Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företrädaren & Arbetsbrist Handledning"

Transkript

1 Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1

2 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden 13 Efter uppsägningen 14 Bilaga 1: 16 Checklista vid förhandling om organisationsförändring Bilaga 2: 17 Checklista vid förhandling om uppsägningar Bilaga 3: 18 Checklista vid förhandling om turordning FÖRKORTNINGAR LAS Lagen om anställningsskydd MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet FML Förtroendemannalagen 2 Ledarna januari 2011

3 Denna handledning är framtagen för dig som är lokal företrädare i Ledarna. Den ger dig en överblick av vad som händer när det uppstår arbetsbrist på din arbetsplats. Den ger dig även tips och råd om hur du hanterar den uppkomna arbetsbristen. Handledningen bygger i huvudsak på lagreglerna i Medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd. Dessutom behöver du ha kännedom om bestämmelserna i tillämpliga kollektivavtal såsom lokala avtal, bransch-, utvecklings- och omställnings avtal. Inom staten, kommunerna och landstinget gäller delvis andra regler. Ring gärna Ledarnas servicecenter eller skicka e-post till om du är osäker och har frågor. 3

4 Information om verksamhetens utveckling MBL Skyldighet att informera enligt Medbestämmandelagen Förhoppningsvis har arbetstagarorganisationen fått signaler om att förändringar är på gång innan förhandlingar om arbetsbrist påbörjas. Arbetsgivaren ska på eget initiativ fortlöpande informera om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt samt riktlinjerna för personalpolitiken, viktigare förändringar av driftsoch arbets förhållanden samt framtida rationaliseringar. Det ingår i arbetsgivarens skyldighet att informera om produktionsteknik, organisation, planering och ut veckling. Informationsskyldigheten omfattar inte bara uppgifter för att bedöma framtiden. Den handlar också om att informera om uppgifter som hänför sig till det som varit och till det aktuella dagsläget. Arbetsgivarens informationsskyldighet gäller mot de arbetstagarorganisationer som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls, ska hon fullgöra sin informationsskyldighet mot de fackliga organisationer som har medlemmar hos arbetsgivaren. Tidpunkten för information Den fortlöpande informationen ska lämnas så snart det kan ske. Skyldigheten uppstår tidigt, vilket är nödvändigt för att medinflytandet ska bli meningsfullt och effektivt. Handlingar och kopior Arbetsgivarens informationsskyldighet omfattar även att ge arbetstagar orga ni sa tionen tillfälle att granska böcker och andra handlingar som rör arbetsgivarens verksamhet. Det kan till exempel vara fråga om analyser och utredningar samt underlaget för dessa som till exempel statistik, protokoll och avtal. Upplysningar ska lämnas i den omfattning som arbets tagarorganisationen behöver för att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Av samma skäl ska arbetsgivaren på begäran och inom rimliga gränser förse arbetstagarorganisationen med kopior av handlingar och hjälpa organisationen med utredningar, prognoser och bearbetningar av befintligt material. Arbetstagarkonsult Inför förändringar som har väsentlig betydelse för företagets ekonomi och för de anställdas sysselsättning har de lokala fackliga organisationerna rätt att anlita en arbetstagarkonsult. Syftet är att ge organisationerna möjlighet att analysera faktaunderlag och ta ställning till de frågor som förändringarna gäller. Arbetstagarkonsulten kan vara en utomstående expert eller en anställd i företaget, som ges ett särskilt uppdrag och ersätts av arbetsgivaren. Innan de fackliga organisationerna anlitar en arbetstagarkonsult ska frågan förhandlas med arbetsgivaren. 4

5 Editionsplikt För det fall någon av parterna under en förhandling hänvisar till en skriftlig handling har motparten rätt att se den om hon begär det. Tystnadsplikt Du som företrädare har ingen tystnadsplikt, och avgör själv vilka du kan diskutera information med. Information som en företrädare får bör dock alltid behandlas med gott omdöme och försiktighet. Vid förhandlingar enligt Medbestämmandelagen kan arbetsgivaren begära förhandlingar om tystnadsplikt som ett villkor för att lämna viss information, till exempel om arbetsgivarens affärsför hållanden eller ekonomiska förhållanden i övrigt, interna förhållanden inom arbetsmarknadens organisationer, enskilda ekonomiska eller personliga omständigheter. Förhandlingen om tystnadsplikt kan gälla om det överhuvudtaget ska vara tystnadsplikt eller hur långt informationen får föras vidare och om tystnadsplikten ska upphöra efter viss tid. Oavsett tystnadsplikt får den lokala företrädaren alltid informera ledamöter i klubbstyrelsen. Klubbstyrelsen har då också tystnadsplikt och får inte föra informationen vidare. Koncernförhållande När det gäller ett företag som ingår i en koncern omfattar rätten till information de uppgifter och material som det egna företaget har tillgängligt och som belyser förhållandena inom koncernen. Men det krävs att uppgifterna och materialet har betydelse för arbetstagarorganisationens medinflytande på den egna arbetsplatsen. 5

6 Förhandling om förändring av verksamhet MBL Skyldighet att förhandla enligt MBL En förhandling om förändring av verksamhet enligt MBL behöver inte föregås av en informationsförhandling, utan arbetsgivaren kan istället inleda förhandlingen med att informera. Förhandlingsskyldigheten är vid och gäller då arbetsgivaren ska genomföra viktigare för ändringar av verksamheten och före viktigare beslut som rör individuella arbetstagares arbets- eller anställningsförhållande, till exempel åtgärder som leder till arbetsbrist och eventuellt uppsägningar. Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gäller i förhållande till de arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren har ett kollektivavtalsförhållande med. Tanken med förhandlingsskyldigheten är att arbetstagarorganisationer ska få inflytande över beslut som ligger inom området för arbetsgivarens ensidiga beslutanderätt. Under förhandlingen kan arbetstagar organisationerna komma med förslag och alternativa lösningar till det som arbetsgivaren planerar att besluta om. Det innebär inte att arbetstagarorganisationerna kan hindra arbetsgivaren att fatta och verkställa det planerade beslutet. Koncernförhållande I en koncern kan ett dotterföretag ha förhandlingsskyldighet innan moderföretaget fattar beslut. Dotterföretaget kan inte kringgå sina skyldigheter enligt MBL genom att invända att det reella beslutet fattas på annat håll. Det kan till exempel vara fråga om att moderföretaget planerar att lägga ned viss verksamhet i ett dotterföretag. Koncernledningen har ett indirekt ansvar för att förhandlingsskyldigheten iakttas i ett dotterföretag. Ansvaret ligger i att dotterföretaget kan drabbas av skadeståndsskyldighet om inte koncernledningen bereder dotterföretagets ledning tillfälle att förhandla. Skyldighet att förhandla Arbetsgivaren ska ta initiativ till förhandling i god tid före beslutet. Förhandlingen ska genomföras så att den blir ett naturligt och effektivt led i beslutsprocessen hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska till exempel begära förhandling redan när en förändring av verksamheten övervägs och inte bara inför ett beslut om uppsägningar. Undantag från förhandlingsskyldigheten Om det föreligger synnerliga skäl behöver inte arbetsgivaren förhandla innan hon fattar och verkställer ett beslut. Undantaget befriar inte arbetsgivaren från att förhandla, utan bara att skjuta upp förhandlingen. Arbetsgivaren ska ändå förhandla så snart som möjligt. Vad som är synnerliga skäl måste avgöras från fall till fall. Det handlar om en restriktiv bedömning och kan vara akuta situationer som risker på arbetsplatsen eller då arbetsgivaren skulle lida stor ekonomisk skada om 6

7 beslutet skjuts upp. Att arbetsgivaren har tidsbrist är oftast inte en ursäkt. Arbetsgivaren ska planera sin verksamhet så att tidsbrist inte uppstår. Förhandlingsframställan Arbetsgivaren ska lämna kopior av de varsel som lämnats till Arbetsförmedlingen och i god tid skriftligen underrätta den fackliga organisationen om följande: 7

8 skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som är tänkta att sägas upp och vilka kate gorier de tillhör, antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör, när det är tänkt att säga upp arbetstagarna och beräkningsmetod för eventuella ersättningar utöver lag och avtal. Vid förhandlingen Som företrädare är du skyldig att inställa dig vid förhandlingen. Lägg då fram ett alternativt förslag till lösning av problemet, om du inte håller med arbetsgivaren, och motivera ditt förslag. Förhandlingen kan alltid ajourneras, men inom rimliga tidsgränser och till dess att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet :1 AFS Konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen När arbetsgivaren planerar ändringar i verksamheten ska hon göra en bedömning om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas, en sk. konsekvensanalys. En sådan riskbedömning ska vara skriftlig. Genom att efterfråga en riskbedömning vid MBLförhandlingen om arbetsbrist är det möjligt att tidigt få fram riskerna, så att negativa följder kan förebyggas och positiva effekter kan uppmärksammas. Varsel om uppsägningar Det är arbetsgivarens ansvar att varsla Arbetsförmedlingen när minst fem arbetstagare berörs av en driftsinskränkning. Hur lång tid i förväg varslet ska lämnas innan uppsägningarna genomförs beror på hur många som ska sägas upp. Arbetsgivare utan kollektivavtal En kollektivavtalslös arbetsgivare är förhandlingsskyldig mot alla berörda arbetstagarorganisationer vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 6 LAS Särskilda regler vid övergång av verksamhet Om arbetsgivaren ska överlåta en del av eller hela verksamheten ska både den säljande och den köpande arbetsgivaren informera och förhandla enligt MBL. Vid verksamhetsövergångar kan arbetsbrist uppstå. Verksamhetsövergången i sig är inte saklig grund för uppsägning. Detta hindrar dock inte att uppsägningar sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Reglerna om övergång gäller inte då verksamheten överlåts i samband med att arbetsgivaren har gått i konkurs. Vid en övergång av verksamhet följer arbetstagaren automatiskt med till den nya arbetsgivaren. Men arbetstagaren har rätt att stanna kvar hos sin gamla arbetsgivare. Om arbetstagaren stannar kvar riskerar hon att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. 8

9 Förhandling om uppsägningar Protokolltips vid förhandling Förhandlingsprotokoll ska upprättas och krav ställas på att arbetsgivarens och den fackliga organisationens uppgifter så långt som möjligt dokumenteras. Försök komma överens om att förhandlingen är avslutad först när protokollet är justerat. Kontrollera att uppgifter som tid, plats och parter är riktiga. Kontrollera uppgifterna och formuleringarna i protokollet så att de stämmer med vad som sagts vid förhandlingen. Begär rättelse eller skriv en protokollsanmärkning när protokollet inte återspeglar vad som sagts vid förhandlingen. Arbetsbrist Då MBL-förhandlingen om verksamheten är klar, är det dags att konstatera om det föreligger en övertalighet i organisationen med arbetsbrist som följd. Det är arbetsgivaren som måste visa att hon har arbetsbrist och att det därför föreligger saklig grund enligt Lagen om anställningsskydd att säga upp arbetstagare. När arbetsgivaren lägger ned hela eller delar av en verksamhet eller genomför en driftinskränkning är uppsägningar en naturlig följd. Men det får inte vara fråga om fingerad arbetsbrist, det vill säga att uppsägningen i själva verket grundas på förhållanden som är relaterad till arbetstagaren personligen. Tänk på att vara särskilt uppmärksam på detta när endast en tjänst ska dras in. 7 LAS Omplaceringsutredning Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp arbetstagaren om hon kan omplaceras. Innan uppsägning sker ska arbetsgivaren därför försöka omplacera arbetstagaren till en ledig tjänst vid någon av arbetsgivarens samtliga driftsenheter. Arbetstagaren har rätt till en sedvanlig upplärningstid när det gäller bedömningen av om hon har tillräckliga kvalifikationer för arbete efter omplacering. Omplaceringserbjudanden ska vara skäliga och riktas till medlemmar och inte bara till den lokala företrädaren. Det föreligger däremot ingen skyldighet för arbetsgivaren att skapa en tjänst. Inget förhindrar där emot en sådan förhandlingslösning. I nästa steg, om det inte finns några lediga tjänster, ska omplacering på grund av turordningsreglerna ske. Detta leder vanligtvis till att flera arbetstagare erbjuds andra befattningar än sina befintliga. Turordning vid uppsägning Arbetsgivaren ska enligt LAS upprätta en turordningslista när arbetstagare ska sägas upp på grund av arbetsbrist. Arbetstagarnas inbördes ordning i en turordningslista bygger på principen sist in först ut, där arbetstagarens plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Arbetstagare med kortare anställningstid ska sägas upp före arbetstagare med längre anställningstid. Även anställningstid hos andra företag inom samma koncern kan i vissa fall räknas med. För rätt till fortsatt anställning krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som finns hos arbetsgivaren. 22 LAS 9

10 En turordningslista som upprättas enligt LAS princip om sist in först ut kallas lagturlista. Genom kollektivavtal går det att göra avsteg från principen sist in först ut och istället upprätta en turordningslista enligt vad arbetsgivaren och den fackliga organisationen skriftligen kommer överens om, en så kallad avtalsturlista. Detta är inget som den fackliga organisationen behöver gå med på, utan tecknas vanligen då arbetsgivaren är beredd att ge fördelaktiga villkor till dem som sägs upp. Det är den fackliga organisationen som tecknar listan för medlemmarna, och medlemmarna blir bundna av vad facket beslutar. Detta lägger ett stort ansvar på den fackliga organisationen att ta reda på vad medlemmarna vill och företräda deras intressen på bästa sätt. En avtalsturlista är bindande och innebär att den uppsagda inte kan få sin sak prövad i domstol. En avtalsturlista får inte vara diskriminerande mot någon arbetstagare enligt Diskrimineringslagen. Frågor rörande lag- och avtalsturlistor ska MBL-förhandlas. Normalt sker det efter att omorganisationen eller nedläggningen är färdigförhandlad och möjliga omplaceringar är klara. Turordningskretsar Om arbetsgivaren har flera driftsenheter ska en turordningslista göras för varje driftsenhet. Man talar då om olika turordningskretsar. Med driftsenhet menas en sådan del av ett företag som ligger inom ett och samma inhägnade område, det vill säga en fabrik, butik, restaurant. Inom varje driftsenhet ska man sedan upprätta en särskild turordningslista för varje kollektivavtalsområde, det vill säga en lista för tjänstemän och en för kollektivanställda. Turordningskretsen kommer därefter att omfatta alla arbetstagare inom driftsenheten som arbetar inom samma kollektivavtalsområde. Om det inte finns något kollektivavtal alls på arbetsplatsen omfattar turordningskretsen alla arbetstagarna inom driftsenheten. Turordningskretsen för Ledarnas medlemmar omfattar som regel hela tjänstemannaområdet och inte enbart ledare. Arbetstagare som har företagsledande ställning omfattas inte av LAS och ska därför inte föras upp på en turordningslista. Arbetstagare med tidsbegränsade anställningar ska inte föras upp på en turordningslista. En facklig förtroendeman kan undantas från turordningen och ha företräde till fortsatt anställning om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och som beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren kan ha ett särskilt skydd. Arbetsgivare med högst 10 anställda får undanta två personer från turordningen som har rätt till fortsatt anställning. Att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad innebär inte automatiskt att det är en egen driftsenhet och därmed en egen turordningslista. Den fackliga organisationen som har kollektivavtal med arbetsgivaren kan begära att alla arbetstagare som arbetar inom avtalsområdet på samtliga driftsenheter på orten ska ingå i samma turordningskrets. 10

11 Brott mot turordningsreglerna Om arbetsgivaren väljer att säga upp någon i strid med turordningsreglerna, kan arbetstagaren gå vidare till central förhandling och därefter stämma arbetsgivaren för brott mot turordningsreglerna. Ett exempel på detta kan vara då arbetsgivaren gör en annan bedömning än den fackliga organisationen när det gäller medarbetares kvalifikationer för olika befattningar. Att begära central förhandling och stämma arbetsgivaren är endast möjligt om man inte skrivit på någon avtalsturlista. Uppsägningar som sker i strid med turordningsreglerna kan inte ogiltigförklaras, utan medför endast skadeståndsskyldighet. Turordningsfrågor är svåra att hantera. Du bör därför ta kontakt med Ledarnas servicecenter om du är osäker och har frågor. 11

12 Uppsägningen 10 LAS Formerna för uppsägning Uppsägningen ska vara skriftlig och överlämnas från arbetsgivaren till arbetstagaren personligen. I vissa fall är det tillräckligt att uppsägningen sänds i ett rekommenderat brev. I uppsägningen ska det stå när och vad arbetstagaren ska göra om hon vill ogiltigförklara uppsägningen eller begära skadestånd för en uppsägning som hon anser är felaktig. Det ska också stå om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte och att det krävs en anmälan om detta. Har arbetsgivaren sagt upp en arbetstagare utan att iaktta dessa krav blir uppsägningen inte ogiltig, men arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig. Dessutom kan vissa frister inom vilka arbetstagaren kan agera förlängas. 12

13 Under uppsägningen Lön En uppsagd arbetstagare har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner. Detta gäller även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare LAS Avräkning av inkomster Arbetsgivaren kan bestämma att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden. Om arbetstagaren är arbetsbefriad får arbetsgivaren avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid förvärvat i en annan anställning eller uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning från uppsägningslönen. Däremot kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att en avräkning inte ska göras och att arbetstagaren får ta anställning hos en konkurrent eller bedriva konkurrerande verksamhet. En sådan överenskommelse ska upprättas skriftligen. Även om arbetstagaren är arbetsbefriad under uppsägningstiden så är hon fortfarande anställd. Så länge arbetstagaren är anställd har hon en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren som innebär till exempel att hon inte får börja arbeta hos en konkurrent eller bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Semester Arbetsgivaren får inte lägga ut semesterledighet under uppsägningstiden utan arbetstagarens medgivande. Om uppsägningstiden är längre än sex månader får arbetsgivaren lägga ut semester på den del som överstiger sex månader. 19 Semesterlagen Arbeta på samma ort En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under uppsägningstiden. Det gäller om arbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete skulle försämras. Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna förmåner för att besöka arbetsförmedling eller på annat sätt söka arbete. 13

14 Efter uppsägning Trygghetsrådet När en arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist kan hon få stöd från Trygg hetsrådet eller annan liknande organisation. Trygghetsrådet är en stiftelse som har sin grund i ett kollektivavtal som kallas omställningsavtalet. Redan under uppsägningstiden kan arbetstagaren ta del av Trygghetsrådets tjänster. Uppsagda arbetstagare kan få avgångsersättning eller omställningsstöd. Omställningsstöd innebär att Trygghetsrådet på olika sätt hjälper den upp sagda att få ett nytt arbete. Det kan innebära att man får personlig vägledning, utbildning och ekonomisk ersättning. Trygghetsrådet har också information och seminarier för både chefer och ledare samt fackliga företrädare när det gäller att hantera förändringar i samband med arbetsbrist. För att få stöd krävs att en ansökan görs till Trygghetsrådet. Både arbetstagaren och arbetsgivaren ska sända in en ansökan. Trygghetsrådet har ansökningsformulär på Ansökan måste ha gjorts inom två år från avgångstidpunkten för att stöd ska kunna beviljas. Andra ersättningar och stöd När anställningen upphört ska arbetstagaren genast anmäla sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen och ta kontakt med a-kassan. Samtidigt bör medlem i Ledarna ta kontakt med Bliwa försäkring för att aktivera Ledarnas inkomstförsäkring. Ibland finns även andra ersättningar från arbetsgivaren. 25 LAS Företrädesrätt till återanställning Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren har nyanställningsbehov. Företrädesrätt till återanställning gäller även för arbetstagare som varit anställda för begränsad tid. För att ha företrädesrätt till återanställning ska en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Säsongsanställda måste ha varit anställda hos arbetsgivaren sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren. Arbetstagaren har företrädesrätt endast inom den driftsenhet och inom det avtalsområde där arbetstagaren varit sysselsatt. Finns fler driftsenheter på samma ort inom samma avtalsområde kan klubben begära att företrädesrätten ska gälla samtliga driftsenheter. Begäran ska ske senast när arbetsgivaren avser att nyanställa och är skyldig att förhandla. Det krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de aktuella arbetsuppgifterna för att kunna göra sin företrädesrätt gällande. Den som uppnått pensionsålder förlorar sin företrädesrätt. 14

15 Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och under nio månader från den dag då anställningen upphörde. Arbetstagaren måste också anmäla till arbetsgivaren att hon gör anspråk på sin företrädesrätt till återanställning. Klubben kan också göra en anmälan för alla som blir uppsagda. Detta ska göras innan anställningen upphört. Turordning till återanställning Om flera arbetstagare har gjort anmälan om företrädesrätt så är det anställningstidens längd som skiljer dem åt. Om arbetstagarna har lika lång anställningstid så är det åldern. Övergång av verksamhet Om arbetsgivaren sålt verksamheten efter att arbetstagaren lämnat den gäller företrädesrätt till återanställning mot den nya arbetsgivaren. Det gäller även om den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs. Företrädesrätt för deltidsanställda För deltidsanställda gäller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad till högst heltid. Före trädesrätten till högre sysselsättningsgrad gäller även för en tidsbegränsad deltidsanställning. Har arbetsgivaren flera driftsenheter gäller företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid. Den här typen av företrädesrätt är inte begränsad till kollektivavtalsområde. Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad har företräde framför företrädesrätt till återanställning. En omplacering som ska göras innan en arbetstagare sägs upp har företräde framför företrädesrätt till högre sysselsättning. 15

16 Bilaga 1 Checklista vid förhandling om organisationsförändring Kontrollera om det finns särskilda regler för uppsägningar i din branschs avtal om allmänna anställningsvillkor eller i lokala kollektivavtal. Se efter om det finns behov och möjlighet att kalla in en arbetstagarkonsult som hjälper till med att granska företagets ekonomi och förslag till ny organisation. Den som blir arbetslös på grund av arbetsbrist kan få del av Trygghetsrådets tjänster och även ekonomisk ersättning. Kontakta dem för information om detta. Om ni har arbetstagarledamöter i bolagsstyrelsen, håll kontinuerlig kontakt för att få aktuell information. Efterfråga organisationsplan och noggranna befattningsbeskrivningar för den nya organisationen. Tänk på att befattningsbeskrivningarna redan i detta läge kan avgöra vem som senare blir uppsagd. Granska därför kraven i befattningsbeskrivningarna och ifrågasätt sådant som tycks orimligt. Begär att få del av arbetsmiljökonsekvensbedömningen. Samråd med skyddsombudet i frågor kring arbetsmiljökonsekvenser av verksamhetsförändringarna. Efterfråga en tidsplan för införandet av den nya organisationen och uppsägningarna. Efterfråga en noggrann bedömning av möjligheterna att lösa problemet med övertalig het. Kanske finns andra lösningar än uppsägning? Ta fram motiverat alternativ till arbetsgivarens förslag, till exempel alternativa besparingar. Begär aktuell förteckning från arbetsgivaren med anställdas namn, befattning, kompetens och anställningsår. Om man inte kommer överens kan förhandlingen avslutas i oenighet. Innan ni meddelar något sådant till arbetsgivaren, kontakta Ledarnas servicecenter för att överväga om central förhandling ska begäras. Kontrollera gällande tidsfrister. Ha kontinuerlig kontakt med de medlemmar på arbetsplatsen som du företräder för att informera om situationen. 16

17 Bilaga 2 Checklista vid förhandling om uppsägningar Förhandla den nya organisationen innan förhandling sker om vilka arbetstagare som måste sägas upp. Begär en omplaceringsutredning från arbetsgivaren innan uppsägning. Det finns inget krav på att den ska vara skriftlig. Om det finns en skriftlig utredning, begär att få en kopia av den. Efterfråga om motivering till varför en arbetstagare inte har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst. Ta reda på om omställningsavtalet och lokala trygghetsöverens kom melser innehåller regler om utbildning, omplacering och/eller personalpool inom koncernen. Ta reda på arbetsgivarens inställning vad gäller till exempel uppsägningstider, arbetsbefrielse, avräkningsfrihet för andra inkomster under uppsägningstiden, avgångsvederlag, utbildningsmöjligheter, personaldatorer och förmånsbilar etcetera. Håll isär när du som lokal företrädare förhandlar för enskild medlem eller för klubben. Försök komma överens om att arbetsgivaren ställer resurser till förfogande så att företagshälsan vid behov kan arbeta med krishantering. Informera den som sagts upp om att hon omedelbart skriftligen ska anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning till sin arbetsgivare, senast sista anställningsdatum. Begär att företrädesrätten för uppsagda medlemmar ska gälla samtliga drifts enheter hos arbetsgivaren. Detta ska göras senast vid förhandlingen om nyanställning av en annan arbetstagare än den som har företrädesrätt. Informera medlemmarna som du företräder. Det är dock arbetsgivarens ansvar att ge besked om uppsägning. 17

18 Bilaga 3 Checklista vid förhandling om turordning Begär en LAS-lista för uppsägning enligt principen sist in först ut, med namn, befattning och anställningstid. Begär uppgifter om anställningstid hos annat bolag inom koncernen, hos annan arbetsgivare före en verksamhetsövergång och vid byte av anställning i samband med konkurs. Klubben kan senast vid förhandling om uppsägningar begära att LASlistan ska omfatta samtliga driftsenheter på orten. Klubb som ingår i PTK-L-samarbete kan kräva egen turordning. Klubben kan vid förhandling i medlemmarnas ställe anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning. Överväg och diskutera noga med berörda medlemmar eventuella avsteg från turordningsreglerna, en så kallad avtalsturlista. Detta bör hanteras med stor försiktighet och endast efter kontakt med Ledarnas kansli. En avtalsturlista kan drabba våra medlemmar negativt. Förhandla fram avgångsvederlag, avtalspension eller annan ekonomisk kompensation till den/de som skulle fått stanna enligt lagturlistan, innan avtalsturlista träffas. Träffa aldrig en avtalsturlista in blanco utan någon diskussion vare sig om personer eller ekonomisk ersättning. En sådan avtalsturlista kan vara ogiltig. Kom överens med arbetsgivaren om hur information ska förmedlas till arbetstagare/medlem så att missförstånd förebyggs. Använd Trygghetsrådet för individuellt stöd till medlemmar. Inför eventuella uppgörelser: utred om a-kassans karensregler påverkas. Kom ihåg att yrka både allmänt och ekonomiskt skadestånd vid förhandling om turordningsbrott. Något bestämt belopp behöver inte anges. Iaktta försiktighet när det gäller att i protokoll skriva in att lagturlista tillämpas. Det är en otydlig formulering som kan medföra att arbetsgivaren hävdar att en avtalsturlista i själva verket har träffats. Konstatera hellre i protokollet att klubben utgår ifrån att arbetsgivaren följer LAS bestämmelser, eller skriv under den lista som ni är överens om. Frångår arbetsgivaren sedan denna lista finns möjlighet att stämma arbetsgivaren för brott mot turordningsreglerna. Vid misstanke om turordningsbrott kontakta Ledarnas servicecenter. 18

19 19

20 Denna handledning är framtagen för dig som är lokal företrädare i Ledarna. Den ger dig en överblick av vad som händer när det uppstår arbetsbrist på din arbetsplats. Den ger dig även tips och råd om hur du hanterar den uppkomna arbetsbristen. 20 Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter: Januari 2011

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar 2010-03-30 Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar Från flera håll har en skriftlig information om tillvägagångssättet vid driftsinskränkningar efterfrågats och med anledning av detta

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Åtgärder. vid. driftsinskränkning

Åtgärder. vid. driftsinskränkning Åtgärder vid driftsinskränkning Checklista - Kommentarer Januari 2013 2 FÖRORD Denna skrift ger vägledning när det gäller de åtgärder företaget ska vidta när personalstyrkan måste minskas därför att driften

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Företrädaren & Förhandling

Företrädaren & Förhandling Företrädaren & Förhandling 1 INNEHÅLL Ditt förhandlingsmandat 5 Kollektivavtalet är grunden 7 Hur ska jag förhandla? 8 Före förhandling 15 Under förhandling 16 Efter förhandling 20 Exempel på förhandlingssituationer

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST PERSONALENHETEN PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST Tommy Christensen, Personalenheten Karoline Axelson, Områdeskansliet för administrativt stöd PM: 2014-12-18 Verksamhetsförändring,

Läs mer

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist C h e c k l i s t a Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist September 2013 2 FÖRORD Denna skrift ger vägledning rörande vilka olika åtgärder företaget ska vidta i en driftsinskränkningssituation.

Läs mer

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR Riktlinjer vid Personalförändringar för Orsa kommun Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-01-19, 6 Inledning Att arbeta med förändring av verksamhet kan påverka

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Byggnads policy för ökad anställningstrygghet

Byggnads policy för ökad anställningstrygghet Byggnads policy för ökad anställningstrygghet Rätten till en trygg anställning Rätten till en trygg och säker anställning är en högt prioriterad fråga för Byggnads. Byggbranschen präglas av återkommande

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5 2 Anställning

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan

Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan 2005-05-24 Reviderad 2007-01-01 2010-10-20 Överenskommelse Förhandlingsprotokoll Ärende Överenskommelse om ändring av Omställningsavtalet Tid 2010-11-24

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Dammsugaren. att arbeta aktivt med tjänstefördelningen

Dammsugaren. att arbeta aktivt med tjänstefördelningen Dammsugaren att arbeta aktivt med tjänstefördelningen Vid tjänstefördelning blir det allt vanligare att andra omständigheter än de anställda lärarnas utbildning, behörighet och legitimation tillåts bli

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling Innehåll Personalavveckling... 3 Arbetsbrist... 3 Uppsägning på grund av personliga skäl... 4 Uppsägningsbesked... 4 Fullföljdshänvisning... 5 Tvåmånadersregeln... 5 Varning

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Denna broschyr är framtagen för att ge dig som medlem i något av Saco-S 22 medlems förbund en presentation

Läs mer

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg Småföretag, anställningsskydd och tillväxt Kerstin Ahlberg Anställningsskyddsregler som hinder för tillväxt Regler som försvårar företagens möjligheter att variera arbetskraftens storlek, t ex regler om

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Gjorde undantagsregeln skillnad?

Gjorde undantagsregeln skillnad? Gjorde undantagsregeln skillnad? nr 5 2009 årgång 37 Möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från regeln sist in, först ut har givit få mätbara resultat. Små företag anställde

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist Uppsägning på grund av arbetsbrist Att bli uppsagd är oftast en jobbig upplevelse. I denna broschyr försöker vi kortfattat svara på vanliga frågor som dyker upp när man blir varslad eller uppsagd. Om man

Läs mer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UNDERLAG TILL ARBETSORDNING FÖR BESLUT INOM HR-OMRÅDET tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

ANSÖKAN. om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa

ANSÖKAN. om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa ANSÖKAN om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa ALLMÄNT OM TRYGGHETSRÅDET TRS Uppgiften för Trygghetsrådet TRS är att: underlätta

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Personalutskottet Akten

Protokollsutdrag dokument till Personalutskottet Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-11-18 LS-LED08-630 150 Ansvar, roller och rutiner vid personalomställning på grund av verksamhetsförändring i Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsens

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Carin Ulander-Wdnman IUSTUS FÔRLAG Innehâll Fôrkortningar 15 DEL I INLEDNING OCH BAKGRUND 17 1 Inledning 19 1.1 Âmne och problembeskrivning 19 1.2 Teoretiska utgângspunkter

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Snabbinterpellation om uppsägning av lärare

Snabbinterpellation om uppsägning av lärare Kommunfullmäktige 2007-08-27 172 380 07.484 008 augkf18 Snabbinterpellation om uppsägning av lärare Jonas Brännberg och Göran Thyni (rs) anför följande i interpellation till barnoch utbildningsnämndens

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar.

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar. Facklig ordlista och förkortningsförklaring AEA AHT Ajournera Akademikeralliansen Akademikerförening Arbetsbrist Avtalsperiod Avtalslöst tillstånd Avtalsturlista Bifalla Bordläggning Centrala avtal Dispositiv

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB BILAGA AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB Bakgrund Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet genomförde en driftsinskränkning

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling DOKUMENTNAMN Riktlinjer för personalavveckling GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2008-01-23 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 KS 080526

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer