Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson"

Transkript

1 Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

2 Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning 4. Kriterier för projekt 5. Vem kan söka? 6. Pågående utlysningar

3 1. Energimyndighetens finansiering Lån och bidrag Finansiering av enskilda projekt Interna program Samverkansprogram Internationellt samarbete Produktutvecklingsstöd Villkorslån Planeringsbidrag EU utlysningar Aktuella utlysningar/

4 Regleringsbrev 2014 Energisystemstudier Målet är att resultat och metoder från forskning inom temaområdet energisystemstudier ska användas i och integreras med Statens energimyndighets löpande verksamhet

5 2. Energisystemforskning Omställningen till ett hållbart energisystem kräver kunskap och förståelse om samspelet mellan teknik, institutionella förhållanden och aktörers beteenden. Energisystemforskningen bidrar med detta då forskningen binder samman samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar med tekniska perspektiv, gärna med tvärvetenskapliga ansatser. Utgångspunkten för forskningen är att det är problemen och frågorna som ska vara i fokus snarare än de vetenskapliga disciplinerna. Forskning om energisystemet ser till helheten, från tillförsel, distribution och användning samt kopplingen till det klimatpolitiska området. Därmed skapar systemforskningen kunskapsunderlag som underlättar överblick och stödjer dialog mellan företrädare för olika sektorer och intressen.

6 3. Program inom energisystemforskning Strategisk energisystemforskning (SEF) Energi, IT & design Energieffektivt byggande och boende (E2B2) Forskarskolan energisystem (FoES)

7 Strategisk energisystemforskning (SEF) del 1 Årliga utlysningar 130 mkr. Projektbidrag och bidrag till gästprofessorer Mål med programmet Att bidra med vetenskapligt underlag till beslutsfattare inom energi- och klimatområdet. Att stödja internationella forskarnätverk inom energi- och klimatpolitik. Att stödja forskning som handlar om Sveriges energisystem. Att bidra till att en bredare allmänhet får större förståelse för möjligheter och hinder för en övergång till ett hållbart energisystem.

8 Strategisk energisystemforskning (SEF) del 2 Fyra inriktningar o Allmänt energisystem o Styrmedel o Internationell klimatpolitik o Elmarknadsforskning o o Programråd och bedömargrupper Nyfikenhet, behov och relevans Utlysning för 2015 stänger 18 mars. Kontaktpersoner: Andreas Björke Klas Svensson Viveca Sjöstedt

9 Exempel på finansierade projekt Projekttitel Kvinnor i styrelser och åtgärder för energi-och klimateffektivitet? Erfarenheter från Norge och Sverige Vägen till omställning? Genusanalys av energi- och miljöpolitik Politiska krav och tjänstemäns roll för analys av och beslut om styrmedel Nationella utmaningar för industrialisering av energiteknik i globala innovationssystem Transition governance en kritisk granskning av metod för utvärdering av forskning- och styrmedelsinsatser Effektivare energianvändning: Hur berikar vi den energipolitiska verktygslådan? Långsiktiga investeringar i produktion och överföringar när det är flera systemansvariga Gästprofessur i förnybar energi aktivism för omställning av energisystemet Univ./hsk/inst KTH LiU VTI CTH LU UmU KTH UU

10 Energi, IT & design Sista utlysning öppen, stänger 15 mars 60 mkr. (7 mkr kvar) Bidrag till forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt. Mål med programmet Kombinera beteendevetenskap, design och informationsteknik (IT) för att möta utmaningar inom energiområdet. Bidra till att tekniska lösningar blir attraktiva ur ett användarperspektiv. Öka kunskapen om attityder och energivanor i boende, arbetsliv och fritid. Undersöka hur design- och IT-lösningar möjliggör en förändring av beteendet mot en mer effektiv och hållbar energianvändning. Bidra till kommersialisering av mer energieffektiva produkter och tjänster. Kontaktperson: Marie Claesson

11 Exempel på finansierade projekt Projekttitel Ett bilfritt år- Vardagslivet med lätta elfordon, Förbättrad energirådgivning och förbättrade energivanor Den effektiva interaktiva fastigheten Gestaltning för ett energieffektivt campusliv i Albano Lastbalansering av resor i kollektivtrafiken DelibRetro - Deltagande design för hållbar energianvändning Hållbara Livsstilar - kartläggning, segmentering, scenarios Grön e-tjänsteutveckling för fastighetsbranschen Batterilösa sensorer för energieffektivare bebyggelse Öppen energi arena Universitet/hsk/inst KTH KTH SICS KTH SICS Interactive Institute KTH MDH Uppsala universitet Interactive Institute Swedish ICT AB

12 E2B2 energieffektivt byggande och boende del 1 En tredje utlysning öppen, sista ansökningsdag 24 mars, 90 mkr utlyses Totalt 140 mkr. (280 mkr industrifinansiering inräknat) Omfattar forskning inom hela livscykeln för både bostäder och lokaler men även människors livsstilar och energianvändning i boendet Ett samverkansprogram i samarbete med IQ Samhällsbyggnad, kräver samfinansiering Mål med programmet Att bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem inom bygg- och bebyggelsesektorn. Att utveckla teknik och tjänster som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt för byggbranschen. Att skapa en projektportfölj med en balans mellan forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser. Kontaktperson: Jörgen Sjödin

13 E2B2 energieffektivt byggande och boende del 2 Utlysning 3, upp till 90 miljoner kr. Efterfrågar: Ny kunskap om hinder och framgångskriterier för energieffektivare byggnader och boende. Nya tjänster, system, metoder, processer och produkter. Ny kunskap om styrmedel i ett systemperspektiv.

14 Exempel på finansierade projekt Projekttitel Framtidsgränd utveckling av hållbara livsstilar i renoverade bostäder med smarta elnät Boendemiljö som instrument för klimatsmart livsstil -utvärdering av Greenhouse Augustenborg Energitjänster och dialog för ökad energieffektivisering i bostadsrättsföreningar Universitet/hsk/inst Interactive Institute Swedish ICT MKB Fastighets AB IVL Svenska Miljöinstitutet Marknadsbaserade styrmedel i bostadssektorn Uppsala universitet Boendets energianvändning kopplad till människors livsstilar Boendemedverkan för att möta näranollutmaningen Lunds universitet Linköpings universitet

15 Forskarskola energisystem (FoES) Utlysning 2014 (avslutad). 40 mkr. Bidrag till doktorandprojekt. Mål med programmet Bygga upp kompetens om hållbara energisystemens uppbyggnad, funktion, dynamik och utveckling. Öka kunskap om innovationsprocesser för energisystemrelaterade produkter och tjänster. Bidra till ökad användning av forskningsresultat inom näringsliv, kommuner, organisationer, myndigheter och politiska organisationer. Utveckla forskningsmetodiken för samspelet mellan teknik och samhällsvetenskapliga samt humanistisk energisystemforskning. Kontaktperson: Svetlana Gross

16 4. Kriterier för projekt/vad en ansökan bör innehålla Tydligt utvecklad diskussion om energirelevans. Vetenskaplig kvalitet i frågeställning, mål och genomförande. Redogörelse för nyttan av resultaten vetenskapligt och/eller praktiskt. Kommunikationsplan och spridning av resultat. Forskningssamarbeten.

17 5. Vem kan söka? Och med vad? Seniora forskare vid svenska universitet, högskolor och institut. Företag då projekten skiljs från den ekonomiska verksamheten. Förutsätter också klargöranden kring hur resultaten ska användas och tillgängliggöras.

18 6. Pågående utlysningar SEF Utlysningen stänger: 18 mars Energi, IT och design Utlysningen stänger: 15 mars Samverkansprogrammet E2B2 energieffektivt byggande och boende Utlysningen stänger: 24 mars

19 Välkommen att söka!