Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll"

Transkript

1 Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

2 Innehåll Sammanfattning Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna ut skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare...5 Så slår pensionärsskatten...7 Genomsnittlig pension kronor...7 Hög pension kronor Låg pension kronor...11 Stora inkomstskillnader bland pensionärerna...12 Ökat inkomstgap mellan pensionärer och löntagare...15 Löne- och pensionsutveckling Jämn utveckling av den disponibla inkomsten? Skattesänkningar i fem steg Jobbskatteavdraget sänkt skatt på arbetsinkomster...17 Förhöjda grundavdrag, sänkt skatt för pensionärer...17 I debatten: bromsen och Persson Omkring 8 miljarder kronor att avskaffa pensionärsskatten Fakta om pensionärsgruppen...20 Fakta om pensionen Allmän pension Tjänstepension Privat pension Övrigt Fakta om balanseringen i pensionssystemet bromsen Tre olika faktorer bestämmer inkomstpensionerna Referenser...24

3 Sammanfattning I denna rapport granskas den så kallade pensionärsskattens omfattning för landets cirka 1,9 miljoner ålderspensionärer. Pensionärsskatten är skillnaden mellan skatt på pension och skatt på arbete vid likartade inkomstlägen. Före 2007 beskattades inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete utifrån samma skattetabell. Denna likformighet var rimlig då pensionens olika delar bör betraktas som uppskjuten lön. Införandet av det första jobbskatteavdraget som syftade till att göra det mer lönsamt att arbeta skapade dock en situation där likformigheten i skatteuttaget upphörde. Sedan dess har fem jobbskatteavdrag införts. Även skatten för pensionärer har reducerats i flera steg, genom förhöjda grundavdrag. Rapporten visar dels hur stor pensionärsskatten i dagsläget är, dels den sammanlagda extraskatt som har betalats av pensionärer sedan Samtliga beräkningar sker utifrån olika inkomstlägen låg pension, genomsnittlig pension och hög pension. Våra beräkningar visar att en genomsnittspensionär under 2014 betalar kronor mer i skatt än om denne haft motsvarande inkomst från aktivt arbete. Från 2007 uppgår den totala extraskatt som pensionären har betalat till kronor. För ett pensionärshushåll med genomsnittlig pension uppgår således pensionärsskatten till över kronor under perioden Att pensionärer betalar högre skatt än de som fortfarande arbetar är sett ur ett internationellt perspektiv ovanligt. Mer brukligt är att belasta pensionen med en lägre skattesats för att på så sätt kompensera för det inkomstbortfall som oftast uppstår när den enskilde går i pension. I Sverige är pensionssystemet dessutom konstruerat så att inkomstbortfallet förstärks av en sämre real utveckling. Sedan 2006 har pensionerna minskat med 3,9 procent i reala termer samtidigt som reallönerna har ökat med 15,8 procent. Sammantaget: Skattebetalarna anser att det finns starka principiella skäl för att avskaffa den extra skatt som belastar landets pensionärer. En sådan reform skulle kosta ca 8 miljarder kronor men stimulerar samtidigt den inhemska efterfrågan. Lägre skatt för landets pensionärer skulle dessutom stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och på så sätt bidra till att bygga upp en buffert och en egen välfärd. Extraskatt (pensionärsskatt) för olika pensionärshushåll Sammanboende par med genomsnittspension Sammanboende par med låg pension Sammanboende par med hög pension Sammanboende med låg och genomsnittspension Sammanboende med hög och låg pension Sammanboende med hög och genomsnittspension Ensamstående med genomsnittspension Ensamstående med låg pension Ensamstående med hög pension kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor *Givet oförändrad inkomst under perioden och löpande priser. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 3

4 Avskaffa pensionärsskatten Skattebetalarna anser att den så kallade pensionärsskatten den högre skatt som belastar en pensionär i jämförelse med en förvärvsarbetare med motsvarande inkomst bör avskaffas. Detta av flera skäl. För det första är det principiellt felaktigt att beskatta inkomster olika beroende på när i tid de plockas ut. Det strider mot den likformighetsprincip som i övrigt kännetecknar skattesystemet. Att pension ska betraktas som uppskjuten lön är rimligt, även om pensionsinkomster består av olika delar. Den inkomstpension som vi har rätt till som äldre finansieras av de då yrkesverksamma, men består av inkomstgrundande pensionsrätter, en sorts skuldbrev från staten till oss, som vi får del av som pensionärer. Premiepension och tjänstepension är mer uppenbart uppskjuten lön vi avstår från en lön men tvingas genom politiska beslut eller kollektivavtal att spara denna lönedel inom ramen för dessa system. För det andra kompliceras vårt skattesystem ytterligare av skilda skattesatser. Samma skattesats på pensionsinkomst och löneinkomst vore ett viktigt steg mot ett enklare skattesystem. För det tredje har pensionärerna haft en betydligt sämre utveckling av sina pensionsinkomster än arbetstagarnas löner. Det förklaras bland annat av balanseringen inom pensionssystemet. Det medför att pensionärsskatten blir en ännu större pålaga för gruppen och att de ekonomiska skillnaderna mellan löntagare och pensionärer ökar ytterligare. Den årliga kostnaden för att likställa beskattningen kan grovt beräknas till omkring åtta miljarder kronor. Detta med hänsyn tagen till det förhöjda grundavdraget för pensionsinkomster. Därutöver uppkommer ytterligare en kostnad för eventuella korrigeringar med hänsyn till bland annat fördelningsprofiler. Skattebetalarna arbetar mot skatter som är skadliga för drivkrafter för företagande och arbete i vårt samhälle. Men vi anser att det är lika viktigt att människor får möjlighet att ha pengar kvar när alla räkningar är betalda. Alla ska kunna ha möjlighet att bygga upp en buffert och en egen välfärd. Lägre skatt på pensionsinkomster stärker pensionärernas ofta ansträngda privatekonomi samtidigt som den inhemska efterfrågan stimuleras. Det finns utrymme inom offentlig sektor att få mer valuta av våra skattepengar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vård, skola och omsorg. Vi menar att det är möjligt att både förbättra välfärdens kärna och sänka skatter. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 4

5 Jämna ut skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare Sverige har i dag 1,9 miljoner ålderspensionärer (65 år eller äldre). Den ekonomiska övergången från arbete till pension blir för de allra flesta mycket kännbar. Sedan införandet av jobbskatteavdraget 2007 diskrimineras pensionären med en pensionsinkomst över kronor i månaden genom en hårdare beskattning än en löntagare med samma inkomst. Pensionärsskatten: Den extra skatt som ålderspensionärer betalar varje månad jämfört med en löntagare med samma inkomst. Tidigare har beskattningen mellan olika grupper varit likställd. Men sedan jobbskatteavdragets införande 2007 har vi gått från en generell skattekolumn till sex olika med en separat pensionärskolumn. Sverige är nu det enda landet där pensionärer beskattas hårdare än löntagare, enligt en undersökning från PRO. De har jämfört beskattningen i 15 EU-länder samt Norge, USA och Australien. I många av de jämförda länderna var skatten dessutom lägre för pensionärer än för löntagare. Samtidigt som regeringen genomfört jobbskatteavdraget i fem steg har även pensionärsgruppen fått skattelättnader. Det har skett genom förhöjda grundavdrag, i lika många steg, och bidragit till lägre skatt jämfört med Reallönerna har ökat medan pensionerna sänkts Balanseringen i pensionssystemet (den så kallade bromsen) har slagit till och sänkt pensionerna tre gånger sedan Men att pensionerna halkat efter lönerna beror också på den så kallade tillväxtnormen som innebär att pensionerna räknas upp med inkomstindex minus 1,6 procentenheter under goda år. Pensionssystemets grundtanke är att det ska vara hållbart över tid och generationer. Sedan 2006 har pensionerna tappat ca en femtedel i köpkraft i förhållande till lönerna. I nominella termer har lönerna ökat med 27,9 procent och pensionerna med 6,2 procent. Sett till den reala utvecklingen har pensionerna dock minskat med 3,9 procent samtidigt som lönerna ökat med 15,8 procent. Pensionärernas skatt har sänkts men större sänkningar för löntagarna De förhöjda grundavdragen, från och med 2009, i fem steg för pensionärerna har resulterat i sänkta skatter jämfört med För en pensionär med genomsnittspension i våra exempel, kronor, har skatten sänkts med totalt kronor. Dock har den samtidigt sänkts med drygt kronor för en löntagare med samma inkomst. Löntagaren har därmed fått en dubbelt så hög skattesänkning. Trots detta betalar pensionärer högre skatt än löntagare med samma inkomst. Totalt sett handlar det årligen om drygt kronor mer i skatt för en genomsnittspensionär. Detta i en situation där pensionerna också haft en sämre utveckling än lönerna. Det gör pensionärsskatten ännu mer olycklig och bidrar till att öka de ekonomiska klyftorna mellan pensionärer och de som arbetar. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 5

6 Pensionärerna en stor och viktig grupp Drygt var fjärde väljare i höstens val är 65 år eller äldre. Det är en grupp som kan göra skillnad. En nyligen presenterad Sifo-undersökning från pensionärsorganisationerna (januari 2014) visar att 39 procent av pensionärerna, personer, skulle kunna byta parti beroende på vilket ställningstagande partierna gör i pensionsfrågan. Var fjärde väljare vid valet 2014 är 65 år eller äldre Diagram 1. Åldersfördelning bland de röstberättigade. Bland pensionärsorganisationen SPF:s medlemmar anser 31 procent att mer resurser till äldreomsorgen är den viktigaste valfrågan. Tätt följt av 28 procent som anser att den viktigaste frågan är lika skatt för pensionärer och löntagare. 65 år och äldre. Under 65 år. Källa: SCB. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 6

7 Så slår pensionärsskatten Genomsnittlig pension kronor En pensionär som är medelinkomsttagare 1 har under perioden haft en inkomst på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Det kan sättas i relation till att en tapetserare och städare, som tillhör de yrkesgrupper med lägst inkomst, har en medelinkomst på strax över kronor i månaden. Om vi utgår ifrån att denna inkomst kommer från tidigare utfört arbete så kan vi räkna på effekten av den så kallade pensionärsskatten, som uppstått på grund av att jobbskatteavdraget gynnar löntagare framför pensionärer. Därtill förenklar vi och utgår ifrån en oförändrad inkomst i löpande priser under perioden. Detta för att tydligt kunna visa den rena effekten av pensionärsskatten kronor i extraskatt 2014 och totalt kronor sedan 2007 Under 2014 kommer pensionären med en genomsnittlig pension, enligt vårt exempel, att betala en samlad skatt på kronor. Det ska jämföras med kronor för den som är anställd med samma inkomst. Pensionären betalar därmed kronor mer i skatt Mellan 2007 och 2014 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor. Till pensionärens nackdel. Tabell 1. Beskattning av en pensionär och en anställd med kronor i månaden. (Per år, kronor) Pensionär Anställd Pensionär betalar mer Pensionärspar betalar mer Total skatt Skattelättnad jämfört med Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. 1) Medelinkomsttagaren befinner sig i mitten av inkomstfördelningen (p50-p50) för åldersgruppen (SCB:s inkomstfördelning). Därefter ser vi till medelinkomsten i detta inkomstintervall. Det finns olika uppgifter om genomsnittlig pension som figurerar i debatten kronor i vårt exempel överensstämmer väl med snittet för perioden med hänsyn till följsamhetsindexeringen baserat på snittinkomsten kronor år Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 7

8 Diagram 2. Årlig skatt vid en inkomst på kronor i månaden, för en pensionär och en löntagare. Skillnaden är den s k pensionärsskatten Pensionär Anställd Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Ett pensionärshushåll, där båda individer har en genomsnittlig pension, har förlorat kronor i högre skatt jämfört med om de arbetat. Sänkt skatt med kronor men den som arbetar har fått dubbelt så stor sänkning Under perioden har pensionären i vårt exempel dock fått en sänkt skatt med totalt kronor tack vare de förhöjda grundavdragen och jämfört med en oförändrad skattenivå sedan Den anställde har samtidigt fått en sänkning med totalt kronor. Jämfört med 2006 har skatten för pensionären 2014 sänkts med kronor på årsbasis och med kronor för den som jobbar. Inkomstutveckling och beskattning I våra beräkningar har vi förenklat genom att räkna i löpande priser och oförändrade inkomster. Detta har vi gjort för att tydliggöra skillnaden för om pensionären haft samma skatt som en löntagare. Sedan 2006 har dock både pensions- och löneinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en månadsinkomst på kronor år 2006 för båda grupper med hänsyn till den utveckling som varit för löner och pensioner till 2014 skulle pensionären i dag haft en månadsinkomst på kronor 2014 och löntagaren en lön på kronor. Netto efter skatt har löntagaren då fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och pensionärsskatten. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 8

9 Hög pension kronor En pensionär som är höginkomsttagare 2 har under perioden haft en inkomst på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Det är en inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt ( kr/mån) och motsvarar en genomsnittlig lön för en gymnasielärare i yrkesämnen kronor i extraskatt 2014 och totalt kronor sedan 2007 från tidigare arbete, betalar kronor i skatt under Det kan jämföras med kronor som en anställd med samma inkomst betalar. Pensionären betalar kronor mer i skatt under Mellan 2007 och 2014 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor. Således har pensionären betalat betydligt mer i skatt än den som arbetat till samma inkomst. Beräkningar i enlighet med tidigare ger att en pensionär med hög pension, som har inkomster Tabell 2. Beskattning av en pensionär och en anställd med kronor i månaden (Per år, kronor) Pensionär Anställd Pensionär betalar mer Pensionärspar betalar mer Total skatt Skattelättnad jämfört med Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. 2) Med höginkomsttagare avser vi de personer över 65 år vars inkomster uppskattas vara högre än ca 90 procent och lägre än 10 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 90. SCB:s inkomstfördelning. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 9

10 Diagram 3. Årlig skatt vid en inkomst på kronor i månaden, för en pensionär och en löntagare skillnaden är den sk pensionärsskatten Pensionär. Anställd. Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Ett pensionärshushåll, där båda individer har en hög pension, har förlorat kronor i högre skatt jämfört med om de arbetat. Sänkt skatt med kronor men den som arbetar har fått dubbelt så stor sänkning Under perioden har pensionären med hög inkomst fått en skattesänkning med totalt kronor tack vare de förhöjda grundavdragen jämfört med om skattenivån legat kvar på 2006 års nivå. Men jobbskatteavdragen har samtidigt sänkt skatten med totalt kronor för den som arbetar. Inkomstutveckling och beskattning Sedan 2006 har dock både pensions- och arbetsinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en månadsinkomst på kronor år 2006 för båda grupper med hänsyn till den utveckling som varit för löner och pensioner fram till 2014 skulle pensionären i dag haft en månadsinkomst på kronor 2014 och löntagaren en lön på kronor. Netto efter skatt har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med efter skatt, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och pensionärsskatten. Jämfört med 2006 har skatten för pensionären 2014 sänkts med kronor på årsbasis och med kronor för löntagaren. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 10

11 Låg pension kronor En pensionär som är låginkomsttagare 3 har under perioden haft en inkomst på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Det motsvarar lönen för en halvtidsarbetande barnskötare kronor i extraskatt 2014 och totalt kronor sedan 2007 inkomster från tidigare arbete, betalar kronor i skatt under Det kan jämföras med kronor som en anställd med samma inkomst betalar, en skillnad på kronor. Mellan 2007 och 2014 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor, till pensionärens nackdel. Beräkningar i enlighet med våra tidigare exempel ger att en pensionär med låg pension, som har Tabell 3. Beskattning av en pensionär och en anställd med kronor i månaden. (Per år, kronor) Pensionär Anställd Pensionär betalar mer Pensionärspar betalar mer Total skatt Skattelättnad jämfört med Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. 3) Med låginkomsttagare avser vi de personer över 65 år vars inkomster uppskattas vara högre än ca 10 procent och lägre än 90 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 10 (SCB:s inkomstfördelning). (Full grantipension, statligt finansierat grundskydd inom den allmänna pensionen, 2014 för en ogift uppgår till kronor i månaden och till kronor för en gift person. Det finns ett gediget regelverk kring storleken på garantipensionen och hur man är berättigad till den). Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 11

12 Diagram 4. Årlig skatt vid en inkomst på kronor i månaden, för en pensionär och en löntagare skillnaden är den sk pensionärsskatten Pensionär. Anställd. Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Ett pensionärshushåll, där båda individer har en låg pension, har förlorat kronor i högre skatt jämfört med om de jobbat. Sänkt skatt med kronor men den som arbetar har fått dubbelt så stor sänkning Under perioden har pensionären med låg inkomst fått en skattesänkning med totalt kronor tack vare de förhöjda grundavdragen. Men jobbskatteavdragen har samtidigt sänkt skatten med totalt kronor för den som förvärvsarbetar. Jämfört med 2006 har skatten 2014 för pensionären sänkts med kronor på årsbasis och med kronor för den som arbetar. Inkomstutveckling och beskattning Sedan 2006 har dock både pensions- och arbetsinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en månadsinkomst på kronor år 2006 för båda grupper med hänsyn till den utveckling som varit för löner och pensioner till 2014 skulle pensionären i dag haft en månadsinkomst på kronor 2014 och löntagaren en lön på kronor. Netto efter skatt har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med efter skatt, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och pensionärsskatten. Stora inkomstskillnader bland pensionärerna Det finns stora inkomstskillnader bland Sveriges pensionärer. Det förklaras av olika nivåer på tidigare arbetsinkomster och antal arbetsår. Fördelningen mellan allmän pension (och premiepension), tjänstepension och privat pensionssparande har också stor betydelse tillsammans med pensionärens ålder. Detta avspeglas i medelinkomsten för de som är över 65 år. Högst medelinkomst (SCB 2011) uppvisar åldersintervallet år med kronor ( kr/mån) att jämföra med kronor för gruppen över 85 år ( kr/mån) och genomsnittet för dem över 65 år, kronor ( kr/mån). Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 12

13 Tabell 4. Medelinkomst 2011 för olika åldersgrupper, 65 år och äldre. (Kronor) Per månad Per år 65 år år år år år år Källa: SCB. Högre pensioner i åldersgruppen 65 år till 69 år Generellt ligger pensionerna högre i åldersgruppen år. Detta beror bl a på att nya pensionärer med högre arbetsinkomster kommer in i gruppen än de som lämnar, men det är också en konsekvens av att olika pensionsersättningar inom tjänstepensionen och andra delar ofta trappas av med tiden. Beskattningen av en pensionär och en anställd med kronor i månaden (medelinkomsten i gruppen 2011) visar på en högre skatt på kronor för pensionären under perioden På årbasis betalar pensionären kronor mer i skatt under 2014 än den som arbetar till samma lön. Sedan 2006 har dock pensionärens skatt sänkts med totalt kronor, medan arbetstagaren har fått en sänkning med kronor. Högsta pensionerna i gruppen år, kronor Höginkomsttagarna 4 i gruppen år har en årsinkomst på ca kronor och kronor i månaden. Det är strax över brytpunkten för statlig inkomstskatt, kronor i månaden och motsvarar en genomsnittslön för en banktjänsteman. I enlighet med våra tidigare beräkningar betalar dessa kronor i skatt 2014, vilket kan jämföras med kronor för den som arbetar med samma inkomst. Pensionären betalar kronor mer i skatt Mellan 2007 och 2014 uppgår den samlade skillnaden i beskattning mellan pensionären och löntagaren till kronor. Således har pensionären betalat betydligt mer i skatt än den som arbetat till samma inkomst. Sänkt skatt med kronor och kronor för den som arbetar Under perioden har pensionären, år, med hög inkomst fått en skattesänkning med totalt kronor tack vare de höjda grundavdragen. Men jobbskatteavdragen har samtidigt sänkt skatten med totalt kronor för den som förvärvsarbetar. Jämfört med 2006 har skatten för pensionären sänkts 2014 med kronor på årsbasis och med kronor för löntagaren. 4) Med höginkomsttagare avser vi de personer år vars inkomster uppskattas vara högre än ca 90 procent och lägre än 10 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 90. SCB inkomstfördelningen. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 13

14 Tabell 5. Beskattning av en pensionär och en anställd med kronor i månaden. (Per år, kronor) Pensionär Anställd Pensionär betalar mer Pensionärspar betalar mer Total skatt Skattelättnad jämfört med Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 14

15 Ökat inkomstgap mellan pensionärer och löntagare Löne- och pensionsutveckling Pensionerna halkar efter Under perioden har pensionerna ökat i långsammare takt än lönerna. Förändringar av inkomstpensionen mellan två år bygger i huvudsak på förändringar i inkomst för dem som arbetar och betalar in pensionsavgifter och på följsamhetsindexeringen i pensionssystemet. Normala år i ekonomin baseras den allmänna pensionen på detta index som i sin tur utgår från inkomstindex minus 1,6 procentenheter. Det innebär att en individs pension över tid kommer att minska i förhållande till dem som fortfarande arbetar och tjänar in till sin pension. Samtidigt får vi från pensionsstarten lite mer än vad vi egentligen skulle ha haft. Tittar vi på inkomstutvecklingen under perioden för löntagare enligt inkomstindex så har inkomsterna i snitt ökat med 27,9 procent sedan Under samma period uppvisar pensionerna (allmänna pensionen och tilläggspensionen) en ökning med 6,2 procent. Ser vi till den reala utvecklingen har lönerna ökat med 15,8 procent samtidigt som pensionerna minskat med 3,9 procent. Det innebär att pensionerna förlorat nästan en femtedel i köpkraft i förhållande till lönerna. Samtidigt som löntagaren betalt allt mindre i skatt har de också haft en snabbare och mer gynnsam löneutveckling. Det bidrar till att skillnaderna mellan löntagarnas standard och pensionärernas växer snabbt. För att illustrera detta utgår vi i diagram 5 ifrån kronor i löne- och pensionsinkomst år 2006 lägger till utvecklingen fram till Då ser vi att månadsinkomsten för löntagaren ökat till kronor i månaden och pensionen till kronor. Diagram 5. Utveckling av månadsinkomst på kronor för en pensionär respektive arbetstagare, , löpande priser Genomsnittlig pension. Genomsnittlig lön. Real utveckling. Källa: Egna beräkningar och SCB. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 15

16 Den som jobbar har netto fått kronor mer att röra sig med Går vi in i skattetabell 32 för respektive år har löntagaren sedan 2006 tjänat kronor och betalt kronor i skatt. Motsvarande för pensionären är kronor och kronor i skatt. Således har löntagaren fått kronor i högre inkomst under perioden och samtidigt betalt kronor mindre i skatt. Det innebär netto ca kronor mer än pensionären att röra sig med. Skillnad mellan genomsnittspension och genomsnittsinkomst I diagram 6 visas hur medelinkomsten för arbetstagare och pensionärer utvecklats i löpande priser sedan En pensionsinkomst på kronor i månaden har ökat till kronor 2014 och en löneinkomst på kronor har ökat till kronor. Realt blir motsvarande ca kronor respektive kronor. Jämn utveckling av den disponibla inkomsten? Pensionsmyndigheten har räknat fram den disponibla inkomsten för 2012 och 2013 baserat på prognoser. Disponibel inkomst är summan av de skattepliktiga inkomsterna (löner och bidrag) och skattefria bidrag, minus skatt och övriga negativa transfereringar. Beräkningarna visar att de äldre, 65 år och äldre, har haft samma utveckling av den disponibla inkomsten som de i förvärvsaktiv ålder, år. Båda gruppers disponibla inkomst har ökat med 16 procent sedan 2006 (medianinkomst i fasta priser (2013 års priser)). När det gäller ålderspensionärerna som grupp ökar den ekonomiska standarden såväl absolut som i förhållande till andra grupper. Det beror framför allt på att nytillkomna pensionärer med bättre inkomster kommer in i systemet än de som faller ifrån. Gruppen ålderspensionärer blir ekonomiskt allt starkare. Samtidigt som de enskilda individerna överlag fått en real försämring de senaste åren genom sänkt inkomstpension och högre skatt än löntagarna. Diagram 6. Medelinkomst per månad före skatt, , löpande priser Genomsnittlig pension. Real utveckling. Genomsnittlig lön. Real utveckling Källa: Egna beräkningar och SCB. Anm. Medelinkomst 2006: arbetstagaren kr/mån och pensionären kr/mån. Förenklat beräkningarna så att även tjänstepensionsdelen beräknas efter samma princip som den allmänna pensionen. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 16

17 Skattesänkningar i fem steg Jobskatteavdraget sänkt skatt på arbetsinkomster Bakgrunden till jobbskatteavdraget var ett vallöfte regeringen, att öka skillnaden i inkomst efter skatt mellan dem som arbetar och dem som får sina inkomster från transfereringar, exempelvis arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer och studenter. Detta har blivit en central del av regeringens ekonomiska politik för att öka sysselsättningen. Avsikten är att öka incitamenten för dem som står utanför arbetsmarknaden att söka lediga arbeten, för att i förlängningen öka sysselsättningen. Skattesänkningen är utformad som en skattereduktion och inte som ett avdrag. Reduktionen minskar den skatt som ska betalas på lön (formellt inkomst av anställning) och aktiv näringsverksamhet i stället för att ha konstruktionen som ett avdrag som minskar skatten med en procentuell andel eller ett fast belopp givet vissa omständigheter. Skatten på pension och ersättningar från socialförsäkringar såsom sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa minskas dock inte. Reduktionen är proportionell mot prisbasbelopp, kommunalskattesats och inkomsten, i två olika skikt. Storleken på jobbskatteavdraget påverkas av inkomstens storlek och kommunalskatten i inkomsttagarens hemkommun. Jobbskatteavdraget har utformats i fem steg och infördes 2007, 2008, 2009, 2010 och Det första steget var det största och finansierades bland annat genom en höjning av egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen, slopat avdrag för medlemsavgifter i facklig organisation och a-kassa samt förändrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen. Det femte steget innebär att löntagarnas skatt sänkts med 89 miljarder kronor på årsbasis jämfört med Förhöjda grundavdrag, sänkt skatt för pensionärer Kritiken mot att pensionärerna hamnat vid sidan av jobbskatteavdraget har bemötts med extra grundavdrag 5 för personer fyllda 65 år infördes det första grundavdraget för pensionärer. Det är utformat på ett sådant sätt att särskilt de med låga pensioner skall tjäna på det. Ytterligare steg med höjt grundavdrag för pensionärer infördes 2010, 2011, 2013 och För personer som arbetar efter att de fyllt 65 år beräknas jobbskatteavdraget enligt regler som är mer förmånliga än vad som gäller för dem som arbetar och inte fyllt 65 år. I och med det femte steget kommer skatten för pensionärer att ha sänkts med 16,5 miljarder kronor de senaste sex åren. I debatten: bromsen och Persson I år sänks pensionerna med 2,7 procent för att balanseringen, den så kallade bromsen, i pensionssystemet slår till. Plånbokseffekterna av de sänkta pensionerna dämpas av skattesänkningen på 2,5 miljarder kronor för pensionärer. Garantipensionerna sänks med 0,2 procent och tjänstepensionen är i stort oförändrad. Bromsen innebär, i korthet, att pensionerna sänks när den svenska ekonomin går dåligt och intäkterna blir för små. Bromsen slog första gången till 2010 (sedan 2011 och 2014) och bedöms kosta en genomsnittlig pensionär 5) Grundavdrag är i praktiken den lägsta gräns där en inkomsttagare i Sverige börjar betala inkomstskatt. Säsongsarbetare, ungdomar och andra med mycket låga inkomster betalar i Sverige ingen skatt alls, liksom i de flesta andra länder. Rent tekniskt är skattesystemet utformat så att grundavdraget görs från bruttoinkomsten vid skatteberäkningen. Blir resultatet noll eller lägre så blir skattedebiteringen noll. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 17

18 Tabell 6. Skatteförändringar på lön och pension (År som ändringen trädde i kraft och storlek) År Skattesänkning (lön) Förhöjt grundavdrag (pension) 2007 Jobbskatteavdrag, steg 1 (ca 40 mdkr) 2008 Jobbskatteavdrag, steg 2 (10,7 mdkr) 2009 Jobbskatteavdrag, steg 3 (15 mdkr) Höjt grundavdrag, steg 1 (1,8 mdkr) 2010 Jobbskatteavdrag, steg 4 (10 mdkr) Höjt grundavdrag, steg 2 (3,5 mdkr) 2011 Höjt grundavdrag, steg 3 (7,5 mdkr) Höjt grundavdrag, steg 4 (1,15 mdkr) 2014 Jobbskatteavdrag, steg 5 (12 mdkr) Höjt grundavdrag, steg 5 (2,5 mdkr) Källa: Regeringens budgetpropositioner kronor i minskad pension enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten. Totat rör det sig om 75 miljarder kronor, sedan kompensation för höjd garantipension och bostadstillägg räknats bort. Snuvade Persson pensionärerna på 258 miljarder? I debatten om pensionssystemet och bromsen nämns ofta Göran Persson. Detta då den socialdemokratiska regeringen i tre steg under åren tagit totalt 258 miljarder kronor från AP-fonderna. Sveriges pensionärsorganisationer anför ofta att bromsen inte behövt slå till med sänkta pensioner som följd om dessa pengar varit kvar. Men överföringen skedde efter ett gemensamt beslut av de fem partierna i pensionsgruppen för att renodla pensionssystemet. Överföringen får AP-fonderna på 258 miljarder kronor gjordes för att kompensera staten för de kostnadsposter (t ex sjukersättning, garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningstillägg) som den tog över ansvaret för både ekonomiskt och praktiskt. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 18

19 Omkring 8 miljarder kronor att avskaffa pensionärsskatten Statsfinansiellt är det fullt möjligt att jämställa pensionsinkomster med förvärvsinkomster. Det beror till stor del på att de redan genomförda eller aviserade skattesänkningarna tagit oss mer än halvvägs till likställd skatt på pensionsinkomster. Totalt skulle ett likställande av förvärvs- och pensionsinkomst innebära ett årligt intäktsbortfall på omkring 7,5 till 8,5 miljarder kronor för staten när redan genomförda skattesänkningar räknas in. En sådan reform skulle kunna ske under en två- eller treårsperiod beroende av tillgängligt reformutrymme. Dock finns det, i praktiken, vissa svårigheter att genomföra lika skatt för pensionärer. Det beror på att regeringens skattesänkningar riktade mot pensionärer främst varit utformade som utökade grundavdrag, och därför relativt sett gynnat låginkomsttagare ännu mer än jobbskatteavdraget för förvärvsarbetande. Det kommer därför att vara svårt att helt likställa pensionsinkomster med löneinkomster, eftersom det inte är önskvärt att höja skatten för de pensionärer som har lägst inkomster. En viss fördyring av reformen är därför nödvändig, genom att delar av det utökade grundavdraget bibehålls. Exakt hur stor del av det utökade grundavdraget som måste behållas för att fördelningsprofilen på reformen ska vara acceptabel måste därför utredas. Fördyringen kommer dock troligtvis att vara av begränsad storlek, särskilt med tanke på att behovet av till exempel statligt bostadstillägg (som till större delen går till ålderspensionärer) minskar i och med sänkningen av skatten för pensionärer med låg inkomst. Det finns starka principiella skäl för att avskaffa den extra skatt som belastar landets pensionärer. En sådan reform kostar, men stimulerar samtidigt den inhemska efterfrågan. Lägre skatt för landets pensionärer skulle dessutom stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och på så sätt bidra till en ökning av den egna välfärden. När det gäller finansieringen av ett avskaffande finns det utrymme inom offentlig sektor att få mer valuta av våra skattepengar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vård, skola och omsorg. Det är möjligt att både förbättra välfärdens kärna och sänka skatter. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 19

20 Fakta om pensionärsgruppen Pensionärerna är inte en homogen grupp. Det finns en stor spridning i gruppen både när det gäller ekonomi och hälsa. Det finns pensionärer som knappt har råd med mat för dagen eller till sitt boende. Men det finns också pensionärer som lever livet med guldkant. Första november uppgick antalet ålderspensionärer i Sverige till ca 1,9 miljoner, det vill säga de i befolkningen som är 65 år eller äldre och inte förvärvsarbetar. Denna grupp utgör nära en femtedel av Sveriges befolkning. Men sett till antal röstberättigade uppgår åldersgruppen 65 år eller äldre till 26 procent, dvs var fjärde väljare. Tittar vi i Pensionsmyndighetens statistik uppgår antalet pensionärer till nära 2,1 miljoner personer. Detta beror bland annat på att man kan börja ta ut sin allmänna pension från 61 års ålder. Pensionen kan tas ut i hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels omfattning. Inkomstpension och premiepensionen kan tas ut vid olika tidpunkter. För dem som är berättigade till garantipension betalas den ut först vid 65 års ålder. Pensionens nivå beror till stor del på arbetsinkomsterna tidigare i livet. Bristen på ekonomisk jämställdhet för pensionärer är därför ett resultat av situationen på arbetsmarknaden under deras förvärvsaktiva period. Att kvinnor generellt har lägre pensioner förklaras främst av att de förvärvsarbetat i mindre omfattning och till lägre lön än män tidigare i livet. Pensionerna har ökat trendmässigt för såväl kvinnor som män sedan Det som ofta leder till en högre pension är att ha arbetat heltid, vara högutbildad och att ha en bra avtalspension. Tabell 7. Sveriges befolkning, äldre än 65 år. (Antal) Ålder 2013 (1/11) 0 64 år år år år år år Totalt Källa: SCB. Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll 20

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer

Inkomstfördelningen bland pensionärer Rapport till Finanspolitiska rådet 202/5 Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet De åsikter som uttrycks

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf) Innehåll: Sid 2 Inledning

Läs mer

Det nya pensionssystemet. The pensionreform in Sweden

Det nya pensionssystemet. The pensionreform in Sweden Det nya pensionssystemet - The pensionreform in Sweden Johanna Niemelä Seydi Özdemir 1 Innehåll Sida Sammanfattning 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 5 1.3 Avgränsningar 5 1.4 Metod och uppläggning

Läs mer

Tjänstepensioner och utträde från arbetslivet

Tjänstepensioner och utträde från arbetslivet Tjänstepensioner och utträde från arbetslivet Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com Omslag: Elanders

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Alternativ till jobbskatteavdraget

Alternativ till jobbskatteavdraget Alternativ till jobbskatteavdraget Åsa Hansson Lennart och Mikael Flood FORES Policy Paper 2011:3 Om författarna Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet med inriktning mot skattefrågor.

Läs mer

Anna Hedborg Ordförande för ESO

Anna Hedborg Ordförande för ESO 3 Förord Debatten kring och analysen av offentliga stöd- och trygghetssystem handlar ofta om någon snävt avgränsad enstaka fråga. Diskussionen handlar om ett system i taget även om detta system samverkar

Läs mer

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING 211 Innehåll Allmän pension, tjänstepension och privat pension i Sverige 2 Visste du att 3 Så fungerar den allmänna pensionen 4 Administrations- och kapitalförvaltningskostnader

Läs mer

Pensionssystemet, blev det som tänkt?

Pensionssystemet, blev det som tänkt? Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? Rapport från Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges

Läs mer

RiR 2009:20. Jobbskatteavdraget

RiR 2009:20. Jobbskatteavdraget RiR 2009:20 ISBN 978 91 7086 193 2 RiR 2009:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-26 Dnr: 31-2009-0005 Riksrevisionen har granskat jobbskatteavdraget.

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Kön och pension. Utfall i det nya pensionssystemet. Jovan Žamac 1. Institutet för Framtidsstudier 2012-10-01

Kön och pension. Utfall i det nya pensionssystemet. Jovan Žamac 1. Institutet för Framtidsstudier 2012-10-01 Kön och pension Utfall i det nya pensionssystemet Jovan Žamac 1 Institutet för Framtidsstudier 2012-10-01 1 Rapporten har utformats i samarbete med Thomas Lindh, Charlotte Thulstrup och Gustav Öberg. Kenisha

Läs mer

Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området

Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området Lennart Flood Andreea Mitrut En rapport från Sociala rådet Stockholm 2010 SOU 2010:105 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer?

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Version II Författare: Dan Andersson, LOs chefsekonom och Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom, Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter. Innehåll

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Rapport 2013-05-02 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

EN LJUSNANDE FRAMTID?

EN LJUSNANDE FRAMTID? EN LJUSNANDE FRAMTID? annat 34% 36% Nödv levnadsader 26% Återbet studie 4% En rapport om akademikers ekonomiska situation efter examen 2 1 En ljusnande framtid? En rapport om akademikers ekonomiska situation

Läs mer

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 2009 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande 5 Statens inkomster 6

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor

Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor De nya avtals- och tjänstepensionerna: Ökad jämställdhet men fortfarande sämre pension för kvinnor LENA GRANQVIST ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG FÖRFATTARNAS FÖRORD Under arbetet med denna skrift har vi fått

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2014-01-16 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 1 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer