BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN"

Transkript

1 BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN Byggår 1916 Antal vån 2 + källare + inredd vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 1985 Ombyggnad av kök Hiss och nytt trapphus Utvändig målning fönster och fönsterdörrar Hiss uppdaterad Ny undercentral och expansionskärl. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön med gul avseende fuktskador i källaren. Nuvarande användning: konferensanläggning, restaurang och kontor. Herrgården ger ett gediget intryck och är i stort sett väl hållen. Fönstren är ommålade utvändigt och plåttaket är fräscht. En omdränering är angelägen för att komma tillrätta med fuktproblemen i källaren. Fönster och fönsterdörrar behöver åtgärdas invändigt, putsskador på fasaderna bör lagas. Därutöver föreslås att ett antal mätningar bör genomföras för att undersöka behovet av ventilation, värme och kyla. Arbetsmiljöplan behöver ses över. Därutöver bör riskerna med räckenas låga höjd och klätterbarhet särskilt uppmärksammas. EXTERIÖR INVENTERING BY 1 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Dränering undermålig speciellt på ostsidan. Putsen har skador, främst vid fönsterblecken. Omdränering Lagning, målning Entréparti Färgen har flagat på bland annat pelarna. Lagning, målning Balkonger Infästningar av räcke. Kontroll, lagning Terrasser Räcken och dekorationer vissa skador. Lagning, målning Räcke för lågt samt klättringsbart. Tätskikt oklart. Generellt ställningstagande. Glasskiva innanför? Kontroll, eventuell åtgärd lika Byggnad 2 1 (60) h:\projekt\ hågelby gård\inventering\ sammanfattning byggnader slutversion.docx

2 Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Fönsterdörrar Trappor och räcken Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Genomföringar Nymålade. En hel del är i dåligt skick. Målade utvändigt, dåligt skick invändigt, otäta. Taksäkerhetsanordning finns Ventilation från kök samt disk stör intrycket i fasaden. Starkt ljud utomhus... Målning successivt Täta dörrarna i samband med inre renovering. Avrinning från stuprör ses över i samband med omdränering Görs om vid ombyggnad av ventilationssystem INVENTERING TEKNIK BY 1 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Installationerna är ett lappverk med vissa nya delar. Svårigheter att spåra felkällor. Hela elsystemet görs om vid lämpligt tillfälle Hiss Uppdaterad och fungerar. Vatten och avlopp Ventilation Fettavskiljaren utanför avger dålig lukt. Otillräcklig i köket. Oklart om det räcker i övrigt. Dra om avluftningen kan hjälpa Mätning av luftflöden och inomhusklimat måste göras innan en bedömning kan ske. Styr och regler Se ovan. Se ovan Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Fjärrvärme med ny undercentral och expansionskärl. Kyla saknas till viss del i offentliga utrymmen som konferens. Fuktgenomslag och stundtals översvämning i delar av källaren, framför allt på östra sidan. Hiss och entréramp fungerar för nuvarande verksamhet. Mätning av maxtemeperaturer för att utröna ev kylbehov. Omdränering Översyn görs vid framtida upprustning 2 (60)

3 HWC BV är troligen inte ok. HWC saknas på pl 1 och pl 2. Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen Akustik och ljud Brandsäkerhetssystem med automatlarm till brandkåren finns. Skalskydd finns. Enligt uppgift är asbest mm borttaget Starkt ljud från ventilation utomhus, se ovan. Genomgång av arbetsmiljöplan Särskild miljöutredning görs i samband med framtida upprustning. INTERIÖR INVENTERING BY 1 Rum KV Dusch och omklädning KV Tvättstuga KV Vissa golv KV Fuktskador på väggar och golv i vissa rum, framför allt på östra sidan. Dålig lukt, undermålig ventilation och fuktskydd. Arbetsmiljöfråga? Fuktgenomslag, tidigare vattenskada, bristande ventilation. Har plastmatta eller linoleum, risk för fukt och mögel. Rengöring, lagning, målning efter omdränering Ombyggnad Ombyggnad Observeras och byts vid behov Toaletter BV Slitna Uppgradering först i BV Offentlig WC pl 1 och pl 2 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Kontorsutrymmen pl 1 WC till personal pl 1 Slitna Ytskiktsrenovering eftersatt Mycket slitet. Arbetsmiljöfråga? Ombyggnad ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 1 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 3 (60)

4 BYGGNAD 2, INSPEKTORSBOSTADEN/ LILLGÅRDEN Byggår 1922 Antal vån 2 + källare + vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 1984 Ändring av bottenvåningen Fasadrestaurering Terrasser. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: kontor, ateljé. Lillgården är i stort sett väl hållen. Fasaden är renoverad och terrasserna nygjorda. Utvändigt behöver taket en översyn och fönster behöver målas. Därutöver föreslås ett antal mätningar genomföras för att undersöka behovet av ventilation, värme och kyla. Arbetsmiljöplan behöver ses över. EXTERIÖR INVENTERING BY 2 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Terrasser Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Vissa mindre putsskador bland annat efter klätterväxter. Nyrenoverade. Om byggnaden blir offentlig måste säkerheten kring räckena lösas. Behöver målas, en del i dåligt skick Behöver målas Målning successivt Målning Fönsterdörrar Behöver målas, drag och glipor Målning, tätning Trappor och räcken 4 (60)

5 Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Trasiga pannor Takskydd saknas Plåtskador Översyn Översyn Lagning, målning INVENTERING TEKNIK BY 2 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El IT central ligger här Vatten och avlopp Ventilation Oklart om tillräcklig för kontorslokaler. Ventiler i kakelugnar borde kunna användas för att förbättra självdraget. Mätning av luftflöden och inomhusklimat måste göras innan en bedömning kan ske. Styr och regler Se ovan Se ovan Värme och kyla Anslutet till fjärrvärme Oklart om kyla behöver åtgärdas. Mätning av maxtemperaturer Fukt Källaren luktar mest olja Normal uppmärksamhet i källare Tillgänglighet Entré och plan 1 ej tillgängliga. Behövs inte för närvarande Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen Akustik och ljud Brandvarnare Skalskydd Inga observationer Oljelukt i källaren Genomgång av arbetsmiljöplan Särskild utredning vid eventuell framtida ombyggnad INTERIÖR INVENTERING BY 2 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Rum KV Oljelukt från gammal panna. Kök KV Ej tillgängligt på grund av hyresgäst. Ateljé KV Ej tillgängligt på grund av hyresgäst. 5 (60)

6 Kontorsrum BV och pl 1 Kök BV WC BV och pl 1 ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 2 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 6 (60)

7 BYGGNAD 3, MUR VID HUVUDENTRÉ INKL BYGGNAD 3B, MURTORN Byggår 1917 Antal vån Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader 2013 Delen norr om Vattentornets kulle riven och gjuten på nytt. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Sträckning: Från Trädgårdsmästarbostaden förbi huvudentrén till norr om Vattentornet. De delar av muren som inte utsätts för marktryck behöver främst lagas och fräschas upp samt förses med fuktskydd. Murdelar som utsätts för mark- och vattentryck behöver omdränering innan upprustning kan ske. EXTERIÖR INVENTERING BY 3 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion, vid motfyllning Grundläggning, stomme, konstruktion, utan motfyllning Sprickor och sättningar på många ställen. Eftersatt dränering. Sprickor och skador på många ställen. Enligt K-ritning. Utgrävning, omdränering, lättfyllning, lagning Lagning Ytskikt Mossa, alger, mögel mm. Tvättning, lagning, målning. Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. Grindar, räcken Dekorativa element En del rostangrepp. De flesta har mindre skador, några är ordentligt skadade. Blästring, målning Behandling lika ytskikt. Ordentligt skadade kan behöva gjutas om. 7 (60)

8 ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 3 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 8 (60)

9 BYGGNAD 4, ORANGERIET Byggår Antal vån 1 + terrass Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Röd Nuvarande användning: delvis som förråd och för viss uteaktivitet under tak. Byggnaden, terrassen och räckena behöver en genomgående och omfattande upprustning. Delar av bärande stålbalkar måste ersätta, terrassens dränering göras om och räckena repareras. Därutöver bör riskerna med räckenas låga höjd samt klätterbarhet särskilt uppmärksammas. EXTERIÖR INVENTERING BY 4 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Takbjälklagets stålbalkar är i ett flertal fall sönderrostade. Detta gäller inom rummen. Dränering fungerar dåligt. Stort vattentryck från kullen. Enligt K-ritning. Befintliga stålbalkar rostskyddsbehandlas. Komplettering med nya stålbalkar. Omdränering med lättfyllning på hela baksidan. Fasad Putsen har stora skador. Lagning, målning. Terrass Terrassens tätskikt är undermåligt. Ta bort gammalt tätskikt. Ev ny fallbetong. Nytt tätskikt och ytskikt. Fönster Stålfönster rostiga och trasiga. Lagning, målning. Eventuellt byte. Dörrar Flagar och är drabbade av röta. Upprustning eller byte. Trappor Små skador. Räcken Pelare Betongräcke, skadade med armering synlig i vissa fall. Stålräcke. Infästningen skadad Lagas Lagas alt gjuter nya Se över och säkra, rostskydd, målning 9 (60)

10 Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. Dekorationselement Räckenas höjd är för låg och de är klättringsbara. Lagas alt gjuter nya Generellt ställningstagande. Glasskiva innanför? INVENTERING TEKNIK BY 4 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Ventilation Översyn och åtgärd Översyn och åtgärd Fukt Fuktgenomträngning enl ovan Åtgärdas Miljöfarliga ämnen Undersöks i samband med ombyggnad INTERIÖR INVENTERING BY 4 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Förråd Fukt och mögel. Sanering, upprustning ytskikt Arkad Fukt och mögel. Rostskydd av stål, lagning, rengöring, målning ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 4 Aspekt Observation Förhållningssätt Konstruktion bjälklag Konstruktionen måste räddas för att byggnaden ska kunna räddas. Nya stålbalkar monteras synligt så att ursprungskonstruktionen kan särskiljas från tillägg. Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 10 (60)

11 BYGGNAD 5, VATTENTORNET Byggår Antal vån 1 + terrass Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 2013 Avstängd på grund av risk för fallande byggnadsdelar. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Röd Nuvarande användning: avstängd för allmänheten, del av vattensystemet för vattenfallet. Byggnaden har skador i stomme, i andra byggdelar samt räcken. Detta innebär en omfattande upprustning. Terrassens tätning behöver bytas samt nytt system för takavvattning konstrueras. Därutöver bör riskerna med räckenas låga höjd samt klätterbarhet särskilt uppmärksammas. EXTERIÖR INVENTERING BY 5 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Sprickor i bjälklaget Källarutrymme ej inspekterad, ej tillgängligt Stora putsskador på takfot och utstickande sockel. Mindre skador och sprickor överallt. Lagas, injekteras i vissa fall Gjuta nytt i vissa fall, lagning, målning Terrass Täktskiktet fungerar inte Borttagning av tätskikt, nytt tätskikt och ytskikt Trappa Relativt ok Lagning Räcke Dekorationselement Pelare trasiga Räcket har stora skador. På många ställen är armeringen blottlagd och sönderrostad. Lagning Omgjutning av räcket Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. Lagning, nygjutning Räckenas höjd är för låg och de är Generellt 11 (60)

12 klättringsbara. ställningstagande. Glasskiva innanför? INVENTERING TEKNIK BY 5 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Liten elcentral Åtgärdas Fukt Miljöfarliga ämnen Vatten rinner ner från terrassen och förstör fasaden Avrinningsanordning konstrueras Undersöks i samband med ombyggnad ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 5 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 12 (60)

13 BYGGNAD 6, TRÄDGÅRDSMÄSTARBOSTADEN Byggår 1916 Antal vån 2 + inredd vind + källare Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 2014 Invändig upprustning pågår, därför redovisas i huvudsak exteriöra observationer. I pågående invändig entreprenad förutsetts att översyn av teknik görs och att lagkrav uppfylls. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön med röd avseende trappbyggnaden. Nuvarande användning: bostad, ombyggnad till omklädningsrum och kontor pågår. Själva bostadsbyggnaden är i ett acceptabelt skick med bra tak. Fönster och dörrar behöver åtgärdas. Trappkonstruktionen är i ett dåligt skick och behöver rivning och ersättning av skadade delar samt en omfattande upprustning. EXTERIÖR INVENTERING BY 6 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Smutsigt och vissa skador Trappbyggnad Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Stora sprickor och skador i konstruktion och ytskikt Behöver rustas upp, en del är mer illa däran Behöver rustas upp, en del är mer illa däran Behöver målas Frostskador på uppstickande gavelspetsar. Taksäkerhetsanordning saknas Rivning av skadade delar och gjutning av nya. Lagning, målning. Rostskydd och målning av räcken. Räcke görs barnsäkert. Målning successivt Målning successivt Översyn 13 (60)

14 ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 6 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 14 (60)

15 BYGGNAD 6A, UTHUS VID TRÄDGÅRDSMÄSTARBOSTADEN Byggår 1916 Antal vån 1 Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader Garageport för att möjliggöra arbetsfordon. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: förråd och garage, delvis oanvänt. Byggnaden är i ett acceptabelt skick. Bra tak, men fönster och dörrar måste åtgärdas. Omgivande mark och påträngande vegetation måste rensas upp. Försiktighet iakttas vid dränering av utanförliggande mur. EXTERIÖR INVENTERING BY 6A Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Byggnaden omges av skräp, hö och annat avfall som ligger mot grund, sockel och fasad Städning Fasad Skador, sprickor, smuts Dörrar Hårt åtgångna Åtgärdas med byte eller målning Fönster Hårt åtgångna Åtgärdas med byte eller målning Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Försiktighet när muren på sydsidan ska dräneras om 15 (60)

16 INVENTERING TEKNIK BY 6A Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Eftersatt underhåll som får åtgärdas när byggnadens användning klargjorts. El Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen INTERIÖR INVENTERING BY 6A Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Olika förråd och lokaler Mycket slitna Upprustning vid ändring av användning ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 6A Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 16 (60)

17 BYGGNAD 7, EKOTEMPLET Byggår Antal vån 1 Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader Nytt koppartak. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: tillskott i parkmiljön. Byggnaden är i ett gott skick och behöver enbart löpande underhåll. EXTERIÖR INVENTERING BY 7 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Pelare Tak, avvattning, säkerhet Innertak ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 7 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 17 (60)

18 BYGGNAD 8, ROTFRUKTSKÄLLAREN Byggår Antal vån 1 + terrass Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Röd. Nuvarande användning: förråd och trafiklek. Byggnaden, terrassen och räckena behöver en genomgående och omfattande upprustning. Delar av bärande stålbalkar måste ersätta, terrassens dränering göras om och räckena repareras. Därutöver bör riskerna med räckenas låga höjd samt klätterbarhet särskilt uppmärksammas. EXTERIÖR INVENTERING BY 8 Grundläggning, stomme, konstruktion Takbjälklagets stålbalkar är iett fleratal fall sönderrostade. Dräneringen fungerar dåligt med fuktgenomslag. Stort vattentryck från kullen. Enligt K-ritning. Befintliga stålbalkar rostbehandlas, målas. Komplettering med nya stålbalkar. Omdränering med lättfyllning på baksidan. Fasad Putsen har sprickor och skador Lagning, målning Terrass Terrassens tätskikt fungerar dåligt. Ta bort gammalt tätskick. Nytt tätskikt och ytskikt. Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Rotfruktsluckor Håller inte tätt, ligger inte fast Översyn, åtgärd Fönster Rostiga och trasiga Lagning, målning eventuellt byte Dörrar Dåligt skick Upprustning eller byte Pelare Sprickor och skador Lagas, i vissa fall kan nygjutning krävas 18 (60)

19 Räcken Sprickor och skador Lagas, i vissa fall kan nygjutning krävas Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. Dekorationsele ment Sprickor och skador Räckenas höjd är för låg och de är klättringsbara. Lagas, i vissa fall kan nygjutning krävas Generellt ställningstagande. Glasskiva innanför? INVENTERING TEKNIK BY 8 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Ventilation Översyn och åtgärd Översyn och åtgärd Fukt Fuktgenomträngning enligt ovan Åtgärdas Miljöfarliga ämnen Undersöks i samband med ombyggnaden INTERIÖR INVENTERING BY 8 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Förråd Fukt och mögel. Sanering, upprustning ytskikt Arkad Fukt och mögel Rostskydd av stål, rengöring, lagning, målning ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 8 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 19 (60)

20 BYGGNAD 9, BIGÅRDEN Byggår 1921 Antal vån 1 Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Nuvarande användning: ingen. Byggnaden utsätts för mark- och vattentryck från kullen och måste dräneras om för att inte ge ytterligare skador. Takets tätskikt måste göras om. EXTERIÖR INVENTERING BY 9 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Skadad grundplatta/sockel Fuktgenomslag stort vattentryck Lagas Enligt K-ritning princip omdränering, lättfyllning Fasad Skador, sprickor Lagning, målning Tak, avvattning Sprucket, tätskikt trasigt Borttagning tätskikt. Nytt tätskikt och ytskikt. Takets stängslas av så att man inte kan gå ut på det. ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 9 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 20 (60)

21 BYGGNAD 10, BRYGGAN Byggår Antal vån 0 Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Nuvarande användning: brygga. Byggnaden är i acceptabelt skick men delar med vattenkontakt och räcke behöver åtgärdas. EXTERIÖR INVENTERING BY 10 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Trappa och sockel Skador, speciellt vid vattenkontakt Lagning Stolpar Sprickor, skador Lagning Räcke Sprickor, skador Lagning. Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 10 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 21 (60)

22 BYGGNAD 11, LOGEN Byggår Antal vån 1 Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader Nytt tak. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul med röd avseende bryggornas konstruktion. Nuvarande användning: ingen. Logen har ett relativt nytt plåttak som behöver bättras och ses över i väntan på beslut om framtida användning. Det bärande stålet till bryggorna måste åtgärdas och skydd mot tillträde sättas upp. EXTERIÖR INVENTERING BY 11 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Gedigen grundläggning Fasad En del fasadbrädor är fuktskadade Portar En del portar är i dåligt skick Översyn Luckor En del luckor är i dåligt skick Översyn Fönster En del fönster är i dåligt skick Översyn Bryggor Bärande stål sönderrostat. Nya balkar, provisorium i väntan på ny användning Räcken Trasiga räcken vid bryggorna Bryggorna stängs av för allmänheten Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Plåttaket har en del rostangrepp. Vindskivor slut Skorstenar kan behöva underhåll Ingen taksäkerhetsanordning Målning Byte vindskivor Översyn Översyn 22 (60)

23 INVENTERING TEKNIK BY 11 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Sparsamt med befintlig teknik, åtgärdas när framtida användning av byggnaden är klargjord. El Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen INTERIÖR INVENTERING BY 11 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Logen Stora träkonstruktioner som upplevs torra ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 11 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 23 (60)

24 BYGGNAD 12, LADUGÅRDEN/STALLET Byggår Antal vån 2 + källare + vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Nuvarande användning: hästverksamheten håller på att flytta, i övrigt ingen. Stilig byggnad i förhållandevis gott skick. Takskada behöver lagas. Uppmärksamhet kring materialet eternit. Fönster, portar och dörrar behöver rustas upp för att få ett tätt hus. I övrigt behövs uppstädning och upprensning av organiskt material i avvaktan på framtida användning. EXTERIÖR INVENTERING BY 12 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Mur på baksida mot suterräng Stort skärmtak upphängt i byggnaden Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Mindre källardel fuktskadad. Sjön kanske ligger på? En hel del skador, frostsprängningar runt fönster. En hel del är i dåligt skick. Många i dåligt skick, vissa fönster saknas Många i dåligt skick Räcke (modernt) trasigt på flera ställen. Räcket är för lågt och klättringsbart. Fallfärdigt, risk förs skador Läckage i vinkel mot Magasinet, eternittak Ingen taksäkerhetsanordning Skorstenar behöver översyn Undersök möjlighet till dränering. Lagning Renovering, målning eller ersättning Renovering, ersättning Om byggnaden ska användas för annat än idag behövs åtgärder Laga, måla Nytt barnsäkert räcke Riv i närtid Tätning, riskarbete vid byte Översyn Översyn 24 (60)

25 Slutlig sanering av eternittak Sker när fortsatt användning beslutats INVENTERING TEKNIK BY 12 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Sparsamt med befintlig teknik, åtgärdas när framtida användning av byggnaden är klargjord. El Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen Kvarstående lukt från djur INTERIÖR INVENTERING BY 12 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Stallarna Fd bostad Övriga ytor Rum med hö Det ligger mycket skräp, hö och annat som kan påverka långsiktigt genom fukt, mögel skadedjur etc inom olika delar av byggnaden. De stora träkonstruktionerna upplevs som torra Uppstädning, borttagning av sådant som kan påverka stomme och ytskikt ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 12 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 25 (60)

26 BYGGNAD 13, MAGASINET Byggår Antal vån 2 + suterräng + vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul främst avseende takläckage mot Byggnad 12. Nuvarande användning: djurhållning samt kallförråd. Byggnaden är i acceptabelt skick. Takskadan hänger ihop med Byggnad 12. Även här är taket eternitklätt. Fönster, portar och dörrar behöver rustas upp för att få ett tätt hus. Avväxlingar över vissa portar behöver åtgärdas. EXTERIÖR INVENTERING BY 13 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Avväxlingsbalkar över dörrar har skador Observation och lämplig åtgärd Fasad Vissa skador och sprickor i putsen Lagning, målning Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Mur mot suterrängen De flesta slitna Dåliga Slitna Utsätts för stort marktryck och vatten från exempelvis vårsmältningen. Ombyggnad har skett men inte fullständig förbättring. Skador i betongmuren. Modernt stålräcke rostigt. Renovera efter hand Rusta eller byt Renovera i väntan på framtida användning som kan kräva innerfönster Ny dränering i samband med övriga hus i vandrarhemskomplexet när det blir aktuellt Nytt barnsäkert räcke Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Skador i mötet med Ladugården, taket består av korrugerad eternit Skorstenar behöver underhåll Ingen taksäkerhetsanordning Lagning av skada, riskarbete Plåtarbeten med målning Översyn 26 (60)

27 INVENTERING TEKNIK BY 13 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Sparsamt med befintlig teknik, den som finns fungerar för befintlig verksamhet dvs djurhållningen längst ner, under kalla årstider understött med värmefläktar, åtgärdas när framtida användning av byggnaden är klargjord. El Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarligt material INTERIÖR INVENTERING BY 13 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Djurdelen SV Förråd BV + pl 1 + vind Slitet men fungerar för sitt behov, stålbalkar fräscha Torrt och fint, synligt trä ser bra ut ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 13 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 27 (60)

28 BYGGNAD 14, KLOCKHUSET/VAGNSLIDRET OFFENTLIGA TOALETTER BYGGNAD 14 B SIDOBYGGNAD Byggår Antal vån 1 + inredd vind + klocktorn Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader Toalettbyggnad. Byggnad 14b. Kök, kafeteria och konferens upprustade. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: Café, försäljning, kök, bageri, konferens, toaletter, fläktrum. Byggnaden är väl hållen och upprustad även interiört. Toaletterna behöver uppfräschning och taket översyn. EXTERIÖR INVENTERING BY 14 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Trappor och räcken Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Småskador speciellt högre upp i byggnaden Portarna mot stallbacken behöver åtgärdas, alternativt ersätts de med glasparti in mot caféet Nya åtgärder Lagning Måla plåtar på fläkthuset Måla takfot tassar Översyn klocktornets detaljer 28 (60)

29 INVENTERING TEKNIK BY 14 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Byggnaden är uppgraderad i närtid med cafédel, kök och bageri samt konferenslokal som nås med lyftplatta. Teknik förutsätts ha uppgraderats samtidigt. El Hiss Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen Akustik och ljud INTERIÖR INVENTERING BY 14 Café, publik del BV Kök etc Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Konferensutrymmen pl 1 Toaletter BV Slitna Rustas upp Fläktrum BV Kan nya/fler toaletter skapas i stället för gamla elhuset till exempel? 29 (60)

30 ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 14 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 30 (60)

31 BYGGNAD 15, FRILUFTSSCENEN Byggår 1984 Antal vån 1 Klass - Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: scen, loger, dansbana. Ett nytillskott i anläggningen. Spelar central roll om somrarna.. Tälttaket skulle behöva tvättas. EXTERIÖR INVENTERING BY 15 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Tältstomme Fasad Dörrar Fönster Trappor och räcken Tak, avvattning Inspekteras Tälttak Behöver tvättas Risk före utsläpp till sjön INVENTERING TEKNIK BY 15 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Konserter behöver extra aggregat INTERIÖR INVENTERING BY 15 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Scenrum? Inte haft tillträde till dessa 31 (60)

32 BYGGNAD 16, LUSTHUS/PUMPHUS/ANKHUS Byggår Trol 1930 Antal vån 1 Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Nuvarande användning: pumphus. En liten charmig byggnad med stort behov av fasadupprustning. Restaurering eller byte av allt utvändigt trä. EXTERIÖR INVENTERING BY 16 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Dörrar Fönster Tak, besiktiga stommen efter rivning av panel Byta panel Renovera Renovera Målas INVENTERING TEKNIK BY 16 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Till insidan har inte funnits tillträde. Ställning till hur byggnaden ska omhändertas sker när utanpåliggande panel har rivits. El Vatten och avlopp Ventilation 32 (60)

33 Värme och kyla Fukt INTERIÖR INVENTERING BY 16 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Ej funnits möjlighet att utföra ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 16 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 33 (60)

34 BYGGNAD 17, ELSTATION Byggår 1967 Antal vån 1 Klass - Kända upprustningar/ombyggnader Byggnaden har inte inventerats. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: kommer att rivas. Nuvarande användning: elstation. Vattenfall kommer att bygga en ny mottagningsstation hösten Utformning och placering bör ske i samråd mellan Vattenfall och Hågelby. Omgivande tillfälliga byggnader och plank kommer troligen vara tvungna att rivas. ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 17 Aspekt Observation Förhållningssätt Ny elstation Nuvarande byggnad smälter inte in i miljön Önskvärt att påverka utformningen så att byggnaden passar in bättre 34 (60)

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Fastighet Dykaren Brf Dykaren 12 Alströmergatan 45, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Brf Dykaren 12 Kv Dykaren Alströmergatan 45 112 46 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Braås Ponny- och ridklubb

Braås Ponny- och ridklubb Braås Ponny- och ridklubb Vattenläcka i tak, pumphus Takbyte stall, gammal del, eternittak Uppriktning av fundament på förråd Ombyggnation stall inkl ventilation S:a : Ny kiosk Ny toalettvagn S:a : ca

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

1003 Nordenfeldska husetfasadsrenovering 500 500 300 1003 Takplåten dålig 150 Fönster 50 Parkeringsproblem Solavskärmning 80

1003 Nordenfeldska husetfasadsrenovering 500 500 300 1003 Takplåten dålig 150 Fönster 50 Parkeringsproblem Solavskärmning 80 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 1001 Hälsohuset Utvändig målning fönster 0 0 0 Invändig rust / radon 0 100 0 100 0 0 5 5 Fasad 60 00 Va-system 50 150 50 Yttertak 00 Ventilation 1 00 El problen

Läs mer

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende med stor trädgårdstomt. Direkt utanför tomten

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget här är fantastiskt med kvällssolen som ligger på och den rogivande utsikten

Läs mer

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr Datum 2014-06-28 Version/Revdatum v4/2014-07-04 SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR SKADERAPPORT Rapport 2.odt 2 av 7 FÖRUTSÄTTNINGAR Att inventera invändiga och utvändiga skador med avseende

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 Mörtvägen 6, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7353 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ Ort och datum: Göteborg 2009-11-03 Upprättad av, namn: Hans Niklasson Företagsnamn: Bostads AB Gröningen genom Newsec Asset Management AB Telefon: 031

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 Pirvägen 28, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7852 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är läget! Längst upp på gatan, återvändsgata, trädgården och närheten

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn.

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. S ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. Utgångspris: 470 000 Stilenligt och gediget renoverad äldre villa med återuppbyggd punschveranda, trivsamt belägen med sjönära läge i lummig gårdsmiljö med utsikt

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Augustinervägen 2, 247 51 Dalby

Augustinervägen 2, 247 51 Dalby A U GUSTINERN 7 Augustinervägen, 47 51 Dalby Överlåtelsebesiktning för köpare Mars 014 011 SBR Byggingenjörerna Version 011-01 Adress Telefon Fax Org nr E-post Rönnviksgatan 13 17 34 Malmö 040 685 85 10

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9)

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9) Majorna 349:1 Förstudie Version 110820 (JB) - r:\01_brf\brf grankotten nr 1\12069 - fönster, fasad, balkong\dokument\förstudie\forstudie_brf_grankotten_121205.doc Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm 2015-05-04 Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och

Läs mer

Tranbärsvägen 2 4 och 8 12

Tranbärsvägen 2 4 och 8 12 Tranbärsvägen 2 4 och 8 12 Fredrik Westerlund Beslut Efter inventering står det klart att bägge kvarteren är i dåligt skick men att Tranbärsvägen 8 12 är i sämst skick. Bostadens styrelse har därför bestämt

Läs mer

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg HUS A RUM RUM BYGGDEL ÅTGÄRD 1001 Trappa G Bef stengolv poleras Ö Karmar ytterdörrsparti slipas och ommålas 1002 Passage G Bef linoleummatta rivs, ny linoleummatta

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Dags att dränera? ~ Vi i Villa

Dags att dränera? ~ Vi i Villa Page 1 of 6 Måndag 26 april 2010 Betyg:4,0 Dags att dränera? Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta? Träsk

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund ÖSTERSUND KOLVEN 12 Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund Överlåtelsebesiktning 2015 07 07 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Upplandsvägen 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Upplandsvägen 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Vallentuna Storlek 5 rum (3 sovrum) / 113 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Väl utformat, effektivt planerat och energisnålt. Bra biytor för exempelvis kontor,

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer