ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'..."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e vice ordf6rande (s), Ewa Callhammar, 2:e vice ordförande, Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Berit Göthberg (s), Marie-Louise Karlsson (s), Jessica Ljunggren (s), Erik Liljencrantz (m), Bengt Andersson (m), Robert Davidsson (fp), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd), Gudrun Lindvall (mp) Claes Holm (s) Cecilia Björk (s), Karin Frisk (s), Reijo Eriksson (s), Âsa Thorell Russell (s), Alexander Luketa (s), Berit Hallén (m), Lars Härnström (m), Kristina Malmnäs (fp), Carina Björk- Andersson (fp), Sten Holmgren (c), Christina Forss (kd), Ami Rooth (mp), Lotta Back (v) Övriga deltagande Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, förvaltningschefmattias Jansson, kommunsekreterare Gunar Westermark, ekonomichefanne Andersson, näringslivsf6rvaltningschef Conny Petrén, vård- och omsorgschef Lena Andréasson, f6rvaltningschef Helene Björkqvist, f6rbundschefen för RAR Qla Viktorsson, f6rbundsstyrelsens l:e vice ordförande för RAR Mikael Edlund, ekonomichef Per-Âke Perman KF AB, vd Lars T Eriksson KF AB, f6rvaltningschefbjörnar Berg, gatuchef Arne Norlin, upphandlingsjurist Staffan Käiiström Utsesatljustera Jusleringens plalsoctid Bengt Andersson Kommunledningsf6rvaltningen Underskrifler Sakralerara Ordfõrande ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Justerande.12q/ak-=...uuu.uu BEVIS Jusleringenhartilkãnnagivitsgenomanslag Organ Sammanträdes datum DalumföT anslegs uppsauanda Kommunstyre1sen Datumfãranslags nedtagande '6",,,,,,,,1,,, Kommunledningsf6rvaltningen avprotokollel Underskrfl Utdragsbeslyrkande

2 Sammanlradesdatum Bled Kommunstyrelsen Presentation av nya förvaltningschefer Förvaltningschefen for vård- och omsorgsförvaltningen, Lena Andreasson, och fòrvaltningschefen for VIADIDAKT, Helene Björkqvist gör en kort presentation av sig själva. Båda har nyligen tilträtt sina tjänster. C'~ UldragsbBstyrkande oj- Prolokollsuldragtill

3 Sammanlrãdesdalum Kommunstyrelsen Dm KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Förvaltningschefen för kommunstyrelsens förvaltning Mattias Jansson och förvaltningschefen för näringsliv och tilväxt, Conny Petrén, redogör for den ekonomiska utfallsprognosen mr kommunstyrelsens ansvarsområden avseende september För kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas följande prognostiserade avvikelser: Ekonomikontoret kronor (rekrytering ekonomichef och konsultkostnad) Informationskontoret kronor (vakans) It-kontoret kronor (minskade utgifter) Kommunsekretariatet kronor (vakans) Kommunstyrelsens förvaltningsledning kronor (avgångsvederlag) Personalkontoret kronor (arbetsmiljöinsatser) Totalt for forvaltningen kronor Politisk ledning kronor (pensionärsrådet och handikapprådet) Kommunchefen (ej budgeterat för forvaltningschefsgruppen) Näringslivsförva1tningen kronor (vakans) Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius, Robert Davidsson samt förvaltningschefen för kommunstyrelsens mrvaltning, Mattias Jansson, och förvaltningschefen mr näringslivsförvaltningen, Conny Petrén. Redogörelsen läggs till handlingarna. ~ Akten 0,A Uldragsbestyrkande Prolokollsuldraglill

4 Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun Ekonomichefen Anne Andersson redovisar utfallsprognosen for namnderna avseende september Två nämnder visar forändringar från foregående prognos: Bildningsnämnden -1,4 miljoner kronor (-1,9 miljoner enligt foregående prognos) Kommunstyrelsen kronor ( kronor enligt föregående prognos) Redovisningen läggs til handlingarna. ok Prolokollsuldragtill Akten

5 Sammantrãdesdalum Kommunstyre1sen Dnr KS/2007: Gemensam VA-organisation - lägesrapport Förvaltningschefen for service- och teknikmrvaltningen, Björnar Berg, redogör för det pågående arbetet med att ta tram ett beslutsunderlag mr en gemensam organisation inom VA och renhållning med Flen och Vingåker. Ett sammanträde planeras att hållas under någon gång under perioden 7-14 januari 2008 vid vilket de tre kommunerna deltar med respektive kommunstyre1se. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Inger Fredriksson, Monica Johansson, Gudrun Lindvall samt förvaltningschefen för service- och teknikforvaltningen, Björnar Berg och förvaltningschefen for kommunledningsförvaltningen, Mattias Jansson. Redogörelsen läggs til handlingarna. Juslerandessign \'?iæ Protokollsuldragtill Akten

6 -I IZatrineholms kommun \. SA~MANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrãdesdalum Bled Kommunstyrelsen Rapport om RAR (Rehabiltera och Aktivera med gemensamma Resurser) Förbundsstyrelsens l:e vice ordförande för RAR, Mikael Edlund och förbundschefen for RAR, Ola Viktorsson informerar om det arbete som bedrivs inom RAR. Med stöd av Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet har F örsäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Landstinget och länets samtliga nio kommuner gått samman som medlemmar i Samordningsforbundet RAR i Sörmland. Samordningsförbundets uppgifter och tilgängliga medel utgör en möjlighet till utveckling, förstärkning och komplement til den samverkan som i övrigt sker mellan myndigheter och organisationer i länet. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Monica Johansson, Bengt Andersson, Göran Dahlström samt förbundsstyrelsens l:e vice ordforande för RAR, Mikael Edlund och mrbundschefen för RAR, Ola Viktorsson. Juslerandessign Protokollsutdraglill Uldragsbeslyrande ßA-

7 Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2006: Handläggare: Johan Andersson Redovisning av möjligheten att bygga om Safirenhuset til förvaltningsbyggnad VD:n for Katrineholms Fastighets AB (KFAB), Lars T Eriksson, redogör för hur många kontorsrum som Safirenhuset skulle kunna inrymma efter ombyggnation. Cirka kontorsrum inryms enligt de skisser som redovisas. Förvaltningschefen mr kommunledningsförvaltningen, Mattias Jansson, redogör senare under sainanträdet för det inriktningsbeslut som kommunstyrelsen antog for Safirenhuset den 22 maj 2007, 146. Inriktningsbeslutet anger bland annat att KFAB uppdrogs att til den 1 oktober 2007 ta fram kostnadsbilder mr renoveringen av Safirenhuset. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härström, Gudrun Lindvall, Erik Liljencrantz, Robert Davidsson, Kristina Malmnäs samt VD:n för Katrineholms Fastighets AB, Lars T Eriksson och förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen, Mattias Jansson. Redogörelsen läggs til handlingama. Utdragsbestyrkande ß/I Protokollsuldragtill Akten

8 Sammantrãdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Hand1äggare: Johan Andersson Oelårsrapport för Katrineholms kommun per den 31 augusti 2007 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att följande mål utgår under personalperspektivet for kommunstyrelsen "ingen okontrolletad inpassering tilåts til Gröna Kulle i syfte au öka personalens säkerhet och trygghet. Genom installation av fjärrstyrt lås med portelefon och folj s upp genom enkät til personalen om tryggheten." 2. Vidare betonas att nämnderna ska genomfora de prioriteringar i verksamheten som är nödvändiga for en god ekonomisk hushå11ning framåt i tiden. 3. I övrigt 1äggs delårsrapporten til handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunledningsforvaltningen har genom ekonomikontoret lämnat en delårsrapport per den 31 augusti Delårsrapporten visar på delårsresultat för kommunen på 3,0 Moo (12,4 Mkr år 2006). Nämnderna har också uppdragits att redovisa prognoser for helåret. DWver detta ska nämnderna redo visa eventuella avvikelser mot fullmäktiges fastställda mål och uppdrag. Delårsrapporten visar en bild av ett ekonomiskt ansträngt läge där prognoserna visar mot ett underskott for helåret. Det innebär att kommunen inte klarar av det lagbundna balanskravet, vilket medför att underskottet måste tas med och täckas de tre kommande åren. Beträffande avvikelserapporteringen av mål och uppdrag har det för varje perspektivområde lämnats beskrivningar och förslag från verksamheterna, som ibland handlar om att mål borde utgå, revideras eller skjutas framåt i tiden. KLF har i delårsrapporten sammanställt dessa forslag med en bedömning av vilka mål som man anser bör utgå, revideras eller skjutas på framtiden. Ärendets handlingar. De1årsrapport, /":ei Utdragsbeslyrkande fpk Prolokollsutdragtill

9 -ø IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Monica Johansson, Göran Dahlström samt ekonomichefen Anne Andersson och forvaltningschefen Mattias Jansson. Ekonomichefen Anne Andersson anmäler fö1jande redaktionella ändringar i delårsrapporten: Juslerandessign Utdrags estyrande Sidan 25, under rubriken Uppföljning/avvikelse ska ordet positiv ändras til negativ i forsta meningen. Sidan 27, den prognostiserade avvikelsen for årsbudgeten är 260 tkr for kommunstyrelsen. Rubriken A vvikelserapportering av mål och uppdrag, Verksamhetsperspektivet, vård- och omsorgsnämnden, 23-timmarsmyndigheten korrigeras til 24-timínarsmyndigheten. (6Æ- Protokotlsuldrag till Akten

10 ~i IZatrineholms kommun \. Sammanlrådasdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Svar på motion om ungdomars kultur och fritidsgårdsaktiviteter Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunfullmäktige att bifaller motionen i följande beslutspunkter i. Större delei' av fritidsgårdsverksamheterna (fritidsgårdarna i Sköldinge, Forssjö, Strångsjö och Björkvik undantagna) flyttas den 1 januari 2008 från bildningsnämnden til kultur- och turismnämnden. Detta medför att 2,83 miljoner kronor flyttas från bildningsnämnden till kultur- och turismnämnden. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta förslag til reviderade reglementen for bildningsnämnden och kultur- och turismnämnden. Ärendebeskrivning Ane1i Hedberg (s) och Cecilia Björk (s) har inkommit med en motion om ungdomars kultur och fritidsgårdsaktiviteter. Motionen har foljande Iydelse "I Katrineholm är fritidsgårdsverksamheten organiserad under bildningsnämnden och bedrivs både i centralorten och i vis sa delar av landsbygden. Samtidigt bedrivs kulturverksamhet for ungdomar under kultur- och turismnämnden, exempelvis i ungdomarnas kulturhus, gamla palladium. Kultur och fritidsgårdsverksamheten är en viktig del i kommunens arbete med att erbjuda ungdomar en meningsfull fritidsysse1sättning. Det gäller det forebyggande sociala arbetet, mångfaldsarbetet, och inte minst värdegrundsarbetet. För att utveckla och kvalitetsforbättra kultur- och fritidsgårdsverksamheten i Katrineholm krävs en samordning de ekonomiska och organisatoriska resurserna. Även demokratiarbete bland ungdomar är en viktig pusselbit i ungdomarnas utveckling. Dessa frågor är organiserade under kommunledningsforvaltningen. En strävan bör vara att samordna även des sa med övrig ungdomsverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående foreslår vi Att fritidsgårdsverksamheterna flytas från Bildningsnämnden til Kultur- och turismnämnden. Juslerandessign Protokollsutdragtill GJ

11 Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen Att reglementena for bildningsnärden och kultur- och turismnämnden ändras i enlighet med ovanstående samt Att en utredning genomförs for att undersöka hur demokratiarbetet bland ungdomar kan samordnas på bästa sätt." Inkomna yttranden Kommunsekretariatet har översänt motionen for yttrande til bildningsnämnden, kultur- och tusmnärden samt kommunledningsforvaltningen. Kultur- Deh turismnåmnden Kultur- och turismnärden anser att motionens forslag om att fritidsgårdar bör överforas til kultur- och turismnärden ligger i linje med de satsningar som nämnden anser viktiga. I likhet med vad motionärerna mreslår kan samordningsvinster uppnås med ett sådant beslut. I linje med detta anser närden att kommunens arbete med ungdomar och demokratifrågor bör övermras til nämndens ansvarsområde. Bildningsförvaltningen Bildningsforvaltningens redogör i sitt ytande for de fordelar det finns när det gä11er att samordna fritidsgårdsverksareten med övriga kulturtbud for ungdomar i Katrineho1ms kommun. När det gäller Krtan och Tegelvilan menar de att forde1ar kan finnas när det gäl1er lokal och personal. Det kan också finnas mrde1ar som att personalen som arbetar med tonåringarnas fritids har gemensam strategi och värdegrund. En gemensam chef skulle ge tydliga mrdelar eftersom samarbetsmöjligheter med andra fritidsgårdar i kommunen skulle öka. Det skulle bli lättare att hävda gemensana mål for fritidsgårdsverksareten och lättare att samordna fortbildningsinsatser. Bi1dningsforvaltningen menar att personalen på Kryptan uttrycker optimism infor en övergång til kultur- och turismforvaltningen. Man upplever sig idag marginaliserade i den stora bildningsforvaltningen och tror sig kunna bli synliggjorda, på ett bättre sätt, inom kultur- och turismforvaltningen. Tegelvilan tror också på att verksareten kan tjäna på att organiseras under Ku1tuoch turismnärden. Den friviliga fritidsgårdsverksareten blir då samlad under samma tak. Det kan innebära en nytändning for fritidsgårdarna. Som det nu är lever gårdama sina egna liv utan något samarbete. ~ (')A Utdragsbestyrkande Protokollsutdragtill

12 _ a IZatrineholms kommun \. Sammantradesdalum Kommunstyrelsen När det gäller fritidsgårdarna i Sköldinge, Forssjö, Strångsjö och Björkvik bör de vara kvar i bi1dningsforvaltningen. En av huvudorsakerna til det är att den verksamet som bedrivs cirka två kvällar per vecka inte är jämforbar med den verksamhet som kan bedrivas på en fritidsgård som är öppen i stort sett alla kvällar. Det skulle bli extra administration om en annan mrvaltning var inblandad, vilket var fallet med tidigare organsation, fore Kommunledningsfärvaltningen Kommunledningsforvaltningen konstaterar att mrvaltningen vid årsskiftet tar bort tjänsten som ungdomssekreterare och ersätter den med en demokratiutvecklare. Förändrngen innebär en satsning på medborgardialog och 2008 ska gruppen unga prioriteras. Dessutom ska ett genusperspektiv genomsyra arbetet. Vidare konstaterar man att Katrineholms kommun fãtt genomgående låga betyg i SCB:s medborgardersökning samtidigt som arbetet i ungdomsfullmäktige inte fugerat tilfredställande. Förvaltningens satsning syftar til att öka känslan av delaktighet bland medborgara samt att mrbätta beslutsunderlaget mr kommunens po1itiker. Mot bakgrund av detta resonemang läggs ungdomsfullmäktige ned eftersom forvaltningen vil satsa på demokratiutveckling och prova nya former av inflytande. Avs1utningsvis konstaterar man att arbetet med ungdomar är positivt. Däremot gäller det att inte marginalisera gruppen. Vi hoppas kuna samarbeta över forvaltningsgränserna for att utveckla demokratin och forbättra möjligheten til inflytande for kommunens unga. Kompletterande uppgifer Enligt uppgift från Bildningsforvaltningen uppgår 2007 års budget for fritidsgårdsverksameter til 2,7 miljoner kronor. Ärendets handlingar. Motion om ungdomars kultur- och fritidsgårdsaktiviteter i Katrineholms kommun, Ku1tu- och fritidsnamnden remissvar om ungdomars kultur- och fritidsgårdsverksamheter i Katrineholms kommun, , sammanträdesprotokoll, 23. Kommunledningsforvaltningen remissvar om ungdomars kultur- och fritidsgårdsverksamheter i Katrineholms kommun, Yttrande från bildningsforvaltningen gällande motion om ungdomars kultur- och fritidsgårdsaktiviteter i Katrineho1ms kommun, Ârendet behandlas i bildningsnämnden Protokollsutdragtill Uldragsbestyanda GlI

13 Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Göran Dah1ström och yrkar att beslutspunten nummer ett ska komp1etteras med att det är större delen av fritidsgårdsverksameten som avses (fritidsgårdara i Sköldinge, Forssjö, Strånsjö och Björkvik undantagna) flytas til kultur- och tuismnärden. Under överläggnngara framkommer att den summa som med beslutet ska flytas til kultur- och tursmnärden uppgår til Propositon 2,83 miljoner kronor. Efter avslutad överläggning ställer ordmranden proposition på sitt eget forslag til beslut med hans tiläggsyrkande. Han finner att styrelsen biträder detta. Juslerandessign Utdragsbeslyrkande Gk Protokollsuldragtil Akten

14 -I IZatrineholms kommun \. Sammantradasdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Susane Sunnermark Förslag til VA-taxa 2008 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunllmäktige antar forslaget til V A-taxa for 2008, inklusive forslaget att låta 17 utgå ur forfattningssamlingen. De nuvarande paragraferna justeras och får nummer Ärendebeskrivning Taxa for Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggnng (VA-taxa) regleras i Katrineholms kommuns forfattningssamling nr 4.9. Service- och tekniknämnden har inkommit med ett fors1ag til ändrad V A-taxa for 2008 som innebär att. Förbrungsavgiften höjs med 1,30 kronor til 15,80 kronor/m3. Den fasta avgiften höjs med 90 kronor til kronor/år. Lägenhetsavgiften höjs med 140 kronor til kronor/år. Tomtyteavgiften höjs med 18 kronor til 158 kronor.. 17 utgår ur forfattningssamlingen. Paragraf 17 har i den nu gällande "Taxa for Katrineholms kommuns allmana vattenoch avloppsanläggning" fo1jande Iydelse "Avgifter enligt 13 är baserade på indextalet for i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras f'ar va-verket reglera avgiftsbe10ppen därefter, dock inte oftare än en gång år1igen. Vid reg1ering av taxan tilämpas foljande:. Tilägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.. Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexforändring som utgör skilnaden mellan det närast fore beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och indextalet för I omräknas til pro cent av sistnämnda tal. Erhållet procentta1 avrundas til närmaste hela tal. Tilägg eller avdrag avrudas i sin tur beträffande avgift enligt 13.1 a), c) och d) til näraste hela krontal samt beträffande avgift enligt 13.1 b) til närmaste hela öretal.. Beslutad avgiftsändring tilärpas från och med debiteringsperioden efter den dag som angetts i beslutet. Förde avgifter enligt 13.1 b), 13.3 och 13.6 samt 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, tilärpas r".. -( -) Utdragsbestyrande (6J Protokollsutdragtill Akten

15 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrãdesdalum Kommunstyrelsen dock avgiftsändring endast i fråga om den vattemnängd som förbrukas och den spilvattemnängd som släpps ut efter den i beslutet angivna dagen". Service- och tekniknämnden skriver med anledning av forslaget til V A-taxa for 2008 att kostnaderna för att driva och underhålla va-verk, pumpstationer och ledningsnät ökar på grund av stigande priser mr bland anat kemikalier, energi och personal men även beroende på att ledningsnätet byggs ut och får en större omfattning. Den nu mrestående utbyggnaden av den nya vattentäkten for Katrineholm kommer att öka de fasta kapitalkostnaderna. Sedan 2005 kommer cirka 60 pro cent av intäkterna från taxans rörliga del (avgiften per m3) och 40 pro cent från den fasta delen (fast avgift och lägenhetsavgift). Det omvända mrhållandet Yore, med hänsyn til de faktiska kostnaderna, önskvärt från huvudmanens perspektiv, men det har bedömts ge alltför liten möjlighet for abonnenterna att själva påverka sina utgifter. De nu foreslagna taxeforändringarna innebär att den rörliga förbrukningsavgiften ökar något mindre än de fasta kostnaderna. För en normalvila blir höjningen cirka 35 kronor per månad. För ett flerfamiljshus med 151ägenheter blir höjningen cirka 25 kronor per månad per lägenhet. Den nya taxan kommer efter beslut att redovisas som bilaga til protokollet under beteckningen kommunstyrelsens handling. Förändringarna införs också i kommunens författningssamling, KSF "Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch av1oppsanläggning". Ärendet handlingar. Protokoll från service- och tekniknämnden, , 76 - "Förslag til V A- taxa 2008". Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Gudrun Lindvall, Sten Holmgren, Pat Werner, Erik Liljencrantz, Kristina Malmnäs, Lars Härnström samt gatuchefen Arne Norlin. Under överläggningen påpekar Lars Härnström det inte framgår att den ovan angivna höjningen för ett flerfamilj shus som uppgår til 25 kronor per månad avser per lägenhet. Styrelsen noterar att detta kommer att korrigeras i protokollet. Jus\erandessign Uldragsbaslyrkande 134 Protokollsuldragtil Akten

16 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrãdesdalum Kommunstyrelsen Dm KS/2007: Handläggare: Susane Sunermark Förslag til ny renhållningstaxa för 2008 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfllmäktige antar service- och tekniknämndens arbetsutskotts forslag til ny renhållningstaxa for Ärendebeskrivning Taxan for hämtning av hushållsavfall blir oforändrad 2008 jämfort med En ny taxa som möjliggör hämtning av så kallade markbehållare vid flerfamiljshus infors från och med Taxan for slamtömning och latrin höjs med 3 pro cent vardera. Höjningen är kopp1ad til ökade transportkostnader och ökad behandlingskostnad. Från och med 2008 sker all hämtning av hushållsavfall i kärl. Det innebär att särski1d säcktaxa inte längre är aktuell och att den tas bort ut "Renhå11ningspriser for hushållsavfall i Katrineholms kommun". En del frekvensnivåer har också tagits bort i forslaget til ny renhållningstaxa. Taxehöjningar är markerade i fors1aget til renhållningspriser for hushållsavfall i Katrineholms kommun - både 2007 års taxa och den foreslagna taxan for 2008 finns angivna. Den nya renhållningstaxan kommer efter beslut att redo visas som bilaga til protokollet under beteckningen kommunstyrelsens handling. Förändringarna infors också i kommunens forfattningssamling, KSF "Taxa for Katrineholms allmänna vatten och avloppsanäggning". Ärendet handlingar. Protokoll från service- och teknknämndens arbetsutskott, , 77 - Förslag til ny renhållningstaxa. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Ewa Callhammar samt gatuchefen Are Norlin. Utdragsbestyrkande Y6)l Protokollsutdraglill Akten

17 -I IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson FaststalIande av avgifter inom vård- och omsorgsnamndens verksamhet Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunfullmäktige antar vård- och omsorgsnämndens förs1ag til nya avgifter inom de områden som omnämns i ärendets beskrivning. Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsnämnden foreslår au ändra fåljande avgifter;. Priset på matabonnemang höjs med 300kr/månad. Priset på matdistribution höjs med 5kr/portion. Hyra for lägenheter i särskilda boende höjs med 100kr/månad. Priset för trygghetslar höjs med 20 kr/månad. Egenavgiften höjs med 5kr/resa. Priset för rabatterad bussresa höjd med 5kr/resa. Priset för resor til dagverksamhet höjs med 50kr/månad Ärendets handlingar. Vård- och omsorgsnämndens förslag til ändringar av handling 26/2007 Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Monica Johansson och påpekar att au priset för resor til dagverksamheten avser per månad och inte per resa som anges i ärendebladet. Styrelsen noterar att detta kommer att korrigeras i protokollet. Utdragsbestyrkande 13-/;" Protokollsu\dragtill Akten

18 -I' IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdalum Bled Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Övergripande planering med budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunllmäktige beslutar foljande 1. Övergripande planering med drifts- och investeringsbudget for 2008 och plan 2009 och 2010 mr Katrineholms kommun faststä11s enligt upprättat forslag. 2. Skattesatsen fastställs til 21,98 kronor per skattekrona. 3. Proprieborgen tecknas for - Katrineho1ms Fastighet AB inom en totalram om 500 miljonerkronor - Katrineholms Industrihus AB inom en totalram om 110 miljoner kronor. 4. Större delen av fritidsgårdsverksameten flytas den 1 januari 2008 från bi1dningsnämnden til kultur och turismnamnden med tilhörande ekonomiska medel. 5. För att klara de framtida behoven hos kommunens medborgare samt uppnå god ekonomisk hushållning ska verksamheterna under mandatperioden anpassas efter de demo grafiska forutsättningarna. 6. Partistödet for 2008 fastställs en1igt foljande: - grundstöd kronor per parti - mandatbundet stöd kronor per mandat (75% av prisbasbeloppet 2007) 7. Under mandatperioden får omflytningar mellan och byte av verksametslokaler endast ske efter saråd med lokalresursplaneraren, oavsett om det kan ske inom befintliga ramar eller ej. 8. A vsätting til konstnärlig utsmyckning uppgår til kronor och beloppet ryms inom ramen for investeringsbudgeten. 9. Nämnderna uppdras att under december månad upprätta budget- och planeringsdokumentet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande planering. Reservation Mot beslutet til formån for Ewa Callhammars yrkande reserverar sig Ewa Callhamar, Robert Davidsson, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz och Bengt Andersson. Gudru Lindvall reserverar sig til formån for sitt yrkande. c:~ Utdragsbestyrande ß;l Protokollsuldragtill

19 Sammanlrädesdetum Bled Kommunstyrelsen Det av styrelsen antagna Övergripande planering med budget 2007 och plan redovisas som kommunstyrelsens handling nummer 51/2007. Ärendebeskrivning Mot bakgrund av kommunfullmäktiges planeringsförutsättningar (2007: 123) har kommunstyrelsen och nämnderna upprättat övergripande planering med budget för sina ansvarsområden. De olika planeringsdokumenten har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och vissa ändringar har fores1agits i det samlade majoritetsförslaget. Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. Taxor och avgifter som berör kultur- och fritidsnämnden och service- och tekniknämnden behand1as vid kommande sammanträde. Ärendets handlingar. Socialdemokraternas förslag til Övergripande planering med budget 2008 och plan Ekonomikontorets förteckning över genomförda justeringar under beredningsprocessen. Nämndernas protokollsutdrag. Nämndernas forslag til övergripande planering med budget. Tjänstemannaunderlag til övergripande planering med budget 2008 och plan , Katrineholms kommun (handlingama har bilagts akten) Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Gudrun Lindvall, Erik Liljencrantz, Anneli Hedberg, Kristina Malmnäs, Robert Davidsson, Inger Fredriksson, Ewa Callhammar, Joha Frondelius och Bengt Andersson. Färslag och yrkanden Ewa Callhammar yrkar att styrelsen ska anta det alternativa forslag til Övergripande planering med budget 2008 och plan för Katrineholms kommun som utarbetas av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Det alternativa förslaget redovisas som kommunstyrelsens handling nummer 52/2007. Gudrun Lindvall yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas budgetförslag for 2008 för Katrineholms kommun som redo visas som kommunstyrelsens handling nummer 53/2007. Pfotokollsutdraglill UldragsbesLyrkande ßA

20 -I IZatrineholms kommun \. Sammantràdesdatum Kommunstyrelsen B!ad Ordforanden, Göran Dahlström, yrkar att utöver föreslagna beslutspunkter ska närderna uppdras att under december månad upprätta budget- och planeringsdokumentet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande planering. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordmranden proposition på Ewa Callhanars yrkande, Gudrud Lindvalls yrkande och ordforandens eget forslag med hans tilläggsyrkande och finner att styrelsen biträder ordforandens eget forslag med tiläggsyrkande. Utdfagsbestyrkande ü,, Protokollsutdragtill Aken

21 -I IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Rapportering avej verkställda gynnande biståndsbeslut Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporterna av ej verkställda gynnande biståndsbeslut til handlingara. Ärendebeskrivning Bakgrnden til rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut är att Riksdagen den 30 maj 2006 i enlighet med mrslaget til ny lag i propositionen Nationell utvecklingsplanjor vård och omsorg om äldre (prop. 2005&06: 115) beslutade att inmra en rapporteringsskyldighet i socialtjänstlagen (SoL). Rapporteringen berör ej verkställda gynande beslut enligt 4 kap 1 och ska ske tillänsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunllmäkige. Vård- och omsorgsnärden och socialnärden har inkommit til kommunllmäktige med varsin rapport av ej verkställda gynnande biståndsbeslut mr det andra kvara1et Socialnärnden har inte några ej verkställda beslut for det andra kvartalet V ård- omsorgsnämnden rapporterar att man har fyra ej verkställda beslut inom äldreomsorgen. Rapporteringen från vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden redo visas i bilagda handlingar. Ärendets handlingar. Delegationsprotokoll, vård- och omsorgsnärden , 20.. Protokoll från socia1nämnden , 97. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytar sig Ewa Callhammar och Monica Johansson. Juslerandessign Uldragsbestyrande ßA Prolokollsutdragtill Akten

22 Sammantrãdesdalum Kommunstyrelsen Dm KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om förandrad delegation för kommunchefen Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning til kommunjuristens ytrande. Ärendebeskrivning Ewa Callhamar (fp) och Robert Davidsson (fp) har ingivit en motion med forslag om att delegationen mr kommunchefen att anställa chefer inom kommunstyrelsens verksaretsområde tas bort samt att kommunstyrelsen ska fatta beslut om anställande av chefer. Motionen har fö/jande Iydelse: "Katrineholms kommun utlyste cheftjänster, dels en som chef for kommunledningsforvaltningen tilika biträdande kommunchef, dels en chef for den nya forvaltningen Näringsliv och tilväxt under kommunstyrelsen. Det var många sökanden til båda dessa tjänster och kommunchef gick tilsamans med tjänstemän från personalkontoret igenom ansökningarna och valde ut fyra personer til vaie tjänst mr intervju. Tre intervjugrupper tilsattes som var inde1ade i foljande: tjänstemän från personalkontoret/politiker/kommunchef, fackliga representanter och en grupp som bestod av underställd personal från det "kontor" man ska bli chef över. Efter forsta intervjuomgången så skulle man utse två som gick vidare. Det blev en som gick vidare til chef över kommunledningsforvaltningen samt personalkontoret fick att ta fram yterligare en person från ansökningara och tre gick vidare til näringslivschef. Efter tester och intervjuomgång två utsågs den tilforordnade chefen Mattias Jansson til chef över kommunledningsmrvaltningen och til näringslivschef Erik Lenne. Mattias Jansson accepterade direkt. Innan Erik Lenne tackade ja vile han träffa personalgruppen och det stämde for båda mrst den 10 september. Efter detta besök bestämde Erik Hellqvist och Erik Lenne att han skulle lämna besked den 11 september. Enligt uppgift från Erik Lenne fick han under dagen ej kontakt med Erik Hellqvist som var på konferens och strax efter kl talade han in ett meddelande på Erik Hellqvists mobiltelefon där han medde1ade att han själv skulle vara upptagen med sitt nuvarande arbete under ~ ßku Uldragsbeslyrande Protokollsutdragtill

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

KALLELSE Datum 2007-03-14

KALLELSE Datum 2007-03-14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 2007-03-14 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 21 mars 2007, kl. 8.15 Plats Pelarsalen, Safiren Information Information om ansvarskommitténs

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer