Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15"

Transkript

1 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Roger Hansson Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndag 21 december 2009 kl. 16:00 Sekreterare.. Paragraf Börje Olsson Ordförande Justerare.. Lars-Åke Gustavsson.. Roger Hansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats För protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunstyrelseförvaltningen, Henån Margita Martinsson

2 2 Övriga deltagare: Ewa Reinhold, kommunchef Börje Olsson, kanslichef Eva Tjörnebro-Falkenqvist, kollektivtrafikhandläggare 8:35-9: Roland Kindslätt, t.f. teknisk chef 9:10-11: Frida Läckström, markhandläggare 9:10-9: Sven Pettersson, näringslivsutvecklare 11:25-11: Bengt Fredriksson, controller 11:35-11:45 206

3 3 Exp: Kanslichef KS/2009: Motion om inventering av avverkningsbehov vid utfarter och vägar Agneta Melin, socialdemokraterna föreslår i motion kommunfullmäktige besluta att inventera behovet av avverkning och därefter vidtaga lämpliga åtgärder. Föreligger yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet, daterat Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för förslag om hur en inventering av igenväxta korsningar, passager och strategiska ställen, som områden i anslutning till bussterminaler exempelvis, kan ske.

4 4 KS/2009: Antagande av förslag till vision K2020 lokalt Orust kommun K2020 är ett gemensamt kollektivtrafikprogram mellan Västtrafik, Vägverket, Banverket, Göteborgs Regionen (GR) och alla GR-kommunerna. Målet i K2020 är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandelar i Göteborg till år 2025 och att 40 % av resorna skall göras med kollektivtrafik år Alla kommuner som ingår i GR-regionen har sammanställt sin K2020 lokalt. Eftersom Orust Kommun inte ingår i GR-regionen men tillhör GR-området i kollektivtrafiken så har Västtrafik begärt in en utredning om K2020 lokalt från Orust Kommun. Information om Kollektivprogram för Göteborgsregionen gavs till kommunstyrelsen , rapporten antogs som ett gemensamt visionsdokument av Västtrafik, Vägverket, Banverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till vision K2020 lokalt Orust kommun

5 5 KS/2008: Överlåtelse av sjöbodsarrende Kommunfullmäktige beslutade bl.a. att anta policy för lägenhetsarrende vid försäljning av sjöbodar på kommunal mark. Policyn innebär bland annat att en arrendator inte får ha arrende för mer än en sjöbod på kommunal mark. Makarna Holmén köpte 1996 en fiskarstuga av makarna Nyman på Gullholmen. I samband med köpet fick Holméns option på att köpa Nymans sjöbod i en framtid enligt tillägg till köpeavtalet. Makarna Holmén har därefter enligt skrivelse köpt den sjöbod som de har option på och ett köpekontrakt på sjöboden har upprättats med konkursförvaltaren och dödsboförvaltaren. Makarna Holmén har sedan tidigare ett arrendeavtal med Orust kommun för en annan sjöbod och brygga. Enligt policyn får en ny arrendator inte redan äga sjöbod med kommunalt arrende för att få ett nytt sjöbodsarrende. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för framtagande av ytterligare underlag och klarläggande av grunder för tidigare åtagande. Gunilla Josefsson och Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att inte godkänna arrendeavtal med sökanden för den aktuella sjöboden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att frångå policyn för lägenhetsarrende vid försäljning av sjöbodar på kommunal mark och därmed ingå arrendeavtal med sökanden för den sjöbod som de tidigare haft option på.

6 6 Exp: Tekniska enheten KS/2009: Medel till inrättande av gruppbostad enligt LSS Sociala omsorgsnämnden beslutade att göra en framställan till kommunstyrelsen om att budgetmedel tilldelas handikappomsorgen från januari 2010 i form av driftmedel för en ny gruppbostad enligt LSS, samt att göra en framställan till kommunstyrelsen att densamma uppdrar till tekniska enheten alternativt åt kommunens bostadsstiftelse Orustbostäder att anskaffa en gruppbostad enligt LSS med färdigställande under våren Arbetsutskottet beslutade att uppdra till kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att utreda och kostnadsberäkna anskaffning av gruppbostad enligt förslaget, samt att återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet lämnar på sammanträdet rapport enligt beslut Arbetsutskottet beslutar att lägga rapporten till handlingarna i avvaktan på att uppdraget återrapporteras med förslag till lösning.

7 7 Exp: Tekniska enheten KS/2009: Boendet för ensamkommande flyktingbarn i Gårevik Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att fortsätta utreda och lämna förslag på ny placering av boendet.

8 8 KS/2009: Deltagande i som finansiär för projekt i fiskeområde Södra Bohuslän Fiskeriverket har efter att ha erhållit medel från Europeiska Fiskerifonden lämnat möjlighet för tio olika geografiska områden att söka delar av dess medel i sin tur hos Fiskeriverket. Orust kommun ingår i fiskeområde Södra Bohuslän. En ansökan gemensam för kommunerna i Södra Bohuslänområdet, föreslogs upprättas. Det övergripande målet med projektet är att stärka lönsamheten, bevara, utveckla och skapa nya arbetstillfällen inom fiskenäringen, vattenbruket och övriga närliggande marina näringsverksamheter i området. Fiskeområdet inbjöd dels till formellt medlemskap, dels till att delta i projekt som delfinansieras av fiskeriverket. Medlemskapet kostar 1000 kr/år och Orust andel i projektfinansieringen beräknas till kronor. Kommunstyrelsen beslutade att ansluta sig som medlem men inte delta i det kommande projektet; medel till ändamålet, 1000 kr att utgå från kommunstyrelsens verksamhetsanknutna kostnader. Fiskeområdet som nu är en färdigbildad ideell förening anhåller i skrivelse åter om ett deltagande från Orust kommuns sida i projektet beskrivet ovan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet under perioden ; medel till ändamålet kr att utgå från förväntad återbetalning av tillväxtmedel från Fyrbodals kommunalförbund, samt att utvärdera deltagande i projektet under 2011.

9 9 KS/2009: Ekonomisk rapport - kommunstyrelsens verksamhet Månadsrapport Inköp Anställningar Rapporten läggs till handlingarna.

10 10 KS/2009: Motion om inventering av energibesparande åtgärder Agneta Melin, Socialdemokraterna föreslår i motion kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast inventera var i kommunens fastighetsbestånd energibesparande åtgärder kan sättas in och därefter ansöker om statliga bidrag till detta. Över motionen finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet, daterat Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till att efterfrågad inventering har genomförts och åtgärdsplan finns där bidragsmöjligheter kontrollerats anse motionen besvarad.

11 11 KS/2009: Motion om samordning av samhällsbetalda resor Gunilla Josefsson, Socialdemokraterna föreslår i motion kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen utröna möjligheterna till samordningsvinster för samtliga samhällsbetalda resor inom kommunen inklusive närtrafiken. Över motion finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningens trafikplanerare, daterad samt från barn- och utbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande uppmärksamma kommunfullmäktige på komplexiteten i det totala trafikbehovet i kommunen och att utifrån nu fastställd organisation för sin del uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att i samverkan med övriga ansvariga i kommunens förvaltningar, vidare utreda skolbusstrafiken kontra linjetrafiken i syfte att i största möjliga utsträckning optimera trafiken, samt att för sin del föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed kan anses besvarad. Sociala omsorgsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens skrivelse daterad , samt att överlämna förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen som sitt yttrande på motion om samordning av samhällsbetalda resor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till nämndernas yttranden och barn- och utbildningsnämndens åtgärd, anse motionen besvarad.

12 12 KS/2009: Anmälan av kurser och konferenser Demokratidag januari 2010, Stockholm Sveriges kommuner och landsting Jämställdhet i näringslivet och på arbetsmarknaden - vad ska vi göra för att nå dit? 29 januari 2010, Växjö Regionförbundet Södra Småland m.fl. Anmälan läggs till handlingarna.

13 13 KS/2009: Prövning av tjänstetillsättningar Följande tjänster föreslås tillsättas: 1. Undersköterska 75/100 (föräldraledighet) 2. Undersköterska 100/ Undersköterska 75/100 (sjukskrivning) 4. Undersköterska 75/100 (studieledighet) 5. Vårdbiträde 84/ Habiliteringspersonal 60/ Omsorgschaufför 50/ Kock 100/ Administratör 100/ Naturvårdare 100/ st Deponiskötare 50/100 resp 100/ Fastighetsskötare 100/ Undersköterska 62,8/ Undersköterska 76,5/ Undersköterska 75/ Ungdomsbehandlare/behandlingsassistent 50/ Drifttekniker/Materialförvaltare-fastighetsskötare 100/ Förskollärare / Social omsorgshandläggare 100/ Vårdbiträde 100/ Lärare i grundsärskolan 100/ Specialpedagog i Träningsskolan 60/ Assistent, rektorsexpeditionen 100/ Social omsorgshandläggare 100/ Habiliteringspersonal 100/ st Drifttekniker 100/ Fastighetsskötare/Vaktmästare 100/ Projektledare 50/ Lärare Ma/No 50/100 Arbetsutskottet beslutar att godkänna tillsättningarna enligt ovan, med undantag av punkt 8 (kock) och en av tjänsterna på punkt 26 (drifttekniker, Svanesundsområdet), där mer bakgrundsinformation är nödvändig.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl. 08.15-11.20

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer