Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén"

Transkript

1 Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén

2 Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Diabetes mellitus typ 1 Ingen insulin- produk3on Högt blodsocker Diabetes mellitus typ 2 Insulin- resistens Låg insulin- produk3on Högt blodsocker

3 Diabetes typ 1 ü Vid diabetes typ 1 har kroppens egen insulinproduk5on helt eller nästan helt upphört vilket leder 3ll högt blodsocker (hyperglykemi). Ingen insulin- produk3on Högt blodsocker ü Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom vilket innebär ad kroppens immunförsvar, av okänd anledning, angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspodkörteln (pankreas), vilket leder 3ll ad insulin inte kan 3llverkas i 3llräckliga mängder (eller inte alls). ü Diabetes typ 1 kallades 5digare barn- och ungdomsdiabetes, insulinkrävande diabetes eller juvenil diabetes. Man kan också se beteckningarna 1- diabetes eller T1. ü Symptomen visar sig först när procent av de insulinproducerande betacellerna förstörts vilket innebär ad debutåldern kan skilja sig åt mellan olika personer.

4 Insulin tillverkas i de langerhanska öarna i bukspottkörteln (pankreas) ü I bukspodkörteln finns det ca 1 miljon cellöar som kallas för de langerhanska öarna (eder den tyske patologen och biologen Paul Langerhans som upptäckte dessa). Det är i dessa öar som insulin bildas. Namnet insulin härstammar från insula som betyder öar. ü I de langerhanska öarna finns det olika typer av celler med olika funk3oner. Insulin produceras i de s.k. betacellerna medan hormonet glukagon produceras i alfacellerna. ü Vid diabetes typ 1 har immunförsvaret adackerat och förstört betacellerna vilket innebär ad vi inte längre kan 3llverka insulin. Bildkälla: "Blausen 0701 Pancrea3cTissue" by BruceBlaus. When using this image in external sources it can be cited as:blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine. DOI: /wjm/ ISSN Own work. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - hdps://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Blausen_0701_Pancrea3cTissue.png#/media/File:Blausen_0701_Pancrea3cTissue.png

5 Film: Diabetes typ 1 hdps://

6 Orsaken till diabetes typ 1 ü Mycket forskning pågår om orsakerna 3ll diabetes typ 1 och forskarna vet foriarande inte exakt vad som utlöser sjukdomen. Det finns dock ed flertal olika teorier. ü Det verkar finns vissa s.k. diabetesgener som ökar risken för diabetes typ 1, men tvärtemot vad många fak3skt tror finns det ed betydligt starkare ärdlighetsmönster för typ 2 diabetes. Undersökningar av enäggstvillingar, som ju har exakt samma arvsanlag, har visat ad om den ena får diabetes typ 2 löper den andra 90 % risk ad också få samma sjukdom. Får däremot en enäggstvilling diabetes typ 1 är risken för den andra enbart mellan 25 och 50 %. ü Mycket tyder på ad det som utlöser diabetes typ 1 är ed virus eller kemikalier som kommer in i kroppen. Teorin är ad viruset eller kemikalierna får kroppens immunförsvar ad reagera på ed felak3gt säd och därmed börjar förstöra betacellerna i bukspodkörteln. Dock så kan det vara så ad vissa genvarianter ökar känsligheten för ad immunförsvaret ska reagera felak3gt på dessa faktorer (viruset eller kemikalierna).

7 Behandling av diabetes typ 1 ü Vid diabetes typ 1 måste pa5enten 5llföra insulin (exogent insulin) edersom pa3enten inte själv kan producera insulin i bukspodkörteln (pankreas). ü Insulin kan dock inte tas i tablemorm edersom insulinet förstörs om det kommer i kontakt m ed saltsyran i magsäcken. Istället måste insulin 3llföras med hjälp av injek3oner med insulinpenna e ller insulinpump. ü Insulinet ska injiceras i underhudsfedet (subkutan injek3on) edersom insulinet då kommer tas upp i s3cks blodet långsamt och i en jämn takt. Om nålen in direkt i en ven eller för långt in så ad insulinet hamnar i musklerna kommer insulinet tas upp för fort 3ll blodet (muskelvävnad har fler blodkärl jämfört med fedvävnad) vilket kan orsaka insulinkänning (hypoglykemi). Lämpliga injek3onsställen på kroppen är magen, låren och skinkorna. Insulinpenna

8 Insulinkänning och lågt blodsocker (hypoglykemi) ü Tar en person för mycket insulin (eller andra diabetesmediciner) i förhållande 3ll hur mycket personen äter eller mo3onerar kan blodsockret sjunka för lågt. Då får personen en så kallad insulinkänning eller hypoglykemi. ü Hypoglykemi= Lågt blodsocker (en vanlig defini3on är ad blodsockret ska vara under 3,9 mmol/l). ü En insulinkänning (hypoglykemi) upplevs opast som obehaglig och kan bli väldigt allvarlig om den inte behandlas. ü Hjärnan kan inte lagra glukos (socker) utan är beroende av en kon3nuerlig och jämn 3llförsel från blodet. Sjunker blodsockret mycket lågt blir det energibrist i hjärnan vilket kan medföra ad man förlorar medvetandet och hamnar i insulinkoma, ed 3llstånd som kan orsaka hjärnskador och i sällsynta fall leda 3ll ad personen avlider. ü Vid hypoglykemi är det vik5gt ad personen snabbt får i sig druvsocker (glukos) eller kolhydrater i annan form, 3ll exempel mjölk och smörgås.

9 Symtom vid hypoglykemi Vid mådlig hypoglykemi: ü Hunger ü Darrningar ü Oro ü SveDningar ü Hjärtklappning ü Blekhet Vid allvarlig hypoglykemi: ü Förvirring ü Slöhet ü Beteenderubbningar ü Dubbelseende ü Kramper ü Medvetslöshet

10 Åtgärder vid insulinkänning/hypoglykemi ü Allmänna åtgärder: Mät all3d blodsockret på en person med diabetes om personen verkar må dåligt. Om man inte har 3llgång 3ll en blodsockermätare men ändå misstänker ad personen är på väg ad få en känning skall symtomen omedelbart behandlas som en hypoglykemi (det är de låga blodsockervärdena som kan vara akut farliga). Det är aldrig fel eller farligt ad ge en person med diabetes druvsocker (eller liknande) om man misstänker hypoglykemi. ü Behandling av vaken person: Mät blodsockret. ED blodsockervärde under 3,9 mmol/l bör betraktas som hypoglykemi. DruvsockertableDer (eller sockerbitar), juice (1,5 dl), mjölk (3 dl) eller annat söd som finns 3llhands. Upprepa vid behov eder 10 minuter (mät blodsockret igen för ad undersöka behovet). Ev. 3llägg av mer långverkande kolhydrater; 2 dl mjölk och en smörgås. Observera ad effekten av enstaka sockerbitar snabbt klingar av, med risk för ny hypoglykemi om ingen mer långverkande kolhydrat 3llförs. ü Behandling av ej fullt vaken person: Mät blodsockret. ED blodsockervärde under 3,9 mmol/l bör betraktas som hypoglykemi. Tvinga aldrig i en medvetslös person dryck eller mat - risk för aspira3on ( säder i halsen ). Ge i första hand intravenöst glukos 30 % (300 mg/ml) 3lls pa3enten vaknar (cirka ml). Om ej fri venväg finns kan ev. intramuskulärt glukagon ges (endospruta). Det blir dock sämre effekt om personen har druckit alkohol. När pa3enten är fullt vaken och kan äta; 2 dl mjölk och en smörgås.

11 Hyperglykemi vs. hypoglykemi Hyperglykemi Defini5on: Högt blodsocker Symtom: TröD, slö, muntorrhet, törs3g, kissar mycket och ev. medvetslöshet/koma (diabeteskoma). Hypoglykemi Lågt blodsocker TröD, yr, dimsyn, huvudvärk, darrig, sverg, irriterad, orolig, förvirrad, kramper och ev. medvetslöshet/koma (insulinkoma). Orsaker: Komplika- 5oner: Åtgärder: Insulinresistenta celler och/eller för låg insulinproduk3on i bukspodkörteln. Kroppens blodkärl skadas vilket bl.a. kan orsaka blindhet, försämrad njurfunk3on, känselboriall i föderna och ad aterosklerosprocessen påskyndas i blodkärlen vilket i sin tur ökar risken för hjär3nfarkt och stroke. Åtgärderna är beroende på orsaken 3ll hyperglykemin och hur högt blodsockret är men insulininjek3on, blodsockersänkande tableder och/eller förändrade levnadsvanor (mer fysisk ak3vitet och mindre mat) är olika behandlingsstrategier. För stor dos insulin i förhållande 3ll mängden mat och fysisk ak3vitet. Energibrist i hjärnan vilket kan leda 3ll medvetslöshet (insulinkoma) och skador på hjärnan. Intag av snabba kolhydrater (druvsocker, juice etc.) som lite senare komplederas med intag av mer långsamma kolhydrater. Vid allvarligare fall kan glukos (druvsocker) eller hormonet glukagon 3llföras med hjälp av spruta.

12 Både insulin och glukagon kan användas som medicin av diabetiker ü Insulin i spruworm används av personer med diabetes typ 1 (och av vissa med diabetes typ 2) för ad behandla hyperglykemi (högt blodsocker) som uppstår hos diabe3ker p.g.a. ad bukspodkörteln producerar inget eller för lite insulin. ü Glukagon i spruworm kan användas för ad behandla allvarlig hypoglykemi (lågt blodsocker) som kan uppstå hos diabe3ker om de tar för mycket insulin (insulinkänning) i förhållande 3ll ma3ntaget och mängden fysisk ak3vitet.

13 Diabetes typ 1 kan leda till ketoacidos (syraförgiftning) och diabeteskoma För lite insulin i blodet (och hyperglykemi) För mycket fedsyror frisäds från fedcellerna Levern 3llverkar ketonkroppar av fedsyrorna Ketonkropparna sänker blodets ph- värde (ketoacidos) För lågt ph kan leda 3ll diabeteskoma ü DeDa 5llstånd kan endast utvecklas vid allvarlig insulinbrist edersom det är insulinet som motverkar frisädningen av fedsyror från fedcellerna (och därmed ketonkroppsbildningen) och därför är det i regel personer med diabetes typ 1 som drabbas. Symtom vid ketoacidos är andfåddhet, aceton- eller fruktdod, illamående och kräkning, törst och torr mun.

14 Diabetes typ 2 ü De flesta med diabetes typ 2 har celler som är insulinresistenta och en bukspodkörteln med nedsad förmåga ad 3llverka insulin jämfört med kroppens behov. DeDa 3llsammans leder 3ll högt blodsocker (hyperglykemi). Insulin- resistens Låg insulin- produk3on Högt blodsocker ü Insulinresistens: Insulinresistens innebär ad cellerna inte längre reagerar lika läd på insulinet. Insulinet har därför svårt ad öppna upp cellerna och det leder 3ll ad glukosmolekylerna blir kvar i blodet och blodsockret höjs. ü NedsaD insulinproduk5on: Betacellerna i bukspodkörteln kan foriarande producera en viss mängd insulin men dock inte i 3llräckliga mängder för ad möta kroppens behov (desto mer insulinresistenta cellerna är desto större insulinbehov). Insulinproduk3onen försämras oda med 3den och kan 3llslut avta helt. Orsaken 3ll den nedsada insulinproduk3onen är dock inte ad immunförsvaret har förstört betacellerna. Diabetes typ 2 är nämligen ingen autoimmun sjukdom. Det finns dock en stark gene3sk koppling. Vissa s.k. diabetesgener påverkar betacellerna på ed sådant säd ad produk3onen av insulin inte fungerar som den ska göra.

15 Film: Diabetes typ 2 hdps://

16 Orsaker till diabetes typ 2 ü Diabetesgener ökar risken: Om vi bär på s.k. diabetesgener är vår förmåga ad producera insulin nedsad. Det ökar kradigt risken för ad vi ska utveckla diabetes typ 2. Diabetes typ 2 är fak3skt mer ärdlig än diabetes typ 1. Undersökningar av enäggstvillingar, som ju har exakt samma arvsanlag, har visat ad om den ena får diabetes typ 2 löper den andra 90 % risk ad också få samma sjukdom. Får däremot en enäggstvilling diabetes typ 1 är risken för den andra enbart mellan 25 och 50 %. I Sverige bär över en miljon människor, mer än 15 procent av befolkningen, på arvsanlag (gener) för ad utveckla diabetes typ 2. ü Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken: Många studier har påvisat ed samband mellan övervikt (framförallt bukfetma), rökning och fysisk inak3vitet och utvecklandet av insulinresistens. Forskarna har även sed ad diabetes typ 2 ökar kradigt i länder där levnadsstandarden s3ger, edersom det innebär ad folk börjar äta mer sam3digt som de blir mindre fysiskt ak3va. ü Trots sambandet mellan bukfetma och diabetes typ 2 är det många med bukfetma som inte utvecklar sjukdomen. Det beror på ad dessa personer är utrustade med räd gener vilket innebär ad de kan öka sin insulinproduk3on upp 3ll 5-10 gånger det normala vilket leder 3ll ad blodsockret hålls på normala nivåer trots insulinresistensen. Personer med diabetesgener klarar dock inte av deda och hos dessa personer utvecklas därför sjukdomen.

17 Även smala personer kan drabbas av diabetes typ 2 ü Smala personer kan i vissa fall också drabbas av diabetes typ 2, även om det är ovanligt (det är mer vanligt ad smala drabbas av diabetes typ 1). ü Det beror i så fall på ad dessa personer har diabetsgener som ger en nedsad förmåga ad producera insulin. Risken för diabetes typ 2 ökar också markant om dessa personer sam3digt röker och/eller är fysiskt inak3va edersom båda dessa faktorer kan leda 3ll insulinresistens.

18 Behandling av diabetes typ 2 1) Förändringar av levnadsvanor: För ungefär en tredjedel av alla människor med typ 2- diabetes i Sverige består behandlingen av ad lägga om matvanor för ad gå ned i vikt samt bli mer fysisk ak3v, t.ex. genom mer vardagsmo3on. Viktminskning och ökad fysisk ak3vitet minskar insulinresistensen (förbädrar insulinkänsligheten) vilket innebär ad den egna insulinproduk3onen räcker 3ll igen och blodsockernivåerna blir då mer normala. 2) Mediciner för ad sänka blodsockret: YDerligare en tredjedel behöver också tableder för ad hålla blodsockret i schack. Olika mediciner kan fungera på olika säd; s3mulera den egna insulinproduk3onen, hämma glukoneogenesen i levern, öka cellernas känslighet för insulin (minska insulinresistensen) etc. 3) Insulininjek5oner: Den sista tredjedelen behöver, precis som människor med diabetes typ 1, dagliga insulininjek3oner. Idag finns det fak3skt fler 40- åriga människor med typ 2- diabetes som tar insulin än det finns 40- åriga människor med typ 1- diabetes.

19 Metformin sänker blodsockret och är den vanligaste medicinen vid diabetes typ 2 ü MeWormin hämmar glukoneogenesen: Levern kan höja blodsockret genom ad 3llverka glukos från t.ex. aminosyror. Denna process kallas glukoneogenes. Meiormin hämmar glukoneogenesen vilket bidrar 3ll ad hålla blodsockret på en lägre och hälsosammare nivå. ü MeWormin ökar insulinkänsligheten (minskar insulinresistensen): Ökad insulinkänslighet innebär ad cellerna öppnas lädare och därmed tas mer glukos upp av kroppens celler (ökat perifert glukosupptag) vilket sänker blodsockret. ü MeWormin minskar glukosabsorbering från mag- /tarmkanalen: Mindre glukos tas upp från den mat vi äter vilket ger ed lägre blodsocker. Bildkälla: "Meiormin 500mg Tablets" av User:Ash - Eget arbete. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - hdps://commons.wikimedia.org/ wiki/file:meiormin_500mg_tablets.jpg#/media/ File:Meiormin_500mg_Tablets.jpg

20 Sammanfattning: Diabetes mellitus typ 1 resp. typ 2 Faktorer: Typ 1: Typ 2: Orsak 5ll högt blodsocker: Bakomliggande orsak: Ingen (eller kradigt försämrad) insulinproduk3on Autoimmun sjukdom. Miljöfaktorer (virus/ kemikalier) + ärdliga faktorer ak3verar immunförsvaret på ed felak3gt säd. Insulinresistens + ej 3llräcklig insulinproduk3on Övervikt/bukfetma, rökning och fysisk inak3vitet i kombina3on med ärdliga faktorer ( diabetesgener ). Debutålder: Alla åldrar Vanligen >40 år (men sjukdomen blir allt vanligare även bland barn) Övervikt: Ovanligt Vanligt Grad av hyperglykemi: Kradig (p.g.a. ingen eller mycket låg insulinkoncentra3on i blodet) ÄrPlighet: Låg Hög Oda moderat Behandling: Framförallt insulininjek3oner Mo3on, viktnedgång, blodsockersänkande mediciner (t.ex. meiormin), ev. insulininjek3oner

21 Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: hdp:// hdp://

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Diabetes mellitus typ 1 Ingen insulin- produk3on Högt blodsocker Diabetes mellitus typ 2 Insulin- resistens Låg insulin-

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes typ 1 h"ps://www.youtube.com/watch?v=_oowhuc_9lw Diabetes typ 1 ü Vid diabetes typ 1 har kroppens egen insulinproduk5on helt eller nästan helt

Läs mer

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén Blodsockret regleras av insulin och glukagon Niklas Dahrén Insulin och glukagon hjälps åt att reglera blodsockret Insulin sänker Blodsockerkoncentra-onen Glukagon höjer Insulin sänker blodsockret ü Insulin

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén Blodsockret regleras av insulin och glukagon Niklas Dahrén Insulin och glukagon hjälps åt att reglera blodsockret Insulin Blodsockerkoncentra3onen Glukagon Insulin sänker blodsockret ü Insulin är e+ hormon

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Diabetes = sockersjuka Fasteplasmasocker 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5%

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes?

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes? Typ 1 diabetes: För familjer och vänner Ungdomar med diabetes Typ 1- diabetes är en väldigt svår sjukdom att hantera, speciellt när man är ung. Tyvärr är det ofta tonåringen som får skulden om något går

Läs mer

Diabetes mellitus. Upplägg. mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös

Diabetes mellitus. Upplägg. mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös Diabetes mellitus mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös Sara Stridh Upplägg Fysiologin bakom diabetes Patofysiologin Typ 1 och typ 2 Pankreas Diagnos Behandling Komplikationer

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Diabetes. En av våra vanligaste folksjukdomar. Är du i riskzonen?

Diabetes. En av våra vanligaste folksjukdomar. Är du i riskzonen? Diabetes En av våra vanligaste folksjukdomar. Är du i riskzonen? 1 Diabetes Fyra av hundra personer har diabetes. Orsaken är brist på hormonet insulin, eller ett större behov av insulin än vad kroppen

Läs mer

Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov 2014-08-28

Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov 2014-08-28 1 I Sverige insjuknar cirka 2 barn/dag i diabetes 2 Jag vet om att jag har diabetes, men jag vill bli behandlad precis som mina kompisar 3 Vid Typ 1 diabetes måste insulin ges fr o m insjuknandet, då bukspottskörtelns

Läs mer

Olika kolhydrater och deras påverkan på blodsockret. Niklas Dahrén

Olika kolhydrater och deras påverkan på blodsockret. Niklas Dahrén Olika kolhydrater och deras påverkan på blodsockret Niklas Dahrén Blodsocker= glukos ü Vårt blodsocker utgörs nästan enbart av sockerarten glukos. Det beror framförallt på a8 de komplexa kolhydrater vi

Läs mer

Diabetesutbildning. Studiematerial för omsorgspersonal. Ansvarig utgivare: Victoria Azad Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten Tjörns kommun

Diabetesutbildning. Studiematerial för omsorgspersonal. Ansvarig utgivare: Victoria Azad Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten Tjörns kommun Diabetesutbildning Studiematerial för omsorgspersonal Ansvarig utgivare: Victoria Azad Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten Tjörns kommun Ansvariga utbildare: Malin Ryberg & Kicki Malmqvist leg.

Läs mer

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES FRÅGOR OCH SVAR Vad innebär det att få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes. Vi hoppas att denna broschyr kan hjälpa

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Actraphane 30 injektionsflaska 100 IE/ml injektionsvätska, suspension, i injektionsflaska Humant insulin (rdna) Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2 Mer information finns på www.accu-chek.se Kontakta Accu-Chek Kundsupport Telefon 020-41 00 42 E-post info@accu-chek. se ACCU-CHEK Combo Broschyren är granskad av Legitimerad Diabetessköterska Insulinbehandlad

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

DIABETES. Helena Larsson. Barnendokrinsektionen SUS Malmö 130405

DIABETES. Helena Larsson. Barnendokrinsektionen SUS Malmö 130405 DIABETES Helena Larsson Överläkare Barnendokrinsektionen SUS Malmö 130405 Olika typer av barndiabetes Diagnostiska kriterier Typ 1 diabetes; incidens, etiologiska faktorer, handläggning Insulinbehandling,

Läs mer

Behandling av typ 2-diabetes

Behandling av typ 2-diabetes Behandling av typ 2-diabetes Sammanfattning Kostförändringar, motion och rökstopp är grundläggande faktorer vid behandling av typ 2-diabetes. De är även viktiga för att förebygga typ 2- diabetes hos personer

Läs mer

Kombination av genetiska och livsstilsfaktorer. Under lång tid kan kroppen kompensera med en ökad insulinproduktion.

Kombination av genetiska och livsstilsfaktorer. Under lång tid kan kroppen kompensera med en ökad insulinproduktion. Diabetes typ 2 Kombination av genetiska och livsstilsfaktorer. Ökat behov av insulin. Under lång tid kan kroppen kompensera med en ökad insulinproduktion. När behovet av insulin överstiger kroppens produktionskapacitet

Läs mer

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP INSULIN- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 2010:659 4 Diabetes 5 - insulinbehandling 7 - förvaring - mäta

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Delegering av insulinhantering

Delegering av insulinhantering Bilaga 7 Delegering av insulinhantering Eva Lejman MAS/150803 Innehåll Diabetes vad är det? Målsättning med vård och behandling Lågt blodsocker - hypoglykemi Högt blodsocker - hyperglykemi Sena komplikationer

Läs mer

Svar på dina frågor om Typ 1-Diabetes

Svar på dina frågor om Typ 1-Diabetes Svar på dina frågor om Typ 1-Diabetes Det är inte ditt fel att du fått typ 1-diabetes! Kanske tillhör du dem som tror att typ 1-diabetes beror på att man ätit för mycket kakor, chips och glass eller levt

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid)

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) PATIENTINFORMATION Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza Innehåll 3 Introduktion 4 Det här är Victoza 5 Så verkar

Läs mer

En guide till dig som undervisar barn med diabetes

En guide till dig som undervisar barn med diabetes En guide till dig som undervisar barn med diabetes Alla barn är olika Alla barn är olika och det finns inte någon färdig mall för hur du som lärare på bästa sätt kan stötta ett barn med diabetes i skolan.

Läs mer

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Diabeteskonsulent Varför? Hur? Diabeteskonsulent. Varför? Nu behöver jag

Läs mer

Peter Fors Alingsås Lasare2

Peter Fors Alingsås Lasare2 Peter Fors Alingsås Lasare2 peter.fors@hotmail.com NYUPPTÄCKT Fall 1 Ingvor 44 1. Bör Ingvor skickas @ll akutmo2agningen på lasare2et? 2. Vilken sort diabetes har hon tror ni? 3. Hur informerar man Ingvor

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation Till dig som har fått Humulin NPH Patientinformation Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre insulin,

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL 2007-06-14 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL Syftet är informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund för delegering av insulininjektioner. Personal som får delegering

Läs mer

Insjuknandet skiljer sig mellan de olika typerna och är mer av akut karaktär vid Typ 1 då insulinproduktionen upphört.

Insjuknandet skiljer sig mellan de olika typerna och är mer av akut karaktär vid Typ 1 då insulinproduktionen upphört. Utbildning i diabetes för omsorgspersonal Diabetes har varit känt under mycket lång tid. Redan för flera tusen år sedan omnämndes sjukdomen i gamla skrifter. Man upptäckte att urinen smakade sött. Länge

Läs mer

Syntes, modifiering och utsöndring av insulin. Niklas Dahrén

Syntes, modifiering och utsöndring av insulin. Niklas Dahrén Syntes, modifiering och utsöndring av insulin Niklas Dahrén Insulin tillverkas i de langerhanska öarna i bukspottkörteln (pankreas) ü I bukspo)körteln finns det ca 1 miljon cellöar som kallas för de langerhanska

Läs mer

LBK Checklista nydebuterad diabetes

LBK Checklista nydebuterad diabetes LBK Checklista nydebuterad diabetes Kortfattad beskrivning av vad som ska gås igenom samt förslag på lämplig ordningsföljd. Patientdata: PAS: PAL: Ankomstdagen: BDD-STUDIEN: Se speciell pärm. Finns på

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Välkomna! Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov

Välkomna! Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov Välkomna! Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov 2016-05-30 Vid Typ 1 diabetes måste insulin ges fr o m insjuknandet, då bukspottskörtelns förmåga att bilda insulin UPPHÖRT. Vid Typ 2 diabetes finns fortfarande

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer

Gabriels mamma har diabetes

Gabriels mamma har diabetes SKRIVEN AV ISABELLE STEINECK Gabriels mamma har diabetes ILLUSTRATIONER AF: JOHANNE SORGENFRI OTTOSEN Kan du se pojken som leker? Pojken heter Gabriel och han har byggt ett torn. Gabriel är en liten glad

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista invandrarbyrå tolkförmedling blodsockervärden glukosuri sockersjuka/diabetes endokrinologen kramper i vaderna ärftligt senkomplikationer symtom

Läs mer

Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859

Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859 Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859 Målgrupp Undersköterskor som ska ha delegering i insulingivning. Syfte och målsättning Ge ökade kunskaper om diabetes: sjukdom, behandling, komplikationer och praktisk

Läs mer

RÖDBOK Om lågt blodsocker vid diabetes

RÖDBOK Om lågt blodsocker vid diabetes RÖDBOK Om lågt blodsocker vid diabetes RÖDBOK Om lågt blodsocker vid diabetes BÄTTRE DIABETESVÅRD Nationella Diabetesteamet består av Svenska Diabetesförbundet, Svensk Förening för Diabetologi, Barnläkarföreningens

Läs mer

Diabetes hos barn och ungdomar. Disposition. Barns symptom på diabetes

Diabetes hos barn och ungdomar. Disposition. Barns symptom på diabetes Diabetes hos barn och ungdomar 1 Disposition Diabetes hos barn, ett mer akut insjuknande Diabetes hos barn i Sverige Barndiabetesvården Egenvård Alkohol och diabetes Motivation och undervisning 2 Barns

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Diabetes Mellitus Subkutan insulinbehandling direkt från sjukdomsdebuten.

Diabetes Mellitus Subkutan insulinbehandling direkt från sjukdomsdebuten. Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Diabetes Giltig fr.o.m: 2017-04-10 Faktaägare: Johan Karlsson, överläkare, Barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Anna Bärtås, verksamhetschef, Barn- och ungdomskliniken

Läs mer

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga ATT KÖPA Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt Blodsockervärde n Datum 20/8 En guide för unga Frukost före efter Lunch före efter Middag före efter Kväll 6.8 9.9 7.3 12.1 7.5 13.8 13.5 Natt - Insulindos och anmärkningar

Läs mer

Patientinformation. Till dig som ska börja med Humulin NPH

Patientinformation. Till dig som ska börja med Humulin NPH Patientinformation Till dig som ska börja med Humulin NPH 2 Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre

Läs mer

Träning, Ak+vitet och Diabetes

Träning, Ak+vitet och Diabetes Träning, Ak+vitet och Diabetes Varför valde jag Insulinpump? Skillnaden a* gå från Penna 0ll Pump Ökad flexibilitet LäEare vid mo+on Möjlighet ae koppla ur vid ex. semester Överraskningsmomenten Var jag

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

Inför delegering av insulin

Inför delegering av insulin GÄLLIVARE KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD 2013 04 27 Inför delegering av insulin 2 Delegering av insulin Checklista vid delegering av insulingivning Diabetes Mellitus

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial... 2 Delegering i kommunal vård och omsorg... 2 Ditt ansvar när du tar

Läs mer

Islamiskt Informations Forum

Islamiskt Informations Forum Islamiskt Informations Forum Ramadan och diabetes - En vägledning Fastan i Ramadan har många andliga och hälsofördelar. Ramadan ger oss möjlighet att uppfylla vår plikt till Allah (HoäH), rena våra kroppar

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Diabetesutbildning del 3 Behandling. LUCD, Akademiskt primärvårdscentrum 1

Diabetesutbildning del 3 Behandling. LUCD, Akademiskt primärvårdscentrum 1 Diabetesutbildning del 3 Behandling 1 Behandling vid typ 2-diabetes Kunskap, motivation Livsstilsförändring och ansvar för egen hälsa Mat Fysisk aktivitet Tabletter Insulin 3:1 Fysisk aktivitet vid typ

Läs mer

DIABETES OCH MOTION. Ett faktamaterial för media från Lilly Diabetes www.lilly.se

DIABETES OCH MOTION. Ett faktamaterial för media från Lilly Diabetes www.lilly.se DIABETES OCH MOTION Ett faktamaterial för media från Lilly Diabetes www.lilly.se Kontaktperson Anders Toll, Vetenskaplig rådgivare, Eli Lilly Sweden AB Mobil: 070-609 88 27. E-mail: ATOLL@LILLY.COM HA091103-25

Läs mer

Om man misstänker att man har typ 2-diabetes kan man kontakta en vårdcentral för att ta ett blodprov. Det gäller särskilt om man

Om man misstänker att man har typ 2-diabetes kan man kontakta en vårdcentral för att ta ett blodprov. Det gäller särskilt om man Diabetes typ 2 Sammanfattning Allmänt Insulin är ett hormon som reglerar hur mycket socker man har i blodet. Om man får typ 2-diabetes har kroppens celler blivit mindre känsliga för insulin, och det insulin

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14)

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) 2010-04-14 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter Delegering är alltid personlig Beslut om delegering kan gälla för

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro)

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp

Läs mer

DELEGERING LÄKEMEDEL

DELEGERING LÄKEMEDEL DELEGERING LÄKEMEDEL Fastställt av: 2015-11-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentet framtaget av: MAS För revidering ansvarar: MAS Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 1 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus. Niklas Dahrén

3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus. Niklas Dahrén 3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus Niklas Dahrén 3 tester kan göras för att diagnosticera diabetes mellitus 1. Mätning av fasteglukos 2. lukostoleranstest (OTT) 3. Mätning av glykerat hemoglobin

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt 1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt Nedan ser du en graf som enligt mitt sätt att se visar problemets källa på ett tydligt sätt. Den visar energiintagets sammansättning för vuxna män i USA samt

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Till dig som fått Toujeo

Till dig som fått Toujeo P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Toujeo Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Toujeo (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Olika fettsyrors påverkan på insulinresistensen. Niklas Dahrén

Olika fettsyrors påverkan på insulinresistensen. Niklas Dahrén Olika fettsyrors påverkan på insulinresistensen Niklas Dahrén Det är framförallt mättade fettsyror som verkar bidrar till insulinresistens i cellerna Fe#syror Mä#ade fe#syror Enkelomä#ade fe#syror Fleromä#ade

Läs mer

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Diabetes är en vanlig, kronisk ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjda sockerhalter i blodet. Diabetes är en folksjukdom, cirka 40 000 i Sveriges befolkning

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. NovoRapid 100 E/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Insulin aspart

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. NovoRapid 100 E/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Insulin aspart BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NovoRapid 100 E/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Insulin aspart Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Bukfetma orsakar insulinresistens. Niklas Dahrén

Bukfetma orsakar insulinresistens. Niklas Dahrén Bukfetma orsakar insulinresistens Niklas Dahrén Insulin aktiverar GLUT4 och sänker blodsockret P PKB/ Akt P P P PI3K Vesikel med GLUT4 GLUT4 GLUT4 GLUT4 GLUT4 Vad menas med insulinresistens? ü Vid insulinresistens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso-

Läs mer

Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion. Niklas Dahrén

Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion. Niklas Dahrén Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion Niklas Dahrén Innehållet i denna undervisningsfilm: Fakta om kroppens skele.muskler Skele.musklernas funk2on Muskelcell jämfört med vanlig cell Skele.musklernas

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Till dig som ska utföra ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk arbetsuppgifter

Läs mer

6. Farmakologisk behandling vid debut

6. Farmakologisk behandling vid debut 6. Farmakologisk behandling vid debut Fundera först över diagnos Typ 1- diabetes är ganska väl definierad som en ren insulinbristsjukdom där behandlingen består i att tillföra insulin i relation till födointag,

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer