Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och :15-12:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30"

Transkript

1 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och :15-12:30 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Claes Nordevik Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Torstensson Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, fredagen den 21 december 2012 kl. 08:00 Sekreterare.. Paragraf Olof Borgmalm Ordförande Justerare.. Lars-Åke Gustavsson.. Bengt Torstensson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats För protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunstyrelseförvaltningen, Henån. Olof Borgmalm

2 2 Övriga deltagare: Roland Kindslätt, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare Anders Fröjdö, ordförande ekonomikommittén Sofia Hygrell, vice ordförande ekonomikommittén Michael Severin, kommunjurist 139 Kristian Larsson, stabschef Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg 140 Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande 140 Arne Hultgren, förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen 140 Agneta Lindwall, ekonomichef 140 Christer Hellekant, räddningschef 140 Hans Pernervik, ej tjänstgörande ersättare Kerstin Gadde, ej tjänstgörande ersättare Claes Nordevik, ej tjänstgörande ersättare Anders Hygrell, ej tjänstgörande ersättare , 142 Lotta Husberg, adjungerad

3 3 KS/2006: Avtal för förskottering av väg 160, delen Säckebäck-Varekil Lars-Åke Gustavsson informerar om avtalet mellan Trafikverket Region Väst och Orust kommun för förskottering av väg 160, delen Säckebäck-Varekil och delar samtidigt ut skrivelse från Trafikverket inkommen Informationen läggs till handlingarna.

4 4 Exp: Kommunstyrelsen KS/2012: Leader Terra et Mare - nytt Leader-område Leader Terra et Mare har inkommit med en skrivelse till Orust kommun där det föreslås att kommunstyrelsen skall besluta att Orust kommun ska ha som inriktning att under EU:s nästa programperiod medverka i ett nytt LEADERområde. För att kunna gå vidare med planering inför nästa programperiod, behöver Leader Terra et Mare få besked om Orust kommun är intresserade av att påbörja en mobiliseringsprocess inför en ny programperiod, senast 28 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Orust kommun ska ha som inriktning att under EU:s nästa programperiod medverka i ett nytt LEADER-område.

5 5 KS/2012: Information om Henåns skola Kommunchef informerar på sammanträdet. Informationen läggs till handlingarna.

6 6 Exp: Kommunchef Ekonomikommittén Kommunstyrelsen KS/2012: Modell för omvärldsbevakning och -analys samt ekonomikommitténs fortsatta arbete 2013 Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2009 att införa balanserad styrning som styrmodell för att kunna uppnå en större tydlighet och förbättra kopplingarna mellan mål och medel samt en effektivare resursfördelning. Styrmodellen baseras på dialog, delaktighet och helhetssyn. Införandet drevs initialt som ett projekt, där det ingick flera delprojekt med olika arbetsgrupper, där en grupp tog fram en modell för omvärldsbevakning som presenterades den 18 mars Omvärldsbevakning kan förenklat sägas bestå av: 1.insamling av fakta, exempelvis tendenser och konsekvenser för den målgrupp man fokuserar på? 2. analys av insamlade fakta 3. användandet av informationen, som grund för kommande beslut och åtgärder Målsättningen är att identifiera möjligheter och hot för att förbättra den långsiktiga planeringen, skapa konkurrensfördelar samt att undvika överraskningar. Det ska vara och ses som en naturlig del av det dagliga arbetet och vara en viktig aktivitet i den strategiska planeringen. Därför måste arbetet initieras och förankras hos ledningen. Ledningen måste tydligt signalera sitt åtagande genom olika åtgärder. Arbetsgruppen studerade och utgick från SKLs rapport om offensiv omvärldsbevakning samt Rapport från Institutet för framtidsstudier Strategisk omvärldsanalys vid myndigheter 2009:10 Kommuner som studerades var exempelvis Härryda, Mark Eskilstuna, Gotland, Norrköping och Gislaved. Det framkom att metoderna varierade såsom exempelvis spanare och/ eller framtidsscenarier. Vissa kommuner bevakar endast på övergripande ledningsnivå och andra gör det på flera nivåer i verksamheten. Det som var gemensamt var att alla hade en tydlig modell för vilka områden som ska ingå kopplat till en konsekvensbeskrivning. Erfarenheterna visade att arbetet, skapar en bredare diskussion över verksamhetsgränserna, man bidrar till helhetssyn och därmed uppstår tvärsektoriell dialog. Det har också visat sig att det är ytterst viktigt att resultatet kommuniceras på rätt sätt till såväl politiker som internt i verksamheterna.

7 7 Gruppen studerade flera metoder men fastnade för en modell som kallas EPISTELM. EPISTELM betyder Ekonomi och arbetsliv Politik och opinion Institutioner och organisationsformer Sociala förändringar och värderingsförändringar Teknik och vetenskap Ekologi, miljö och hälsa Lagar och brott Media och kultur Metoden är framtagen av SKL för svenska förhållanden och är anpassad för kommunal verksamhet. Den används av många kommuner vilket ger möjligheter till utbyte och att lära av goda exempel. Modellen finns ingående beskriven på OGAP. De allra flesta kommer instinktivt att förutsätta att omvärldsbevakning enbart handlar om faktorer utanför kommunen. I ett vidare begrepp kan man dock säga att för varje verksamhet, grupp eller person, är övriga verksamheter, grupper eller personer inom kommunen deras omvärld. En god kontroll av denna totala omvärld skulle kunna betecknas helhetssyn. Den aktuella modellen för omvärldsbevakning avgränsas till yttre omvärldsbevakning. Syftet med omvärldsbevakning och analys är att öka kunskapen bland beslutsfattare och medarbetare om de trender som påverkar den och därmed öka handlingsberedskapen för framtida behov och förändringar. Ekonomikommittén föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchefen att omgående påbörja arbetet med omvärldsbevakning och analys enligt ovan beskrivna modell för att därigenom skapa underlag inför budget Ekonomikommittén informerar om modellen och rapporterar från sitt pågående arbete, bland annat framtagande av ett årshjul för budget och prognosprocess, införandet av ett IT-baserat uppföljningssystem och en ny mall för tjänsteskrivelser. Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet besluta enligt ekonomikommitténs förslag med följande tilläggsyrkanden; att ekonomikommittén fortsätter sitt pågående arbete och att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medel till ändamålet (arvodeskostnader för ekonomikommittén) 200 tkr utgår från kommunstyrelsens anslag till förfogande i 2013 års budget. Veronica Almroth föreslår arbetsutskottet besluta att ekonomikommittén inte skall fortsätta sitt arbete och att arbetsutskottet skall ta över det pågående arbetet.

8 8 Två förslag till beslut finns. Ordförande frågar på båda och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lars-Åke Gustavssons förslag. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchefen att omgående påbörja arbetet med omvärldsbevakning och -analys enligt i skrivelse beskrivna modell för att därigenom skapa underlag inför budget 2014, samt att ekonomikommittén fortsätter sitt pågående arbete. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att medel till ändamålet (arvodeskostnader för ekonomikommittén) 200 tkr utgår från kommunstyrelsens anslag till förfogande i 2013 års budget. Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Anders Hygrell meddelar att han inte deltar i beslutet.

9 9 Exp: Kommunchef Utskotten för lärande, samhällsutveckling och omsorg Miljö- och byggnadsnämnden KS/2012: Åtgärder för att få budget i balans vid årets slut med inriktning på 2013 Kommunstyrelsen beslutade bland annat att kommunstyrelsen för egen del beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att omedelbart arbeta fram adekvata förslag till förändring för att få budget i balans vid årets slut. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att ge utskott/nämnd i uppdrag att komma med adekvata förslag till förändring för att få budget i balans vid årets slut. Förvaltningsområdeschefer, stabschef, förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen samt kommunchef informerar på arbetsutskottet om förslag på åtgärder för att få budget i balans vid årets slut med inriktning på Ekonomichef informerar om arbetet med årshjul för budget- och prognosprocess. Lars-Åke Gustavsson föreslår arbetsutskottet besluta att ge utskott/nämnd direktivet att fortsätta arbetet med att arbeta fram förslag till förändring för att få budget i balans Sven Olsson föreslår arbetsutskottet besluta att ge kommunchef i uppdrag att se över sammanträdesplan för 2013 utifrån det presenterade årshjulet för budget- och prognosprocess tillsammans med berörda aktörer. Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchef i uppdrag att se över sammanträdesplan för 2013 utifrån det presenterade årshjulet för budget- och prognosprocess tillsammans med berörda aktörer, samt att ge utskott/nämnd direktivet att fortsätta arbetet med att arbeta fram förslag till förändring för att få budget i balans 2013.

10 10 Exp: Personalenheten Förvaltningsområde lärande Förvaltningsområde omsorg KS/2012: Prövning av tjänstetillsättningar på tillsvidaretjänster Följande tjänster föreslås tillsättas: 1. Rektor Henåns skola Biträdande rektor 100 % - Ängås skola F-9 3. Undersköterska 70,27 % - Distrikt 1 Morlanda Hemtjänst 4. Undersköterska 75 % - Svanesunds Hemtjänst Arbetsutskottet beslutar att bevilja tillsättning av tjänsterna nummer 1-4.

11 Rekrytering av kommunchef Ordföranden informerar om att gruppledarna skall inbjudas till överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera procedurfrågan kring rekryteringen. Ordföranden informerar även om att presidiet har planerat att före eventuell annonsering inbjuda till ett informellt och förutsättningslöst samtal med intresserade kandidater. Stabschef informerar om denna kommande träff med kandidater till tjänsten som kommunchef. Anders Hygrell föreslår arbetsutskottet besluta att kommunstyrelsens presidium och stabschef skall närvara vid denna träff. Bengt Torstensson föreslår arbetsutskottet besluta att kommunstyrelsens presidium och stabschef förstärkt med Hans Stevander skall närvara. Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på båda förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anders Hygrells förslag. Arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsens presidium och stabschef skall närvara vid träff med kandidater till tjänsten som kommunchef. Bengt Torstensson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-06-08

Utskottet för lärande 2015-06-08 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängås F-9 skola 2015-06-08 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-06-08 kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer