Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset kl Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson"

Transkript

1 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, Mikael Sternemar (fp) Jeanette Loy (m), Övriga deltagare Bertil Andersson, ekonomichef, Jan Bornestig, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, 01 BertilBäckman, teknisk chef, Christina Gustafson, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen, 01 Isolde Johansson, sekreterare Lars Fröding, kommunchef Jan Simonsson, näringslivsutvecklare, Rune Evensson (s), ordförande, omsorgsnämnden, 01 Anders Sandgren (m), vice ordförande, omsorgsnämnden, 01 Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset kl Isolde Johansson Rolf Mattsson Rose-Marie Åkerblom BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt kommunallag: Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Marie Hermansson/ Ulrika Möller K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Sida: 1(41)

2 01 Dnr KA 04/001 Budgetförutsättningar Inledning Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Sotenäs kommun skall kommunledningen, efter att under våren ha diskuterat med berörda nämnder, utfärda budgetanvisningar för kommande år. Det är därför viktigt att redan nu göra en bedömning av förutsättningarna för budget 2005 och att kommunledningen slår fast vissa riktlinjer inför den dialog med nämnderna som startar i och med bokslutsberedningen i början av mars. Allmänt De närmaste årens samhällsekonomiska utveckling ser sämre ut i än i höstas. Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för 2005 bli 3,0 Mkr lägre och för ,6 Mkr lägre än vad som beräknades i planen för Sotenäs kommun har fortsatt ett stort behov av att styra sin verksamhet så att verksamhetens volym, brukarnas behov och skattemedlen står i samklang med varandra. Med befolkningsprognoser, skatteberäkningar och kunskaper från verksamheterna som grund bör kommunstyrelsen ta ställning till utvecklingsområden och budgetanpassningar i kommunens verksamhet. Finansiella mål Kommunens mål är att långsiktigt vidmakthålla en sund ekonomi och att årligen minst tillgodose lagens krav på balans mellan intäkter och kostnader. Inför 2004 sammanfattades målen som - Balanserad resultatbudget - Täckning av 2002 års underskott - Investeringar utan upplåning De senaste åren har i stort sett varje ny skatteprognos inneburit en försämring av det beräknade utfallet. Mot bakgrund av detta kan det vara lämpligt att när budgetanvisningarnas tas fram ha ett resultatmål på 2% av skatte- och bidragsintäkter vilket motsvarar ca 7,2 Mkr. På det sättet ger man nämnderna förutsättningar att ta fram budgetförslag som förhoppningsvis inte behöver revideras utifrån vikande skatteintäkter. När det gäller investeringar innebär målsättningen finansiering utan upplåning att man har att tillgå summan av avskrivningar och det överskott som ett positivt resultat medför. Med tanke på de senaste årens försämrade likviditet är det K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(41)

3 önskvärt att hålla investeringarna på en nivå som möjliggör en fondering av pengar för att möta kommande års ökande pensionsutbetalningar. Om investeringarna hålls inom avskrivningsutrymmet frigörs medel motsvarande årets överskott till fondering. Ett eventuellt underskott 2003 bör givetvis också täckas i 2005 års budget. Ett förslag på finansiella mål för 2005 blir enligt dessa förutsättningar då: - Årets resultat skall uppgå till 2% av skatte- och bidragsintäkter. - Täckning av eventuellt underskott från Investeringar inom avskrivningsutrymmet. Övergripande förutsättningar De övergripande förutsättningar som gällde i flerårsplanen bedöms inte ha förändrats vilket innebär: - innevånarantal oförändrad skattesats 21,74 kr per skattekrona - löneökningarna överstiger inte 3,8%. - den årliga prisutvecklingen bedöms till 2,0% Osäkerhetsfaktorer: - utfallet av LSS-utjämningen - effekterna av det nya förslaget om kommunal utjämning (SOU 2003:88) Verksamheternas kostnadsnivå och förväntade framtida behov En jämförelse med övriga landet visar att kommunen fortsatt ligger kostnadsmässigt högt inom de flesta områden och att vi därmed också har en hög servicegrad och en hög kvalitet i den service vi levererar till medborgarna. Genom studier av befolkningsunderlaget och en fortsatt anpassning av servicen till denna framgår det att det finns behov av att förändra fördelningen av kostnaderna i verksamheterna inför Således förväntas behovet av tjänster inom omsorgsnämndens verksamhetsområde minska med motsvarande 3 miljoner kronor under 2005 och ytterligare en miljon kronor under Inom utbildningsnämnden bör ett minskat elevunderlag kunna innebära att kostnaderna minskar med en miljon under 2005 och en miljon under 2006, detta utan att någon skola måste avvecklas. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde kan befolkningsförändringarna väntas ge upphov till utökade krav på service inom gymnasieskolan och en kompensation för ökade energipriser bör tillskjutas fastighetsverksamheten. K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(41)

4 Ytterligare utvecklingsområden är en fortsatt satsning på friskvård och rehabilitering, dels genom att handläggarresurser tillförs personalkontoret, dels genom att friskvårdsmedel finns till förfogande för all personal. Denna satsning bör omfatta ca 1 miljon kronor. För att slå vakt om en fortsatt god kvalitet och service, samt erbjuda en förbättrad information internt såväl som externt bör medel avsättas för detta i budget 2005 och framåt. Genom beslut fattade i kommunstyrelsens internbudget under 2004 avseende kostorganisationen och centrala administrationen finns helårseffekter för 2005 som motsvarar ca en miljon kronor. I samma beslut finns också anvisat 250 Tkr för att förstärka personalkontoret med en arbetsmiljöinriktad handläggare under andra halvåret Beredning/beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets beslut Ekonomichefen får i uppdrag att arbeta fram förslag till budgetanvisningar för 2005 utifrån ovan redovisade finansiella mål och förutsättningar. Ekonomichefen K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(41)

5 02 Dnr KA 04/052 Byte av metod för beräkning av kapitalkostnader. Kapitalkostnader är en del av internredovisningen. De kan ytterst ses som ett av flera styrmedel för att åstadkomma ett ökat kostnadsmedvetande och en effektivare kapitalanvändning. Nuvarande metod Sotenäs kommun använder sig av den s.k. reala annuitetsmetoden vid beräkning av interna kapitalkostnader. Metoden innebär en annuitetsfördelning med en real ränta. De årliga beloppen räknas upp med hänsyn till inflationen. Metoden som tidigare var allmänt förekommande i kommunerna används numera endast av ett fåtal kommuner. Fördelen med metoden är att den i reala termer ger lika stora kapitalkostnader under investeringens livslängd vilket är en fördel vid taxesättning i avgiftsfinansierad verksamhet. Detta gäller dock endast om den ekonomiska livslängden dvs avskrivningstiden är lika med den faktiska livslängden vilket ju i praktiken är ovanligt. Den reala annuitetsmetoden är teoretiskt svårbegriplig bland annat för att kapitalkostnaderna inte minskar i takt med investeringens stigande ålder utan istället ökar, särskilt i tider med hög inflation. Detta stämmer dåligt överens med den allmänna uppfattningen om att en gammal och sliten anläggning bör ha lägre kapitalkostnader än en ny, inte minst för att uppväga högre underhållskostnader. Övergång till ny metod Den kapitalkostnadsmetod som är den vanligast förekommande är den raka nominella metoden. Enligt denna metod sker avskrivning på investeringens anskaffningsvärde och ränta beräknas på det bokförda värdet (restvärdet). Förutsatt att räntan inte stiger alltför kraftigt ger metoden sjunkande kapitalkostnader eftersom räntan räknas på ett minskande restvärde. Vid beräkning av kapitalkostnader för internhyrda fastigheter är detta en klar fördel då det möjliggör en jämförelse av olika hyror, såväl interna som externa. Även benchmarking med andra kommuner underlättas när nästan alla använder samma beräkningsmetod För taxefinansierad verksamhet är det lämpligt att införa rak nominell metod successivt så att den tillämpas på investeringar från 2003 och framåt. Orsaken till detta är att det annars kan uppstå en ojämnhet i taxesättningen. För övrig verksamhet är det bättre att införa metoden så att den omfattar alla hittills gjorda investeringar för att på detta sätt uppnå de fördelar vid jämförelser som nämnts ovan. K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(41)

6 Beredning/beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att införa rak nominell metod vid beräkning av interna kapitalkostnader fr o m räkenskapsåret 2004 och tillämpa den internränta som rekommenderas av Svenska kommunförbundet (5,0% för 2004) För taxefinansierad verksamhet (VA och renhållning) behålls den reala annuitetsmetoden för investeringar gjorda t o m 2002 och den raka nominella metoden tillämpas fr o m 2003 års investeringar För övrig verksamhet sker omräkning så att den raka nominella metoden tillämpas även på äldre investeringar. Kommunstyrelsen K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(41)

7 03 Dnr KA 03/775 Remiss, utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88). Utjämningskommittén har haft i uppdrag att utreda vissa frågor rörande det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet samt vid behov föreslå förändringar. Förändringarna är föreslagna att införas från Sotenäs kommun har inbjudits att lämna synpunkter senast den 10 februari Remissfrågorna 1. En statligt finansierad inkomstutjämning. Förändringen är till det bättre och ger en ökad tydlighet. 2. Förskoleverksamheten och skolbarnomsorg Förändringen innebär att kostnaderna för förskoleklass flyttas till grundskolan. Det är bra. Det blir lätt fel i fördelning av gemensamma nyttigheter (lokaler m.m.) när förskoleklasskostnaderna ska flyttas till barnomsorgen. 3. Grundskola och förskoleklass Samma förändring som i punkt två. 4. Gymnasieskola Programvalsfaktorn räknas som ett genomsnitt av två år. Förändringen är en förbättring och bör minska svängningarna. 5. Äldreomsorg Åldersindelningen ändras från 10-årsgrupper till femårsgrupper. Detta bör förbättra underlaget. 6. Individ- och familjeomsorg Den stora skillnaden är att det görs ett tillägg för att fånga upp strukturella skillnader inom barn- och ungdomsvården. Bör vara bra eftersom det är en stor del av IFOkostnaden som tidigare lämnats utanför. 7. Befolkningsförändringar Skillnaden är främst att hänsyn även ska tas till kommuner med kraftig befolkningsökning. Idag påverkas dessa kommuner av systemets eftersläpning. Detta är acceptabelt. 8. Vatten och avlopp I den nuvarande utformningen av delmodellen för vatten och avlopp kompenseras vissa kommuner för merkostnader p g a gles bebyggelsestruktur samt besvärliga geotekniska förutsättningar. Utjämningskommittén föreslår att delmodellen utgår ur K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(41)

8 kostnadsutjämningssystemet. Motiven för kommitténs förslag är att kostnadstäckningen i merparten av kommunerna överstiger 90 procent, samt att det är ett uttryck för den lokala politiska viljan att vissa kommuner har en högre grad av skattefinansiering av VA-verksamheten. Kommittén har i sin analys framförallt sett till nettokostnaderna för VA-verksamheten. Oavsett om en kommuns bruttokostnader bekostas av avgifter eller via skattsedeln är det hushållen i kommunen som betalar kostnaderna för verksamheten. Kommittén borde istället analyserat huruvida bruttokostnaderna för kommuner med gles bebyggelsestruktur och besvärliga geotekniska förutsättningar avviker från genomsnittet. Enligt taxestatistik för 2003 från Svenskt Vatten, VA-verkens branschorganisation, är brukningsavgiften för en "normalvilla" ("typhus A") i kommuner med ett invånarantal upp till invånare 56 procent högre än i kommuner med mer än invånare. Samtidigt redovisar utjämningskommittén i sin analys att kostnadstäckningsgraden i glesbygdskommunerna uppgår till 86,6 procent. I övriga kommungrupper ligger kostnadstäckningsgraden mellan 95 och 100 procent enligt kommitténs analys. Det finns följaktligen tydliga indikationer på att strukturkostnaderna för VAverksamheten är betydligt högre i kommuner med glesare bebyggelsestruktur än genomsnittet. Sannolikt kommer de strukturella kostnadsskillnaderna för VAverksamheten beroende av gles bebyggelsestruktur att ytterligare förstärkas framöver med anledning av allt hårdare myndighetskrav mm. Det finns goda skäl att bibehålla delmodellen för vatten och avlopp i kostnadsutjämningssystemet. Ett rättvist kostnadsutjämningssystem måste utjämna för strukturella kostnadsskillnader i VA-verksamheten. 9. Kallortstillägg Delen utgår. Mätningar visar att de områden som haft kallortstillägg inte har nämnvärt högre lönenivå. Tillägget bör därför utgå. 10. Näringsgeografi De tidigare utjämningarna för gator och vägar, uppvärmning, byggkostnader samt administration och räddningstjänst slås samman. Det blir inga nya beräkningar utan effekten är att bidrag/avgift redovisas i en klumpsumma. Acceptabelt. 11. Ingen ändring i modellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund Kommittén har haft problem med att utvärdera det nuvarande systemet p.g.a. att kostnaderna inte särredovisas i kommunerna. Därför behålls beräkningen från det gamla systemet. Det är ok. 12. Kollektivtrafik Systemet uppdateras med den faktiska fördelningen mellan kommunerna. Nuvarande reducering med 25% utgår. Stämmer överens med beslut i Västtrafik. K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(41)

9 13. Vad anser ni om kommitténs förslag om strukturbidrag? Här föreslås att alla nuvarande utjämningar som inte är av strukturell art buntas ihop. I strukturbidraget läggs även de tidigare fasta införandetilläggen. Systemet förenklas med denna åtgärd, men i princip borde denna del helt tas bort från den kommunala finansieringen och i stället finansieras med ett statligt stöd. 14. Vad anser ni om kommittén förslag till införanderegler? En införandeperiod på tio år införs för de som förlorar. Endast förändringar motsvarande 10 öre på skatten accepteras per år. Blir den totala förändringen över 1 kr så förs denna del permanent till strukturbidraget. Positiva förändringar genomförs första året. Det är positivt att kommuner med negativ förändring får tid på sig att ställa om och det är positivt att kommuner som tidigare har haft en felaktig utjämning får del av förändringen första året. Att behöva föra delar av förändringen till ett permanent strukturbidrag visar dock att utjämningssystemet inte klarar sin uppgift. Denna del borde ej finansieras av kommunkollektivet. 15. Vad anser ni om de samlade effekterna av utredningens förslag till ändringar i det kommunala utjämningssystemet? Det är positivt att regelverket uppdateras utifrån ett mer aktuellt läge. Övriga synpunkter A. Införandereglerna för förlorare är i detta system mycket försiktiga. Det får anses vara en brist att förändringar mellan åren, när utjämningssystemet tagits i drift, inte har någon spärr för stora förändringar. Om inte en kommun kan anpassa sin verksamhet med mer en tio öre per år när förändringen är känd långt innan, hur ska då en kommun kunna anpassa sin verksamhet med över 1 kr med en framförhållning på ett par månader? Kraftiga svängningar behöver utjämnas. Vinster eller förluster på mer än 50 öre bör utjämnas över några år. B. Vistelsebegreppet bör ses över. Idag har många kommuner med många sommar/vinter boende höga kostnader för att tillhandahålla omsorg för äldre eller förskola. Det är den kommun där dessa individer är folkbokförda som tillgodogörs bidrag i utjämningssystemet. Vistelsebegreppet bör göras om så att de som planerat en vistelse i annan kommun får betala för utnyttjade tjänster, antingen direkt eller via hemkommunen. C. Det föreslagna systemet bör värdesäkras, d.v.s. att det inte riskerar att urholkas p.g.a. inflation. Beredning/beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Svarsformulär K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(41)

10 Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Sotenäs kommun lämnar remissvar enligt ovan till Finansdepartementet angående Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88). Kommunstyrelsen K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(41)

11 04 Dnr KA 03/863 Begäran om översyn av upphandlingspolicy och praxis. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har genom oppositionsrådet Mats Abrahamsson (m) skrivit till kommunstyrelsen med anledning av den debatt som förekommer i media om upphandling i Sotenäs kommun. I skrivelsen framförs en begäran om att en översyn av kommunens upphandlingspolicy görs. Översynen bör ske av ekonomichefen. I skrivelsen föreslås också att kommunens revisorer föreslås se över tekniska avdelningens rutiner för antagande av entreprenader. Beredning/beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomichefen att se över kommunens upphandlingspolicy och lämna förslag till förändringar i denna. Kommunstyrelsen överlämnar Mats Abrahamssons skrivelse till kommunens revisorer. Kommunchefen Revisorerna K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(41)

12 05 Dnr KA 03/906 Motion från Sven-Olof Oresten (fp) om utbyggnad av kommunens hamnar. Sven-Olof Oresten (fp) föreslår i en motion, som lämnats in till kommunfullmäktige , att kommunens hamnar skall byggas ut, så att en hamn kan ta emot containerfartyg av medelstort tonnage. Motionären föreslår vidare, att fullmäktige skall uppdra åt berörda nämnder att gemensamt se över platser som kan vara lämpliga för hamn till bland annat containerfartyg och att kommunledningskontorets ekonomiavdelning skall undersöka tänkbara möjligheter för att få bidrag till ett sådant projekt. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning/beslutsunderlag Fullmäktiges 124 Ledningsutskottets beslut Ledningsutskottet överlämnar motionen till kommunchefen för beredning. Kommunchefen K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(41)

13 06 Dnr KA 03/892 Gemensamma avgifter inom Kommunalförbundet bibliotekssamverkan i norra Bohuslän. Ett förslag till gemensamma avgifter lades fram vid ett möte i Kommunalförbundet bibliotekssamverkan i norra Bohuslän Efter föredragning beslöt ledamöterna rekommendera att respektive kommun godkänner de nya avgifterna. Gemensamma avgifter för biblioteken i Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad: Reservationsavgift Avgift för fjärrlån Lån från svensk arkivinformation Lån utan lånekort Ersättning av förkommet lånekort Övertidsavgift Förkommen media Uthyrning av spelfilm Skuldbelopp som leder till avstängning Nuvarande Förändring 5 kr/tanum, Strömstad, Ingen avgift Munkedal. Sotenäs ingen avgift. 20 kr/sotenäs. Övriga Ingen avgift ingen avgift 10 kr/munkedal, 20 kr/volym 15 kr/strömstad. Övriga ingen avgift. 10 kr/strömstad, Ingen avgift Munkedal. Övriga ingen avgift. 20 kr Ingen förändring 1 kr/dag/media. Max 25 kr per media. Låntagare under 17 år ingen avgift. Barnböcker 125 kr Vuxenböcker 250 kr CD-skivor 150 kr Kassettböcker 300 kr Media som kostar över 600 kr: 600 kr 20 kr/tanum. 10 kr/sotenäs. 350 kr/tanum. Övriga 250 kr. Ingen förändring Enligt Bibliotekstjänsts medelpriser 20 kr 250 kr Utbildningsnämnden har rekommenderat kommunfullmäktige att godkänna de gemensamma avgifterna för Sotenäs kommunbibliotek, del av Kommunalförbundet bibliotekssamverkan i norra Bohuslän. K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(41)

14 Beredning/beslutsunderlag Biblioteksansvarigs tjänsteutlåtande Arbetsutskottet Utbildningsnämndens 108 Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner de gemensamma avgifterna för Sotenäs kommunbibliotek, del av Kommunalförbundet bibliotekssamverkan i norra Bohuslän. Kommunstyrelsen K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(41)

15 07 Dnr KA 04/043 Remiss från utredningen Vindkraft Bohuslän om gemensamma planeringsriktlinjer och pilotområden för vindkraft. Regeringen vill påskynda utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Målsättningen är att förnyelsebar energi inom 10 år skall byggas ut till att producera 8-10 TWh per år vilket motsvarar 7% av det totala energibehovet i Sverige. Riksdagen har 2002 beslutat att avsätta 350 mkr till pilotprojekt i syfte att skapa ökade kunskaper om vindkraftens påverkan på miljön och de tekniska och ekonomiska förutsättningarna som anger ramarna för vindexploatering, främst till havs. När vindkraften byggs ut från dagens nivå på knappt 0.5 TWh till den planerade på 10 TWh är Bohuskusten ett av de områden i landet som är intressant för vindkraftetablering. Fördelen är närheten till de områden i landet där elkonsumtionen är som störst och att det förekommer många bra vindlägen. Bohuskommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust och Tjörn driver projektet Vindkraft Bohuslän bland annat med syfte att föreslå områden som kan vara lämpliga för vindkraft på land, vid kusten och till havs. Vindkraft Bohuslän består av en politiker och en tjänsteman från varje kommun. Sotenäs kommun representeras av Rolf Mattsson och Sylvia Rolandsson. BOSAM deltar som administrativ resurs. Konsultföretaget HydroGis AB har utarbetat rapportförslaget. Parallellt har en industrigrupp arbetat med att undersöka de tekniska och logistiska förutsättningarna att konstruera, bygga och leverera vindkraftverk. Sju pilotområden har tagits fram där det anses rimligt att studera vidare om etablering av vindkraftanläggningar är möjligt. Ett av dessa områden är Svaberget i Sotenäs kommun, ett grundområde beläget ca 6 km rakt väster om Smögen. Området beräknas rymma ca 8 vindkraftverk i storleken 5 MW. Vindkraft Bohuslän har inlämnat en anmälan om intresse för s.k pilotområden till Energimyndigheten. Utredningen skall efter remissförfarande överlämnas till kommunerna och Länsstyrelsen där den kan utgöra underlag vid etablering av ny vindkraft samt till kommunernas arbete med översiktsplaner. Beredning/beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddsinspektörens tjänsteutlåtande Oppositionsrådets skrivelse K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(41)

16 Yrkanden Mats Abrahamsson (m) yrkar avslag på förslaget i miljö- och byggförvaltningens tjänsteutlåtande att Sotenäs kommun skall ställa sig bakom utredningsförslaget från Vindkraft-Bohuslän. Mats Abrahamsson yrkar, att kommunstyrelsen skall avge remissvar enligt ett av honom utarbetat förslag, som delas ut till ledamöterna vid sammanträdet och i vilket föreslås, att VB avslutar och upplöser utredningen så snart som möjligt. Petra Sundblad (s) yrkar bifall till förslaget till yttrande i tjänsteutlåtandet med tillägget, att Sotenäs kommun skall beredas tillfälle att lämna synpunkter på platsen för etablering av vindkraft i kommunen vid senare tillfälle, när remiss om förslag på placering av vindkraftverk översänds till kommunen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Petra Sundblads bifalls- och tilläggsyrkande och Mats Abrahamssons (m) yrkande och finner, att ledningsutskottet beslutar enligt Petra Sundblads yrkande. Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utredningsförslaget från Vindkraft Bohuslän. Sotenäs kommun skall beredas tillfälle att lämna synpunkter på platsen för etablering av vindkraft i kommunen vid senare tillfälle, när remiss om förslag på placering av vindkraftverk översänds till kommunen. Reservation Mats Abrahamsson (m) till förmån för eget yrkande Mikael Sternemar (fp) Kommunstyrelsen K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(41)

17 08 Dnr KA 03/929 Nytt prissystem 2005 i Västtrafik AB. Styrelsen för Västtrafik AB har uppdragit åt Projektet Nytt pris- och betalsystem att ta fram förslag till ett nytt prissystem. Detta ska vara gemensamt för hela Västtrafiks område och bidra till att sudda ut gamla gränser och göra det enklare att resa. Efter diskussioner och arbete inom projektets styrgrupper har man enats om en grundprincip. Styrelsen har ställt sig bakom den principen och förslaget går nu ut på remiss till Västtrafiks ägare. Prissystem För det nya prissystemet föreslås följande övergripande metod: Zoner för periodladdningar och kontaktbiljetter, bestående av - Stora zoner motsvarande kommun - Tätortszoner för vissa större tätorter - Kilomertaxa för värdeladdning Skolkort Föreslås att en översyn görs under våren 2004 av prissättning och administration kring skolkort i samverkan mellan Västtrafiks dotterbolag. Samma regelverk bör eftersträvas inom hela Västtrafik. Skärgårdstrafik Föreslås att en särskild arbetsgrupp tillsätts som får i uppdrag att under vintern/våren 2004 studera och lämna förslag kring prissättningen inom skärgårdstrafiken. Synpunkter på remissen Det nya prissystemet föreslås bygga på en kombination av kilometertaxa och zontaxa. Kilometertaxa mäter avståndet fågelvägen. Resenären checkar in vid påstigning och checkar ut vid avstigning. Priset beräknas automatiskt av systemet beroende på resans längd. Zontaxan används huvudsakligen för färdbevis motsvarande dagens periodkort och enkelbiljetter. Antalet zoner föreslås bli väsentligt färre än idag och i princip bygga på att en kommun motsvarar en zon. För kunden innebär den nya tekniken med smarta kort att man bara behöver ett kort. Detta kan sedan laddas såväl med pengar, som används för resor där kilometertaxa tillämpas, som period motsvarande t ex månad, termin eller år inom K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(41)

18 ett visst område där zontaxan utgör grunden för prissättning. Samma kort gäller i hela regionen. Den som inte har ett kort i det nya systemet utan väljer att resa på enkelbiljett gör i framtiden precis som idag, d v s köper en pappersbiljett av föraren eller ombord på spårvagnarna i en försäljningsautomat. Frågan om prissättning av olika färdbevis kan diskuteras och avgöras senare. Vid beräkningar av prisnivåer för det nya prissystemet används budget 2004 som underlag och jämförelsematerial. Projektets målsättning totalt sett är att det nya prissystemet ska vara intäktsneutralt och att så få resenärer som möjligt ska drabbas av stora prisförändringar. De framtida prisnivåerna avgörs på sedvanligt sätt genom beslut i Västtrafiks styrelse. I samband med starten av projektet gjordes en inventering av vilken teknik som kunde anses mest modern och lämpad för ändamålet. Det stod helt klart att tekniken med så kallade smarta kort var den som såväl nationellt som internationellt kommer att avlösa den tidigare tekniken med magnetkort inom kollektivtrafiken. Dessutom är såväl bankerna som handeln också på väg att byta till smarta kort och förändra hela sin infrastruktur för kortläsare. Under arbetet med att ta fram förslag till ett prissystem så har önskemål varit att minska de stora prisskillnader som idag finns över gränserna i de stora zoner som används framför allt i Göteborg och Bohusdelen av Västtrafik. När för och nackdelar vägts samman mynnar förslaget ut i att använda stora zoner som bygger på kommungränserna, i vissa fall kompletterat med tätortszoner för periodkort och enkelresor samt avståndstaxa för resor som idag motsvaras av värdekort/rabattkort. Skolorna handlägger skolkort enligt regler som varje kommun själv har ställt upp för vilka elever som är berättigade till fria skolkort. Skolkorten måste göras med attraktiva så att de bättre överensstämmer med dagens och morgondagens skolform. Det är positivt för såväl Västtrafik som kommunerna genom att det förenklar administrationen av de stora resandevolymer som utgörs av elever. Inom Västtrafiks område bedrivs också skärgårdstrafik under vitt skiftande förhållanden. Det kan finnas anledning att särskilja denna typ av trafik eftersom förutsättningarna skiljer sig från övrig trafik. En möjlighet att öka intäkterna i skärgårdstrafiken vore att införa ett generellt tillägg för båttrafik. Dock måste man då noga överväga vilka effekter detta får på de permanentboendes reskostnader och eventuellt koppla detta till någon form av rabattering för vaneresenärer. Övergripande analyser har påbörjats för att bedöma vilka prisnivåer som erfordras på olika färdbevis för att med det nya prissystemet uppnå samma totala intäktsnivå som budgeteras för 2004 för koncernen. Målsättningen inom projektet är att visa effekterna av olika prisnivåer i det nya prissystemet. De slutgiltiga prisnivåerna beslutas av Västtrafiks styrelse på sedvanligt sätt under budgetarbetet för kommande år. K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(41)

19 Beredning/beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kontaktpersonen för kollektivtrafik Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar i sitt remissvar till Västtrafik AB att tillstyrka förslaget till nytt prissystem 2005 med ovanstående synpunkter. Kommunstyrelsen K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(41)

20 09 Dnr 03/ Verksamhetsplan för Västtrafik AB Från Västtrafik AB har förslag till verksamhetsplan för inkommit till kommunen för yttrande. Regionen och kommunerna i Västra Götaland är tillsammans länstrafikansvariga för kollektivtrafiken. De länstrafikansvarigas uppgift sköts av trafikhuvudmannen. Sedan 1999 är Västtrafik AB trafikhuvudman för den lokala och regionala linjetrafiken i länet. Till grund för Västtrafiks verksamhet ligger ett aktieägaravtal, uppdragsavtal och en bolagsordning. I uppdragsavtalet mellan ägarna och Västtrafik beskrivs själva uppdraget att ansvara för lokal och regional linjetrafik. Verksamhetsplanen hålls medvetet på en övergripande nivå. I planen beskrivs ett handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Revidering sker varje år och gäller från 1 januari kommande år. Ägarna har utarbetat ett nytt aktieägaravtal och en ny fördelningsmodell. Avtalet gäller från den 1 januari En av förändringarna är en tydligare uppdelning av ansvaret mellan ägarna som beställare och Västtrafik som utförare. Den enskilde ägaren ska lättare kunna påverka sin kostnad för kollektivtrafiken. Utgångspunkten är att kommunerna svarar för de resor som invånarna genomför i sin hemkommun. Kommunerna får därmed ett ökat inflytande över den trafik som tillgodoser de lokala resbehoven. Regionen svarar för övriga resor, d v s regionala och mer långväga resor i hela regionen samt till huvudorter utanför regionen. Dessutom svarar Regionen för Västtrafiks administrationskostnader. I det nya avtalet gäller personkilometer som fördelningsgrund för hela Västtrafik. Det innebär att fördelningsmodellen utgår från resenärernas nytta och inte ifrån trafikproduktionen. Aktieägaravtalet omfattar också organisatoriska förändringar. Ägarna har bildat ett regionalt ägarråd med representanter från kommunerna och Regionen. Rådet har till uppgift att diskutera kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen, målen för Västtrafik, ekonomiska ramar samt verksamhetsplan. Rådet har ingen beslutande funktion men de diskussioner och önskemål som tas upp i rådet kommer att påverka Västtrafiks verksamhetsutveckling. Utöver det regionala ägarrådet finns fyra delregionala ägarråd som kommer att diskutera frågor som bland annat rör Västtrafiks dotterbolag. Ägarnas ekonomiska situation ser bekymmersam ut de närmaste åren. Detta påstås i Statens offentliga utredning Kollektivtrafik med människan i centrum SOU 2003:67. En fortsatt svag ekonomi för kommuner och Region kan i värsta fall leda till trafikneddragningar och prishöjningar för resenärerna. Generellt leder neddragningar till ökade klyftor och till minskad jämställdhet. K:\PROT\KSLU\2004\LU0128.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(41)

Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael Sternemar (fp)

Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael Sternemar (fp) 69-82 Plats och tid Tryggö-lokalen,Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 12 00. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mikael

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Björn

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun Claes Jägevall Rolf Eriksson Kjell Sjölund Pierre Rydén Övriga deltagare Frida Blomqvist Utses att justera Justeringens plats och tid Rolf Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer