(29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret"

Transkript

1 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid Klockan Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från Strategienheten om slutförvaret 2 Information om medlemskap i Regionförbundet de gemensamma nämnderna och de kommunala bolagen 3 Information från förvaltningen 4 Östhammar 36:1, Storbrunn/Köpekontrakt Peter Nyberg 5 Östhammar 36:1, Storbrunn/Hyresavtal Budgetuppföljning per september 2014 Claes Wester 7 Delårsrapport januari augusti. Gemensam räddningsnämnd/godkännande Nyupplåning år Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2015/Antagande Upplandsbygd Leader/Anhållan om lån Angående fordringar på bygdegårdsföreningar m.fl Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiron, bankkonton, momsredovisning samt kommunens stiftelsers bankkonton från och med och tillsvidare Medfinansiering till Leader Upplandsbygd och landsbygdsutveckling under Fastställande av ersättning för utförare av daglig verksamhet - - Stefan Edelsvärd Peter Nyberg

2 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 15 Tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 16 Tomt vid Envägen intill Öregrund 8:21/Försäljning 17 Ekeby 7:10, lärarbostaden/försäljning 18 Reglemente för kommunstyrelsen/antagande 19 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden/antagande 20 Reglemente för socialnämnden/antagande 21 Reglemente för bygg- och miljönämnden/antagande 22 Reglementen för kultur- och fritidsnämnden/antagande 23 Delegation i personalfrågor/antagande 24 Reglemente för kommunala handikapp- och pensionärsrådet/antagande 25 Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Uppsala län och Östhammars kommun - Förlängning och tilllägg/antagande 26 Samverkansavtal gällande arbete mot våld i nära relationer/antagande Utvecklingskärnor i ÖP (Översiktsplanen) 2015, delrapport/antagande Marie Berggren 28 Kommunstyrelsens hantering av LOV/Svar på skrivelse 29 Valet av ledamöter i säkerhetsgruppen, MKB-gruppen och kommunens representanter i referensgruppen i slutförvarsorganisationen 30 Svar på motion angående nya ungdomsbostäder i Östhammars tätort 31 Svar på medborgarförslag om e-petitioner 32 Valärenden

3 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 33 Anmälningsärenden 34 Delegationsärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jacob Spangenberg

4 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 1 Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information från Strategienheten om slutförvaret Handling A Kommunstyrelsens beslut 2 Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information om medlemskap i Regionförbundet de gemensamma nämnderna och de kommunala bolagen Kommunstyrelsens beslut 3 Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information från förvaltningen Kommunstyrelsens beslut

5 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 4 Dnr 2014KS086 Dpl 215 Östhammar 36:1, Storbrunn/Försäljning och godkännande av köpekontrakt Handling B Arbetsutskottets förslag Kommunchef Peter Nyberg ges i uppdrag att utifrån förda diskussioner fortsätta förhandlingarna om ett eventuellt förvärv av fastigheten Östhammar 36:1, Storbrunn. Kommunstyrelsens beslut Kommunchef Peter Nyberg ges i uppdrag att ta fram köpehandlingar och överenskommelser till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober Ärendet tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 11 november Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommun godkänner förvärv av fastigheten Östhammar 36:1, Storbrunn för en överenskommen köpeskilling av kronor. Kommunstyrelsens beslut Ärendet utgår och behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 25 november. Ärendet har beretts ytterligare. Presidiets förslag Information/föredragning av framtaget köpekontrakt och köpebrev. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 25 november. Kommunstyrelsens förslag

6 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 5 Dnr 2014KS484 Dpl 206 Östhammar 36:1, Storbrunn/Godkännande av hyresavtal Handling C Östhammars kommun har för avsikt att upplåta lokalyta i fastigheten Östhammar 36:1 till Logen 160 Drottning Kristinas ekonomistyr. Syftet är att möjliggöra för Logen att, maximalt 100 gånger per kalenderår, genom användning av egen utrustning anordna digital visning. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Kommunchef Peter Nyberg ges i uppdrag att ta fram hyresavtal och överenskommelse till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober Ärendet tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 11 november Kommunstyrelsens beslut Ärendet utgår och behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 25 november. Ärendet har beretts ytterligare. Presidiets förslag Information/föredragning av framtaget hyresavtal. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 25 november. Kommunstyrelsens förslag

7 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 6 Dnr 2014KS156 Dpl 042 Budgetuppföljning, september och oktober 2014 Handling D a) september b) oktober Föreligger budgetuppföljning per september och oktober Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet. Kommunstyrelsens beslut 7 Dnr 2014KS494 Dpl 042 Delårsrapport januari augusti. Gemensam räddningsnämnd/godkännande Handling G, KSAU Föreligger delårsrapport för gemensam räddningsnämnd. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att föreliggande delårsrapport januari augusti 2014 godkänns. Kommunstyrelsens förslag

8 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 8 Dnr 2014KS542 Dpl 045 Nyupplåning år 2015 Handling E Enligt kommunfullmäktiges beslut planeras relativt stora investeringsutgifter under 2015, främst köp och tillbyggnad av fastigheten Storbrunn, och investeringar kopplade till VA-verksamheten. Kommunen behöver göra nyupplåning för att öka de likvida medlen för att ha utrymme för kommande investeringsutgifter. Presidiets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2015 med totalt 85 Mkr. Kommunstyrelsens förslag 9 Dnr 2014KS547 Dpl 003 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2015/Antagande Handling F Föreligger internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen. Presidiets förslag Diskussion om kontrollmoment och metod. Kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen antas. Kommunstyrelsens beslut

9 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 10 Dnr 2014KS434 Dpl 045 Upplandsbygd Leader/Anhållan om lån Handling C, KSAU Föreningen Leader Upplandsbygd anhåller i skrivelse om ett kortfristigt lån om kr från Östhammars kommun. Anledningen till Leaders problem med likviditeten är att Länsstyrelsen i Uppsala län dröjer med betalning av rekvisitioner. Ekonomikontorets skrivelse föreligger. Arbetsutskottets förslag Föreningen Leader Upplandsbygd beviljas ett villkorat medlemstillskott om kronor. Utbetalning sker efter begäran från Leader. Återbetalning ska ske när Länsstyrelsen reglerat Leaders rekvisitioner, dock senast den 31 mars Kommunstyrelsens beslut 11 Dnr 2014KS267 Dpl 049 Angående fordringar på bygdegårdsföreningar m.fl. Handling G Kommunen har sedan många år ett antal fordringar på olika föreningar i sin balansräkning, totalt uppgående till 1,5 Mkr. Fordringarna är redovisade bland finansiella anläggningstillgångar, och beloppen har varit oförändrade under många år.

10 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid Ekonomikontorets skrivelse föreligger. Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Claes Wester får i uppdrag att bereda ärendet ytterligare, utifrån förda diskussioner. Ekonomikontorets skrivelse föreligger. Presidiets förslag Kommunstyrelsen skriver ned fordran till det belopp som motsvarar kommunens innehav av pantbrev Kommunstyrelsens beslut 12 Dnr 2014KS506 Dpl 002 Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiron, bankkonton, momsredovisning samt kommunens stiftelsers bankkonton från och med och tillsvidare Ekonomikontoret bedömer att det är lämpligt att tecknande av bank- och plusgiron m.m. sker av en ekonomiassistent i förening med en ekonom eller ekonomichefen. Presidiets förslag Kommunstyrelsen bemyndigar från och med och tills vidare Anita Lantz, Ewa Pettersson eller Carina Wallén att en i förening med Claes Wester, Gunilla Jansson Magnus Andersson eller Lena Mattsson teckna kommunens bank- och plusgiron, bankkonton, momsredovisning samt kommunens stiftelsers bankkonton. Kommunstyrelsens beslut

11 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 13 Dnr 2014KS518 Dpl 993 Medfinansiering till Leader Upplandsbygd och landsbygdsutveckling under 2015 Handling H Leader Upplandsbygd har finansierat utvecklingsprojekt i fem kommuner; Knivsta, Tierp, Uppsala, Sigtuna och Östhammar under programperioden Den totala budgeten för Leader Upplandsbygd var cirka 52 miljoner kronor. Dessa har fördelats på 54 fullstora projekt. Fyra av dessa är paraplyprojekt, som i sin tur delar ut stöd i form av mikrostöd, maximalt kr. Detta gör att Leader idag har 220 stycken beviljade projekt. Av dessa projekt finns kommunens nuvarande samlade statistik i bilaga 1. Denna statistik kommer att ändras under våren 2015 när alla projekt är slutrapporterade. Inom Landsbygdsprogrammet , som beräknas på grund av förseningar i programgodkännandet på EU-nivå, har Upplandsbygd Ideell förening ansökt om att förvalta stödet för Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden för kommunerna Östhammar, Uppsala, Knivsta och Sigtuna. Arbetet ska baseras på ett starkt partnerskap mellan aktörer i det geografiska områdets landsbygd, med representanter från näringsliv, offentlig sektor samt företrädare för den lokala nivån, civilsamhället. Östhammars kommun har skickat in en avsiktsförklaring att delta i kommande Leaderprogram. Presidiets förslag Kommunstyrelsen beviljar Leader Upplandsbygd en medfinansiering på samma finanssumma som år 2013 för den nya programperioden under Kommunstyrelsens beslut

12 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 14 Dnr 2014KS443 Dpl 024 Fastställande av ersättning för utförare av daglig verksamhet Handling I Referensgruppen Daglig verksamhet redogör i skrivelse daterad för verksamhetens behov av förändrade ersättningsnivåer för utförare av daglig verksamhet. Östhammars kommun har sedan 2010 infört eget val för brukare inom daglig verksamhet. Eget val innebär att brukaren väljer mellan de aktörer som fått kommunens godkännande för att bedriva daglig verksamhet. I nuläget finns två aktörer, Samarbetet, en privat utförare, samt kommunens egen verksamhet. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Presidiets förslag Ersättningen till utförare av daglig verksamhet uppräknas med 1,5 %. Att en översyn av nuvarande ersättningssystem görs med avseende på nivåindelningar, regler i samband med annat stöd, samt en omvärldsanalys som belyser samma frågor i jämförbara kommuner. Kommunstyrelsens beslut 15 Dnr 2014KS464 Dpl 176 Tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Handling E, KSAU Handling E 1 (kommunfullmäktiges beslut 128/2012) Tillståndsgivningen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor handläggs idag av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun för Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner.

13 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid Förslaget innebär att handläggningen av tillståndsgivningen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i alla tre kommuner istället flyttas till den gemensamma räddningsnämnden från och med Räddningsnämnden har tagit initiativ till förändringen och plan och byggnadsnämnden ställer sig positiva till förändringen. Genom detta beslut kommer planoch byggnadsnämndens avtal med Tierps och Östhammars kommuner om tillståndsgivning att sägas upp per den 31 december 2014 och alla handlingar tillgörande pågående ärenden inom handläggningsområdet överlämnas till räddningsnämnden för fortsatt handläggning. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Räddningsnämnden från och med handlägger tillståndsgivningen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor handlingarna tillhörande pågående ärenden inom tillståndsgivningen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor inom plan- och byggnadsnämnden överlämnas till räddningsnämnden per den 31 december 2014 för fortsatt handläggning, samt det tidigare beslutet som togs av kommunfullmäktige 128/2012 upphör att gälla från samma datum. Kommunstyrelsens förslag

14 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 16 Dnr 2014KS408 Dpl 216 Tomt vid Envägen intill Öregrund 8:21/Avstyckning och försäljning Handling J En förfrågan har inkommit om att köpa en obebyggd ej avstyckad tomt på Envägen i Öregrund. Enligt gällande detaljplan bör det gå att stycka av ytterligare en tomt för bebyggelse. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommun styckar av den aktuella tomten mellan Öregrund 8:21 och Öregrund 4:113 samt lämnar densamma till mäklare för försäljning på den öppna marknaden. Kommunstyrelsens beslut 17 Dnr 2014KS069 Dpl 216 Ekeby 7:10, lärarbostaden/försäljning Handling K Fastigheten Ekeby 7:10, lärarbostaden har genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling varit ute till försäljning. Presidiets förslag Lärarbostaden på fastigheten Ekeby 7:10 överlåts till en köpeskilling på kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till köpeavtal. Kommunstyrelsens beslut

15 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 18 Dnr 2014KS549 Dpl 003 Reglementen för kommunstyrelsen/antagande Handling L a) försättsbrev b) tidigare reglemente c) nytt reglemente Föreligger förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Presidiets förslag Föreliggande förslag till reglementen för kommunstyrelsen antas. Kommunstyrelsens förslag 19 Dnr 2014KS559 Dpl 003 Dnr 2014BUN087 Dpl 003 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden/antagande Handling M Föreligger förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ett nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från och med Presidiets förslag Föreliggande förslag till reglementen för barn- och utbildningsnämnden antas. Kommunstyrelsens förslag

16 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 20 Dnr 2014KS560 Dpl 003 Dnr 2014KS418 Dpl 003 Reglemente för socialnämnden Antagande Handling N Föreligger förslag till reglemente för socialnämnden. Socialnämndens beslut Förslag till reglemente för socialnämnden godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. (Bilaga till 186). Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. Presidiets förslag Föreliggande förslag till reglementen för socialnämnden antas. Kommunstyrelsens förslag 21 Dnr 2014KS561 Dpl 003 Dnr 2014SBN2819 Dpl 003 Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagande Handling O Föreligger förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner föreliggande reglemente och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förslag

17 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 22 Dnr 2014KS562 Dpl 003 Dnr Dpl Reglemente för kultur- och fritidsnämnden/antagande Handling P Föreligger förslag till reglemente för och kultur- och fritidsnämnden. Presidiets förslag Föreliggande förslag till reglementen för bygg- och miljönämnden antas. Kommunstyrelsens förslag 23 Dnr 2014KS548 Dpl 002 Delegation i personalfrågor/antagande Handling Q Föreligger förslag till delegation i personalfrågor. Presidiets förslag Föreliggande förslag till delegation i personalfrågor antas. Kommunstyrelsens beslut

18 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 24 Dnr 2014KS550 Dpl 003 Reglemente för kommunala handikapp- och pensionärsrådet/antagande Handling R Kommunfullmäktige antog reglemente för kommunala handikapprådet och för kommunala pensionärsrådet Kommunkansliet har fått i uppdrag att se över dessa reglementen inför kommunstyrelsens sammanträde 25 november Kommunkansliets skrivelse samt gemensamt reglemente för KPR och KRF föreligger. Presidiets förslag Kommunstyrelsen beslutar att handikapp- och pensionärsrådet byter namn till kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta. (KPR och KRF). Kommunstyrelsen antar föreliggande reglemente, daterat att gälla fr.o.m och tillsvidare. Kommunstyrelsens beslut 25 Dnr 2014KS541 Dpl 901 Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Uppsala län och Östhammars kommun- Förlängning och tillägg/antagande Handling S Ett samverkansavtal antogs av kommunstyrelsen , 243. Strategienhetens skrivelse och nytt samverkansavtal föreligger.

19 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid Förslaget innebär en förlängning av tidigare samverkansavtal med tillägg under kommunens åtaganden att Barn- och utbildningsnämnden ska: Integrera ANDT undervisning i skolans ordinarie verksamhet, elevhälsans personal ska delta i undervisningen om alkohol, narkotika, tobak och dopning. Enheten för medicinsk elevhälsa ska genomföra individuella hälsosamtal, där man bland annat för samtal om hälsa, levnadsvanor och samband mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. Samverka med- och informera föräldrar om ANDT- frågor på föräldramöten och andra forum. Presidiets förslag Föreliggande samverkansavtal mellan Östhammars kommun och lokalpolisområde Östhammar för perioden som längst till antas. Kommunstyrelsens beslut 26 Dnr 2014KS563 Dpl 003 Samverkansavtal gällande våld i nära relationer Handling T Samverkansavtal föreligger avseende samverkan kring arbetet för att motverka våld i nära relationer. Våld i nära relation innebär att våld sker där parterna har eller har haft en relation. Det omfattar mäns våld mot kvinnor och barn och kvinnors våld mot män och barn, våld i samkönade relationer, barn som bevittnat våld, vuxna som utövar våld mot sin/sina föräldrar, föräldrar som utövar våld mot barn eller våld som begås av någon närstående samt våld och förtryck som anses hedersrelaterad.

20 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid Våld kan vara både fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det är polisens och kommunens gemensamma ansvar att tillgodose samhällets behov av insatser. Ett tydligt samarbete mellan aktörerna är nödvändigt för att arbetet mot denna typ av våld ska bli kraftfullt och effektivt. Parter i denna överenskommelse är Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Presidiets förslag Föreliggande samverkansavtal mellan Östhammars kommun och lokalpolisområde Östhammar för perioden t.o.m antas. Kommunstyrelsens beslut 27 Dnr Dpl Utvecklingskärnor i ÖP (Översiktsplanen) 2015, delrapport/antagande Underlagsmaterialet Utvecklingskärnor i ÖP 2015 som är en delrapport i arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan för Östhammars kommun redovisas. Presidiets förslag Kommunstyrelsen godkänner underlagsrapporten Utvecklingskärnor i ÖP 2015 daterad som delrapport till ny Översiktsplan för Östhammars kommun och att rapporten kan användas som underlagsmaterial i samrådet gällande ny översiktsplan som kommer att ske Kommunstyrelsens beslut

21 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 28 Dnr 2014KS462 Dpl 730 Kommunstyrelsens hantering av LOV/Svar på skrivelse Handling F, KSAU Kommunrevisionen meddelar i skrivelse att de önskar erhålla svar kring kommunens hantering av LOV. Svar emotses till den 10 december Arbetsutskottets förslag Skrivelsen från revisorerna besvaras i enlighet med följande: Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade den inkomna ansökan till socialnämnden för yttrande. Ärendet återkom till kommunstyrelsens arbetsutskott med begäran om uppdrag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår i sitt beslut att socialnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av LOV inom boendestöd. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsens beslut 29 Dnr 2014KS509 Dpl 911 Valet av ledamöter i säkerhetsgruppen, MKB-gruppen och kommunens representanter i referensgruppen i slutförvarsorganisationen Handling U Fråga om valet av ledamöter i säkerhetsgruppen, MKB-gruppen och kommunens representanter i referensgruppen i slutförvarsorganisationen tas upp till diskussion. Förslag finns på att prolongera dessa ledamöters förordnande t.o.m. 31 mars Chef för Strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

22 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen förlänger dessa ledamöters förordnande i ett halvår, t.o.m. 30 juni Arvode utgår i enlighet med Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun, antagen av KF 51/2014. Beslut om arvodering finns i bilaga 11, KF 45/2009. Kommunstyrelsens beslut 30 Dnr 2014KS192 Dpl 913 Svar på motion angående nya ungdomsbostäder i Östhammars tätort Handling H, KSAU Handling V Ann-Katrin Malmström (BOA) föreslår i motion daterad att Solgårdens lägenheter fräschas upp, anpassas och hyrs ut till framförallt ungdomar för en rimlig kostnad samt att kommunen snarast arbetar fram riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning som därefter kan kopplas till Översiktsplanen. Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning Östhammarhems yttrande och kommunledningskontorets yttrande föreligger. Arbetsutskottets förslag Motionen besvaras med kommunledningskontorets yttrande över motion om Nya ungdomsbostäder i Östhammars tätort, daterad Kommunstyrelsens förslag

23 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid 31 Dnr 2014KS120 Dpl 915 Svar på medborgarförslag angående skapande av e-petitioner Handling W I inkommit medborgarförslag daterat föreslås att Östhammars kommun på sin hemsida skapar utrymme för e-petitioner. Ett förslag från en medborgare till kommunen där förslaget presenteras på hemsidan där andra medborgare kan stödja förslaget genom att skriva under det. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen Föreligger förslag till yttrande över medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag 32 Dnr 2014KS486 Dpl 911 Valärenden a) Val av ledamöter och ersättare i grupper och kommittéer m.m. samt ordförande och vice ordföranden i desamma. Handling X, kommer senare i arbetsrummet Kommunstyrelsens beslut

24 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid Samverkansavtal gällande arbete mot våld i nära relationer Entledigande som ersättare i kommunala pensionärsrådet Berit Åhman, SPF Rospiggen begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunala pensionärsrådet. Kommunstyrelsens beslut c) Val av representanter i kommunala rådet för pensionärer och kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRP och KRF), Följande ledamöter och ersättare är nominerade av handikapp- och pensionärsorganisationer i kommunen Organisation Ledamot Ersättare FUB Anita Junttila NHR Örjan Wedin Per Mattsson HRF Birgitta Burman Johansson Siv Westerberg HLF Barbro Andin Mattsson Sören Eriksson SDf John Arekrantz Arne Linder R Marie-Louise Edlund Maj-Britt Granat Astma/Allergi Marie-Anne Eriksson Birgitta Svennebäck RSMH Vallonerna Birgitta Mattsson Agnetha Eriksson SPF Havsörnen Maud Pilström Anita Hedman Öregrund SPF Koggen Kerstin Johansson Cajsa Ericson SRF Ulla Dahllöf Christian Dahllöf Finska föreningen Oiva Sarajärvi Raili Karjalainen SPF Rospiggen Zelwi Vogeler Kommunstyrelsens beslut

25 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid d) Entledigande av ledamot i MKB-gruppen Sanne Eriksson (S) begär entledigade från sitt uppdrag som ledamot i MKBgruppen. Kommunstyrelsens beslut 33 Dnr 2014KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden a) Dnr 2014KS486 Dpl 911 Beträffande val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Upland Handling Y Sparbanksstiftelsen Upland meddelar i skrivelse att styrelsen beslutat att ändra i stadgarna angående val av huvudmän från Uppsala, Tierp, Östhammar och Knivsta kommun. Kommunstyrelsens beslut b) Dnr 2014KS330 Dpl 042 Överförmyndarnämndens protokoll Handling Z Överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll föreligger. Kommunstyrelsens beslut

26 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid c) Redovisning av skoluppdrag angående valet 2014 Handling Å Föreligger redovisning från elevers uppdrag att bilda ett eget parti. Kommunstyrelsens beslut d) Förteckning, inkomna anmälningsärenden Handling Ä Förteckning över inkomna anmälningsärenden, nummer föreligger. Kommunstyrelsens beslut e) Dnr 2014SN324 Dpl 704 Ensamkommande barn ökande kommuntal Handling Ö Socialnämndens beslut Socialförvaltningen får i uppdrag att starta ett nytt hem för vård och boende (HVB) i kommunens egenregi med målgrupp ensamkommande flyktingbarn. Boendet ska innefatta ca 15 boendeplatser för målgruppen enligt avtalet med migrationsverket. Boendet ska startas under första halvåret 2015.

27 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid Socialnämnden föreslår att kommunen skriver separata avtal med migrationsverket gällande fasta platser respektive asylplatser. Avtalet om asylplatser bör gälla från och innefatta 10 platser. Avtalet om fasta platser bör gälla från med en avtalad ökningsgrad, där innefattas 20 fasta platser och innefattas 25 fasta platser. Inriktning ska vara pojkar år. Kommunstyrelsens beslut f) Dnr 2013SN296 Dpl 700 Rapport/Samtal med socialnämnden Handling Aa Rapport från aktiviteten samtal med socialnämnden som genomförts 6 9 oktober på kommunens fem större tätorter. Föreligger sammanfattning daterad Socialnämndens beslut Socialnämnden tar del av rapporten. Socialförvaltningen får i uppdrag att delge sammanfattningen till de verksamheter som berörs av samtalen som förts. Kommunstyrelsens beslut

28 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid g) Räddningsnämndens budgetuppföljning Handling Bb Budgetuppföljning för Räddningsnämnden, januari oktober 2014 föreligger. Kommunstyrelsens beslut h) Information från Kommuninvest Handling Cc Information om insatskapital och de nya stadgarna föreligger. Kommunstyrelsens beslut 34 Dnr 2014KS002 Dpl 002 Delegationsärenden a) Dnr 2014TN004 Dpl 216 Delegationsbeslut, tomtförsäljning Föreligger redovisning av tomtförsäljning enligt KS 87/2004 gällande fastigheterna Öregrund 5:30, Öregrund 5:33 (återköp), Marma 1:147, Öregrund 116:1, Öregrund 5:29, Österbybruk 1:397, Gimo 8:108, Österbybruk 1:402, Öregrund 8:33, Öregrund 5:18, Marma 1:124, Marma 1:127 samt Marma 1:125. Kommunstyrelsens beslut

29 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (29) Sid b) Lönebidrag 6. Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Gimo Idrottsförening, avseende en trygghetsanställning för perioden Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Gimo Idrottsförening avseende ett Nystartsjobb för perioden Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas RSMH Vallonerna avseende en lönebidragsanställning under perioden Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Östhammars SK avseende en lönebidragsanställning under perioden Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Östhammar SK avseende en trygghetsanställning under perioden Kommunstyrelsens beslut

30 Handling A, KS Sidan 1 av 3 1 Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor Rapport till KS Perioden Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till mark- och miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM: samt hos mark- och miljödomstolen: Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s bemötande av desamma. Ansökningar om slutförvar Strålsäkerhetsmyndigheten har remitterat ansökan enligt kärntekniklagen för slutförvar för använt kärnbränsle, för sakgranskning. Tidpunkten för inlämnande av eventuella synpunkter har förskjutits till 31 januari 2016 med anledning av att SKB dröjer med kompletteringar. 24 oktober besökte representanter från SKB kommunen för att informera om sitt arbete med kopparkorrosion. Kallade till mötet var Referensgruppen, MKB-, och Säkerhetsgruppen. SKB:s tolkning av resultaten att koppar inte korroderar i syrefritt vatten har ifrågasatts av vissa forskare och miljörörelsen vilket också diskuterades under mötet. SKB har kompletterat ansökan enligt miljöbalken med ett omfattande material. Ytterligare kompletteringar förväntas i slutet av året. 2 december hålls ett samrådsmöte i Oskarshamn angående ett tilläggsyrkande rörande mängden lagrat bränsle i Clab. Domstolen förväntas pröva om ansökan är komplett för att sedan skicka ut den på remiss för sakgranskning efter sommaren SKB har skjutit upp tidpunkten för inlämnande av ansökan för utbyggnad av SFR. Ingen ny tid har meddelats. Information 12 november deltog enheten på Relation i Uppsala där SKB presenterade sitt arbete med socialt ansvar, CSR. 19 november anordnar Referensgruppen ett öppet möte med temat informationsbevarande. Föredragshållare är Cornelius Holtorf från Linnéuniversitet. Under mötet kommer också priser i bildkonsttävling för ungdomar mellan år att delas ut. 26 november anordnar kärnavfallsrådet ett seminarium om organisationsfrågor kring uppbyggnad och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Säkerhetsgruppen kommer att göra ett studiebesök i Studsvik 8 december.

31 Handling A, KS Sidan 2 av 3 2

32 Handling A, KS Sidan 3 av 3 3 Slutförvarsorganisationen och/eller kommunalråden kommer att eller har deltagit/hållit information om kommunens arbete i följande forum under perioden: Johanna Yngve Törnqvist tog emot en delegation från Taiwan för att diskutera platsvalsfrågor, acceptans och miljökonsekvenser. 7 november

33 Handling B, KS Sidan 1 av 4 KÖPEKONTRAKT Logen 160 Drottning Kristinas Ekonomistyr, , Box 17, Östhammar, nedan kallad säljaren, överlåter härmed till Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad köparen, c:a 3100 m 2 del av fastigheten Östhammar 36:1 i Östhammars kommun enligt streckmarkering på bifogad karta, nedan kallad fastigheten, för en överenskommen köpeskilling av Nittonmiljonerfyrahundratusen/ :-/ kronor och i övrigt enligt nedanstående villkor. 1 Köparen har beretts möjlighet att noga undersöka byggnadens skick och kan därför i efterhand inte påtala sådana fel och brister som därvid bort upptäckas och inte heller sådana fel och brister som beror på byggnadens ålder eller byggnadssätt. Säljaren garanterar dock att säljaren före undertecknandet av detta köpekontrakt har upplyst köparen om samtliga fel och brister i fastighetens skick och om andra förhållanden rörande fastigheten som säljaren har kännedom om. Befintlig och komplett utrustning för digital visning ingår i denna överlåtelse. Fastigheten ska vara väl städad på tillträdesdagen. Säljaren ska senast på tillträdesdagen avlägsna all sin lösa egendom från fastigheten om inte annat överenskommes skriftligen. Kvarvarande lös egendom tillfaller köparen eller bortforslas av köparen på säljarens bekostnad. 2 Säljaren ansvarar att ansökan om fastighetsbildning inges till Lantmäteriet. Kostnad för fastighetsbildning betalas av säljaren. 3 Tillträde till fastigheten sker den 1 januari 2015 eller det tidigare datum som överenskommes mellan parterna. 4 Köpeskillingen erlägges i sin helhet kontant på tillträdesdagen Senast på tillträdesdagen ska säljaren till köparen överlämna pantbrev och alla övriga handlingar som köparen kan behöva i egenskap av ny ägare till fastigheten såsom dokumentation för drift och skötsel av fastigheten och dess installationer, samt alla ritningar, kartor, bygglovshandlingar, VA-ritningar och dokumentation från OVK. I den utsträckning ritningar och kartor finns i digital version ska även sådana överlämnas till köparen. Säljaren ska vidare senast på tillträdesdagen överlämna en sammanställning över utfört och planerat underhåll, inklusive genomförd OVK samt besiktning av hiss, värmeanordning och elinstallationer. 5 Säljaren garanterar att denne är civilrättslig ägare av fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av andra inskrivningar, penninginteckningar och avtal än de som anges i fastighetsregistret. Säljaren garanterar att ingen inteckning i fastigheten är belånad på tillträdesdagen. Säljaren garanterar vidare att fastigheten vid tillträdet inte besväras av några sökta eller beviljade penninginteckningar eller andra rättigheter eller belastningar. Utdrag ur fastighetsegistret bifogas.

34 Handling B, KS Sidan 2 av 4 Säljarens garanti innefattar att ingen hyresrätt eller annan icke inskriven nyttjanderätt är upplåten i fastigheten på tillträdesdagen. 6 Utgifter, såsom skatter, räntor och andra periodiska avgifter för fastigheten, som belöper på tiden före tillträdesdagen, ska betalas av säljaren och för tiden därefter av köparen. Motsvarande fördelning gäller avkastning från fastigheten såsom inkomster av hyra. 7 Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras före tillträdesdagen. Säljaren svarar för att fastigheten är fullvärdesförsäkrad till och med tillträdesdagen. 8 Köparen ansöker om och betalar för lagfart på fastigheten. 9 Så snart köpeskillingen till fullo erlagts ska säljaren överlämna kvitterat köpebrev till köparen. Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka köpare och säljare tagit varsitt. Östhammar 2014-XX-XX LOGEN 160 DROTTNING KRISTINAS EKONOMISTYR Säljare Hans Norberg Östhammar 2014-XX-XX ÖSTHAMMARS KOMMUN Köpare Jacob Spangenberg Peter Nyberg Ovanstående säljares namnteckning bevittnas:...

35 Handling B, KS Sidan 3 av 4 KÖPEBREV Logen 160 Drottning Kristinas Ekonomistyr, , Box 17, Östhammar överlåter härmed c:a 3100 m 2 del av fastigheten Östhammar 36:1 i Östhammars kommun till Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar enligt köpekontrakt av 2014-XX-XX för en överenskommen köpeskilling av Nittonmiljonerfyrahundratusen/ :-/ kronor och då köpeskillingen är erlagd kvitteras den härmed. Östhammar 2014-XX-XX LOGEN 160 DROTTNING KRISTINAS EKONOMISTYR Säljare Hans Norberg Östhammar 2014-XX-XX ÖSTHAMMARS KOMMUN Köpare Jacob Spangenberg Peter Nyberg Ovanstående säljares namnteckning bevittnas:...

36 Handling B, KS Sidan 4 av 4

37 Handling C, KSAU Sidan 1 av 2 HYRESAVTAL 1 Östhammars kommun, , upplåter, enligt detta avtal, lokalyta i fastigheten Östhammar 36:1 i Östhammars kommun till Logen 160 Drottning Kristinas ekonomistyr, Syftet är att möjliggöra för Logen att, maximalt 130 gånger per kalenderår, anordna event i Salongen. 2 Avtalstiden är Avtalet, vilket ej kan förlängas, sägs automatiskt upp efter avtalstidens utgång utan att behöva aviseras. 3 Upplåten yta är Biosalong (101) med tillhörande maskinrum, Foajé (103), Kök (105), Serveringslokal (106) samt del av förrådsutrymme under gradänger. Foajén upplåtes för att Logen skall kunna sälja biljetter och popcorn samt för att Logens gäster skall kunna hänga av sig. Kök och Serveringslokal upplåtes för att Logen skall kunna servera sina gäster. Förrådsutrymme under gradänger upplåtes för att Logen skall kunna förvara dricka- och popcornmaskin. Logen äger därtill rätt till att nyttja de kommunikationsytor som leder till de upplåtna lokalytorna. Fastigheten kan, av fastighetsägaren, komma att byggas om, omdisponeras eller ges annan utformning under avtalstiden. Om så sker skall fastighetsägaren verka för att de funktioner ursprungligen upplåten yta fyllde för Logen uppfylles på ett godtagbart sätt. 4 Logen äger, enligt detta avtal, rätt att nyttja nämnd lokalyta maximalt 130 gånger per kalenderår. Fastighetsägaren bjuder årligen in till ett bokningsmöte där kommande års bokningsschema fastställs. Följande kommunala arrangemang äger alltid bokningsföreträde: Kommunfullmäktiges sammanträde. 5 Upplåtelsen är avgiftsfri. 6 Vid de tillfällen Logen anordnar event, skall detta ske i samklang med övrig, i lokalerna, bedriven verksamhet. Logen äger ingen exklusiv rätt till varken Foajé, Kök, Serveringslokal eller förrådsutrymmen. 7 Logen äger, vid de tillfällen de anordnar event, rätt att kostnadsfritt nyttja den digitala utrustning som fastigheten utrustats med för detta ändamål. 8 Logen äger, enligt detta avtal, exklusiv rätt att nyttja Källarlokal (XXX), Befintlig Butik (111) samt låsbart mindre förråd i Foajé för eget bruk.

38 Handling C, KSAU Sidan 2 av 2 9 Detta avtal kan ej överlåtas. 10 Logen äger rätt att fördela den nyttjanderätt Logen får genom detta avtal mellan sig själv och sådana dotterbolag till Logen som Logen har fullt ägandeskap i och fullt inflytande över. 11 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol. Östhammar 2014-XX-XX LOGEN 160 DROTTNING KRISTINAS EKONOMISTYR Östhammar 2014-XX-XX ÖSTHAMMARS KOMMUN Hans Norberg Jacob Spangenberg Peter Nyberg

39 Handling Da, KS Sidan 1 av 5

40 Handling Da, KS Sidan 2 av 5

41 Handling Da, KS Sidan 3 av 5

42 Handling Da, KS Sidan 4 av 5

43 Handling Da, KS Sidan 5 av 5

44 Handling D b, KS Sidan 1 av 6

45 Handling D b, KS Sidan 2 av 6

46 Handling D b, KS Sidan 3 av 6

47 Handling D b, KS Sidan 4 av 6

48 Handling D b, KS Sidan 5 av 6

49 Handling D b, KS Sidan 6 av 6

50 Handling G, KSAU Sidan 1 av 36 Delårsuppföljning januari - augusti 2014 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner fastställd av räddningsnämnden

51 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 2 av 36 INNEHÅLL Räddningsnämnden 3 Ordförande - kommentar 3 Brandchef - kommentar 3 Brandstationer 4 Förebyggande verksamhet 5 Räddningstjänst 6 Nettokostnad 7 Helårsprognos 7 Investeringar 7 Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i uppdragsplanen Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Räddningsinsatser Bilagor 1 Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer 12 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Resultaträkning 29 4 Resultaträkning med helårsprognos 30 5 Balansräkning 31 6 Noter till resultat och balansräkning 33 7 Inriktningsmål i IVE diarienummer RÄN

52 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2014 Handling G, KSAU Sidan 3 av 36 Räddningsnämnden Brandchef - kommentar Räddningsnämnden är sedan den 1 januari 2012 gemensam nämnd för räddningstjänst i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Uppsala kommun är värdkommun. Nämnden består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare, fördelade enligt följande: Tierp 2+2, Uppsala 9+9 och Östhammar 2+2. Ett av de viktigaste styrdokumenten för nämndens verksamhet är handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag beträffande ett nytt handlingsprogram har påbörjats. En utvärdering av nuvarande handlingsprogram är en del av det arbetet. Beslut om ett nytt handlingsprogram beräknas tas av de tre kommunfullmäktige hösten Räddningsnämnden har aktivt följt arbetet med att lägga ner den egna räddningscentralen och inleda samarbetet med Storstockholms brandförsvar beträffande räddningscentral tillsammans med Norrtälje och Gotland. Nämnden har också arbetat med lokalförsörjningen för sin verksamhet. Arbete pågår kring brandstationer i nämndens samtliga kommuner. Nämnden verkar aktivt för att arbetet ska kunna drivas framåt med bättre fart. Nämnden följer även planeringen inför och arbetet med verkställandet av de inriktningsbeslut som fattades 2013 beträffande utryckningsstyrkans dimensionering. Ordförande - kommentar Den gemensamma nämnden för räddningstjänsten är inne på sitt tredje verksamhetsår. Sammansmältningen av de tre kommunernas räddningstjänster har i huvudsak fungerat bra. Det har lagts ned mycket energi och arbete i syfte att skapa en ännu bättre, slagfärdigare och flexiblare räddningstjänst. Det gäller såväl den operativa delen som det förebyggande arbetet. Åtskilligt återstår dock att göra (till exempel lokalfrågor, hyresfrågor, lokalisering av framtida övningsfält med mera).i brandchefens kommentar ges en bild av vad som närmast förekommit under innevarande verksamhetsår. Brandförsvaret har under 2014 fortsatt arbetet med att skapa en gemensam organisation för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Genomförandet av nämndens inriktningsbeslut från 2013 pågår. Samtliga samverkansavtal har uppdaterats och utgår nu från en gränslös räddningstjänst, allt för att tredje person ska få så snabb och bra hjälp som möjligt. Den 1 april gick samarbetet med Storstockholms brandförsvar beträffande en gemensam räddningscentral tillsammans med Norrtälje och Gotland i skarp drift. Förberedelser för att hantera övergångsproblem fanns men behövdes i princip inte användas. Alla inblandade har verkligen gjort ett strålande jobb. Förberedelserna för förändringar av utryckningsstyrkan i Östhammar och Tierp är nu nästan klara. Förändringen påbörjas under hösten. Rekryteringar av nya medarbetare har genomförts vid flera tillfällen och ännu har vi inte fyllt hela vårt behov. Utvecklingen av brandskydd i radhus är ett område där Uppsala brandförsvars förelägganden nu är uppe för bedömning i kammarrätten. Länsstyrelse och förvaltningsrätt har inte funnit anledning att gå emot brandförsvaret men brandförsvaret välkomnar prövningen i högre instans då lagen om skydd mot olyckor inte tillämpats på detta sätt tidigare. Brandförsvarets ledning utvecklas också. Förändringar i Uppsala kommuns stabsorganisation under sommaren innebär nya utmaningar och möjligheter som till viss del kommer att hanteras under hösten. Ledningsgruppen har under året arbetat aktivt med att se över arbetssätt och arbetsformer. Avdelning Räddning har förstärkts med fyra enhetschefer. Brandchef vid Uppsala brandförsvar: Anders Ahlström Det politiska klimatet i räddningsnämnden är mycket bra, så har det varit i långliga tider. Det är egentligen inte så underligt, då alla engagerade är besjälade av samma grundläggande värderingar rörande räddningstjänstens uppgifter. Framtiden ter sig spännande. Vår räddningstjänst verkar ju i ett expansivt län. Befolkningstillväxten inom Uppsala län beräknas bli betydande under lång tid framöver. Det är angeläget att brandförsvaret i god tid planerar och bevakar räddningstjänstens intressen. Med stor sannolikhet blir det frågan om en utökad verksamhet präglad av gränslöshet men också användande av nya arbetsmetoder och ny teknik. Ordförande i räddningsnämnden: Jan Ulmander 3

53 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 4 av 36 Brandstationer Brandstationer finns på orterna beskrivna i kartbilden. Bemanningen vid dessa brandstationer är olika, vid de större orterna är det heltidsmedarbetare (blå cirkel)och vid de lite mindre orterna RiB-medarbetare (röd cirkel). Vid vissa brandstationer finns det både heltidsmedarbetare och RiB-medarbetare (röd/blå cirkel). Heltidsmedarbetarna är anställda av brandförsvaret och är stationerade på brandstationen. Deras anspänningstid (tid från larm till utryckning) är 90 sekunder. RiB-medarbetarna är anställda i beredskap och har en annan huvudarbetsgivare, de larmas vid en olycka och åker då från sina ordinarie arbeten eller hem till brandstationen för att rycka ut. Deras anspänningstid är 6 minuter. 4

54 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 5 av 36 Förebyggande verksamhet Den förebyggande verksamheten består främst av myndighetsutövning såsom tillsyn av lokaler och verksamheter utifrån brandsäkerheten och brandskyddskontroll av eldstäder men också information, rådgivning och utbildning. För att stärka den enskildes förmåga att själv hantera olyckor och bränder genomförs brandskyddsutbildningar för främst personal från vård- och omsorgsverksamheter i de tre kommunerna. Där kan personalens kunskaper om brandsäkerhet vara direkt livsavgörande för boende och vårdtagare. Dessa utbildningar har ökat i omfattning de senaste åren och nu utbildas cirka personer per år. För att nå målet om ett stärkt brandskydd för boende på landsbygd och i glesbygd har riktade informationsinsatser för att höja kunskapen om brandsäkerhet börjat genomföras till de som bor på landsbygden och i glesbygd. Skorstensfejarmästarna delar ut ett skriftligt informationsmaterial om brandsäkerhet när sotarna är på hembesök hos privatpersoner för att genomföra sotning eller kontroll av eldstäder. Sotarna kontrollerar då även förekomsten av brandvarnare och brandsläckare. Ett särskilt projekt för att stärka brandskyddet på landsbygd och glesbygd har slutförts under perioden och kommer att utveckla och effektivisera arbetssätt och metoder. För att bättre nå ut med information om brandsäkerhet till kommuninvånare och företag har all information på Uppsala kommuns hemsida rörande förebyggande verksamhet uppdaterats, förnyats och gjorts lättare att hitta. Nämnden har för avsikt att inom de närmaste åren utveckla de digitala möjligheter som finns genom bland annat e-tjänster för att kommunicera med och underlätta för kommuninvånare och företag. Vissa steg kommer att tas i samband med lanseringen av nya uppsala.se i januari Jämställdhet Verksamheten bedrivs med en hög medvetenhet om genus-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor, såväl inom brandförsvaret som vid kontakten med samhällhet. Nya bostadsrätter byggs framför allt i Uppsala. Där görs nu tillsyner för att tydliggöra ansvar för brandskyddet. En annan angelägen grupp att nå med brandskyddsinformation är nyinflyttade. Genom samarbete med kommunernas så kallade välkomstkassar förses även de med riktad information om brandskydd i hemmet. Särskilda utskick görs också till studentboenden. Nämnden har under de senaste åren särskilt undersökt brandsäkerheten i radhus. Inventeringen av brandskyddet i radhus avslutades under perioden för Uppsala kommun efter ca 800 besök. Inventeringen i Tierps och Östhammars kommuner är påbörjad. Många radhus har ett bristande brandskydd avseende brandavskiljning mellan bostäderna i samma länga. Vid brister av brandskyddet föreläggs de enskilda ägarna av bostäderna att åtgärda dessa brister. Ett sådant föreläggande har överklagats till Kammarrätten där det kommer att prövas under hösten/vintern. Tidigare instanser har beslutat i enlighet med nämndens bedömning. Omkring personer per år utbildas av Uppsala brandförsvar i grundläggande kunskaper att förebygga och hantera en brand. I övrigt har totalt 6 förelägganden överklagats till länsstyrelsen och 2 till förvaltningsdomstolen. Beslut har nästan uteslutande gått på räddnngsnämndens linje, vilket nämnden tar som intäkt att myndighetsutövningen i dessa avseenden sker med stor saklighet och rättssäkerhet. Uppföljning och utvärdering av nämndens myndighetsutövning är en viktig del för att ständigt utveckla en professionell hållning och tillmötesgå kommuninvånarnas och företagens förväntningar. En kvalitetsmätning av sotarnas arbete har genomförts, som preliminärt visar att kommuninvånarna är nöjda med deras arbete och bemötande. En utvärdering av vilken effekt genomförda brandtillsyner har på antalet bränder i kommunerna har genomförts. Utvärderingen visar på positiva effekter både på antalet bränder och omfattning på skador vid uppkomna bränder, det vill säga färre bränder och mindre skador vid bränder på grund av att kommunen genomför regelbundna tillsyner. 5

55 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 6 av 36 Räddningstjänst Räddningstjänstverksamheten består främst av att genomföra räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor. När den enskilde inte kan hantera en olyckssituation utförs en räddningsinsats av kommunen. Under januari till augusti i år har 1670 räddningsinsatser genomförts, vilket är 178 fler än samma period föregående år och 263 fler än samma period Ökningen beror till viss del på utökad samverkan med Landstinget vilket innebär att heltidsstyrkorna från och med den 1 februari larmas på sjukvårdslarm vid misstanke om hjärtstopp. Brandförsvaret hjälpte också till vid den stora skogsbranden i Västmanland. Under brandens mest intensiva veckor i början av augusti bidrog brandförvaret med släckenheter, ledningsresurser samt motorsprutor och annan släckutrustning. Översynen av den operativa verksamheten som gjordes med syfte att optimera de operativa resurserna ledde till flera åtgärder under 2013, men några åtgärder vidtas också under detta år. En stor förändring är samarbetet angående larm och ledning med Storstockholms brandförsvar, Norrtälje räddningstjänst och Räddningstjänsten Gotland. Uppsala brandförsvars egen räddningscentral har avvecklats och den första april tog Storstockholms räddningscentral (SSRC) över utalarmering och ledning av brandförsvarets utryckningsresurser enligt det samverkansavtal som räddningsnämnden tecknat. Övergången föregicks av omfattande förberedelser och gick planenligt. En första insatsperson kommer finnas vid stationerna i Järlåsa, Östhammar och Skärplinge. Med första insatsperson avses att en ur personalen har en utrustad personbil och åker direkt till en skadeplats, vilket innebär att personen kan påbörja räddningsinsatsen tidigare. Resterande personal åker som tidigare först till brandstationen och hämtar ett brandfordon för att sedan åka till skadeplatsen. Följande förändringar kommer att påbörjas under året och planeras vara genomförda 2015: Förändring av bemanning av RiB-personal vid Östhammars brandstation till ett befäl och fyra brandmän dygnet runt från tre brandmän dygnet runt. Förändrad bemanning av RiB-personal vid Tierps brandstation till ett brandbefäl och två brandmän från tidigare tre brandmän. Utbyggnad av FIP-organisationen Miljö Ett miljöledningssystem har implementerats vid brandstationerna. Jämställdhet Projektet Hållbar jämställdhet har avslutats och implementering av projektets förslag pågår. Rekryteringsrutiner har reviderats, förbättringar av den fysiska miljön pågår och höjning av kompetensen hos medarbetare planeras. Insatsledarorganisationen har också förändrats. Insatsledare på ledningsenhet 1080 fick ett större ansvar för hela utryckningsorganisationen när brandförsvarets egen räddningscentral avvecklades den 1 april. Från och med den 1 juni är fyra av insatsledarna också enhetschefer med ansvar för var sitt skift. Nya samverkansavtal har tecknats med Räddningstjänsten Sala-Heby och Gästrike Räddningstjänstförbund. Avtalen omfattar gränslös samverkan, vilket innebär att närmaste enheter ska larmas oavsett organisationernas gränser. Nu finns uppdaterade samverkansavtal med alla räddningstjänstorganisationer som gränsar till Uppsala brandförsvaret. Följande förändringar kommer också genomföras under året: Förändrad bemanning av heltidspersonal vid Tierps brandstation till ett befäl och två brandmän dygnet runt från ett befäl och en brandman dygnet runt. Förändring av bemanning av heltidspersonal vid Östhammars brandstation till ett befäl och två brandmän dagtid under vardagar från ett befäl och en brandman dygnet runt. Förändring av insatsledarfunktionen på ledningsenhet Istället för att insatsledarna har beredskap i hemmet kommer de ha jour på Östhammars brandstation. Ledningsenheten kommer också ändra namn till Denna förändring är en del i en genomförandeorganisation i väntan på uppbyggnad och kompetensutveckling av RiB-styrkan i Östhammar. En trafi kolycka 17 mars 2014 utanför Österbybruk. 6

56 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 7 av 36 Nettokostnad Helårsprognos 2014 jan-aug Ackumulerad nettokostnad * 2014 jan-aug Ackumulerad budget 2014 jan-aug Avvikelse nettokostnad / budget Tierp Uppsala Östhammar Totalt * exklusive semesterlöneskuldsförändring belopp i tkr 2014 Helårsprognos 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse prognos / årsbudget Tierp Uppsala Östhammar Totalt belopp i tkr Resultatanalys Nämnden följer i stort budget under perioden med ett sammanlagt positivt resultat på tkr för alla kommunerna exklusive semesterlöneskuldsförändringen. Resultatet är en förbättring med tkr jämfört med samma period föregående år. Förbättringen av resultatet beror bland annat på att kostnader för inköp av el, inköp av materiel och kostnader för reparation och underhåll av fordon och materiel har minskat. En stor del av förklaringen är också att räntekostnader och avskrivningskostnader för investeringar av fordon och materiel inte har ökat. Behovet av att investera är större än vad som genomförts och kostnaderna för avskrivningar och räntor bedöms öka de kommande åren. Nämndens kostnad förknippad med den stora skogsbranden i Västmanland är cirka 500 tkr, främst lönekostnader. Bedömningen är att staten ersätter hela denna kostnad så i bokslutet finns en ersättning på 500 tkr med som en upplupen intäkt. Nettokostnaden i helårsprognosen är tkr och avvikelsen mot budget och därmed även det prognostiserade resultatet är tkr. Nettokostnaden för 2013 var tkr (exklusive rättning av tidigare års semesterlöneskuldsförändring). Nämnden har cirka tkr i omställningskostnader under året i samband med övergången från egen räddningscentral till ett samarbete med Storstockholms brandförsvar. Ersättningen från Tierps och Östhammars kommuner ökar med tkr beroende på den reducering av ersättningen dessa kommuner hade 2013 nu är borta. Korrigerar man för denna omställningskostnad och reducering av ersättning från Tierp och Östhammar ökar nettokostnaden med 2,3 procent. SKL:s prognos av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2014 är 2,2 procent. Skillnaden mellan PKV och nämndens prognostiserade nettokostnadsökning beror främst på att lönekostnaderna och lokalhyreskostnaderna ökar lite mer PKV. För de kommande tre åren 2015 till 2017 bedömer nämnden att en ekonomi i balans kan uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten under förutsättning att nämnden får kompensation för de hyresökningar som kan uppstå vid nybyggnationer av brandstationer. De flesta brandstationer är i väldigt gott skick men det finns några där behovet är akut att totalrenovera eller bygga nytt. Riskkällor och osäkerhet Säkerheten i prognosen bedöms till tkr till tkr, största osäkerhetskällan är lönekostnaderna. Investeringar Under 2013 investerade nämnden endast för tkr för att hålla tillbaka räntekostnader och avskrivningskostnader och därmed undvika ett negativt resultat för året. Behovet av att ersätta äldre fordon och gammal materiel är dock mycket större. Under 2014 bedömer nämnden att den klarar av att investera för cirka tkr med en bibehållen ekonomi i balans. För 2015 och 2016 planeras investeringarna uppgå till cirka 15 mnkr respektive år under förutsättning att räntor och avskrivningar ryms inom driftbudgeten. 7

57 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 8 av 36 Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i uppdragsplanen Uppföljningen av säkerhetsmål och effektmål görs som en sammanvägning av indikatorernas utfall och uppföljningen av aktiviteter kopplade till målet. Säkerhetsmål och effektmål Prognos 2014 Prognos 2015 Tierps, Uppsala och Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hantera. 1, 2, 3 Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att stärka den samlade förmågan till krishantering före, under och efter kriser. 1 Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd. 5 Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt. 2, 4 Antalet bostadsbränder minskar årligen. 4, 5 Antalet anlagda bränder minskar årligen. 2, 3 Olyckor som inträffar i de områden där snabba räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till stor del av den enskilde. 1, 5 Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god. 2, 3, 5, 13 Ekonomi i balans. 6 Där är lätt för medborgarna att ta del av brandförsvarets verksamhet, information om och svar på frågor om brandförsvaret verksamhets område, kommunikation med brandförsvaret genom digitala tjänster. 7 En god kvalité vid räddningsinsatser genom brukaruppföljning. 8 Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga. 10 En ökad jämställdhet. 10 Fortsatt låg sjukfrånvaro. 11 Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. 12 Tillsynsförrättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade. 13 Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn Anger vilket inriktningsmål i IVE 2014 som effektmålet hör till, se bilaga 7. 8

58 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 9 av 36 Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Uppdrag Utfall/Prognos 2014 Att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden Uppdraget genomfört tidigare år. Att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen Att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar. Uppdraget kommer att genomföras. Nämnd och förvaltningsledning har utbildats i internkontroll under året och en riskinventering görs. Uppdraget kommer att genomföras. Nyttjandet av olika arbetsgrupper, samarbetsrum på Insidan, och rapporteringssystemet C2 har ökat. 9

59 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 10 av 36 Räddningsinsatser Antalet larm har ökat jämfört med samma tidsperiod under de senaste fem åren. Precis som förra året innebar den varma sommarperioden många bränder i skog och mark. Tack vare skogsbrandsflyget upptäcktes ett tiotal bränder tidigt. Antalet anlagda bränder är lika många som samma period förra året. Under januari augusti 2014 larmades brandförsvaret till drunkning eller drunkningstillbud tio gånger, vilket är mer än dubbelt så många gånger som tidigare år. Samma trend har setts nationellt, och det varma sommarvädret bedöms vara en anledning. Antal sjukvårdslarm har naturligt ökat sedan heltidsstyrkorna började rycka ut vid förmodade hjärtstopp i centralorterna. Ett 60-tal gånger har heltidsstyrkor larmats i väntan på ambulans. I kategorin Övrigt märks en ökning av assistens till polis och ambulans vid händelser som inte är räddningstjänst, till exempel assistans till ambulansen. Antal larm till nödställda personer har också ökat. Den enda olyckstyp som minskat jämfört med 2013 och 2012 är trafikolyckor. Antal insatser, perioden januari augusti Sjukvårdslarm 12% Övrigt 16% Brand i byggnad 12% Brand ej i byggnad 20% Automatlarm, ej brand/gas 25% Trafikolycka 11% Drunkning /tillbud 1% Utsläpp av farligt ämne 3% 10

60 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 11 av 36 Räddningsinsatser Uveckling över tid, från 2010 till Antal insatser, perioden januari augusti Typ av insatser, perioden januari augusti Övrigt Sjukvårdslarm Automatlarm, ej brand/gas Drunkning /tillbud Utsläpp av farligt ämne Trafikolycka Brand ej i byggnad Brand i byggnad

61 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 12 av 36 B ILAGA 1 Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer. Tierps, Uppsala och Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hantera. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Kommunernas förmåga till krishantering ska vara god. 1 Plan 2014 Ska uppnås Prognos 2014 Delvis uppnått Plan 2015 Ska uppnås Plan 2016 Ska uppnås Plan 2017 Ska uppnås Kommentar: Förmågan till krishantering bedöms av kommunerna själva, och varierar mellan de tre kommunerna. Erfarenheter under 2013 (höga flöden och övning Havsörn) visar på ett utvecklingsbehov. Nya risk- och sårbarhetsanalyser och en kommande TiB-organisation i Uppsala bör bidra till ökad förmåga. 1 Källa: SKL:s publikation Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2013, A9 & A10 Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att stärka den samlade förmågan till krishantering före, under och efter kriser. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Alla utryckande medarbetare kan larmas för livräddande sjukvårdsinsatser. 1 Andel 2013: 68% Andel 2012: 68 %. Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan % 95% 95 % 100 % 100 % Alla befäl i ledningsnivå 2-5 ska årligen delta i samverkansövningar. 2 Andel 2013: 80% Andel 2012: 90 % Gränslös samverkan kring räddningstjänst ska tillämpas fullt ut. 3 Andel 2013: 20%. 90 % 70% 100 % 100 % 100 % 100% Kommentar: Avtal med Landstinget om IVPA/hjärtstoppslarm tecknades i februari och verksamheten startade i april. Ledningsenheterna ingår inte idag. Ledningsövningarna har inte hunnits med i samma omfattning på grund av svårigheter för ambulans och polis att avsätta tillräcklig tid för samverkansövningar, samt att förberedelser för sammanslagningen av larm och ledning krävt mycket övningstid. Under 2014 har samverkansavtalen setts över med samtliga angränsande räddningstjänster och - där det saknats - teknats nya. 1 Källa: Brandförsvarets IT-system Core 2 Källa: Brandförsvarets IT-system Core 3 Källa: Följs upp genom intern kontroll gentemot våra angränsande räddningstjänster; Gästrike Räddningstjänst, Norrtälje räddningstjänst, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo och Räddningstjänsten Sala-Heby, där varje angränsande organisation antas representera 20% av möjlig samverkan. Idag har avtal med alla angränsande räddningstjänster nytecknats. 12

62 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 13 av 36 B ILAGA 1 Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer. Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Andelen utvecklade bränder minskar 1 Antal 2013: 130 st Antal 2012: 100 st Antal 2011: 111 st. Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 < 100 st 90 st < 95 st < 90 st < 85 st Tillgängligheten till och kvaliteten på information ska öka kontinuerligt Indikator 2012: Andelen fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder ska öka. Uppsala Släckutrustning 78% Brandvarnare 96% Tierp Släckutrustning 88% Brandvarnare 95% Östhammar Släckutrustning 86% Brandvarnare 97% Ja 78 % 96 % 88 % 95 % 86 % 97 % Kommentar: Under perioden har bara 50 utvecklade bränder registrerats. Verkliga antalet är antagligen fler, då problem med insatsrapporteringen förekommit som inte hunnit åtgärdas under perioden. Beträffande information så har antal utskick ökat och webbplatsen uppdaterats. Svårt att mäta i siffror. Genom enkätstudie genomförd via MSB har vi nu mätetal för släckutrustning och brandvarnare. Nivån bedöms som hög i ett nationellt perspektiv. 1 Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA. Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Antalet mobila boendesprinklers ska öka hos utsatta grupper. 1 Antal 2013: 7 st Antal 2012: 4 st. > 8 st 7 st > 16 st > 32 st > 50 st Kommentar: Indikatorn är svårmätt och det finns sannolikt ett mörkertal 1 Källa: Tierps, Uppsala & Östhammars kommuner 13

63 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 14 av 36 B ILAGA 1 Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer. Antalet bostadsbränder minskar årligen. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Antal 2013: 145 st Antal 2012: 137 st < 130 st 175 st < 125 st < 120 st < 115 st Antal 2011: 142 st 1 Kommentar: Under perioden har 109 bränder i bostad inträffat. Verkliga antalet är antagligen fler, då problem med insatsrapporteringen förekommit som inte hunnit åtgärdas under perioden. Då andelen bränder i bostäder ofta ökar på höst/vinter så är det uppenbart risk för en kraftig uppgång på årsbasis. 1 Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA Antalet anlagda bränder minskar årligen. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Antal 2013: 185 st Antal 2012: 107 st < 110 st 185 st < 100 st < 90 st < 80 st Antal 2011: 117 st. 1 Kommentar: Under perioden har 127 anlagda bränder inträffat, vilket är identiskt med samma period Källa: Brandförsvarets IT-system Core/Blueplot 14

64 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 15 av 36 B ILAGA 1 Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer. Olyckor som inträffar i de områden där snabba räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till stor del av den enskilde. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Antalet insatser där insatstiden överstiger 20 minuter för första enhet ska minska. 1 Antal 2013: 85 st Antal 2012: 107 st. Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 < 100 st 105 st < 90 st < 85 st < 80 st Boende i områden där insatstiden i normalfallet överstiger 20 minuter för första enhet ska vart fjärde år nås av personliga informationsbesök med 25 % 25 % 50 % 75 % 100 % brandskyddsinformation. 2 Andel 2013: 25% Andel 2012: 0 %. Kommentar: Under perioden har 72 st insatser där insatstiden överstigit 20 minuter inträffat. 1 Källa: : Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA. 2 Källa: Brandförsvarets IT-system Core, områden definierade Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Responstiden till utförda räddningsinsatser ska minska kontinuerligt. 1 Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tierp Uppsala 2011: 13:08 min. 2013: 13:45 min 2011: 9:33 min. 2013: 10:01 min < 12:30 15:00 < 12:30 < 12:30 < 12:30 < 9:00 11:00 < 9:00 < 9:00 < 9:00 Östhammar 2011: 12:02 min. 2013: 13:55 min < 11:30 15:00 < 11:30 < 11:30 < 11:30 En brand ska inte bli mer omfattande än vid första räddningsenhets framkomst. 2 Kvot 2013: 2,15 Kvot 2011: 2,05. 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 Kommentar: Responstiden har fortsatt att stiga under perioden, jämfört med 2012 och 2013: Under jan- aug har responstiden varit Tierp 15:04 min; Uppsala 11:36 min; Östhammar 15:32 min. Orsakerna till det undersöks, men har inte kunnat kopplas till överflyttningen av larm och ledning till SSRC. SOS Alarms hanteringstider har dock ökat markant under perioden. Under perioden är kvoten 2,02, vilket innebär en minskning av bränder som växer sig större även efter vår framkomst jämfört med förra året. Då underlaget är begränsat till ett drygt hundratal insatser kan dock viss variation vara naturlig. Prognosen är att vi kommer åter i fas med planen. 1 Källa: Brandförsvarets IT-system Core. 2 Källa: Brandförsvarets IT-system Core. Kvoten beräknas på antal bränder som lämnat startföremålet vid insatsens slut, jämfört med vid framkomst. 15

65 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2014 Handling G, KSAU Sidan 16 av 36 Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer. Det är lätt för medborgarna att ta del av brandförsvarets verksamhet, information om och svar på frågor om brandförsvaret verksamhetsområde, kommunikation med brandförsvaret genom digitala tjänster. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Antal digitala tjänster 2013: 3 st 1 B ILAGA 1 Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Antal digitala tjänster 2012: 0 st. 1 1 st 3 st 2 st 4 st 4 st Kommentar: Arbete pågår för fler digitala tjänster på nya Uppsala.se som lanseras Källa: Brandförsvaret Intern sammanställning. Plan 2017 En god kvalité vid räddningsinsatser genom brukaruppföljning. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Antal enkätsvar från personer som varit med om en olycka som föranlett en räddningsinsats. 1 > 50 st 20 st > 100 st > 200 st > 300 st Antal 2013: 0 st Antal 2012: 0 st. Kommentar: Via en ny broschyr efter olyckan uppmärksammas drabbade på möjligheten att ge feedback på insatsens genomförande. Erfarenheten visar hittills att de flesta som vill framföra synpunkter eller ställa frågor efter en insats väljer att göra det muntligt via telefonsamtal. 1 Källa: Brandförsvaret Dokä. Ekonomi i balans. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Resultat 1 0 tkr tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr 1 Källa: Uppsala kommuns ekonomisystem Agresso. 16

66 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 17 av 36 B ILAGA 1 Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer. Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 MMI 2012: Antalet förslag från medarbetare ökar årligen. 2 Antal 2013: 0,10 st. > 0,8 0,15 > 1,0 > 1,0 > 1,0 Antalet förslag från medarbetare som leder till genomförande ökar årligen. 3 Antal 2013: 0,04. > 0,6 0,03 > 0,8 > 0,8 > 0,8 Kommentar: Motiverad MedarbetarIndex (MMI) mäts av Uppsala kommun vartannat år. Förslag från medarbetare beräknades på brandförsvarets samtliga anställda, 416 st. Totalt har 53 förslag lämnats in under perioden, varav 13 registrerats som genomförda. 1 Källa: Uppsala kommuns medarbetarundersökning. 2 Källa: Brandförsvarets IT-system C2. Förslag per medarbetare. 3 Källa: Brandförsvarets IT-system C2. Förslag per medarbetare som leder till genomförande. En ökad jämställdhet. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Antal anställda kvinnor ska ökar. Antal 2013: 13 > > 12 > 12 > 12 Antal 2012: 10 Antal kvinnor i arbetsledande position ska öka. Andel 2013: 1,0% Andel 2012: 0,4 % > 0,4 % 1,0 % > 1,0 % > 1,0 % > 1,0 % Kommentar: Kvinnor i arbetsledande ställning finns som Biträdande avdelningschefer (2 st) och Styrkeledare RiB (2 st). Fortsatt låg sjukfrånvaro. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Antal sjukdagar per medarbetare. 1 Antal 2013: 6,8 Antal 2012: ~8,8. 3,5 dgr 4,5 dgr 3,25 dgr 3 dgr 3 dgr Kommentar: Inga långtidssjukskrivningar över 90 dagar har förekommit under perioden, vilket bidrar till en positiv trend. 1 Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma. 17

67 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 18 av 36 B ILAGA 1 Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer. Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Ett litet antal arbetsskador. 1 Antal 2013: 9 st Antal 2012: 6 st. Ett högt antal rapporterade tillbud. 2 Antal 2013: 9 st Antal 2012: ingen uppgift. 12 st 6 st 2 st 2 st 15 st Kommentar: Under perioden har 10 arbetsskador och 17 tillbud rapporterats. Antalet skador ligger över plan och ökar, och antalet tillbudsrapporter borde - trots ökning - vara fler. Fortfarande kan ett mörkertal antas. 1 Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma. 2 Källa: Brandförsvarets IT-system C2. Tillsynsförrättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 NKI 2013: 77 1 NKI 2012: 79 1 > > 83 > 85 > 87 Ranking 2013: Ranking 2012: 90 2 < < 60 < 50 < 45 1 Källa: NKI enligt mätning genomförd åt Stockholm Business Alliance. 2 Källa: Svenskt Näringslivs ranking. Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn. Indikator/Mätetal/Utgångsläge Plan 2014 Prognos 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Genomsnittlig handläggningstid, tid från tillsyn till utskick av protokoll till berörda. Antal 2013: <7 dagar Antal 2012: <7 dagar < 7 dgr < 7 dgr < 7 dgr < 7 dgr < 7 dgr 18

68 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 19 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Tierps, Uppsala och Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hantera. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Fortsätta arbetet i Uppsala kommun med att stödja framtagandet av kriterier och underlag för beslut om acceptabel risk i samhällsplaneringen. Verka för att kommunen i samband med framtagande av ny översiktplan upprättar en övergripande riskanalys för Uppsala kommun På gång. Initiativet ligger hos länsstyrelsen. Klart. Starta upp arbetet i Tierps och Östhammars kommun med att ta fram kriterier och underlag för beslut om acceptabel risk i samhällsplaneringen. På gång. Initiativet ligger hos länsstyrelsen. Möten hålls. Klart. Verka för att kommunerna arbetar aktivt med att märka ut farligt godsleder i Uppsala, Tierps och Östhammar kommuner. Uppsala klart. Tierp och Östhammar har redan gjort sedan tidigare. Kommentar: Frågorna kan inte beslutas av brandförsvaret, utan det handlar om långsiktig påverkan i samverkan. Klart Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att stärka den samlade förmågan till krishantering före, under och efter kriser. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Verka för att avtal med Landstinget tecknas så att även brandvärn larmas vid hjärtstopp i väntan på ambulans (IVPA). Tecknat avtal Ej klart Ej klart Skapa kontaktnät och deltagande i samma utsträckning som i Uppsala kommun även i Tierp och Östhammar, exempelvis avseende information/ kommunikation, planarbete, bygglov, BRÅ, POSOM m.m. Minst 1 etablerat deltagande i relevant samverkansforum Kontaktnät för plan- och byggfrågor etablerat. Klart Brandförsvaret ska aktivt verka för att respektive kommun, genom krishanterings- och säkerhetsgrupper eller motsvarande, har en god förmåga att hantera större samhällsstörningar. Sker i någon mån, bl a genom RSAworkshop Påbörjat All personal i ledningsnivå 2-5 ska delta i minst en (1) samverkansövning under året. 1 övning per befäl i nivå 2-5 Ej klart, ströks i våras Ej klart Etablera samverkansavtal med räddningstjänster i regionen. Tecknade avtal 100% klart Klart 19

69 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 20 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Riktade informationsinsatser till nyanlända kommuninvånare genomförs. Klart Klart Under 2014 tillhandahålla Brandskyddsutbildning för invandrare som är inskrivna på SFI Ej klart - görs av privata entreprenörer Ej klart Öppet hus med aktiviteter ska genomföras i samband med brandskyddsveckan i september på samtliga stationer, heltid som RiB. Planerat och genomförs Klart Förbättra uppföljningen av de operativa styrkornas områdesbesök genom avvikelserapportering till särskild mailadress; avvikelser som följs upp genom tillsyn. Klart Klart Fortsatt ökning av informationsinsatserna genom att nyttja olika forum och kanaler och delta i nationella kampanjer. Klart Klart Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Medverka till att Tierp och Östhammars kommuner under 2014 startar upp brandutbildning för hemtjänstpersonal via checklistor. Antal träffar under 2014: 6 st 3 st träffar hittills. Östhammar har valt SBAutbildning istället. Påbörjat Utbildningstillfällen till vård- och omsorgspersonal fortsatt på en hög nivå. (2013: ) (2012: 200 st). 250 st. I fas Klart Inom ramen för äldreprojektet utöka uppdraget tillsammans med HVK, Uppsala kommun, så att det omfattar även personer med psykisk funktionsnedsättning. Klart Klart 20

70 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 21 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Antalet bostadsbränder minskar årligen. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Genomföra riktade informations- och kommunikationsinsatser i områden med hög andel inträffade bränder. Information och kommunikation kan ske genom områdesbesök eller andra möten. Tas fram Genomförs. Riktade insatser i bl a Rosendals område. Deltar i Effektos verksamhet. Klart Aktiv erbjuda informationsinsatser och/eller studiebesök på brandstationen till samtliga årskurs 5 i medlemskommunerna Klart Klart Utreda behov av och förutsättningar för en utvidgning av skol-verksamheten till att omfatta även årskurs 2 och 8. Ej klart Ej klart Erbjuda intresserade förskolor, skolor och föreningar till studiebesök med brandskyddsinformation. Ca 200 tillfällen Oklart. Brister i uppföljningen. Men verksamheten görs. Klart Driva frågan om brandskyddshöjande åtgärder i radhus genom aktiv myndighetsutövning Genomförs.I Uppsala har processen kommit längre än i Tierp och Östhammar. Klart Påbörja implementering av information från radhusprojektet i insatsplanering och insatsledning. Se även målen nedan om utveckling av digitalt insatsstöd Påbörjat Klart Fortsatt deltagande i Aktiv mot Brand. Klart Klart Tillsyn på och informationsspridning till alla nybildade bostadsrättsföreningar, i syfte att medvetengöra deras skyldigheter avseende brandskydd. Påbörjat Påbörjat Se över och kvalitetssäkra innehållet i kontrollböckerna för sotning och brandskyddskontroll, samt kontrollerar att statistiken från densamma överensstämmer med det som rapporterats till MSB Påbörjat. Nytt datasystem på väg. Påbörjat 21

71 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 22 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Antalet anlagda bränder minskar årligen. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Genomföra en metastudie för att sammanställa positiva erfarenheter av och verksamma åtgärder i arbetet mot anlagd brand, i syfte att stärka kunskaperna inom såväl egen som samverkande organisationer. Nästan klart Klart I samverkan med andra organisationer genomföra riktade kommunikationsinsatser för ungdomar i riskgruppen för anlagd brand, till exempel genom fotbollsprojektet. Har fungerat hittills Viss osäkerhet för framtiden 22

72 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 23 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Olyckor som inträffar i de områden där snabba räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till stor del av den enskilde. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Skicka riktad brandskyddsinformation och prova brandvarnare hem till boende i glesbygd Görs löpande med stöd av sotarna Görs löpande Klart Utreda och utveckla möjligheter att nyttja frivilliga resurser för personlig information till boende i glesbygd. Avvakta Ej klart Aktivt erbjuda föreningar i glesbygd där insatstid > 20 min anpassad brandskyddsinformation vid t ex föreningsmöten. Påbörjat Klart Utbilda utvald personal på RiB-stationerna i förebyggande brandskydd, brandkunskap och pedagogik för att kunna hålla lokala brandskyddsinformationer och allmänt höja brandskyddsmedvetenheten hos invånarna på orten. Påbörjat Klart Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Fortsätta utvecklingen av nya arbetsrutiner med anledning av åtgärder beslutade efter översynen av den operativa organisationen. Påbörjat Påbörjat Öva utryckningspersonal för att upprätthålla kompetenskrav enligt Målplan för utbildning och övning vid Uppsala brandförsvar. RiB: minst 65 tim Heltidsbrandmän och -befäl nivå 1: 150 tim Befäl nivå 2-5: 70 tim Brandmän (RiB och heltid) samt SL ligger i fas. Befälsnivåerna ligger inte i fas. Ej klart Utveckla system för att systematiskt samla in erfarenheter från brandförsvarets egna och relevanta externa aktörers (t ex polisens) utredningar efter inträffade händelser Pågår - sker i olika forum men systematiken kan utvecklas Påbörjat 23

73 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 24 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god (forts). Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Etablera rutiner för utökad samverkan med andra räddningstjänster efter att nya avtal tecknats. Påbörjat Påbörjat Utveckla digitalt insatsstöd i samverkan med Storstockholms brandförsvar. Uppstartat Påbörjat Utöka antalet insatskort och insatsplaner Uppstart hösten Klart Organisera Första Insats Personer, FIP vid tre RiB-styrkor Påbörjat Klart Förändra organisation i Tierp och Östhammar Påbörjat Klart Följa upp och utveckla ett effektivt samarbete med räddningscentralen SSRC Påbörjat Påbörjat Anpassa resurser och förmåga för styrkor med bemanning 1+2. Effektivare släckutrustning ska prioriteras. Påbörjat Delvis klart; nya resurser/utrustning hinns inte med Utrusta släck-/räddningsbilar i Uppsala tätort med effektivare släcksystem, t ex skärsläckare. Påbörjat Påbörjat Undersöka möjligheter till mobilpejling och SMS-larm så att i ett första steg heltidspersonal som kan och vill kan larmas som första insatspersoner när de är i närheten av inträffad olycka. Påbörjat Osäkert; fortsatt utredning 24

74 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2014 Handling G, KSAU Sidan 25 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god (forts). Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Utveckla koncept med interaktiv utbildning riktat till i första hand RiB-styrkorna. Påbörjat Klart Upprätta långsiktiga övningsplaner tillsammans med Forsmarks Kraftgrupp AB respektive Sandvik Coromant AB. Påbörjat Klart Utbilda utryckningspersonal i aspekter av gällande byggnadstekniskt brandskydd som har en inverkan på räddningsinsatserna, t ex. bärverk. Påbörjat Påbörjat Tillsyn av parkeringsgarage under mark i syfte att säkerställa funktion av sprinkler, larm, skyltning och rökluckor. Påbörjat Ej klart, nedprioriterat 25

75 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 26 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Ekonomi i balans. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Förändrad utryckningsorganisation vid Östhammars brandstation Påbörjat Klart Genomföra sammanslagningen av larm- och ledningsverksamheten med SSRC Klart Klart I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. Det är lätt för medborgarna att ta del av brandförsvarets verksamhet, information om och svar på frågor om brandförsvaret verksamhetsområde, kommunikation med brandförsvaret genom digitala tjänster. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Medverka till utveckling av e-tjänster i kommunen. Påbörjat Påbörjat Bli en aktiv deltagare i sociala medier. Ej klart Ej klart Kommentar: E-tjänster kommer att utvecklas centralt med uppsala.se Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Att kompetens- och resurssäkra området IT och kommunikation. Ta fram en IT-strategi. Påbörjat Påbörjat Avvaktar Uppsala kommuns ITupphandling. Avvaktar Uppsala kommuns ITupphandling. 26

76 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 27 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga. En ökad jämställdhet. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Att vidareutveckla och anpassa ärendehanteringssystemet C2. Påbörjat Klart Genomföra åtgärder för att utveckla övningsfältet för minskad miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö och minskad sårbarhet. Uppstart hösten Påbörjat Ta in underlag för lokalförändring på berörda brandstationer för värdering och prioritering av åtgärder för en mer jämställd fysisk arbetsmiljö Påbörjat Påbörjat Med en hög grad av delaktighet planera och påbörja arbetet med ett nytt handlingsprogram enligt LSO för perioden Påbörjat Klart 2 prova-på dagar/ helger för kvinnor Genomföra riktade insatser för ökad jämställdhet i samband med rekrytering, Uppsökande informationsverksamhet till idrottsskolor/- klubbar m.m. Ej klart Ej klart. Andra aktiviteter i stället Påbörja en omfattande utbildningssatsning för hela organisationen inom området jämställdhet och mångfald. Påbörjat Påbörjat Se över behov av utveckling av ett koncept för studiebesök från skolklasser (motsv) i enlighet med arbetsgruppens förslag. Avvaktas Ej klart. Avvaktas Fortsatt låg sjukfrånvaro. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Inga aktiviteter planarde 2014 Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Att följa upp det systematiska arbetet med SBA och egenkontroll enligt miljöbalken. Påbörjat Klart 27

77 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 28 av 36 B ILAGA 2 Uppföljning av planerade aktiviteter Tillsynsförrättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade. Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Vidta utbildnings-/informationsåtgärder för att höja kompetensen inom såväl etnisk/kulturell som annan mångfald. Påbörjat Påbörjat Kommentar: En större, gemensam utbildningsinsats planeras under 2015 för förvaltningen som helhet. Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Införa rutin för inhämtning av synpunkter från allmänheten efter insats. Klart Klart. Även samtal från allmänheten efter insats registreras. Övriga aktiviteter. Aktivitet Plan 2014 Utfall Prognos 2014 Att fortsätta genomföra investeringar i räddningsutrustning för förbättring i arbetsmiljö och effektivitet. Påbörjat. Kommer delvis att genomföras under året. Ta fram en långsiktig fordonsplan, samt genomföra fordonsinvesteringar, anpassade efter beslut fattade med anledning av det operativa projektet. Påbörjat. Kommer delvis att genomföras under året. 28

78 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014G, KSAU Sidan 29 av 36 B ILAGA 3 Resultaträkning Uppsala kommun Beställd: Resultaträkning Period: Benämning Ackumulerad redovisning Räddningsnämnden Ack. redov. Ackumulerad Föregående år budget VERKSAMHETENS INTÄKTER Taxor och avgifter 6 879, , ,3 Kommunbidrag , , ,7 Bidrag , , ,7 Försäljning av huvudverks. och entrepr 2 154, , ,7 Försäljning av stödverks. inom kommun 123,2 143,4 186,7 Realisationsvinster 127,8 86,2 0,0 Övriga intäkter 1 523, , ,0 Summa verksamhetens intäkter , , ,0 - Varav externa , , ,3 - Varav mot dotterbolag 476,0 583,4 573,3 - Varav kommuninternt , , ,0 - Varav förvaltningsinternt 0, , ,3 VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga bidrag transfereringar -27,5-44,5-60,0 Entrepren och köp av huvudverks. -17, , ,3 Entrepren och köp av stödverks , , ,0 Tillfälligt inhyrd personal 0,0-440,0-140,0 Löner , , ,0 Upplupna semesterlöner, förändring 538,1-728,1 0,0 PO-pålägg , , ,0 PO-pålägg semesterlöneskuld 216,4-320,0 0,0 Övriga personalkostnader , , ,3 Lokal, markhyra, f-service , , ,3 Övriga verksamhetskostnader , , ,0 Summa verksamhetens kostnader , , ,0 - Varav externa , , ,0 - Varav mot dotterbolag -154,3-163,1-160,0 - Varav kommuninternt , , ,7 - Varav förvaltningsinternt 0, , ,3 Av- och nedskrivningar , , ,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER NOT ,7 21, ,0 Finansiella intäkter 10,4 5,3 0,0 Summa finansiella intäkter NOT 2 10,4 5,3 0,0 Finansiella kostnader -1,3-0,1-1,3 Internränta -813, , ,7 Summa finansiella kostnader NOT 3-814, , ,0 Finansnetto -804, , ,0 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 2 509,2-992,2 0,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 2 509,2-992,2 0,0 Benämning Ackumulerad redovisning Ack. redov. Föregående år Årsbudget Årets investeringar Årets investeringar inkomster 0,0 0,0 0,0 Årets investeringar utgifter , , ,0 Årets investeringar netto , , ,0 Sida 1 av 1 Resultaträkning (HMARRT2) 29

79 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 30 av 36 B ILAGA 4 Resultaträkning med helårsprognos Uppsala kommun Beställd: Period: Prognosperiod Benämning Resultaträkning med prognosvärden Helårsbudget Ackumulerad Redovisning Räddningsnämnden Helårsprognos VERKSAMHETENS INTÄKTER Taxor och avgifter , , ,0 Kommunbidrag , , ,0 Bidrag , , ,4 Försäljning av huvudverks. och entrepr , , ,0 Försäljning av stödverks. inom kommun 280,0 123,2 200,0 Realisationsvinster 0,0 127,8 140,0 Övriga intäkter 2 160, , ,0 Summa verksamhetens intäkter , , ,4 - Varav externa , , ,4 - Varav mot dotterbolag 860,0 476,0 0,0 - Varav kommuninternt , , ,0 - Varav förvaltningsinternt ,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga bidrag transfereringar -90,0-27,5-90,0 Entrepren och köp av huvudverks ,0-17,4 0,0 Entrepren och köp av stödverks , , ,0 Tillfälligt inhyrd personal -210,0 0,0 0,0 Löner , , ,0 Upplupna semesterlöner, förändring 0,0 538,1-800,0 PO-pålägg , , ,0 PO-pålägg semesterlöneskuld 0,0 216,4-320,0 Övriga personalkostnader , , ,0 Lokal, markhyra, f-service , , ,0 Övriga verksamhetskostnader , , ,0 Summa verksamhetens kostnader , , ,0 - Varav externa , , ,0 - Varav mot dotterbolag -240,0-154,3 0,0 - Varav kommuninternt , , ,0 - Varav förvaltningsinternt ,0 0,0 0,0 Avskrivningar , , ,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 602, , ,4 Finansiella intäkter 0,0 10,4 0,0 Summa finansiella intäkter 0,0 10,4 0,0 Finansiella kostnader -2,0-1,3 0,0 Internränta ,0-813, ,0 Summa finansiella kostnader ,0-814, ,0 Finansnetto ,0-804, ,0 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 0, ,2 928,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 0, ,2 928,4 Benämning Helårsbudget Ackumulerad redovisning Helårsprognos Augusti Årets investeringar Årets investeringar inkomster 0,0 0,0 0,0 Årets investeringar utgifter , , ,0 Årets investeringar netto , , ,0 Sida 1 av 1 Resultaträkning med prognosvärden (RESPROG2) 30

80 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 31 av 36 B ILAGA 5 Balansräkning Uppsala kommun Beställd: Balansräkning Period: Benämning Periodens redovisning Räddningsnämnden Ackumulerad Ackumulerat redovisning föregående år TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar MATERIELLA TILLGÅNGAR Mark, byggn, tekniska anläggningar NOT , , ,3 Maskiner och inventarier NOT 5 925, , ,9 Summa materiella tillgångar -511, , ,2 FINANSIELLA TILLGÅNGAR Summa finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 Summa anläggningstillgångar -511, , ,2 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Summa förråd m.m. 0,0 0,0 0,0 FORDRINGAR Kundfordringar förvaltningsinterna 0,0 0, ,0 Kundfordringar kommuninterna -111,2-111,2-136,0 Kundfordringar mot dotterbolag 9,0-20,1-133,3 Kundfordringar externa -864, , ,2 Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna 0,0 0,0 0,0 Div. kortfristiga fordringar kommuninterna 0,0 0,0 0,0 Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag 20,9 0,0 0,0 Div. kortfristiga fordringar externa -64,4-529,7-369,8 Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna 0,0 0,0 0,0 Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna -51,4-51,4 0,0 Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag 0,0 0,0 0,0 Förutbet. kostn. och upplupna int. externa -105, , ,9 SUMMA FORDRINGAR NOT , , ,2 Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 Kassa och bank NOT 7 0,0-1,0-1,0 Summa omsättningstillgångar , , ,2 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,4 Övriga fordringar dotterbolag 0,0 0,0 0,0 Sida 1 av 2 Balansräkning (HMABRKSK) 31

81 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 32 av 36 B ILAGA 5 Balansräkning Balansräkning Period: Benämning EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Periodens redovisning Räddningsnämnden Ackumulerad Ackumulerat redovisning föregående år Årets resultat 998, ,2-992,2 Eget kapital NOT 8 0,0 0,0 0,0 SUMMA EGET KAPITAL 998, ,2-992,2 AVSÄTTNINGAR 0,0 0,0 0,0 SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skuld skattefin. anläggningstillgångar 0, , ,5 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER NOT 9 0, , ,5 KORTFRISTIGA SKULDER Nettolöner m.m. -12,0-13,2-21,6 Skulder koncernföretag 0,0 0,0 0,0 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,8 0,0 Skuld till annan enhet -994, , ,2 Leverantörsskulder förvaltningsinterna 0,0 0, ,0 Leverantörsskulder kommuninterna 287,3 434, ,3 Leverantörsskulder mot dotterbolag -73,4 0,0 0,0 Leverantörsskulder externa 1 347, , ,9 Skatteskulder 132,7 144,2 226,1 Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna 0,0 0,0 0,0 Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna -87, , ,5 Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag -43,7 105,2 88,6 Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa 124, , ,4 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER NOT , , ,0 SUMMA SKULDER 680, , ,5 EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER 1 678, , ,4 Övriga skulder dotterbolag 0,0 0,0 0,0 Sida 2 av 2 Balansräkning (HMABRKSK) 32

82 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 33 av 36 B ILAGA 6 Noter till resultaträkningen Noter till resultaträkningen Senast uppdaterad: :41:16 Räddningsnämnd Bokslut Bokslut (tusen kronor) Not 1 Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens intäkter , ,4 varav realisationsvinster 127,8 86,2 Avgår nämndinterna transaktioner 0, ,0 Verksamhetens intäkter exkl. interna transaktioner , ,4 Verksamhetens kostnader , ,5 varav realisationsförluster 0,0 0,0 Avgår nämndinterna transaktioner 0, ,0 Verksamhetens kostnader exkl. interna transaktioner , ,5 Av- och nedskrivningar , ,3 Verksamhetens nettokostnader 3 313,7 21,6 Not 2 Finansiella intäkter Finansiella intäkter 10,4 5,3 Avgår nämndinterna transaktioner 0,0 0,0 Summa 10,4 5,3 varav externa räntor 10,4 5,3 Not 3 Finansiella kostnader Finansiella kostnader -814, ,0 Avgår nämndinterna transaktioner 0,0 0,0 Summa -814, ,0 varav internränta varav externa räntor -1,3-0,1 Specifikation differens nämndinterna poster Intäkter 0, ,0 Kostnader 0, ,0 Differens 0,0 0,0 Specifikation Interna investeringar 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Kommentar Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma nämnden ingår därmed i Uppsaka kommuns organisation och nettokostnad, resultat och prognos i resultaträkningen är då endast Uppsala kommuns. Ersättningar från Tierps och Östhammars kommuner är upptagna enligt kostnadfördelningen i avtalet mellan kommunerna. Resultat och nettokostnad för Tierps och Östhammars kommuner återfinns hos respektive kommun. Resultatet är inklusive semesterlöneskuldsförändring. 33

83 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 34 av 36 B ILAGA 6 Noter till balansräkningen Noter till balansräkningen Räddningsnämnd Bokslut Bokslut (tusen kronor) Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde 6 021, ,4 Ackumulerade planenliga avskrivningar -794,4-702,1 Planenligt restvärde 5 227, ,3 Specifikation Övriga fastigheter 332,3 424,6 Pågående ny-, till-, och ombyggnad 4 895, ,6 Summa 5 227, ,3 Not 5 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde , ,8 Ackumulerade planenliga avskrivningar , ,9 Planenligt restvärde , ,9 Specifikation Maskiner och inventarier 9 549, ,4 Bilar och andra transportmedel , ,6 IT-utrustning 346, ,9 Summa , ,9 Not 6 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 501, ,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 026, ,9 Övriga fordringar 529,7 369,8 Avgår nämndinterna transaktioner 0, ,0 Summa 8 058, ,2 Not 7 Kassa och bank Kassa 1,0 1,0 Bank 0,0 0,0 Summa 1,0 1,0 Not 8 Eget kapital Ingående balans 0,0 0,0 Årets resultat 2 509,2-992,2 Justeringar ,2 992,2 Utgående balans 0,0 0,0 Not 9 Långfristiga skulder Skuld skattefinansierade anläggningstillgångar , ,5 Summa , ,5 Not 10 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 952, ,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,5 varav semesterlöneskuld 8 855, ,8 Skuld till annan enhet (konto 24999) , ,2 Övriga kortfristiga skulder 131,8 204,5 Summa 2 977, ,0 34

84 RÄDDNINGSNÄMNDEN DELÅRSUPPFÖLJNING AUGUSTI Handling 2014 G, KSAU Sidan 35 av 36 B ILAGA 7 Inriktningsmål i IVE Inriktningsmål i IVE 2014: 1 Uppsala har ett starkt civilsamhälle. 2 Uppsalaborna känner sig trygga. 3 Invånare och besökare ska känna sig trygga på gator, torg och andra allmänna platser i Uppsala kommun. 4 Boendemiljöerna är goda och socialt hållbara. 5 Landsbygdsutvecklingen är en viktig del för kommunens utveckling. 6 Driftskostnader, räntekostnadet och avskrivningar för gjorda investeringar rymms i kommunens driftbudget och ekonomi i varje verksamhet är i balans. 7 I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. 8 Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv. 9 Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna. 10 Uppsala Kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och delaktiga. 11 Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg. 12 Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö. 13 Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade. 35

85 R ÄDDNINGSTJÄNST I SAMARBETE Handling G, KSAU Sidan 36 av 36

86 Handling E, KS Sidan 1 av 2 Datum Dnr Sid (2) KOMMUNSTYRELSEN Ekonomikontoret Kommunstyrelsen Nyupplåning år 2015 Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut planeras relativt stora investeringsutgifter under 2015, främst köp och tillbyggnad av fastigheten Storbrunn, och investeringar kopplade till VAverksamheten. Investeringsbudgeten omsluter 106 Mkr år Kommunens finansiella ställning i övrigt bedöms vara ansträngd med lågt budgeterat resultat, 10,5 Mkr år För närvarande (november 2014) har kommunen ca 65 Mkr i likviditet exklusive checkräkningskredit. Med hänvisning till ovanstående behöver därför kommunen göra nyupplåning för att öka de likvida medlen för att ha utrymme för kommande investeringsutgifter. Ökning av långfristiga skulder år 2015 är beräknade till 85 Mkr i budgetens kassaflödesanalys. Nyupplåning med maximalt 85 Mkr bedöms vara tillräckligt för att ha marginal och slippa använda koncernkontokrediten, där Östhammars kommun f.n. har en limit på 70 Mkr. Östhammars kommun har f.n. följande lån. Kreditgivare Lånebelopp (Mkr) Förfallodag Ränta Kommuninvest ,81% Kommuninvest ,53% Kommuninvest ,18 % Nordea 100 Tillsvidare 1,08 % Kommuninvest ,29 % Kommuninvest 20 Tillsvidare 1,62 % Summa 370 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2015 med totalt 85 Mkr. Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Org. nummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat Fakturaadress Östhammar Int Int V.A.t. No Box 106 SE Östhammar

87 Handling E, KS Sidan 2 av 2 2 (2) Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges nyupplåningsbeslut under år Claes Wester Ekonomichef

88 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen Handling F, KS Sidan 1 av 3 Process (rutin/system) Representation Kontrollmoment Kontrollansvar Enhet Metod Rapportering till Kontroll av momsavdrag, att anteckning finns med Assistent/ekonom Ekonomikontor Stickprov 2 gånger per år Ekonomichef uppgift om deltagare, arbetsställe och syfte Investeringar Att riktlinjer för investeringar följs (beloppsgräns, livslängd, stadigvarande innehav) Redovisningsekonom Ekonomikontor Alla transaktioner på 20 st investeringsprojekt Ekonomichef Inköp Kontanthantering Kontroll av att LoU följs och av att direktupphandling sker vid rätt tillfälle Kontroll av att kvitton och underlag finns till utbetalning Upphandlingsfunktion Strategienhet Stickprov 2 gånger per år Chef strategienhet Assistent/ekonom Ekonomikontor Stickprov 15 st Ekonomichef Semesteruttag Kontroll av att inrapportering har gjorts i Personaladministratör Personalkontor Komplett Personalchef HRweb/lönesystem vid semesteruttag, enligt lag och avtal Avslutade anställningar Att lön inte utbetalas när anställd slutat Personaladministratör Personalkontor 2 gånger per år Personalchef Handlingsplan - Rehabilitering Aktuell handlingsplan finns PA- Konsult Personalkontor 1gång per år Personalchef Produktionsstörningar Incidentrapporter upprättas IT-drift IT-kontoret Kvartalsvis redovisning IT-chef p.g.a. avbrott i verksamhetssystem IT-strategi och Dokumentet efterlevs IT-koordinator IT-kontoret Stickprov 2 gånger per år IT-chef riktlinjer IT-tjänster för Serviceavtal (SLA) upprättas och följs upp IT-drift IT-kontoret Kvartalsvis redovisning IT-chef verksamhetssystem levereras enligt avtal Beslut i KS och KF Uppföljning av fattade beslut i KS och KF Kommunkansli Kommunkansli 2 gånger per år Kommunchef

89 Handling F, KS Sidan 2 av 3 Motivering internkontrollmoment 2015 Representation: Vid uppföljning av internkontroll 2013 (90 fakturor) hade beslutsattestanten själv deltagit i representationen i 10 % av fallen, och momsavdraget var felaktigt i 8 % av fallen. Felfrekvensen är alltför hög och momentet bör följas upp igen. Investeringar: Om riktlinjerna inte följs kan det få stora effekter på kommunens redovisade resultat. Felaktig hantering i redovisningen kan få resultateffekter åt båda hållen, driftkostnader kan aktiveras eller investeringar kan kostnadsföras. Inköp: Att regler och riktlinjer följs är viktigt och ofta föremål för uppmärksamhet från anbudsgivare, revisorer och massmedia. Att göra fel kan bli kostsamt för kommunen. Kontanthantering: Det är relativt lätt att det uppstår differenser när kontantkassor ska stämmas av. Semesteruttag: Anledningen till att detta kontrollmoment kvarstår sedan 2014 är att resultatet inte är tillfredsställande. Vid kontollen i oktober kan konstateras att verksamheterna inte lyssnat på uppmaningen att lägga ut semester för de som redan har 40 sparade semesterdagar under året. Flera av medarbetarna har ett stort antal dagar kvar, vilka kan bli svåra att ta ut då tillgången på vikarier är begränsad. Detta kommer att medföra kostnader 2015 som inte finns budgeterade. Därför anser personalkontoret att kontrollmomentet måste finnas även 2015 för att motverka icke budgeterade kostnader Avslutade anställningar: När organisationen är decentraliserad kan misstag ske, som t.ex. att något avslut av anställningen inte inkommer till personalavdelningen, konsekvensen blir då att lön går ut till någon som inte utfört arbete åt arbetsgivaren. Handlingsplan rehabilitering: Kontroll att alla chefer påbörjat en rehabiliteringsutredning med handlingsplan för återgång till arbete vid sjukdom. Vårt lönesystem är sammankopplat med systemet för dokumentering av rehabilitering och alla chefer får en påminnelse när någon varit sjuk mer än 30 dagar i följd och ska då påbörja rehabilitering. PA- konsulten går en gång om året igenom att alla startat upp utredningen i systemet. Konsekvensen om inte rehabilitering påbörjas är främst negativ för den anställde på det mänskliga planet, men kan i förlängningen ge kostnader då arbetsgivaren får bekosta sjukpenningen till den anställde.

90 Handling F, KS Sidan 3 av 3 Produktionsstörningar pga avbrott i verksamhetssystem: Att få en mätning på driftstörningar i våra IT-system ger ett underlag för åtgärder/förbättringar inom IT-drift. IT-strategi och riktlinjer: Det är viktigt att efterlevnaden av dessa styrdokument för IT-verksamheten i kommunen följs upp, för att uppnå en samordnad och effektiv IT-styrning. IT-tjänster för verksamhetssystem levereras enligt avtal: Upprättade serviceavtal (så kallade SLA:er) för verksamhetssystem följs upp för att säkerställa att överenskommen servicenivå uppfylls, så att verksamheterna kan upprätthålla en god kvalitetsnivå i sina levererade tjänster. Beslut i KS och KF Det är viktigt att beslut följs upp och att verkställigheten kontrolleras i en decentraliserad organisation. Det har förekommit att beslut inte verkställts ute i verksamheterna.

91 Handling C, KSAU Sidan 1 av 2

92 Handling C, KSAU Sidan 2 av 2 Datum Dnr Sid KS343 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Ekonomikontoret Kommunstyrelsen Yttrande: Anhållan om lån / Upplandsbygd Leader Föreningen Leader Upplandsbygd anhåller om ett kortfristigt lån om kr från Östhammars kommun. Lånet ska återbetalas senast den 31 mars Anledningen till Leaders problem med likviditeten är att Länsstyrelsen i Uppsala län dröjer med betalning av rekvisitioner. Ekonomikontoret har tagit en kreditupplysning på Leader via UC. Riskklassen var ej bestämd. Några betalningsanmärkningar var inte registrerade. Ekonomikontoret bedömer att kreditrisken är minimal och tillstyrker att lånet beviljas. Claes Wester Ekonomichef Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Org. nummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat Fakturaadress Östhammar Int Int V.A.t. No Plusgiro Box 106 SE Östhammar

93 Handling G, KS Sidan 1 av 2 Datum Dnr Sid (1) KOMMUNSTYRELSEN Ekonomikontoret Kommunstyrelsen Ärende: Angående fordringar på bygdegårdsföreningar m.fl. Kommunen har sedan många år ett antal fordringar på olika föreningar i sin balansräkning, totalt uppgående till tkr. Fordringarna är redovisade bland finansiella anläggningstillgångar, och beloppen har varit oförändrade under många år. Om man läser Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler i Östhammar från 1979 under punkt 5 står det något kryptiskt: Bidragsdel som motsvarar föreningens amortering å lån skall beviljas i form av ett räntefritt, stående lån med återbetalningsskyldighet för föreningen om ifrågavarande samlingslokal försäljes, upplåtes åt annan huvudman för längre tid än ett år eller lokalens användningssätt stadigvarande förändras. Vid sidan av ovan nämnda lån avseende samlingslokaler har vanliga driftbidrag utgått till föreningarna. Om man gör bedömningen att dessa lån helt eller delvis aldrig kommer att återbetalas ska fordringarna skrivas ned med motsvarande belopp, samtidigt redovisas då en kostnad i kommunens resultaträkning. Undertecknad har gått genom samtliga föreningars balansräkningar och ingen av dem redovisar någon skuld avseende de aktuella bidragen/lånen i sin balansräkning. Ingen av de kontaktpersoner jag talat med känner heller till något om en eventuell skuld. Tvärtom ställer man sig helt frågande till eventuell skuldföring. Till saken hör att de personer som satt i föreningarnas styrelser när beloppen betalades ut för flera decennier sedan knappast sitter kvar. Enligt min bedömning har kommunen på sätt och vis brustit i sin utövning. Man ha skulle säkerställt att de aktuella föreningarna skuldfört de aktuella beloppen, om det var meningen att pengarna skulle återbetalas. Någon amortering har heller aldrig skett av någon av de aktuella föreningarna. För vissa av föreningarna har dock kommunen säkerhet i pantbrev i föreningens fastighet. Skulle föreningens fastighet säljas har kommunen rätt att utfå beloppet enligt pantbrevet. Se bilaga. Undertecknad föreslår att kommunen skriver ned fordran till belopp som motsvarar kommunens innehav av pantbrev. Detta skulle medföra en kostnad för nedskrivningen om 656 tkr. Det största delbeloppet (398 tkr) avser Föreningarnas Hus i Österbybruk, där en bank är innehavare av samtliga pantbrev. Claes Wester Ekonomichef Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Org. nummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat Fakturaadress Östhammar Int Int V.A.t. No Plusgiro Box 106 SE Östhammar

94 Handling G, KS Sidan 2 av 2 Konto 1352 Övriga långfristiga fordringar Fordran Pantbrev Nedskrivningsbehov Hargshamns Folkets Husförening Söderögårdens Bygdegårdsförening Föreningarnas Hus, Österbybruk Norrskedika Idrottsförening Logen Gertrud, Öregrund Hökhuvuds Bygdegårdsförening

95 Handling H, KS Sidan 1 av 9 Leader Upplandsbygd och landsbygdsutveckling under Medfinansiering 2015 Ärendet Leader Upplandsbygd har finansierat utvecklingsprojekt i fem kommuner; Knivsta, Tierp, Uppsala, Sigtuna och Östhammar under programperioden Den totala budgeten för Leader Upplandsbygd var cirka 52 miljoner kronor. Dessa har fördelats på 54 fullstora projekt. Fyra av dessa är paraplyprojekt, som i sin tur delar ut stöd i form av mikrostöd, maximalt kr. Detta gör att Leader idag har 220 stycken beviljade projekt. Av dessa projekt finns kommunens nuvarande samlade statistik i bilaga 1. Denna statistik kommer att ändras under våren 2015 när alla projekt är slutrapporterade. Inom Landsbygdsprogrammet , som beräknas på grund av förseningar i programgodkännandet på EU-nivå, har Upplandsbygd Ideell förening ansökt om att förvalta stödet för Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden för kommunerna Östhammar, Uppsala, Knivsta och Sigtuna. Arbetet ska baseras på ett starkt partnerskap mellan aktörer i det geografiska områdets landsbygd, med representanter från näringsliv, offentlig sektor samt företrädare för den lokala nivån, civilsamhället. Östhammars kommun har skickat in en avsiktsförklaring att delta i kommande Leaderprogram. Som ett led i genomförandet av kommande landsbygdsprogram ska avtal slutas mellan kommunerna och LAG (Local Action Group, styrelsen i ett Leaderområde) gällande finansiering. Kommunernas finansiering beräknas uppgå till 33 %, med resterande finansiering från EU samt Jordbruksverket. Föredragning Genom att stötta landsbygdsprogrammet Leader, möjliggörs strategiska satsningar som främjar utvecklingen på landsbygden Upplandsbygd planerar fortsätta sin verksamhet under kommande programperiod som var planerad , men istället har förskjutits till Informationen från centralt ansvariga myndigheter har dock dragit ut på tiden och i dagsläget finns inga exakta officiella uppgifter om hur stödet till landsbygdsutvecklingen ska utformas. Sverige inväntar kommissionens godkännande av det nationella landsbygdsprogrammet. Hur totalbudgeten ser ut är i dagsläget oklar då formellt beslut kan inte fattas förrän det svenska landsbygdsprogrammet är beslutat av Europeiska Kommissionen. Detta ska ske preliminärt i mars/april Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post:

96 Handling H, KS Sidan 2 av 9 En förutsättning för att bilda ett område för Lokalt ledd utveckling (det som idag är Leaderområde) är att en utförlig och konkret strategi inlämnas till Jordbruksverket. Detta arbete pågår under hösten 2014 och en strategi kommer att inlämnas den 1 december. Upplandsbygd har ansökt om att arbeta med Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden i kommande programperiod. Den strategi Leader arbetar med idag har fyra tematiska inriktningar: - Företagande och arbetstillfällen - Hållbar utveckling - Ungdomar - Landsbygdsutveckling Leaderområdet för den nya programperioden kommer att innefatta Östhammars kommun, Uppsala kommun exklusive Uppsala tätort, Knivsta kommun samt Sigtuna kommun exklusive Märsta tätort. Förutsättningar Leader är en viktig del i kommunens landsbygdsutveckling. Därför bör kommunen inte bara vara en medfinansiär utan även en aktiv samarbetspartner i det kommande arbetet. Kommunen ska vara en väg in för både de pågående projektansvariga men också för Leaderorganisationen. Det är av stor vikt att kontaktpersonen på kommunen är aktiv i uppstartsarbetet under 2015 Som ett led i genomförandet av kommande landsbygdsprogram ska avtal slutas mellan kommunerna och LAG (Local Action Group, styrelsen i ett Leaderområde) gällande finansiering. Kommunernas finansiering beräknas uppgå till 33 %, med resterande finansiering från EU samt Jordbruksverket. Detta är en ökning från tidigare 30 % offentlig medfinansiering. En exakt totalbudget och fördelningsnyckel blir inte klar innan våren Då Upplandsbygd per dags dato inte har fått den finansiella planen från Jordbruksverket föreslås att man tills vidare förhåller sig till samma summa som i föregående programperiod. Summan justeras i januari 2016 så att summan från 2015 stämmer med det aktuella finansieringsbeloppet. Summan kan komma att justeras upp eller ner även baserat på hur många invånare som tillkommit sedan beräkningarna man gjorde Med detta som bakgrund föreslås att kommunerna finansierar perioden istället för för att undvika liknande glapp i slutet på nästa programperiod. När finansieringen för hela programperioden är utredd bör ett avtal tecknas mellan kommunen och Leader för att tydliggöra gemensamma och enskilda åtaganden för samarbetet. Uppsala kommun kommer tillsammans med Leader arbeta fram ett avtalsförslag för beslut i alla deltagande kommuner i kommande programperiod. Detta kan gå upp i respektive kommunstyrelse under våren 2015.

97 Handling H, KS Sidan 3 av 9 Nuvarande programperiod Den förening som driver nuvarande Leaderprogram ska avvecklas när all redovisning är slutförd. Idag finns en representant med i styrelsen för föreningen. Ett önskemål från Leader är att representationen finns kvar tills det att föreningen har avvecklats. En ny representant från kommunen kommer att utses till den nya föreningen för kommande period. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja Leader Upplandsbygd en medfinansiering på samma finanseringssumma som år 2013 för den nya programperioden under 2015

98 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Handling H, KS Sidan 4 av 9 LEADER nu & i framtiden Östhammars kommun + Lägesrapport för Östhammars kommun inom Leader Upplandsbygd Leader Upplandsbygd har föredelat projektstöd för att åstadkomma utveckling, hållbar tillväxt, samt stärka människor och skapa ett ännu bättre företagsklimat. Under 2014 avslutar vi alla projekt och startar vår resa mot framtiden, där Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden kan få en ännu starkare genomslagskraft! Inom Landsbygdsprogrammet (som beräknas på grund av förseningar i programgodkännandet på EU-nivå) har Upplandsbygd Ideell förening ansökt om att förvalta stödet för Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden för kommunerna Östhammar, Uppsala, Knivsta och Sigtuna. Arbetet ska baseras på ett starkt partnerskap mellan aktörer i det geografiska områdets landsbygd, med representanter från näringsliv, offentlig sektor samt företrädare för den lokala nivån civilsamhället. Då våra medverkande kommuner efterfrågar information för fortsättningen i kommande programperiod så försöker vi här beskriva den programperiod som vi nu avslutar, samt ge information om verksamheten inför kommande programperiod. Kim Scharafinski Verksamhetsledare 1

99 Handling H, KS Sidan 5 av 9 Lägesrapport 2014: Östhammars kommun Leader nu & i framtiden Leader Upplandsbygd har finansierat utvecklingsprojekt i fem kommuner Knivsta, Tierp, Uppsala, Sigtuna och Östhammar under programperioden Genom denna lägesrapport vill vi både blicka bakåt genom att se vilka satsningar som gjorts inom kommunen , men också se framåt hur vill vi arbeta framöver? Vad kan den nya Leaderperioden CLLD, Community Led Local Development, innebära för Östhammars kommun? Leader Upplandsbygd har sitt kansli i Österbybruk. Styrelsen för Upplandsbygd (LAG, Local Action Group) har 18 medlemmar varav alla kommuner har en fast plats. Den totala budgeten för Leader Upplandsbygd är ca 52 miljoner. Dessa har fördelats på 54 fullstora projekt. 4 av dessa är paraplyprojekt, som i sin tur delar ut stöd i form av microstöd (maximalt kr). Detta gör att vi idag har 220 beviljade projekt. Av våra 220 projekt berörs Östhammars kommun av 93 st (inklusive driften). 2

100 Handling H, KS Sidan 6 av 9 Statistik Östhammars kommun Östhammars kommuns del av Upplandsbygd (befolkningsmässigt och inbetalningsmässigt) Inbetald summa Östhammar, : Beviljad summa i faktiska kronor: Uppväxling: kr kr 3,3 gånger För varje satsad krona har Östhammars kommun fått 4,7 kronor tillbaka i rena pengar Inbetald summa Östhammar, : Beviljad summa inkl medfinansiering: Uppväxling: kr kr 9 gånger För varje satsad krona har Östhammar fått 9 kronor tillbaka inklusive medfinansiering från företag, organisationer och deltagare Antal projekt totalt 220 st Antal som berör Östhammar 93 st Östhammars % av den kommunala finansieringen 17% Östhammars % av antal projekt 42% 3

101 Handling H, KS Sidan 7 av 9 Information framåt Östhammars kommun Fortsättningen av Upplandsbygd (CLLD/LLU) från 2015: Upplandsbygd planerar fortsätta sin verksamhet under kommande programperiod Informationen från centralt ansvariga myndigheter har dock dragit ut på tiden och i dagsläget finns inga exakta officiella uppgifter om hur stödet till landsbygdsutvecklingen ska utformas. Sverige inväntar kommissionens godkännande av det nationella landsbygdsprogrammet. Hur totalbudgeten ser ut vet vi ännu inte, vi kan få ett preliminärt besked i december - men formellt beslut kan inte fattas förrän det svenska landsbygdsprogrammet är beslutat av Europeiska Kommissionen - preliminärt i mars/april Den information vi har per idag gällande tidplan är: Strategi för kommande programperiod: En förutsättning för att bilda ett område för Lokalt ledd utveckling (det som idag är Leaderområde) är att en utförlig och konkret strategi inlämnas till Jordbruksverket. Detta arbete pågår under hösten 2014 och en strategi kommer att inlämnas den 1 december. Upplandsbygd har ansökt om att arbeta med Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden i kommande programperiod. Under hand har bl.a. framkommit från Jordbruksverket att man kommer att kräva att områdenas strategier ska vara mer konkreta och av mindre generell karaktär. För att en strategi för Lokalt ledd utveckling ska godkännas av beslutande myndigheter, främst Jordbruksverket, krävs att den har tydligt fokus på att medverka till en ökning av arbetstillfällen. Det är en skärpning jämfört med hur det varit tidigare. Projekt som i särkilt hög grad främjar en hållbar utveckling kommer att prioriteras högre. Den strategi vi arbetar med idag har fyra tematiska inriktningar. Företagande och arbetstillfällen Hållbar utveckling Ungdomar Bygdeutveckling Den geografi vi kommer att arbeta inom är: Östhammars kommun, hela kommunen Uppsala kommun, exklusive Uppsala tätort Knivsta kommun, hela kommunen Sigtuna kommun, exklusive Märsta tätort 4

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - -

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - - 2014-05-08 1 (19) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen och tid 2014-05-13 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från slutförvarsenheten 2 Information

Läs mer

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015.

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015. Handläggare: Datum: Diarienummer: Göran Carlsson 2015-05-20 RÄN-2015-0368 Mikael Lundkvist Räddningsnämnden Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015. Förslag

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information Lednings- och verksamhetsstöd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2016-10-20 1 (10) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2016-10-25 Kl. 08:00 Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8) 2014-11-17 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 13:00-15:45 Närvarande Ordinarie/Ersättare Margareta Widén-Berggren (S) Mari Anne Eriksson, AA John Arekrantz, SDF Seija Korpi, FUB Rf

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

peke» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Viktoria, 17:00 19:50 Plats och tid: Ledamöter:

peke» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Viktoria, 17:00 19:50 Plats och tid: Ledamöter: peke» 1(8) Plats och tid: Ledamöter: Viktoria, 17:00 19:50 Catrin Johansson (S) Anders Gustafsson (S) Terence Hongslo (MP) James Jonsson (V) Stefan Edelsvärd (L) Daniel Enholm (M) Maria Jansson (M) Margareta

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2015-04-27 1 (8)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2015-04-27 1 (8) 2015-04-27 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 13:00-16:00 Närvarande Margareta Widén Berggren, ordförande Örjan Wedin, NHR Barbro Andin Mattsson/Sören Eriksson, HLF John Arekrantz,

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll Räddningsnämnden

Räddningsnämndens protokoll Räddningsnämnden Sida 2 Räddningsnämnden 2011 2014 Ledamöter s Christer Johansson, ordförande, 2011 2012, vice ordförande 2013 2014 kd Dan Hovskär, vice ordförande, 2011 2012, ordförande 2013 2014 s Per-Erik Thurén m Michael

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (2) Sida 83 KS/2016:165 Kungshögahemmet - försäljning Kommunen har sedan 2014 förhandlat med Bostadsbolaget i Mjölby AB gällande

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll Plats och tid Räddningstjänsten, Falköping, klockan Sida 1 (14) Paragrafer 1 (11)

Räddningsnämndens protokoll Plats och tid Räddningstjänsten, Falköping, klockan Sida 1 (14) Paragrafer 1 (11) Sida 1 (14) Paragrafer 1 (11) Plats och tid Räddningstjänsten, Falköping, klockan 13.30 16.00 Beslutande Dan Hovskär, ordförande Christer Johansson, vice ordförande Lennart Rehn, tjänstgörande ersättare

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Kenneth Lindholm, 72-73 Marie Berggren, 74-80

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Per Datum 2015-11-06 Diarienummer KSN-2015-1931 Kommunstyrelsen Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd

Läs mer

Förvärv av Stadsskogen 2:3

Förvärv av Stadsskogen 2:3 1(2) Datum: 2012-05-29 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Lars-Ove Hultgren Direktnr: 0322-61 62 28 Beteckning: Förvärv av Stadsskogen 2:3 Bakgrund Fastigheten Alingsås Stadsskogen 2:3 ligger i Södra

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum (5)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum (5) 2015-10-05 1 (5) Plats och tid Kvarnen, Gimo, klockan 18:30 21:05 Närvarande Peter Zoné Österbybruk Karl Ekström - Österbybruk Claes Nord Söderön Hans Tibell Söderön Madelene Jansson Hargshamn Anders Beckman

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2013-07-10 1 (14) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott och tid 2013-08-05 Klockan 08:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 08:00 Information 08:15

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 ^PIKWWKM* ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Arkebäck-Morén Annie 2014-12-17 ALN-2014-0475.00 Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 Förslag

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 25 maj 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

2015-04-17 1 (5) Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta. SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar

2015-04-17 1 (5) Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta. SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar 2015-04-17 1 (5) KALLELSE Nämnd Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta och tid 2015-04-27 Klockan 13:00-16:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna

Läs mer

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic Räddningsnämnden 2015-09-10 1(7) Plats och tid: Sotarkammaren, Industriv. 17, kl 14:00-17:00 ande: Lennart Eriksson (M), ordförande Pernilla Lingford Hultin (S) Cecilia Öhman Resare (M) Henrik Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Minnesanteckningar Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (6)

Minnesanteckningar Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (6) 2015-11-04 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 09:00-11:10 Närvarande Jacob Spangenberg (C), ordförande Tomas Hägg, kommunikationschef, Forsmark Yngve Krantz, platschef Sandvik Coromant

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden!

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden! 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl 10.15 OBS Tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Åsa Herbst Ordförande Cecilia Thell Sekreterare Beslutsärenden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer