Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15"

Transkript

1 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11: Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson Hans Pernervik 11:30-12: Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Ingrid Cassel och Hans Pernervik Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndag 7 mars 2011 kl.16:00 Sekreterare.. Paragraf 6-16 Börje Olsson Ordförande Justerare Roger Hansson 6-13 Ingrid Cassel Ingrid Cassel 6-13 Hans Pernervik BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats För protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunstyrelseförvaltningen, Henån Margita Martinsson

2 2 Övriga deltagare Lena Danielsson, kommunchef 8:15-11: Börje Olsson, kanslichef Susanne Gustavsson, verksamhetschef lärande Hans Pernervik, ej tjänstgörande ersättare 8:15-11: Jan W Kjellberg, ordf. revisionen 8:15-8:45 6 Bror Simonsson, vice ordf. revisionen 8:15-8:45 6 Bengt Fredriksson, ekonomichef 8:15-9:45 6-7

3 3 Exp: Revisionen KS/2011:286 6 Ändring i bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda Revisionens ordförande önskar i en skrivelse ett ställningstagande till en ändring i ersättningsreglerna för förtroendevalda, vad avser revisionens deltagande/närvaro vid nämndsmöten och motsvarande. Skrivelsen har gått till kommunfullmäktiges presidium som har översänt den till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutar att inte vidta någon ändring i ersättningsreglerna för förtroendevalda, samt att markera den positiva inställningen till revisorernas medverkan i utvecklingen av de kommunala verksamheterna.

4 4 Exp: Ekonomichef KS/2010: Antagande av slutlig fördelning av budget 2011 När budget för 2011 och plan för 2012 och 2013 fastställdes av Kommunfullmäktige , återstod ytterligare justeringar av den nya förvaltningsorganisationen. För att tydliggöra Kommunstyrelsens mandat som enda verksamhetsdrivande nämnd beslutade Kommunfullmäktige att uppdra till Kommunstyrelsen och dess verksamhetsutskott att, givet erforderliga budgetjusteringar inom ramen för verksamhetens nettokostnad, bedriva verksamheten under 2011 inom fastställd ekonomisk ram, mål och inriktningar samt nyckeltal enligt gällande ekonomiska styrprinciper och fastställda budgetförutsättningar i övrigt Arbetsutskottets beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag, samt att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att inför kommunstyrelsen analysera möjligheten att omfördela 6,3 mkr för att åstadkomma en överföring av motsvarande medel till verksamheterna för omsorg resp. lärande.

5 5 KS/2010: Motion om förhöjd bemanningsgrad i de kommunala verksamheterna Roger Hansson, socialdemokraterna föreslår i motion inlämnad kommunfullmäktige besluta att Orust kommun i förebyggande, personalvårdande och inte minst servicehöjande syfte frångår nuvarande princip om lägsta bemanningsgrad och istället anställer mer personal. Över motionen finns yttrande från sociala omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt ett yttrande från stabschefen Nämnderna påtalar generellt att åtgärden skulle innebära en kvalitetshöjning. Inom barnomsorg och utbildning är personaltätheten en pågående diskussionsfråga då Orust jämfört med landet i övrigt har låg personaltäthet. Kostnader för verksamheten höjs. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med en positiv inställning till frågan, uppdra till beredningen för ekonomi och intern planering att beakta förslaget i arbetet med inriktningsbudget för 2012, och därmed anse motionen besvarad.

6 6 KS/2011:77 9 Revisorernas granskning av intern kontroll samt uppföljning av tidigare granskningar Kommunens revisorer översänder i skrivelse sin kommentar över granskning enligt rubrik. Revisionskonsultens pm översänds för kännedom och åtgärd. PWC (PriceWaterhouseCoopers) har, på uppdrag av kommunens revisorer, granskat den interna kontrollen avseende rutiner för elektronisk fakturahantering och vissa lönerutiner. Revisionsföretagets bedömning i fråga om lönerutiner är att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig men har också noterat några förbättringsområden. Beträffande rutiner för fakturahantering anser kommunens revisorer att det finns mer fundamentala brister i den interna kontrollen och man instämmer i att dubbelattest skall införas. Ekonomireglementet föreslås korrigeras i denna del. Uppföljningen av tidigare genomförda granskningar har omfattat Arrendeavgifter Barnomsorgsavgifter Över PM:en finns yttranden från berörda verksamhetsansvariga. Barnomsorgsavgifter i skrivelser Den elektroniska fakturahanteringen i skrivelse Lönerutinen i skrivelse samt arrendeavgifter Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att med hänsyn till kommunstyrelseförvaltningens yttranden vad gäller fakturahanteringen inte för närvarande införa rutin med dubbelattest och i övrigt konstatera att verksamheternas ambition är att förbättra sig inom de berörda områdena och att avvägningen effektivitet/intern kontroll är en svår avvägning som ändå framstår som tillfredsställande.

7 7 KS/2011: Borgen för Stiftelsen Orustbostäder Kommunfullmäktige beslutade att bevilja stiftelsen borgen såsom för egen skuld inom en ram av 408,2 MSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Stiftelsens styrelse beslutade att ansöka om kommunens borgen avseende lån på 4 MSEK för nybyggnad av 4 lägenheter på området vid Kvarnen i Mollösund (Mollösund 5:423). Ansökan inkom Byggkostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 4,7 MSEK, varav överskjutande kostnadsdel om 0,7 MSEK finansieras av stiftelsens likvida medel. Claes Nordevik deltar inte i beslutet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om 4 MSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader, för Stiftelsen Orustbostäders låneförpliktelser avseende nybyggnad av 4 lägenheter på fastigheten Mollösund 5:243, och att ramen för kommunens borgensåtagande gentemot stiftelsen därmed höjs från 408,2 MSEK till 412,2 MSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8 8 KS/2010: Investering i uppgradering av bibliotekets cirkulationssystem Libra Förslag föreligger till ny investering: Verksamhet: Projekt: Beräknad utgift: 321 Biblioteket Uppgradering av bibliotekets cirkulationsystem Libra 552 tkr Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet 552 tkr att finansieras inom den av Kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen i Finansieringsbudgeten.

9 9 KS/2011: Bidrag till nämndemannaföreningen Uddevalla tingsrätts nämndemannaförening önskar i skrivelse , genom dess ordförande Junette Lorén Larsson ett bidrag från kommunerna till nämndemännens kompetensutveckling. Man önskar ett årligt bidrag med 300 kr/nämndeman. Orust utser åtta nämndemän. Arbetsutskottet beslutade i ställningstagande till motsvarande begäran 2010 att avslå begäran om bidrag med hänvisning till att det är tingsrättens ansvar att utbilda nämndemän. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att bifalla framställningen.

10 10 Exp: Kommunchef Kollektivtrafikhandläggare KS/2011: Godkännande av avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra Götalands län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en sådan förändring. Det Regionala ägarrådet har tagit fram förslag till avtal mellan regionen och kommunerna, principer för tillköp samt samverkansformer. Vi har också tillsammans med Västkom tagit fram ett underlag för beräkning av konsekvenserna av en skatteväxling. I detta arbete har tjänstemän från region, kommuner, Västkom och Västtrafik medverkat. Regionala ägarrådet översänder i skrivelse underlag för beslut gällande ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland med tillhörande skatteväxling och samverkansformer. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara länstrafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland enligt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik, och att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta, samt att villkoren för ovanstående ska regleras i ett nytt avtal mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ställa frågan om båttrafikens ställning i avtalet och hur den ingår i den regionala trafiken. Arbetsutskottet bifaller Bengt Johanssons förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta, och

11 11 att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland, och att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala kollektivtrafiken uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för Orust kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen, samt att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente uppdra till kommunstyrelsens ordförande Roger Hansson att underteckna rubricerat avtal och avtal om överlåtelse av kommunens aktier i Västtrafik AB.

12 12 KS/2010: Information från projektgruppen för utredning av fritidsbåtsmuseum Ledamoten i gruppen, Claes Nordevik rapporterar från utredningsarbetet. Informationen läggs till handlingarna.

13 13 Exp: Verksamheten för lärande KS/2011: Upplåtelse av kommunens lokaler Synpunkter från allmänheten om hur skollokaler upplåts har inkommit. Arbetsutskottet beslutar att lämna synpunkterna vidare till verksamheten för lärande.

14 14 Exp: Kommunstyrelsens ordförande KS/2011: Tillköp av skolskjutstrafik Utskottet för lärande har för avsikt att upphandla kompletterande skolskjutstrafik. Frågan diskuteras från ett kostnadsperspektiv. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till ordföranden att föra frågan vidare.

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer