Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning"

Transkript

1 1 (12) PM Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet innebär att Pensionsmyndigheten löpande varje år ska redovisa pensionsutvecklingen som pensionsinkomsten efter skatt och bidrag under en tioårsperiod för några typiska ensamstående pensionärer födda 1938 eller senare. Typfallen avser en garantipensionär, genomsnittlig kvinnlig respektive manlig pensionär samt en pensionär med hög allmän pension. I Sverige är pensionsåldern flexibel från och med 61 års ålder, de flesta väljer dock att gå i pension vid 65 års ålder användes typfall födda Det var den senaste årskullen som 2014 hade varit pensionerade i tio år förutsatt, pensionering vid 65 års ålder. Förslaget för 2015 är att använda samma typfall som Pensionsmyndigheten föreslår att årets inkomster för de olika typfallen insamlas för att få representativa uppgifter för typfallen. Inkomsterna räknas sedan tillbaka med de kända omräkningar som har legat till grund för olika inkomster. Garantipension och bostadstillägg räknas ut med hjälp av nödvändig information. Inkomstskatterna och eventuellt bostadstillägg beräknas utifrån gällande års regler. Tioårsperioden kännetecknas av en finansiell kris 2009 som även påverkade pensionärerna. Den automatiska balanseringen trädde i kraft 2010, en effekt av den finansiella krisen med därpå följande negativa effekter på den reala ekonomin. Balansering har även varit aktiv under 2011 och I figur 1 nedan ges utvecklingen i fasta priser sedan 2006 (=100) med prognos för för de fyra olika typfallen. Utfallet beror på pensionsomräkningarna där balanseringen har betytt mycket liksom att skatteregler med höjt grundavdrag 1 samt att bostadstillägg har ändrats och höjts under perioden. Prognosen för är beräknade med 2015 års regler. Regler för bostadtillägget är angivna i nominella regler vilket medför att värdet urholkas med inflationen. De lägre bostadstilläggen i fasta priser är orsaken till att garantipensionären och medelkvinnan beräknas få successivt fallande disponibla inkomster i framtiden, förutsatt att nu gällande regler råder 2. Figur 1 Utvecklingen av typfallens disponibla inkomster samt utvecklingen av BNP per capita , prognos uttryckt i 2015 års priser BNP per capita Typfall 1: Garantipensionären Typfall 2: Medelkvinnan Typfall 3: Medelmannen Typfall 4: Pensionären med hög pensionsinkomst De kommunala skattesatserna har dock i genomsnitt höjts och delvis motverkat de höjda avdragens effekt på pensionärernas disponibla inkomster. 2 I vårpropositionen finns förslag på höjt bostadstillägg. Förslaget förväntas ge ett höjt bostadstillägg med cirka 100 kronor i månaden.

2 2 (12) Inledning I 2014 års regleringsbrev gavs Pensionsmyndigheten uppdraget att utveckla typfallsmått. Pensionsmyndigheten uppdrag var att utveckla typfallsmått som visar utvecklingen av pension efter skatt för ensamstående. Typfallsmåtten ska inkludera personer födda 1938 och senare för fyra typfall motsvarande pensionsnivåerna: Garantipensionär Genomsnittlig kvinna Genomsnittlig man Hög pension Därutöver kan Pensionsmyndigheten föreslå ytterligare typfall som kan bidra till att ge en bra bild av utvecklingen. Redovisningen ska avse den senaste tioårsperioden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 5 maj Promemorian inleds med en kort redovisning av olika möjligheter och val till att utveckla typfallsmåtten. Vårt förslag på typfallsmått redovisas därefter i avsnitten Definition av typfallen samt Återkommande rapportering och underlagets aktualitet. Föreslaget typfallsmått ger en bild eller en vinkling av pensionärernas inkomster och deras utveckling. Det finns många frågor, mer eller mindre specifika, som delvis eller inte alls fångas i det föreslagna typfallsmåttet. För att kunna besvara sådana frågor får andra typfall/annan statistik tas fram för analys. Typfall - några alternativa val Vad som menas med ett typfall kan tolkas på olika sätt. Alternativen som diskuteras nedan exemplifieras med ett av de fyra typfallen, den genomsnittlige mannen. 1 Tvärsnittlig ansats Med tvärsnitt menas här att typfallet är en typ av medelvärde av årets pensionärer avseende pensionsutbetalningar. Till exempel kan genomsnittspensionen motsvara medelvärdet av utbetalningarna runt medianvärdet, förslagsvis i intervallet percentilen. Genomsnittmannen är alltså en typisk pensionär i det aktuella årets pensionärskollektiv. Kollektivets sammansättning ändras varje år under den redovisade tioårsperioden, nya pensionärer kommer till och andra faller ifrån. Om man begränsar sig till pensionärer 65 år och äldre så ingår i kollektivet 2015 kohorterna Tio år tillbaka i tiden, startåret 2006, ingår endast kohorterna i kollektivet. Kollektivet växer alltså successivt och inkluderar successivt även äldre pensionärer. Pensionsutbetalningarnas storlek påverkas bland annat av 20-delsinfasningen ju yngre årskull desto mindre del av tilläggspensionen. Tvärsnittsmannen är således inte representativ för beståndet ålderspensionärer. Det dröjer ytterligare tiotalet år innan de flesta åldrar finns representerade i tvärsnittet. På grund av övergångsreglerna kan han inte heller sägas vara en representant för det nya pensionssystemet. 2 Longitudinell ansats Med longitudinell ansats menas här att utvecklingen för individen, som har definierats som ett typfall, följs under en tioårsperiod. Den utveckling som visas är hur individens pension förändras till följd av indexeringar, systemets regler m.m. I både det här fallet och det tidigare framgår förstås också skillnader i inkomst mellan pensionärer i olika skikt. Det finns också flera sätt att beräkna snittpensionären. Man kan anta att personen har förvärvsarbetat genomsnittligt länge eller ett visst antal år och haft en genomsnittlig begynnelse- eller slutinkomst som utvecklats i takt med inkomstindex. Personens ålder och pensionsåldern ska bestämmas. Typfallets begynnelsepension beräknas enligt dessa förutsättningar. Ett annat sätt är att bestämma genomsnittlig pension utifrån kollektivet pensionärer, dvs. med en tvärsnittsansats. Antingen det är begynnelsepension eller

3 3 (12) pensionen idag 2015 som bestäms på detta sätt är det endast kohorterna som kan komma ifråga på grund av kravet på tio år som pensionär om pensionsåldern sätts till 65 år, den ålder som de flesta tar ut sin ålderspension. I samråd med Socialdepartementet har den longitudinella ansatsen valts där genomsnittet bestäms med pensionsutbetalningarna som bas. Typfallen beskrivs i detalj nedan. Definition av typfallen förslag Utgångspunkten för typfallen är summa utbetald pension i form av tilläggs- inkomst-, premie- och garantipension till ensamstående och födda Utbetalningsåret är 2015 och uppgifterna kommer från SCB och undersökningen om hushållens ekonomi 3. Hög pension utgörs av medelvärdet från percentilen 4. De allra högsta pensionerna tas inte med, eftersom de till stor del är pensioner som lyfts flera år efter 65-årsdagen. Genomsnittlig manlig resp. kvinnlig pensionär utgörs av medelvärdet från percentilen. Garantipensionär avser de som inte har några inkomstrelaterade pensioner. För typfallen, hög respektive snittpensionären ovan beräknas även medelvärdet av utbetald tjänstepension respektive privat pension. Uppgifterna för 2015 beräknas sedan bakåt i 10 år. Inkomst- och tilläggspension beräknas med följsamhetsindexering, premiepension med PPM-index 5 och tjänstepension och privat pension med förändringen i prisbasbeloppet. För att kunna bestämma bostadstillägg behövs uppgifter om boendekostnad samt bidragsgrundande förmögenhet. Som boendekostnad används genomsnittlig boendekostnad för ensamstående personer 65 år och äldre boende i hyresrätt 2012 enligt SCB:s statistik. Boendekostnaden räknas om med boendeindex till aktuellt redovisningsår. Typfallen antas inte ha någon förmögenhet som reducerar eventuellt bostadstillägg. I tabellen nedan redovisas ingångsvärdena 2015 för de fyra olika typfallen. Tabell 1 Bruttoinkomster för de fyra olika typfallen 2015, kronor per månad Garantipensionär Genomsnittlig kvinnlig pensionär Genomsnittlig manlig pensionär Pensionär med hög pension Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Tjänstepension Privat pension Typfallen antas bo i hyresrätt utan kapitalinkomster vilket förenklar beräkningarna då ingen hänsyn behöver tas till fastighetsskatt eller kapitalskatt. Typfallens boendekostnad antas vara kronor per månad 2015 (vilket beräknas motsvara medelhyran för äldre 2015) och har förändrats i takt med boendekostnadsindex (delkomponent till KPI). Kommunala skattesatsen antas motsvara riksgenomsnittet för respektive år. Kyrkoskatten är exkluderad eftersom den anses vara privat konsumtion, se tabell B5 i bilaga. 3 Senaste urvalet är från 2012 och är framräknad till 2015 med avseende på befolkning, ekonomi och gällande regler. 4 Individernas allmänna pensioner sorteras i stigande ordning. 80 percentilen innebär det värde på allmän pension där 80 procent har lägre och 20 procent har en högre allmän pension. 5 Genomsnittlig fondavkastning inom premiepensionssystemet

4 4 (12) Utifrån dessa uppgifter beräknas för varje år individens garantipension, inkomst efter skatt och bostadstillägg. I antagandena ingår 40 års bosättning, så äldreförsörjningsstöd blir aldrig aktuellt. Total pension före och efter skatt beräknas. I bilaga redovisas typfallens utveckling med prognos för Prognosen är baserade på Pensionsmyndighetens senaste prognos för inkomstindex, balansindex m.m. samt antagande om oförändrade skatte och bidragsregler. Sist i bilagan ges även en jämförelse med utvecklingen av BNP per capita i fasta priser. Återkommande rapportering och underlagets aktualitet förslag Det första rapporteringsåret 2014 bestod underlaget för typfallen av då kvarlevande pensionärer i åldern 74 år. I gruppen ingår personer som har pensionerats någon gång mellan 61 och 73 års ålder. Förslagsvis används samma typfall för tioårsperioden osv. År 2019 kan en motsvarande serie påbörjas för kohort 1945.

5 5 (12) BILAGA Utfallet för de fyra typfallen mm I denna bilaga återges det ekonomiska utfallet i fasta priser (2015 års nivå) för de fyra olika typfallen garantipensionären, genomsnittliga kvinnliga respektive manliga pensionären och pensionären med relativt god pension. Tabell B1. Garantipensionärens inkomster med prognos , uttryckt i 2015 års priser 6, kr/månad Garantipensionären Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension Tjänstepension Privat pension Inkomstskatt Bostadstillägg Disponibel inkomst Motsvarande tabell i löpande priser återges sist i tabellbilagan. Figur B1. Garantipensionärens ekonomiska utveckling , prognos uttryckt i 2015 års priser Bostadstillägg Garantipension Pension från individuellt pensionssparande Tjänstepension Premiepension Inkomstpension Tilläggspension Disponibel inkomst Skatt Av figuren ovan finns naturligt enbart garantipension och bostadstillägget för garantipensionären. Skälet till att etiketterna för övriga inkomster finns med är att de övriga typfallen har sådana. I fasta priser har garantipensionären fått omkring kronor i månaden. Av dessa utgör garantipensionen nästan kronor/månad och resterande är bostadstillägg. År 2009 sker en relativt stor omräkning av garantipensionen eftersom prisbasbeloppet (som mäter inflationen juni juni 2008) ökade med 4,4 procent medan den underliggande inflationen (förändringen av årsmedeltalet för KPI 2008/09) var negativ, -0,3 procent. 6 Deflatorn är årsmedeltalet för KPI.

6 6 (12) Tabell B2 Den genomsnittliga kvinnliga pensionärens inkomster med prognos , uttryckt i 2015 års priser, kr/månad Medelkvinnan Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension Tjänstepension Privat pension Inkomstskatt Bostadstillägg Disponibel inkomst Motsvarande tabell i löpande priser återges sist i tabellbilagan. Figur B2. Den genomsnittliga kvinnliga pensionärens ekonomiska utveckling , prognos uttryckt i 2015 års priser Bostadstillägg Garantipension Pension från individuellt pensionssparande Tjänstepension Premiepension Inkomstpension Tilläggspension Disponibel inkomst Skatt Den genomsnittliga ensamstående kvinnliga pensionärens disponibla inkomster har i fasta priser ökat under perioden från till omkring kronor. Enlig nuvarande prognos förväntas de dock sjunka något framöver med omkring 400 kronor (uttryckt i 2015 års priser) omräknades inkomst- och tilläggspensionen med 4,5 procent samtidigt som priserna minskade något (-0,3 procent) begränsades de allmänna inkomstrelaterade pensionsomräkningarna av den automatiska balanseringen (bromsen). År 2013 var omräkningen av pensionerna relativt hög, 4,1 procent medan 2014 var den åter negativ. För 2015 var omräkningen 0,9 procent.

7 7 (12) Tabell B3 Den genomsnittliga manliga pensionärens inkomster med prognos , uttryckt i 2015 års priser, kr/månad Medelmannen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension Tjänstepension Privat pension Inkomstskatt Bostadstillägg Disponibel inkomst Motsvarande tabell i löpande priser återges sist i tabellbilagan. Figur B3 Den genomsnittliga manliga pensionärens ekonomiska utveckling , prognos uttryckt i 2015 års priser Bostadstillägg Garantipension Pension från individuellt pensionssparande Tjänstepension Premiepension Inkomstpension Tilläggspension Disponibel inkomst Skatt Den manliga genomsnittliga pensionärens disponibla inkomster har varierat något mer än genomsnittliga kvinnans inkomster. Skälet är att mannen inte får någon utfyllnad av varken bostadstillägg eller garantipension. Åren 2009 och 2013 sker som redan nämnts relativt höga omräkningar av den allmänna inkomstpensionen.

8 8 (12) Tabell B4 Pensionären med hög allmän pension och hans/hennes inkomster med prognos , uttryckt i 2015 års priser, kr/månad Hög allmän pension Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension Tjänstepension Privat pension Inkomstskatt Bostadstillägg Disponibel inkomst Motsvarande tabell i löpande priser återges sist i tabellbilagan. Figur B4 Pensionärer med hög allmän pension deras ekonomiska utveckling , prognos uttryckt i 2015 års priser Bostadstillägg Garantipension Pension från individuellt pensionssparande Tjänstepension Premiepension Inkomstpension Tilläggspension Disponibel inkomst Skatt Av figurerna ovan framträder att garantipensionären och medelkvinnans disponibla inkomst har utvecklats på snarlikt vis samt att medelmannens och höginkomstagrens inkomst har samma mönster. Skälet är att medelkvinnan får lite garantipension samt bostadstillägg vilket medelmannen och höginkomsttagaren inte har. Jämfört med riket totalt, BNP per capita, drabbades inte pensionärerna av den finansiella krisen 2009 direkt utan nedräkningen kom 2010 när den automatiska balanseringen trädde i kraft.

9 9 (12) Figur B5 Typfallens procentuella utvecklig av disponibla inkomsterna samt utvecklingen av BNP per capita , prognos , uttryckt i 2015 års priser 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% Typfall 1: Garantipensionären Typfall 2: Medelkvinnan Typfall 3: Medelmannen Typfall 4: Pensionären med hög pensionsinkomst BNP per capita -8,0% Ett alternativt till figuren ovan är att jämföra utvecklingen av de disponibla inkomsterna sedan 2006 (index=100). Figur B6 Typfallens utvecklig av de disponibla inkomsterna samt BNP per capita , prognos uttryckt i 2015 års priser BNP per capita Typfall 1: Garantipensionären Typfall 2: Medelkvinnan Typfall 3: Medelmannen Typfall 4: Pensionären med hög pensionsinkomst Att garantipensionären och medelkvinnan fick det bättre 2006 jämfört med de övriga typfallen beror på bostadstillägget som höjdes (höjd övre hyresgräns med 180 kronor per månad för ensamstående och med 90 kronor per månad för samboende samt höjd kompensationsgrad under året från 91 till 93 procent av boendekostnaden) 7. Garantipensionären fick det också bättre 2009 beroende på det höjda grundavdraget för de sämst ställda pensionärerna, jfr figur B7 nedan var omräkningen av inkomst- och tilläggspensionen 7 Bostadstillägget ändrades 2007 så att ev. arbetsinkomster viktades ner från 80 till 50 procent. År 2012 höjdes den maximala bidragsgrundande hyran med 170 kr/månad för ensamstående och 340 kr för samboende hushåll. År 2013 ökades bidragsgrundande hyran ytterligare med 170 kronor/månad för ensamstående infördes ett fribelopp för arbetsinkomster med kronor.

10 10 (12) den högsta under hela perioden (+4,5 procent) samtidigt var omräkningen av garantipensionen också den högsta för perioden (4,4 procent). Förutom att bostadstillägget i nominella termer har höjts så har även skatterna förändrades. Grundavdraget har höjts men även de genomsnittliga kommunalskattesatserna har ökat över perioden. I figuren nedan visas de äldres grundavdrag förutsatt 2015 års prisbasbelopp om kronor. Figur B7 Grundavdrag för äldre, Taxerad inkomst Av figur B7 framgår att grundavdraget har ändrats och succesivt ökat under perioden Höjt grundavdrag innebär lägre beskattningsbara inkomster och lägre inkomstskatt. Inkomståren 2007 och 2008 gjordes ingen förändring av grundavdraget utan denna konstruktion var densamma som 2006 detsamma gällde även för 2014 och Kommunerna har dock höjt de kommunala inkomstskatterna under perioden med ca 39 öre, från 31,60 till 31,99 8 vilket motverkar och ökar inkomstskatten. 8 Avspeglar sannolikt till viss del individernas önskemål om utökad kommunal service men till en större del av ökande behov av skola, vård och omsorg mm.

11 11 (12) Tabell B5: Genomsnittlig kommunalskattesats mm Taxeringsår Total kommunal skattesats Kommunal skattesats Landsting skattesats Begravningsavgift ,60 20,84 10,76 0, ,60 20,83 10,76 0, ,55 20,78 10,78 0, ,44 20,71 10,73 0, ,52 20,72 10,80 0, ,56 20,74 10,82 0, ,55 20,73 10,82 0, ,60 20,59 11,01 0, ,73 20,62 11,11 0, ,86 20,65 11,20 0, ,99 20,70 11,29 0,22 Källa: SCB I tabell B6 nedan återges tidigare tabeller B1-B4 i löpande priser. Tabell B6 De olika typfallens inkomster med prognos , i löpande priser, kr/månad Garantipensionären Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension Tjänstepension Privat pension Inkomstskatt Bostadstillägg Disponibel inkomst Medelkvinnan Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension Tjänstepension Privat pension Inkomstskatt Bostadstillägg Disponibel inkomst

12 12 (12) Medelmannen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension Tjänstepension Privat pension Inkomstskatt Bostadstillägg Disponibel inkomst Hög allmän pension Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension Tjänstepension Privat pension Inkomstskatt Bostadstillägg Disponibel inkomst

Regleringsbrevsuppdrag 2017: Utveckla typfallsmått

Regleringsbrevsuppdrag 2017: Utveckla typfallsmått 1 (13) PM 2017-04-24 Analysavdelningen Bengt Norrby Svar på regleringsbrevsuppdrag Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2017: Utveckla typfallsmått Sammanfattning Uppdraget i regeringens regleringsbrev

Läs mer

Prognos BNP per capita. Typfall 1: Garantipensionär. Typfall 2: Genomsnitt, kvinna Typfall 3: Genomsnitt, man

Prognos BNP per capita. Typfall 1: Garantipensionär. Typfall 2: Genomsnitt, kvinna Typfall 3: Genomsnitt, man De fyra ensamstående pensionärerna är dels en pensionär med enbart garantipension, dels en genomsnittlig kvinnlig respektive manlig pensionär och dels en pensionär med relativt hög allmän pension. I rapporten

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2016:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2016: Förändring av inkomstpension 2016 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2016: Real inkomstutveckling, medel... +2,7 Prisförändring... 0,4 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2018:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2018: Förändring av inkomstpension 2018 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2018: Förändring av inkomstindex %... +1,5 Balanseringseffekt... +1,1 Förändring av inkomstindex/balansindex,

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 2005:4 Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 0283-0965 Inledning och sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för budgetår 2005 fått följande

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2016: Utveckla typfallsmått

Regleringsbrevsuppdrag 2016: Utveckla typfallsmått 1 (12) PM Bengt Norrby Svar på regleringsbrevsuppdrag Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2016: Utveckla typfallsmått Sammanfattning Regleringsuppdraget innebär att Pensionsmyndigheten löpande

Läs mer

Under perioden har nuvarande omräkningen av inkomstpensionerna överstigit inflationen med 4,5 procent 1. De som däremot pensionerades under

Under perioden har nuvarande omräkningen av inkomstpensionerna överstigit inflationen med 4,5 procent 1. De som däremot pensionerades under Under perioden 2001 2018 har nuvarande omräkningen av inkomstpensionerna överstigit inflationen med 4,5 procent 1. De som däremot pensionerades under den finansiella krisen 2009 har fram till 2018 fått

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Pensionsspararna i orange kuvert 2015

Pensionsspararna i orange kuvert 2015 1 (19) PM Analysavdelningen Bengt Norrby Nils Holmgren 010-454 00 00 Pensionsspararna i orange kuvert 2015 Det genomsnittliga allmänna pensionskapitalet för både inkomst- och premiepensionen ökade med

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0 1 (10) användarmanual 2 (10) Innehåll Pensionsmyndighetens typfallsmodell för pensionsberäkningar... 3 Installation... 3 Start av modellen... 3 Verktygsfält... 4 Välja språk... 4 Ingångsvärden till modellen...

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen

Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen Ålderspension försäkringsanalys Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Vilka grupper gynnas eller missgynnas av en höjd pensionsålder?

Vilka grupper gynnas eller missgynnas av en höjd pensionsålder? Vilka grupper gynnas eller missgynnas av en höjd pensionsålder? Rapport 1 (29) Stefan Granbom Bengt Norrby Vilka grupper gynnas eller missgynnas av en höjd pensionsålder? Förord Pensionsmyndigheten har

Läs mer

Pensionsspararna i orange kuvert 2017

Pensionsspararna i orange kuvert 2017 1 (24) PM 2017-02-08 Analysavdelningen Hanna Karlsson Ruiz Bengt Norrby 010-454 00 00 Pensionsspararna i orange kuvert 2017 Det genomsnittliga allmänna pensionskapitalet för både inkomst- och premiepensionen

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Pensionsspararna i orange kuvert 2014

Pensionsspararna i orange kuvert 2014 1 (17) PM 2014-02-13 Pensionsutvecklingsavdelningen Tommy Lowen 010-454 20 50 Pensionsspararna i orange kuvert 2014 Sammanfattningsvis innebar 2013 att pensionsspararnas genomsnittliga allmänna pensionsbehållning

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Effekter av pensionsuppgörelsen på arbetsmarknaden

Effekter av pensionsuppgörelsen på arbetsmarknaden Konjunkturläget mars 2018 85 FÖRDJUPNING Effekter av pensionsuppgörelsen på arbetsmarknaden I december 2017 presenterade pensionsgruppen en uppgörelse om vissa ändringar i pensionssystemet i syfte att

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000 Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2 Anna Westerberg Sammanfattning I det följande redovisas utfallet av pensionsprognosen i det orange pensionsbeskedet, för åldersklasser, kvinnor och män

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010.

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Bilaga 4 2010-02-24 Dnr/ref. VER 2010-29 I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Det underlag från Konjunkturinstitutet som användes till

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Bilaga Dnr/ref. VER I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2012.

Bilaga Dnr/ref. VER I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2012. Bilaga 4 2012-02-22 Dnr/ref. VER 2012-1 Jämförelsetabeller I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2012. Det underlag från Konjunkturinstitutet

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Alternativ pensionsålder

Alternativ pensionsålder Alternativ pensionsålder Alternativ pensionsålder Pensionsutvecklingsavdelningen, Tommy Lowén 2013-01-21 PID118103/VER 2012-283 1 (7) Alternativ pensionsålder Pensionsmyndigheten har under ett antal år

Läs mer

Alternativ pensionsålder

Alternativ pensionsålder Alternativ pensionsålder 1 (8) PM 2016-12-21 Analysavdelningen Bengt Norrby Alternativ pensionsålder När Riksdagen beslutade om det nuvarande pensionssystemet våren 1994 användes Statistiska centralbyråns

Läs mer

SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG Sammanfattning För pensionärer med låga inkomster påverkas bostadstillägget kraftigt av att äga ett mindre fritidshus eller ha en ekonomisk

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Jämställda pensioner. - en del av en pågående genomlysning av pensionssystemet. Stefan Oscarson och Sara Örnhall Ljungh Socialdepartementet i Sverige

Jämställda pensioner. - en del av en pågående genomlysning av pensionssystemet. Stefan Oscarson och Sara Örnhall Ljungh Socialdepartementet i Sverige Jämställda pensioner - en del av en pågående genomlysning av pensionssystemet Stefan Oscarson och Sara Örnhall Ljungh i Sverige Några outtalade utgångspunkter Pensionssystemet är könsneutralt - men vi

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2018/02415/S1 Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Juni 2018 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Innehåll 2 (5) Datum Dok.bet. Version Dnr/Ref. Svar på uppdrag i regleringsbrevet för 2016 Rapport PID VER PM

Innehåll 2 (5) Datum Dok.bet. Version Dnr/Ref. Svar på uppdrag i regleringsbrevet för 2016 Rapport PID VER PM Beräkning av inkomstindex och inkomstbasbelopp för 2017 Innehåll Svar på uppdrag i regleringsbrev... 3 Sammanfattning av Pensionsmyndighetens beräkningar för år 2017... 3 Inkomstindex... 3 Jämförelse med

Läs mer

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka 125 000 individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 år, samtidigt som spridningen av första uttagsålder

Läs mer

Pensionerna efter pensioneringen

Pensionerna efter pensioneringen Pensionerna efter pensioneringen Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi September 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? 3 Hur fungerar systemet? 3 Pension med

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna PENSIONS- BLUFFEN Regeringen vilseleder om pensionerna Rapporten är skriven av Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, tel: 08 701 67 16 och publiceras 2008 09 16 2 3 Regeringens retorik : Göran Hägglund

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Ekonomisk trygghet. 11 vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. 11 vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statens budget för 2018 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 Diagramförteckning... 5 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Välfärdsstudier utgår oftast från hushållens disponibla inkomster med hänsyn taget till antal familjemedlemmar som ett mått för ekonomisk standard.

Välfärdsstudier utgår oftast från hushållens disponibla inkomster med hänsyn taget till antal familjemedlemmar som ett mått för ekonomisk standard. Välfärdsstudier utgår oftast från hushållens disponibla inkomster med hänsyn taget till antal familjemedlemmar som ett mått för ekonomisk standard. Genom att se till hushållets och inte till individens

Läs mer

Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Missgynnar pensionssystemet kvinnor? 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år Kronor per månad Kronor per månad 40 000 35 000 30 000 25 000 20 40000

Läs mer

Vad får en arbetare i pension?

Vad får en arbetare i pension? DELRAPPORT INFÖR LOs PENSIONSUTREDNING Vad får en arbetare i pension? Författare: Mats Morin, LO-ekonom, LOs enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad Innehåll Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning...

Läs mer

Sysselsättning och pensionssystemet

Sysselsättning och pensionssystemet 1 (5) PM -06-13 Pensionsutvecklingsavdelningen Tommy Lowen 010-454 20 50 Sysselsättning och pensionssystemet Hur påverkas inkomstpensionssystemet av att sysselsättningsgraden ökar? Sysselsättningsgraden

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Hur stor blir pensionen för utrikes födda?

Hur stor blir pensionen för utrikes födda? Hur stor blir pensionen för utrikes födda? En rapport om kompensationsgrader Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Kristina Kamp När hela livet räknas Hela livet räknas så brukar vi beskriva

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tiosperspektiv Innehåll gentemot löntagarna... 3 Pensionärernas beskattning... 8 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Under 2017 gick individer i pension (definierat utifrån att de tog ut hel inkomstpension för första gången) och det är färre nyblivna

Under 2017 gick individer i pension (definierat utifrån att de tog ut hel inkomstpension för första gången) och det är färre nyblivna Under 2017 gick 118 000 individer i pension (definierat utifrån att de tog ut hel inkomstpension för första gången) och det är 7 000 färre nyblivna pensionärer jämfört med föregående år. Det är ungefär

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som ökar med 0,2 procent från 2014 till 2015 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som ökar med 0,2 procent från 2014 till 2015 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2015 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2015: Real inkomstutveckling, medel... +2,3 Prisförändring... +0,2 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Swedbank. Vad vet du om din pension?

Swedbank. Vad vet du om din pension? Vad vet du om din pension? 2 Vad vet du om din pension? Vi vet att vi lever allt längre. Allt fler kommer att få uppleva gratulationer från kungaparet på sin hundrasdag. Kvinnor lever redan idag längre

Läs mer

PM Dok.bet. PID Reviderad

PM Dok.bet. PID Reviderad 1 (6) PM 2013-04-25 Pensionsutvecklingsavdelningen Tommy Lowen 010-454 20 50 Reviderad 2013-09-19 Avgiftsväxling från premie- till inkomstpension Pensionsmyndigheten har tidigare fått en fråga från Riksdagen

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Rapporten utgör Pensionsmyndighetens redovisning av 2018 års regeringsuppdrag att ta fram livsinkomstprofiler för olika inkomstgrupper.

Rapporten utgör Pensionsmyndighetens redovisning av 2018 års regeringsuppdrag att ta fram livsinkomstprofiler för olika inkomstgrupper. Rapporten utgör Pensionsmyndighetens redovisning av 2018 års regeringsuppdrag att ta fram livsinkomstprofiler för olika inkomstgrupper. Rapporten redovisar beräknade livsinkomstprofiler för de individer

Läs mer

I rapporten visar Pensionsmyndigheten exempel på vad den allmänna pensionen beräknas bli efter skatt för en person som börjar ta ut hel allmän

I rapporten visar Pensionsmyndigheten exempel på vad den allmänna pensionen beräknas bli efter skatt för en person som börjar ta ut hel allmän I rapporten visar Pensionsmyndigheten exempel på vad den allmänna pensionen beräknas bli efter skatt för en person som börjar ta ut hel allmän pension vid åldrarna 61, 63, 65 eller 67 år och som sedan

Läs mer

Pensionsrapport Dan Adolphson Björck Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se

Pensionsrapport Dan Adolphson Björck Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se Pensionsrapport 2017 Dan Adolphson Björck Trygghetsekonom AMF 070-249 31 54 dan.adolphson.bjorck@amf.se media.amf.se @Trygghetsekonom pensionsbloggen.se Pensionsrapporten fyller 8 år Statistik, aktuella

Läs mer

Ekonomisk trygghet. 11 vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. 11 vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statens budget för 2019 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 Diagramförteckning... 5 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer