ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'..."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e vice ordf6rande (s), Ewa Callhammar, 2:e vice ordförande, Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Berit Göthberg (s), Marie-Louise Karlsson (s), Jessica Ljunggren (s), Erik Liljencrantz (m), Bengt Andersson (m), Robert Davidsson (fp), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd), Gudrun Lindvall (mp) Claes Holm (s) Cecilia Björk (s), Karin Frisk (s), Reijo Eriksson (s), Âsa Thorell Russell (s), Alexander Luketa (s), Berit Hallén (m), Lars Härnström (m), Kristina Malmnäs (fp), Carina Björk- Andersson (fp), Sten Holmgren (c), Christina Forss (kd), Ami Rooth (mp), Lotta Back (v) Övriga deltagande Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, förvaltningschefmattias Jansson, kommunsekreterare Gunar Westermark, ekonomichefanne Andersson, näringslivsf6rvaltningschef Conny Petrén, vård- och omsorgschef Lena Andréasson, f6rvaltningschef Helene Björkqvist, f6rbundschefen för RAR Qla Viktorsson, f6rbundsstyrelsens l:e vice ordförande för RAR Mikael Edlund, ekonomichef Per-Âke Perman KF AB, vd Lars T Eriksson KF AB, f6rvaltningschefbjörnar Berg, gatuchef Arne Norlin, upphandlingsjurist Staffan Käiiström Utsesatljustera Jusleringens plalsoctid Bengt Andersson Kommunledningsf6rvaltningen Underskrifler Sakralerara Ordfõrande ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Justerande.12q/ak-=...uuu.uu BEVIS Jusleringenhartilkãnnagivitsgenomanslag Organ Sammanträdes datum DalumföT anslegs uppsauanda Kommunstyre1sen Datumfãranslags nedtagande '6",,,,,,,,1,,, Kommunledningsf6rvaltningen avprotokollel Underskrfl Utdragsbeslyrkande

2 Sammanlradesdatum Bled Kommunstyrelsen Presentation av nya förvaltningschefer Förvaltningschefen for vård- och omsorgsförvaltningen, Lena Andreasson, och fòrvaltningschefen for VIADIDAKT, Helene Björkqvist gör en kort presentation av sig själva. Båda har nyligen tilträtt sina tjänster. C'~ UldragsbBstyrkande oj- Prolokollsuldragtill

3 Sammanlrãdesdalum Kommunstyrelsen Dm KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Förvaltningschefen för kommunstyrelsens förvaltning Mattias Jansson och förvaltningschefen för näringsliv och tilväxt, Conny Petrén, redogör for den ekonomiska utfallsprognosen mr kommunstyrelsens ansvarsområden avseende september För kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas följande prognostiserade avvikelser: Ekonomikontoret kronor (rekrytering ekonomichef och konsultkostnad) Informationskontoret kronor (vakans) It-kontoret kronor (minskade utgifter) Kommunsekretariatet kronor (vakans) Kommunstyrelsens förvaltningsledning kronor (avgångsvederlag) Personalkontoret kronor (arbetsmiljöinsatser) Totalt for forvaltningen kronor Politisk ledning kronor (pensionärsrådet och handikapprådet) Kommunchefen (ej budgeterat för forvaltningschefsgruppen) Näringslivsförva1tningen kronor (vakans) Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius, Robert Davidsson samt förvaltningschefen för kommunstyrelsens mrvaltning, Mattias Jansson, och förvaltningschefen mr näringslivsförvaltningen, Conny Petrén. Redogörelsen läggs till handlingarna. ~ Akten 0,A Uldragsbestyrkande Prolokollsuldraglill

4 Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun Ekonomichefen Anne Andersson redovisar utfallsprognosen for namnderna avseende september Två nämnder visar forändringar från foregående prognos: Bildningsnämnden -1,4 miljoner kronor (-1,9 miljoner enligt foregående prognos) Kommunstyrelsen kronor ( kronor enligt föregående prognos) Redovisningen läggs til handlingarna. ok Prolokollsuldragtill Akten

5 Sammantrãdesdalum Kommunstyre1sen Dnr KS/2007: Gemensam VA-organisation - lägesrapport Förvaltningschefen for service- och teknikmrvaltningen, Björnar Berg, redogör för det pågående arbetet med att ta tram ett beslutsunderlag mr en gemensam organisation inom VA och renhållning med Flen och Vingåker. Ett sammanträde planeras att hållas under någon gång under perioden 7-14 januari 2008 vid vilket de tre kommunerna deltar med respektive kommunstyre1se. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Inger Fredriksson, Monica Johansson, Gudrun Lindvall samt förvaltningschefen för service- och teknikforvaltningen, Björnar Berg och förvaltningschefen for kommunledningsförvaltningen, Mattias Jansson. Redogörelsen läggs til handlingarna. Juslerandessign \'?iæ Protokollsuldragtill Akten

6 -I IZatrineholms kommun \. SA~MANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrãdesdalum Bled Kommunstyrelsen Rapport om RAR (Rehabiltera och Aktivera med gemensamma Resurser) Förbundsstyrelsens l:e vice ordförande för RAR, Mikael Edlund och förbundschefen for RAR, Ola Viktorsson informerar om det arbete som bedrivs inom RAR. Med stöd av Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet har F örsäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Landstinget och länets samtliga nio kommuner gått samman som medlemmar i Samordningsforbundet RAR i Sörmland. Samordningsförbundets uppgifter och tilgängliga medel utgör en möjlighet till utveckling, förstärkning och komplement til den samverkan som i övrigt sker mellan myndigheter och organisationer i länet. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Monica Johansson, Bengt Andersson, Göran Dahlström samt förbundsstyrelsens l:e vice ordforande för RAR, Mikael Edlund och mrbundschefen för RAR, Ola Viktorsson. Juslerandessign Protokollsutdraglill Uldragsbeslyrande ßA-

7 Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2006: Handläggare: Johan Andersson Redovisning av möjligheten att bygga om Safirenhuset til förvaltningsbyggnad VD:n for Katrineholms Fastighets AB (KFAB), Lars T Eriksson, redogör för hur många kontorsrum som Safirenhuset skulle kunna inrymma efter ombyggnation. Cirka kontorsrum inryms enligt de skisser som redovisas. Förvaltningschefen mr kommunledningsförvaltningen, Mattias Jansson, redogör senare under sainanträdet för det inriktningsbeslut som kommunstyrelsen antog for Safirenhuset den 22 maj 2007, 146. Inriktningsbeslutet anger bland annat att KFAB uppdrogs att til den 1 oktober 2007 ta fram kostnadsbilder mr renoveringen av Safirenhuset. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härström, Gudrun Lindvall, Erik Liljencrantz, Robert Davidsson, Kristina Malmnäs samt VD:n för Katrineholms Fastighets AB, Lars T Eriksson och förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen, Mattias Jansson. Redogörelsen läggs til handlingama. Utdragsbestyrkande ß/I Protokollsuldragtill Akten

8 Sammantrãdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Hand1äggare: Johan Andersson Oelårsrapport för Katrineholms kommun per den 31 augusti 2007 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att följande mål utgår under personalperspektivet for kommunstyrelsen "ingen okontrolletad inpassering tilåts til Gröna Kulle i syfte au öka personalens säkerhet och trygghet. Genom installation av fjärrstyrt lås med portelefon och folj s upp genom enkät til personalen om tryggheten." 2. Vidare betonas att nämnderna ska genomfora de prioriteringar i verksamheten som är nödvändiga for en god ekonomisk hushå11ning framåt i tiden. 3. I övrigt 1äggs delårsrapporten til handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunledningsforvaltningen har genom ekonomikontoret lämnat en delårsrapport per den 31 augusti Delårsrapporten visar på delårsresultat för kommunen på 3,0 Moo (12,4 Mkr år 2006). Nämnderna har också uppdragits att redovisa prognoser for helåret. DWver detta ska nämnderna redo visa eventuella avvikelser mot fullmäktiges fastställda mål och uppdrag. Delårsrapporten visar en bild av ett ekonomiskt ansträngt läge där prognoserna visar mot ett underskott for helåret. Det innebär att kommunen inte klarar av det lagbundna balanskravet, vilket medför att underskottet måste tas med och täckas de tre kommande åren. Beträffande avvikelserapporteringen av mål och uppdrag har det för varje perspektivområde lämnats beskrivningar och förslag från verksamheterna, som ibland handlar om att mål borde utgå, revideras eller skjutas framåt i tiden. KLF har i delårsrapporten sammanställt dessa forslag med en bedömning av vilka mål som man anser bör utgå, revideras eller skjutas på framtiden. Ärendets handlingar. De1årsrapport, /":ei Utdragsbeslyrkande fpk Prolokollsutdragtill

9 -ø IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Monica Johansson, Göran Dahlström samt ekonomichefen Anne Andersson och forvaltningschefen Mattias Jansson. Ekonomichefen Anne Andersson anmäler fö1jande redaktionella ändringar i delårsrapporten: Juslerandessign Utdrags estyrande Sidan 25, under rubriken Uppföljning/avvikelse ska ordet positiv ändras til negativ i forsta meningen. Sidan 27, den prognostiserade avvikelsen for årsbudgeten är 260 tkr for kommunstyrelsen. Rubriken A vvikelserapportering av mål och uppdrag, Verksamhetsperspektivet, vård- och omsorgsnämnden, 23-timmarsmyndigheten korrigeras til 24-timínarsmyndigheten. (6Æ- Protokotlsuldrag till Akten

10 ~i IZatrineholms kommun \. Sammanlrådasdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Svar på motion om ungdomars kultur och fritidsgårdsaktiviteter Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunfullmäktige att bifaller motionen i följande beslutspunkter i. Större delei' av fritidsgårdsverksamheterna (fritidsgårdarna i Sköldinge, Forssjö, Strångsjö och Björkvik undantagna) flyttas den 1 januari 2008 från bildningsnämnden til kultur- och turismnämnden. Detta medför att 2,83 miljoner kronor flyttas från bildningsnämnden till kultur- och turismnämnden. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta förslag til reviderade reglementen for bildningsnämnden och kultur- och turismnämnden. Ärendebeskrivning Ane1i Hedberg (s) och Cecilia Björk (s) har inkommit med en motion om ungdomars kultur och fritidsgårdsaktiviteter. Motionen har foljande Iydelse "I Katrineholm är fritidsgårdsverksamheten organiserad under bildningsnämnden och bedrivs både i centralorten och i vis sa delar av landsbygden. Samtidigt bedrivs kulturverksamhet for ungdomar under kultur- och turismnämnden, exempelvis i ungdomarnas kulturhus, gamla palladium. Kultur och fritidsgårdsverksamheten är en viktig del i kommunens arbete med att erbjuda ungdomar en meningsfull fritidsysse1sättning. Det gäller det forebyggande sociala arbetet, mångfaldsarbetet, och inte minst värdegrundsarbetet. För att utveckla och kvalitetsforbättra kultur- och fritidsgårdsverksamheten i Katrineholm krävs en samordning de ekonomiska och organisatoriska resurserna. Även demokratiarbete bland ungdomar är en viktig pusselbit i ungdomarnas utveckling. Dessa frågor är organiserade under kommunledningsforvaltningen. En strävan bör vara att samordna även des sa med övrig ungdomsverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående foreslår vi Att fritidsgårdsverksamheterna flytas från Bildningsnämnden til Kultur- och turismnämnden. Juslerandessign Protokollsutdragtill GJ

11 Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen Att reglementena for bildningsnärden och kultur- och turismnämnden ändras i enlighet med ovanstående samt Att en utredning genomförs for att undersöka hur demokratiarbetet bland ungdomar kan samordnas på bästa sätt." Inkomna yttranden Kommunsekretariatet har översänt motionen for yttrande til bildningsnämnden, kultur- och tusmnärden samt kommunledningsforvaltningen. Kultur- Deh turismnåmnden Kultur- och turismnärden anser att motionens forslag om att fritidsgårdar bör överforas til kultur- och turismnärden ligger i linje med de satsningar som nämnden anser viktiga. I likhet med vad motionärerna mreslår kan samordningsvinster uppnås med ett sådant beslut. I linje med detta anser närden att kommunens arbete med ungdomar och demokratifrågor bör övermras til nämndens ansvarsområde. Bildningsförvaltningen Bildningsforvaltningens redogör i sitt ytande for de fordelar det finns när det gä11er att samordna fritidsgårdsverksareten med övriga kulturtbud for ungdomar i Katrineho1ms kommun. När det gäller Krtan och Tegelvilan menar de att forde1ar kan finnas när det gäl1er lokal och personal. Det kan också finnas mrde1ar som att personalen som arbetar med tonåringarnas fritids har gemensam strategi och värdegrund. En gemensam chef skulle ge tydliga mrdelar eftersom samarbetsmöjligheter med andra fritidsgårdar i kommunen skulle öka. Det skulle bli lättare att hävda gemensana mål for fritidsgårdsverksareten och lättare att samordna fortbildningsinsatser. Bi1dningsforvaltningen menar att personalen på Kryptan uttrycker optimism infor en övergång til kultur- och turismforvaltningen. Man upplever sig idag marginaliserade i den stora bildningsforvaltningen och tror sig kunna bli synliggjorda, på ett bättre sätt, inom kultur- och turismforvaltningen. Tegelvilan tror också på att verksareten kan tjäna på att organiseras under Ku1tuoch turismnärden. Den friviliga fritidsgårdsverksareten blir då samlad under samma tak. Det kan innebära en nytändning for fritidsgårdarna. Som det nu är lever gårdama sina egna liv utan något samarbete. ~ (')A Utdragsbestyrkande Protokollsutdragtill

12 _ a IZatrineholms kommun \. Sammantradesdalum Kommunstyrelsen När det gäller fritidsgårdarna i Sköldinge, Forssjö, Strångsjö och Björkvik bör de vara kvar i bi1dningsforvaltningen. En av huvudorsakerna til det är att den verksamet som bedrivs cirka två kvällar per vecka inte är jämforbar med den verksamhet som kan bedrivas på en fritidsgård som är öppen i stort sett alla kvällar. Det skulle bli extra administration om en annan mrvaltning var inblandad, vilket var fallet med tidigare organsation, fore Kommunledningsfärvaltningen Kommunledningsforvaltningen konstaterar att mrvaltningen vid årsskiftet tar bort tjänsten som ungdomssekreterare och ersätter den med en demokratiutvecklare. Förändrngen innebär en satsning på medborgardialog och 2008 ska gruppen unga prioriteras. Dessutom ska ett genusperspektiv genomsyra arbetet. Vidare konstaterar man att Katrineholms kommun fãtt genomgående låga betyg i SCB:s medborgardersökning samtidigt som arbetet i ungdomsfullmäktige inte fugerat tilfredställande. Förvaltningens satsning syftar til att öka känslan av delaktighet bland medborgara samt att mrbätta beslutsunderlaget mr kommunens po1itiker. Mot bakgrund av detta resonemang läggs ungdomsfullmäktige ned eftersom forvaltningen vil satsa på demokratiutveckling och prova nya former av inflytande. Avs1utningsvis konstaterar man att arbetet med ungdomar är positivt. Däremot gäller det att inte marginalisera gruppen. Vi hoppas kuna samarbeta över forvaltningsgränserna for att utveckla demokratin och forbättra möjligheten til inflytande for kommunens unga. Kompletterande uppgifer Enligt uppgift från Bildningsforvaltningen uppgår 2007 års budget for fritidsgårdsverksameter til 2,7 miljoner kronor. Ärendets handlingar. Motion om ungdomars kultur- och fritidsgårdsaktiviteter i Katrineholms kommun, Ku1tu- och fritidsnamnden remissvar om ungdomars kultur- och fritidsgårdsverksamheter i Katrineholms kommun, , sammanträdesprotokoll, 23. Kommunledningsforvaltningen remissvar om ungdomars kultur- och fritidsgårdsverksamheter i Katrineholms kommun, Yttrande från bildningsforvaltningen gällande motion om ungdomars kultur- och fritidsgårdsaktiviteter i Katrineho1ms kommun, Ârendet behandlas i bildningsnämnden Protokollsutdragtill Uldragsbestyanda GlI

13 Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Göran Dah1ström och yrkar att beslutspunten nummer ett ska komp1etteras med att det är större delen av fritidsgårdsverksameten som avses (fritidsgårdara i Sköldinge, Forssjö, Strånsjö och Björkvik undantagna) flytas til kultur- och tuismnärden. Under överläggnngara framkommer att den summa som med beslutet ska flytas til kultur- och tursmnärden uppgår til Propositon 2,83 miljoner kronor. Efter avslutad överläggning ställer ordmranden proposition på sitt eget forslag til beslut med hans tiläggsyrkande. Han finner att styrelsen biträder detta. Juslerandessign Utdragsbeslyrkande Gk Protokollsuldragtil Akten

14 -I IZatrineholms kommun \. Sammantradasdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Susane Sunnermark Förslag til VA-taxa 2008 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunllmäktige antar forslaget til V A-taxa for 2008, inklusive forslaget att låta 17 utgå ur forfattningssamlingen. De nuvarande paragraferna justeras och får nummer Ärendebeskrivning Taxa for Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggnng (VA-taxa) regleras i Katrineholms kommuns forfattningssamling nr 4.9. Service- och tekniknämnden har inkommit med ett fors1ag til ändrad V A-taxa for 2008 som innebär att. Förbrungsavgiften höjs med 1,30 kronor til 15,80 kronor/m3. Den fasta avgiften höjs med 90 kronor til kronor/år. Lägenhetsavgiften höjs med 140 kronor til kronor/år. Tomtyteavgiften höjs med 18 kronor til 158 kronor.. 17 utgår ur forfattningssamlingen. Paragraf 17 har i den nu gällande "Taxa for Katrineholms kommuns allmana vattenoch avloppsanläggning" fo1jande Iydelse "Avgifter enligt 13 är baserade på indextalet for i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras f'ar va-verket reglera avgiftsbe10ppen därefter, dock inte oftare än en gång år1igen. Vid reg1ering av taxan tilämpas foljande:. Tilägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.. Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexforändring som utgör skilnaden mellan det närast fore beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och indextalet för I omräknas til pro cent av sistnämnda tal. Erhållet procentta1 avrundas til närmaste hela tal. Tilägg eller avdrag avrudas i sin tur beträffande avgift enligt 13.1 a), c) och d) til näraste hela krontal samt beträffande avgift enligt 13.1 b) til närmaste hela öretal.. Beslutad avgiftsändring tilärpas från och med debiteringsperioden efter den dag som angetts i beslutet. Förde avgifter enligt 13.1 b), 13.3 och 13.6 samt 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, tilärpas r".. -( -) Utdragsbestyrande (6J Protokollsutdragtill Akten

15 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrãdesdalum Kommunstyrelsen dock avgiftsändring endast i fråga om den vattemnängd som förbrukas och den spilvattemnängd som släpps ut efter den i beslutet angivna dagen". Service- och tekniknämnden skriver med anledning av forslaget til V A-taxa for 2008 att kostnaderna för att driva och underhålla va-verk, pumpstationer och ledningsnät ökar på grund av stigande priser mr bland anat kemikalier, energi och personal men även beroende på att ledningsnätet byggs ut och får en större omfattning. Den nu mrestående utbyggnaden av den nya vattentäkten for Katrineholm kommer att öka de fasta kapitalkostnaderna. Sedan 2005 kommer cirka 60 pro cent av intäkterna från taxans rörliga del (avgiften per m3) och 40 pro cent från den fasta delen (fast avgift och lägenhetsavgift). Det omvända mrhållandet Yore, med hänsyn til de faktiska kostnaderna, önskvärt från huvudmanens perspektiv, men det har bedömts ge alltför liten möjlighet for abonnenterna att själva påverka sina utgifter. De nu foreslagna taxeforändringarna innebär att den rörliga förbrukningsavgiften ökar något mindre än de fasta kostnaderna. För en normalvila blir höjningen cirka 35 kronor per månad. För ett flerfamiljshus med 151ägenheter blir höjningen cirka 25 kronor per månad per lägenhet. Den nya taxan kommer efter beslut att redovisas som bilaga til protokollet under beteckningen kommunstyrelsens handling. Förändringarna införs också i kommunens författningssamling, KSF "Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch av1oppsanläggning". Ärendet handlingar. Protokoll från service- och tekniknämnden, , 76 - "Förslag til V A- taxa 2008". Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Gudrun Lindvall, Sten Holmgren, Pat Werner, Erik Liljencrantz, Kristina Malmnäs, Lars Härnström samt gatuchefen Arne Norlin. Under överläggningen påpekar Lars Härnström det inte framgår att den ovan angivna höjningen för ett flerfamilj shus som uppgår til 25 kronor per månad avser per lägenhet. Styrelsen noterar att detta kommer att korrigeras i protokollet. Jus\erandessign Uldragsbaslyrkande 134 Protokollsuldragtil Akten

16 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrãdesdalum Kommunstyrelsen Dm KS/2007: Handläggare: Susane Sunermark Förslag til ny renhållningstaxa för 2008 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfllmäktige antar service- och tekniknämndens arbetsutskotts forslag til ny renhållningstaxa for Ärendebeskrivning Taxan for hämtning av hushållsavfall blir oforändrad 2008 jämfort med En ny taxa som möjliggör hämtning av så kallade markbehållare vid flerfamiljshus infors från och med Taxan for slamtömning och latrin höjs med 3 pro cent vardera. Höjningen är kopp1ad til ökade transportkostnader och ökad behandlingskostnad. Från och med 2008 sker all hämtning av hushållsavfall i kärl. Det innebär att särski1d säcktaxa inte längre är aktuell och att den tas bort ut "Renhå11ningspriser for hushållsavfall i Katrineholms kommun". En del frekvensnivåer har också tagits bort i forslaget til ny renhållningstaxa. Taxehöjningar är markerade i fors1aget til renhållningspriser for hushållsavfall i Katrineholms kommun - både 2007 års taxa och den foreslagna taxan for 2008 finns angivna. Den nya renhållningstaxan kommer efter beslut att redo visas som bilaga til protokollet under beteckningen kommunstyrelsens handling. Förändringarna infors också i kommunens forfattningssamling, KSF "Taxa for Katrineholms allmänna vatten och avloppsanäggning". Ärendet handlingar. Protokoll från service- och teknknämndens arbetsutskott, , 77 - Förslag til ny renhållningstaxa. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Ewa Callhammar samt gatuchefen Are Norlin. Utdragsbestyrkande Y6)l Protokollsutdraglill Akten

17 -I IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson FaststalIande av avgifter inom vård- och omsorgsnamndens verksamhet Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunfullmäktige antar vård- och omsorgsnämndens förs1ag til nya avgifter inom de områden som omnämns i ärendets beskrivning. Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsnämnden foreslår au ändra fåljande avgifter;. Priset på matabonnemang höjs med 300kr/månad. Priset på matdistribution höjs med 5kr/portion. Hyra for lägenheter i särskilda boende höjs med 100kr/månad. Priset för trygghetslar höjs med 20 kr/månad. Egenavgiften höjs med 5kr/resa. Priset för rabatterad bussresa höjd med 5kr/resa. Priset för resor til dagverksamhet höjs med 50kr/månad Ärendets handlingar. Vård- och omsorgsnämndens förslag til ändringar av handling 26/2007 Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Monica Johansson och påpekar att au priset för resor til dagverksamheten avser per månad och inte per resa som anges i ärendebladet. Styrelsen noterar att detta kommer att korrigeras i protokollet. Utdragsbestyrkande 13-/;" Protokollsu\dragtill Akten

18 -I' IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdalum Bled Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Övergripande planering med budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunllmäktige beslutar foljande 1. Övergripande planering med drifts- och investeringsbudget for 2008 och plan 2009 och 2010 mr Katrineholms kommun faststä11s enligt upprättat forslag. 2. Skattesatsen fastställs til 21,98 kronor per skattekrona. 3. Proprieborgen tecknas for - Katrineho1ms Fastighet AB inom en totalram om 500 miljonerkronor - Katrineholms Industrihus AB inom en totalram om 110 miljoner kronor. 4. Större delen av fritidsgårdsverksameten flytas den 1 januari 2008 från bi1dningsnämnden til kultur och turismnamnden med tilhörande ekonomiska medel. 5. För att klara de framtida behoven hos kommunens medborgare samt uppnå god ekonomisk hushållning ska verksamheterna under mandatperioden anpassas efter de demo grafiska forutsättningarna. 6. Partistödet for 2008 fastställs en1igt foljande: - grundstöd kronor per parti - mandatbundet stöd kronor per mandat (75% av prisbasbeloppet 2007) 7. Under mandatperioden får omflytningar mellan och byte av verksametslokaler endast ske efter saråd med lokalresursplaneraren, oavsett om det kan ske inom befintliga ramar eller ej. 8. A vsätting til konstnärlig utsmyckning uppgår til kronor och beloppet ryms inom ramen for investeringsbudgeten. 9. Nämnderna uppdras att under december månad upprätta budget- och planeringsdokumentet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande planering. Reservation Mot beslutet til formån for Ewa Callhammars yrkande reserverar sig Ewa Callhamar, Robert Davidsson, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz och Bengt Andersson. Gudru Lindvall reserverar sig til formån for sitt yrkande. c:~ Utdragsbestyrande ß;l Protokollsuldragtill

19 Sammanlrädesdetum Bled Kommunstyrelsen Det av styrelsen antagna Övergripande planering med budget 2007 och plan redovisas som kommunstyrelsens handling nummer 51/2007. Ärendebeskrivning Mot bakgrund av kommunfullmäktiges planeringsförutsättningar (2007: 123) har kommunstyrelsen och nämnderna upprättat övergripande planering med budget för sina ansvarsområden. De olika planeringsdokumenten har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och vissa ändringar har fores1agits i det samlade majoritetsförslaget. Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. Taxor och avgifter som berör kultur- och fritidsnämnden och service- och tekniknämnden behand1as vid kommande sammanträde. Ärendets handlingar. Socialdemokraternas förslag til Övergripande planering med budget 2008 och plan Ekonomikontorets förteckning över genomförda justeringar under beredningsprocessen. Nämndernas protokollsutdrag. Nämndernas forslag til övergripande planering med budget. Tjänstemannaunderlag til övergripande planering med budget 2008 och plan , Katrineholms kommun (handlingama har bilagts akten) Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Gudrun Lindvall, Erik Liljencrantz, Anneli Hedberg, Kristina Malmnäs, Robert Davidsson, Inger Fredriksson, Ewa Callhammar, Joha Frondelius och Bengt Andersson. Färslag och yrkanden Ewa Callhammar yrkar att styrelsen ska anta det alternativa forslag til Övergripande planering med budget 2008 och plan för Katrineholms kommun som utarbetas av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Det alternativa förslaget redovisas som kommunstyrelsens handling nummer 52/2007. Gudrun Lindvall yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas budgetförslag for 2008 för Katrineholms kommun som redo visas som kommunstyrelsens handling nummer 53/2007. Pfotokollsutdraglill UldragsbesLyrkande ßA

20 -I IZatrineholms kommun \. Sammantràdesdatum Kommunstyrelsen B!ad Ordforanden, Göran Dahlström, yrkar att utöver föreslagna beslutspunkter ska närderna uppdras att under december månad upprätta budget- och planeringsdokumentet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande planering. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordmranden proposition på Ewa Callhanars yrkande, Gudrud Lindvalls yrkande och ordforandens eget forslag med hans tilläggsyrkande och finner att styrelsen biträder ordforandens eget forslag med tiläggsyrkande. Utdfagsbestyrkande ü,, Protokollsutdragtill Aken

21 -I IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Rapportering avej verkställda gynnande biståndsbeslut Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporterna av ej verkställda gynnande biståndsbeslut til handlingara. Ärendebeskrivning Bakgrnden til rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut är att Riksdagen den 30 maj 2006 i enlighet med mrslaget til ny lag i propositionen Nationell utvecklingsplanjor vård och omsorg om äldre (prop. 2005&06: 115) beslutade att inmra en rapporteringsskyldighet i socialtjänstlagen (SoL). Rapporteringen berör ej verkställda gynande beslut enligt 4 kap 1 och ska ske tillänsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunllmäkige. Vård- och omsorgsnärden och socialnärden har inkommit til kommunllmäktige med varsin rapport av ej verkställda gynnande biståndsbeslut mr det andra kvara1et Socialnärnden har inte några ej verkställda beslut for det andra kvartalet V ård- omsorgsnämnden rapporterar att man har fyra ej verkställda beslut inom äldreomsorgen. Rapporteringen från vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden redo visas i bilagda handlingar. Ärendets handlingar. Delegationsprotokoll, vård- och omsorgsnärden , 20.. Protokoll från socia1nämnden , 97. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytar sig Ewa Callhammar och Monica Johansson. Juslerandessign Uldragsbestyrande ßA Prolokollsutdragtill Akten

22 Sammantrãdesdalum Kommunstyrelsen Dm KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om förandrad delegation för kommunchefen Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning til kommunjuristens ytrande. Ärendebeskrivning Ewa Callhamar (fp) och Robert Davidsson (fp) har ingivit en motion med forslag om att delegationen mr kommunchefen att anställa chefer inom kommunstyrelsens verksaretsområde tas bort samt att kommunstyrelsen ska fatta beslut om anställande av chefer. Motionen har fö/jande Iydelse: "Katrineholms kommun utlyste cheftjänster, dels en som chef for kommunledningsforvaltningen tilika biträdande kommunchef, dels en chef for den nya forvaltningen Näringsliv och tilväxt under kommunstyrelsen. Det var många sökanden til båda dessa tjänster och kommunchef gick tilsamans med tjänstemän från personalkontoret igenom ansökningarna och valde ut fyra personer til vaie tjänst mr intervju. Tre intervjugrupper tilsattes som var inde1ade i foljande: tjänstemän från personalkontoret/politiker/kommunchef, fackliga representanter och en grupp som bestod av underställd personal från det "kontor" man ska bli chef över. Efter forsta intervjuomgången så skulle man utse två som gick vidare. Det blev en som gick vidare til chef över kommunledningsforvaltningen samt personalkontoret fick att ta fram yterligare en person från ansökningara och tre gick vidare til näringslivschef. Efter tester och intervjuomgång två utsågs den tilforordnade chefen Mattias Jansson til chef över kommunledningsmrvaltningen och til näringslivschef Erik Lenne. Mattias Jansson accepterade direkt. Innan Erik Lenne tackade ja vile han träffa personalgruppen och det stämde for båda mrst den 10 september. Efter detta besök bestämde Erik Hellqvist och Erik Lenne att han skulle lämna besked den 11 september. Enligt uppgift från Erik Lenne fick han under dagen ej kontakt med Erik Hellqvist som var på konferens och strax efter kl talade han in ett meddelande på Erik Hellqvists mobiltelefon där han medde1ade att han själv skulle vara upptagen med sitt nuvarande arbete under ~ ßku Uldragsbeslyrande Protokollsutdragtill

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdalum Kommunstyrelsen 2007-09-19 I Plalsocltid Beslutande Tjanstgõrande ersätlare Ersãltare Övriga deltagande Ulsesattjustera Justeringens platsochtid

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.00 Beslutande Lars-Åke Lindman (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Inger Widman (s) Dan Hedblom (s) Leif Thor (m) Siw

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

JA~~~~~6L Paragrafer 70-99 ~. IZatrineholms kommun \.

JA~~~~~6L Paragrafer 70-99 ~. IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen 2009-04-29 I Plats och lid KTS-salen, Vita Huset kl 08.00- I 6. I 5 Beslulande Tjänstgõrande ersãtlare Ersätlare Ovriga dellagande Utsesattjustera

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer