HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA"

Transkript

1 HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

2 Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Värderingsverktyget är i sin tur en del av ett helt paket med verktyg som tagits fram av SPSM och Handikappförbunden. Paketet kallas Tillgänglighet får skolan att funka och består av tre delar: Utvärdera tillgängligheten i skolan (värderingsverktyget) Leda och planera tillgänglighetsarbetet (SPSM:s distansutbildning) Föra in tillgänglighet i undervisningen (DATE lärmaterial) Du får tillgång till samtliga verktyg via myndighetens webbplats: samt Det är tillåtet att kopiera och citera ur materialet om källan anges. Författare: Catrin Tufvesson Redaktör: Erika Nydahl Arbetsgrupp: Gunilla Fällman, Lena Hammar, Susanne Loheman, Leif Näfver, Daniel Simonsson, Anna Sjölander, Tove Söderqvist Dunkers och Maude Wildow Formgivning: Linn Sandgren Illustration: Lasse Skarbøvik Utgiven: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Härnösand. Andra upplagan. Tryck: Bulls Graphic, Halmstad, juni 2014 ISBN: , tryckt , pdf Best.nr SPSM: , tryckt , pdf

3 HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Catrin Tufvesson

4 Innehåll Förord 6 Inledning 7 Varför arbeta med tillgänglig utbildning? 9 Skollagstiftning 10 FN:s konventioner 10 Plan- och bygglagen 10 Funktionshinderspolitiken Vad är tillgänglighet? 13 Vad är tillgänglighet i förskolan och skolan? 13 Tillgänglighetsmodellen 14 Tillgänglighetsmodellens utveckling 17 Strategiskt tillgänglighets arbete hur börjar vi? 19 Verktygets användningsområde 19 Verktygets indikatorer 19 Ett verktyg för att värdera tillgänglig utbildning 20 Värderingsarbete 21 Vem gör vad? 22 Skolhuvudman 22 Vid ny- och ombyggnation 24 I befintlig miljö 25 Verksamhet 26 Arbetslag 27 Pedagog 29 Indikatorer för en tillgänglig utbildning Förutsättningar för lärande Rätten till lärande Språk och kommunikation Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) Tvåspråkighet; svenska och teckenspråk Kunskaper och värden Fysisk aktivitet Motivation Social miljö Delaktighet Jämställdhet Mångfald Demokrati 51 4 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

5 3. Pedagogisk miljö Pedagogiska strategier och stödstrukturer Arbetslag Elevhälsa Lärsituationer Lärstilar Lärverktyg It i lärandet Hjälpmedel Fysisk miljö Rum för lärande Auditiv miljö Visuell miljö Luftmiljö Utemiljö: skolgård och förskolegård 80 Referenser 85 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 5

6 Förord Lärandet sker i en relationell process där samspelet mellan social, pedagogisk och fysisk miljö ger förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö. Vi har samlat grunderna för detta perspektiv i en samspelsmodell för tillgänglig utbildning som vi kallar tillgänglighetsmodellen. Tillgänglighetsförmågan hos en utbildningsverksamhet är hur väl verksamheten kan anpassa den sociala, pedagogiska och fysiska miljön utifrån barnens och elevernas behov. Utifrån tillgänglighetsmodellen har vi tagit fram ett stödmaterial för detta arbete: Kartläggning, handlingsplan och handledning. Stödmaterialet är ett verktyg för att värdera tillgänglig utbildning i förskolan och skolan. Vår ambition är att detta värderingsverktyg ska vara ett komplement till de kvalitetssäkringsprogram som redan finns, och att det blir en del av värdegrunds arbetet och det pedagogiska samtalet som bedrivs på förskolor och skolor för att uppnå de nationella målen. Ska vi uppnå en utbildning som tar hänsyn till alla barns och elevers olika behov och som ger det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt, då räcker det inte med att diskussionerna fortsätter. Diskussionen måste även omsättas i ett görande. Kan det framtagna materialet bidra till det, så har det varit framgångsrikt. Att göra en självvärdering av den egna verksamheten med stöd av verktyget, är ett effektivt sätt att vidareutveckla förskolans och skolans tillgänglighetsförmåga. Med en ökad kunskap om vad som krävs för att göra utbildningen tillgänglig för alla, kan vi även skapa bra förutsättningar för barns och elevers delaktighet i tillgänglighetsarbetet. I enlighet med regeringens mål för funktionshinderspolitiken ska vi arbeta för att varje barn och elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Förskolors och skolors lokaler ska också bli mer tillgängliga och kunskapen ska öka om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Som vi ser det så är en ökad tillgänglighet vad som krävs för att barn och elever ska ha en möjlighet att vara delaktiga och inkluderade utifrån sina förutsättningar, och för att de ska kunna delta i sin utbildningsverksamhet på ett likvärdigt sätt. Greger Bååth Generaldirektör 6 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

7 Inledning Alla barn och elever ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån sina egna förutsättningar och i ändamålsenliga lokaler. Det ställer betydande krav på personal, lärverktyg, utformning av undervisning och lärmiljö. Barn och elever ska få den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt inom förskolan och skolan. Det ställer även krav på kunskap och färdighet från ledning och personal när det gäller resursfördelning för att barn och elever ska få en likvärdig utbildning. Det här stödmaterialet visar på en möjlig väg att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till. Materialet består av tre delar: En kartläggning, en handlingsplan och denna handledning. Den modell som legat till grund för stödmaterialet inkluderar indikatorer som behöver finnas i förskolan och skolan för att undervisningen ska kunna anpassas efter barnens och elevernas förutsättningar. Tillgänglighetsmodellen utgår från forskning, beprövad erfarenhet, lagar och riktlinjer och omfattar alla barn och elever. Stödmaterialet ger verksamheten och pedagogen ökad kunskap om hur man kan arbeta för tillgänglig utbildning utifrån en helhetssyn på barnets och elevens lärande och kunskapsutveckling. Det kan ske på olika nivåer i organisationen, inom pedagogiken och i olika lokaler. Materialet är med andra ord ett verktyg för att strategiskt och medvetet utforma lärmiljön och därför har vi valt att kalla det Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola. Värderingsverktyget är framtaget för pedagogisk verksamhet inom förskola respektive skola. Skola definieras här som förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasium och gymnasiesärskola och gäller alla barn och elever 1. Fritidshem har möjlighet att, utifrån sina förutsättningar, använda detta material. Fokus ligger på möjligheter och det som generellt är bra för alla, inte på specifika funktionsnedsättningar eller funktionshinder. Indikatorerna i värderingsverktyget kan ge en uppfattning om vilka anpassningar och åtgärder som behöver göras för att utbildningen ska bli utformad efter alla barns och elevers behov. Vi utgår ifrån att barns och elevers lärande i grunden är lika, oavsett om de går i förskola eller skola. Därför ingår samma indikatorer i värderingen av förskolan som skolan, förutom när det gäller elevhälsan som enbart gäller skolan. Förskole- och skolverksamheten har dock olika förutsättningar genom exempelvis styrdokument eller lekens roll och därför har vi gjort två olika versioner av kartläggningen och handlingsplanen. När skolan är organiserad så att det finns en pedagogisk medvetenhet och pedagogerna är trygga i sina val av metoder och när de praktiska hindren är undanröjda, då finns mycket goda förutsättningar för att alla elever med eller utan funktionsnedsättning får 1 Än är inte högskola, universitet eller vuxenutbildning inkluderat i detta material på grund av andra lagstadgade riktlinjer, men indikatorerna kan anses vara de samma oavsett ålder SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 7

8 en gynnsam och utvecklande skoltid 2. När förskolan främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet utifrån barnens egna intressen och förutsättningar ges alla barn en möjlighet att utvecklas genom att få kunskaper och värden. Då förbereds barnen för en fortsatt utbildning 3. Värderingsverktyget kan användas i det utvecklingsarbete som behöver ske i förskolan och skolan. Verktyget gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp runt inlärning och se vilka krav det ställer på undervisningen och lärmiljöns utformning. Det webbaserade värderingsverktyget finns på Handledning och värderingsverktyg ingår i ett tillgänglighetspaket. I paketet ingår även en distansutbildning hos SPSM för att leda och planera arbetet med tillgänglighet och DATE lärmaterial för elever från Handikappförbunden. Läs mer på Verktyget kan med fördel användas i det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs på förskole- och skolenhetsnivå, i värdegrundsarbetet och i det pedagogiska samtalet, men också i en verksamhetsbeskrivning vid ny- eller ombyggnation. Värderings verktyget kan användas i sin helhet eller så kan ett område åt gången värderas, om det är mer fördelaktigt för verksamheten. Målet är att få utbildningsverksamheten att agera, att gå till handling och anpassa lärmiljön till just de barn och elever som deltar. Att ta fram ett stödmaterial för förskolors och skolors arbete med att göra utbildningen tillgänglig för alla är en fortsättning på Specialpedagogiska skolmyndighetens regeringsuppdrag 4, och i enlighet med funktionshinderspolitikens mål inom utbildningspolitiken 5. Nu ligger ett förslag på att införa bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskriminerings lagen från den 1 januari Krav på utbildningsverksamhetens lokaler och undervisning finns redan i skollag och arbetsmiljölag, men om det nya förslaget går igenom kommer det att gälla alla skolformer och enskilda fall kan prövas rättsligt 6. Catrin Tufvesson Samordnare tillgänglighet 2 SPSM, 2010b 3 Skolverket, 2011c och SFS 2010:800, 8 kap 2 4 U2009/4876/S 5 S2010/4319/FST 6 Arbetsmarknadsdepartementet, SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

9 Varför arbeta med tillgänglig utbildning?! Vad säger Barnkonventionen? FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 29: barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 28: göra grundutbildningen obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla. En likvärdig utbildning är en demokratisk rättighet enligt de FN-konventioner som Sverige anslutit sig till. Olika rapporter 7 visar dock att vi inte har en fullt tillgänglig skola, att elever med funktionsnedsättning har lägre måluppfyllelse 8, upplever sig mer exkluderade än sina kamrater 9 och har sämre förutsättningar för att få ett arbete 10. För att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och elever arbetar kommuner och landsting med tillgänglighetsfrämjande åtgärder, men mer behöver göras i förskolor och skolor. De viljeyttringar och lagar som finns ställer krav på att kunskapen utökas och inkluderar olika indikatorer som påverkar tillgänglighet i förskolan och skolan utifrån barnens och elevernas behov och möjlighet till lärande. Indikatorer är de kriterier som anses behövas för att utbildningen ska kunna bli tillgänglig för alla. Tidigare har tyngdpunkten legat på kunskap om hur tillgängliga lokaler kan utformas med fokus på rörlighet, syn och hörsel och oftast utifrån byggteknik, framkomlighet och säkerhet. Nu måste vi se till lärmiljön i sin helhet och ta med alla faktorer som påverkar barns och elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Annars skjuter vi målet en utbildning för alla framför oss. 7 Skolverket, 2008, Rädda Barnen, 2008, och RBU, Skolinspektionen, 2009:6 9 SPSM, 2007a och SPSM, Arbetsförmedlingen, 2012 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 9

10 Skollagstiftning I den svenska utbildningen idag ska barn och elever inhämta och utveckla kunskaper och värden, i lokaler och med den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska uppfyllas. I enlighet med skollagen ska utbildningen ta hänsyn till barns och elevers olika behov 11. Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön 12. Skolan är idag den största arbetsplatsen där både elever och personal är arbetstagare och där arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende enligt arbetsmiljölagen 13. Motsvarande krav ur barnens perspektiv saknas i arbetsmiljölagen för förskolan 14. Personalen i förskolan och dess verksamhet omfattas av arbetsmiljölagen, men barnen i förskolan omfattas inte. Barngrupper i förskolan ska dock ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö 15. Utbildningsverksamheten får inte diskriminera något barn eller någon elev. Verksamheten ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla, enligt diskrimineringslagen 16. FN:s konventioner Skollagen är grundad på alla barns lika värde och rätten till en tillgänglig utbildning, där barnen och eleverna ska få kunskapsutveckling och personlig utveckling. Det är i enlighet med FN-konventionen om barnets rättigheter och konventionen för personer med funktionsnedsättning 17. Enligt rådande lagstiftning och politiska viljeyttringar ska utbildningen för barn och elever främja åtnjutandet av rättigheter. Det ska inte enbart stå i läroplanen utan ska även verkställas i undervisningsmetoder och undervisningsmiljöer. Utbildningens väsentligaste syfte är att utveckla barnens personlighet, anlag och förmågor, vilket innebär ett erkännande av att varje enskild individ har unika egenskaper, intressen och behov av lärande 18. Plan- och bygglagen Vid nybyggnation och ombyggnation ska byggnaden utformas för att vara lämplig för sitt ändamål. Form, färg och material ska samspela och tillsammans ge en god inverkan. Byggnaden ska också vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt förmåga att röra sig eller orientera sig. Det står i plan- 11 SFS 2010: Skolverket, 2011d, kap SFS 1977: SOU 2013:26 15 SFS 2010:800, 8 kap 8 16 SFS 2008: FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 18 Unicef, 2008, sid SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

11 och bygglagen 19. Hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska avhjälpas i befintliga byggnader, tomter och allmänna platser dit allmänheten har tillträde 20. Alla utrymmen i förskolan och skolan anses inte vara publika, dit allmänheten har tillträde. Det gäller exempelvis klassrum och grupprum, där kärnverksamheten bedrivs. Publik miljö kan vara entré, aula, idrottshall och matsal. I Boverkets byggregler 21 finns föreskrifter och allmänna råd att följa om hur vi ska bygga generellt tillgängligt, men all miljö i förskolan och skolan behöver utformas specifikt för lärande och kunskapsutveckling utifrån alla barns och elevers förutsättningar. För att utbildningen ska bli tillgänglig för alla behövs kunskap om förutsättningar för lärande och vad olika förutsättningar kan få för pedagogiska konsekvenser. Den fysiska miljön i förskolan och skolan behöver vara utformad för att ge det stöd som efterfrågas i styrdokumenten, så att barn och elever har möjlighet till social delaktighet och inkludering, anpassad pedagogik och lärverktyg i en trygg och säker miljö. Funktionshinderspolitiken Strategin för funktionshinderspolitiken 22 bygger på delaktighet, jämlikhet och mångfald för alla i vårt samhälle samt de lagar som tidigare nämnts. Funktionshinderspolitiken ligger till grund för de insatser som skolhuvudmän och statliga myndigheter ska utföra. Det understryks även att tillgänglighet sträcker sig utöver de fysiska förhållandena i skolan. Tillgänglighet för barn och elever är också en fråga om undervisningens utformning, social samvaro, tillgång till alternativa lärverktyg och kommunikation samt alternativa sätt att visa sin kunskapsutveckling. Bland inriktningsmålen för funktionshinderspolitiken finns tre prioriterade områden inom utbildningspolitiken 23 : 1. Varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Delmålen är: Förutsättningarna för alla barn, elever och vuxenstuderande oavsett funktions förmåga att utvecklas så långt som möjligt ska öka genom förbättringar av förskolors och skolors generella verksamhet. Förskolor och skolor ska förbättra sitt arbete med att göra anpassningar av verksamheten när så behövs för att undanröja hinder för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. 19 SFS 2010: BFS 2011:13 HIN2 och BFS 2011:5 ALM2 21 BFS 2011:26 BBR 19 och BFS 2013:14, BBR S2010/4319/FST 23 S2011/8810/FST SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 11

12 Skolor ska genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete se till att personalen har hög tilltro till alla elevers och vuxenstuderandes förmåga och visa höga förväntningar på deras skolprestationer. Detta måste i högre grad än hittills gälla även elever och vuxna med funktionsnedsättning. 2. Med utgångsläge i de förtydligade bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL) och skollagen ska tillgängligheten samt uppföljningen av tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning i förskola och samtliga skol former förbättras. Delmålen är: Möjligheterna för elever med funktionsnedsättning att välja skola liksom möjligheterna för vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning att välja förskola ska bli bättre genom en ökad tillgänglighet. Kunskapen om hur skolors och förskolors lokaler kan bli mer tillgängliga ska öka hos huvudmän, rektorer, lärare, förskollärare och övrig skolpersonal. 3. Kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas efter varje barns, elevs eller vuxenstuderandes behov ska förbättras. Delmålen är: Kunskapen ska öka bland skolhuvudmän och personal i skola och förskola om de konsekvenser för barns, elevers och vuxnas lärande och kunskapsutveckling som en funktionsnedsättning kan medföra. Skolors kännedom om var de kan få råd och stöd i frågor rörande konsekvenserna för skolarbetet av en funktionsnedsättning ska öka. Tillgången till och kännedomen om olika lärverktyg, som till exempel anpassade läromedel och digitala lärverktyg ska öka. Skolors och skolhuvudmäns kännedom om hur it-stöd ska utformas för att vara tillgängliga för alla ska öka. För att uppnå målen inom funktionshinderspolitiken och utbildningspolitiken behövs ökad kunskap om sociala (genomgående riktlinjer), pedagogiska (mål 3) och fysiska kriterier (mål 2) utifrån förutsättningar till lärande (mål 1). Det finns en tydlig viljeyttring att genomföra åtgärder genom de lagar och föreskrifter som antagits om att utbildningen ska vara till för alla. Tillgänglighetsmodellen som denna handledning presenterar, kan användas för att förmedla en förståelse för helheten runt lärande och kunskapsutveckling utifrån dessa viljeyttringar. 12 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

13 Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet kan definieras som den grund som är en förutsättning för full delaktighet och inkludering. Ett tillgängligt samhälle är ekonomiskt, politiskt, kulturellt, socialt och fysiskt tillgängligt för alla, där utbildning utgör en av förutsättningarna för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhällslivet 24. Vad är tillgänglighet i förskolan och skolan? En tillgänglig lärmiljö ger de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga och inkluderade i utbildningsverksamheten utifrån sina egna möjligheter. Tillgänglighet är en förutsättning för lärande och kunskapsutveckling. Tillgänglighet inom utbildningsverksamheten innebär då en likvärdig funktionalitet för alla barn och elever, oavsett funktionsförmåga i verksamhetens sociala miljö, undervisning, lokaler och kommunikation. En tillgänglig utbildning måste ta hänsyn till barns och elevers olika behov, en väl fungerande utbildning är till för alla oavsett förutsättningar. En tillgänglig utbildning blir då ett begrepp som visar hur väl förskolan eller skolan fungerar som lärmiljö för alla berörda barn eller elever, med eller utan funktionsnedsättning. Tillgänglighet i förskolan och skolan handlar om att kunna anpassa den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån barns och elevers behov 25. För barn och elever innebär tillgänglighet i förskolan och skolan både åtkomlighet och användbarhet i och av verksamheten. Det har sitt ursprung i barns och elevers rätt till utbildning 26 och ur deras perspektiv behöver både stort som smått vara tillgängligt under hela dagen. För att verksamheten ska tillgodose alla barns och elevers rätt till lärande i ändamålsenliga lokaler och med det stöd som är nödvändigt för att utvecklas så långt som möjligt 27, behöver förskolor och skolor vara tillgängliga utifrån att barn och elever behöver utbildning anpassad efter rättigheter och förutsättningar barn och elever behöver sociala relationer som är anpassade barn och elever behöver anpassade pedagogiska strategier och stödstrukturer barn och elever behöver rum för lärande som är anpassade, inne som ute. 24 Prop. 1999/2000:79 25 Dnr : Brodin, SFS 2010:800, 1 kap 4 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 13

14 Detta förhållande har SPSM utvecklat i en tillgänglighetsmodell, som ligger till grund för värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. Tillgänglighetsmodellen består av de områden som samspelar och som alla behövs för att uppsatta mål i utbildningsverksamheten ska uppnås: förutsättningar för lärande social miljö pedagogisk miljö fysisk miljö. Tillgänglighetsmodellen Samspel Social miljö Lärande Individuell kunskapsutveckling Fysisk miljö Figur 1. Samspelet i tillgänglighetsmodellen Pedagogisk miljö För att göra utbildningen tillgänglig i enlighet med antagna lagar och viljeinriktningar behövs ett helhetsperspektiv. Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglighet utifrån lärandet i de pedagogiska verksamheterna som berörs i skollagen. Den har ett övergripande perspektiv och är en samordnings modell för olika insatser och tillvägagångssätt. Tillgänglighetsmodellen ger en bild av de indikatorer som måste ingå i diskussionerna för en tillgänglig utbildning. Den förenklar förhållandet samtidigt som den förtydligar de områden som finns i lärmiljön. I verkligheten finns ingen så strikt uppdelning. Där interagerar alla indikatorerna med varandra, därav diskussionerna om samspelet mellan den sociala, pedagogiska och fysiska miljön utifrån lärandet. Tillgänglighet i förskolan och skolan handlar inte enbart om fysisk framkomlighet, utan också om de krav som sociala och pedagogiska indikatorer ställer på den fysiska miljöns utformning 28. En likvärdig förskola och skola där hänsyn ska tas till allas lika värde innebär att arbetet med den sociala och den pedagogiska tillgängligheten alltid behöver fortgå liksom arbetet med den fysiska tillgängligheten. 28 Tufvesson och Tufvesson, 2009a 14 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

15 Tillgänglighetsmodellen består av tre hörnstenar (miljöer), som utgår ifrån förutsättningar för lärande och som tillsammans bildar modellens fyra områden. De bör samspela för att barnet och eleven ska ges goda möjligheter till lärande. De fyra områdena består i sig av ett antal indikatorer. 1. Förutsättningar för lärande 2. Social miljö 3. Pedagogisk miljö 4. Fysisk miljö Rätten till lärande Delaktighet Pedagogiska strategier och stödstrukturer Språk och kommunikation Alternativ och kompletterande kommunikation Tvåspråkighet; svenska och teckenspråk Kunskap och färdigheter Fysisk aktivitet Motivation Rum för lärande Jämställdhet Arbetslag Auditiv miljö Mångfald Elevhälsa (endast skola) Visuell miljö Demokrati Lärsituationer Luftmiljö Lärstilar Läromedel Lärverktyg It i lärandet Hjälpmedel Tabell1. De fyra områdena med indikatorer i tillgänglighetsmodellen. Utemiljö: skol- och förskolegård 1. Förutsättningar för lärandet innehåller indikatorer som är de övergripande förutsättningarna som gör vårt lärande möjligt: Hur utformas undervisning och lärmiljö utifrån allas möjligheter och rätten till en likvärdig utbildning, så att alla barn och elever utvecklas så långt som möjligt? 2. Den sociala miljön innehåller de sociala indikatorerna som behövs för en fungerande samvaro för lärandet: Hur arbetar vi för ett socialt deltagande och utbyte mellan barn, elever och vuxna utifrån allas lika värde? 3. Den pedagogiska miljön innehåller de pedagogiska indikatorerna som behövs i olika former för lärandet: Hur ska undervisningen vara utformad så att alla barn och elever kan tillgodogöra sig den? 4. Den fysiska miljön innehåller de fysiska indikatorerna som behövs för att skapa rum för lärandet: Hur ska skolans fysiska miljö vara utformad och användas för att ge det stöd som alla barn och elever behöver? När de tre hörnen i tillgänglighetsmodellen social, pedagogisk och fysisk miljö samspelar så optimeras barnets och elevens möjligheter till lärande. Utbildningen kan då sägas vara tillgänglig och leda till en positiv kunskapsutveckling. Det är ett samspel mellan hörnstenarna, där vi behöver generalisera samtidigt som vi bejakar individuella förutsättningar. Relationen mellan de SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 15

16 olika områdena i samspelet är föränderlig och kan ha olika inverkan över tid 29. Målet är att alla barn och elever ska erbjudas vara delaktiga i skolans undervisningssituationer och undervisningsmiljöer på sina egna villkor. När man ska planera och organisera utbildningsverksamhet behöver man beakta på vilka nivåer det kan finnas behov av insatser: Organisationsnivå insatser genom prioriteringar i resurstilldelning, flexibel organisation, kompetensutveckling, samverkan och tillgång till specialistkunskap. Gruppnivå insatser genom yttre, materiella förutsättningar som till exempel tillgängliga lokaler, en social miljö som främjar samspel, ett positivt klassrumsklimat, positiva attityder till olikheter, flexibla pedagogiska strategier och anpassning av lärverktyg. Individnivå insatser genom ytterligare specifika stöd för lärandet utifrån barnets eller elevens möjligheter. Verksamheterna kan göra kontinuerliga uppdateringar av vilka behov som finns inom alla nivåer. Uppdateringar kan också göras vid förändring inom verksamheten. Detta för att undvika ett utanförskap på grund av otillgänglig lärmiljö. Ett samspel för ökad tillgänglighet i lärmiljön förutsätter att organisationen inom alla nivåer arbetar för allas delaktighet, allas lika värde och bejakar mångfald. Det handlar om att pedagogiken är tillgänglig genom att det finns alternativa och anpassade pedagogiska strategier, lärstilar och lärverktyg. akustik, visuella intryck, luftkvalitet och inne- och utemiljö är strategiskt utformade och används medvetet, så att de ger det stöd som barn och elever behöver. allt arbete bedrivs utifrån barnens och elevernas möjlighet till lärande där det finns förutsättningar för kommunikation, fysisk aktivitet och motivation. Ett resultat av att arbeta utifrån verksamhetens olika behov är att ingen förskola eller skola kommer att vara den andra lik, men de kommer att innehålla begrepp och indikatorer som är gemsamma för en ändamålsenlig och tillgänglig utbildning. Indikatorerna i tillgänglighetsmodellen bygger på forskningsteorier om samspelet mellan individ, pedagogik och fysisk miljö utifrån specialpedagogik, pedagogik och miljöpsykologi. Indikatorerna bygger också på den beprövande erfarenheten runt elever med funktionsnedsättning som finns inom SPSM, samt nationella riktlinjer, lagar och funktionshinderspolitiska mål. Indikatorerna för en tillgänglig utbildning visar inte bara på den bredd och de överskridande 29 Sambanden mellan faktorerna har sammanställts i en modell, the Human Environment Interaction-model the HEI-modell av R. Küller, SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

17 kunskapsområden som behövs. Indikatorerna visar också på att åtgärder behöver göras på organisations-, grupp- och individnivå för att vi ska uppnå en utbildning för alla. Tillgänglighetsmodellens utveckling Steg 1: Under 2010 utvecklar SPSM en samspelsmodell för tillgänglig utbildning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Faktorerna i modellen utgår från en generalisering så långt som möjligt när det gäller de pedagogiska konsekvenserna av olika funktionsnedsättningar (det som är bra för väldigt många), innan specifika åtgärder behöver utföras 30. I fokus är att finna de faktorer inom den sociala, pedagogiska och fysiska miljön som är bra för lärandet, för att kunna ge råd och stöd om hur skolan kan bli tillgänglig för alla elever. Figur 2. Tillgänglighetssymbolen symboliserar samspelet mellan de tre hörnen utifrån lärandet. Modellen innefattar interaktionen mellan barn och miljö och bygger på hur barnets emotionella status påverkas av sin omgivning, något som kan variera över tid 31. I lärsituationen finns både positiva och negativa faktorer som kan påverka koncentrationsnivån 32. Modellen har sitt ursprung inom miljöpsykologi. Där är syftet är att öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö. Det handlar om beteende, tankar, känslor och samspel med andra i relation till den omgivande miljön; både den byggda och den sociala 33. Steg 2: 2012 fördjupar och strukturerar SPSM samspelsmodellen för tillgänglig utbildning utifrån regler, lagar och funktionshinderspolitiken tar myndig heten fram ett antal indikatorer för en tillgänglig utbildning, som modellen ligger till grund för. Indikatorerna bygger även på nationella mål inom: FN:s konvention om mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter 30 U2009/4876/S 31 Küller, Tufvesson, Johansson och Küller, 2005, sid 17, 23 och ALL 2011/416 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 17

18 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skollagen arbetsmiljölagen diskrimineringslagen plan- och bygglagen nationell handlingsplan Från patient till medborgare (2010) funktionshinderspolitisk strategi Steg 3: 2013 tar SPSM fram ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan som består av tre delar: Ett kartläggningsmaterial, en mall för handlingsplan och en handledning. Sju statliga specialskolor provar indikatorerna innan myndigheten fastställer dem och utformar de tre dokumenten. Tanken är att stödmaterialet ska kunna användas i skolans systematiska kvalitetsarbete, vara ett komplement till kvalitetssäkringsprogram och ett stöd i skolans värdegrunds- och tillgänglighetsarbete. Tanken är också att stödmaterialet ska kunna användas på flera olika nivåer inom skolans organisation. Steg 4: Under 2013 tar SPSM även fram en version för förskolan av kartläggningsmaterialet och mall för handlingsplan, samt en gemensam handledning för förskolan och skolan. Värderingsverktyget består av 24 indikatorer. Steg 5: 2014 digitaliseras värderingsverktyget och läggs på SPSM:s webbsida. Det lanseras tillsammans med Handikappförbundens elevmaterial DATE i ett tillgänglighetspaket kallat Tillgänglighet får skolan att funka. 18 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

19 Strategiskt tillgänglighetsarbete hur börjar vi? Om allting fungerar för barn och elever i förskolan och skolan tänker vi inte på tillgänglighet. Det är först när målen inte nås som vi blir medvetna om verksamhetens brister. Verksamheten kan undvika att hamna i den situationen genom ett förebyggande och strategiskt tillgänglighetsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet 35, i värdegrundsarbetet 36 och i det pedagogiska samtalet. Verktygets användningsområde Verktyget för att värdera tillgänglig utbildning kan användas som: Del av systematiskt kvalitetsarbete, för att säkerställa att de nationella målen uppnås genom att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen 37. Komplement till olika kvalitetssäkringsprogram, exempelvis Qualis. En del av budgetprocessen. Underlag för kompetensutveckling. Handledning för strategiskt tillgänglighetsarbete: i befintlig miljö och verksamhet vid omorganisation vid ny- och ombyggnation. En del av värdegrundsarbetet. Underlag för att skapa diskussion om verksamhetens arbete med tillgänglig utbildning utifrån vad vi har för kunskap om förutsättningar för lärande, social samvaro, pedagogiska former och rum för lärande. Verktygets indikatorer 1. Förutsättningar för lärande rätten till lärande språk och kommunikation AKK 35 Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete, 12: Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, 12: SFS 2010:800, 4 kap 3 4 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 19

20 tvåspråkighet; svenska och teckenspråk kunskaper och värden fysisk aktivitet motivation. 2. Social miljö delaktighet jämställdhet mångfald demokrati. 3. Pedagogisk miljö pedagogiska strategier och stödstrukturer arbetslag elevhälsa (för skola) lärsituationer lärstilar lärverktyg it i lärandet hjälpmedel. 4. Fysisk miljö rum för lärande auditiv miljö visuell miljö luftmiljö utemiljö. Ett verktyg för att värdera tillgänglig utbildning Värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning består av tre delar: Denna handledning, samt kartläggning och mall för handlingsplan. Kartläggning och handlingsplan är ett webbaserat verktyg som finns på Där finns även pdf-versioner. Handledning: Gäller för både förskola och skola 38. Innehåller information om arbetssätt med värderingsverktyget och indikatorernas kriterier. Kartläggning: Med kartläggningen kan en självvärdering av den egna verksamheten göras med stöd av handledningen. Välj version för förskola eller skola. 38 Skola definieras här som förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasium och gymnasiesärskola 20 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

HANDLINGSPLAN Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA

HANDLINGSPLAN Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA HANDLINGSPLAN Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

3 Handledning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. i förskolan och skolan

3 Handledning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. i förskolan och skolan 3 Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning i förskolan och skolan Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning i förskolan och skolan. Stödmaterial del 3, handledning. Stödmaterialet är

Läs mer

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handlingsplan FÖRSKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola, skola och fritidshem från Specialpedagogiska

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

KARTLÄGGNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA

KARTLÄGGNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA KARTLÄGGNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning FÖRSKOLA SKOLA FRITIDSHEM Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola,

Läs mer

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola www.spsm.se/tillganglighet Isak Lukas Lisa Nesrin Tove Dennis

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga. Det gör vi genom att ge specialpedagogiskt stöd erbjuda undervisning

Läs mer

Medveten pedagogisk ledning -- en förutsättning för tillgänglig utbildning för alla. Gemensamma vägar Umeå

Medveten pedagogisk ledning -- en förutsättning för tillgänglig utbildning för alla. Gemensamma vägar Umeå Medveten pedagogisk ledning -- en förutsättning för tillgänglig utbildning för alla Anders Nordin, avd.chef och stf generaldirektör Generaldirektör Greger Bååth Medveten pedagogisk ledning -- en förutsättning

Läs mer

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Kartläggning FÖRSKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola, skola och fritidshem från Specialpedagogiska

Läs mer

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Kartläggning SKOLA FRITIDSHEM Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola, skola och fritidshem från Specialpedagogiska

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga. Det gör vi genom att ge specialpedagogiskt stöd erbjuda undervisning

Läs mer

KARTLÄGGNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SKOLA

KARTLÄGGNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SKOLA KARTLÄGGNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

En tillgänglig förskola för alla barn! Betty-Ann Håkansson och Marianne Lennartsson Specialpedagoger från Centrala Barn- och Elevhälsan Sölvesborg.

En tillgänglig förskola för alla barn! Betty-Ann Håkansson och Marianne Lennartsson Specialpedagoger från Centrala Barn- och Elevhälsan Sölvesborg. En tillgänglig förskola för alla barn! Betty-Ann Håkansson och Marianne Lennartsson Specialpedagoger från Centrala Barn- och Elevhälsan Sölvesborg. Bakgrund Våra akuta uppdrag har de senaste åren ökat

Läs mer

Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning?

Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning? Uppsala 2011-01-18 Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning? Greger Bååth Gd Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vårt uppdrag: (från vår instruktion ) Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Film: Funktionsnedsättning för likvärdighet mot hinder https://www.youtube.com/watch?v=hi1cdnuy4_s Definitioner Funktionsnedsättning: Nedsättning

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Det var en gång en villrådig student

Det var en gång en villrådig student Det var en gång en villrådig student Som sen blev socionomstudent.. Som så småningom blev skolkurator Som sen blev socialkonsulent Som sen blev statlig utredare. Som sen blev byrådirektör (salig i minnet

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem FOKUS 2020 Fokus 2020 Plan för satsning 2013-2020 Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem Fokus 2020 År 2020 utses Sjöbo till årets skolkommun. Vision 2020, Sjöbo kommun 1. Mål och syfte med Fokus 2020

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Dokumenttyp Rutin Fastställd/upprättad 2014-11-14 av Rektorsgrupp och Elevhälsan Senast reviderad - Detta

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011)

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) Hur återspeglas statens åtgärder för att lösa brister i styrsystemet?

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem

Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem REMISSVAR 2015-10-12 3.9:0634/15 Skolverket Fleminggatan 14 106 20 Stockholm Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem (dnr 2015:201) Sammanfattning Barnombudsmannen tillstyrker i stort

Läs mer

Bilaga 7: OH-underlag

Bilaga 7: OH-underlag BILAGA 7: OH- UNDERLAG 7 : 1 Bilaga 7: OH-underlag Materialet i denna bilaga kan användas som underlag vid presentationer när ni på förskolan eller skolan arbetar med värdegrundsfrågor utifrån Trygghetspärmen.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola = Dnr 43-2015:3899 Gävle kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tallbo grundsärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo grundsärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer