Patientguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientguide 2014 2013 1"

Transkript

1 Patientguide

2 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx Vill du ha patientguiden inläst på cd, skicka e-post till eller ring Patientguiden produceras av Landstinget Blekinge och är tryckt av Lenanders grafiska AB på miljövänligt papper. M I L J Ö M Ä R K T T R Y C K S A K

3 Innehållsförteckning Din väg i vården...4 Välj din vårdcentral i Hälsoval Blekinge...6 Dina rättigheter i vården...8 Om du inte är nöjd med vården Avgifter och högkostnadsskydd...13 Avgifter i vården Dela med dig av ditt blod När du reser till vården Donera organ och vävnader...23 Vård för dig som är asylsökande eller vistas i Sverige utan tillstånd...24 Dina rättigheter i samband med patientjournaler...26 Vi är skyldiga att registrera ditt besök...28 Bra att veta om läkemedel...28 För dig som har en funktionsnedsättning Sjukhuskyrkan i Karlshamn och Karlskrona...31 Tandvård för alla...32 Hjälp i en krissituation...34 När någon dör E-tjänster för att kontakta vården

4 Din väg i vården Det finns många sätt att kontakta vården och många olika situationer när du kan behöva göra det. Ibland räcker det med att få mer information om en sjukdom och vad du kan göra själv, ibland behöver du få träffa sjukvårdskunnig personal som kan hjälpa dig och när olyckan är framme kan du behöva akuta insatser. Det finns vägar för alla dessa tillfällen. Här följer de vanligaste sätten att kontakta vården i olika situationer. Råd om vård på webben Många åkommor går det att ta hand om själv. Det finns mycket information om egenvård på landstingens gemensamma webbplats om hälso- och sjukvård, Vård på din vårdcentral Vårdcentralerna är basen i Blekinges sjukvård. Om du blir sjuk, mår psykiskt dåligt eller har frågor om din hälsa är det i första hand hit du ska vända dig. Kontaktuppgifter till alla vårdcentraler finns på Du som är under 26 år kan även vända dig till närmaste ungdomsmottagning om du till exempel behöver någon att prata med, har frågor om sex och samlevnad, behöver preventivmedel eller vill testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar. Kontaktuppgifter till alla ungdomsmottagningar finns på 4

5 Råd om vård eller kontakt på kvällar och helger 1177 är telefonnumret som du kan ringa dygnet runt i hela Sverige för att få sjukvårdsrådgivning. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd eller hänvisar dig till andra vårdinstanser ska du även ringa när du blir sjuk och behöver råd och vård på kvällen, natten eller helgen. De kan ge dig råd eller hjälpa dig komma i kontakt med en jourcentral. Allvarlig sjukdom eller olycka Ring 112 vid olycksfall som trafikolyckor eller allvarliga akuta sjukdomar, till exempel vid tecken på stroke eller hjärtinfarkt, stora blödningar, akuta andningssvårigheter eller benbrott. Giftinformation I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen, , dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid. I brådskande fall, vid misstanke om att någon har blivit förgiftad, kan du ringa 112 och begära Giftinformationscentralen. Samtalet blir kopplat dit direkt, dygnet runt. 5

6 Välj din vårdcentral i Hälsoval Blekinge 6 Hälsoval Blekinge innebär att du kan välja fritt mellan alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval Blekinge. Ditt val innebär att vårdcentralen får en ekonomisk ersättning för varje patient. Du kan byta vårdcentral så många gånger du vill och när du byter följer ersättningen med. Valbara vårdcentraler Alla vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge har blivit godkända av Landstinget Blekinge. Det finns både offentligt och privat drivna vårdcentraler. En godkänd vårdcentral känner du igen genom symbolen för Hälsoval Blekinge. För att bli godkänd måste vårdcentralen erbjuda det grunduppdrag som landstinget fastställt och som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, rådgivning, förebyggande insatser, rehabilitering, barnhälsovård och hjälp vid psykisk ohälsa. Vårdcentralerna måste följa hälso- och sjukvårdens lagar och föreskrifter, ha hög kompetens och ge vård av god kvalitet. Vill du byta till en annan vårdcentral? Om du vill byta till en annan vårdcentral gör du det genom att fylla i en valblankett som finns att hämta på alla vårdcentraler och på Du fyller i blanketten och lämnar eller skickar den till den vårdcentral du önskar byta till. När vårdcentralen har registrerat ditt val kommer du inom 14 dagar att få ett brev hem som bekräftelse på att du nu är listad hos den vårdcentralen. Om vårdcentralen har så många patienter att de inte kan ta emot dig med en gång kommer de att meddela dig detta och placera dig i kö. Vårdcentralen får inte säga nej till ditt val och efter att du placerats i kö har vårdcentralen tre månader på sig att ordna så att de kan ta emot dig. Vad händer om jag inte gör ett val? Om du inte gjort ett aktivt val så tillhör du den vårdcentral som ligger geografiskt närmast din bostad. Du är lika välkommen till din vårdcentral oavsett om du gjort ett aktivt val eller inte. Kan jag gå till vilken vårdcentral jag vill? När du valt en vårdcentral ska du först och främst vända dig till denna vårdcentral för behandling, råd och anvisningar. Men du kan när som helst välja att byta till vilken annan vårdcentral du vill inom Hälsoval Blekinge. Du kan gå till andra Du kan fortfarande gå till de läkare och sjukgymnaster som inte ingår i hälso-

7 valet, till exempel läkare på nationell taxa. Skillnaden är att du inte aktivt kan välja att tillhöra dem genom Hälsoval Blekinge. Bara i länet Det går inte att aktivt välja att tillhöra en vårdcentral i ett annat län, men det går fortfarande att söka vård på andra platser om det skulle behövas. Godkända vårdcentraler Karlshamns kommun Brunnsgårdens vårdcentral Läkarhuset i Karlshamn Samaritens vårdcentral Karlskrona kommun Hälsohuset för alla Jämjö vårdcentral Kungsmarkens vårdcentral Lyckeby vårdcentral Nättraby vårdcentral Rödeby vårdcentral Trossö vårdcentral Tullgårdens vårdcentral Tvings läkarmottagning Ronneby kommun Bräkne-Hoby vårdcentral Capio Citykliniken Kallinge vårdcentral Ronneby vårdcentral Olofströms kommun Familjeläkarna i Olofström Läkehjälpen i Olofström Olofströms vårdcentral Sölvesborgs kommun Sölvesborgs vårdcentral Valjehälsan Ingen skillnad på avgifter för besök Vanliga besök kostar lika mycket vilken vårdcentral du än går till. Vissa andra avgifter, som resevaccination och företagshälsovård, kan skilja sig åt mellan privata vårdcentraler och de vårdcentraler som ägs av landstinget. Bra att ta med till besöket: legitimation recept lista på de läkemedel du tar högkostnadskort frikort sjukintyg (om du har ett sådant). Det är viktigt att du kan visa upp godkänd och giltig fotolegitimation när du som patient besöker vården. Vi ber om legitimation för din egen säkerhet. Hemsjukvård Den 1 januari 2013 tog Blekinges kommuner över ansvaret för hemsjukvården från Landstinget Blekinge. Kontakta respektive kommun för mer information. Telefonnummer till vårdcentralerna finns på de blå sidorna i telefonkatalogen samt på 7

8 8 Dina rättigheter i vården Som patient inom vården i Blekinge har du rättigheter. De grundas på EUbeslut, svensk lagstiftning, nationella överenskommelser och beslut inom Landstinget Blekinge. Rätten till god vård Landstinget ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda säker och god vård där alla människor är lika värda och den som har störst behov av vården ska få företräde. Rätt till ett bra bemötande Du ska alltid bli bemött med vänlighet, respekt och omtanke vid alla kontakter med hälso- och sjukvården. Du som person och din rätt till självbestämmande ska respekteras, men för att personalen ska kunna ge dig rätt vård på ett säkert sätt måste de ibland ställa frågor till dig som kan uppfattas som både besvärliga och närgångna. Sjukvårdspersonal ska presentera sig och bära namnskylt. Förnyad medicinsk bedömning Du har rätt till en medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd när du vänder dig till hälso- och sjukvården om det inte är uppenbart onödigt. Har du en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning om beslutet om vård eller behandling kan innebära särskilda risker för dig eller har stor betydelse för din framtida livskvalitet. Det innebär att du har rätt att diskutera din sjukdom och behandling med ytterligare en läkare som gör en egen bedömning av ditt tillstånd och behovet av vård eller behandling. Du har rätt att få en annan behandling om den nya bedömningen kommer fram till det. Rätt till information Du har rätt till information om ditt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns och är bevisat effektiva. Informationen ska vara anpassad så att du förstår den och kan ta den till dig. Du har också rätt att få information om hur du själv kan förebygga ohälsa och skador. Du har alltid rätt att ställa frågor till vården och få svar eller förklaringar till det du undrar över. Om du är hörselskadad, har svårt att tala eller inte förstår svenska har du även rätt att få tolk. Rätt till samordning och trygghet Om du begär det ska du få en fast vårdkontakt som svarar för samordning av olika insatser. Din fasta vårdkontakt ska se till att det blir kontinuitet i vården, att den är säker och att du kan känna trygghet i vården. Rätt att bestämma och vara delaktig i behandlingen Så långt det är möjligt ska genomförandet av vård och behandling diskuteras och

9 beslutas i samråd med dig. När det finns flera behandlingsalternativ som är likvärdiga ska du ha möjlighet att välja det alternativ du föredrar om det är medicinskt och ekonomiskt motiverat. Dina rättigheter i samband med provtagning Ibland behöver man lämna prover i hälso- och sjukvården, till exempel blodprover eller vävnadsprover. Ibland sparas proverna i en så kallad biobank efter att de har analyserats. Det främsta skälet till det är att du ska få säkrare vård och behandling i framtiden. I samband med provtagning där det är aktuellt att spara proverna ska du bli tillfrågad om du samtycker till att de sparas. Du bestämmer om proverna får lagras och vad de får användas till. Rätt att säga nej Du har rätt att säga nej till vård eller behandling, helt eller delvis, och du kan avbryta en pågående behandling och lämna sjukhuset eller vårdinrättningen när du vill, även mot personalens inrådan. Men då kan läkaren givetvis inte ansvara för följderna av ditt val. Tvång kan förekomma inom psykiatrisk tvångsvård och vid vård enligt smittskyddslagen. Om du blir aktuell för att medverka i ett forskningsprojekt ska du tillfrågas om det innan undersökningen eller behandlingen inleds. Du har alltid rätt att säga nej till att delta i forskningsprojekt. Barns rättigheter i vården Barn är kompetenta individer som ska respekteras och utifrån ålder och mognad vara delaktiga i beslut som rör dem. Allt arbete i Landstinget Blekinge ska genomsyras av andan och innebörden i FN:s barnkonvention. Barnkonventionen har dessa grundläggande principer: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn har rätt att säga sin mening och bli lyssnade på. Barn som har en förälder eller vårdnadshavare som är allvarligt sjuk eller skadad eller har missbruksproblem, har rätt till särskild information och stöd från vården. Vårdgarantin rätt till vård inom en viss tid Vårdgarantin är en förordning som regeringen har fastställt och en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den innebär att du ska erbjudas vård inom vissa tidsramar. Vårdgarantin gäller för ett första planerat besök och för planerade åtgärder, till exempel operation. Är du akut eller svårt sjuk eller skadad får du givetvis hjälp omedelbart. Annars gäller följande tidsramar: 0: Kontakt med vården samma dag Söker du hjälp hos exempelvis vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen ska du få kontakt samma dag. Det innebär att du ska kunna nå din mottagning eller vårdcentral per telefon eller genom besök. 9

10 10 7: Besök inom sju dagar Om personalen vid den vårdcentral där du är listad bedömer att du behöver besöka en läkare där ska du få göra besöket inom sju dagar. 90: Besök hos specialist inom 90 dagar Om du efter medicinsk bedömning behöver besöka sjukhusets eller psykiatrins mottagningar ska du få tid för besök så snart som möjligt, men alltid senast 90 dagar efter det att läkaren beslutat om remiss till sjukhuset eller psykiatrin. Det gäller även om du sökt vård utan remiss. 90: Behandling inom 90 dagar Om du och din läkare vid ditt besök är överens om att du behöver få behandling, till exempel en operation, ska du få tid för det så snart som möjligt men senast inom 90 dagar. Undersökningar (till exempel röntgenundersökningar) och utredningar inför ett läkarbesök eller en behandling omfattas inte av vårdgarantin. För barn och ungdomar med psykisk ohälsa gäller förstärkt vårdgaranti. Det betyder att om du efter medicinsk bedömning får remiss till barn- och ungdomspsykiatrin eller om du själv söker vård utan remiss, ska du få tid för ett första besök snarast möjligt men senast inom 30 dagar. Skulle det därefter finnas behov av fördjupad utredning eller behandling ska du få tid för det så snart som möjligt men senast inom 30 dagar. Vi är skyldiga att hjälpa dig vidare Om vi i Landstinget Blekinge inte klarar av att ge dig tid för besök eller behandling inom tiderna för vårdgarantin är vi skyldiga att aktivt erbjuda dig vård och lotsa dig vidare till en vårdgivare inom eller utanför Landstinget Blekinge som har möjlighet att ge dig vård inom garantitiden. Avgifter för vården betalar du enligt de regler som gäller där vården ges. Landstinget betalar ersättning för resor till och från vården enligt de regler som gäller inom Landstinget Blekinge. Valfrihet Du kan själv välja vilken vårdcentral, psykiatrisk mottagning eller vilket sjukhus du vill besöka i hela Sverige. Valfriheten gäller sådan vård som landstinget erbjuder och omfattar även privat vård som bekostas av landstinget. Väljer du att söka vård utanför Blekinge betalar du resorna till och från vården själv. Högspecialiserad vård omfattas inte av valfriheten och kräver alltid remiss från Landstinget Blekinge. Planerad vård utanför Sverige Sedan oktober 2013 gäller som svensk lag ett EU-direktiv om möjligheten att under vissa förutsättningar få planerad hälso- och sjukvård eller tandvård i ett annat EU-land eller i Schweiz med rätt till ersättning. Det gäller endast vård och behandling som också finns att få i Sverige. Man kan begära förhandsbesked eller begära ersättning i efterhand. I båda fallen är det Försäkringskassan som beslutar. För mer information kontakta Försäkringskassan på telefon eller läs mer på

11 Om du inte är nöjd med vården Personalen inom hälso- och sjukvården försöker hela tiden göra sitt bästa. Ändå kan det hända att du är missnöjd eller har frågor och synpunkter. Då kan du bland annat vända dig till Förtroendenämnden. Dina erfarenheter är viktiga och kan hjälpa till att förbättra kvaliteten i vården. Om du har frågor eller är missnöjd med något inom vården, börja gärna där problemet uppstod. Tala med personalen eller med ansvarig chef. Om du fortfarande inte känner dig nöjd kan du kontakta Förtroendenämnden. Tycker du att det känns svårt att tala med personalen eller ansvarig chef kan du vända dig direkt till Förtroendenämndens kansli för att fråga eller diskutera ditt problem. Både tjänstemän och politiker i nämnden har tystnadsplikt. Förtroendenämndens kansli Förtroendenämnden är en politiskt sammansatt nämnd med ett kansli där tjänstemän utreder problem och missförstånd inom hälso- och sjukvården och tandvården. Hit kan du vända dig med frågor, synpunkter och klagomål när det gäller den vård som bedrivs av landstinget, länets kommuner och av privata vårdgivare som finansieras av landsting eller kommun. Du får vara anonym om du vill. Förtroendenämndens tjänstemän framför dina synpunkter och frågor till den vårdenhet som berörs och hjälper till att ta fram svar på dina frågor. Genom Förtroendenämndens kansli kan du få information om dina rättigheter som patient och hjälp med att tillvarata dessa. Förtroendenämnden gör däremot inga medicinska utredningar. Du kan också få hjälp med hur man kontaktar nedanstående instanser. Så här kontaktar du Förtroendenämndens kansli: Förtroendenämndens kansli Karlskrona Telefon: E-post: ltblekinge.se Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Den nya myndigheten IVO tog den 1 juni 2013 över en del av de uppgifter som Socialstyrelsen tidigare haft. IVOs huvuduppgift är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Det sker bland annat genom att ta hand om och utreda patienters och närståendes anmälningar om upplevda 11

12 fel och brister i vården. IVO kan endast utreda händelser som inträffat inom två år före anmälan. resultatet är inte en grund för att du ska få ersättning, inte heller vanliga och förväntade komplikationer vid behandling. Så här kontaktar du Inspektionen för vård och omsorg: IVO Avdelning öst Box Stockholm Telefon: Webbplats: Så här kontaktar du patientförsäkringen: Patientförsäkringen LÖF Box Stockholm Telefon: Webbplats: Patientförsäkringen Om du har fått en skada som hade kunnat undvikas i samband med hälso- och sjukvård och tandvård som landstinget ansvarar för, kan du anmäla skadan till patientförsäkringen. Fråga Förtroendenämndens kansli eller patientförsäkringens personal om hur du går tillväga för att anmäla skadan. Om patientförsäkringen godkänner skadan kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. En skada måste anmälas inom tre år efter att du fått kännedom om den eller om möjligheten att göra en försäkringsanmälan, men aldrig senare än tio år räknat från den dag skadan orsakades. Att en behandling inte alltid ger det önskade Läkemedelsförsäkringen Läkemedelsförsäkringen utreder skador som misstänks bero på läkemedelsbehandling. Skadan ska anmälas inom tre år från att du fått veta att skadan sannolikt orsakats av läkemedel. Så här kontaktar du Läkemedelsförsäkringen: SLF (Svenska Läkemedelsförsäkringen AB) Box Stockholm Telefon: Webbplats: Guide till säker vård Du som har, eller kan tänkas få, upprepade kontakter med vården kan ha användning av patienthandboken Min guide till säker vård. Boken finns på tio olika språk, lättläst svenska och i inläst version. Fråga efter boken på din vårdcentral eller mottagning eller beställ den från Socialstyrelsen, telefon eller 12

13 Avgifter och högkostnadsskydd För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar du en avgift. Men det finns en övre gräns för din kostnad för sjukvård under tolv månader, det så kallade högkostnadsskyddet. Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är avgiftsfri till och med det år man fyller 19 år. Högkostnadsskydd När du nyttjat öppen hälso- och sjukvård upp till kronor under en tolvmånadersperiod ska högkostnadsskyddet träda in. I högkostnadskortet, som du får på din mottagning, noteras dina avgifter. Den sammanlagda kostnaden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året det inträffar. Om du inte har kortet med vid ett besök kan du spara dina kvitton och visa upp vid ett senare tillfälle. När du fått besök i öppenvård registrerade för kronor får du ett frikort som gäller för resten av perioden. Du måste själv se till att vårdgivaren fyller i beloppet på högkostnadskortet. Högkostnadsskyddet gäller för vård inom alla landsting och privat vård som landstinget bekostar. I Landstinget Blekinges högkostnadsskydd ingår även besöksavgift och vaccinkostnad vid influensavaccination och vaccination mot lunginflammation, samt besöksavgiften vid tandvårdsbehandling för patienter med särskilda behov. Observera att högkostnadsskyddet inte gäller när du är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning. Avgifter för intyg, hälsokontroller, utprovning och efterkontroll av hörapparat med mera ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifter för andra vaccinationer än mot influensa och lunginflammation ingår inte heller. Om du får vänta länge Om du får vänta mer än 30 minuter efter avtalad besökstid har du rätt att få den avgift du betalat för besöket återbetald. Personalen på mottagningen ska informera dig om rätten att få avgiften återbetald. 30-minutersregeln gäller inte besök på jourcentralen, på akutmottagningen, på tandvårdsmottagningen eller för besök som inte har med sjukdom att göra. Men även vid dessa besök ska du vid försening bli informerad om orsaken till förseningen och hur länge du beräknas få vänta. Om du ska få avgiften återbetald måste du komma i tid till besöket. Återbetalningen ska ske i direkt anslutning till besöket. Om besöket blir inställt Om besöket eller behandlingen du har kallats till blir inställd behöver du inte betala någon avgift. Du kan dessutom få ersättning för dina resekostnader. Om du har förlorat arbetsinkomst i samband med besöket kan du få ersättning om 13

14 du lämnar en lönespecifikation eller ett intyg som visar att löneavdrag har gjorts. Skicka din begäran om ersättning till: Landstinget Blekinge Ledningsstöd, redovisning Karlskrona Om du uteblir från besöket Om du inte kan komma till ett avtalat besök måste du meddela det. Du måste avbeställa besöket senast 24 timmar i förväg. Om du uteblir från besöket måste du betala 300 kronor plus en faktureringsavgift på 50 kronor. Barn och ungdomar under 18 år faktureras inte för uteblivna besök, men ungdomar mellan 18 och 19 år betalar 100 kronor plus en faktureringsavgift på 50 kronor för uteblivna besök. Besök för dagkirurgiska ingrepp kräver mer planering av sjukvården och måste därför avbeställas senast 72 timmar i förväg. Om du uteblir från ett dagkirurgiskt besök måste du betala 450 kronor plus en faktureringsavgift på 50 kronor. Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet. Om du inte avbeställer besöket inom angiven tid, men har ett giltigt skäl till detta, så behöver du inte betala någon avgift. Bedömningen av giltigt skäl görs av mottagningspersonalen. Avgifter i tandvården Inom tandvården gäller speciella avgifter för uteblivna besök, läs mer på sidan 33 eller på Avgifter inom andra landsting Du betalar alltid de avgifter som gäller i det landsting där du söker vården. Om du väljer att söka vård utanför Blekinge gäller de avgifter som finns inom det landsting där du söker vård. Om du blir sjuk utomlands Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är i ett annat EU- eller EES-land kan du ha rätt till nödvändig sjukvård till samma avgifter som landets egna invånare. Du måste kontakta en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet där du vistas. Du måste även ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet. Om du är pensionär och reser till Spanien behöver du ett särskilt pensionärsintyg som komplement till EU-kortet för att få fria läkemedel vid nödvändig sjukvård. Även i vissa andra länder utanför EU- eller EES-området och Schweiz har man rätt till viss akut sjukvård om Sverige tecknat särskilt avtal med landet. Kostnader för att resa hem till Sverige på grund av sjukdom eller hemtransport av någon som avlidit ersätts inte av Försäkringskassan. Sådana kostnader kan däremot täckas av privata försäkringar. Före resan: kontakta Försäkringskassan för mer information om vad som gäller om du blir sjuk utomlands. Frågor om avgifter Den som tar emot din betalning kan svara på frågor om avgifter i vården. 14

15 Avgifter i vården 2014 Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller i vården i Blekinge för år Avgifterna gäller vård inom Landstinget Blekinge och privat vård som bekostas av Landstinget Blekinge. Läkarbesök Läkarbesök på vårdcentraler Besök hos familjeläkare: 150 kronor Besök på primärvårdens jourcentraler: 150 kronor Läkarbesök på Blekingesjukhusets mottagningar Besök hos läkare: 300 kronor Besök på akutmottagning: 300 kronor Undantag: Första remissbesöket (med vissa undantag): 100 kronor Remissbesök för röntgen: 100 kronor Läkarbesök inom psykiatrin eller habiliteringen Besök hos läkare: 150 kronor Första remissbesöket (med vissa undantag): 100 kronor Läkarbesök inom barn- och ungdomspsykiatrin: 0 kronor Läkarbesök inom habiliteringen: 0 kronor Besök hos privata läkare Hos privata läkare som har avtal med landstinget eller läkarvårdsersättning är patientavgiften för besök högst samma avgift som för vård inom landstinget. Provtagning och hälsoundersökningar Provtagning med anledning av sjukdom Provtagning som sker samma dag som läkarbesöket: 0 kronor Övriga besök för provtagningar: 100 kronor Åtgärder som inte har samband med sjukdom För undersökningar utan samband med sjukdom och för intyg uttages avgift enligt särskild timtaxa. Riktade hälsoundersökningar Mammografi (undersökning för att upptäcka bröstcancer): 120 kronor Gynekologisk hälsokontroll: 120 kronor Screening av ögonbotten: 250 kronor Screening av stora kroppspulsådern: 120 kronor Första cellprovstagningen för kvinnor som fyllt 23 år: 0 kronor 15

16 Avgifter när man är inlagd inom Blekingesjukhuset och psykiatrin Barn och ungdomar betalar ingen avgift för sjukvård till och med det år de fyller 19 år. Vuxna som är år betalar 80 kronor per dygn. Vuxna som är år och har en bruttoinkomst på mindre än kronor per månad betalar 40 kronor per dygn efter det 14:e dygnet. Pensionärer som har fyllt 65 år betalar 80 kronor per dygn. Pensionärer med en pensionsförmån på mindre än kronor per månad betalar 40 kronor per dygn efter det 14:e dygnet. Personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning som är yngre än 40 år betalar 40 kronor per dygn. Sjukvårdande behandling när vårdgivaren inte är läkare Besök hos annan vårdgivare än en läkare (till exempel sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, audionom, dietist, psykolog med flera): 100 kronor Undantag: Besök inom vuxenpsykiatrin: 150 kronor Besök inom habiliteringen: 0 kronor Besök inom barn- och ungdomspsykiatrin: 0 kronor Besök hos sjuksköterska i primärvården: 0 kronor (undantaget jourcentraler och specialiserade sjuksköterskemottagningar) Besök hos specialistsjuksköterska i primärvården: 100 kronor Besök hos undersköterska i primärvården: 0 kronor Besök av arbetsterapeut i primärvård vid bostadsanpassning: 0 kronor Besök som avser utprovning och anpassning av hjälpmedel: 0 kronor Besök inom habiliteringen: 0 kronor Observera att avgift i vissa fall tillkommer för provtagning. Receptförnyelse Receptförnyelse och utskrift av nya recept är alltid kostnadsfritt. 16

17 Resevaccinationer Om du behöver vaccineras inför en resa, kontakta din vårdcentral eller infektionsmottagningen för rådgivning och tidsbokning. Du kan själv kontakta infektions- och hudklinikens vaccinationsmottagning. Avgifterna för resevaccinationer bestäms enligt särskild taxa. Avgifterna omfattas inte av högkostnadsskyddet. Läs mer om reseråd, resevaccinationer och aktuella avgifter under temasidorna Reseråd och vaccinationer på Informationen finns även till mobiltelefoner, så du kan ha den med dig på resan. Sök efter appen UD Resklar. Vaccination Grundavgiften för vaccinering är 300 kronor plus kostnaden för vaccinet. Vaccination mot influensa och lunginflammation (pneumokockvac- cinering) omfattas av högkostnadsskyddet. För invånare som är folkbokförda i Blekinge och är över 65 år eller är gravida är vaccineringen mot influensa och lunginflammation avgiftsfri. Näringspreparat och speciallivsmedel För barn och ungdomar som är under 16 år gäller avgifter enligt statliga regler. Avgiften för kosttillägg och sondnäring styrs av hur många enheter man behöver per dag. Maxavgiften är kronor per månad. Egenavgiften för proteinreducerade produkter är 250 kronor per ordination. Detta gäller endast patienter med Föllings sjukdom (PKU). Ungdomar med diagnosen glutenintolerans får ett bidrag på kronor per år från den dag de fyller 16 år till och med det år de fyller 19 år. Avgifterna för näringspreparat och speciallivsmedel gäller inte sluten vård, det vill säga vård som man får när man är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning. 17

18 Hjälpmedel Landstinget finansierar inköp och utprovning av peruk för vuxna, dock högst en totalkostnad på kronor exklusive moms per år. Kostnader därutöver får patienten själv finansiera. Kostnadstaket gäller inte barn och ungdomar under 20 år. Att låna elektroniska nervstimulatorer kostar 400 kronor i egenavgift för sex månader. Utprovning av snarkningsapparat kostar 500 kronor i egenavgift. Mask och filter bytes till självkostnadspris. Kryckkäppar och stödkäppar kostar 100 kronor per styck eller par. Patienten köper då kryckan eller käppen. Gäller ej barn och ungdomar fram till och med det år de fyller 19 år. Egenavgift för elrullstol för utomhusbruk för vuxna är 500 kronor per år. Utprovning och efterkontroll av hörapparat kostar 800 kronor i egenavgift. Egenavgift för anpassade skor för vuxna är 700 kronor per par. Egenavgift för anpassade skor för barn är 300 kronor per par. Egenavgift för åtgärder på skor är 0 kronor. Gäller högst tre par per år. Bidrag till olikstora skor är 800 kronor per par. Egenavgift för resår- och tygkorsett är 300 kronor per styck. Egenavgift för mjuka arm- och benortoser är 300 kronor per styck. Egenavgift för fotortoser och inlägg är 400 kronor per par. Låneavgift för barncykel är 500 kronor per cykel. Ovanstående avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet. 18

19 Dela med dig av ditt blod Blod är nödvändigt för att kunna bedriva modern sjukvård. Därför behövs blodgivare. Dela med dig av ditt blod om du kan. Blod behövs till personer med vissa sjukdomar, vid olycksfall med stora blödningar och till personer som genomgår operationer. Det borde vara lika självklart att ge blod som det är självklart att vi ska få blod om vi blir sjuka eller råkar ut för en olycka. Vem kan bli blodgivare? Nästan alla friska personer mellan 18 och 65 år kan ge blod. Vid första besöket på blodcentralen får du fylla i en hälsodeklaration. Du får även lämna blodprov, bland annat för att bestämma din blodgrupp och för att se att blodet inte innehåller smittoämnen eller att du tar skada av att ge blod. Hur går det till att ge blod? En vuxen person har mellan fyra och sex liter blod. Varje gång du lämnar blod lämnar du cirka 4,5 deciliter. Det tar mellan fem och tio minuter. Efteråt får du stanna kvar en liten stund samtidigt som du bjuds på något att äta och dricka. Inom ett dygn har blodvolymen i din kropp återställts. En man kan ge blod fyra gånger per år medan en kvinna kan ge blod tre gånger per år. Du kan även ge blod i Ronneby. Om du vill ge blod i Ronneby, kontakta blodcentralen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Mer information om att bli blodgivare hittar du på webbplatsen Information och tidsbeställning Vill du ha mer information eller beställa tid? Kontakta närmaste blodcentral. Kontaktuppgifter: Blekingesjukhuset, Karlshamn Telefon: Telefontider: måndag-torsdag, , fredag E-post: ltblekinge.se Blekingesjukhuset, Karlskrona Telefon: Telefontider: måndag-fredag, E-post: ltblekinge.se 19

20 När du reser till vården Du reser utan kostnad till och från vården med den allmänna kollektivtrafiken när du ska gå på besök eller få behandling. Om det finns skäl till att åka med annat färdmedel kan du också få viss ersättning. Här följer en översikt över vad som gäller när du reser till vården med olika färdmedel. Ring Blekingetrafikens beställningscentral för beställning av anslutningsresor, sjukresor med sjukresebuss, närtrafik sjukresa eller resor utom länet senast tre dagar före resan. Telefon , öppet måndag-fredag , lördag-söndag och helgdag När beställningscentralen är stängd kan akuta sjukresor som inte kräver ambulans beställas på Karlskrona och Ronneby Karlshamn, Olofström och Sölvesborg Tåg och buss, allmän kollektivtrafik för resor till vård inom länet. För att få resa utan kostnad med allmänna kommunikationer måste du visa chauffören eller tågvärden ditt resebevis som medföljer din kallelse. Även när du reser tillbaka måste du visa resebeviset. Resebeviset är personligt och vid biljettkontroll ska legitimation kunna uppvisas. Egenavgift för enkel resa är 0 kronor. Anslutningsresor (Närtrafik) till eller från tåg, buss, flyg eller landstingets sjukresebussar. Resan beställer du genom Blekingetrafikens beställningscentral. För att få ersättning måste du fylla i och skicka in en reseräkningsblankett. Egenavgift för enkel resa är 20 kronor. Undantag är anslutningsbuss inom sjukhusområdet i Karlskrona, med egenavgift 0 kronor. Bussen är handikappanpassad och går var femte minut mellan klockan 6.20 och måndag-fredag. Blekingetrafikens närtrafik (sjukresa) för dig som inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Resan måste beställas genom Blekingetrafikens beställningscentral. Beställ i så god tid som möjligt. Ett sjukreseintyg behövs inför hemresan, korrekt ifylld med datum och underskrift av vårdpersonal. Utan korrekt ifyllt intyg ska chauffören neka dig att resa. Du måste vara beredd på att din resa samordnas med andra passagerare och kan ta lite längre tid än en direktresa. Egenavgift för enkel resa är 60 kronor. (Om du har färdtjänsttillstånd betalar du enligt gällande färdtjänsttaxa.) 20

Patientguide 2015 2013 1

Patientguide 2015 2013 1 Patientguide 2015 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden via växeln på telefon 0455-73

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård Samtal Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Syftet med den här guiden är att öka dina möjligheter att medverka till en trygg och säker vård. Den

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Välkommen till avdelning 17/30

Välkommen till avdelning 17/30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 17/30 Fotograf: Carina Johansson Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans Mitt namn : Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans För den som vårdas på grund av cancer är det mycket att hålla reda på, ta till sig och försöka förstå. Vilken cancerform är det?

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 Sid 2 (13) 2014-06-09 Innehåll 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa)

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) Bilaga 1 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) 1 Inledning Definition sjukresa Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken

Läs mer

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 2014-06 SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN Vid en långvarig sjukdom kan ekonomin försämras på grund av att inkomsterna minskar och utgifterna ökar, bland annat i form av egenavgifter

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer