BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN"

Transkript

1 BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN Byggår 1916 Antal vån 2 + källare + inredd vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 1985 Ombyggnad av kök Hiss och nytt trapphus Utvändig målning fönster och fönsterdörrar Hiss uppdaterad Ny undercentral och expansionskärl. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön med gul avseende fuktskador i källaren. Nuvarande användning: konferensanläggning, restaurang och kontor. Herrgården ger ett gediget intryck och är i stort sett väl hållen. Fönstren är ommålade utvändigt och plåttaket är fräscht. En omdränering är angelägen för att komma tillrätta med fuktproblemen i källaren. Fönster och fönsterdörrar behöver åtgärdas invändigt, putsskador på fasaderna bör lagas. Därutöver föreslås att ett antal mätningar bör genomföras för att undersöka behovet av ventilation, värme och kyla. Arbetsmiljöplan behöver ses över. Därutöver bör riskerna med räckenas låga höjd och klätterbarhet särskilt uppmärksammas. EXTERIÖR INVENTERING BY 1 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Dränering undermålig speciellt på ostsidan. Putsen har skador, främst vid fönsterblecken. Omdränering Lagning, målning Entréparti Färgen har flagat på bland annat pelarna. Lagning, målning Balkonger Infästningar av räcke. Kontroll, lagning Terrasser Räcken och dekorationer vissa skador. Lagning, målning Räcke för lågt samt klättringsbart. Tätskikt oklart. Generellt ställningstagande. Glasskiva innanför? Kontroll, eventuell åtgärd lika Byggnad 2 1 (60) h:\projekt\ hågelby gård\inventering\ sammanfattning byggnader slutversion.docx

2 Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Fönsterdörrar Trappor och räcken Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Genomföringar Nymålade. En hel del är i dåligt skick. Målade utvändigt, dåligt skick invändigt, otäta. Taksäkerhetsanordning finns Ventilation från kök samt disk stör intrycket i fasaden. Starkt ljud utomhus... Målning successivt Täta dörrarna i samband med inre renovering. Avrinning från stuprör ses över i samband med omdränering Görs om vid ombyggnad av ventilationssystem INVENTERING TEKNIK BY 1 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Installationerna är ett lappverk med vissa nya delar. Svårigheter att spåra felkällor. Hela elsystemet görs om vid lämpligt tillfälle Hiss Uppdaterad och fungerar. Vatten och avlopp Ventilation Fettavskiljaren utanför avger dålig lukt. Otillräcklig i köket. Oklart om det räcker i övrigt. Dra om avluftningen kan hjälpa Mätning av luftflöden och inomhusklimat måste göras innan en bedömning kan ske. Styr och regler Se ovan. Se ovan Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Fjärrvärme med ny undercentral och expansionskärl. Kyla saknas till viss del i offentliga utrymmen som konferens. Fuktgenomslag och stundtals översvämning i delar av källaren, framför allt på östra sidan. Hiss och entréramp fungerar för nuvarande verksamhet. Mätning av maxtemeperaturer för att utröna ev kylbehov. Omdränering Översyn görs vid framtida upprustning 2 (60)

3 HWC BV är troligen inte ok. HWC saknas på pl 1 och pl 2. Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen Akustik och ljud Brandsäkerhetssystem med automatlarm till brandkåren finns. Skalskydd finns. Enligt uppgift är asbest mm borttaget Starkt ljud från ventilation utomhus, se ovan. Genomgång av arbetsmiljöplan Särskild miljöutredning görs i samband med framtida upprustning. INTERIÖR INVENTERING BY 1 Rum KV Dusch och omklädning KV Tvättstuga KV Vissa golv KV Fuktskador på väggar och golv i vissa rum, framför allt på östra sidan. Dålig lukt, undermålig ventilation och fuktskydd. Arbetsmiljöfråga? Fuktgenomslag, tidigare vattenskada, bristande ventilation. Har plastmatta eller linoleum, risk för fukt och mögel. Rengöring, lagning, målning efter omdränering Ombyggnad Ombyggnad Observeras och byts vid behov Toaletter BV Slitna Uppgradering först i BV Offentlig WC pl 1 och pl 2 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Kontorsutrymmen pl 1 WC till personal pl 1 Slitna Ytskiktsrenovering eftersatt Mycket slitet. Arbetsmiljöfråga? Ombyggnad ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 1 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 3 (60)

4 BYGGNAD 2, INSPEKTORSBOSTADEN/ LILLGÅRDEN Byggår 1922 Antal vån 2 + källare + vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 1984 Ändring av bottenvåningen Fasadrestaurering Terrasser. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: kontor, ateljé. Lillgården är i stort sett väl hållen. Fasaden är renoverad och terrasserna nygjorda. Utvändigt behöver taket en översyn och fönster behöver målas. Därutöver föreslås ett antal mätningar genomföras för att undersöka behovet av ventilation, värme och kyla. Arbetsmiljöplan behöver ses över. EXTERIÖR INVENTERING BY 2 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Terrasser Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Vissa mindre putsskador bland annat efter klätterväxter. Nyrenoverade. Om byggnaden blir offentlig måste säkerheten kring räckena lösas. Behöver målas, en del i dåligt skick Behöver målas Målning successivt Målning Fönsterdörrar Behöver målas, drag och glipor Målning, tätning Trappor och räcken 4 (60)

5 Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Trasiga pannor Takskydd saknas Plåtskador Översyn Översyn Lagning, målning INVENTERING TEKNIK BY 2 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El IT central ligger här Vatten och avlopp Ventilation Oklart om tillräcklig för kontorslokaler. Ventiler i kakelugnar borde kunna användas för att förbättra självdraget. Mätning av luftflöden och inomhusklimat måste göras innan en bedömning kan ske. Styr och regler Se ovan Se ovan Värme och kyla Anslutet till fjärrvärme Oklart om kyla behöver åtgärdas. Mätning av maxtemperaturer Fukt Källaren luktar mest olja Normal uppmärksamhet i källare Tillgänglighet Entré och plan 1 ej tillgängliga. Behövs inte för närvarande Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen Akustik och ljud Brandvarnare Skalskydd Inga observationer Oljelukt i källaren Genomgång av arbetsmiljöplan Särskild utredning vid eventuell framtida ombyggnad INTERIÖR INVENTERING BY 2 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Rum KV Oljelukt från gammal panna. Kök KV Ej tillgängligt på grund av hyresgäst. Ateljé KV Ej tillgängligt på grund av hyresgäst. 5 (60)

6 Kontorsrum BV och pl 1 Kök BV WC BV och pl 1 ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 2 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 6 (60)

7 BYGGNAD 3, MUR VID HUVUDENTRÉ INKL BYGGNAD 3B, MURTORN Byggår 1917 Antal vån Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader 2013 Delen norr om Vattentornets kulle riven och gjuten på nytt. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Sträckning: Från Trädgårdsmästarbostaden förbi huvudentrén till norr om Vattentornet. De delar av muren som inte utsätts för marktryck behöver främst lagas och fräschas upp samt förses med fuktskydd. Murdelar som utsätts för mark- och vattentryck behöver omdränering innan upprustning kan ske. EXTERIÖR INVENTERING BY 3 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion, vid motfyllning Grundläggning, stomme, konstruktion, utan motfyllning Sprickor och sättningar på många ställen. Eftersatt dränering. Sprickor och skador på många ställen. Enligt K-ritning. Utgrävning, omdränering, lättfyllning, lagning Lagning Ytskikt Mossa, alger, mögel mm. Tvättning, lagning, målning. Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. Grindar, räcken Dekorativa element En del rostangrepp. De flesta har mindre skador, några är ordentligt skadade. Blästring, målning Behandling lika ytskikt. Ordentligt skadade kan behöva gjutas om. 7 (60)

8 ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 3 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 8 (60)

9 BYGGNAD 4, ORANGERIET Byggår Antal vån 1 + terrass Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Röd Nuvarande användning: delvis som förråd och för viss uteaktivitet under tak. Byggnaden, terrassen och räckena behöver en genomgående och omfattande upprustning. Delar av bärande stålbalkar måste ersätta, terrassens dränering göras om och räckena repareras. Därutöver bör riskerna med räckenas låga höjd samt klätterbarhet särskilt uppmärksammas. EXTERIÖR INVENTERING BY 4 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Takbjälklagets stålbalkar är i ett flertal fall sönderrostade. Detta gäller inom rummen. Dränering fungerar dåligt. Stort vattentryck från kullen. Enligt K-ritning. Befintliga stålbalkar rostskyddsbehandlas. Komplettering med nya stålbalkar. Omdränering med lättfyllning på hela baksidan. Fasad Putsen har stora skador. Lagning, målning. Terrass Terrassens tätskikt är undermåligt. Ta bort gammalt tätskikt. Ev ny fallbetong. Nytt tätskikt och ytskikt. Fönster Stålfönster rostiga och trasiga. Lagning, målning. Eventuellt byte. Dörrar Flagar och är drabbade av röta. Upprustning eller byte. Trappor Små skador. Räcken Pelare Betongräcke, skadade med armering synlig i vissa fall. Stålräcke. Infästningen skadad Lagas Lagas alt gjuter nya Se över och säkra, rostskydd, målning 9 (60)

10 Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. Dekorationselement Räckenas höjd är för låg och de är klättringsbara. Lagas alt gjuter nya Generellt ställningstagande. Glasskiva innanför? INVENTERING TEKNIK BY 4 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Ventilation Översyn och åtgärd Översyn och åtgärd Fukt Fuktgenomträngning enl ovan Åtgärdas Miljöfarliga ämnen Undersöks i samband med ombyggnad INTERIÖR INVENTERING BY 4 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Förråd Fukt och mögel. Sanering, upprustning ytskikt Arkad Fukt och mögel. Rostskydd av stål, lagning, rengöring, målning ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 4 Aspekt Observation Förhållningssätt Konstruktion bjälklag Konstruktionen måste räddas för att byggnaden ska kunna räddas. Nya stålbalkar monteras synligt så att ursprungskonstruktionen kan särskiljas från tillägg. Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 10 (60)

11 BYGGNAD 5, VATTENTORNET Byggår Antal vån 1 + terrass Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 2013 Avstängd på grund av risk för fallande byggnadsdelar. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Röd Nuvarande användning: avstängd för allmänheten, del av vattensystemet för vattenfallet. Byggnaden har skador i stomme, i andra byggdelar samt räcken. Detta innebär en omfattande upprustning. Terrassens tätning behöver bytas samt nytt system för takavvattning konstrueras. Därutöver bör riskerna med räckenas låga höjd samt klätterbarhet särskilt uppmärksammas. EXTERIÖR INVENTERING BY 5 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Sprickor i bjälklaget Källarutrymme ej inspekterad, ej tillgängligt Stora putsskador på takfot och utstickande sockel. Mindre skador och sprickor överallt. Lagas, injekteras i vissa fall Gjuta nytt i vissa fall, lagning, målning Terrass Täktskiktet fungerar inte Borttagning av tätskikt, nytt tätskikt och ytskikt Trappa Relativt ok Lagning Räcke Dekorationselement Pelare trasiga Räcket har stora skador. På många ställen är armeringen blottlagd och sönderrostad. Lagning Omgjutning av räcket Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. Lagning, nygjutning Räckenas höjd är för låg och de är Generellt 11 (60)

12 klättringsbara. ställningstagande. Glasskiva innanför? INVENTERING TEKNIK BY 5 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Liten elcentral Åtgärdas Fukt Miljöfarliga ämnen Vatten rinner ner från terrassen och förstör fasaden Avrinningsanordning konstrueras Undersöks i samband med ombyggnad ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 5 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 12 (60)

13 BYGGNAD 6, TRÄDGÅRDSMÄSTARBOSTADEN Byggår 1916 Antal vån 2 + inredd vind + källare Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 2014 Invändig upprustning pågår, därför redovisas i huvudsak exteriöra observationer. I pågående invändig entreprenad förutsetts att översyn av teknik görs och att lagkrav uppfylls. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön med röd avseende trappbyggnaden. Nuvarande användning: bostad, ombyggnad till omklädningsrum och kontor pågår. Själva bostadsbyggnaden är i ett acceptabelt skick med bra tak. Fönster och dörrar behöver åtgärdas. Trappkonstruktionen är i ett dåligt skick och behöver rivning och ersättning av skadade delar samt en omfattande upprustning. EXTERIÖR INVENTERING BY 6 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Smutsigt och vissa skador Trappbyggnad Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Stora sprickor och skador i konstruktion och ytskikt Behöver rustas upp, en del är mer illa däran Behöver rustas upp, en del är mer illa däran Behöver målas Frostskador på uppstickande gavelspetsar. Taksäkerhetsanordning saknas Rivning av skadade delar och gjutning av nya. Lagning, målning. Rostskydd och målning av räcken. Räcke görs barnsäkert. Målning successivt Målning successivt Översyn 13 (60)

14 ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 6 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 14 (60)

15 BYGGNAD 6A, UTHUS VID TRÄDGÅRDSMÄSTARBOSTADEN Byggår 1916 Antal vån 1 Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader Garageport för att möjliggöra arbetsfordon. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: förråd och garage, delvis oanvänt. Byggnaden är i ett acceptabelt skick. Bra tak, men fönster och dörrar måste åtgärdas. Omgivande mark och påträngande vegetation måste rensas upp. Försiktighet iakttas vid dränering av utanförliggande mur. EXTERIÖR INVENTERING BY 6A Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Byggnaden omges av skräp, hö och annat avfall som ligger mot grund, sockel och fasad Städning Fasad Skador, sprickor, smuts Dörrar Hårt åtgångna Åtgärdas med byte eller målning Fönster Hårt åtgångna Åtgärdas med byte eller målning Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Försiktighet när muren på sydsidan ska dräneras om 15 (60)

16 INVENTERING TEKNIK BY 6A Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Eftersatt underhåll som får åtgärdas när byggnadens användning klargjorts. El Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen INTERIÖR INVENTERING BY 6A Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Olika förråd och lokaler Mycket slitna Upprustning vid ändring av användning ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 6A Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 16 (60)

17 BYGGNAD 7, EKOTEMPLET Byggår Antal vån 1 Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader Nytt koppartak. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: tillskott i parkmiljön. Byggnaden är i ett gott skick och behöver enbart löpande underhåll. EXTERIÖR INVENTERING BY 7 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Pelare Tak, avvattning, säkerhet Innertak ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 7 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 17 (60)

18 BYGGNAD 8, ROTFRUKTSKÄLLAREN Byggår Antal vån 1 + terrass Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Röd. Nuvarande användning: förråd och trafiklek. Byggnaden, terrassen och räckena behöver en genomgående och omfattande upprustning. Delar av bärande stålbalkar måste ersätta, terrassens dränering göras om och räckena repareras. Därutöver bör riskerna med räckenas låga höjd samt klätterbarhet särskilt uppmärksammas. EXTERIÖR INVENTERING BY 8 Grundläggning, stomme, konstruktion Takbjälklagets stålbalkar är iett fleratal fall sönderrostade. Dräneringen fungerar dåligt med fuktgenomslag. Stort vattentryck från kullen. Enligt K-ritning. Befintliga stålbalkar rostbehandlas, målas. Komplettering med nya stålbalkar. Omdränering med lättfyllning på baksidan. Fasad Putsen har sprickor och skador Lagning, målning Terrass Terrassens tätskikt fungerar dåligt. Ta bort gammalt tätskick. Nytt tätskikt och ytskikt. Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Rotfruktsluckor Håller inte tätt, ligger inte fast Översyn, åtgärd Fönster Rostiga och trasiga Lagning, målning eventuellt byte Dörrar Dåligt skick Upprustning eller byte Pelare Sprickor och skador Lagas, i vissa fall kan nygjutning krävas 18 (60)

19 Räcken Sprickor och skador Lagas, i vissa fall kan nygjutning krävas Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. Dekorationsele ment Sprickor och skador Räckenas höjd är för låg och de är klättringsbara. Lagas, i vissa fall kan nygjutning krävas Generellt ställningstagande. Glasskiva innanför? INVENTERING TEKNIK BY 8 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Ventilation Översyn och åtgärd Översyn och åtgärd Fukt Fuktgenomträngning enligt ovan Åtgärdas Miljöfarliga ämnen Undersöks i samband med ombyggnaden INTERIÖR INVENTERING BY 8 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Förråd Fukt och mögel. Sanering, upprustning ytskikt Arkad Fukt och mögel Rostskydd av stål, rengöring, lagning, målning ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 8 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 19 (60)

20 BYGGNAD 9, BIGÅRDEN Byggår 1921 Antal vån 1 Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Nuvarande användning: ingen. Byggnaden utsätts för mark- och vattentryck från kullen och måste dräneras om för att inte ge ytterligare skador. Takets tätskikt måste göras om. EXTERIÖR INVENTERING BY 9 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Skadad grundplatta/sockel Fuktgenomslag stort vattentryck Lagas Enligt K-ritning princip omdränering, lättfyllning Fasad Skador, sprickor Lagning, målning Tak, avvattning Sprucket, tätskikt trasigt Borttagning tätskikt. Nytt tätskikt och ytskikt. Takets stängslas av så att man inte kan gå ut på det. ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 9 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 20 (60)

21 BYGGNAD 10, BRYGGAN Byggår Antal vån 0 Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Nuvarande användning: brygga. Byggnaden är i acceptabelt skick men delar med vattenkontakt och räcke behöver åtgärdas. EXTERIÖR INVENTERING BY 10 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Trappa och sockel Skador, speciellt vid vattenkontakt Lagning Stolpar Sprickor, skador Lagning Räcke Sprickor, skador Lagning. Horisontella ytor behandlas mot fuktgenomträning. Murkrön kan förses med plåtskoning. ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 10 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. Byggdelar som måste ersättas utformas lika ursprungsdelar. 21 (60)

22 BYGGNAD 11, LOGEN Byggår Antal vån 1 Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader Nytt tak. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul med röd avseende bryggornas konstruktion. Nuvarande användning: ingen. Logen har ett relativt nytt plåttak som behöver bättras och ses över i väntan på beslut om framtida användning. Det bärande stålet till bryggorna måste åtgärdas och skydd mot tillträde sättas upp. EXTERIÖR INVENTERING BY 11 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Gedigen grundläggning Fasad En del fasadbrädor är fuktskadade Portar En del portar är i dåligt skick Översyn Luckor En del luckor är i dåligt skick Översyn Fönster En del fönster är i dåligt skick Översyn Bryggor Bärande stål sönderrostat. Nya balkar, provisorium i väntan på ny användning Räcken Trasiga räcken vid bryggorna Bryggorna stängs av för allmänheten Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Plåttaket har en del rostangrepp. Vindskivor slut Skorstenar kan behöva underhåll Ingen taksäkerhetsanordning Målning Byte vindskivor Översyn Översyn 22 (60)

23 INVENTERING TEKNIK BY 11 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Sparsamt med befintlig teknik, åtgärdas när framtida användning av byggnaden är klargjord. El Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen INTERIÖR INVENTERING BY 11 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Logen Stora träkonstruktioner som upplevs torra ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 11 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 23 (60)

24 BYGGNAD 12, LADUGÅRDEN/STALLET Byggår Antal vån 2 + källare + vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Nuvarande användning: hästverksamheten håller på att flytta, i övrigt ingen. Stilig byggnad i förhållandevis gott skick. Takskada behöver lagas. Uppmärksamhet kring materialet eternit. Fönster, portar och dörrar behöver rustas upp för att få ett tätt hus. I övrigt behövs uppstädning och upprensning av organiskt material i avvaktan på framtida användning. EXTERIÖR INVENTERING BY 12 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Mur på baksida mot suterräng Stort skärmtak upphängt i byggnaden Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Mindre källardel fuktskadad. Sjön kanske ligger på? En hel del skador, frostsprängningar runt fönster. En hel del är i dåligt skick. Många i dåligt skick, vissa fönster saknas Många i dåligt skick Räcke (modernt) trasigt på flera ställen. Räcket är för lågt och klättringsbart. Fallfärdigt, risk förs skador Läckage i vinkel mot Magasinet, eternittak Ingen taksäkerhetsanordning Skorstenar behöver översyn Undersök möjlighet till dränering. Lagning Renovering, målning eller ersättning Renovering, ersättning Om byggnaden ska användas för annat än idag behövs åtgärder Laga, måla Nytt barnsäkert räcke Riv i närtid Tätning, riskarbete vid byte Översyn Översyn 24 (60)

25 Slutlig sanering av eternittak Sker när fortsatt användning beslutats INVENTERING TEKNIK BY 12 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Sparsamt med befintlig teknik, åtgärdas när framtida användning av byggnaden är klargjord. El Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen Kvarstående lukt från djur INTERIÖR INVENTERING BY 12 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Stallarna Fd bostad Övriga ytor Rum med hö Det ligger mycket skräp, hö och annat som kan påverka långsiktigt genom fukt, mögel skadedjur etc inom olika delar av byggnaden. De stora träkonstruktionerna upplevs som torra Uppstädning, borttagning av sådant som kan påverka stomme och ytskikt ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 12 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 25 (60)

26 BYGGNAD 13, MAGASINET Byggår Antal vån 2 + suterräng + vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul främst avseende takläckage mot Byggnad 12. Nuvarande användning: djurhållning samt kallförråd. Byggnaden är i acceptabelt skick. Takskadan hänger ihop med Byggnad 12. Även här är taket eternitklätt. Fönster, portar och dörrar behöver rustas upp för att få ett tätt hus. Avväxlingar över vissa portar behöver åtgärdas. EXTERIÖR INVENTERING BY 13 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Avväxlingsbalkar över dörrar har skador Observation och lämplig åtgärd Fasad Vissa skador och sprickor i putsen Lagning, målning Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Mur mot suterrängen De flesta slitna Dåliga Slitna Utsätts för stort marktryck och vatten från exempelvis vårsmältningen. Ombyggnad har skett men inte fullständig förbättring. Skador i betongmuren. Modernt stålräcke rostigt. Renovera efter hand Rusta eller byt Renovera i väntan på framtida användning som kan kräva innerfönster Ny dränering i samband med övriga hus i vandrarhemskomplexet när det blir aktuellt Nytt barnsäkert räcke Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Skador i mötet med Ladugården, taket består av korrugerad eternit Skorstenar behöver underhåll Ingen taksäkerhetsanordning Lagning av skada, riskarbete Plåtarbeten med målning Översyn 26 (60)

27 INVENTERING TEKNIK BY 13 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Sparsamt med befintlig teknik, den som finns fungerar för befintlig verksamhet dvs djurhållningen längst ner, under kalla årstider understött med värmefläktar, åtgärdas när framtida användning av byggnaden är klargjord. El Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarligt material INTERIÖR INVENTERING BY 13 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Djurdelen SV Förråd BV + pl 1 + vind Slitet men fungerar för sitt behov, stålbalkar fräscha Torrt och fint, synligt trä ser bra ut ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 13 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 27 (60)

28 BYGGNAD 14, KLOCKHUSET/VAGNSLIDRET OFFENTLIGA TOALETTER BYGGNAD 14 B SIDOBYGGNAD Byggår Antal vån 1 + inredd vind + klocktorn Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader Toalettbyggnad. Byggnad 14b. Kök, kafeteria och konferens upprustade. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: Café, försäljning, kök, bageri, konferens, toaletter, fläktrum. Byggnaden är väl hållen och upprustad även interiört. Toaletterna behöver uppfräschning och taket översyn. EXTERIÖR INVENTERING BY 14 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Portar och dörrar Fönster, utvändigt Fönster, invändigt Trappor och räcken Tak, kupor, skorstenar, avvattning, säkerhet Småskador speciellt högre upp i byggnaden Portarna mot stallbacken behöver åtgärdas, alternativt ersätts de med glasparti in mot caféet Nya åtgärder Lagning Måla plåtar på fläkthuset Måla takfot tassar Översyn klocktornets detaljer 28 (60)

29 INVENTERING TEKNIK BY 14 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Byggnaden är uppgraderad i närtid med cafédel, kök och bageri samt konferenslokal som nås med lyftplatta. Teknik förutsätts ha uppgraderats samtidigt. El Hiss Vatten och avlopp Ventilation Styr och regler Värme och kyla Fukt Tillgänglighet Arbetsmiljö Brand och säkerhet Miljöfarliga ämnen Akustik och ljud INTERIÖR INVENTERING BY 14 Café, publik del BV Kök etc Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Konferensutrymmen pl 1 Toaletter BV Slitna Rustas upp Fläktrum BV Kan nya/fler toaletter skapas i stället för gamla elhuset till exempel? 29 (60)

30 ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 14 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 30 (60)

31 BYGGNAD 15, FRILUFTSSCENEN Byggår 1984 Antal vån 1 Klass - Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Grön. Nuvarande användning: scen, loger, dansbana. Ett nytillskott i anläggningen. Spelar central roll om somrarna.. Tälttaket skulle behöva tvättas. EXTERIÖR INVENTERING BY 15 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Tältstomme Fasad Dörrar Fönster Trappor och räcken Tak, avvattning Inspekteras Tälttak Behöver tvättas Risk före utsläpp till sjön INVENTERING TEKNIK BY 15 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet El Konserter behöver extra aggregat INTERIÖR INVENTERING BY 15 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Scenrum? Inte haft tillträde till dessa 31 (60)

32 BYGGNAD 16, LUSTHUS/PUMPHUS/ANKHUS Byggår Trol 1930 Antal vån 1 Klass 2 Värdefull byggnad som bör beläggas med speciella varsamhetsbestämmelser Kända upprustningar/ombyggnader SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: Gul. Nuvarande användning: pumphus. En liten charmig byggnad med stort behov av fasadupprustning. Restaurering eller byte av allt utvändigt trä. EXTERIÖR INVENTERING BY 16 Byggdel Observation Åtgärd Angelägenhet Grundläggning, stomme, konstruktion Fasad Dörrar Fönster Tak, besiktiga stommen efter rivning av panel Byta panel Renovera Renovera Målas INVENTERING TEKNIK BY 16 Teknikdel Observation Åtgärd Angelägenhet Till insidan har inte funnits tillträde. Ställning till hur byggnaden ska omhändertas sker när utanpåliggande panel har rivits. El Vatten och avlopp Ventilation 32 (60)

33 Värme och kyla Fukt INTERIÖR INVENTERING BY 16 Rum Observation Åtgärd Angelägenhet Ej funnits möjlighet att utföra ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 16 Aspekt Observation Förhållningssätt Hänsyn tas till kulturhistoriska värden vid byggåtgärder. 33 (60)

34 BYGGNAD 17, ELSTATION Byggår 1967 Antal vån 1 Klass - Kända upprustningar/ombyggnader Byggnaden har inte inventerats. SAMMANFATTNING Helhetsbedömning: kommer att rivas. Nuvarande användning: elstation. Vattenfall kommer att bygga en ny mottagningsstation hösten Utformning och placering bör ske i samråd mellan Vattenfall och Hågelby. Omgivande tillfälliga byggnader och plank kommer troligen vara tvungna att rivas. ANTIKVARISKA ASPEKTER BY 17 Aspekt Observation Förhållningssätt Ny elstation Nuvarande byggnad smälter inte in i miljön Önskvärt att påverka utformningen så att byggnaden passar in bättre 34 (60)

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

Småskalig fastighetsförvaltning

Småskalig fastighetsförvaltning Småskalig fastighetsförvaltning Gunnar Björing Boksidan Innehållsförteckning Inledning...3 Myndighetskrav...4 Teknisk förvaltning...10 Hänvisningar till tabell 1 i bokstavsordning...17 Entreprenören...24

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67.

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67. IV. SANERING/RENOVERING I ÖFRE FJÄRDINGEN 1966-74 - NÅGRA EXEMPEL. Detta kapitel kommer att helt kort redovisa sanering/renoveringar som utfördes i Öfre Fjärdingen. Jag tar upp bakgrunden, finansiering,

Läs mer

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e årsredovisning 2012 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Efter två års byggnation stod äntligen den nya Höglundaskolan i Jordbro klar till årsskiftet 2012/2013. Årsredovisning 2012 VD-kommentar...

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

Utbyggnad Av Eriksberg

Utbyggnad Av Eriksberg Examens rapport Utbyggnad Av Eriksberg Eriksberg Expasion Studenter: Sebastian Cuevas & Anders Eklund Handledare: Zeev Bohbot Uppdragsgivare: SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening Examinator: Zeev

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE

Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2010 det föreningen behöver veta Stor guide till försäkringsdjungeln VÄLJ RÄTT försäkring Billigare Bättre Rättvisare BOKA GRATIS

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer