träning och tävling. För att Falköping skall bli en cykeldestination krävs sammanhängande sträckor lämpade för cykling. Det vill säga små vägar med lite trafik, eller helt bilfria leder som knyter an till besöksmål och övernattningsmöjligheter. Vidare är informationsmaterial, skyltning, möjlighet till cykelhyrning och lokala entreprenörer som är intresserade att lägga till cykelturism i sitt utbud viktiga komponenter för att sätta Falköpings kommun på kartan som en cykeldestination. Cykelledsskyltning och uppdaterad cykelledskarta med rundtursförslag ska tas fram för både nationella och internationella besökare. Rastplatser anordnas utmed cykellederna. Frågan om cykelturism etableras i befintliga nätverk och kanaler. Kommunen ska stödja och samordna potentiella cykelaktörer samt stödja utvecklandet av cykelkoncept och cykelpaket. Kontakter ska skapas med andra destinationer som vill utveckla cykelturism för en exportmogen marknad. Cykelleder ska skapas till attraktiva besöksmål i kommunen och, i samarbete med andra kommuner, till besöksmål över kommungränserna. Genomförande och uppföljning En åtgärdsplan kopplad till cykelstrategin som konkret beskriver åtgärder, prioritet, tidsplan och ansvar ska tas fram. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att fördela ansvar och resurser för att möjliggöra cykelstrategins genomförande. 10

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Cykelbokslut.

Cykelbokslut. Cykelbokslut 2017 www.skelleftea.se/cykelplan Älvsbackabron är en gång- och cykelbro i trä som invigdes 2011 Bakgrund Kommunfullmäktige godkände den 15 maj 2012 Cykelplan 2011 för Skellefteå kommun. Cykelplanen

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Cykelbokslut Falu kommun

Cykelbokslut Falu kommun Cykelbokslut 2018 Falu kommun Cykling i Falun Cyklingens fördelar är många och avgörande för att klara uppsatta mål för folkhälsa och miljö. Ett ökat cyklande ger stora vinster för samhället i form av

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

REGIONAL CYKELPLAN. Strategi för ökad cykling i Västra Götalandsregionen REMISSVERSION

REGIONAL CYKELPLAN. Strategi för ökad cykling i Västra Götalandsregionen REMISSVERSION REGIONAL CYKELPLAN Strategi för ökad cykling i Västra Götalandsregionen REMISSVERSION CYKELN, EN DEL AV DET GODA LIVET 2 Skapa förutsättningar för ökad och säker cykling 3 VARFÖR SKA CYKLINGEN ÖKA? 4 SAMHÄLLSEKONOMISK

Läs mer

Strategi för ökad och säker cykling i Vårgårda kommun

Strategi för ökad och säker cykling i Vårgårda kommun Strategi för ökad och säker cykling i Vårgårda kommun - En cykelkommun - Kommunfullmäktiges beredning för cykelvägnät Beslutat av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 12 april 2017 För revidering ansvarar:

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Cykelbokslut 2017 om Höör som cykelkommun

Cykelbokslut 2017 om Höör som cykelkommun om Höör som cykelkommun Förord Höörs kommun tar 2017 för första gången fram ett cykelbokslut för att visa var kommunen står i frågan om cykling och betona cykelns värde som transportmedel. Cykelbokslutet

Läs mer

Remissversion av Regional cykelstrategi för Uppsala län. Cecilia Carlqvist Infrastrukturstrateg, Region Uppsala

Remissversion av Regional cykelstrategi för Uppsala län. Cecilia Carlqvist Infrastrukturstrateg, Region Uppsala Remissversion av Regional cykelstrategi för Uppsala län Cecilia Carlqvist Infrastrukturstrateg, Region Uppsala Befintliga och planerade gång- och cykelvägar längs statliga vägar i Uppsala län Framtidsbild

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic RAPPORT Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning 2016-06-08 Upprättad av: Milos Jovanovic 1 Innehåll BAKGRUND... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Trafik och trafikanter... 3 Trafiksäkerhet... 5 FÖRESLAGNA

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

REGIONALT CYKELKANSLI ETT SAMARBETE MELLAN

REGIONALT CYKELKANSLI ETT SAMARBETE MELLAN REGIONALT CYKELKANSLI ETT SAMARBETE MELLAN DAGENS PRESENTATION - Kort om den regionala cykelplanen - Kort om det regionala cykelkansliet - Kort om det regionala cykelbokslutet Mål: Från 5 till 20 procent

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

CYKLING I FALKÖPINGS KOMMUN EN NULÄGESBESKRIVNING

CYKLING I FALKÖPINGS KOMMUN EN NULÄGESBESKRIVNING CYKLING I FALKÖPINGS KOMMUN EN NULÄGESBESKRIVNING 2012 Adolf Fredriks Kyrkogatan 10, 4tr, 111 37 Stockholm www.cykelkonsulterna.se Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 3 Cykeln i Sverige...

Läs mer

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige,

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige, Cykelhandlingsplan 2010-2012 Beslutad av Kommunfullmäktige, 2011-12-19 139 Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-12-19 139 Ansvarig: Gata-parkenheten

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Mål % enheter mer hållbara transporter (Kollektivtrafik, cykel och gång) Minska biltrafiken till 630 mil/ person -65% CO2 per person 33

Mål % enheter mer hållbara transporter (Kollektivtrafik, cykel och gång) Minska biltrafiken till 630 mil/ person -65% CO2 per person 33 Mål 2020 + 9% enheter mer hållbara transporter (Kollektivtrafik, cykel och gång) Minska biltrafiken till 630 mil/ person -65% CO2 per person 33 strategier 52 åtgärder 5 strategiområden (Hållbar fordonstrafik,

Läs mer

Cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

Cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING Stadsdelsmiljö och teknik Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 508 04 052 Dnr 1.5.3-219-2012 Sammanträde 12 juni 2012 SID 1 (8) 15 MAJ 2012 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Foto: Kerstin

Läs mer

Regional gång- och cykelstrategi. för Västmanlands län

Regional gång- och cykelstrategi. för Västmanlands län Regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Innehållsförteckning 1 Gång- och Cykelstrategi för Västmanlands län... 3 2 Handlingsplan... 4 3 visionen om Västmanland - ett län med rätt gång- och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN. Cykelplan. Strategi för cykeltrafiken i Tranemo kommun

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN. Cykelplan. Strategi för cykeltrafiken i Tranemo kommun SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN Cykelplan Strategi för cykeltrafiken i Tranemo kommun 2009-12-07 Innehåll Sidan 1 Kartläggning av cykeltrafiken 4 2 Strategiska dokument 6 3 Tillvägagångssätt 9 4 Bakgrund,

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Gång- och cykelplan. med åtgärdsförslag

Gång- och cykelplan. med åtgärdsförslag Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag Förord Denna gång- och cykelplan med åtgärdsförslag visar riktningen som Upplands-Bro kommun vill arbeta mot för att uppnå bättre möjligheter att gå och cykla på

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland swww Strategi för ökad cykling i Västra Götaland En del av Regional plan för transportinfrastruktur REMISSVERSION 2015-04-16 Dokumentinformation Titel: Serie nr: 2015:23 Projektnr: 14164 Författare: Strategi

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-11-01

Läs mer

Trafiksäkerhetsuppföljning och nytt trafiksäkerhetsprogram i Huddinge

Trafiksäkerhetsuppföljning och nytt trafiksäkerhetsprogram i Huddinge Trafiksäkerhetsuppföljning och nytt trafiksäkerhetsprogram i Huddinge Trafiksäkerhetsarbetet översikt Trafiknätsanalys 2004 med åtgärdsprogram Mycket av åtgärderna har genomförts Hastighetsplan 2012 Arbete

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling. Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012

Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling. Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012 Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012 Cykelturismen i Europa Omsätter troligen 80 100 mdr kr per år Mest medel och höginkomsttagare Omsätter 700 1 000 kr

Läs mer

Gång- och Cykelplan Samrådshandling Antagen av xx 2018-xx-xx

Gång- och Cykelplan Samrådshandling Antagen av xx 2018-xx-xx Gång- och Cykelplan 2018-2023 Samrådshandling Antagen av xx 2018-xx-xx Förord Regelbunden motion är nödvändig för att människor ska vara vid god hälsa. Fysisk aktivitet är ett av de viktigaste verktygen

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Från trafikstrategi till cykelplan. 2 november 2016

Från trafikstrategi till cykelplan. 2 november 2016 Från trafikstrategi till cykelplan Varberg växer 2015-61 000 invånare 2030-80 000 invånare Staden utvidgas i alla väderstreck Stadsutvecklingsprojektet Varberg växer Väst - Stadsutvecklingsprojektet (Varbergstunneln,

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Dokumentinformation Titel: Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Serie nr: 2013:38 Projektnr:

Läs mer

Hur kan vi utforma cykelvägarna så att det är lätt att vintercykla i Luleå?

Hur kan vi utforma cykelvägarna så att det är lätt att vintercykla i Luleå? Hur kan vi utforma cykelvägarna så att det är lätt att vintercykla i Luleå? Så få byten som möjligt på vilken sida av bilvägen som cykelvägen finns; 2; 2% Kopiera från de bästa = Nederländerna; 2; 2% Cykel

Läs mer

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet är ett 2-årigt projekt

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Dokumentation från det regionala cykelseminariet

Dokumentation från det regionala cykelseminariet 1 Dokumentation från det regionala cykelseminariet 2016-10-27 Workshop 1: Hur är vi beredda att satsa för en ökad och säker cykling? Syftet med den första workshopen var att starta en diskussion om hur

Läs mer

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Jag tänkte prata om: Kort om cykel i nationell plan Varför har vi genomfört studien? Presentation av genomförd

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort Datum Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort 66/2016 Antagen av: 66/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument: Målgrupp: Kommunen Dokumentnamn: Policy för cykling

Läs mer

Grön vision för ett cyklande Stockholm

Grön vision för ett cyklande Stockholm Grön vision för ett cyklande Stockholm 40 förslag Vi sätter Stockholm i rullning Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan nu

Läs mer

Vad gör Trafikverket i trafiksäkerhetsarbetet. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Ylva Berg, Gdks

Vad gör Trafikverket i trafiksäkerhetsarbetet. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Ylva Berg, Gdks Vad gör Trafikverket i trafiksäkerhetsarbetet Väg? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Ylva Berg, Gdks 2 GD beslut 2016: Stärkt säkerhetsorganisation Stärkt säkerhetskultur Stärkt säkerhetsarbete 3 Vad gör Trafikverket

Läs mer

Information om Utökade trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister

Information om Utökade trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister TN 292 /15 TN-Information Trafiknämnden 2015-12-18 Diarienummer 3078/15 Specialist & sakområden Malin Månsson Telefon 031-368 26 07 E-post: malin.mansson@trafikkontoret.goteborg.se Information om Utökade

Läs mer

Gång- och cykelplan för Gnesta kommun

Gång- och cykelplan för Gnesta kommun Gång- och cykelplan för Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan för Gnesta kommun 2014-06-16 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

FOTGÄNGARNAS FÖRENING; FOT

FOTGÄNGARNAS FÖRENING; FOT FOTGÄNGARNAS FÖRENING; FOT FOT främjar fotgängarnas intressen i samhällsplaneringen Människan till fots ska vara utgångspunkt för utvecklingen av staden och trafiken. Särskild hänsyn ska tas till funktionshindrade,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (12) Sammanträdesprotokoll 11 (12) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-02-12 9 Svar på motion (V) Satsa på säkerhet i trafiken (KS 2013.397) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet beslutar att

Läs mer

Regional infrastruktur Skånes Tekniska chefer, 6 oktober 2017

Regional infrastruktur Skånes Tekniska chefer, 6 oktober 2017 Regional infrastruktur Skånes Tekniska chefer, 6 oktober 2017 Kerstin Åklundh, Infrastrukturstrateg, Region Skåne Region Skånes RTI-plan 2018-2029 Regional medfinansiering av infrastruktur 4,3 mdr. Budget

Läs mer

Cykeltrafik mätmetoder och mål. Östersund

Cykeltrafik mätmetoder och mål. Östersund Cykeltrafik mätmetoder och mål Östersund 2018-05-23 Uppdraget Utveckla en enhetlig metod för systematisk mätning av cykeltrafik på lokal och regional nivå. Uppdraget bör samordnas med arbetet med den nationella

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon:

stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: Sida 1 (5) 2017-12-01 Exploateringskontoret Dnr 123-1872/2017 Dnr E2017-04507 Dnr T2017-03388-1 Handläggare Anton Västberg Telefon: 08-508 29 305 Till Kommunstyrelsen Exploateringskontoret Karl-Johan Dufmats

Läs mer

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad 5 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Forss Oscar Fritz Daniel Uggla Kerrou Teresa Datum 2016-03-02 Diarienummer GSN-2015-1930 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Läs mer

Yttrande över remiss Regional cykelstrategi för Västra Götaland

Yttrande över remiss Regional cykelstrategi för Västra Götaland MISSIV 2015-08-12 RJL 2015/956 Regionledningskontoret Avsändare Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över remiss Regional cykelstrategi för Västra Götaland Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Foto: Hanna Maxstad. Gång- och cykelplan Katrineholms kommun

Foto: Hanna Maxstad. Gång- och cykelplan Katrineholms kommun Foto: Hanna Maxstad Gång- och cykelplan Katrineholms kommun Historisk återblick Bilden är daterad 1897 och föreställer Katrineholms Velocipedklubb. Klubben bildades 1896 och är Katrineholms äldsta idrottsförening

Läs mer

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland - En del av Regional plan för transportinfrastruktur

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland - En del av Regional plan för transportinfrastruktur DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-07-06 Christian Nilsson D.nr: 2015.161 Kommunstyrelsen Strategi för ökad cykling i Västra Götaland - En del av Regional plan för transportinfrastruktur

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Cykling och hållbara samhällen

Cykling och hållbara samhällen Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3373 av Nina Lundström (L) Cykling och hållbara samhällen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om cykling som

Läs mer

Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun. Konsult: Tyréns AB. Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius

Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun. Konsult: Tyréns AB. Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius Handläggare: Emily Evenäs, Emma Holgersson och Per Johansson.

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2011 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2010/2011... 1» Ny GC-väg Lars Kaggsgatan... 1» Cykelbarometrar... 1 Åtgärder på gång

Läs mer