ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1"

Transkript

1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl Beslutande Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Horst Sauer Claes Nordevik Lars Fröjmark Hans Pernervik Lars-Åke Gustavsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Claes Nordevik Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Henån, måndag den 17 januari 2005, kl Sekreterare... Paragrafer 1-15 Börje Olsson Ordförande... Roger Hansson Justerare... Claes Nordevik BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån... Ulla-Britt Mousa

2 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Övriga deltagande Ewa Reinhold, kommunchef Börje Olsson, kanslichef Stefan Kristiansson, närpolischef kl Torbjörn Ljungberg, ekonomichef kl Sven Pettersson, näringslivs- och landsbygdsutvecklare kl

3 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KS 1 Dnr 2005/ Samråd med polisen Ansvarigt polisbefäl för verksamheten på Orust redogör för polisens lokala arbete. Ärendet föranleder diskussion men inget beslut.

4 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KS 2 Dnr 2005/ Näringslivsrapport Näringslivs- och landsbygdsutvecklaren redogör för pågående ärenden inom sitt verksamhetsområde samt stämmer av vissa näringslivsfrågor. Rapporten läggs till handlingarna.

5 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KS 3 Dnr 2005/ Medfinansiering av utvecklingsprojekt ISA/Automotive inom tillväxtavtalet Styrelsen för Fyrbodals kommunförbund godkände projektet innebärande ett stöd om kronor varav hälften som kommunal medfinansiering. Efter slutredovisning uppgår kostnaden till kronor, vilket innebär en kommunal kostnad på kronor istället för kronor. Orust kommuns andel av den kommunala medfinansieringen har beräknats till kronor. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en medfinansiering i projektet i enlighet med slutredovisningen.

6 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Exp: Vägverket KS 4 Dnr 2005/ Yttrande över förslag att dra in Ängö brygga från allmänt vägunderhåll Vägverket Region Väst avser att dra in Ängö brygga på väg 571 från allmänt vägunderhåll. Innan indragningen ges kommunen tillfälle till yttrande i remiss Kommunstyrelsen beslutar att inget erinra i ärendet. _

7 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KS 5 ABN 1 KS 151 Dnr 2004/ Särskilt arvode till överförmyndarnämndens ordförande Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en överförmyndarnämnd Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till arvodesberedningen. Arvodesberedningen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa arvode till överförmyndarnämndens ordförande med 4 % (arvode per månad procent av basbelopp), samt att fastställa arvode till överförmyndarnämndens vice ordförande med 1,5 % (arvode per månad procent av basbelopp). Henry Gustavsson, Gunilla Josefsson och Bengt Johansson m fl yrkar bifall till arvodesberedningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arvodesberedningens förslag.

8 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KS 6 Dnr 2003/ Antagande av detaljplan för del av Långelanda-Röra 1:11 Föreligger förslag till detaljplan daterad 27 september Planen syftar till att möjliggöra avstyckning för 5 st bostadshus. Planen har efter utställning justerats beträffande avstånd för byggnad till tomtgräns samt att större utfyllnad ej får göras. Planen har varit utställd för samråd och granskning. Under utställningstiden har 3 st yttrande inkommit, vilka redovisas i UTLÅTANDE efter utställning med kommentarer. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna det den 27 september 2004 upprättade och den 15 november 2004 justerade planförslaget för antagande av kommunfullmäktige. Bo Andersson med instämmande av Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att anta planen. Lars Fröjmark föreslår kommunfullmäktige besluta att inte godkänna planförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt Bo Anderssons förslag. Lars Fröjmark reserverar sig enligt skriftlig bilaga mot beslutet.

9 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Exp: Arbetsutskottet Kommunjuristen KS 7 AU 132 Dnr 2004/ Förvärv av Ellös Folkets Hus Ansvariga föreningar för Ellös Folkets Hus/Folkets Park beslutade vid möte under våren 2004 att föreslå kommunen förvärva fastigheten från årsskiftet för en krona. Kommunstyrelsens ordförande har beslutat uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till avtal om förvärv av fastigheten Glimsås 1:50. Förslag om fastighetens framtida användning föreligger inte. Fastigheten är på kvm med fyra byggnader och ägs av Västra Orust Byggnadsförening. (Västra Orust byggnadsförening består av 61 ideella föreningar i sin tur.) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Folkets Hus i Ellös för 1 (en) krona. Hans Pernervik med instämmande av Lars Fröjmark föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för en ytterligare genomgång av säljarens fullmakter. Horst Sauer yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller Hans Pernerviks förslag.

10 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 OKFS Kanslichef Miljöchef Trafikhandläggare KS 8 AU 133 Dnr 2004/ Delegering och verkställighet i ärenden om flyttning av fordon inom trafikområde Behov föreligger att så effektivt som möjligt beivra och ta hand om fordon som ställts upp störande på ett eller annat sätt inom trafikområde. Lagen om flyttning av fordon i vissa fall beskriver hur dessa ärenden ska skötas och kommun med lokal trafikövervakning har rätt att fatta beslut om flyttning av dessa fordon. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att verkställa fordonsflyttningsärenden, samt att delegera till trafikhandläggaren med kanslichefen som ersättare att besluta i ärenden om flyttning av fordon med tillämpning av lagen om flyttning av fordon i vissa fall (P.7.34 i kommunstyrelsens delegeringsförteckning). _ Henry Gustafsson och Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

11 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Exp: OKFS Kanslienheten KS 9 AU 134 Dnr 2004/ Antagande av stadgar för Orust kommuns nya miljöstipendium Orust kommun har sedan 1997 delat ut ett miljöstipendium avsett för affärsidkare i kommunen. I starten delades stipendiet ut av miljö- och hälsoskyddsnämnden men numer ansvarar kommunstyrelsens arbetsutskott för utdelandet. Arbetsutskottet beslutade att omvandla priset till ett allmänt miljöpris där någon enskild, organisation eller företag uträttar något som verkar i linje med eller befrämjar de nationella miljömålen, samt att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta förslag till stadgar. Föreligger ett förslag från kommunstyrelseförvaltningen daterat till nya stadgar med en mycket bredare inriktning av stipendiet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att med ändring av att stryka under december månad under P. 1 i de föreslagna stadgarna - anta stadgarna till Orust kommuns nya miljöstipendium. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

12 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KS 10 AU 136 Dnr 2004/ Motion om inköp/leasing av bilar drivna av alternativa bränslen Tina Ehn och Sven Olsson Miljöpartiet de Gröna föreslår i motion inkommen kommunfullmäktige besluta att inom ramen för STO - samarbetet uppdra till kommunstyrelsen undersöka möjligheten att leasa/köpa bilar som drivs med alternativa bränslen och ger mindre miljöbelastning, samt uppfyller övriga a krav inom sina användningsområden och i samband härmed undersöka om det går att dra nytta av den gastillgång man nu får från de nya ledningarna i Stenungsund. Över motionen har STO:s upphandlingsgrupp yttrat sig i skrivelse daterad Föreligger också yttranden från barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet samt sociala omsorgsnämnden En positiv inställning till tanken finns bland remissinstanserna även om en merkostnad kanske inte kan prioriteras i den egna verksamheten. Huruvida en merkostnad i ett gott syfte; för att förbättra miljön är acceptabel är en politisk fråga. Infrastrukturen för de föreslagna alternativa bränslena är dock så blygsamt utbyggd att en satsning i någon form nu är ogenomförbar. Längre fram kan man kanske genomföra försök i någon skala förutsatt att vi tror på en driftsäker lösning på sikt. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att konstatera att fordon för ändamålet existerar men med hänvisning till en för dåligt utbyggd infrastruktur vad avser drivmedel ändå inte nu ta initiativ till något försök med alternativa drivmedel till de kommunala fordonen och därmed anse motionen besvarad.

13 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att med bifall till motionen inom ramen för STO-samarbetet uppdra till kommunstyrelsen undersöka möjligheten att leasa/köpa bilar som drivs med alternativa bränslen och ger mindre miljöbelastning, samt uppfyller krav inom sina användningsområden och i samband härmed undersöka om det går att dra nytta av den gastillgång man nu får från de nya ledningarna i Stenungsund.

14 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KS 11 AU 135 Dnr 2004/ Antagande av reglemente för krisledningsnämnden Kommunfullmäktige beslutade i samband med att nämnden inrättades bl a att uppdra till kommunstyrelsen utarbeta reglemente för nämnden för beslut snarast i kommunfullmäktige. Föreligger ett förslag till reglemente från kommunstyrelseförvaltningen daterat Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

15 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KS 12 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut fattade vid sammanträde Personalärenden Beslut enligt löp nr 1-7 Förköpsärenden Beslut fattade enligt förteckning Trafikärenden Parkeringstillstånd enligt förteckning Färdtjänst Beviljad färdtjänst enligt förteckning Ekonomi Anmälan om delegationsbeslut rörande s k mindre investering, daterad Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser m m Hyreskontrakt - Bostäder enligt förteckning Nedsättning av brukningsavgifter VA VA-avtal enligt förteckning Markförsäljning enligt förteckning Entreprenadupphandling enligt förteckning Bidrag Bostadsanpassningsbidrag enligt förteckning Dnr 2005/ Dnr 2005/ Dnr 2005/ Dnr 2005/ Dnr 2005/ Dnr 2005/ Dnr 2005/ Dnr 2005/ Anmälan läggs till handlingarna

16 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KS 13 Dnr 2005/ Anmälan av inkomna skrivelser Länsrätten i Värmlands län , Ersättning för räddningstjänstkostnader Länsstyrelsen i Västra Götalands län , Föreläggande enligt miljöbalken angående deponering av brännbart avfall på Månsemyrs avfallsanläggning, Orust kommun Länsstyrelsen i Västra Götalands län , Dispens från förbudet att deponera organiskt material SAMREV kommuner i revisionssamverkan , Budgetering och uppföljning av skatteintäkter och bidrag Hyresgästföreningen , Hyresgästerna om fastighetsförvaltningen Anmälan läggs till handlingarna.

17 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KS 14 Dnr 2005/ Handlingsplan för kvinnofrid Sociala omsorgsnämnden gav 2003 sin förvaltning i uppdrag att ta fram en handlingsplan för kvinnofrid. Den är i det närmaste klar för antagande, men då även andra förvaltningar kan vara berörda i sina kontakter med människor så vore det önskvärt att Orust kommun har en handlingsplan som omfattar samtliga verksamheter. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att också de ska ta fram handlingsplaner för kvinnofrid för att få en kommunövergripande plan för kvinnofrid som är knuten till barnkonventionen.

18 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Exp: Personalchef KS 15 Dnr 2004/ Samarbete i rehabfrågor Det är sedan länge känt att människor som har ett rehab-behov i olika avseende inte får den insats de behöver från olika ansvarsområden i samhället i bland ingen alls, i bland fel kombination, olika berörda yrkesgrupper runt den enskilde har inte arenor för kommunikation etc. En rad s k socam-försök här i landet har visat sig vara framgångsrika på att skapa rehab-insatser specifikt för varje individs speciella unika behov. Riksdagen har nu genom ändrad lagstiftning och genom att avsätta särskilda medel givit möjlighet för andra kommuner att permanenta modellen utifrån de förutsättningar som gäller i den egna kommunen. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta erforderliga kontakter med Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Länsarbetsnämnden i syfte att bilda en permanent samverkansform med dessa tre parter så att Orust kan erbjuda människor med olika behov av rehabilitering individuella lösningar på ett optimalt sätt.

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl. 08.15-11.20

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-15. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.30

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-15. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.30 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Bo Andersson Holger Formgren Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, 18.30-20.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses att Justera

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-30

Kommunstyrelsen 2011-06-30 1 Plats och tid Stala församlingshem 2011-06-30 17:30-18:20 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Anders Fröjdö Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Christian

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00

Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00 Ledamöter

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 16.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2012-04-25. Plats och tid Centrumhuset, Henån 2012-04-25 08:15-14.30. Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Utskottet för samhällsutveckling 2012-04-25. Plats och tid Centrumhuset, Henån 2012-04-25 08:15-14.30. Kommunstyrelseförvaltningen, Henån 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån 2012-04-25 08:15-14.30 Beslutande Bo Andersson Els-Marie Ragnar Bengt Johansson Kerstin Gadde Hans Stevander Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2008-08-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Urox ens sammanträdesrum, Kl. 8.00-12:00

Urox ens sammanträdesrum, Kl. 8.00-12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Beslutande Urox ens sammanträdesrum, Kl. 8.00-12:00 Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordf. Bosse Pettersson (c), vice ordf Sonja Höglund (siv) Eva WennStröm (s) Gunnar

Läs mer