Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos"

Transkript

1 Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid varje tertial och bokslut 31 december

2 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Boendeinsatser... 4 Antal boendeinsatser som verkställts Utveckling 2015 och framåt... 7 Demografi Gruppbostäder Verksamhetsområden Daglig verksamhet Personlig assistans Personal inom stöd och serviceenheten MiF Medarbetare i Fokus december Ekonomisk planering

3 Inledning Stöd och serviceenhetens planeringsdokument gäller för verkställighet inom enhetens samtliga ansvarsområden. Främst insatser beviljade enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS utgörs av boendeinsatser i form av gruppbostad och servicebostad, vidare daglig verksamhet, personlig assistans, kultur- och fritidsverksamhet, ledsagarservice och avlösarservice. Insatser till psykiskt funktionsnedsatta eller yngre personer med demens ges även i form av servicebostad (LSS) och boendestöd (SoL). Planeringen berör vidare hälso- och sjukvårdsinsatser, habiliterings och rehabiliteringsinsatser, träningsboende och verksamheter för barn- och ungdom. Planeringsdokumentet tar fasta vid den långsiktiga omvärldsorienterade samhällsutvecklingen. Främst bygger underlaget på behovet av bostäder och daglig verksamhet från tidiga kontakter med skolväsendet där ungdomar med funktionsnedsättningar under skoltiden rustas till ett självständigt liv och eget boende jämlikt andra barn och ungdomar. Unga vuxna med funktionsnedsättningar och deras föräldrar ställer i dag högre krav på ett självständigt boende och ett behovsanpassat personalstöd. Kartläggningen av framtida bostäder genomförs av LSS- handläggarna som på ett tidigt stadie träffar ungdomarna tillsammans med deras föräldrar. På Stöd- och serviceenheten sammanträder en boendeprioriteringsgrupp varannan vecka och arbetar med en strategiskt och långsiktigt hållbar prioritering av boendeinsatser utifrån kartlagda behov och ansökningar. Nya målgrupper såsom yngre personer med demens har nu även tillgång till bostad enligt LSS samt daglig verksamhet sedan september För att möta efterfrågan på nya bostäder enligt LSS, finns en arbetsgrupp i samverkan med berörda aktörer. På nämndens begäran har omsorgsförvaltningen påbörjat en planering för utbyggnad med ca 60 nya bostäder enligt LSS. LSS- servicebostäderna ersätter en del befintlig psykiatri placeringar enligt SoL, inom äldreomsorgen. Ungdomar med funktionsnedsättningar ställer idag, lika höga krav på meningsfullhet i sitt arbete i daglig verksamhet, som de gör för sitt självständiga boende. Stöd- och serviceenheten arbetar intensivt med att åstadkomma ett varierande utbud av dagliga verksamheter. Även här har Sos, utvecklat ett funktionellt samarbete med sär- och gymnasieskolor för att i god tid kunna planera individuella lösningar. Individintegrerade placeringar på företag och myndigheter samt utslussning till lönearbete är prioriterade delar av verksamheten, här samverkar Sos med arbete och välfärdsförvaltningen samt andra aktörer via Finsam. Planeringsdokumentets främsta syfte och mål är att ge omsorgsnämnden ett strategiskt planeringsunderlag, men fungerar även som ett kontroll- och uppföljningsverktyg för verksamheten. Dokumentets olika redovisningar fylls på kontinuerligt men innehållet låses i samband med varje tertial och bokslut. Handlingsplaner görs alltid upp vid ekonomiska avvikelser med berörd enhetschef, vidare görs uppföljning av nettokostnaderna för volymökningar varje månad. Volymförändringar redovisas som nettoresultat inom samtliga berörda verksamhetsområden. Bo Lang Verksamhetchef Stöd-och serviceenheten 3

4 Boendeinsatser Antal boende i egen regi för insatsen särskilt boende enl. LSS Tabell 1: Antal boende enligt insatsen särskilt boende enligt LSS. Boende Antal Servicebostad 84 Gruppbostad 124 Boende för psykiskt 49 funktionsnedsatta Tabellen visar antal boende enligt insatsen särskilt boende enligt LSS. Det finns alltså 84 servicebostäder, 124 gruppbostadsplatser och 49 bostäder med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta. Förväntat behov av bostad med särskild service och planerade insatser Tabell 2 Antal personer som förväntas behöva bostad med särskild service under Kartläggning av behov Insatsen Summa Servicebostad Gruppbostad Summa Förutom den redovisade tabellen. Finns det ytterligare 4 kända personer där det är oklart när behovet av boendeinsats kommer att aktualiseras. Då flertalet idag bor hos föräldrarna kan situationen bli akut om det blir aktuellt med boendeinsats. Vad det gäller antal förhandsbesked per år sker beräkningen utifrån genomsnitts statistik vilket skulle innebära ca 4-5 personer per år. Myndighetsenhetens statistiska underlag som används för boendeplaneringen sträcker sig fram till år

5 Antal boendeinsatser som verkställts 2014 Tabell 3 Adress Typ av bostad Antal Tidsangivelse Potatisvägen Servicebostad Gränsgatan Servicebostad Tvedegård Servicebostad Tvedegård Servicebostad Brohaga Servicebostad Frostagatan Servicebostad Snälltågsvägen Servicebostad Ringelund Gruppbostad Hjalmar Söderberg Gruppbostad Brohaga Servicebostad Frostagatan Servicebostad Summa Servicebostad 24 Summa Gruppbostad 2 Tabell 4 Planerade insatser 2015 Adress Typ av bostad Antal nya Mäster Jörgen Kristianstad Servicebostad 3 Frans G Bengtsson väg Servicebostad 1 Göingegatan Kristianstad Servicebostad 4 Jakobs väg 7-8 Servicebostad 1 Härfågelvägen Gruppbostad 1 Snälltågsvägen Servicebostad/demens 2 Servicebostad/psyk Frostagatan funktionsnedsatta 1 Summa Servicebostad 12 Summa Gruppbostad 1 Antal boendeplatser efter utvidgning

6 Mäster Jörgen 2. Det råder stor osäkerhet kring när en av servicebostäderna kan komma erbjudas. Gamlegårdsområdet Den största nyetablering av serviceboenden sker fortsättningsvis på Gamlegårdsområdet. Tvedegårdsvägen Den första september 2012 startade den nya verksamheten, Tvedegårdsvägen servicebostad. I nuläge finns åtta lägenheter med adress Göingegatan. Fortlöpande anskaffas därefter lägenheter enligt planering totalt ca servicebostäder. Mäster Jörgensgatan - Söder Verksamheterna på Mäster Jörgensgatan riktar sig mot yngre personer. Under 2010 har personalgruppen delats i två grupper Mäster Jörgensgatan 1 och 2. I nuläget finns på Mäster Jörgensgatan servicebostäder kopplade till någon av de två personalgrupperna. Mäster Jörgen 1 har åtta servicebostäder och Mäster Jörgen 2 har åtta servicebostäder. Ytterligare två servicebostäder har anskaffats med möjlighet till inflyttning under Det finns möjlighet att koppla ytterligare 1 lägenhet till framförallt Mäster Jörgen 2. Personalbemanningen kan förväntas öka något. Charlottesborg - servicebostäder På området finns de bägge verksamheterna Jakobs väg 7 o 8 samt Jakobs väg 18. Totalt finns det i nuläge 20 lägenheter i närområdet. I området skulle ytterligare en servicebostad kunna kopplas till de respektive verksamheterna. Det finns fyra bostadrätter i området med ett omedelbart behov av underhåll. Dessa lägenheter har tidigare varit hyresrätter och därför inte omfattats av något löpande underhåll köpte C4- teknik lägenheterna som bostadsrätter av bostadsrättsföreningen Sting. Under hösten 2014 bedömdes underhållsbehovet av extern byggkonsult. Renoveringen är omfattande och beräknas till ca kronor för de fyra lägenheterna. Österäng Fredrik Bööks väg 10 Bakgrund Verksamheten Fredrik Bööks väg 10(10:an)har sökt möjligheter under ett antal år att utöka sin verksamhet. För att kunna erbjuda fler servicebostäder i området har gemensamhetsutrymmet behov av att utökas då den i nuläge är anpassad till ca 8-9 personer. Ett erbjudande från ABK om ombyggnad av Österängs badhus som skulle inrymma både nytt gemensamhets/personalutrymme och ett tillskott på 4 servicelägenheter i anslutning till gemensamhetsutrymmet. Vid årsskiftet 2013 fanns en osäkerhet kring ombyggnationen men har under våren 2014 åter aktualiserats. Planeringsarbetet fortlöper med en preliminär tidsplan om byggstart efter sommaren och med inflyttning kring sommaren Totalt planeras antal servicebostäder bli ca Investeringsbudget till inventarier och annan utrustning. Personalbemanningen kan förväntas utöka. 6

7 Utveckling 2015 och framåt Ny LSS- bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning 2016 För socialpsykiatrin finns ett behov av ytterligare nya servicebostäder enligt LSS. I nuläge finns en brist på boendeplatser för yngre inom socialpsykiatrin. Det nya boendet skulle vara en mindre enhet på ca 6-8 lägenheter. Antalet ansökningar för målgruppen går inte att förutse och är därför svår att långsiktigt planera. Förslaget är att skapa den modell där servicebostäderna finns samlade i samma trapphus med en lägenhet för gemensamma utrymmen och personal. Olika fastighetsägare har kontaktats och det arbetet kommer fortskrida under Troligen kommer därför inga lägenheter kunna anskaffas under 2015 utan tidigast Rekrytering av personalgrupp. Investeringsbudget till möbler och annan utrustning. Ny LSS bostad trapphusmodell Bakgrund Stöd och serviceenheten ser ett ytterligare behov av LSS bostäder. I nuläge efterfrågas bostäder som har en tydlig närhet till personal och gemensamhetsutrymme. Förslaget är att skapa den modell där de boendes lägenheter finns samlade i samma trapphus med en lägenhet för gemensamma utrymmen och personal. Enligt socialstyrelsen* är det möjligt att se trapphusboendet som en utveckling av den konventionella gruppbostaden mot en ökad individualisering. Det skulle möjliggöra alternativ vid erbjudande av bostad. Även skapa möjlighet för personer med goda färdigheter att klara av att bo i servicebostad men som har behov av trygghet och närhet att kunna välja ett trapphus boende. Samtal förs kontinuerligt med ABK angående bostäder men det finns en efterfrågan av många aktörer på den befintliga bostadsmarknaden. En möjlighet har skapats i dialog med ABK om att blockförhyra 12 lägenheter i ett nybyggt hyreshus s.k. SABO kombohus på Österäng. Tidsplan för inflyttning årsskiftet Investeringsbudget och personalrekrytering. *Bostad med särskild service och daglig verksamhet forskningsöversikt socialstyrelsen 2011 Äldreverksamhet samlokalisering Text under Daglig verksamhet Södra Långgatan- utökning servicebostäder 2015 Gruppbostaden Södra Långgatan ser en möjlighet i att kunna utöka verksamheten med servicebostäder. Bostadsföreningen Krukmakaren HSB har en samlingslokal med adress Gränsgatan, Odal. Denna lokal kommer användas av gruppbostaden helg och kvällstid som gemensamhets och personalutrymme för dessa servicebostäder. Lokalen ligger i det omedelbara närområdet till gruppbostaden. Det innebär ett samnyttjande av lokalen tillsammans med äldreverksamheten under dagtid. En trolig möjlig utökning av antalet servicebostäder i närområdet uppskattas till ca 3 stycken. Rekrytering av personal. Investeringsbudget för möbler delas med äldreverksamheten i samlokaliseringen. 7

8 Antal ansökningar om bostad med särskild service under handläggning Diagram 1 Ärende under handläggning Ärende under handläggning 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Servicebostad Gruppbostad Boende ps. funkt. Demens Träningsboende Diagrammet visar antalet ärende under handläggning per den 31 december Det finns ett ärenden servicebostad som saknar beslut. Fyra ärenden gruppbostad varav ett ärende har beslut. Två ärenden avser boende psykiskt funktionsnedsättning, bägge saknar beslut. Ett ärende demens som även det saknar beslut. Bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning Planeringen för denna målgrupp har inga givna planeringspunkter så som avslutat gymnasiet, artonårsgräns eller pensionsålder. För socialpsykiatrin finns därför ingen boendeinventering att utgå ifrån som stöd i en långsiktig planering av bostäder. I ett årligt genomsnitt från 2007 har ca 4-5 personer flyttat in i bostad för psykiskt funktionsnedsatta. Under våren 2014 blev Potatisvägen ett boende inom socialpsykiatrin. Ytterligare två nya LSS bostäder startade under hösten 2014, ett för personer med demens Snälltågsvägen och ett för personer med psykisk funktionsnedsättning Frostagatan som haft sin debut innan 65 års ålder. Antalet personer som har insatsen boendestöd och hemtjänst är den 31 december 2014, totalt 164 personer. Boendestödsinsatsen inkluderar även omvårdnad och serviceinsatser eller SoL ledsagning. Socialpsykiatrin arbetar enligt arbetsmodellen Case Management som fokuserar på struktur. Träffpunkten har ändrat sina öppettider till att ha öppet vardagar och varje helg lördagsöndag. Två medarbetare arbetar med Synas en uppsökande verksamhet som vänder sig till yngre personer. Torsdagar är det temakvällar. Antalet besök på Träffpunkten var under en vecka ca 180 besök och för fritidsverksamheten ca 85 besök. Rekonditioneringen har utökat sin verksamhet med individinriktad sysselsättning, totalt finns 26 deltagare, varav fem med LSS-beslut. Behovet av daglig verksamhet för målgruppen ökar. Boendet Gränsgatan har 6 boendeplatser. Boendet Brohaga har 17 boendeplatser med dygnet runt bemanning. ABK planerar för en renovering av lokalerna på Brohaga och samtidigt sker en översyn om förändring av bland annat träffpunktens placering i huset och för möjlighet till utökning. Det finns även en planering för att skapa 1-2 korttids/jour lägenheter som kopplas till boendestödet. Investeringsbudget för inventarier. 8

9 Platsledare Socialpsykiatrin samtliga verksamheter växer och för att anpassa och utveckla i ett omvärldsorienterat perspektiv har uppdraget om översyn aktualiserats under Nya målgrupper har tillkommit och verksamheten har utökats med nya boende. I syfte att nå kontinuitet, avlastning och arbetsfördelning inom enheten föreslogs platsledare. Arbetsbeskrivning för platsledare togs fram och från och med 1 februari 2015 finns platsledare fördelade respektive enhetschef. Utökat antal målgrupper boendestöd 1 oktober 2013 Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen för personer som bor i ordinär bostad och som tillhör någon av nedan angivna målgrupper. Insatsen boendestöd kan beviljas i specifika situationer då det finns speciella krav på kompetens, bemötande eller pedagogik och då behoven inte kan tillgodoses med andra insatser. Målgrupperna är personer som har någon form av svår psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning eller ett resttillstånd efter psykisk sjukdom. Personer som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska medföra stora och omfattande svårigheter i det dagliga livet. Personer med en utvecklingsstörning som har ett stort behov av vägledning och flexibelt stöd i vardagen vilket kan variera över tid. Personer med stora kognitiva svårigheter som inte beror på psykisk sjukdom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Personen ska ha ett stort behov av vägledning, ett anpassat förhållningssätt och flexibelt stöd i vardagen vilket kan variera över tid. N: Personer som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska medföra stora och omfattande svårigheter i det dagliga livet. Insatsen boendestöd är avgiftsbefriad. För att tillhöra målgruppen och ha behov av boendestöd, förutsätts att man har ett återkommande och kontinuerligt behov av stöd i den dagliga livsföringen, som inte är tillfälligt eller enbart av servicekaraktär. Funktionsnedsättningen ska anses vara långvarig och betydande med risk för social isolering. 9

10 Genomsnittlig handläggningstid & antalet verkställda boendeinsatser december 2014 Diagram 3 Genomsnittlig handläggningstid, månader Antal månader i snitt från beslut till verkställighet december Servicebostad GruppbostadBoende ps. funk.nedträningsb. SoL Särsk.anp.bost. Diagrammet visar Stöd- och serviceenhetens handläggningstid, från beslut om bostad med särskild service till verkställighet under perioden december Diagram 4 Antal boendeinsatser Antal verkställda insatser december Servicebostad GruppbostadBoende ps. funk.nedträningsb. SoL Särsk.anp.bost. antal 2007 antal 2008 antal 2009 antal 2010 antal 2012 antal 2013 antal 2014 Diagrammet visar antal verkställda boendeinsatser under perioden december

11 Antal Demografi Gruppbostäder Att åldras med funktionsnedsättning/utvecklingsstörning innebär ofta en tidigare ingång i åldrandet. Personer som bor i gruppbostad har vid inflyttningen en ganska omfattande funktionsnedsättning vilket innebär att åldrandet har sitt inträde tidigt, demenssjukdomar yttrar sig tidigare och begränsningar i rörligheten ökar. Långvarig medicinering ger ofta biverkningar som kan innebära nya funktionsnedsättningar, ett ökat fysiskt och psykiskt åldrande. Behovet av hjälp och stöd förändras och kan innebära att dubbelbemanning är nödvändig. En konsekvens har varit att jour behövts/eller kommer att behövas omvandlas till vaken nattjänstgöring. För individen kan ett förtida åldrande vara att orken, möjligheten och/eller motivationen att delta i daglig verksamhet minskat eller försvinner helt. Detta har inneburit att personer med omfattande behov finns i bostaden dygnet runt. Medelåldern för boende i enhetens gruppbostäder är 52 år. Diagram 5 Åldersfördelning i gruppbostäder Gruppbostäder Ålder Verksamhetsområden Stöd och serviceenheten har 2011 genomfört en verksamhetsanpassning då enheten måste kunna ge medborgarna goda levnadsvillkor. För det krävs insatser med hög kontinuitet som ges under dygnets alla timmar, men även med hänsyn till de förväntade volymökningarna. I och med verksamhetsanpassningen kan Stöd och serviceenheten genomföra en förtätning av insatsformerna boende med särskild service och personlig assistans inom ett tydligt avgränsat geografiskt område. Medarbetarna ges större möjlighet till flexiblare arbetsformer med tryggare anställningar och större möjlighet till önskad sysselsättningsgrad samtidigt som verksamheten tillvaratar resurser och kompetens på ett effektivare sätt. Verksamhetsområde 1 5. De av enhetens verksamheter som kräver en kommunövergripande specialisering, så som insatser för barn och ungdom, daglig verksamhet, socialpsykiatrin, hälso- och sjukvårdsteamet, ledsagar- och avlösarservice, redovisas sammantaget under verksamhetsområde 6. 11

12 Verksamhetsområde 1 Per 31 december 2014 Område: Charlottenborg, Centrum, Hammar, Hammarslund 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 Summa Gruppbostad Servicebostad 2 3 lgh lgh Personlig assistans Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 25, , ,64 110,13 Enhetschefer ,8 0,2 4 Tabellen visar att verksamhetsområdet har 5 gruppbostäder, 4 servicebostäder och 3 lägenheter kopplade till en av gruppbostäderna, och inom personlig assistans 15 kunder. Totalt har verksamhetsområdet 85 kunder. Antalet medarbetare är 129, vilket motsvarar 110,13 årsarbetare. Pananställda redovisas inte i tabellen men är 9 personer. Antalet enhetschefer är 5 personer, 4 årsarbetare. Verksamhetsområde 2 Per 31 december 2014 Område: Önnestad, Färlöv, Vä, G Köpinge, N Åsum och Tollarp 2:1 2:2 (3:2) Summa Gruppbostad Servicebostad Personlig assistans Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 21,74 25,51 28,43 75,68 Enhetschefer Tabellen visar att verksamhetsområde 2, har 7 gruppbostäder och inom personlig assistans 9 kunder. Totalt har verksamhetsområdet 48 kunder och 91 medarbetare vilket motsvarar 75,68 årsarbetare. Pananställda redovisas inte i tabellen men är 6 personer. Flertalet av kunderna på tre av gruppbostäderna har uppnått pensionsålder och högre. 12

13 Verksamhetsområde 3/4 Per 31 december 2014 Område: Degeberga, Yngsjö, Åhus och Viby 3:1 4:1 4:2 Summa Gruppbostad Service bostad Personlig assistans Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 33,08 25,34 22,56 80,98 Enhetschefer Tabellen visar att verksamhetsområde 3/ 4 har 6 gruppbostäder och inom personlig assistans 8 kunder, Totalt finns 39 kunder och 106 medarbetare eller 80,98 årsarbetare. I verksamhetsområdet finns också 5 Pan-anställda medarbetare, dessa redovisas inte i tabellen. Verksamhetsområde 5 Per 31 december 2014 Område: Fjälkinge, Arkelstorp och Näsby 5:1 5:2 5:3 Summa Gruppbostad Service bostad 1(3) 2 1 4(3) Personlig assistans Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 22, ,21 66,84 Enhetschefer 0, ,8 Tabellen visar att verksamhetsområde 5, har 4 gruppbostäder, 4 servicebostäder och tre korttidsplatser (redovisade som (3). Inom personlig assistans finns 5 kunder. Området har totalt 57 kunder, korttidsplatser är 3 till antalet men redovisas inte under kunder. Antalet medarbetare är 81 personer, 66,84 årsarbetare. I verksamhetsområdet finns också 7 Pan-anställda medarbetare dessa redovisas inte i tabellen. 13

14 Kommunövergripande verksamheter Per 31 december 2014 Verksamheter: Daglig verksamhet, och Hälso & sjukvårdsteamet DV 6:1 DV 6:2 DV (2:3) HSV 6:3 Summa Daglig verksamhet (1) 26(+1) Deltagare/kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 47,02 38,25 27,9 14,66 127,83 Enhetschefer Tabellen ovan redovisar kommunövergripande verksamhetsområde, som daglig verksamhet(dv) och hälso och sjukvårdsteamet(hsv). Det finns 26 dagliga verksamheter och (+1) 1 äldreverksamhet. Deltagare/kunder anger ungefärligt antal. Tabellen visar DV 6:2, 150 deltagare varav 50 är individuella placeringar. Antalet deltagare i Äldreverksamheten redovisas inte. Per 31 december 2014 Barn o ungdom, träningsboende vuxna, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner Barn& Ungd 6:4 Barn& Ungd 6:5 Ledsag /Fritid 6.6 Summa Gruppbostad/ träningsboende 1 1 Korttidsvistelse/tillsyn Personlig assistans 3 3 Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 30, ,5 55,38 Ledsagningsärende Avlösare Kontaktpersoner Enhetschefer Tabellen ovan redovisar kommunövergripande verksamhetsområde, barn och ungdomsverksamheterna, träningsboende vuxna samt ledsagning/avlösare och kontaktpersoner. Sammantaget redovisar tabellen 1 gruppbostad/träningsboende, 6 verksamheter för korttidsvistelse/tillsyn, 3 ärende personlig assitans och 82 kunder barn och ungdom. 14

15 Antalet medarbetare är 60 personer, 50,88 årsarbetare inom barn och ungdom. Ledsagningsärende 115, avlösare 33 och 157 kontaktpersoner. Även socialpsykiatrin tillhör kommunövergripande verksamhetsområde. Kommunövergripande verksamhet(forts) Per 31 december 2014 Socialpsykiatrin 6:7 6:8 6:9 Summa Bostäder psyk funktionsnedsatta Personlig assistans 2 2 Kunder mobila stödet Kunder boende Rekonditioneringen Daglig verksamhet demens 7 7 Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 27,11 65,01 20,84 112,96 Enhetschefer Tabellen redovisar att socialpsykiatrin har 6 grupp/servicebostäder inom verksamhetsområdet. Det finns 57 kunder och 118 kunder mobila stödet. Totalt 150 medarbetare, 112,96 årsarbetare. I statistiken ingår ett boende för personer med demens. I verksamhetsområdet finns också 1 Pan-anställd medarbetare som inte redovisas i tabellen. 15

16 Daglig verksamhet Bakgrund Syftet är att kartlägga antalet nya deltagare som förväntas få beslut om insatsen daglig verksamhet, respektive de som avslutar sin insats på grund av ålder. Dessutom skall en viss skattning av funktionshindrets omfattning och art ske. Dessa uppgifter skall ligga till grund för en långsiktig utveckling och effektivare planering. Uppgifterna redovisas per år och avser personer som har rätt till daglig verksamhet enl. LSS Det finns uppgifter tillgängliga från särskolan i Kristianstad, Norrängsskolan i Hässleholm angående de elever som bor/är skrivna i Kristianstads kommun och som beräknas få beslut om daglig verksamhet enlig LSS. Avstämningar med skolorna görs kontinuerligt. Historik Under 2011 och 2012 avslutade 5 personer per år sin dagliga verksamhet för lönearbete har 1 person avslutat daglig verksamhet för lönearbete. Ytterligare 1 person har under 2014 lämnat daglig verksamhet för lönearbete, men med en trolig minskning kommande år. Antal personer i daglig verksamhet Per Diagram 6 Antal personer i daglig verksamhet Antal Diagrammet visar antal personer med beslut om daglig verksamhet fanns 319 beslut om daglig verksamhet. Den 31 december 2014 fanns 325 verkställda beslut och ytterligare två beslut där planering finns. I den totala summan av verkställda beslut ingår 7 beslut för daglig verksamhet demens Snälltågsvägen och 5 beslut för Rekonditioneringen socialpsykiatrin. 16

17 Planering Tabell 5 Förväntat behov, planerade avslut och nettoökning Verksamhet Insats Planerade Netto Insats Planerade Netto Insats Planerade Netto behov avslut ökning behov avslut ökning behov avslut ökning Daglig verksamhet Omfattande behov Autism verksamhet Individ integrerad Demens Rekonditionering 1 1 Summa Ovan redovisas det kända insatsbehovet, avslut samt nettoökningen. Förutom den redovisade tabellen tillkommer årligen deltagare som inte är kända sedan tidigare. Under verksamhet redovisas en fördelning på daglig verksamhet, omfattande behov, autism och individ integrerad. För verksamhetsområdet socialpsykiatrin redovisas daglig verksamhet demens och rekonditioneringen. Daglig verksamhet- ex Caféer och tillverkande verksamheter. Omfattande behov här ingår Resurscentrum Skulptören och Spektrum. Verksamheter med en högre personalbemanning. Autismverksamhet- Lingus, Kasernvillan och Rosa huset. Individintegrerad inriktning mot företag och offentliga verksamheter. Daglig verksamhet Demens Snälltågsvägen, tillhör socialpsykiatrin. Rekonditioneringen-hjälpmedel rekonditioneras, tillhör socialpsykiatrin. Service till kommunen Bakgrund Fixar-tjänsterna, fixar Hans har funnits under ett flertal år, ökningen av ärenden och nya uppdrag innebar att 2014 utökades fixartjänsterna med fixar-marie. Möbellagret Den 1 oktober 2009 startade möbellagret. Möbellagret tar hand om kommunens överskott av möbler. Efter översyn och eventuella reparationer och upprustning återanvänds möblerna i kommunens verksamheter. Det innebar en besparing på ca 2,3 miljoner kronor under Möbelprojektet Möbelprojektet har tagit hand om kommunens överskott av möbler och lösöre efter flytten till Rådhus Skåne och har ett fortsatt uppdrag när arbete-och välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen flyttar från nuvarande lokaler till Östra Kommunhuset. Möbelprojektet pågår tom Ansvaret för möbelprojektet övergår från KLK till Omsorgen from Trädgårdsservice Trädgårdsgruppen är en grupp med trädgårdsintresserade inom daglig verksamhet. Gruppen arbetar bland annat i kommunens Hälsoträdgård Tivoliparken och är behjälpliga med diverse trädgårdsarbeten inom Stöd och serviceenheten. Trädgårdsgruppen har idag undermåliga lokaler, som består av ett garage och en panncentral på Hemhultsområdet. Trädgårdsgruppen flyttar till nya lokaler på Högskoleområdet

18 Rosa Huset Bakgrund Rosa huset är under renovering och verksamheten har flyttats till ersättningslokaler. Under augusti 2015 planeras Rosa huset vara inflyttningsklart igen. Investeringsbudget ca kronor till inventarier. Intern service Bakgrund Intern service startade som ett resultat av en ökad efterfrågan från grupp/servicebostäder och dagliga verksamheter med praktisk hjälp, med allt från att tömma förråd, kasta gamla saker och flytta inventarier. Tidigare fanns inte denna möjlighet till service för verksamheterna. När Intern service startade vid årsskiftet 2014 var det med personal och deltagare från Saveko. Intern service tar ut en mindre avgift per uppdrag och omfattning, samtidigt finns en viss inkomst från hämtade saker som säljs på Returhuset. För de verksamhetsområde som använder tjänsterna så har det varit kostnadsbesparande mot om tjänsten skulle köpas in från öppna marknaden. Intern service har haft 123 uppdrag från årets början till och med 30 november Det finns fortsättningsvis en stor efterfrågan av intern service och verksamheten ses som ett utvecklingsområde för daglig verksamhet och deras deltagare. Utveckling Äldreverksamheten - samlokalisering Bakgrund Från början var det två äldreverksamheter en fanns i Viby och en i Tollarp. En av lokalerna saknade tillräckligt ändamålsenliga lokaler och en av verksamheterna upplevde en vikande efterfrågan. Ett uppdrag blev därför att kartlägga möjlighet till samlokalisering de bägge verksamheterna. Lokalen på Odalområdet är handikappanpassad med god tillgänglighet till utemiljö och transport. Lokalfrågan har under våren 2014 behandlats i strategiska lokalförsörjningsgruppen som gett klartecken till fortsättning. Antal deltagare totalt är 17 för de bägge äldreverksamheterna. Statistisk beräkning är att ca 5 deltagare tillkommer per år. Samtidigt avslutar någon/några under tidsperioden. Hyreskontraktet för Tollarps äldreverksamhet inkluderas i daglig verksamhet. Hyreskostnad för ny lokal som planeras samnyttjas med gruppbostaden Södra Långgatan. Sedan juni 2014 och i en övergångsperiod befinner sig de bägge äldreverksamheterna Stöd- och serviceenheten tillsammans i lokaler Tollarps aktivitetshus. Detta i avvaktan på anpassningen av lokalen på Odalområdet, Kristianstad. C4 teknik har under augusti 2014 förhandlat nya hyreskontraktet med HSB. Projekteringen av lokalen påbörjas kring 1 oktober Planeras vara klar för inflyttning augusti Investeringsbudget för anpassningen av lokalen samt inventarier. Individintegrerad verksamhet Bakgrund Det finns personer som inte alltid identifierar sig med de arbetsplatser som daglig verksamhet erbjuder. Samtidigt saknar eller har personerna ofta mycket lite arbetslivserfarenhet. För att kunna tillgodose denna grupp och även andra som kan vara aktuella inom de egna arbetsplatserna så finns ett behov utav ett mellansteg. Det innebär att det skapas ytterligare ett steg mellan de dagliga verksamheterna och individintegrerad. En arbetsgrupp skapas och handleds av gruppledare. Arbetsgruppen utför arbete och samarbetar på öppna arbetsmarknaden. Tanken är att på detta sätt 18

19 bättre förbereda personer på vad som krävs och förväntas på arbetsmarknaden samt öka antalet samarbetspartners som kan leda till fler individuellt placerade deltagare. Under våren 2015 planerar arbetskonsulenterna att göra studiebesök i andra kommunerna som arbetar enligt modellen för att därefter planera en eventuell start i Kristianstad. Kretsloppsparken Bakgrund Det finns en planering från företaget Stena att lägga ner kretsloppsparken i Snårarp, där de bägge verksamheterna Saveco och Returhuset finns. Samtidigt finns det en planering för nya återvinningscentraler, varav en större på industriområdet Ängamöllan. Det finns ett fortsatt intresse från parterna om daglig verksamhet, på Ängamöllan. Förslag finns även om en ny inriktning för den dagliga verksamheten om att återvinna byggavfall. Start tidigast under Ackumulerat insatsbehov i ett treårsperspektiv Per Enligt prognosen för 2015 kommer det att ske en nettoökning med 12 personer, 2016 är det ca 7 personer och 2017 är det 4 personer. Det finns möjlighet för den dagliga verksamheten att ta emot deltagare inom några olika arbetsplatser. Även inom socialpsykiatrins verksamhetsområde har daglig verksamhet demens möjlighet att utöka med 3-4 deltagare i den befintliga verksamheten. 19

20 Personlig assistans Inledning Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande funktionsnedsättning. Den som före fyllda 65 år har haft personlig assistans eller assistansersättning får behålla insatsen och ersättningen efter 65 årsdagen. Insatsen får dock inte utökas. Man kan antingen få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. För den som beviljats assistans för sina grundläggande behov 20 timmar eller mindre per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret (LSS). I nuläge har det genom rättspraxis bedömningsgrund grundläggande behov medfört att genomsnitt beslutet omfattar 200 timmar per månad jämfört med 86 timmar per månad. Om man har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Rätten till denna ersättning framgår av Assistansersättning 51 kap. Socialförsäkringsbalken där försäkringskassan fattar beslut. Även vid dessa beslut har kommunen ekonomiskt ansvar för de 20 första timmarna. Ersättningen från försäkringskassan är 284 kr/tim. för Det kan konstateras att insatsen personlig assistans är svår att prognostisera. Det beror i hög grad på antalet nyansökningar och vilka bedömningar som görs och på vilken utgång ärendena får i domstol om den enskilde överklagar avslag, vilket görs i hög grad. Det kan konstateras att de omprövningar som numera görs av Försäkringskassan inte lika ofta blir till ett avslag som under en tidigare period. Det finns även ett kontinuerligt samarbete med försäkringskassan vilket innebär att myndigenhetens Kristianstads kommuns bedömningar i stort sett överensstämmer med försäkringskassans. Myndigenhetens bedömningar utgår från samma prejudicerande domar som försäkringskassan. Från och med den 1 januari 2011 krävs det tillstånd från socialstyrelsen för att enskilda ska få bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans. Även en assistansberättigad som är arbetsgivare åt sina assistenter är skyldig att göra anmälan till socialstyrelsen. Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen 20

21 Historik Tabell 6: Antal personer med insatsen personlig assistans samt antalet utförda timmar i egen respektive annan regi under perioden från 2004 till 31 december Antal personer Varav: SFB, Egen regi SFB, Annan regi LSS, Egen regi LSS, Annan regi Antal timmar SFB, Egen regi LSS, Egen regi Ersättning/ tim från FK Tabellen visar en på årsbasis, skiftande utveckling av antalet ärenden under perioden hade totalt 130 personer personlig assistans. Det kan konstateras att från 2003 till december 2014 har det skett en ökning med 84 ärenden, vilket visar en genomsnittlig ökning med ca 7 ärende/år. Störst ökning av antalet ärende finns hos annan assistans anordnare. Diagram 7: Utveckling av antalet ärenden från december LSS, Annan regi LSS, Egen regi SFB, Annan regi SFB, Egen regi

22 Aktuellt antal kunder Diagrammet visar antal aktuella kunder per 31 december 2014 som har insatsen personlig assistans med kommunen som assistans anordnare. Diagram 8 Aktuellt antal kunder med insatsen personlig assistans LSS 51 kap SFB 5 0 VHT 1-5 Barnverksamhet Psykiskt funktionsnedsatta Inkomna ansökningar En ansökan ställs till handläggaren på Myndighetsenheten som därefter gör hembesök. Avser ansökan både enligt LSS och enligt Socialförsäkringsbalken Assistansersättning 51 kap. görs hembesöket så långt som möjligt tillsammans med handläggare från försäkringskassan. I de fall ansökan avser LSS men handläggaren uppskattar att det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka görs en anmälan till FK. Kommunens handläggare och försäkringskassans handläggare samverkar under hela utredningstiden. För assistansansökningar är FK direktiv att handläggningstiden ska vara max 120 dagar. Ett nytt 51 kap SFB-personlig assistans ärende ger en helårseffekt på runt 286 tkr. Sammanställning av ärende Myndighetsenheten har för året 2014 gjort en sammanställning över utfall för handlagda personlig assistans ärende. Sammanställningen avser totalt antal nyansökningar, bifall på nyansökningar, avslag nya ärenden och nyansökningar under handläggning. Även tillfällig utökning personlig assistans och antal beslut om sjuklöneansökningar har sammanställts. Period Nyansökning ar Bifall på Nyansökningar Avslag nya ärende personlig assistans Nyansökningar under handläggning (ej klara) Avslutade/ Avlidna 24/varav 4 var delavslag Tillfällig utökning Beslut om sjuklöneansökningar 47 bifall /17delavslag

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer