Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER"

Transkript

1 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper: En pensionär En heltidsstuderande högskolestudent; a) utan arbete vid sidan av studierna, b) som arbetar deltid 25 procent, c) som arbetar deltid 50 procent. En barnfamilj med två vuxna heltidsarbetande där; a) båda föräldrarna tjänar kr brutto/mån vardera, b) den ena föräldern tjänar kr brutto/mån och den andra kr brutto/mån, c) där båda föräldrarna tjänar kr brutto/mån vardera. En f.d. förtidspensionär som nu; a) arbetar 25 procent, b) arbetar 50 procent, c) arbetar 75 procent, d) arbetar 100 procent. En arbetslös En anställd; a) sjuksköterska b) lärare c) förskolelärare I beräkningarna har utredningstjänsten tagit hänsyn till reglerna för grundavdrag, förhöjt grundavdrag, jobbskatteavdrag, prisbasbelopp, konsumentprisindex, genomsnittlig kommunal skattesats samt statlig skatt. Ingen hänsyn har tagit till exempelvis kyrkoskatt, begravningsavgift eller skatt på kapital. Underlagen till rapportens diagram finns i bilaga 1. Anna Enström Järleborg Riksdagens utredningstjänst Telefon: E-post: SVERIGES RIKSDAG Stockholm Telefon (11)

2 Pensionärer Nedan beräknas pensionärernas inkomstutveckling efter skatt under perioden Utredningstjänsten har i beräkningarna nedan tagit hänsyn till inkomster genom garantipension respektive inkomstpension samt bostadstillägg för pensionärer. Hänsyn har inte tagits till premiepension, tjänstepension, privat pension, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd. En ogift person med full garantipension, kr/månad En ogift person med en inkomstpension på kr/månad En ogift person med en inkomstpension på kr/månad En person med en inkomstpension på kr/månad Bostadstillägget till pensionärer är olika för gifta och ogifta. Bostadstillägget påverkas dessutom av inkomstens storlek. De pensionärer som har en inkomstpension på kronor per månad eller mer får i normalfallet inget bostadstilllägg, vilket gör att det inte finns någon skillnad mellan giftas och ogiftas inkomst vid dessa pensioner. Utredningstjänsten har valt att redovisa utvecklingen för ogifta pensionärer i det fall bostadstillägg ingår i beräkningarna. Diagram 1 Inkomst inkl. bostadstillägg efter skatt för pensionärer, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Källa: Pensionsmyndigheten samt utredningstjänstens beräkningar Antaganden kring bostadstilläggets storlek Reglerna kring bostadstillägg för pensionärer är komplicerade och det finns ingen enkel schablon att använda för att skatta bostadstilläggets storlek ,13 gånger prisbasbeloppet, Pensionsmyndigheten webbplats om garantipensionens storlek 2 (11)

3 Bostadstillägg kan erhållas för bostadskostnader upp till på kronor per månad. Bostadstillägget är 93 procent av bostadskostnaden plus ett tillägg på 340 kronor för ogifta och 170 kronor för gifta. Utredningstjänsten har i sina beräkningar antagit att bostadskostnaden är kronor per månad och att personen inte har någon förmögenhet eller andra inkomster utöver garantipension respektive inkomstpension. Dessutom tar inte utredningstjänsten hänsyn till det särskilda bostadstillägget eftersom det görs en särskild behovsprövning för att erhålla det särskilda bostadstillägget. Det innebär att fram till 2011 kunde maximalt kronor per månad erhållas i bostadstillägg för ogifta och kronor per månad för gifta. År 2012 höjdes maxbeloppet med 170 kronor per månad för ogifta och 85 kronor per månad för gifta. År 2013 höjdes maxbeloppet med ytterligare 170 kronor per månad för ogifta och 85 kronor per månad för gifta. Bostadstilläggets storlek påverkas av inkomsten, vid höga inkomster minskas bostadstillägget helt eller delvis. I beräkningarna ovan har utredningstjänsten antagit att maximalt bostadsbidrag betalas ut till en ogift pensionär. Heltidsstuderande högskolestuderande Nedan beräknas heltidsstuderandes inkomstutveckling efter skatt under perioden Personer som studerar på universitet och högskola kan söka studiemedel. Studiemedlet består av studielån och studiebidrag. Det totala studiemedelsbeloppet per vecka är 5,07 procent av prisbasbeloppet 3. Studiebidraget uppgår till cirka 31,3 procent av det totala studiemedlet. En termin består av 20 veckor och ett studieår består därmed av 40 veckor. Det innebär att under ett år erhålls studiemedel för 10 månader. 4 Studiebidraget är pensionsgrundande men ingen skatt betalas på studiebidraget. Studielånet är inte pensionsgrundande och inte heller kan några ränteavdrag göras på dessa lån. Det finns några olika tillägg i form av bidrag eller lån som den studerande kan få vid särskilda situationer. Exempelvis om den studerande har barn kan ett tilläggsbidrag fås. Om den studerande har arbetat tidigare kan ett tilläggslån fås. Om den studerande får extra kostnader vid studierna, t.ex. dubbel bosättning och resor, kan ett merkostnadslån fås. 5 Utredningstjänsten har inte tagit hänsyn till dessa tillägg i beräkningarna nedan. 2 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Handläggning av bostadstillägg Hanteringen under 2011, Rapport 2012:3 3 Studiemedlets storlek beräknas som en andel av prisbasbeloppet, andelen har varierat mellan 4,4 och 5,1 % under den studerade perioden. Prisbasbeloppet 2014 är kr. 4 Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) webbplats, 5 Se för detaljer. 3 (11)

4 En heltidsstuderande högskolestudent med helt studiemedel; utan arbetsinkomst, med en arbetsinkomst på 25 procent av takbeloppet med en arbetsinkomst på 50 procent av takbeloppet med en arbetsinkomst på 75 procent av takbeloppet med en arbetsinkomst på 100 procent av takbeloppet Studerande som får studiemedel får ha en inkomst upp till en viss nivå (fribeloppet) utan att studiemedlets storlek påverkas. Fribeloppet justeras årligen och uppgick 2014 till kronor vid heltidsstudier under 40 veckor med studiemedel. Ökningen av inkomst efter skatt för studerande med arbetsinkomst, enligt diagrammet nedan, beror på att takbeloppet ökat. Åren 2011 och 2014 höjdes med kronor per år. Diagram 2 Inkomst inkl. studiemedel efter skatt, för heltidsstuderande, , fasta priser 2014-års prisnivå, kronor per månad Observera att takbeloppet höjdes med kronor åren 2011 och 2014, för övriga år höjdes takbeloppet med kronor per år. Studiemedel betalas ut under 10 månader men i diagrammet har studiemedlet fördelats på årets alla 12 månader. Källa: CSN samt utredningstjänstens beräkningar Regler för reducering av studiemedel vid inkomst Om en studerande har en inkomst 6 över det s.k. fribeloppet minskas studiemedlet med högst 61 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet. 7 Både bidraget och lånet minskar proportionellt. Fribeloppet justeras årligen och uppgick 2014 till kronor vid heltidsstudier under 40 veckor med studiemedel. Fribeloppet var knappt kronor (8 200 kr/mån) 2005 och höjdes med prisbasbeloppet (ca kronor varje år) fram till 2011 då fribeloppet höjdes 6 Inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Inkomsten beräknas före skatt och avser inkomsten per kalenderhalvår (1 januari-30 juni och 1 juli-31 december). 7 Innan 2011 minskades studiemedlet med högst 50 procent. 4 (11)

5 med till kronor ( kr/mån). Därefter höjdes fribeloppet med några tusen kronor årligen tills nästa stora höjning 2014, då fribeloppet höjdes med kronor, till dagens nivå på kronor ( kr/mån). Utredningstjänsten har antagit att de studerande som har en inkomst under fribeloppet och därför görs inget avdrag på studiemedlet i beräkningarna ovan. Barnfamiljer med två vuxna heltidsarbetande Nedan beräknas barnfamiljers inkomstutveckling efter skatt under perioden Utredningstjänsten har skrivit upp lönerna med prisbasbeloppet för respektive år. Barnbidraget är kronor per barn i månaden. Om familjen har två eller fler barn så erhålls även flerbarnstillägg. Det innebär att en familj med två barn får totalt kronor i månaden 8 Barnbidraget är skattefritt. Utredningstjänsten har gjort beräkningarna utifrån en familj med två barn, eftersom genomsnittligt antal barn per familj med två gifta eller sammanboende vuxna 2012 var 1,8. 9 Barnfamilj med två vuxna heltidsarbetande och två barn där; båda föräldrarna tjänar kr/mån vardera, den ena föräldern tjänar kr/mån och den andra kr/mån, båda föräldrarna tjänar kr/mån vardera, Barnbidraget höjdes 2006 och var innan dess 950 kronor i månaden per barn. Flerbarnstillägget höjdes 2006 och juli infördes flerbarnstillägg för andra barnet. 9 SCB, Barn- och familjestatistiken 5 (11)

6 Diagram 3 Inkomst inkl. barnbidrag efter skatt för barnfamiljer med två vuxna heltidsarbetande och två barn, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Observera att X-axeln går upp till kr/mån Lönerna har skrivits upp med prisbasbeloppet för respektive år Källa: Försäkringskassan samt utredningstjänstens beräkningar Om båda föräldrarna är heltidsarbetande tillkommer troligen kostnader för barnoch skolbarnsomsorg. Merparterna av kommunerna har idag infört den s.k. maxtaxan vilket innebär att föräldrarna betalar en avgift per barn på maximalt tre procent av föräldrarnas sammanlagda inkomst upp till kr per månad. En barnfamilj med två barn inskrivna i förskola betalat enligt maxtaxan totalt kronor per månad. Om barnen i stället går på skolbarnsomsorg, t.ex. fritidshem, skulle kostnaden totalt bli kronor per månad för familjen. Avgiften framgår av tabellen nedan. Utredningstjänsten har inte tagit med eventuella avgifter för barn- och skolbarnsomsorg beräkningarna ovan. Tabell 1 Avgiftstak och högsta avgiftsnivå per barn och månad, Förskolebarn, 0-5 år Skolelever, 6-12 år Avgiftstak Högsta avgift Avgiftstak Högsta avgift Barn 1 3 % kr 2 % 840 kr Barn 2 2 % 840 kr 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr 1 % 420 kr Källa: Skolverket 6 (11)

7 Personer med sjukersättning Nedan beräknas inkomstutveckling efter skatt för personer med sjukersättning (f.d. förtidspension) under perioden År 2003 ersattes förtidspension med sjukersättning. 10 Sjukersättning kan personer få som är mellan 30 och 65 år och som inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Sjukersättningens storlek beror på kvarvarande arbetsförmåga samt personens tidigare inkomster. Den som tappar sin arbetsförmåga med 100 procent och som tidigare har arbetat kan få 64 procent av den genomsnittliga inkomsten under de senaste åren. Det finns ett tak som gör att personen inte kan få mer än kronor per månad före skatt oavsett tidigare inkomst. 11 Ersättningen minskas med arbetsförmågan, så en person med 25 procents arbetsförmåga får en minskning med 25 procent på sjukersättningen. Den som har haft låga eller inga inkomster kan s.k. garantiersättning som är kronor per månad före skatt 12, om personen bott i Sverige hela livet. Om personen inte bott i Sverige hela livet minskas garantiersättningen proportionerligt med tiden utanför Sverige. Utredningstjänsten har antagit att personen har en månadslön lika med inkomsttaket för sjukersättning. En person med sjukersättning med; 100 procents garantiersättning, 100 procents ersättning enligt takbeloppet, 75 procents ersättning enligt takbeloppet och 25 procents arbete med en månadslön lika med inkomsttaket, 50 procents ersättning enligt takbeloppet och 50 procents arbete med en månadslön lika med inkomsttaket, 25 procents ersättning enligt takbeloppet och 75 procents arbete med en månadslön lika med inkomsttaket. 10 Försäkringskassans webbplats, 11 Taket är på 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst på kronor före skatt ,4 prisbasbelopp per år. 7 (11)

8 Diagram 4 Inkomst efter skatt för personer med sjukersättning, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Källa: Försäkringskassan samt utredningstjänstens beräkningar Den som har sjukersättning kan även få bostadstillägg som beror på boendekostnader och hushållets totala inkomst. Den som är ensamstående kan som mest få kronor per månad. Den som är gift eller sambo kan som mest få kronor per månad, om båda har sjuk- eller aktivitetsersättning får man som mest kronor var. Utredningstjänsten har inte tagit med eventuellt bostadsbidrag i beräkningen ovan. Arbetslösa Nedan beräknas arbetslösas inkomstutveckling efter skatt under perioden För att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen måste den arbetslöse vara inskriven som arbetslös vid Arbetsförmedlingen. Ersättningens storlek beror på personens inkomst under de senaste tolv månaderna, omfattningen av arbetet innan arbetslösheten samt om personen varit med i a-kassan. För att få full ersättning ska personen varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Vid inkomstrelaterad ersättning är ersättningen 80 procent av den tidigare genomsnittliga inkomsten upp till inkomster på i månaden. Därutöver finns en grupp som får grundersättning/grundbelopp (de som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret), som baseras på arbetad tid. Fullt grundbelopp fås om personen 8 (11)

9 arbetat i genomsnitt 40 timmar i veckan under de senaste tolv månaderna. Om personen arbetat mindre än 40 timmar minskas ersättningen i proportion med arbetstiden. En arbetslös (de första 100 dagarna) med 100 procents ersättning med; grundbelopp, inkomstrelaterad genomsnittlig dagpenning, inkomstrelaterad ersättning med takbeloppet. Notera att under den studerade perioden har arbetslöshetsförsäkringens regelverk förändrats i olika omgångar och omfattning under 2000-talet. Såväl ersättningsgraden, ersättningsperioden längd som taket för ersättningen har justerats vid flertalet tillfällen vilket påverkar de faktiska ersättningsnivåerna. Den maximala dagpenningen förändrades senast 2002 och har sedan dess varit 680 kronor per dag. Mindre justeringar har dock gjorts efter detta. Fram till och med 2006 var det ett högre tak, 730 kronor, de första 100 dagarna. Detta förhöjda tak togs bort 1 januari 2007 vilket i praktiken innebar att ersättningen minskade. Sedan 2007 trappas ersättningen också av, dag erhålls 80 procent av inkomsten (under taket), dag erhålls 70 procent av inkomsten (under taket). Diagram 5 Inkomst efter skatt för arbetslösa, de första 100 dagarna, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Källa: IAF samt utredningstjänstens beräkningar Anställda Nedan beräknas anställdas inkomstutveckling efter skatt under perioden (11)

10 Medlingsinstitutet via SCB samlar in uppgifter om lönerna inom hela ekonomin (primärkommunal sektor, landstingskommunal sektor samt privat sektor). Undersökningen benämns Lönestrukturstatistiken. Från lönestrukturstatistiken går det att hämta uppgifter om utvecklingen av genomsnittlig månadslön 13 för perioden för sjuksköterskor, lärare och förskolelärare. Utredningstjänsten har skattat genomsnittlig månadslön för 2013 utifrån månadslönen 2012 med hänsyn taget till förändringen i prisbasbeloppet mellan 2012 och en heltidsanställd sjuksköterska med genomsnittlig månadslön, en heltidsanställd lärare med genomsnittlig månadslön, en heltidsanställd förskolelärare med genomsnittlig månadslön. Diagram 6 Inkomst efter skatt för anställda, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Observera att X-axeln går upp till kr/mån Utredningstjänsten har skattat genomsnittlig månadslön för 2013 utifrån månadslönen 2012 med hänsyn taget till förändringen i prisbasbeloppet mellan 2012 och Källa: Lönestrukturstatistiken/SCB samt utredningstjänstens beräkningar Källor Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) webbplats, Centrala studiestödsnämndens (CSN), Studiemedelsbelopp t.o.m. 2013, sammanställning Förutom fast lön ingår även fasta lönetillägg och ett stort antal rörliga lönetillägg, t.ex. OBtillägg, skifttillägg samt ersättning för beredskap och jour 10 (11)

11 Finansdepartementet, Beräkningskonventioner Metoder för effektberäkningar vid ändrade skatteregler Försäkringskassans webbplats, Försäkringskassan, Förändringar inom socialförsäkrings och bidragsområdena , PM 2014 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), statistik Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Historik Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd, PM 2013 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Handläggning av bostadstillägg Hanteringen under 2011, Rapport 2012:3 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet, Rapport 2014:4 Pensionsmyndighetens webbplats, Pensionsmyndighetens webbplats om bostadstillägg Pensionsmyndigheten, Indexering av pensionerna, PM7616 SCB, Barn- och familjestatistiken SCB, Lönestrukturstatistiken Skolverket, Avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2012, (11)

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Missgynnar pensionssystemet kvinnor? 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år Kronor per månad Kronor per månad 40 000 35 000 30 000 25 000 20 40000

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Plånboksnyheter 2017

Plånboksnyheter 2017 Plånboksnyheter 2017 Privatekonomi Januari, 2017 Plånboksnyheter 2017 Begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljning av

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 2005:4 Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 0283-0965 Inledning och sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för budgetår 2005 fått följande

Läs mer

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 296 att gälla fr.o.m. 2016-01-01 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning:

Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning: Välkomna Löften från Försäkringskassan till personer eller föräldrar till personer med funktionsnedsättning: En kontaktperson hos Försäkringskassan Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. Vem kan få bostadstillägg?

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Konjunkturläget augusti 216 67 FÖRDJUPNING Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Ersättningen vid arbetslöshet påverkar både de arbetslösas välfärd och drivkrafterna för arbete. De senaste tio åren har

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN SID 1 (5) 2012-04-20 info TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG (Dnr 322-2332/2010,

Läs mer

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga Välkomna Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är mellan 19-30 år som har en nedsatt arbetsförmåga eller behov av längre tid för att avsluta grundeller gymnasiestudier

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostads kostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd Försäkringskassan informerar Äldreförsörjningsstöd Grafisk utformning: RÅDIS AB, Per Jonebrink Innehåll Äldreförsörjningsstöd 3 Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 4 Bosättningsbaserad förmån 4 Åldersgränsen

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Socialförsäkringarna för studenten Socialförsäkringarnas grundläggande principer och finansiering: Arbetsgivaravgifter

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG Sammanfattning För pensionärer med låga inkomster påverkas bostadstillägget kraftigt av att äga ett mindre fritidshus eller ha en ekonomisk

Läs mer

senast uppdaterad

senast uppdaterad TILLÄMPNINGSANVISNING TILL TAXA för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1. Avgiftens GRUNDPRINCIPER Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och staden företrädd av den nämnd

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna PENSIONS- BLUFFEN Regeringen vilseleder om pensionerna Rapporten är skriven av Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, tel: 08 701 67 16 och publiceras 2008 09 16 2 3 Regeringens retorik : Göran Hägglund

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Aktuell analys 19 februari 2016 Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Arbetslösa, pensionärer och löntagarhushåll får alla det bättre 2016 jämfört med förra året. Efter höjningen av arbetslöshetsersättningen

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Pressmeddelande 19 mars 2013 Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Garantipensionären har fått den bästa ekonomiska utvecklingen av typhushållen boende i hyreslägenhet, räknat i

Läs mer

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Premiepension Garantipension Tjänstepension Brutto (31,55 % skatt) Nivå 2015 0 0 7 899 0 7

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 2007:4 Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011 1 (24) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bilaga 1 - Registeranalys av unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Innehåll Inledning... 2 Data och definitioner... 5 Inflödet till

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 1. Grundprinciper för avgift Avgiften grundar sig på att ett abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka 125 000 individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 år, samtidigt som spridningen av första uttagsålder

Läs mer