Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Installationsteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Installationsteknik"

Transkript

1 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Programbeskrivning Info EFFEKTIV doc SP Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut Energiteknik Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Installationsteknik

2 1 EFFEKTIV MÅL VERKSAMHETENS INRIKTNING ENERGIEFFEKTIVITET, MILJÖ OCH KOSTNAD ETT HELHETSGREPP KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNINGAR, ANALYSER OCH OMVÄRLDSBEVAKNING BERÄKNINGSVERKTYG OCH EXPERTSYSTEM TEST- OCH UTVÄRDERINGSVERKSAMHET TEKNIKUPPHANDLING INTERNATIONELLT SAMARBETE INLEDANDE VERKSAMHET RESULTATHANTERING HEMSIDA OCH NYHETSBREV ERFARENHETSÅTERFÖRING, SEMINARIER OCH RÅDGIVNING ORGANISATION KONTAKTPERSONER... 10

3 EFFEKTIV 1 EFFEKTIV EFFEKTIV är ett nystartat kunskapsprogram med syfte: Att vara en kvalificerad kunskapsbas beträffande energi-, miljö- och kostnadseffektiva energisystem i framför allt bostäder och lokaler. Nyckelorden för EFFEKTIV är helhetssyn och systemtänkande. Verksamheten baseras på kunskapssammanställningar, provningar och tillämpad FoU. EFFEKTIV kommer att studera och utveckla såväl befintliga som nya energikoncept ur ett systemtekniskt perspektiv och så långt som möjligt fånga upp samspelet mellan: Energieffektivitet Inomhusklimat och komfort Beteende Miljöeffektivitet Kostnadseffektivitet Driftsäkerhet och användarvänlighet Bakom EFFEKTIV står ELFORSK (Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag), ett femtontal energiföretag, Statens Energimyndighet, Byggforskningsrådet, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Institutionen för Installationsteknik - Chalmers tekniska högskola samt CIT Energy Management AB (Chalmers industriteknik). EFFEKTIV är en långsiktig satsning. Verksamheten startade i slutet av 1999 och pågår i en första etapp till Enligt planerna kommer programmet därefter att fortsätta i ytterligare minst en treårsperiod. Budgeten för verksamheten beräknas uppgå till ca 4.5 Mkr per år under den första treårsperioden.

4 2 Mål EFFEKTIV vänder sig till företag och organisationer som arbetar med frågeställningar som på olika sätt berör energianvändning och inomhusklimat. Målet är att verksamheten skall utgöra: En plattform för företag och organisationer som arbetar med energirådgivning och energianalyser En kunskapskälla för företag som projekterar, bygger och utvecklar energisystem för fastigheter Underlag och inspirationskälla för företagens egen utveckling av nya tjänster Ett viktigt underlag för kompetensuppbyggnad inom den egna organisationen Ett underlag för planering av FoU-insatser EFFEKTIV skall medverka till att: Stärka utvecklingen mot en god inomhusmiljö och en miljöanpassad energianvändning EFFEKTIV utgår från: Ett kundorienterat perspektiv Resultaten från EFFEKTIV kommer att ha sådan form att underlaget kan användas direkt av bl a energirådgivare och produktutvecklare. Ansvaret för att förädla och paketera den kunskap som kommer fram från verksamheten till kundnära produkter vilar dock i första hand på enskilda medverkande parter. 3 Verksamhetens inriktning EFFEKTIVs verksamhet omfattar: Kunskapssammanställningar, analyser och omvärldsbevakning Beräkningsverktyg och expertsystem Test- och utvärderingsverksamhet Teknikupphandling Internationellt samarbete För att bedöma olika byggnaders energisystem kommer EFFEKTIV att särskilt beakta de mjuka parametrar som inverkar på funktionen. Det kan beskrivas som "Människors hälsa samt behov av komfort, bekvämlighet, driftsäkerhet och användarvänlighet". I dessa begrepp ingår centrala faktorer som god inomhusmiljö och effekter på den yttre miljön av byggnaders energisystem.

5 3.1 Energieffektivitet, miljö och kostnad Ett helhetsgrepp Det finns behov av metodutveckling för att på ett integrerat sätt fånga upp frågeställningar rörande energieffektivitet, miljöaspekter, kostnad, inomhusklimat, bekvämlighet, driftssäkerhet samt användarvänlighet. Det är viktigt att de mätetal, eller det system som tas fram för att integrerat beskriva mjuka frågor, är entydigt och enkelt att använda i rådgivning. Ett nödvändigt moment är därför att utarbeta och använda definierade skalor för mätetalen. Områden som kommer att behandlas inom EFFEKTIV är bl a: Miljökonsekvensbeskrivningar av husets energisystem (begränsad LCA och relativ nivå för påverkan) Mätetal för inomhusklimat och bekvämlighet Mätetal för driftsäkerhet och användarvänlighet Kravspecifikation för enkla informations - och övervakningssystem Kostnadseffektivitet Metodutveckling för integrerad beskrivning 3.2 Kunskapssammanställningar, analyser och omvärldsbevakning Kunskapsöversikter, analyser och omvärldsbevakning är hörnpelare i EFFEKTIVs verksamhet. Programmet kommer att ställa samman en bred bas av kunskap om effektiv och miljöanpassad energianvändning. Kopplingen till hälsoaspekter är i detta sammanhang av särskild vikt. Här ingår också fördjupade analyser av tekniska system. Vidare kommer ett antal frågeställningar att analyseras, t.ex. som ett resultat av testverksamheten. Betydande resurser kommer att läggas på översättning av forskningsresultat från högskolor, universitet och forskningsinstitut samt inte minst från internationell verksamhet. Verksamheten vid högskolor och universitet resulterar varje år i ett antal publikationer. Materialet bildar sammantaget en både bred och djup källa för uppbyggnad av ny kunskap. Informationen kommer att sammanställas med tyngdpunkten i vad som omedelbart kan omsättas i praktisk användning och vad som kan omsättas på lite längre sikt. Sammanställningarna kommer att göras tillgängliga via EFFEKTIVs hemsida och valda sammanställningar kommer att lyftas fram i nyhetsbrevet. Utöver publikationsflödet från norden kommer också publikationer från BFR, Konsumentverket, Energimyndigheten och internationella organisationer som t ex CADDET att bevakas. Konvertering eller alternativa energisystem är i fokus för alla parter på energimarknaden. EFFEKTIV kommer att försöka skapa en heltäckande översikt över potentiella systemlösningar och deras för- och nackdelar. För att uppnå optimala lösningar är det nödvändigt att ha en sammanhållen kunskap inom dessa områden. Frågan om styrning och reglering av byggnaders olika system får allt större betydelse. Utvecklingen går nu snabbt mot smarta huskoncept. Ett flertal företag arbetar aktivt med att utveckla intelligenta produkter och tjänster som på olika sätt kan effektivisera energianvändningen och samtidigt underlätta boendet och arbete. Dessa frågor kommer på olika sätt att ges särskild uppmärksamhet i EFFEKTIV.

6 Vidare inryms en bredare omvärldsanalys med inriktning mot utveckling av energisystem för bostäder och lokaler. I det uppdraget ligger att se på framtida trender, inte minst inom småhusområdet. Kunskapsöversikter ger ett bra underlag för att identifiera luckor i kunskapsnivån. Dessa är därför viktiga i arbetet med att identifiera nya utvecklingssatsningar. Kunskapssammanställningar, analyser och omvärldsbevakning är aktiviteter som pågår kontinuerligt under hela programmets projekttid. Arbetet bedrivs i två olika projekt, Nytt från forskningsvärlden och Internationella aktiviteter. 3.3 Beräkningsverktyg och expertsystem EFFEKTIVs styrka ligger i att kunna kombinera systemtänkande med praktiska testresultat av energisystem. Ett nytt beräkningsverktyg/expertsystem som efterliknar energisystemet i en byggnad kommer att byggas upp. Effekterna av olika systemlösningar skall kunna studeras med ett antal parametrar. Idag finns ett flertal beräkningsverktyg att tillgå på marknaden. Med dessa kan byggnaders energi- och effektbehov beräknas mer eller mindre detaljerat. Inom EFFEKTIV samlas ingående kunskaper om olika beräkningsverktyg och för vilka tillämpningar de kan (och inte kan) användas. Där kompletterande utveckling behövs av beräkningsverktyg anpassade till önskemål från EFFEKTIVs intressenter, kommer sådan att genomföras. Utifrån den kunskapsbas som byggs upp beträffande olika energisystemlösningar kan en koppling göras till det nya expertsystemet. Systemet skall vara tillgängligt för registrerade användare online (t.ex. via Internet), för att snabbt och tillförlitligt ge svar på frågor om specifika systemuppbyggnader. I samband med uppbyggnaden av expertsystemet används bl a SPs avancerade simuleringsmodeller för att genomföra analyser av funktionen hos givna systemlösningar. Byggnadens energisystem El Fjärrvärme Olja/ Naturgas Biobränslen Komfort Bekvämlighet Miljökonsekvenser Driftsäkerhet Beteende Ekonomi

7 3.4 Test- och utvärderingsverksamhet Testverksamheten inom EFFEKTIV baseras på användning av SPs hussimuleringsmodell, SPsim, som bl.a. har använts i Energimyndighetens teknikupphandling av elvärmestyrningar och fjärrvärmekonverteringar. Här kan i princip alla typer av enskilda och kombinerade energisystem samt inneklimatparametrar studeras. Detta medför stor flexibilitet och kostnadseffektivitet när det gäller möjligheten att utvärdera olika systemlösningar och problemställningar. 3.5 Teknikupphandling Resultaten och erfarenheterna från verksamheten inom EFFEKTIV syftar till att bereda underlag för teknikupphandlingar inom berörda områden. Teknikupphandling är ett sätt att driva på utvecklingen av produkter. 3.6 Internationellt samarbete SP, CTH Installationsteknik och CIT Energy Management deltar i ett flertal projekt inom EUs olika forskningsprogram och har utvecklat goda kontaktnät med ledande forsknings- och utvecklingsmiljöer runt om i Europa. EFFEKTIV har därför goda förutsättningar för att medverka i EU-projekt. Initialt är det framför allt projekt av metodkaraktär som är av intresse. Allt eftersom projekt bedrivs inom ramen för EFFEKTIV ökar möjligheterna till samarbetsprojekt rörande bredare satsningar.

8 4 Inledande verksamhet Inledningsvis har 6 stycken projekt startats inom EFFEKTIV. Projekten bildar en bred bas och bereder underlag för kommande delprojekt i programmets förlängning. Projektens innehåll syftar till att uppnå de utsatta målen och att följa inriktningen på programmet. Omvärldsbevakning och kunskapssammanställningar bedrivs i två olika projekt: Nytt från forskningsvärlden Internationella aktiviteter Projekten startades den 1 januari år 2000 och kommer att pågå genom hela programmets projekttid på 3 år. De övriga fyra projekten har kortare tidplaner och startades också 1 januari år 2000 med undantag för ett projekt. Projekten skall bereda underlag för kommande verksamhet och tre av dem ligger till grund för kommande delprojekt. Byggnaders energisystem och dess miljöpåverkan Etapp 1: Metodbeskrivning Expertsystem Etapp 1: Kravspecifikation Energiförbrukningsstatistik för olika byggnadskategorier Beteendets påverkan vid val av styr- och reglerstrategi Projektens fördelning under programmets projekttid visas schematiskt nedan. Byggnaders energisystem och dess miljöpåverkan Etapp 1 Expertsystem Etapp 1 Energiförbrukningsstatistik för olika byggnadskategorier Beteendets påverkan vid val av styr- och reglerstrategi Nytt från forskningsvärlden Internationella aktiviteter År 1 År 2 År 3

9 5 Resultathantering Inom ramen för EFFEKTIV kommer flera aktiviteter att ske parallellt. Detta innebär att resultat kommer att produceras och publiceras i olika snabb takt. Därför läggs stor vikt vid att utforma och sprida informationen till medverkande parter på ett sätt som gör att budskapet från verksamheten når ut. 5.1 Hemsida och nyhetsbrev En hemsida är under uppbyggnad och den kommer att utgöra en viktig del i resultatspridningen. Hemsidan kommer att vara tillgänglig över Internet på adressen Hemsidan är indelad i två olika delar, en generell del och en enbart riktad till finansiärerna. Hemsidans generella del kommer att innefatta information om programmet i form av: Översiktlig beskrivning av verksamheten Information om finansiärer med länkar Pressmeddelanden Nyhetsbrev Den riktade delen av hemsidan kommer att förse finansiärerna med: Information om pågående projekt i programmet Databas med sökbara rapporter Kunskapssammanställningar Omvärldsbevakning Expertsystem Namn och adresser till kontaktpersoner inom EFFEKTIV för rådgivning Till hemsidan kopplas ett nyhetsbrev som är under utveckling. Nyhetsbrevet kommer att innehålla information om uppnådda resultat och vissa aktuell händelser i omvärlden. 5.2 Erfarenhetsåterföring, seminarier och rådgivning Ett led i att föra ut information till medverkande parter inom EFFEKTIV är att anordna seminarier. Två seminarier per verksamhetsår planeras. På dess möten kommer det att ges tillfälle att föra fram och diskutera projektidéer samt att ge synpunkter på verksamheten.

10 6 Organisation EFFEKTIV drivs inom ramen för Centrum för Effektiv Energianvändning, CEE, vilket bildades i september Medverkande parter inom CEE är: SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut CIT Energy Management AB, Chalmers Industriteknik Institutionen för installationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola CEE är ett kompetenscentrum med en neutral utförarorganisation vilket är viktigt både för resultatens trovärdighet och för programmets genomslagskraft. Genom CEE får EFFEKTIV en mycket kompetent konstellation av aktörer med djupa tekniska och vetenskapliga kunskaper, men också med stort kunnande om praktiska problemställningar och brukarkrav. Det innebär också att EFFEKTIV får tillgång till betydande resurser i form av laboratorier och provningsutrustning. EFFEKTIVs projektsekretariat och projektledare är placerat på SP. Inom projektsekretariatet finns också en styrgrupp placerad med representanter från SP, CIT Energy Management och CTH främst för att stödja projektledaren med administrationen av EFFEKTIV. PROGRAMSTYRELSE PROJEKTSEKRETARIAT SLUTANVÄNDAR- GRUPP Pågående projekt Verksamheten styrs och kontrolleras av en programstyrelse, som har det övergripande ansvaret och ser till att finansiärernas intressen tillvaratas. Styrelsen ställer upp de ramar inom vilka projekten inom EFFEKTIV skall formuleras. Programstyrelsen beslutar också vilka projekt som skall genomföras efter det att projektförslag utformats och presenterats. Till verksamheten finns också en slutanvändargrupp knuten. Dess uppgift är att fånga upp frågeställningar som är av särskild vikt för olika slutanvändare. De råd och synpunkter som lämnas av slutanvändargruppen kommer att användas som underlag vid formuleringen av nya projekt.

11 7 Kontaktpersoner Vid frågor beträffande programmet kan följande personer kontaktas: Martin Sandberg, Projektledare SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Box 857, Borås Tel: E-post: Stefan Montin, Programansvarig ELFORSK AB Stockholm Tel: E-post:

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Projektbeskrivning för det tvååriga forskningsprojektet

Projektbeskrivning för det tvååriga forskningsprojektet Profu p r o j e k t i n r i k t a d f o r s k n i n g o c h u t v e c k l i n g 2012-10-31 Projektbeskrivning för det tvååriga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige I enlighet med diskussioner med många

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling VINNOVA Rapport VR 2010:12 Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Hans Malmqvist & Per Andersson Titel: Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Författare : Hans Malmqvist - Consulting

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

TTP-projektet Projektbeskrivning

TTP-projektet Projektbeskrivning TTP-projektet Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING I huvudbeskrivningen ges Bakgrund och Syfte till Projektförslaget, vidare kortfattat om Tillväxtsteorin samt Dynlok-modellen. Planeringsproblematiken

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer