Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos"

Transkript

1 Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid varje tertial och bokslut 31 december

2 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Boendeinsatser... 4 Antal boendeinsatser som verkställts Utveckling 2015 och framåt... 7 Demografi Gruppbostäder Verksamhetsområden Daglig verksamhet Personlig assistans Personal inom stöd och serviceenheten MiF Medarbetare i Fokus december Ekonomisk planering

3 Inledning Stöd och serviceenhetens planeringsdokument gäller för verkställighet inom enhetens samtliga ansvarsområden. Främst insatser beviljade enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS utgörs av boendeinsatser i form av gruppbostad och servicebostad, vidare daglig verksamhet, personlig assistans, kultur- och fritidsverksamhet, ledsagarservice och avlösarservice. Insatser till psykiskt funktionsnedsatta eller yngre personer med demens ges även i form av servicebostad (LSS) och boendestöd (SoL). Planeringen berör vidare hälso- och sjukvårdsinsatser, habiliterings och rehabiliteringsinsatser, träningsboende och verksamheter för barn- och ungdom. Planeringsdokumentet tar fasta vid den långsiktiga omvärldsorienterade samhällsutvecklingen. Främst bygger underlaget på behovet av bostäder och daglig verksamhet från tidiga kontakter med skolväsendet där ungdomar med funktionsnedsättningar under skoltiden rustas till ett självständigt liv och eget boende jämlikt andra barn och ungdomar. Unga vuxna med funktionsnedsättningar och deras föräldrar ställer i dag högre krav på ett självständigt boende och ett behovsanpassat personalstöd. Kartläggningen av framtida bostäder genomförs av LSS- handläggarna som på ett tidigt stadie träffar ungdomarna tillsammans med deras föräldrar. På Stöd- och serviceenheten sammanträder en boendeprioriteringsgrupp varannan vecka och arbetar med en strategiskt och långsiktigt hållbar prioritering av boendeinsatser utifrån kartlagda behov och ansökningar. Nya målgrupper såsom yngre personer med demens har nu även tillgång till bostad enligt LSS samt daglig verksamhet sedan september För att möta efterfrågan på nya bostäder enligt LSS, finns en arbetsgrupp i samverkan med berörda aktörer. På nämndens begäran har omsorgsförvaltningen påbörjat en planering för utbyggnad med ca 60 nya bostäder enligt LSS. LSS- servicebostäderna ersätter en del befintlig psykiatri placeringar enligt SoL, inom äldreomsorgen. Ungdomar med funktionsnedsättningar ställer idag, lika höga krav på meningsfullhet i sitt arbete i daglig verksamhet, som de gör för sitt självständiga boende. Stöd- och serviceenheten arbetar intensivt med att åstadkomma ett varierande utbud av dagliga verksamheter. Även här har Sos, utvecklat ett funktionellt samarbete med sär- och gymnasieskolor för att i god tid kunna planera individuella lösningar. Individintegrerade placeringar på företag och myndigheter samt utslussning till lönearbete är prioriterade delar av verksamheten, här samverkar Sos med arbete och välfärdsförvaltningen samt andra aktörer via Finsam. Planeringsdokumentets främsta syfte och mål är att ge omsorgsnämnden ett strategiskt planeringsunderlag, men fungerar även som ett kontroll- och uppföljningsverktyg för verksamheten. Dokumentets olika redovisningar fylls på kontinuerligt men innehållet låses i samband med varje tertial och bokslut. Handlingsplaner görs alltid upp vid ekonomiska avvikelser med berörd enhetschef, vidare görs uppföljning av nettokostnaderna för volymökningar varje månad. Volymförändringar redovisas som nettoresultat inom samtliga berörda verksamhetsområden. Bo Lang Verksamhetchef Stöd-och serviceenheten 3

4 Boendeinsatser Antal boende i egen regi för insatsen särskilt boende enl. LSS Tabell 1: Antal boende enligt insatsen särskilt boende enligt LSS. Boende Antal Servicebostad 84 Gruppbostad 124 Boende för psykiskt 49 funktionsnedsatta Tabellen visar antal boende enligt insatsen särskilt boende enligt LSS. Det finns alltså 84 servicebostäder, 124 gruppbostadsplatser och 49 bostäder med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta. Förväntat behov av bostad med särskild service och planerade insatser Tabell 2 Antal personer som förväntas behöva bostad med särskild service under Kartläggning av behov Insatsen Summa Servicebostad Gruppbostad Summa Förutom den redovisade tabellen. Finns det ytterligare 4 kända personer där det är oklart när behovet av boendeinsats kommer att aktualiseras. Då flertalet idag bor hos föräldrarna kan situationen bli akut om det blir aktuellt med boendeinsats. Vad det gäller antal förhandsbesked per år sker beräkningen utifrån genomsnitts statistik vilket skulle innebära ca 4-5 personer per år. Myndighetsenhetens statistiska underlag som används för boendeplaneringen sträcker sig fram till år

5 Antal boendeinsatser som verkställts 2014 Tabell 3 Adress Typ av bostad Antal Tidsangivelse Potatisvägen Servicebostad Gränsgatan Servicebostad Tvedegård Servicebostad Tvedegård Servicebostad Brohaga Servicebostad Frostagatan Servicebostad Snälltågsvägen Servicebostad Ringelund Gruppbostad Hjalmar Söderberg Gruppbostad Brohaga Servicebostad Frostagatan Servicebostad Summa Servicebostad 24 Summa Gruppbostad 2 Tabell 4 Planerade insatser 2015 Adress Typ av bostad Antal nya Mäster Jörgen Kristianstad Servicebostad 3 Frans G Bengtsson väg Servicebostad 1 Göingegatan Kristianstad Servicebostad 4 Jakobs väg 7-8 Servicebostad 1 Härfågelvägen Gruppbostad 1 Snälltågsvägen Servicebostad/demens 2 Servicebostad/psyk Frostagatan funktionsnedsatta 1 Summa Servicebostad 12 Summa Gruppbostad 1 Antal boendeplatser efter utvidgning

6 Mäster Jörgen 2. Det råder stor osäkerhet kring när en av servicebostäderna kan komma erbjudas. Gamlegårdsområdet Den största nyetablering av serviceboenden sker fortsättningsvis på Gamlegårdsområdet. Tvedegårdsvägen Den första september 2012 startade den nya verksamheten, Tvedegårdsvägen servicebostad. I nuläge finns åtta lägenheter med adress Göingegatan. Fortlöpande anskaffas därefter lägenheter enligt planering totalt ca servicebostäder. Mäster Jörgensgatan - Söder Verksamheterna på Mäster Jörgensgatan riktar sig mot yngre personer. Under 2010 har personalgruppen delats i två grupper Mäster Jörgensgatan 1 och 2. I nuläget finns på Mäster Jörgensgatan servicebostäder kopplade till någon av de två personalgrupperna. Mäster Jörgen 1 har åtta servicebostäder och Mäster Jörgen 2 har åtta servicebostäder. Ytterligare två servicebostäder har anskaffats med möjlighet till inflyttning under Det finns möjlighet att koppla ytterligare 1 lägenhet till framförallt Mäster Jörgen 2. Personalbemanningen kan förväntas öka något. Charlottesborg - servicebostäder På området finns de bägge verksamheterna Jakobs väg 7 o 8 samt Jakobs väg 18. Totalt finns det i nuläge 20 lägenheter i närområdet. I området skulle ytterligare en servicebostad kunna kopplas till de respektive verksamheterna. Det finns fyra bostadrätter i området med ett omedelbart behov av underhåll. Dessa lägenheter har tidigare varit hyresrätter och därför inte omfattats av något löpande underhåll köpte C4- teknik lägenheterna som bostadsrätter av bostadsrättsföreningen Sting. Under hösten 2014 bedömdes underhållsbehovet av extern byggkonsult. Renoveringen är omfattande och beräknas till ca kronor för de fyra lägenheterna. Österäng Fredrik Bööks väg 10 Bakgrund Verksamheten Fredrik Bööks väg 10(10:an)har sökt möjligheter under ett antal år att utöka sin verksamhet. För att kunna erbjuda fler servicebostäder i området har gemensamhetsutrymmet behov av att utökas då den i nuläge är anpassad till ca 8-9 personer. Ett erbjudande från ABK om ombyggnad av Österängs badhus som skulle inrymma både nytt gemensamhets/personalutrymme och ett tillskott på 4 servicelägenheter i anslutning till gemensamhetsutrymmet. Vid årsskiftet 2013 fanns en osäkerhet kring ombyggnationen men har under våren 2014 åter aktualiserats. Planeringsarbetet fortlöper med en preliminär tidsplan om byggstart efter sommaren och med inflyttning kring sommaren Totalt planeras antal servicebostäder bli ca Investeringsbudget till inventarier och annan utrustning. Personalbemanningen kan förväntas utöka. 6

7 Utveckling 2015 och framåt Ny LSS- bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning 2016 För socialpsykiatrin finns ett behov av ytterligare nya servicebostäder enligt LSS. I nuläge finns en brist på boendeplatser för yngre inom socialpsykiatrin. Det nya boendet skulle vara en mindre enhet på ca 6-8 lägenheter. Antalet ansökningar för målgruppen går inte att förutse och är därför svår att långsiktigt planera. Förslaget är att skapa den modell där servicebostäderna finns samlade i samma trapphus med en lägenhet för gemensamma utrymmen och personal. Olika fastighetsägare har kontaktats och det arbetet kommer fortskrida under Troligen kommer därför inga lägenheter kunna anskaffas under 2015 utan tidigast Rekrytering av personalgrupp. Investeringsbudget till möbler och annan utrustning. Ny LSS bostad trapphusmodell Bakgrund Stöd och serviceenheten ser ett ytterligare behov av LSS bostäder. I nuläge efterfrågas bostäder som har en tydlig närhet till personal och gemensamhetsutrymme. Förslaget är att skapa den modell där de boendes lägenheter finns samlade i samma trapphus med en lägenhet för gemensamma utrymmen och personal. Enligt socialstyrelsen* är det möjligt att se trapphusboendet som en utveckling av den konventionella gruppbostaden mot en ökad individualisering. Det skulle möjliggöra alternativ vid erbjudande av bostad. Även skapa möjlighet för personer med goda färdigheter att klara av att bo i servicebostad men som har behov av trygghet och närhet att kunna välja ett trapphus boende. Samtal förs kontinuerligt med ABK angående bostäder men det finns en efterfrågan av många aktörer på den befintliga bostadsmarknaden. En möjlighet har skapats i dialog med ABK om att blockförhyra 12 lägenheter i ett nybyggt hyreshus s.k. SABO kombohus på Österäng. Tidsplan för inflyttning årsskiftet Investeringsbudget och personalrekrytering. *Bostad med särskild service och daglig verksamhet forskningsöversikt socialstyrelsen 2011 Äldreverksamhet samlokalisering Text under Daglig verksamhet Södra Långgatan- utökning servicebostäder 2015 Gruppbostaden Södra Långgatan ser en möjlighet i att kunna utöka verksamheten med servicebostäder. Bostadsföreningen Krukmakaren HSB har en samlingslokal med adress Gränsgatan, Odal. Denna lokal kommer användas av gruppbostaden helg och kvällstid som gemensamhets och personalutrymme för dessa servicebostäder. Lokalen ligger i det omedelbara närområdet till gruppbostaden. Det innebär ett samnyttjande av lokalen tillsammans med äldreverksamheten under dagtid. En trolig möjlig utökning av antalet servicebostäder i närområdet uppskattas till ca 3 stycken. Rekrytering av personal. Investeringsbudget för möbler delas med äldreverksamheten i samlokaliseringen. 7

8 Antal ansökningar om bostad med särskild service under handläggning Diagram 1 Ärende under handläggning Ärende under handläggning 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Servicebostad Gruppbostad Boende ps. funkt. Demens Träningsboende Diagrammet visar antalet ärende under handläggning per den 31 december Det finns ett ärenden servicebostad som saknar beslut. Fyra ärenden gruppbostad varav ett ärende har beslut. Två ärenden avser boende psykiskt funktionsnedsättning, bägge saknar beslut. Ett ärende demens som även det saknar beslut. Bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning Planeringen för denna målgrupp har inga givna planeringspunkter så som avslutat gymnasiet, artonårsgräns eller pensionsålder. För socialpsykiatrin finns därför ingen boendeinventering att utgå ifrån som stöd i en långsiktig planering av bostäder. I ett årligt genomsnitt från 2007 har ca 4-5 personer flyttat in i bostad för psykiskt funktionsnedsatta. Under våren 2014 blev Potatisvägen ett boende inom socialpsykiatrin. Ytterligare två nya LSS bostäder startade under hösten 2014, ett för personer med demens Snälltågsvägen och ett för personer med psykisk funktionsnedsättning Frostagatan som haft sin debut innan 65 års ålder. Antalet personer som har insatsen boendestöd och hemtjänst är den 31 december 2014, totalt 164 personer. Boendestödsinsatsen inkluderar även omvårdnad och serviceinsatser eller SoL ledsagning. Socialpsykiatrin arbetar enligt arbetsmodellen Case Management som fokuserar på struktur. Träffpunkten har ändrat sina öppettider till att ha öppet vardagar och varje helg lördagsöndag. Två medarbetare arbetar med Synas en uppsökande verksamhet som vänder sig till yngre personer. Torsdagar är det temakvällar. Antalet besök på Träffpunkten var under en vecka ca 180 besök och för fritidsverksamheten ca 85 besök. Rekonditioneringen har utökat sin verksamhet med individinriktad sysselsättning, totalt finns 26 deltagare, varav fem med LSS-beslut. Behovet av daglig verksamhet för målgruppen ökar. Boendet Gränsgatan har 6 boendeplatser. Boendet Brohaga har 17 boendeplatser med dygnet runt bemanning. ABK planerar för en renovering av lokalerna på Brohaga och samtidigt sker en översyn om förändring av bland annat träffpunktens placering i huset och för möjlighet till utökning. Det finns även en planering för att skapa 1-2 korttids/jour lägenheter som kopplas till boendestödet. Investeringsbudget för inventarier. 8

9 Platsledare Socialpsykiatrin samtliga verksamheter växer och för att anpassa och utveckla i ett omvärldsorienterat perspektiv har uppdraget om översyn aktualiserats under Nya målgrupper har tillkommit och verksamheten har utökats med nya boende. I syfte att nå kontinuitet, avlastning och arbetsfördelning inom enheten föreslogs platsledare. Arbetsbeskrivning för platsledare togs fram och från och med 1 februari 2015 finns platsledare fördelade respektive enhetschef. Utökat antal målgrupper boendestöd 1 oktober 2013 Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen för personer som bor i ordinär bostad och som tillhör någon av nedan angivna målgrupper. Insatsen boendestöd kan beviljas i specifika situationer då det finns speciella krav på kompetens, bemötande eller pedagogik och då behoven inte kan tillgodoses med andra insatser. Målgrupperna är personer som har någon form av svår psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning eller ett resttillstånd efter psykisk sjukdom. Personer som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska medföra stora och omfattande svårigheter i det dagliga livet. Personer med en utvecklingsstörning som har ett stort behov av vägledning och flexibelt stöd i vardagen vilket kan variera över tid. Personer med stora kognitiva svårigheter som inte beror på psykisk sjukdom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Personen ska ha ett stort behov av vägledning, ett anpassat förhållningssätt och flexibelt stöd i vardagen vilket kan variera över tid. N: Personer som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska medföra stora och omfattande svårigheter i det dagliga livet. Insatsen boendestöd är avgiftsbefriad. För att tillhöra målgruppen och ha behov av boendestöd, förutsätts att man har ett återkommande och kontinuerligt behov av stöd i den dagliga livsföringen, som inte är tillfälligt eller enbart av servicekaraktär. Funktionsnedsättningen ska anses vara långvarig och betydande med risk för social isolering. 9

10 Genomsnittlig handläggningstid & antalet verkställda boendeinsatser december 2014 Diagram 3 Genomsnittlig handläggningstid, månader Antal månader i snitt från beslut till verkställighet december Servicebostad GruppbostadBoende ps. funk.nedträningsb. SoL Särsk.anp.bost. Diagrammet visar Stöd- och serviceenhetens handläggningstid, från beslut om bostad med särskild service till verkställighet under perioden december Diagram 4 Antal boendeinsatser Antal verkställda insatser december Servicebostad GruppbostadBoende ps. funk.nedträningsb. SoL Särsk.anp.bost. antal 2007 antal 2008 antal 2009 antal 2010 antal 2012 antal 2013 antal 2014 Diagrammet visar antal verkställda boendeinsatser under perioden december

11 Antal Demografi Gruppbostäder Att åldras med funktionsnedsättning/utvecklingsstörning innebär ofta en tidigare ingång i åldrandet. Personer som bor i gruppbostad har vid inflyttningen en ganska omfattande funktionsnedsättning vilket innebär att åldrandet har sitt inträde tidigt, demenssjukdomar yttrar sig tidigare och begränsningar i rörligheten ökar. Långvarig medicinering ger ofta biverkningar som kan innebära nya funktionsnedsättningar, ett ökat fysiskt och psykiskt åldrande. Behovet av hjälp och stöd förändras och kan innebära att dubbelbemanning är nödvändig. En konsekvens har varit att jour behövts/eller kommer att behövas omvandlas till vaken nattjänstgöring. För individen kan ett förtida åldrande vara att orken, möjligheten och/eller motivationen att delta i daglig verksamhet minskat eller försvinner helt. Detta har inneburit att personer med omfattande behov finns i bostaden dygnet runt. Medelåldern för boende i enhetens gruppbostäder är 52 år. Diagram 5 Åldersfördelning i gruppbostäder Gruppbostäder Ålder Verksamhetsområden Stöd och serviceenheten har 2011 genomfört en verksamhetsanpassning då enheten måste kunna ge medborgarna goda levnadsvillkor. För det krävs insatser med hög kontinuitet som ges under dygnets alla timmar, men även med hänsyn till de förväntade volymökningarna. I och med verksamhetsanpassningen kan Stöd och serviceenheten genomföra en förtätning av insatsformerna boende med särskild service och personlig assistans inom ett tydligt avgränsat geografiskt område. Medarbetarna ges större möjlighet till flexiblare arbetsformer med tryggare anställningar och större möjlighet till önskad sysselsättningsgrad samtidigt som verksamheten tillvaratar resurser och kompetens på ett effektivare sätt. Verksamhetsområde 1 5. De av enhetens verksamheter som kräver en kommunövergripande specialisering, så som insatser för barn och ungdom, daglig verksamhet, socialpsykiatrin, hälso- och sjukvårdsteamet, ledsagar- och avlösarservice, redovisas sammantaget under verksamhetsområde 6. 11

12 Verksamhetsområde 1 Per 31 december 2014 Område: Charlottenborg, Centrum, Hammar, Hammarslund 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 Summa Gruppbostad Servicebostad 2 3 lgh lgh Personlig assistans Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 25, , ,64 110,13 Enhetschefer ,8 0,2 4 Tabellen visar att verksamhetsområdet har 5 gruppbostäder, 4 servicebostäder och 3 lägenheter kopplade till en av gruppbostäderna, och inom personlig assistans 15 kunder. Totalt har verksamhetsområdet 85 kunder. Antalet medarbetare är 129, vilket motsvarar 110,13 årsarbetare. Pananställda redovisas inte i tabellen men är 9 personer. Antalet enhetschefer är 5 personer, 4 årsarbetare. Verksamhetsområde 2 Per 31 december 2014 Område: Önnestad, Färlöv, Vä, G Köpinge, N Åsum och Tollarp 2:1 2:2 (3:2) Summa Gruppbostad Servicebostad Personlig assistans Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 21,74 25,51 28,43 75,68 Enhetschefer Tabellen visar att verksamhetsområde 2, har 7 gruppbostäder och inom personlig assistans 9 kunder. Totalt har verksamhetsområdet 48 kunder och 91 medarbetare vilket motsvarar 75,68 årsarbetare. Pananställda redovisas inte i tabellen men är 6 personer. Flertalet av kunderna på tre av gruppbostäderna har uppnått pensionsålder och högre. 12

13 Verksamhetsområde 3/4 Per 31 december 2014 Område: Degeberga, Yngsjö, Åhus och Viby 3:1 4:1 4:2 Summa Gruppbostad Service bostad Personlig assistans Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 33,08 25,34 22,56 80,98 Enhetschefer Tabellen visar att verksamhetsområde 3/ 4 har 6 gruppbostäder och inom personlig assistans 8 kunder, Totalt finns 39 kunder och 106 medarbetare eller 80,98 årsarbetare. I verksamhetsområdet finns också 5 Pan-anställda medarbetare, dessa redovisas inte i tabellen. Verksamhetsområde 5 Per 31 december 2014 Område: Fjälkinge, Arkelstorp och Näsby 5:1 5:2 5:3 Summa Gruppbostad Service bostad 1(3) 2 1 4(3) Personlig assistans Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 22, ,21 66,84 Enhetschefer 0, ,8 Tabellen visar att verksamhetsområde 5, har 4 gruppbostäder, 4 servicebostäder och tre korttidsplatser (redovisade som (3). Inom personlig assistans finns 5 kunder. Området har totalt 57 kunder, korttidsplatser är 3 till antalet men redovisas inte under kunder. Antalet medarbetare är 81 personer, 66,84 årsarbetare. I verksamhetsområdet finns också 7 Pan-anställda medarbetare dessa redovisas inte i tabellen. 13

14 Kommunövergripande verksamheter Per 31 december 2014 Verksamheter: Daglig verksamhet, och Hälso & sjukvårdsteamet DV 6:1 DV 6:2 DV (2:3) HSV 6:3 Summa Daglig verksamhet (1) 26(+1) Deltagare/kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 47,02 38,25 27,9 14,66 127,83 Enhetschefer Tabellen ovan redovisar kommunövergripande verksamhetsområde, som daglig verksamhet(dv) och hälso och sjukvårdsteamet(hsv). Det finns 26 dagliga verksamheter och (+1) 1 äldreverksamhet. Deltagare/kunder anger ungefärligt antal. Tabellen visar DV 6:2, 150 deltagare varav 50 är individuella placeringar. Antalet deltagare i Äldreverksamheten redovisas inte. Per 31 december 2014 Barn o ungdom, träningsboende vuxna, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner Barn& Ungd 6:4 Barn& Ungd 6:5 Ledsag /Fritid 6.6 Summa Gruppbostad/ träningsboende 1 1 Korttidsvistelse/tillsyn Personlig assistans 3 3 Kunder Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 30, ,5 55,38 Ledsagningsärende Avlösare Kontaktpersoner Enhetschefer Tabellen ovan redovisar kommunövergripande verksamhetsområde, barn och ungdomsverksamheterna, träningsboende vuxna samt ledsagning/avlösare och kontaktpersoner. Sammantaget redovisar tabellen 1 gruppbostad/träningsboende, 6 verksamheter för korttidsvistelse/tillsyn, 3 ärende personlig assitans och 82 kunder barn och ungdom. 14

15 Antalet medarbetare är 60 personer, 50,88 årsarbetare inom barn och ungdom. Ledsagningsärende 115, avlösare 33 och 157 kontaktpersoner. Även socialpsykiatrin tillhör kommunövergripande verksamhetsområde. Kommunövergripande verksamhet(forts) Per 31 december 2014 Socialpsykiatrin 6:7 6:8 6:9 Summa Bostäder psyk funktionsnedsatta Personlig assistans 2 2 Kunder mobila stödet Kunder boende Rekonditioneringen Daglig verksamhet demens 7 7 Medarbetare, antal Medarbetare, årsarbetare 27,11 65,01 20,84 112,96 Enhetschefer Tabellen redovisar att socialpsykiatrin har 6 grupp/servicebostäder inom verksamhetsområdet. Det finns 57 kunder och 118 kunder mobila stödet. Totalt 150 medarbetare, 112,96 årsarbetare. I statistiken ingår ett boende för personer med demens. I verksamhetsområdet finns också 1 Pan-anställd medarbetare som inte redovisas i tabellen. 15

16 Daglig verksamhet Bakgrund Syftet är att kartlägga antalet nya deltagare som förväntas få beslut om insatsen daglig verksamhet, respektive de som avslutar sin insats på grund av ålder. Dessutom skall en viss skattning av funktionshindrets omfattning och art ske. Dessa uppgifter skall ligga till grund för en långsiktig utveckling och effektivare planering. Uppgifterna redovisas per år och avser personer som har rätt till daglig verksamhet enl. LSS Det finns uppgifter tillgängliga från särskolan i Kristianstad, Norrängsskolan i Hässleholm angående de elever som bor/är skrivna i Kristianstads kommun och som beräknas få beslut om daglig verksamhet enlig LSS. Avstämningar med skolorna görs kontinuerligt. Historik Under 2011 och 2012 avslutade 5 personer per år sin dagliga verksamhet för lönearbete har 1 person avslutat daglig verksamhet för lönearbete. Ytterligare 1 person har under 2014 lämnat daglig verksamhet för lönearbete, men med en trolig minskning kommande år. Antal personer i daglig verksamhet Per Diagram 6 Antal personer i daglig verksamhet Antal Diagrammet visar antal personer med beslut om daglig verksamhet fanns 319 beslut om daglig verksamhet. Den 31 december 2014 fanns 325 verkställda beslut och ytterligare två beslut där planering finns. I den totala summan av verkställda beslut ingår 7 beslut för daglig verksamhet demens Snälltågsvägen och 5 beslut för Rekonditioneringen socialpsykiatrin. 16

17 Planering Tabell 5 Förväntat behov, planerade avslut och nettoökning Verksamhet Insats Planerade Netto Insats Planerade Netto Insats Planerade Netto behov avslut ökning behov avslut ökning behov avslut ökning Daglig verksamhet Omfattande behov Autism verksamhet Individ integrerad Demens Rekonditionering 1 1 Summa Ovan redovisas det kända insatsbehovet, avslut samt nettoökningen. Förutom den redovisade tabellen tillkommer årligen deltagare som inte är kända sedan tidigare. Under verksamhet redovisas en fördelning på daglig verksamhet, omfattande behov, autism och individ integrerad. För verksamhetsområdet socialpsykiatrin redovisas daglig verksamhet demens och rekonditioneringen. Daglig verksamhet- ex Caféer och tillverkande verksamheter. Omfattande behov här ingår Resurscentrum Skulptören och Spektrum. Verksamheter med en högre personalbemanning. Autismverksamhet- Lingus, Kasernvillan och Rosa huset. Individintegrerad inriktning mot företag och offentliga verksamheter. Daglig verksamhet Demens Snälltågsvägen, tillhör socialpsykiatrin. Rekonditioneringen-hjälpmedel rekonditioneras, tillhör socialpsykiatrin. Service till kommunen Bakgrund Fixar-tjänsterna, fixar Hans har funnits under ett flertal år, ökningen av ärenden och nya uppdrag innebar att 2014 utökades fixartjänsterna med fixar-marie. Möbellagret Den 1 oktober 2009 startade möbellagret. Möbellagret tar hand om kommunens överskott av möbler. Efter översyn och eventuella reparationer och upprustning återanvänds möblerna i kommunens verksamheter. Det innebar en besparing på ca 2,3 miljoner kronor under Möbelprojektet Möbelprojektet har tagit hand om kommunens överskott av möbler och lösöre efter flytten till Rådhus Skåne och har ett fortsatt uppdrag när arbete-och välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen flyttar från nuvarande lokaler till Östra Kommunhuset. Möbelprojektet pågår tom Ansvaret för möbelprojektet övergår från KLK till Omsorgen from Trädgårdsservice Trädgårdsgruppen är en grupp med trädgårdsintresserade inom daglig verksamhet. Gruppen arbetar bland annat i kommunens Hälsoträdgård Tivoliparken och är behjälpliga med diverse trädgårdsarbeten inom Stöd och serviceenheten. Trädgårdsgruppen har idag undermåliga lokaler, som består av ett garage och en panncentral på Hemhultsområdet. Trädgårdsgruppen flyttar till nya lokaler på Högskoleområdet

18 Rosa Huset Bakgrund Rosa huset är under renovering och verksamheten har flyttats till ersättningslokaler. Under augusti 2015 planeras Rosa huset vara inflyttningsklart igen. Investeringsbudget ca kronor till inventarier. Intern service Bakgrund Intern service startade som ett resultat av en ökad efterfrågan från grupp/servicebostäder och dagliga verksamheter med praktisk hjälp, med allt från att tömma förråd, kasta gamla saker och flytta inventarier. Tidigare fanns inte denna möjlighet till service för verksamheterna. När Intern service startade vid årsskiftet 2014 var det med personal och deltagare från Saveko. Intern service tar ut en mindre avgift per uppdrag och omfattning, samtidigt finns en viss inkomst från hämtade saker som säljs på Returhuset. För de verksamhetsområde som använder tjänsterna så har det varit kostnadsbesparande mot om tjänsten skulle köpas in från öppna marknaden. Intern service har haft 123 uppdrag från årets början till och med 30 november Det finns fortsättningsvis en stor efterfrågan av intern service och verksamheten ses som ett utvecklingsområde för daglig verksamhet och deras deltagare. Utveckling Äldreverksamheten - samlokalisering Bakgrund Från början var det två äldreverksamheter en fanns i Viby och en i Tollarp. En av lokalerna saknade tillräckligt ändamålsenliga lokaler och en av verksamheterna upplevde en vikande efterfrågan. Ett uppdrag blev därför att kartlägga möjlighet till samlokalisering de bägge verksamheterna. Lokalen på Odalområdet är handikappanpassad med god tillgänglighet till utemiljö och transport. Lokalfrågan har under våren 2014 behandlats i strategiska lokalförsörjningsgruppen som gett klartecken till fortsättning. Antal deltagare totalt är 17 för de bägge äldreverksamheterna. Statistisk beräkning är att ca 5 deltagare tillkommer per år. Samtidigt avslutar någon/några under tidsperioden. Hyreskontraktet för Tollarps äldreverksamhet inkluderas i daglig verksamhet. Hyreskostnad för ny lokal som planeras samnyttjas med gruppbostaden Södra Långgatan. Sedan juni 2014 och i en övergångsperiod befinner sig de bägge äldreverksamheterna Stöd- och serviceenheten tillsammans i lokaler Tollarps aktivitetshus. Detta i avvaktan på anpassningen av lokalen på Odalområdet, Kristianstad. C4 teknik har under augusti 2014 förhandlat nya hyreskontraktet med HSB. Projekteringen av lokalen påbörjas kring 1 oktober Planeras vara klar för inflyttning augusti Investeringsbudget för anpassningen av lokalen samt inventarier. Individintegrerad verksamhet Bakgrund Det finns personer som inte alltid identifierar sig med de arbetsplatser som daglig verksamhet erbjuder. Samtidigt saknar eller har personerna ofta mycket lite arbetslivserfarenhet. För att kunna tillgodose denna grupp och även andra som kan vara aktuella inom de egna arbetsplatserna så finns ett behov utav ett mellansteg. Det innebär att det skapas ytterligare ett steg mellan de dagliga verksamheterna och individintegrerad. En arbetsgrupp skapas och handleds av gruppledare. Arbetsgruppen utför arbete och samarbetar på öppna arbetsmarknaden. Tanken är att på detta sätt 18

19 bättre förbereda personer på vad som krävs och förväntas på arbetsmarknaden samt öka antalet samarbetspartners som kan leda till fler individuellt placerade deltagare. Under våren 2015 planerar arbetskonsulenterna att göra studiebesök i andra kommunerna som arbetar enligt modellen för att därefter planera en eventuell start i Kristianstad. Kretsloppsparken Bakgrund Det finns en planering från företaget Stena att lägga ner kretsloppsparken i Snårarp, där de bägge verksamheterna Saveco och Returhuset finns. Samtidigt finns det en planering för nya återvinningscentraler, varav en större på industriområdet Ängamöllan. Det finns ett fortsatt intresse från parterna om daglig verksamhet, på Ängamöllan. Förslag finns även om en ny inriktning för den dagliga verksamheten om att återvinna byggavfall. Start tidigast under Ackumulerat insatsbehov i ett treårsperspektiv Per Enligt prognosen för 2015 kommer det att ske en nettoökning med 12 personer, 2016 är det ca 7 personer och 2017 är det 4 personer. Det finns möjlighet för den dagliga verksamheten att ta emot deltagare inom några olika arbetsplatser. Även inom socialpsykiatrins verksamhetsområde har daglig verksamhet demens möjlighet att utöka med 3-4 deltagare i den befintliga verksamheten. 19

20 Personlig assistans Inledning Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande funktionsnedsättning. Den som före fyllda 65 år har haft personlig assistans eller assistansersättning får behålla insatsen och ersättningen efter 65 årsdagen. Insatsen får dock inte utökas. Man kan antingen få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. För den som beviljats assistans för sina grundläggande behov 20 timmar eller mindre per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret (LSS). I nuläge har det genom rättspraxis bedömningsgrund grundläggande behov medfört att genomsnitt beslutet omfattar 200 timmar per månad jämfört med 86 timmar per månad. Om man har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Rätten till denna ersättning framgår av Assistansersättning 51 kap. Socialförsäkringsbalken där försäkringskassan fattar beslut. Även vid dessa beslut har kommunen ekonomiskt ansvar för de 20 första timmarna. Ersättningen från försäkringskassan är 284 kr/tim. för Det kan konstateras att insatsen personlig assistans är svår att prognostisera. Det beror i hög grad på antalet nyansökningar och vilka bedömningar som görs och på vilken utgång ärendena får i domstol om den enskilde överklagar avslag, vilket görs i hög grad. Det kan konstateras att de omprövningar som numera görs av Försäkringskassan inte lika ofta blir till ett avslag som under en tidigare period. Det finns även ett kontinuerligt samarbete med försäkringskassan vilket innebär att myndigenhetens Kristianstads kommuns bedömningar i stort sett överensstämmer med försäkringskassans. Myndigenhetens bedömningar utgår från samma prejudicerande domar som försäkringskassan. Från och med den 1 januari 2011 krävs det tillstånd från socialstyrelsen för att enskilda ska få bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans. Även en assistansberättigad som är arbetsgivare åt sina assistenter är skyldig att göra anmälan till socialstyrelsen. Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen 20

21 Historik Tabell 6: Antal personer med insatsen personlig assistans samt antalet utförda timmar i egen respektive annan regi under perioden från 2004 till 31 december Antal personer Varav: SFB, Egen regi SFB, Annan regi LSS, Egen regi LSS, Annan regi Antal timmar SFB, Egen regi LSS, Egen regi Ersättning/ tim från FK Tabellen visar en på årsbasis, skiftande utveckling av antalet ärenden under perioden hade totalt 130 personer personlig assistans. Det kan konstateras att från 2003 till december 2014 har det skett en ökning med 84 ärenden, vilket visar en genomsnittlig ökning med ca 7 ärende/år. Störst ökning av antalet ärende finns hos annan assistans anordnare. Diagram 7: Utveckling av antalet ärenden från december LSS, Annan regi LSS, Egen regi SFB, Annan regi SFB, Egen regi

22 Aktuellt antal kunder Diagrammet visar antal aktuella kunder per 31 december 2014 som har insatsen personlig assistans med kommunen som assistans anordnare. Diagram 8 Aktuellt antal kunder med insatsen personlig assistans LSS 51 kap SFB 5 0 VHT 1-5 Barnverksamhet Psykiskt funktionsnedsatta Inkomna ansökningar En ansökan ställs till handläggaren på Myndighetsenheten som därefter gör hembesök. Avser ansökan både enligt LSS och enligt Socialförsäkringsbalken Assistansersättning 51 kap. görs hembesöket så långt som möjligt tillsammans med handläggare från försäkringskassan. I de fall ansökan avser LSS men handläggaren uppskattar att det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka görs en anmälan till FK. Kommunens handläggare och försäkringskassans handläggare samverkar under hela utredningstiden. För assistansansökningar är FK direktiv att handläggningstiden ska vara max 120 dagar. Ett nytt 51 kap SFB-personlig assistans ärende ger en helårseffekt på runt 286 tkr. Sammanställning av ärende Myndighetsenheten har för året 2014 gjort en sammanställning över utfall för handlagda personlig assistans ärende. Sammanställningen avser totalt antal nyansökningar, bifall på nyansökningar, avslag nya ärenden och nyansökningar under handläggning. Även tillfällig utökning personlig assistans och antal beslut om sjuklöneansökningar har sammanställts. Period Nyansökning ar Bifall på Nyansökningar Avslag nya ärende personlig assistans Nyansökningar under handläggning (ej klara) Avslutade/ Avlidna 24/varav 4 var delavslag Tillfällig utökning Beslut om sjuklöneansökningar 47 bifall /17delavslag

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Expansionsplan Bostad med Särskild Service

Expansionsplan Bostad med Särskild Service Datum: 2016-02-22 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: Beteckning: Expansionsplan Bostad med Särskild Service Ärendet För att säkerställa att vi kan möta nuvarande och kommande behov när det gäller bostad

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 2 (16) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Beskrivning av verksamhetsområdet... 3 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Boendeplan enligt LSS,

Boendeplan enligt LSS, 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Riktlinje för boendestöd

Riktlinje för boendestöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinje för boendestöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 143 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2019 Våra

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter

Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR SN 2015.012 INGER JAKOBSSON SID 1/1 AVDELNINGSCHEF INGER.JAKOBSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter

Läs mer