SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG"

Transkript

1 SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

2 Sammanfattning För pensionärer med låga inkomster påverkas bostadstillägget kraftigt av att äga ett mindre fritidshus eller ha en ekonomisk buffert efter ett långt arbetsliv. En kvinnlig snittpensionär som arbetat 40 år och äger ett fritidshus har inte rätt till bostadstillägg och får då en disponibel inkomst som är lägre än en garantipensionär (med fullt bostadstillägg). Fribeloppet för förmögenhet vid beräkning av bostadstillägg har inte förändrats sedan år Under samma period har förmögenhetsvärden som priser på fritidshus fördubblats. De låga ersättningsnivåerna i pensionssystemet gör också att en ekonomisk buffert är nödvändig. Kritiken för godtycklighet och bristande rättvisa som bidrog till förmögenhetsskattens avskaffande kan också riktas mot förmögenhetsprövningen vid beräkning av bostadstillägg. Förmögenhetsprövningen i bostadstillägget bör slopas, ett första steg bör vara att åtminstone höja fribeloppet kraftigt. En förändring av förmögenhetsprövningen skulle gynna pensionärer med låg inkomst och med en mindre förmögenhet, som ett enklare fritidshus. En förändring av förmögenhetsprövningen skulle gynna pensionärer med låg inkomst och med en mindre förmögenhet, som ett enklare fritidshus. 2 SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

3 Bostadstillägg till pensionärer (BTP) och förmögenhet Även om förmögenhetsskatten togs bort 2007 så ingår förmögenhet fortfarande vid beräkning av bostadstillägg och en del andra förmåner (Lag 2009:1053). Den kritik för godtycklighet och bristande rättvisa som bidrog till förmögenhetsskattens avskaffande kan även riktas mot förmögenhetsprövningen vid beräkning av BTP. Vissa tillgångar är lätta att kontrollera och inkludera i förmögenheten, som banksparande, aktier, fonder och fritidshus medan andra tillgångar, som konst och antikviteter, är svåra att kontrollera och värdera. De kan därmed lätt hamna utanför förmögenheten. I en rapport från ESO (2010:8) var därför slutsatsen att mycket talar för att inte pröva rätten till bostadstillägg mot förmögenhet. Det nuvarande avdraget för förmögenhet i bostadstillägget infördes 2003 (Lag 2001:761). För ensamstående ska 15 procent av förmögenheten som överstiger kronor tas upp som inkomst och för sammanboende är gränsen för förmögenhet kronor. I beräkningen av förmögenhet undantas värdet på ens permanenta bostad och kronor dras av för kontanta medel. Gränsen för förmögenheten i BTP har varit oförändrad sedan Förutom förmögenhet ingår även avkastning på kapital i den beräknade inkomst som ligger till grund för BTP. Finansiella tillgångar bland seniorer Den förmögenhetsstatistik som finns att tillgå, för perioden , visar att det då var mycket vanligt att personer 65 år och äldre hade finansiella tillgångar. Medelvärdet för dem med tillgångar var cirka kronor år Förmögenheterna är dock ojämnt fördelade och medelvärden har därför begränsat informationsvärde. För en garantipensionär som 2017 har en förmögenhet lika med den genomsnittliga finansiella förmögenheten 2007 på kronor, reduceras BTP med cirka kronor per månad då återstår endast 40 procent av det maximala BTP-beloppet. En finansiell förmögenhet på en halv miljon kronor kan tyckas betydande men med tanke på den berättigade oro som finns hos många över den låga ersättningsnivån i pensionssystemet så är en ekonomisk buffert av den här storleken nödvändig. Efter ett långt arbetsliv, vilket krävs i det nya pensionssystemet, får det anses rimligt att ha skaffat sig en ekonomisk buffert eller ett fritidshus. Tabell 1. Finansiell förmögenhet , år och 75 år Källa: Statistiska centralbyrån. År Antal personer Antal personer som har finansiella tillgångar Medelvärde för personer som har finansiella tillgångar, kronor år 75 år år 75 år år 75 år SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG 3

4 Ungefär personer som är 65 år och äldre äger fritidshus och de riske rar att inte alls få BTP eller få reducerat BTP. Enligt Riksrevisionens rapport (RiR 2013:7) om pensionärer som mottog bostadstillägg under 2011, så saknade cirka 47 procent tillgångar som beaktas i förmögenhetsprövningen och runt 37 procent hade en förmögenhet som inte översteg gränsen på kronor. Endast omkring 15 procent hade en förmögenhet över kronor. För de med BTP är det således endast en mindre del som berörs av förmögenhetsprövningen. Det är emellertid bara en liten del av pensionärerna (cirka 14 procent eller personer) som har bostadstillägg. Hur många av Sveriges cirka 1,8 miljoner pensionärer som inte har rätt till BTP på grund av förmögenhetsgränsen är svårt att bedöma. Reala tillgångar fritidshus En grupp av pensionärer med begränsad möjlighet att få BTP är de som har fritidshus. Vid beräkning av förmögenhet undantas den permanenta bostaden medan en fritidsbostad värderas till taxeringsvärdet och räknas in i förmögenheten. I Statistiska centralbyråns Undersökningarna av levnadsförhållanden Fritid , var det 34 procent i åldern år och 16 procent i åldern 80 år och äldre om hade tillgång till fritidshus genom eget ägande. SCBundersökningen visar att ungefär personer som är 65 år och äldre äger fritidshus och de riskerar, på grund av att taxeringsvärdet för fritidshuset räknas in i förmögenheten, att inte alls få BTP eller få reducerat BTP. Priserna på fritidshus har, liksom priserna på villor och bostadsrätter, ökat kraftigt de senaste åren. År 2003, när förmögenhetsgränsen i BTP sattes till kronor, var det genomsnittliga priset på ett fritidshus i riket kronor och taxeringsvärdet var kronor. År 2016 hade genomsnittspriset för fritidshus i riket stigit till kronor och taxeringsvärdet hade ökat till kronor. Även i Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län), regionen med lägst snittpris och taxeringsvärden, har snittpriset för ett fritidshus under åren ökat kraftigt från till kronor och taxeringsvärdet har höjts från till kronor. Diagram 1. Taxeringsvärde för fritidshus i riket och Övre Norrland, medelvärde miljoner kronor Riket Övre Norrland Miljoner kronor 1,2 1,0 Källa: Statistiska centralbyrån 0,8 0,6 0,4 0, ,0 4 SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

5 På länsnivå är priserna på fritidshus i många fall så höga att en garantipensionär som har ett fritidshus med genomsnittligt pris i respektive län inte får något BTP alls. Det är fallet i följande sju län: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland, Skåne, Halland och Västra Götaland. I ytterligare fem län (Östergötland, Kalmar, Blekinge, Dalarna och Jämtland) blir det mindre än 10 procent kvar av maximala BTP när det genomsnittliga fritidshusets taxeringsvärde räknats in i garantipensionärens förmögenhet. För pensionärer med inkomster något högre än garantipensionären återstår ännu mindre eller inget alls av BTP efter avdrag för fritidshus. För en garantipensionär som år 2003 hade ett fritidshus i Övre Norrland med ett genomsnittligt taxeringsvärde, så minskade BTP med kronor per månad och då återstod 54 procent av maximala BTP. Om garantipensionären hade kvar fritidshuset med det genomsnittliga taxeringsvärdet 2016, så reducerades BTP med kronor per månad och det återstod 34 procent av maximala BTP. Att förmögenhetsgränsen på kronor hållits oförändrad sedan 2003 medför således att en allt större del av BTP försvinner för pensionärer med fritidshus. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Diagram 2. Andel av maximala BTP som återstår för garantipensionär efter avdrag för fritidshus i olika län 2015 Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar 15,0 10,0 5,0 0,0 SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG 5

6 BTP och förmögenhet för olika pensionärsgrupper Pensionärer med full garantipension eller stor del garantipension blir en allt mindre grupp, så frågan är hur det ser ut för pensionärer med andra pensionsnivåer? För att studera hur förmögenheten påverkar BTP utgår vi från några vanliga exempel på pensionsnivåer och beräknar BTP med och utan ett ägt fritidshus, som antas ha ett taxeringsvärde på kronor. 1 För en garantipensionär som inte har något fritidshus eller annan förmögenhet, uppgår maximala BTP till kronor. Om pensionären har ett fritidshus med ett taxeringsvärde på kronor, så reduceras BTP med cirka kronor till kronor. För en pensionär som endast arbetat 25 år är pensionen 2017 cirka kronor, vilket är mitt emellan garantipensionen och genomsnittspensionen för kvinnor. Utan fritidshus eller annan förmögenhet utgår BTP på cirka kronor. Har pensionären däremot ett fritidshus med taxeringsvärde på kronor, så minskar BTP med cirka kronor till kronor. Då blir den disponibla inkomsten lägre än för en garantipensionär utan fritidshus. 1 I samtliga exempel antas personen vara född 1942 och ha gått i pension vid 65 års ålder. Beräkningarna avser läget 2017 och har gjorts med Pensionsmyndighetens Typfallsmodell version I Typfallsmodellen har månadsinkomsten för 2017, avrundat till närmaste tusental, satts så att pensionen för detta år kommer så nära Pensionsmyndighetens uppgifter om den genomsnittliga pensionen som möjligt. En genomsnittlig kvinnlig pensionär med en pension på cirka kronor, som saknar förmögenhet, har rätt till BTP på cirka kronor. Har den kvinnliga snittpensionären ett fritidshus med taxeringsvärde på kronor, så försvinner BTP helt. Den genomsnittliga kvinnliga pensionären som arbetat i 40 år får, vid innehav av fritidshus, en disponibel inkomst som är lägre än en garantipensionär (med fullt BTP) utan fritidshus. För en pensionär som 2017 har en för kvinnor och män genomsnittlig pension på cirka kronor, så utgår BTP på cirka kronor. Äger snittpensionären ett fritidshus med taxeringsvärde på kronor, så utgår inget BTP alls. Bostadstillägget kommer främst, generellt sett, ensamstående pensionärer till del. I exemplet med ett sammanboende par förenklar vi och antar att båda saknar tjänstepension, har arbetat lika länge (45 år) och haft samma lön (motsvarande kronor i 2017 års lönenivå). Då blir pensionen 2017 cirka kronor vardera. Saknar paret förmögenhet blir BTP då cirka kronor per person men har paret ett fritidshus med ett taxeringsvärde på kronor, så försvinner BTP helt. För pensionärer med låga och genomsnittliga pensioner påverkas BTP kraftigt av att äga ett fritidshus med taxeringsvärde på kronor eller ha motsvarande förmögenhet. År 2015 var det bara i Norrbotten som snittet för taxeringsvärdet på fritidshus ( kronor) var nära denna nivå. I riket var det genomsnittliga taxeringsvärdet för fritidshus mer än dubbelt så högt, kronor. Den genomsnittliga kvinnliga pensionären som arbetat i 40 år får, vid innehav av fritidshus, en disponibel inkomst som är lägre än en garantipensionär (med fullt BTP) utan fritidshus. 6 SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

7 Tabell 2. Pension och BTP för olika typfall med och utan fritidshus 2017 Beräkningar med Pensionsmyndighetens Typfallsmodell version Garantipensionär Pensionär, kort yrkestid Kvinna snittpensionär Snittpensionär Pensionär, låg inkomst utan tjänstepension Civilstånd Ogift Ogift Ogift Ogift Gift Födelseår Börjar arbeta ålder Går i pension ålder Månadslön 2017 års nivå Allmän pension Tjänstepension Inkomst före skatt Inkomst efter skatt Utan fritidshus Bostadstillägg Disponibel inkomst Med fritidshus Bostadstillägg Disponibel inkomst SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG 7

8 Effekt av höjd och slopad förmögenhetsgräns i BTP Gränsen för förmögenhet i BTP på kronor har alltså varit oförändrad sedan I takt med stigande inflation och växande fastighetsvärden skulle en höjning av förmögenhetsgränsen vara befogad. För att se effekten för typexemplen från tabell 2, med ett fritidshus med taxeringsvärde på kronor, så räknar vi på en höjning av förmögenhetsgränsen från kronor till respektive kronor samt avskaffad förmögenhetsgräns. I diagram 3 visas förmögenhetstillägget för varje förmögenhetsgräns i BTP, det vill säga det inkomsttillägg på 15 procent av förmögenheten över gränsen som läggs till den sökandes övriga inkomster. Om till exempel förmögenhetsgränsen höjs från till kronor och förmögenheten är kronor, så reduceras förmögenhetstillägget från till kronor. Gränsen för förmögenhet i BTP har varit oförändrad sedan 2003 För garantipensionären gäller att då reduceringsinkomsten med nuvarande förmögenhetsgräns på kronor är lägre än prisbasbeloppet, så räknas förmögenhetstillägget av mot BTP med 62 procent. Om förmögenhetsgränsen höjs med kronor minskar reduceringsinkomsten med 15 procent av detta belopp, det vill säga kronor, och BTP ökar då med 62 procent av kronor, vilket är kronor. Också för pensionären med kort yrkesverksam tid ökar BTP kraftigt om förmögenhetsgränsen höjs men inte med lika mycket som för garantipensionären. Även om förmögenhetsgränsen höjs till kronor, så ligger reduceringsinkomsten över prisbasbeloppet och BTP påverkas därför med 50 procent av förändringen i reduceringsinkomsten, det vill säga med kronor. För den kvinnliga genomsnitts- pensionären ökar BTP med strax under kronor när förmögenhetsgränsen höjs till kronor då reduceringsinkomsten vid nuvarande gräns varit lite högre än maximala BTP på Diagram 3. Förmögenhetstillägg för olika förmögenhetsgränser i BTP Reduceringsinkomst kr kr kr Källor: egna beräkningar och Typfallsmodellen Förmögenhet SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

9 Tabell 3. BTP för typfall med fritidshus (taxeringsvärde kr) vid olika gränser för förmögenhet 2017 Källor: egna beräkningar och Typfallsmodellen Förmögenhetsgräns kronor Garantipensionär Pensionär, kort yrkestid Kvinna snittpensionär Snittpensionär Pensionär, låg inkomst utan tjänstepension Ogift Ogift Ogift Ogift Gift Bostadstillägg Förmögenhetsgräns kronor Bostadstillägg Förmögenhetsgräns kronor Bostadstillägg Utan förmögenhetsgräns Bostadstillägg kronor. Men när förmögenhetsgränsen höjs till kronor så ökar den kvinnliga snittpensionärens BTP med kronor, som för pensionären med kort yrkestid. För snittpensionären skulle en höjning av förmögenhetsgränsen till kronor inte ge något BTP oavsett. Pensionen på drygt kronor, i kombination med ett fritidshus med taxeringsvärde på kronor, är helt enkelt för hög för att få BTP. För det gifta pensionärsparet med ganska låga inkomster så ökar BTP med kronor per person när förmögenhetsgränsen höjs till kronor 2. Om förmögenhetsgränsen för ensamstående höjs till kronor så ökar inte BTP ytterligare eftersom taxeringsvärdet för fritidshuset på kronor redan ryms inom den tidigare förmögenhetsgränsen. Vid ett avskaffande av förmögenhetsgränsen skulle alla typfall få ett tillskott i plånboken störst tillskott blir det för pensionärerna med lägre inkomster. 2 Gränsen för makars gemensamma förmögenhet antas då höjas från till kronor respektive från kronor till kronor. Vid ett avskaffande av förmögenhetsgränsen skulle alla typfall få ett tillskott i plånboken störst tillskott blir det för pensionärerna med lägre inkomster. SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG 9

10 Slopa förmögenhetsprövningen i bostadstillägget Det fanns starka skäl för att avskaffa förmögenhetsskatten och det finns lika starka skäl för att avskaffa förmögenhetsprövningen i beräkningen av bostadstillägg. De tillgångar som räknas in i förmögenheten är de som kan kontrolleras medan övriga tillgångar riskerar att hamna utanför, vilket gör det hela godtyckligt. Även om förmögenhet tas bort vid beräkning av BTP, så kommer fortfarande avkastningen av förmögenhet genom räntor och aktieutdelningar att ingå i inkomstberäkningen. Det finns också ett positivt samband mellan förmögenhet och inkomst, personer med förmögenhet har ofta pensioner över snittet och kommer då inte i fråga för BTP från första början. Sannolikheten för att det skulle bli många pensionärer med låga inkomster men stora förmögenheter som får BTP är liten. Därtill skulle det administrativa krånglet för de sökande och för Pensionsmyndigheten minska. Om förmögenheten i ett första steg inte kan tas bort helt i beräkningen av BTP, så borde fribeloppet för förmögenheten höjas kraftigt. Med tanke på att fribeloppet inte har ändrats sedan 2003 och att många förmögenhetsvärden som till exempel priserna på fritidshus har fördubblats sedan dess, så vore det rimligt och önskvärt med en höjning av fribeloppet. En sådan höjning skulle framför allt gynna pensionärer med låga pensioner och med mindre förmögenhet, som enklare fritidshus. 10 SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

11 Bostadstillägg till pensionärer (BTP) BTP är ett individinriktat skattefritt bostadsstöd av grundskyddskaraktär som utgör en del av pensionssystemet. Syftet är att pensionärer, främst med låga inkomster, ska ha möjlighet att efterfråga och bibehålla en bostad med tillfredsställande standard också i nyproduktion. Storleken på BTP påverkas av bostadskostnad, inkomst, civilstånd och eventuella tillgångar. Ungefär 14 procent av alla 65 år och äldre, omkring personer, har idag rätt till BTP. Snittbeloppet ligger på ca kronor, de flesta som får BTP är ensamstående. Vid reformen av bostadstillägget (Prop. 2000/01:140) uttalade den dåvarande regeringen att BTP ska riktas till personer med låga inkomster och möjligheterna för personer med höga inkomster att få bostadstillägg ska begränsas. I samma proposition uttalades också att både kapitalavkastning och förmögenhet ska påverka rätten till BTP.

12 juni 2017 Box , Stockholm Tel SÅ TYCKER SPF SENIORERNA OM SENIORERNAS EKONOMI: Vi seniorer ska ha en trygg privatekonomi, kunna leva på pensionen och hänga med i inkomstutvecklingen i samhället. Bostadstilläggets nuvarande utformning, som missgynnar den som arbetat och lagt undan en ekonomisk buffert eller skaffat ett fritidshus, behöver ändras. Förmögenhetsprövningen i bostadstillägget bör slopas, ett första steg vore att kraftigt höja fribeloppet för förmögenheten. Taket i bostadstillägget har inte förändrats på 10 år trots att bostadskostnaderna ökat stadigt. Taket måste höjas kraftigt och därefter indexeras. Skapa en pensionsbuffert och stärk pensionssystemet. Låt pensionsavgifterna som nu överförs till statsbudgeten istället behållas i pensionssystemet, utan att de ger pensionsrätt. Det blir en ren förstärkning av systemets tillgångar vilket gynnar dagens och framtidens pensionärer. Inför ett efterlevandeskydd också för seniorer. Inför möjlighet att pausa och ändra ens valda uttagstid för tjänstepensionen. Den högre skatten på pensioner måste avskaffas helt. Hela pensionssystemet måste utvärderas och reformeras.

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 2005:4 Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 0283-0965 Inledning och sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för budgetår 2005 fått följande

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostads kostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd Försäkringskassan informerar Äldreförsörjningsstöd Grafisk utformning: RÅDIS AB, Per Jonebrink Innehåll Äldreförsörjningsstöd 3 Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 4 Bosättningsbaserad förmån 4 Åldersgränsen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka 125 000 individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 år, samtidigt som spridningen av första uttagsålder

Läs mer

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Pressmeddelande 19 mars 2013 Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Garantipensionären har fått den bästa ekonomiska utvecklingen av typhushållen boende i hyreslägenhet, räknat i

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0 1 (10) användarmanual 2 (10) Innehåll Pensionsmyndighetens typfallsmodell för pensionsberäkningar... 3 Installation... 3 Start av modellen... 3 Verktygsfält... 4 Välja språk... 4 Ingångsvärden till modellen...

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Premiepension Garantipension Tjänstepension Brutto (31,55 % skatt) Nivå 2015 0 0 7 899 0 7

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. Vem kan få bostadstillägg?

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Reflektioner 7. Räkneexempel

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Pensionsspararna i orange kuvert 2015

Pensionsspararna i orange kuvert 2015 1 (19) PM Analysavdelningen Bengt Norrby Nils Holmgren 010-454 00 00 Pensionsspararna i orange kuvert 2015 Det genomsnittliga allmänna pensionskapitalet för både inkomst- och premiepensionen ökade med

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Fattigdomsfällan. Så drabbar pensionssystemet många kvinnor

Fattigdomsfällan. Så drabbar pensionssystemet många kvinnor Fattigdomsfällan Så drabbar pensionssystemet många kvinnor FATTIGDOMSFÄLLAN 3 Förord Den här rapporten handlar om de som borde störa, men sällan gör det de äldsta kvinnliga pensionärerna som lever på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer