Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varsel, arbetsbrist, uppsägning"

Transkript

1 Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.

2 Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Diskuteras frågan om personalminskning på din arbetsplats? Har din arbetsgivare varslat om uppsägningar? Har du som en blixt från klar himmel blivit uppsagd? Oavsett rådande konjunkturläge är arbetsmarknaden i ständig förändring. Den ständiga tekniska och ekonomiska utvecklingen medför att alla, även de som har till synes trygga anställningar, får räkna med att någon gång under sin yrkesverksamma tid omfattas av verksamhetsförändringar. Vill vi informera dig som är medlem i Jusek om vilka regler som gäller för ett företag som ska minska antalet anställda. Vi vill också ge dig information om dina rättigheter och om hur det ekonomiska skyddsnätet ser ut. Du kan få mer information genom att besöka vår webb eller genom att kontakta Juseks medlemsjour på telefon

3 Lagar och Avtal Om det blir aktuellt med uppsägningar måste arbetsgivaren följa ett om fattande regelsystem. Merparten av dessa regler finns i medbestämmandelagen (MBL) och i lagen om anställningsskydd (LAS). På företag som har träffat kollektivavtal kompletteras lagarna med avtalets bestämmelser. Kollektiv avtalet kan innehålla föreskrifter som ersätter vissa lagregler. Varsel En arbetsgivare som planerar att genomföra uppsägningar ska varsla Arbetsförmedlingen om minst fem arbetstagare berörs. Beroende på hur många anställda som enligt arbetsgivarens planer berörs av uppsägning ska Arbetsförmedlingen varslas viss tid i förväg; Högst 25 anställda berörs Fler än 25 men högst 100 anställda berörs Fler än 100 anställda berörs 2 månader 4 månader 6 månader Som huvudregel får den faktiska verksamhetsförändringen ske tidigast när varseltiden löpt ut. Detta innebär i praktiken att ingen anställd ska lämna sin anställning innan varseltiden och uppsägningstiden löpt ut, vilket alltså innebär att lön ska betalas för hela denna tid. Observera att varsel inte är samma sak som uppsägning. Arbetsgivarens planer kan förändras under varseltiden och att 100 personer varslas behöver inte betyda att samma antal i slutändan sägs upp. Arbetsgivaren måste förhandla Om arbetsgivaren planerar uppsägningar är denne enligt MBL skyldig att förhandla med de lokala fackliga organisationerna innan ett beslut fattas i frågan. Arbetsgivaren ska alltså på eget initiativ begära förhandling i samband med varsel till Arbetsförmedlingen. Vid företag där det inte finns någon lokal facklig företrädare en akademikerförening eller en kontaktperson som kan företräda dig som medlem, kan Juseks ombudsmän förhandla för din räkning och bevaka dina rättigheter. Vilka fackförbund som kallas till förhandling beror på om det finns kollektiv avtal på arbetsplatsen samt på partsförhållandena i detta avtal. 3

4 De fackförbund som är parter i kollektivavtalet kallas till förhandling. Finns inget kollektivavtal överhuvudtaget ska arbetsgivaren kalla samtliga fackförbund som har medlemmar på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att du talar om att du är medlem i Jusek om din arbetsgivare ställer frågan i samband med en verksamhetsförändring. Om Jusek inte är part i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats kallas vi som huvudregel inte till förhandling. Jusek kan dock alltid begära förhandling med arbetsgivaren för att tillvarata dina rättigheter i det enskilda fallet. Vid den lokala förhandlingen ska alla aspekter av företagets verksamhet noga diskuteras och analyseras. Uppsägningar kanske inte är den bästa lösningen varken på kort eller på lång sikt. Alla alternativ till uppsägningar måste utredas. Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet innebär i detta fall att de fackliga organisationerna ska få en reell möjlighet att påverka den planerade förändringen. Arbetsgivaren ska i god tid innan förhandlingen ge skriftlig information till berörda fackförbund om skälen till de planerade uppsägningarna och hur många anställda som avses sägas upp. Enligt MBL har arbetsgivaren också en skyldighet att fortlöpande informera de fackliga organisationerna om hur verksamheten i företaget ut vecklas, detta gäller även företag utan kollektivavtal. Redan på ett tidigt stadium bör därför de fackliga organisationerna ha fått en förvarning om att en förändring i företagets verksamhet eller organisation kan vara på gång. Innebörden av begreppet arbetsbrist För att kunna säga upp arbetstagare måste arbetsgivaren visa att det föreligger saklig grund för uppsägning. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning. Begreppet arbetsbrist är dock inte definierat i lag utan anses omfatta alla de situationer där personliga omständigheter inte läggs till grund för uppsägningen. Arbetsgivarens beslut att avveckla hela eller delar av verksamheten, anlita bemanningsföretag, omorganisera, byta verksamhetsinriktning, förändra verksamheten på grund av lönsamhetsskäl eller helt enkelt att intresse saknas för fortsatt drift är således exempel på situationer som faller under begreppet arbetsbrist. En verksamhet behöver alltså inte vara olönsam för att arbetsbrist ska föreligga och det behöver inte heller saknas arbetsuppgifter. 4

5 Det är viktigt att tala om att du är medlem i Jusek om din arbetsgivare ställer frågan i samband med en verksamhetsförändring. I sammanhanget kan nämnas att en arbetsgivare inte får använda arbetsbrist som grund för en uppsägning av en enskild arbetstagare om den verkliga grunden för uppsägningen är omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet Innan en arbetstagare får sägas upp på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren alltid skyldig att försöka omplacera den som annars riskerar bli övertalig genom verksamhetsförändringen. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren annat arbete hos sig. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren måste göra en grundlig utredning av vilka lediga befattningar som kan vara aktuella för dig. Arbetsgivaren ska undersöka möjligheterna till omplacering inom hela sin verksamhet. Även driftsenheter på annan ort men inom samma bolag kan således komma i fråga. 5

6 Omplaceringserbjudandet ska vara riktat till dig personligen. För att komma i fråga för omplacering ska du ha tillräckliga kvalifikationer för befattningen. Med tillräckliga kvalifikationer menas att du ska ha de allmänna kvalifikationerna i form av utbildning och erfarenhet som behövs för befattningen, du har dock rätt till upplärningstid. Turordningsreglerna Om omplaceringsmöjligheter saknas och övertalighet uppstår på grund av verksamhetsförändringen är arbetsgivaren skyldig att tillämpa turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. Din plats i turordningen bestäms med utgångspunkt i din sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde. Om fortsatt arbete med tillämpning av turordningen bara kan erbjudas Din plats i turordningen bestäms med utgångspunkt i din samman lagda anställningstid hos arbetsgivaren. 6

7 genom omplacering gäller också att du måste ha tillräckliga kvalifikationer för befattningen. Se föregående sida angående begreppet tillräckliga kvalifikationer. Innan turordningen fastställs har arbetsgivare med högst tio anställda rätt att undanta två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Kontakta Juseks medlemsjour för rådgivning. En turordning ska upprättas för varje driftsenhet. Med driftsenhet menas de delar av ett företag som är belägna inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnat område. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal ska en särskild turordning fast ställas för varje avtalsområde. Vanligtvis innebär detta att två tur ordnings listor upprättas; en för tjänstemän och en för arbetare. Har arbetstagaren sin arbetsplats i bostaden ska den inte enbart på grund av detta ses som en separat driftsenhet, utan vid bedömningen i detta av seende ska hänsyn även tas till det organisatoriska sambandet mellan arbetstagaren och huvudarbetsplatsen. En gemensam turordning kan upprättas för en arbetsgivares samtliga driftsenheter på en och samma ort, om ett kollektivavtalsbärande fackförbund begär det. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan de lokala parterna komma överens om avsteg från lagens bestämmelser om turordning, en så kallad avtalsturlista. Syftet är att de lokala parterna ska kunna se till verksamhetens behov av kompetens samt möjligheten att bedriva konkurrenskraftig verksamhet även efter personalminskningen. Om du får information om att en avtalsturlista kan komma att tecknas på din arbetsplats bör du kontakta Jusek för rådgivning. Uppsägning Om varken reglerna om omplacering eller tillämpning av turordningsreglerna leder till att du kan erbjudas fortsatt anställning får uppsägning ske efter avslutade förhandlingar. Uppsägningen ska vara skriftlig och ska som regel lämnas till dig personligen. Observera dock att en muntlig uppsägning är giltig även om formkravet på skriftlighet inte är uppfyllt. 7

8 I uppsägnings beskedet måste arbetsgivaren ange vad du ska göra om du av någon anledning vill ogiltigförklara uppsägningen eller begära skadestånd. Se nedan angående ogiltigförklaring. I uppsägningshandlingen ska också anges om du har företrädesrätt till återanställning. Ogiltigförklaring ska ske inom två veckor Om du har fått en muntlig eller skriftlig uppsägning som du ifrågasätter är det viktigt att du omgående kontaktar Jusek, så att vi kan granska din uppsägning. En uppsägning kan nämligen ogiltigförklaras om den inte är sakligt grundad. Detta innebär att anställningen fortsätter att gälla på samma villkor som tidigare till dess att tvisten är löst. Ogiltigförklaringen måste dock ske inom två veckor från det du mottagit uppsägningsbeskedet och därför är det mycket viktigt att Kontakta Jusek snarast om du misstänker att din uppsägning är felaktig. du inte dröjer med att kontakta Jusek om du misstänker att din uppsägning är felaktig. Om arbetsgivaren bryter mot turordningsreglerna kan dock uppsägningen inte förklaras ogiltig. Däremot kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skade stånd. I vissa fall kan arbetsgivaren också bli skadeståndskyldig om de formella kraven på uppsägningen inte uppfyllts. Uppsägningstid Vilken uppsägningstid du har rätt till framgår av ditt enskilda anställningsavtal, lagen om anställningsskydd eller av kollektivavtal. Om kollektivavtal saknas är lagens regler tvingande. Detta innebär att arbetsgivarens uppsägningstid aldrig kan vara kortare än lagens uppsägningstider. Det är dock tillåtet att komma överens om längre uppsägningstid för din egen uppsägning. Om kollektivavtal saknas och överenskommelse inte träffats om längre uppsägningstid är din uppsägningstid gentemot arbetsgivaren enligt lag alltid en månad. Om anställningsavtalet träffats 1 januari 1997 eller senare så är din arbetsgivares uppsägningstid gentemot dig relaterad till din sammanlagda anställningstid enligt följande; 8

9 Anställningstid Arbetsgivarens uppsägningstid 0 2 år 1 månad 2 4 år 2 månader 4 6 år 3 månader 6 8 år 4 månader 8 10 år 5 månader minst 10 år 6 månader Om anställningsavtalet ingåtts före 1 januari 1997 gäller följande uppsägningstider för din arbetsgivares uppsägningstid gentemot dig; Ålder Arbetsgivarens uppsägningstid 25 år 2 månader 30 år 3 månader 35 år 4 månader 40 år 5 månader 45 år 6 månader Hos arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal kan uppsägningstiderna vara längre för både arbetstagare och arbetsgivare. Uppsägningstiderna varierar inom olika branscher. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist följer till exempel av vissa kollektivavtal att arbetsgivarens uppsägningstid gentemot arbetstagaren förlängs med sex månader om tjänstemannen fyllt 55 år och har minst 10 anställningsår. Kontakta Jusek vid osäkerhet om vilken uppsägningstid som gäller för dig. Uppsagd under föräldraledighet Om du är föräldraledig mammaledig före födsel eller helt föräldraledig med eller utan föräldrapenning och sägs upp på grund av arbetsbrist börjar din uppsägningstid att löpa först när du helt eller delvis återupptar arbetet eller när du skulle ha återupptagit ditt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Uppsagd från tidsbegränsad anställning En av de första åtgärderna som en arbetsgivare ofta vidtar i samband med verksamhetsförändringar som leder till arbetsbrist är att inte erbjuda för 9

10 längd anställning till de arbetstagare som har tidsbegränsade anställningar. Formellt sett är dock detta inte en uppsägning då anställningsavtalet löper ut enligt vad som avtalats. Eftersom tidsbegränsade anställningsavtal träffas för en bestämd tid innehåller avtalet som huvudregel ingen uppsägningstid. Arbetstagare och arbetsgivare är då bundna av anställningsavtalet under avtalstiden och vid en verksamhetsförändring kan detta innebära att konkreta arbetsuppgifter saknas. Arbetsgivaren är då ändå skyldig att betala lön avtalstiden ut. Om ditt tidsbegränsade anställningsavtal innehåller en uppsägningstid kan det dock sägas upp av arbetsgivaren vid arbetsbrist. Individuella avtal Din arbetsgivare kan föreslå att ett individuellt avtal träffas mellan dig och företaget med anledning av en förestående verksamhetsförändring. Skälen till att ett avtal föreslås varierar beroende på situationen i det enskilda fallet. Kontakta alltid Jusek för rådgivning om din arbetsgivare föreslår ett sådant avtal. Under uppsägningstiden Som huvudregel gäller arbetsplikt under uppsägningstiden. Under uppsägningstiden har du givetvis rätt att behålla din lön och andra anställningsförmåner, även om din arbetsgivare arbetsbefriar dig. Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist har du under uppsägningstiden rätt till ledighet med bibehållen lön för att i skälig omfattning gå på anställningsintervjuer, besöka Arbetsförmedlingen och liknande. Arbetsgivaren får inte lägga ut semester under uppsägningstiden om uppsägningstiden är kortare än sex månader. Senast en månad efter anställningens upphörande ska du också få eventuell outnyttjad semester utbetald i form av semesterersättning. Om du arbetsbefriats under uppsägningstiden eller fått ett avgångsvederlag av din arbetsgivare och inte har någon ny anställning bör du omgående anmäla dig på Arbetsförmedlingen även om du har en inkomst för en tid framöver. Anledningen till detta är att du bör skydda din sjukpenning 10

11 Under uppsägningstiden har du givetvis rätt att behålla din lön och andra anställningsförmåner, även om din arbetsgivare arbetsbefriar dig. grundande inkomst, SGI, som annars bara är skyddad under tiden du förvärvs arbetar. Vill du veta mer om detta kontaktar du Försäkringskassan. Inför din sista arbetsdag bör du påminna din arbetsgivare om att fylla i ett arbetsgivarintyg. Intyget behöver du om du ska söka ersättning från a-kassan. Blanketten finns på a-kassans webbplats. Det är också viktigt att begära ett anställningsbetyg innan du lämnar arbetsplatsen. Tänk också på att se över ditt försäkringsskydd och dina pensionslösningar i samband med anställningens upphörande. Betalningen av pensions premier avbryts som huvudregel i samband med anställningens upp hörande. I kollektivavtalen finns ett försäkringsskydd som gäller tre månader efter anställningens upphörande. Du kan läsa mer om detta på PTK:s webbplats. Företrädesrätt till återanställning Du har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där du tidigare varit sysselsatt om din sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren under de tre senaste åren uppgår till mer än tolv månader. Det krävs dock att du har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Företrädes 11

12 Trygghetsrådens uppgift är att ge stöd till företag och anställda vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. rätten gäller under uppsägningstiden och nio månader efter sista anställningsdagen. Du ska själv meddela din arbetsgivare om du önskar göra anspråk på företrädesrätten. Arbetsgivaren är skyldig att beakta personer med företrädesrätt vid nyanställningar. Vi rekommenderar dock att du också själv bevakar vilka tjänster som utlyses under perioden med företrädesrätt. Trygghetsråden En stor del av Juseks medlemmar inom den privata sektorn omfattas genom kollektivavtal av trygghetsrådens verksamhet. Trygghetsrådens uppgift är att ge stöd till företag och anställda vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det är din arbetsgivare som ska anmäla dig till aktuellt trygghetsråd. Stödet till dig som anställd omfattar individuellt personligt stöd och i vissa fall även kompletterande inkomstskydd. Mer information om just ditt trygghetsråd och de förmåner de erbjuder får du via respektive organisations webbplats. 12

13 A-kassa och inkomstförsäkring Som yrkesverksam medlem i Jusek bör du vara medlem i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA. För att få ersättning måste du uppfylla kassans medlems- och arbetsvillkor. Läs mer på Vill du söka ersättning från a-kassan ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen efter anställningens upphörande. Se AEA:s webbplats om du vill veta mer om ersättnings reglerna för a-kassan och om hur du anmäler dig. Som yrkesverksam medlem i Jusek ingår också en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Du kan få ersättning från inkomstförsäkringen vid arbetslöshet förutsatt att du varit medlem i förbundet i minst 18 månader innan arbetslösheten och uppfyller villkoren för ersättning från a-kassan. Inkomstförsäkringen ersätter 80 procent av den a-kassegrundande in komsten upp till kronor under 120 arbetsdagar. Du kan också teckna en frivillig tilläggsförsäkring som förlänger tiden med inkomstförsäkring. Se Juseks inkomstförsäkrings webbplats för mer information om ersättningsreglerna. Efter uppsägningen Vår erfarenhet är att en mycket stor del av de medlemmar som sagts upp på grund av arbetsbrist klarar sig bra. För många har uppsägningen blivit startskottet till en förändring i yrkeslivet som ofta varit positiv. Jusek kan bistå dig även under denna fas och ge stöd och hjälp som förbättrar din situation. Det är viktigt att du, om du blir uppsagd, använder din uppsägningstid på bästa sätt för att hitta ett nytt arbete. Sök nya jobb aktivt, utnyttja dina nätverk och utveckla din kompetens. Fundera också över om möjligheten att starta eget eller ta korttidsjobb kan vara något för dig. Du är alltid välkommen att kontakta Jusek om du har frågor kring jobbsökande, karriär och dina villkor på arbetsmarknaden. 13

14 Checklista Sök kontakt med ditt lokala fackliga ombud eller Jusek om du får information om att din arbetsgivare planerar en verksamhetsförändring. Får du en uppsägning i handen utan föregående information eller förhandlingar, kontakta omgående Jusek. Kontrollera att Jusek och a-kassan har aktuella medlemsuppgifter om dig och att avgifterna är betalda. Förebered dig inför eventuella omplacerings- eller turordningsdiskussioner genom att uppdatera din CV och se till att din arbetsgivare har aktuell information om dina kvalifikationer. Förslag till skriftliga överenskommelser bör du alltid stämma av med Jusek innan du skriver under. Påbörja ditt arbetssökande så snart som möjligt om du misstänker att din anställning kan komma att sägas upp. Ta kontakt med trygghetsråd och Arbetsförmedlingen så snart du fått uppsägningen, vänta inte tills uppsägningstiden är slut. Anmäl till din arbetsgivare om du är intresserad av att utnyttja företrädes rätten till återanställning. Anmäl dig omgående på Arbetsförmedlingen för att inte riskera din SGI. Se till att få arbetsgivarintyg och eventuellt anställningsbetyg från din arbetsgivare innan du lämnar arbetsplatsen. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen efter uppsägningstidens slut om du vill söka ersättning från a-kassan. Arbetsgivarintyget ska skickas till a-kassan. Inkomstförsäkringen får uppgifter från a-kassan och kontaktar dig med automatik om du har rätt till er s ät t n i n g. Kontrollera att rätt slutlön och semesterersättning betalas ut av din arbetsgivare. 14

15 Om återanställning är ett alternativ, bevaka din företrädesrätt. Anmäl till Juseks medlemsregister om du är arbetssökande, du betalar då en lägre avgift. Se över ditt försäkringsskydd och dina pensionslösningar. När du får ett erbjudande om ny anställning, kontakta Jusek för rådgivning kring anställningsvillkor och lönestatistik. Kom ihåg att kontakta Juseks medlemsregister för att anmäla dig som yrkesverksam. Kontaktlista Jusek Telefon Juseks inkomstförsäkring Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Telefon Arbetsförmedlingen PTK pension & försäkringsfrågor Trygghetsrådet TRR Trygghetsrådet TRS Trygghetsrådet Fastigo Försäkringskassan 15

16 Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka medlemmar och är ett av de största förbun den för akademiker i Sverige. Jusek. Box 5167, Stockholm Tel E-post Fotoskrift AB T ex Lenanders

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Denna broschyr är framtagen för att ge dig som medlem i något av Saco-S 22 medlems förbund en presentation

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning

Råd och tips vid varsel och uppsägning Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 5 Kollektivavtal din hjälp på vägen 12 Inkomstförsäkring en medlemsförmån 18 A-kassa 20 2 I tider av varsel och uppsägningar

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Den 8 januari fastställde avdelningsstyrelsen förhandlingsstrukturen som Vision Stockholms stad

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

1. Så börjar processen vid arbetsbrist

1. Så börjar processen vid arbetsbrist 1. Så börjar processen vid arbetsbrist I en arbetsbristsituation är det viktigt att den lokala klubben kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar. Processen börjar då arbetsgivaren

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar 2010-03-30 Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar Från flera håll har en skriftlig information om tillvägagångssättet vid driftsinskränkningar efterfrågats och med anledning av detta

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist Uppsägning på grund av arbetsbrist Att bli uppsagd är oftast en jobbig upplevelse. I denna broschyr försöker vi kortfattat svara på vanliga frågor som dyker upp när man blir varslad eller uppsagd. Om man

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Ett nytt avtal kring Tidig Lokal Omställning (TLO-KL) och nya turordningsregler

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar.

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar. Facklig ordlista och förkortningsförklaring AEA AHT Ajournera Akademikeralliansen Akademikerförening Arbetsbrist Avtalsperiod Avtalslöst tillstånd Avtalsturlista Bifalla Bordläggning Centrala avtal Dispositiv

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Arbetsrätt inom konsultbranschen

Arbetsrätt inom konsultbranschen Arbetsrätt inom konsultbranschen på Luleå 27 oktober 2016 Almegas sju förbund på Vi finns nära dig Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Stockholm Örebro Linköping på Göteborg Växjö Malmö Vi som arbetar i Norr

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2013-09-17 1 (11) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (11) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef LULEÅ KOMMUN 1 (10) LULEÅ KOMMUN 2 (10) Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Arbetsgivarens ansvar 3 Roller vid arbete med övertalighet 3 Förvaltningen 3 och arbetsledare 3 Medarbetare 4 4 centralt

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer