Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER"

Transkript

1 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper: En pensionär En heltidsstuderande högskolestudent; a) utan arbete vid sidan av studierna, b) som arbetar deltid 25 procent, c) som arbetar deltid 50 procent. En barnfamilj med två vuxna heltidsarbetande där; a) båda föräldrarna tjänar kr brutto/mån vardera, b) den ena föräldern tjänar kr brutto/mån och den andra kr brutto/mån, c) där båda föräldrarna tjänar kr brutto/mån vardera. En f.d. förtidspensionär som nu; a) arbetar 25 procent, b) arbetar 50 procent, c) arbetar 75 procent, d) arbetar 100 procent. En arbetslös En anställd; a) sjuksköterska b) lärare c) förskolelärare I beräkningarna har utredningstjänsten tagit hänsyn till reglerna för grundavdrag, förhöjt grundavdrag, jobbskatteavdrag, prisbasbelopp, konsumentprisindex, genomsnittlig kommunal skattesats samt statlig skatt. Ingen hänsyn har tagit till exempelvis kyrkoskatt, begravningsavgift eller skatt på kapital. Underlagen till rapportens diagram finns i bilaga 1. Anna Enström Järleborg Riksdagens utredningstjänst Telefon: E-post: SVERIGES RIKSDAG Stockholm Telefon (11)

2 Pensionärer Nedan beräknas pensionärernas inkomstutveckling efter skatt under perioden Utredningstjänsten har i beräkningarna nedan tagit hänsyn till inkomster genom garantipension respektive inkomstpension samt bostadstillägg för pensionärer. Hänsyn har inte tagits till premiepension, tjänstepension, privat pension, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd. En ogift person med full garantipension, kr/månad En ogift person med en inkomstpension på kr/månad En ogift person med en inkomstpension på kr/månad En person med en inkomstpension på kr/månad Bostadstillägget till pensionärer är olika för gifta och ogifta. Bostadstillägget påverkas dessutom av inkomstens storlek. De pensionärer som har en inkomstpension på kronor per månad eller mer får i normalfallet inget bostadstilllägg, vilket gör att det inte finns någon skillnad mellan giftas och ogiftas inkomst vid dessa pensioner. Utredningstjänsten har valt att redovisa utvecklingen för ogifta pensionärer i det fall bostadstillägg ingår i beräkningarna. Diagram 1 Inkomst inkl. bostadstillägg efter skatt för pensionärer, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Källa: Pensionsmyndigheten samt utredningstjänstens beräkningar Antaganden kring bostadstilläggets storlek Reglerna kring bostadstillägg för pensionärer är komplicerade och det finns ingen enkel schablon att använda för att skatta bostadstilläggets storlek ,13 gånger prisbasbeloppet, Pensionsmyndigheten webbplats om garantipensionens storlek 2 (11)

3 Bostadstillägg kan erhållas för bostadskostnader upp till på kronor per månad. Bostadstillägget är 93 procent av bostadskostnaden plus ett tillägg på 340 kronor för ogifta och 170 kronor för gifta. Utredningstjänsten har i sina beräkningar antagit att bostadskostnaden är kronor per månad och att personen inte har någon förmögenhet eller andra inkomster utöver garantipension respektive inkomstpension. Dessutom tar inte utredningstjänsten hänsyn till det särskilda bostadstillägget eftersom det görs en särskild behovsprövning för att erhålla det särskilda bostadstillägget. Det innebär att fram till 2011 kunde maximalt kronor per månad erhållas i bostadstillägg för ogifta och kronor per månad för gifta. År 2012 höjdes maxbeloppet med 170 kronor per månad för ogifta och 85 kronor per månad för gifta. År 2013 höjdes maxbeloppet med ytterligare 170 kronor per månad för ogifta och 85 kronor per månad för gifta. Bostadstilläggets storlek påverkas av inkomsten, vid höga inkomster minskas bostadstillägget helt eller delvis. I beräkningarna ovan har utredningstjänsten antagit att maximalt bostadsbidrag betalas ut till en ogift pensionär. Heltidsstuderande högskolestuderande Nedan beräknas heltidsstuderandes inkomstutveckling efter skatt under perioden Personer som studerar på universitet och högskola kan söka studiemedel. Studiemedlet består av studielån och studiebidrag. Det totala studiemedelsbeloppet per vecka är 5,07 procent av prisbasbeloppet 3. Studiebidraget uppgår till cirka 31,3 procent av det totala studiemedlet. En termin består av 20 veckor och ett studieår består därmed av 40 veckor. Det innebär att under ett år erhålls studiemedel för 10 månader. 4 Studiebidraget är pensionsgrundande men ingen skatt betalas på studiebidraget. Studielånet är inte pensionsgrundande och inte heller kan några ränteavdrag göras på dessa lån. Det finns några olika tillägg i form av bidrag eller lån som den studerande kan få vid särskilda situationer. Exempelvis om den studerande har barn kan ett tilläggsbidrag fås. Om den studerande har arbetat tidigare kan ett tilläggslån fås. Om den studerande får extra kostnader vid studierna, t.ex. dubbel bosättning och resor, kan ett merkostnadslån fås. 5 Utredningstjänsten har inte tagit hänsyn till dessa tillägg i beräkningarna nedan. 2 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Handläggning av bostadstillägg Hanteringen under 2011, Rapport 2012:3 3 Studiemedlets storlek beräknas som en andel av prisbasbeloppet, andelen har varierat mellan 4,4 och 5,1 % under den studerade perioden. Prisbasbeloppet 2014 är kr. 4 Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) webbplats, 5 Se för detaljer. 3 (11)

4 En heltidsstuderande högskolestudent med helt studiemedel; utan arbetsinkomst, med en arbetsinkomst på 25 procent av takbeloppet med en arbetsinkomst på 50 procent av takbeloppet med en arbetsinkomst på 75 procent av takbeloppet med en arbetsinkomst på 100 procent av takbeloppet Studerande som får studiemedel får ha en inkomst upp till en viss nivå (fribeloppet) utan att studiemedlets storlek påverkas. Fribeloppet justeras årligen och uppgick 2014 till kronor vid heltidsstudier under 40 veckor med studiemedel. Ökningen av inkomst efter skatt för studerande med arbetsinkomst, enligt diagrammet nedan, beror på att takbeloppet ökat. Åren 2011 och 2014 höjdes med kronor per år. Diagram 2 Inkomst inkl. studiemedel efter skatt, för heltidsstuderande, , fasta priser 2014-års prisnivå, kronor per månad Observera att takbeloppet höjdes med kronor åren 2011 och 2014, för övriga år höjdes takbeloppet med kronor per år. Studiemedel betalas ut under 10 månader men i diagrammet har studiemedlet fördelats på årets alla 12 månader. Källa: CSN samt utredningstjänstens beräkningar Regler för reducering av studiemedel vid inkomst Om en studerande har en inkomst 6 över det s.k. fribeloppet minskas studiemedlet med högst 61 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet. 7 Både bidraget och lånet minskar proportionellt. Fribeloppet justeras årligen och uppgick 2014 till kronor vid heltidsstudier under 40 veckor med studiemedel. Fribeloppet var knappt kronor (8 200 kr/mån) 2005 och höjdes med prisbasbeloppet (ca kronor varje år) fram till 2011 då fribeloppet höjdes 6 Inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Inkomsten beräknas före skatt och avser inkomsten per kalenderhalvår (1 januari-30 juni och 1 juli-31 december). 7 Innan 2011 minskades studiemedlet med högst 50 procent. 4 (11)

5 med till kronor ( kr/mån). Därefter höjdes fribeloppet med några tusen kronor årligen tills nästa stora höjning 2014, då fribeloppet höjdes med kronor, till dagens nivå på kronor ( kr/mån). Utredningstjänsten har antagit att de studerande som har en inkomst under fribeloppet och därför görs inget avdrag på studiemedlet i beräkningarna ovan. Barnfamiljer med två vuxna heltidsarbetande Nedan beräknas barnfamiljers inkomstutveckling efter skatt under perioden Utredningstjänsten har skrivit upp lönerna med prisbasbeloppet för respektive år. Barnbidraget är kronor per barn i månaden. Om familjen har två eller fler barn så erhålls även flerbarnstillägg. Det innebär att en familj med två barn får totalt kronor i månaden 8 Barnbidraget är skattefritt. Utredningstjänsten har gjort beräkningarna utifrån en familj med två barn, eftersom genomsnittligt antal barn per familj med två gifta eller sammanboende vuxna 2012 var 1,8. 9 Barnfamilj med två vuxna heltidsarbetande och två barn där; båda föräldrarna tjänar kr/mån vardera, den ena föräldern tjänar kr/mån och den andra kr/mån, båda föräldrarna tjänar kr/mån vardera, Barnbidraget höjdes 2006 och var innan dess 950 kronor i månaden per barn. Flerbarnstillägget höjdes 2006 och juli infördes flerbarnstillägg för andra barnet. 9 SCB, Barn- och familjestatistiken 5 (11)

6 Diagram 3 Inkomst inkl. barnbidrag efter skatt för barnfamiljer med två vuxna heltidsarbetande och två barn, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Observera att X-axeln går upp till kr/mån Lönerna har skrivits upp med prisbasbeloppet för respektive år Källa: Försäkringskassan samt utredningstjänstens beräkningar Om båda föräldrarna är heltidsarbetande tillkommer troligen kostnader för barnoch skolbarnsomsorg. Merparterna av kommunerna har idag infört den s.k. maxtaxan vilket innebär att föräldrarna betalar en avgift per barn på maximalt tre procent av föräldrarnas sammanlagda inkomst upp till kr per månad. En barnfamilj med två barn inskrivna i förskola betalat enligt maxtaxan totalt kronor per månad. Om barnen i stället går på skolbarnsomsorg, t.ex. fritidshem, skulle kostnaden totalt bli kronor per månad för familjen. Avgiften framgår av tabellen nedan. Utredningstjänsten har inte tagit med eventuella avgifter för barn- och skolbarnsomsorg beräkningarna ovan. Tabell 1 Avgiftstak och högsta avgiftsnivå per barn och månad, Förskolebarn, 0-5 år Skolelever, 6-12 år Avgiftstak Högsta avgift Avgiftstak Högsta avgift Barn 1 3 % kr 2 % 840 kr Barn 2 2 % 840 kr 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr 1 % 420 kr Källa: Skolverket 6 (11)

7 Personer med sjukersättning Nedan beräknas inkomstutveckling efter skatt för personer med sjukersättning (f.d. förtidspension) under perioden År 2003 ersattes förtidspension med sjukersättning. 10 Sjukersättning kan personer få som är mellan 30 och 65 år och som inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Sjukersättningens storlek beror på kvarvarande arbetsförmåga samt personens tidigare inkomster. Den som tappar sin arbetsförmåga med 100 procent och som tidigare har arbetat kan få 64 procent av den genomsnittliga inkomsten under de senaste åren. Det finns ett tak som gör att personen inte kan få mer än kronor per månad före skatt oavsett tidigare inkomst. 11 Ersättningen minskas med arbetsförmågan, så en person med 25 procents arbetsförmåga får en minskning med 25 procent på sjukersättningen. Den som har haft låga eller inga inkomster kan s.k. garantiersättning som är kronor per månad före skatt 12, om personen bott i Sverige hela livet. Om personen inte bott i Sverige hela livet minskas garantiersättningen proportionerligt med tiden utanför Sverige. Utredningstjänsten har antagit att personen har en månadslön lika med inkomsttaket för sjukersättning. En person med sjukersättning med; 100 procents garantiersättning, 100 procents ersättning enligt takbeloppet, 75 procents ersättning enligt takbeloppet och 25 procents arbete med en månadslön lika med inkomsttaket, 50 procents ersättning enligt takbeloppet och 50 procents arbete med en månadslön lika med inkomsttaket, 25 procents ersättning enligt takbeloppet och 75 procents arbete med en månadslön lika med inkomsttaket. 10 Försäkringskassans webbplats, 11 Taket är på 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst på kronor före skatt ,4 prisbasbelopp per år. 7 (11)

8 Diagram 4 Inkomst efter skatt för personer med sjukersättning, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Källa: Försäkringskassan samt utredningstjänstens beräkningar Den som har sjukersättning kan även få bostadstillägg som beror på boendekostnader och hushållets totala inkomst. Den som är ensamstående kan som mest få kronor per månad. Den som är gift eller sambo kan som mest få kronor per månad, om båda har sjuk- eller aktivitetsersättning får man som mest kronor var. Utredningstjänsten har inte tagit med eventuellt bostadsbidrag i beräkningen ovan. Arbetslösa Nedan beräknas arbetslösas inkomstutveckling efter skatt under perioden För att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen måste den arbetslöse vara inskriven som arbetslös vid Arbetsförmedlingen. Ersättningens storlek beror på personens inkomst under de senaste tolv månaderna, omfattningen av arbetet innan arbetslösheten samt om personen varit med i a-kassan. För att få full ersättning ska personen varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Vid inkomstrelaterad ersättning är ersättningen 80 procent av den tidigare genomsnittliga inkomsten upp till inkomster på i månaden. Därutöver finns en grupp som får grundersättning/grundbelopp (de som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret), som baseras på arbetad tid. Fullt grundbelopp fås om personen 8 (11)

9 arbetat i genomsnitt 40 timmar i veckan under de senaste tolv månaderna. Om personen arbetat mindre än 40 timmar minskas ersättningen i proportion med arbetstiden. En arbetslös (de första 100 dagarna) med 100 procents ersättning med; grundbelopp, inkomstrelaterad genomsnittlig dagpenning, inkomstrelaterad ersättning med takbeloppet. Notera att under den studerade perioden har arbetslöshetsförsäkringens regelverk förändrats i olika omgångar och omfattning under 2000-talet. Såväl ersättningsgraden, ersättningsperioden längd som taket för ersättningen har justerats vid flertalet tillfällen vilket påverkar de faktiska ersättningsnivåerna. Den maximala dagpenningen förändrades senast 2002 och har sedan dess varit 680 kronor per dag. Mindre justeringar har dock gjorts efter detta. Fram till och med 2006 var det ett högre tak, 730 kronor, de första 100 dagarna. Detta förhöjda tak togs bort 1 januari 2007 vilket i praktiken innebar att ersättningen minskade. Sedan 2007 trappas ersättningen också av, dag erhålls 80 procent av inkomsten (under taket), dag erhålls 70 procent av inkomsten (under taket). Diagram 5 Inkomst efter skatt för arbetslösa, de första 100 dagarna, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Källa: IAF samt utredningstjänstens beräkningar Anställda Nedan beräknas anställdas inkomstutveckling efter skatt under perioden (11)

10 Medlingsinstitutet via SCB samlar in uppgifter om lönerna inom hela ekonomin (primärkommunal sektor, landstingskommunal sektor samt privat sektor). Undersökningen benämns Lönestrukturstatistiken. Från lönestrukturstatistiken går det att hämta uppgifter om utvecklingen av genomsnittlig månadslön 13 för perioden för sjuksköterskor, lärare och förskolelärare. Utredningstjänsten har skattat genomsnittlig månadslön för 2013 utifrån månadslönen 2012 med hänsyn taget till förändringen i prisbasbeloppet mellan 2012 och en heltidsanställd sjuksköterska med genomsnittlig månadslön, en heltidsanställd lärare med genomsnittlig månadslön, en heltidsanställd förskolelärare med genomsnittlig månadslön. Diagram 6 Inkomst efter skatt för anställda, , fasta priser 2013-års prisnivå, kronor per månad Observera att X-axeln går upp till kr/mån Utredningstjänsten har skattat genomsnittlig månadslön för 2013 utifrån månadslönen 2012 med hänsyn taget till förändringen i prisbasbeloppet mellan 2012 och Källa: Lönestrukturstatistiken/SCB samt utredningstjänstens beräkningar Källor Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) webbplats, Centrala studiestödsnämndens (CSN), Studiemedelsbelopp t.o.m. 2013, sammanställning Förutom fast lön ingår även fasta lönetillägg och ett stort antal rörliga lönetillägg, t.ex. OBtillägg, skifttillägg samt ersättning för beredskap och jour 10 (11)

11 Finansdepartementet, Beräkningskonventioner Metoder för effektberäkningar vid ändrade skatteregler Försäkringskassans webbplats, Försäkringskassan, Förändringar inom socialförsäkrings och bidragsområdena , PM 2014 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), statistik Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Historik Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd, PM 2013 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Handläggning av bostadstillägg Hanteringen under 2011, Rapport 2012:3 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet, Rapport 2014:4 Pensionsmyndighetens webbplats, Pensionsmyndighetens webbplats om bostadstillägg Pensionsmyndigheten, Indexering av pensionerna, PM7616 SCB, Barn- och familjestatistiken SCB, Lönestrukturstatistiken Skolverket, Avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2012, (11)

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostads kostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Socialförsäkringarna för studenten Socialförsäkringarnas grundläggande principer och finansiering: Arbetsgivaravgifter

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Ett modernt studiestöd

Ett modernt studiestöd Ett modernt studiestöd - Förslag till förändringar i studiestödssystemet oktober 2008 Centerpartiets framtidsdialog för frihet, medmänsklighet och framtidstro Förord Många människor har fått det bättre

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN SID 1 (5) 2012-04-20 info TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG (Dnr 322-2332/2010,

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Pressmeddelande 19 mars 2013 Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Garantipensionären har fått den bästa ekonomiska utvecklingen av typhushållen boende i hyreslägenhet, räknat i

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011

Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Pressmeddelande Stockholm 30 november 2011 Så blir din ekonomi i januari 2012 Inga ekonomiska förbättringar i sikte för de flesta löntagarhushåll. För andra året i rad väntas en försämrad eller oförändrad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Institutet för Privatekonomi INNEHÅLL Hur påverkar högskolestudier pensionen? 3 Yrkesvalets betydelse 3 Pensionen som andel

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Vad händer när någon i aktiv ålder dör?

Vad händer när någon i aktiv ålder dör? 2007:2 Vad händer när någon i aktiv ålder dör? En empirisk analys av förändringen i ekonomisk standard efter ett dödsfall 2003 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Denna Redovisar bygger på de registerdata som

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer