Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER"

Transkript

1 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper: En pensionär En heltidsstuderande högskolestudent; a) utan arbete vid sidan av studierna, b) som arbetar deltid 25 procent, c) som arbetar deltid 50 procent. En barnfamilj med två vuxna heltidsarbetande där; a) båda föräldrarna tjänar kr brutto/mån vardera, b) den ena föräldern tjänar kr brutto/mån och den andra kr brutto/mån, c) där båda föräldrarna tjänar kr brutto/mån vardera. En f.d. förtidspensionär som nu; a) arbetar 25 procent, b) arbetar 50 procent, c) arbetar 75 procent, d) arbetar 100 procent. En arbetslös En anställd; a) sjuksköterska b) lärare c) förskolelärare I beräkningarna har utredningstjänsten tagit hänsyn till reglerna för grundavdrag, förhöjt grundavdrag, jobbskatteavdrag, prisbasbelopp, konsumentprisindex, genomsnittlig kommunal skattesats samt statlig skatt. Ingen hänsyn har tagit till exempelvis kyrkoskatt, begravningsavgift eller skatt på kapital. Underlagen till rapportens diagram finns i bilaga 1. Anna Enström Järleborg Riksdagens utredningstjänst Telefon: E-post: SVERIGES RIKSDAG Stockholm Telefon (11)

2 Pensionärer Nedan beräknas pensionärernas inkomstutveckling efter skatt under perioden Utredningstjänsten har i beräkningarna nedan tagit hänsyn till inkomster genom garantipension respektive inkomstpension samt bostadstillägg för pensionärer. Hänsyn har inte tagits till premiepension, tjänstepension, privat pension, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd. En ogift person med full garantipension, kr/månad En ogift person med en inkomstpension på kr/månad En ogift person med en inkomstpension på kr/månad En person med en inkomstpension på kr/månad Bostadstillägget till pensionärer är olika för gifta och ogifta. Bostadstillägget påverkas dessutom av inkomstens storlek. De pensionärer som har en inkomstpension på kronor per månad eller mer får i normalfallet inget bostadstilllägg, vilket gör att det inte finns någon skillnad mellan giftas och ogiftas inkomst vid dessa pensioner. Utredningstjänsten har valt att redovisa utvecklingen för ogifta pensionärer i det fall bostadstillägg ingår i beräkningarna. Diagram 1 Inkomst inkl. bostadstillägg efter skatt för pensionärer, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Källa: Pensionsmyndigheten samt utredningstjänstens beräkningar Antaganden kring bostadstilläggets storlek Reglerna kring bostadstillägg för pensionärer är komplicerade och det finns ingen enkel schablon att använda för att skatta bostadstilläggets storlek ,13 gånger prisbasbeloppet, Pensionsmyndigheten webbplats om garantipensionens storlek 2 (11)

3 Bostadstillägg kan erhållas för bostadskostnader upp till på kronor per månad. Bostadstillägget är 93 procent av bostadskostnaden plus ett tillägg på 340 kronor för ogifta och 170 kronor för gifta. Utredningstjänsten har i sina beräkningar antagit att bostadskostnaden är kronor per månad och att personen inte har någon förmögenhet eller andra inkomster utöver garantipension respektive inkomstpension. Dessutom tar inte utredningstjänsten hänsyn till det särskilda bostadstillägget eftersom det görs en särskild behovsprövning för att erhålla det särskilda bostadstillägget. Det innebär att fram till 2011 kunde maximalt kronor per månad erhållas i bostadstillägg för ogifta och kronor per månad för gifta. År 2012 höjdes maxbeloppet med 170 kronor per månad för ogifta och 85 kronor per månad för gifta. År 2013 höjdes maxbeloppet med ytterligare 170 kronor per månad för ogifta och 85 kronor per månad för gifta. Bostadstilläggets storlek påverkas av inkomsten, vid höga inkomster minskas bostadstillägget helt eller delvis. I beräkningarna ovan har utredningstjänsten antagit att maximalt bostadsbidrag betalas ut till en ogift pensionär. Heltidsstuderande högskolestuderande Nedan beräknas heltidsstuderandes inkomstutveckling efter skatt under perioden Personer som studerar på universitet och högskola kan söka studiemedel. Studiemedlet består av studielån och studiebidrag. Det totala studiemedelsbeloppet per vecka är 5,07 procent av prisbasbeloppet 3. Studiebidraget uppgår till cirka 31,3 procent av det totala studiemedlet. En termin består av 20 veckor och ett studieår består därmed av 40 veckor. Det innebär att under ett år erhålls studiemedel för 10 månader. 4 Studiebidraget är pensionsgrundande men ingen skatt betalas på studiebidraget. Studielånet är inte pensionsgrundande och inte heller kan några ränteavdrag göras på dessa lån. Det finns några olika tillägg i form av bidrag eller lån som den studerande kan få vid särskilda situationer. Exempelvis om den studerande har barn kan ett tilläggsbidrag fås. Om den studerande har arbetat tidigare kan ett tilläggslån fås. Om den studerande får extra kostnader vid studierna, t.ex. dubbel bosättning och resor, kan ett merkostnadslån fås. 5 Utredningstjänsten har inte tagit hänsyn till dessa tillägg i beräkningarna nedan. 2 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Handläggning av bostadstillägg Hanteringen under 2011, Rapport 2012:3 3 Studiemedlets storlek beräknas som en andel av prisbasbeloppet, andelen har varierat mellan 4,4 och 5,1 % under den studerade perioden. Prisbasbeloppet 2014 är kr. 4 Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) webbplats, 5 Se för detaljer. 3 (11)

4 En heltidsstuderande högskolestudent med helt studiemedel; utan arbetsinkomst, med en arbetsinkomst på 25 procent av takbeloppet med en arbetsinkomst på 50 procent av takbeloppet med en arbetsinkomst på 75 procent av takbeloppet med en arbetsinkomst på 100 procent av takbeloppet Studerande som får studiemedel får ha en inkomst upp till en viss nivå (fribeloppet) utan att studiemedlets storlek påverkas. Fribeloppet justeras årligen och uppgick 2014 till kronor vid heltidsstudier under 40 veckor med studiemedel. Ökningen av inkomst efter skatt för studerande med arbetsinkomst, enligt diagrammet nedan, beror på att takbeloppet ökat. Åren 2011 och 2014 höjdes med kronor per år. Diagram 2 Inkomst inkl. studiemedel efter skatt, för heltidsstuderande, , fasta priser 2014-års prisnivå, kronor per månad Observera att takbeloppet höjdes med kronor åren 2011 och 2014, för övriga år höjdes takbeloppet med kronor per år. Studiemedel betalas ut under 10 månader men i diagrammet har studiemedlet fördelats på årets alla 12 månader. Källa: CSN samt utredningstjänstens beräkningar Regler för reducering av studiemedel vid inkomst Om en studerande har en inkomst 6 över det s.k. fribeloppet minskas studiemedlet med högst 61 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet. 7 Både bidraget och lånet minskar proportionellt. Fribeloppet justeras årligen och uppgick 2014 till kronor vid heltidsstudier under 40 veckor med studiemedel. Fribeloppet var knappt kronor (8 200 kr/mån) 2005 och höjdes med prisbasbeloppet (ca kronor varje år) fram till 2011 då fribeloppet höjdes 6 Inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Inkomsten beräknas före skatt och avser inkomsten per kalenderhalvår (1 januari-30 juni och 1 juli-31 december). 7 Innan 2011 minskades studiemedlet med högst 50 procent. 4 (11)

5 med till kronor ( kr/mån). Därefter höjdes fribeloppet med några tusen kronor årligen tills nästa stora höjning 2014, då fribeloppet höjdes med kronor, till dagens nivå på kronor ( kr/mån). Utredningstjänsten har antagit att de studerande som har en inkomst under fribeloppet och därför görs inget avdrag på studiemedlet i beräkningarna ovan. Barnfamiljer med två vuxna heltidsarbetande Nedan beräknas barnfamiljers inkomstutveckling efter skatt under perioden Utredningstjänsten har skrivit upp lönerna med prisbasbeloppet för respektive år. Barnbidraget är kronor per barn i månaden. Om familjen har två eller fler barn så erhålls även flerbarnstillägg. Det innebär att en familj med två barn får totalt kronor i månaden 8 Barnbidraget är skattefritt. Utredningstjänsten har gjort beräkningarna utifrån en familj med två barn, eftersom genomsnittligt antal barn per familj med två gifta eller sammanboende vuxna 2012 var 1,8. 9 Barnfamilj med två vuxna heltidsarbetande och två barn där; båda föräldrarna tjänar kr/mån vardera, den ena föräldern tjänar kr/mån och den andra kr/mån, båda föräldrarna tjänar kr/mån vardera, Barnbidraget höjdes 2006 och var innan dess 950 kronor i månaden per barn. Flerbarnstillägget höjdes 2006 och juli infördes flerbarnstillägg för andra barnet. 9 SCB, Barn- och familjestatistiken 5 (11)

6 Diagram 3 Inkomst inkl. barnbidrag efter skatt för barnfamiljer med två vuxna heltidsarbetande och två barn, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Observera att X-axeln går upp till kr/mån Lönerna har skrivits upp med prisbasbeloppet för respektive år Källa: Försäkringskassan samt utredningstjänstens beräkningar Om båda föräldrarna är heltidsarbetande tillkommer troligen kostnader för barnoch skolbarnsomsorg. Merparterna av kommunerna har idag infört den s.k. maxtaxan vilket innebär att föräldrarna betalar en avgift per barn på maximalt tre procent av föräldrarnas sammanlagda inkomst upp till kr per månad. En barnfamilj med två barn inskrivna i förskola betalat enligt maxtaxan totalt kronor per månad. Om barnen i stället går på skolbarnsomsorg, t.ex. fritidshem, skulle kostnaden totalt bli kronor per månad för familjen. Avgiften framgår av tabellen nedan. Utredningstjänsten har inte tagit med eventuella avgifter för barn- och skolbarnsomsorg beräkningarna ovan. Tabell 1 Avgiftstak och högsta avgiftsnivå per barn och månad, Förskolebarn, 0-5 år Skolelever, 6-12 år Avgiftstak Högsta avgift Avgiftstak Högsta avgift Barn 1 3 % kr 2 % 840 kr Barn 2 2 % 840 kr 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr 1 % 420 kr Källa: Skolverket 6 (11)

7 Personer med sjukersättning Nedan beräknas inkomstutveckling efter skatt för personer med sjukersättning (f.d. förtidspension) under perioden År 2003 ersattes förtidspension med sjukersättning. 10 Sjukersättning kan personer få som är mellan 30 och 65 år och som inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Sjukersättningens storlek beror på kvarvarande arbetsförmåga samt personens tidigare inkomster. Den som tappar sin arbetsförmåga med 100 procent och som tidigare har arbetat kan få 64 procent av den genomsnittliga inkomsten under de senaste åren. Det finns ett tak som gör att personen inte kan få mer än kronor per månad före skatt oavsett tidigare inkomst. 11 Ersättningen minskas med arbetsförmågan, så en person med 25 procents arbetsförmåga får en minskning med 25 procent på sjukersättningen. Den som har haft låga eller inga inkomster kan s.k. garantiersättning som är kronor per månad före skatt 12, om personen bott i Sverige hela livet. Om personen inte bott i Sverige hela livet minskas garantiersättningen proportionerligt med tiden utanför Sverige. Utredningstjänsten har antagit att personen har en månadslön lika med inkomsttaket för sjukersättning. En person med sjukersättning med; 100 procents garantiersättning, 100 procents ersättning enligt takbeloppet, 75 procents ersättning enligt takbeloppet och 25 procents arbete med en månadslön lika med inkomsttaket, 50 procents ersättning enligt takbeloppet och 50 procents arbete med en månadslön lika med inkomsttaket, 25 procents ersättning enligt takbeloppet och 75 procents arbete med en månadslön lika med inkomsttaket. 10 Försäkringskassans webbplats, 11 Taket är på 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst på kronor före skatt ,4 prisbasbelopp per år. 7 (11)

8 Diagram 4 Inkomst efter skatt för personer med sjukersättning, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Källa: Försäkringskassan samt utredningstjänstens beräkningar Den som har sjukersättning kan även få bostadstillägg som beror på boendekostnader och hushållets totala inkomst. Den som är ensamstående kan som mest få kronor per månad. Den som är gift eller sambo kan som mest få kronor per månad, om båda har sjuk- eller aktivitetsersättning får man som mest kronor var. Utredningstjänsten har inte tagit med eventuellt bostadsbidrag i beräkningen ovan. Arbetslösa Nedan beräknas arbetslösas inkomstutveckling efter skatt under perioden För att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen måste den arbetslöse vara inskriven som arbetslös vid Arbetsförmedlingen. Ersättningens storlek beror på personens inkomst under de senaste tolv månaderna, omfattningen av arbetet innan arbetslösheten samt om personen varit med i a-kassan. För att få full ersättning ska personen varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Vid inkomstrelaterad ersättning är ersättningen 80 procent av den tidigare genomsnittliga inkomsten upp till inkomster på i månaden. Därutöver finns en grupp som får grundersättning/grundbelopp (de som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret), som baseras på arbetad tid. Fullt grundbelopp fås om personen 8 (11)

9 arbetat i genomsnitt 40 timmar i veckan under de senaste tolv månaderna. Om personen arbetat mindre än 40 timmar minskas ersättningen i proportion med arbetstiden. En arbetslös (de första 100 dagarna) med 100 procents ersättning med; grundbelopp, inkomstrelaterad genomsnittlig dagpenning, inkomstrelaterad ersättning med takbeloppet. Notera att under den studerade perioden har arbetslöshetsförsäkringens regelverk förändrats i olika omgångar och omfattning under 2000-talet. Såväl ersättningsgraden, ersättningsperioden längd som taket för ersättningen har justerats vid flertalet tillfällen vilket påverkar de faktiska ersättningsnivåerna. Den maximala dagpenningen förändrades senast 2002 och har sedan dess varit 680 kronor per dag. Mindre justeringar har dock gjorts efter detta. Fram till och med 2006 var det ett högre tak, 730 kronor, de första 100 dagarna. Detta förhöjda tak togs bort 1 januari 2007 vilket i praktiken innebar att ersättningen minskade. Sedan 2007 trappas ersättningen också av, dag erhålls 80 procent av inkomsten (under taket), dag erhålls 70 procent av inkomsten (under taket). Diagram 5 Inkomst efter skatt för arbetslösa, de första 100 dagarna, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Källa: IAF samt utredningstjänstens beräkningar Anställda Nedan beräknas anställdas inkomstutveckling efter skatt under perioden (11)

10 Medlingsinstitutet via SCB samlar in uppgifter om lönerna inom hela ekonomin (primärkommunal sektor, landstingskommunal sektor samt privat sektor). Undersökningen benämns Lönestrukturstatistiken. Från lönestrukturstatistiken går det att hämta uppgifter om utvecklingen av genomsnittlig månadslön 13 för perioden för sjuksköterskor, lärare och förskolelärare. Utredningstjänsten har skattat genomsnittlig månadslön för 2013 utifrån månadslönen 2012 med hänsyn taget till förändringen i prisbasbeloppet mellan 2012 och en heltidsanställd sjuksköterska med genomsnittlig månadslön, en heltidsanställd lärare med genomsnittlig månadslön, en heltidsanställd förskolelärare med genomsnittlig månadslön. Diagram 6 Inkomst efter skatt för anställda, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Observera att X-axeln går upp till kr/mån Utredningstjänsten har skattat genomsnittlig månadslön för 2013 utifrån månadslönen 2012 med hänsyn taget till förändringen i prisbasbeloppet mellan 2012 och Källa: Lönestrukturstatistiken/SCB samt utredningstjänstens beräkningar Källor Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) webbplats, Centrala studiestödsnämndens (CSN), Studiemedelsbelopp t.o.m. 2013, sammanställning Förutom fast lön ingår även fasta lönetillägg och ett stort antal rörliga lönetillägg, t.ex. OBtillägg, skifttillägg samt ersättning för beredskap och jour 10 (11)

11 Finansdepartementet, Beräkningskonventioner Metoder för effektberäkningar vid ändrade skatteregler Försäkringskassans webbplats, Försäkringskassan, Förändringar inom socialförsäkrings och bidragsområdena , PM 2014 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), statistik Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Historik Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd, PM 2013 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Handläggning av bostadstillägg Hanteringen under 2011, Rapport 2012:3 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet, Rapport 2014:4 Pensionsmyndighetens webbplats, Pensionsmyndighetens webbplats om bostadstillägg Pensionsmyndigheten, Indexering av pensionerna, PM7616 SCB, Barn- och familjestatistiken SCB, Lönestrukturstatistiken Skolverket, Avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2012, (11)

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2011 efter sektor, näringsgren och kön. Vidare presenteras

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning.

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning. Bakgrund Rätten att nyttja de svenska socialförsäkringarna utgår från två huvudprinciper; försäkrad genom bosättning och försäkrad genom förvärvsarbete. Den sistnämnda principen brukar kallas för arbetslinjen.

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostads kostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN Ett kunskapsunderlag Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Tabellförteckning... 2 Figurförteckning... 2 Så funkar föräldraförsäkringen...

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram?

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? rir 2013:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2 Studiestödet 213 CSN, rapport 214:2 Dnr 213 1 9623 Studiestödet 213 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

Ett modernt studiestöd

Ett modernt studiestöd Ett modernt studiestöd - Förslag till förändringar i studiestödssystemet oktober 2008 Centerpartiets framtidsdialog för frihet, medmänsklighet och framtidstro Förord Många människor har fått det bättre

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen?

Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen? Boverket Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen? - Långsiktiga effekter av 1990-talets besparingar Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen? Långsiktiga effekter av 1990-talets besparingar

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2013-10-25 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer