Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning"

Transkript

1 Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

2 Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola

3 Isak Lukas Lisa Nesrin Tove Dennis Herman Mohammed Frida. Fredrik Calle

4 Tillgänglighet handlar om mötet mellan elev och lärmiljö

5 Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn ska kunna vara delaktiga och inkluderade i skola och förskola utifrån sina möjligheter. Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en organisation eller verksamhet fungerar för barn och elever med eller utan funktionsnedsättning.

6 Beslut 24 juni 2014 Ny diskrimineringslag Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar Lagen träder i kraft 1 jan 2015 Lagen ska gälla i all utbildning, förskola högskola Verksamheter kan bli betalningsskyldiga eller tvingas betala skadestånd Gäller även för verksamheter med 10 eller färre anställda Gäller alla statliga och kommunala verksamheter Diskrimineringsombudsmannen kan driva ärenden Vilka åtgärder tycker vi är skäliga?

7 Diskussionsfråga Vad betyder tillgänglighet för dig? Diskutera med din granne. Vad tror du att diskrimineringslagen kan innebära för dig?

8 Värderingsverktyget utgår ifrån globala och nationella styrdokument FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Skollagen Läroplanen Arbetsmiljölagen Plan- och bygglagen Diskrimineringslagen Funktionshinderspolitiken

9 Varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/

10 Tillgänglighetspaketet Värderingsverktyget DATE materialet

11 Lärmaterialet DATE Kreativt och lustfyllt Används i alla ämnen År 4-9 Bygger på erfarenhet och forskning Likabehandling Mänskliga rättigheter Nu kommer jag inte längre särskilja elever med glutenintolerans på hemkunskapen. Jag ska låta eleverna laga och äta glutenfritt och variera grupperna så alla får möjlighet att prova.

12

13 Tillgänglighetsmodellen Social miljö Samspel Individuell kunskapsutveckling Lärande Fysisk miljö Pedagogisk miljö

14 Indikatorer för tillgänglig utbildning:

15 Förutsättningar för lärande Kunskap om betydelsen av: Rätten till lärande Språk och kommunikation Alternativ och kompletterande kommunikation Tvåspråkighet; svenska och teckenspråk Kunskaper och färdigheter Fysisk aktivitet Motivation Samspel Fysisk miljö Social miljö Pedagogisk miljö

16 2. Språk och kommunikation Alla elever har tillgång till kommunikation utifrån sina förutsättningar, i alla lärsituationer, även vid rutinsituationer och inom rast- och fritidsverksamhet. Alla elever har olika möjligheter till språk-, skriv- och läsutveckling. Verksamheten erbjuder alla elever olika sätt att redovisa sina kunskaper. Verksamheten har kommit längre än mellannivån, men ännu inte uppnått högstanivån. Verksamheten har kunskap om och erbjuder olika språk-, skriv- och läs möjligheter som passar de flesta elever. Verksamheten har kommit längre än lägstanivån, men ännu inte uppnått mellannivån. Verksamheten saknar kunskap om olika former av språk- och kommunikationsutveckling.

17 Social miljö Kunskap om samvaro för lärande: Delaktighet Jämlikhet Mångfald Demokrati Samspel Social miljö Fysisk miljö Pedagogisk miljö

18 8. Delaktighet Verksamheten arbetar aktivt för att alla elever ska kunna uppleva delaktighet i skolans olika gemensamma aktiviteter. Arbetet med delaktighet utgår både ifrån elevernas egna upplevelser och ifrån faktiska möjligheter att delta i aktiviteter. Verksamheten har kommit längre än mellannivån, men ännu inte uppnått högstanivån. Verksamheten arbetar för ökad delaktighet för vissa elever och i vissa situationer. Verksamheten har kommit längre än lägstanivån, men ännu inte uppnått mellannivån. Verksamheten bedriver inget strategiskt arbete för att öka elevernas delaktighet.

19 Pedagogisk miljö Kunskap om betydelsen av former för lärande: Pedagogiska strategier och stödstrukturer Arbetslag Elevhälsa (endast skola) Lärsituationer Lärstilar Läromedel Lärverktyg It i lärandet Hjälpmedel Samspel Fysisk miljö Social miljö Pedagogisk miljö

20 12. Pedagogiska strategier och stödstrukturer Verksamheten är anpassad för alla elever så att de kan nå de uppsatta målen utifrån sina förutsättningar. Stödstrukturer och strategier arbetas fram efter elevens behov. Den genomförda undervisningen ger den effekt som planerats för alla elever. Verksamheten gör anpassningar på organisations-, grupp- och individnivå. Verksamheten har kommit längre än mellannivån, men ännu inte uppnått högstanivån. Verksamheten är upplagd så att den passar de flesta elever. Syftet, strukturen och elevens mål med lektionen är tydliggjorda för de flesta elever. För de flesta elever ger den genomförda undervisningen planerad effekt. Verksamheten gör försök till anpassningar på organisation-, grupp- och individnivå. Verksamheten har kommit längre än lägstanivån, men ännu inte uppnått mellannivån. Verksamheten erbjuder inte olika anpassningar i undervisningen. Elever får inte förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Den genomförda undervisningen ger inte den effekt som planerats. Anpassningar är enbart utförda på en eller möjligtvis två nivåer inom verksamheten.

21 Fysisk miljö Kunskap om betydelsen av rum för lärande: Rum för lärande Auditiv miljö Visuell miljö Luftmiljö Utemiljö: skolgård- och förskolegård Samspel Social miljö Fysisk miljö Pedagogisk miljö

22 21. Auditiv miljö Verksamheten arbetar aktivt under hela dagen för en god auditiv miljö överallt utifrån alla elevers behov. I verksamheten är efterklangstiden kort och det finns få lågfrekventa och konkurrerande bakgrunds- och omgivningsljud. Inredning, material och teknik är vald utifrån en samlad auditiv miljö. Verksamheten använder hörteknik medvetet och strategiskt i alla lärsituationer utifrån varje elevs behov, även inom idrott, rast- och fritidsverksamhet. Verksamheten har kommit längre än mellannivån, men ännu inte uppnått högstanivån. I de flesta utrymmen av verksamheten finns goda samtalsmiljöer. I de flesta ämnen och lokaler arbetar och planerar verksamheten för lägre aktivitetsljud. Verksamheten använder hörteknik i de flesta lärsituationer utifrån vissa barns behov. Verksamheten har kommit längre än lägstanivån, men ännu inte uppnått mellannivån. Inom verksamheten finns störande bakgrundsljud exempelvis maskin-, trafik- eller ventilationsljud. I verksamheten finns långa efterklangstider, störande ljudintryck av aktivitetsljud, tal, överhörning och eko. Verksamheten använder hörteknik endast när eleven säger till.

23 Hur kan arbetsgången se ut? Handlingsplan Värderingsverktyget Beslut till åtgärd: Kostnad: Hur: När: Ansvar: Uppföljning: Varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/ Finns även PDF på nätet Handbok för skola och förskola

24

25 Handlingsplan: Resultat från självvärdering - Åtgärd? - Vem gör vad? - Hur? - När? - Uppföljning?

26 Skolverkets BRUK

27 Vad är systematiskt kvalitetsarbete? Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Skolverket. Skollag 4 kap 4

28 Frågor att fundera kring i det systematiska kvalitetsarbetet Var är vi idag i vår verksamhet? Vilket resultat har vi? Hur påverkar vi resultatet i skolan och förskolan? Hur förstår vi resultaten? Hur påverkar vi de egna resultaten i skolan och förskolan? Skolinspektionen webbinarium 2013

29 Diskussionsfråga På vilket sätt tänker du att materialet kan användas i din verksamhet? Diskutera med din granne.

30 Frågor att reflektera kring i den pedagogiska miljön Hur vet vi att den planerade och genomförda undervisningen hade den effekt som vi förväntade oss? Hur vet vi att eleven har förstått syftet och målet med lektionen? Hur ska undervisningen, återkopplingen och bedömningssituationen vara anpassad för att alla elever ska nå sina mål? Hur organiserar vi det? Hur vet vi att eleven har förstått återkopplingen och bedömningssituationen? Hur skapar man ett bra gruppklimat som gynnar lärande? Vilka förväntningar har jag på mina elever och kollegor?

31 Ett formativt förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten Utvärdera och våga ställa frågor kring undervisningens effekt och vårt eget förhållningssätt. Hur påverkar vi elevens lärsituation? Planerar vi på rätt sätt för eleven, finns det flera sätt? Hur skapar vi förutsättningar för lärande för alla elever? Kan vi påverka vårt arbetssätt och förhållningssätt så att vi erbjuder en tillgänglig skola som är inspirerande, trygg och lärorik för alla barn och elever?

32 Pilotkommun - Danderyds kommun Uppstart 5 dec - 13 Uppföljning 6 feb - 14 Utvärdering 6 maj- 14 Distanskurs Testat det digitaliserade värderingsverktyget Några skolor provat att använda DATE materialet Deltagit i rikskonferens 3 april i Stockholm

33 Värderingsverktyget är bra för: att den ger elevhälsan en väg in till klassrummet och skapar en dialog med lärarna att det gav ett pedagogiskt språk till lärarna som de saknat, nu vet vi vad vi ska prata om vid pedagogiska diskussioner att ta tempen på verksamheten att sätta fingret på prioriterade områden att visa på tillgänglighet under hela dagen att vi kan koppla ihop det med vårt befintliga kvalitetsarbete att vi har fått syn på bibliotekets funktion. Den har gått från att vara en utlåningsapparat till en ny pedagogisk resurs som också ska vara tillgänglig för alla att synliggöra tillgängligheten för eleverna under förflyttning.

34 Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola Lycka till Gunilla Fällman Rådgivare

35 Klart att alla ska med! Värderingsverktyget är bra för att de visar på att ALLA ska med! Även våra barn som är frökenutvecklare! Anonym deltagare maj 2014

36

37 Lycka till Gunilla Fällman Rådgivare Bild Roger Fällman

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer