Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företrädaren & Arbetsbrist Handledning"

Transkript

1 Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1

2 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden 13 Efter uppsägningen 14 Bilaga 1: 16 Checklista vid förhandling om organisationsförändring Bilaga 2: 17 Checklista vid förhandling om uppsägningar Bilaga 3: 18 Checklista vid förhandling om turordning FÖRKORTNINGAR LAS Lagen om anställningsskydd MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet FML Förtroendemannalagen 2 Ledarna januari 2011

3 Denna handledning är framtagen för dig som är lokal företrädare i Ledarna. Den ger dig en överblick av vad som händer när det uppstår arbetsbrist på din arbetsplats. Den ger dig även tips och råd om hur du hanterar den uppkomna arbetsbristen. Handledningen bygger i huvudsak på lagreglerna i Medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd. Dessutom behöver du ha kännedom om bestämmelserna i tillämpliga kollektivavtal såsom lokala avtal, bransch-, utvecklings- och omställnings avtal. Inom staten, kommunerna och landstinget gäller delvis andra regler. Ring gärna Ledarnas servicecenter eller skicka e-post till om du är osäker och har frågor. 3

4 Information om verksamhetens utveckling MBL Skyldighet att informera enligt Medbestämmandelagen Förhoppningsvis har arbetstagarorganisationen fått signaler om att förändringar är på gång innan förhandlingar om arbetsbrist påbörjas. Arbetsgivaren ska på eget initiativ fortlöpande informera om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt samt riktlinjerna för personalpolitiken, viktigare förändringar av driftsoch arbets förhållanden samt framtida rationaliseringar. Det ingår i arbetsgivarens skyldighet att informera om produktionsteknik, organisation, planering och ut veckling. Informationsskyldigheten omfattar inte bara uppgifter för att bedöma framtiden. Den handlar också om att informera om uppgifter som hänför sig till det som varit och till det aktuella dagsläget. Arbetsgivarens informationsskyldighet gäller mot de arbetstagarorganisationer som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls, ska hon fullgöra sin informationsskyldighet mot de fackliga organisationer som har medlemmar hos arbetsgivaren. Tidpunkten för information Den fortlöpande informationen ska lämnas så snart det kan ske. Skyldigheten uppstår tidigt, vilket är nödvändigt för att medinflytandet ska bli meningsfullt och effektivt. Handlingar och kopior Arbetsgivarens informationsskyldighet omfattar även att ge arbetstagar orga ni sa tionen tillfälle att granska böcker och andra handlingar som rör arbetsgivarens verksamhet. Det kan till exempel vara fråga om analyser och utredningar samt underlaget för dessa som till exempel statistik, protokoll och avtal. Upplysningar ska lämnas i den omfattning som arbets tagarorganisationen behöver för att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Av samma skäl ska arbetsgivaren på begäran och inom rimliga gränser förse arbetstagarorganisationen med kopior av handlingar och hjälpa organisationen med utredningar, prognoser och bearbetningar av befintligt material. Arbetstagarkonsult Inför förändringar som har väsentlig betydelse för företagets ekonomi och för de anställdas sysselsättning har de lokala fackliga organisationerna rätt att anlita en arbetstagarkonsult. Syftet är att ge organisationerna möjlighet att analysera faktaunderlag och ta ställning till de frågor som förändringarna gäller. Arbetstagarkonsulten kan vara en utomstående expert eller en anställd i företaget, som ges ett särskilt uppdrag och ersätts av arbetsgivaren. Innan de fackliga organisationerna anlitar en arbetstagarkonsult ska frågan förhandlas med arbetsgivaren. 4

5 Editionsplikt För det fall någon av parterna under en förhandling hänvisar till en skriftlig handling har motparten rätt att se den om hon begär det. Tystnadsplikt Du som företrädare har ingen tystnadsplikt, och avgör själv vilka du kan diskutera information med. Information som en företrädare får bör dock alltid behandlas med gott omdöme och försiktighet. Vid förhandlingar enligt Medbestämmandelagen kan arbetsgivaren begära förhandlingar om tystnadsplikt som ett villkor för att lämna viss information, till exempel om arbetsgivarens affärsför hållanden eller ekonomiska förhållanden i övrigt, interna förhållanden inom arbetsmarknadens organisationer, enskilda ekonomiska eller personliga omständigheter. Förhandlingen om tystnadsplikt kan gälla om det överhuvudtaget ska vara tystnadsplikt eller hur långt informationen får föras vidare och om tystnadsplikten ska upphöra efter viss tid. Oavsett tystnadsplikt får den lokala företrädaren alltid informera ledamöter i klubbstyrelsen. Klubbstyrelsen har då också tystnadsplikt och får inte föra informationen vidare. Koncernförhållande När det gäller ett företag som ingår i en koncern omfattar rätten till information de uppgifter och material som det egna företaget har tillgängligt och som belyser förhållandena inom koncernen. Men det krävs att uppgifterna och materialet har betydelse för arbetstagarorganisationens medinflytande på den egna arbetsplatsen. 5

6 Förhandling om förändring av verksamhet MBL Skyldighet att förhandla enligt MBL En förhandling om förändring av verksamhet enligt MBL behöver inte föregås av en informationsförhandling, utan arbetsgivaren kan istället inleda förhandlingen med att informera. Förhandlingsskyldigheten är vid och gäller då arbetsgivaren ska genomföra viktigare för ändringar av verksamheten och före viktigare beslut som rör individuella arbetstagares arbets- eller anställningsförhållande, till exempel åtgärder som leder till arbetsbrist och eventuellt uppsägningar. Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gäller i förhållande till de arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren har ett kollektivavtalsförhållande med. Tanken med förhandlingsskyldigheten är att arbetstagarorganisationer ska få inflytande över beslut som ligger inom området för arbetsgivarens ensidiga beslutanderätt. Under förhandlingen kan arbetstagar organisationerna komma med förslag och alternativa lösningar till det som arbetsgivaren planerar att besluta om. Det innebär inte att arbetstagarorganisationerna kan hindra arbetsgivaren att fatta och verkställa det planerade beslutet. Koncernförhållande I en koncern kan ett dotterföretag ha förhandlingsskyldighet innan moderföretaget fattar beslut. Dotterföretaget kan inte kringgå sina skyldigheter enligt MBL genom att invända att det reella beslutet fattas på annat håll. Det kan till exempel vara fråga om att moderföretaget planerar att lägga ned viss verksamhet i ett dotterföretag. Koncernledningen har ett indirekt ansvar för att förhandlingsskyldigheten iakttas i ett dotterföretag. Ansvaret ligger i att dotterföretaget kan drabbas av skadeståndsskyldighet om inte koncernledningen bereder dotterföretagets ledning tillfälle att förhandla. Skyldighet att förhandla Arbetsgivaren ska ta initiativ till förhandling i god tid före beslutet. Förhandlingen ska genomföras så att den blir ett naturligt och effektivt led i beslutsprocessen hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska till exempel begära förhandling redan när en förändring av verksamheten övervägs och inte bara inför ett beslut om uppsägningar. Undantag från förhandlingsskyldigheten Om det föreligger synnerliga skäl behöver inte arbetsgivaren förhandla innan hon fattar och verkställer ett beslut. Undantaget befriar inte arbetsgivaren från att förhandla, utan bara att skjuta upp förhandlingen. Arbetsgivaren ska ändå förhandla så snart som möjligt. Vad som är synnerliga skäl måste avgöras från fall till fall. Det handlar om en restriktiv bedömning och kan vara akuta situationer som risker på arbetsplatsen eller då arbetsgivaren skulle lida stor ekonomisk skada om 6

7 beslutet skjuts upp. Att arbetsgivaren har tidsbrist är oftast inte en ursäkt. Arbetsgivaren ska planera sin verksamhet så att tidsbrist inte uppstår. Förhandlingsframställan Arbetsgivaren ska lämna kopior av de varsel som lämnats till Arbetsförmedlingen och i god tid skriftligen underrätta den fackliga organisationen om följande: 7

8 skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som är tänkta att sägas upp och vilka kate gorier de tillhör, antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör, när det är tänkt att säga upp arbetstagarna och beräkningsmetod för eventuella ersättningar utöver lag och avtal. Vid förhandlingen Som företrädare är du skyldig att inställa dig vid förhandlingen. Lägg då fram ett alternativt förslag till lösning av problemet, om du inte håller med arbetsgivaren, och motivera ditt förslag. Förhandlingen kan alltid ajourneras, men inom rimliga tidsgränser och till dess att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet :1 AFS Konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen När arbetsgivaren planerar ändringar i verksamheten ska hon göra en bedömning om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas, en sk. konsekvensanalys. En sådan riskbedömning ska vara skriftlig. Genom att efterfråga en riskbedömning vid MBLförhandlingen om arbetsbrist är det möjligt att tidigt få fram riskerna, så att negativa följder kan förebyggas och positiva effekter kan uppmärksammas. Varsel om uppsägningar Det är arbetsgivarens ansvar att varsla Arbetsförmedlingen när minst fem arbetstagare berörs av en driftsinskränkning. Hur lång tid i förväg varslet ska lämnas innan uppsägningarna genomförs beror på hur många som ska sägas upp. Arbetsgivare utan kollektivavtal En kollektivavtalslös arbetsgivare är förhandlingsskyldig mot alla berörda arbetstagarorganisationer vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 6 LAS Särskilda regler vid övergång av verksamhet Om arbetsgivaren ska överlåta en del av eller hela verksamheten ska både den säljande och den köpande arbetsgivaren informera och förhandla enligt MBL. Vid verksamhetsövergångar kan arbetsbrist uppstå. Verksamhetsövergången i sig är inte saklig grund för uppsägning. Detta hindrar dock inte att uppsägningar sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Reglerna om övergång gäller inte då verksamheten överlåts i samband med att arbetsgivaren har gått i konkurs. Vid en övergång av verksamhet följer arbetstagaren automatiskt med till den nya arbetsgivaren. Men arbetstagaren har rätt att stanna kvar hos sin gamla arbetsgivare. Om arbetstagaren stannar kvar riskerar hon att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. 8

9 Förhandling om uppsägningar Protokolltips vid förhandling Förhandlingsprotokoll ska upprättas och krav ställas på att arbetsgivarens och den fackliga organisationens uppgifter så långt som möjligt dokumenteras. Försök komma överens om att förhandlingen är avslutad först när protokollet är justerat. Kontrollera att uppgifter som tid, plats och parter är riktiga. Kontrollera uppgifterna och formuleringarna i protokollet så att de stämmer med vad som sagts vid förhandlingen. Begär rättelse eller skriv en protokollsanmärkning när protokollet inte återspeglar vad som sagts vid förhandlingen. Arbetsbrist Då MBL-förhandlingen om verksamheten är klar, är det dags att konstatera om det föreligger en övertalighet i organisationen med arbetsbrist som följd. Det är arbetsgivaren som måste visa att hon har arbetsbrist och att det därför föreligger saklig grund enligt Lagen om anställningsskydd att säga upp arbetstagare. När arbetsgivaren lägger ned hela eller delar av en verksamhet eller genomför en driftinskränkning är uppsägningar en naturlig följd. Men det får inte vara fråga om fingerad arbetsbrist, det vill säga att uppsägningen i själva verket grundas på förhållanden som är relaterad till arbetstagaren personligen. Tänk på att vara särskilt uppmärksam på detta när endast en tjänst ska dras in. 7 LAS Omplaceringsutredning Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp arbetstagaren om hon kan omplaceras. Innan uppsägning sker ska arbetsgivaren därför försöka omplacera arbetstagaren till en ledig tjänst vid någon av arbetsgivarens samtliga driftsenheter. Arbetstagaren har rätt till en sedvanlig upplärningstid när det gäller bedömningen av om hon har tillräckliga kvalifikationer för arbete efter omplacering. Omplaceringserbjudanden ska vara skäliga och riktas till medlemmar och inte bara till den lokala företrädaren. Det föreligger däremot ingen skyldighet för arbetsgivaren att skapa en tjänst. Inget förhindrar där emot en sådan förhandlingslösning. I nästa steg, om det inte finns några lediga tjänster, ska omplacering på grund av turordningsreglerna ske. Detta leder vanligtvis till att flera arbetstagare erbjuds andra befattningar än sina befintliga. Turordning vid uppsägning Arbetsgivaren ska enligt LAS upprätta en turordningslista när arbetstagare ska sägas upp på grund av arbetsbrist. Arbetstagarnas inbördes ordning i en turordningslista bygger på principen sist in först ut, där arbetstagarens plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Arbetstagare med kortare anställningstid ska sägas upp före arbetstagare med längre anställningstid. Även anställningstid hos andra företag inom samma koncern kan i vissa fall räknas med. För rätt till fortsatt anställning krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som finns hos arbetsgivaren. 22 LAS 9

10 En turordningslista som upprättas enligt LAS princip om sist in först ut kallas lagturlista. Genom kollektivavtal går det att göra avsteg från principen sist in först ut och istället upprätta en turordningslista enligt vad arbetsgivaren och den fackliga organisationen skriftligen kommer överens om, en så kallad avtalsturlista. Detta är inget som den fackliga organisationen behöver gå med på, utan tecknas vanligen då arbetsgivaren är beredd att ge fördelaktiga villkor till dem som sägs upp. Det är den fackliga organisationen som tecknar listan för medlemmarna, och medlemmarna blir bundna av vad facket beslutar. Detta lägger ett stort ansvar på den fackliga organisationen att ta reda på vad medlemmarna vill och företräda deras intressen på bästa sätt. En avtalsturlista är bindande och innebär att den uppsagda inte kan få sin sak prövad i domstol. En avtalsturlista får inte vara diskriminerande mot någon arbetstagare enligt Diskrimineringslagen. Frågor rörande lag- och avtalsturlistor ska MBL-förhandlas. Normalt sker det efter att omorganisationen eller nedläggningen är färdigförhandlad och möjliga omplaceringar är klara. Turordningskretsar Om arbetsgivaren har flera driftsenheter ska en turordningslista göras för varje driftsenhet. Man talar då om olika turordningskretsar. Med driftsenhet menas en sådan del av ett företag som ligger inom ett och samma inhägnade område, det vill säga en fabrik, butik, restaurant. Inom varje driftsenhet ska man sedan upprätta en särskild turordningslista för varje kollektivavtalsområde, det vill säga en lista för tjänstemän och en för kollektivanställda. Turordningskretsen kommer därefter att omfatta alla arbetstagare inom driftsenheten som arbetar inom samma kollektivavtalsområde. Om det inte finns något kollektivavtal alls på arbetsplatsen omfattar turordningskretsen alla arbetstagarna inom driftsenheten. Turordningskretsen för Ledarnas medlemmar omfattar som regel hela tjänstemannaområdet och inte enbart ledare. Arbetstagare som har företagsledande ställning omfattas inte av LAS och ska därför inte föras upp på en turordningslista. Arbetstagare med tidsbegränsade anställningar ska inte föras upp på en turordningslista. En facklig förtroendeman kan undantas från turordningen och ha företräde till fortsatt anställning om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och som beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren kan ha ett särskilt skydd. Arbetsgivare med högst 10 anställda får undanta två personer från turordningen som har rätt till fortsatt anställning. Att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad innebär inte automatiskt att det är en egen driftsenhet och därmed en egen turordningslista. Den fackliga organisationen som har kollektivavtal med arbetsgivaren kan begära att alla arbetstagare som arbetar inom avtalsområdet på samtliga driftsenheter på orten ska ingå i samma turordningskrets. 10

11 Brott mot turordningsreglerna Om arbetsgivaren väljer att säga upp någon i strid med turordningsreglerna, kan arbetstagaren gå vidare till central förhandling och därefter stämma arbetsgivaren för brott mot turordningsreglerna. Ett exempel på detta kan vara då arbetsgivaren gör en annan bedömning än den fackliga organisationen när det gäller medarbetares kvalifikationer för olika befattningar. Att begära central förhandling och stämma arbetsgivaren är endast möjligt om man inte skrivit på någon avtalsturlista. Uppsägningar som sker i strid med turordningsreglerna kan inte ogiltigförklaras, utan medför endast skadeståndsskyldighet. Turordningsfrågor är svåra att hantera. Du bör därför ta kontakt med Ledarnas servicecenter om du är osäker och har frågor. 11

12 Uppsägningen 10 LAS Formerna för uppsägning Uppsägningen ska vara skriftlig och överlämnas från arbetsgivaren till arbetstagaren personligen. I vissa fall är det tillräckligt att uppsägningen sänds i ett rekommenderat brev. I uppsägningen ska det stå när och vad arbetstagaren ska göra om hon vill ogiltigförklara uppsägningen eller begära skadestånd för en uppsägning som hon anser är felaktig. Det ska också stå om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte och att det krävs en anmälan om detta. Har arbetsgivaren sagt upp en arbetstagare utan att iaktta dessa krav blir uppsägningen inte ogiltig, men arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig. Dessutom kan vissa frister inom vilka arbetstagaren kan agera förlängas. 12

13 Under uppsägningen Lön En uppsagd arbetstagare har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner. Detta gäller även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare LAS Avräkning av inkomster Arbetsgivaren kan bestämma att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden. Om arbetstagaren är arbetsbefriad får arbetsgivaren avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid förvärvat i en annan anställning eller uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning från uppsägningslönen. Däremot kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att en avräkning inte ska göras och att arbetstagaren får ta anställning hos en konkurrent eller bedriva konkurrerande verksamhet. En sådan överenskommelse ska upprättas skriftligen. Även om arbetstagaren är arbetsbefriad under uppsägningstiden så är hon fortfarande anställd. Så länge arbetstagaren är anställd har hon en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren som innebär till exempel att hon inte får börja arbeta hos en konkurrent eller bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Semester Arbetsgivaren får inte lägga ut semesterledighet under uppsägningstiden utan arbetstagarens medgivande. Om uppsägningstiden är längre än sex månader får arbetsgivaren lägga ut semester på den del som överstiger sex månader. 19 Semesterlagen Arbeta på samma ort En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under uppsägningstiden. Det gäller om arbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete skulle försämras. Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna förmåner för att besöka arbetsförmedling eller på annat sätt söka arbete. 13

14 Efter uppsägning Trygghetsrådet När en arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist kan hon få stöd från Trygg hetsrådet eller annan liknande organisation. Trygghetsrådet är en stiftelse som har sin grund i ett kollektivavtal som kallas omställningsavtalet. Redan under uppsägningstiden kan arbetstagaren ta del av Trygghetsrådets tjänster. Uppsagda arbetstagare kan få avgångsersättning eller omställningsstöd. Omställningsstöd innebär att Trygghetsrådet på olika sätt hjälper den upp sagda att få ett nytt arbete. Det kan innebära att man får personlig vägledning, utbildning och ekonomisk ersättning. Trygghetsrådet har också information och seminarier för både chefer och ledare samt fackliga företrädare när det gäller att hantera förändringar i samband med arbetsbrist. För att få stöd krävs att en ansökan görs till Trygghetsrådet. Både arbetstagaren och arbetsgivaren ska sända in en ansökan. Trygghetsrådet har ansökningsformulär på Ansökan måste ha gjorts inom två år från avgångstidpunkten för att stöd ska kunna beviljas. Andra ersättningar och stöd När anställningen upphört ska arbetstagaren genast anmäla sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen och ta kontakt med a-kassan. Samtidigt bör medlem i Ledarna ta kontakt med Bliwa försäkring för att aktivera Ledarnas inkomstförsäkring. Ibland finns även andra ersättningar från arbetsgivaren. 25 LAS Företrädesrätt till återanställning Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren har nyanställningsbehov. Företrädesrätt till återanställning gäller även för arbetstagare som varit anställda för begränsad tid. För att ha företrädesrätt till återanställning ska en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Säsongsanställda måste ha varit anställda hos arbetsgivaren sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren. Arbetstagaren har företrädesrätt endast inom den driftsenhet och inom det avtalsområde där arbetstagaren varit sysselsatt. Finns fler driftsenheter på samma ort inom samma avtalsområde kan klubben begära att företrädesrätten ska gälla samtliga driftsenheter. Begäran ska ske senast när arbetsgivaren avser att nyanställa och är skyldig att förhandla. Det krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de aktuella arbetsuppgifterna för att kunna göra sin företrädesrätt gällande. Den som uppnått pensionsålder förlorar sin företrädesrätt. 14

15 Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och under nio månader från den dag då anställningen upphörde. Arbetstagaren måste också anmäla till arbetsgivaren att hon gör anspråk på sin företrädesrätt till återanställning. Klubben kan också göra en anmälan för alla som blir uppsagda. Detta ska göras innan anställningen upphört. Turordning till återanställning Om flera arbetstagare har gjort anmälan om företrädesrätt så är det anställningstidens längd som skiljer dem åt. Om arbetstagarna har lika lång anställningstid så är det åldern. Övergång av verksamhet Om arbetsgivaren sålt verksamheten efter att arbetstagaren lämnat den gäller företrädesrätt till återanställning mot den nya arbetsgivaren. Det gäller även om den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs. Företrädesrätt för deltidsanställda För deltidsanställda gäller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad till högst heltid. Före trädesrätten till högre sysselsättningsgrad gäller även för en tidsbegränsad deltidsanställning. Har arbetsgivaren flera driftsenheter gäller företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid. Den här typen av företrädesrätt är inte begränsad till kollektivavtalsområde. Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad har företräde framför företrädesrätt till återanställning. En omplacering som ska göras innan en arbetstagare sägs upp har företräde framför företrädesrätt till högre sysselsättning. 15

16 Bilaga 1 Checklista vid förhandling om organisationsförändring Kontrollera om det finns särskilda regler för uppsägningar i din branschs avtal om allmänna anställningsvillkor eller i lokala kollektivavtal. Se efter om det finns behov och möjlighet att kalla in en arbetstagarkonsult som hjälper till med att granska företagets ekonomi och förslag till ny organisation. Den som blir arbetslös på grund av arbetsbrist kan få del av Trygghetsrådets tjänster och även ekonomisk ersättning. Kontakta dem för information om detta. Om ni har arbetstagarledamöter i bolagsstyrelsen, håll kontinuerlig kontakt för att få aktuell information. Efterfråga organisationsplan och noggranna befattningsbeskrivningar för den nya organisationen. Tänk på att befattningsbeskrivningarna redan i detta läge kan avgöra vem som senare blir uppsagd. Granska därför kraven i befattningsbeskrivningarna och ifrågasätt sådant som tycks orimligt. Begär att få del av arbetsmiljökonsekvensbedömningen. Samråd med skyddsombudet i frågor kring arbetsmiljökonsekvenser av verksamhetsförändringarna. Efterfråga en tidsplan för införandet av den nya organisationen och uppsägningarna. Efterfråga en noggrann bedömning av möjligheterna att lösa problemet med övertalig het. Kanske finns andra lösningar än uppsägning? Ta fram motiverat alternativ till arbetsgivarens förslag, till exempel alternativa besparingar. Begär aktuell förteckning från arbetsgivaren med anställdas namn, befattning, kompetens och anställningsår. Om man inte kommer överens kan förhandlingen avslutas i oenighet. Innan ni meddelar något sådant till arbetsgivaren, kontakta Ledarnas servicecenter för att överväga om central förhandling ska begäras. Kontrollera gällande tidsfrister. Ha kontinuerlig kontakt med de medlemmar på arbetsplatsen som du företräder för att informera om situationen. 16

17 Bilaga 2 Checklista vid förhandling om uppsägningar Förhandla den nya organisationen innan förhandling sker om vilka arbetstagare som måste sägas upp. Begär en omplaceringsutredning från arbetsgivaren innan uppsägning. Det finns inget krav på att den ska vara skriftlig. Om det finns en skriftlig utredning, begär att få en kopia av den. Efterfråga om motivering till varför en arbetstagare inte har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst. Ta reda på om omställningsavtalet och lokala trygghetsöverens kom melser innehåller regler om utbildning, omplacering och/eller personalpool inom koncernen. Ta reda på arbetsgivarens inställning vad gäller till exempel uppsägningstider, arbetsbefrielse, avräkningsfrihet för andra inkomster under uppsägningstiden, avgångsvederlag, utbildningsmöjligheter, personaldatorer och förmånsbilar etcetera. Håll isär när du som lokal företrädare förhandlar för enskild medlem eller för klubben. Försök komma överens om att arbetsgivaren ställer resurser till förfogande så att företagshälsan vid behov kan arbeta med krishantering. Informera den som sagts upp om att hon omedelbart skriftligen ska anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning till sin arbetsgivare, senast sista anställningsdatum. Begär att företrädesrätten för uppsagda medlemmar ska gälla samtliga drifts enheter hos arbetsgivaren. Detta ska göras senast vid förhandlingen om nyanställning av en annan arbetstagare än den som har företrädesrätt. Informera medlemmarna som du företräder. Det är dock arbetsgivarens ansvar att ge besked om uppsägning. 17

18 Bilaga 3 Checklista vid förhandling om turordning Begär en LAS-lista för uppsägning enligt principen sist in först ut, med namn, befattning och anställningstid. Begär uppgifter om anställningstid hos annat bolag inom koncernen, hos annan arbetsgivare före en verksamhetsövergång och vid byte av anställning i samband med konkurs. Klubben kan senast vid förhandling om uppsägningar begära att LASlistan ska omfatta samtliga driftsenheter på orten. Klubb som ingår i PTK-L-samarbete kan kräva egen turordning. Klubben kan vid förhandling i medlemmarnas ställe anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning. Överväg och diskutera noga med berörda medlemmar eventuella avsteg från turordningsreglerna, en så kallad avtalsturlista. Detta bör hanteras med stor försiktighet och endast efter kontakt med Ledarnas kansli. En avtalsturlista kan drabba våra medlemmar negativt. Förhandla fram avgångsvederlag, avtalspension eller annan ekonomisk kompensation till den/de som skulle fått stanna enligt lagturlistan, innan avtalsturlista träffas. Träffa aldrig en avtalsturlista in blanco utan någon diskussion vare sig om personer eller ekonomisk ersättning. En sådan avtalsturlista kan vara ogiltig. Kom överens med arbetsgivaren om hur information ska förmedlas till arbetstagare/medlem så att missförstånd förebyggs. Använd Trygghetsrådet för individuellt stöd till medlemmar. Inför eventuella uppgörelser: utred om a-kassans karensregler påverkas. Kom ihåg att yrka både allmänt och ekonomiskt skadestånd vid förhandling om turordningsbrott. Något bestämt belopp behöver inte anges. Iaktta försiktighet när det gäller att i protokoll skriva in att lagturlista tillämpas. Det är en otydlig formulering som kan medföra att arbetsgivaren hävdar att en avtalsturlista i själva verket har träffats. Konstatera hellre i protokollet att klubben utgår ifrån att arbetsgivaren följer LAS bestämmelser, eller skriv under den lista som ni är överens om. Frångår arbetsgivaren sedan denna lista finns möjlighet att stämma arbetsgivaren för brott mot turordningsreglerna. Vid misstanke om turordningsbrott kontakta Ledarnas servicecenter. 18

19 19

20 Denna handledning är framtagen för dig som är lokal företrädare i Ledarna. Den ger dig en överblick av vad som händer när det uppstår arbetsbrist på din arbetsplats. Den ger dig även tips och råd om hur du hanterar den uppkomna arbetsbristen. 20 Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter: Januari 2011

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Den 8 januari fastställde avdelningsstyrelsen förhandlingsstrukturen som Vision Stockholms stad

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar 2010-03-30 Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar Från flera håll har en skriftlig information om tillvägagångssättet vid driftsinskränkningar efterfrågats och med anledning av detta

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef LULEÅ KOMMUN 1 (10) LULEÅ KOMMUN 2 (10) Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Arbetsgivarens ansvar 3 Roller vid arbete med övertalighet 3 Förvaltningen 3 och arbetsledare 3 Medarbetare 4 4 centralt

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Ett nytt avtal kring Tidig Lokal Omställning (TLO-KL) och nya turordningsregler

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning

Råd och tips vid varsel och uppsägning Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 5 Kollektivavtal din hjälp på vägen 12 Inkomstförsäkring en medlemsförmån 18 A-kassa 20 2 I tider av varsel och uppsägningar

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

1. Så börjar processen vid arbetsbrist

1. Så börjar processen vid arbetsbrist 1. Så börjar processen vid arbetsbrist I en arbetsbristsituation är det viktigt att den lokala klubben kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar. Processen börjar då arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Arbetsrätt inom konsultbranschen

Arbetsrätt inom konsultbranschen Arbetsrätt inom konsultbranschen på Luleå 27 oktober 2016 Almegas sju förbund på Vi finns nära dig Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Stockholm Örebro Linköping på Göteborg Växjö Malmö Vi som arbetar i Norr

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Företrädaren & Förhandling

Företrädaren & Förhandling Företrädaren & Förhandling 1 INNEHÅLL Ditt förhandlingsmandat 5 Kollektivavtalet är grunden 7 Hur ska jag förhandla? 8 Före förhandling 15 Under förhandling 16 Efter förhandling 20 Exempel på förhandlingssituationer

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Åtgärder. vid. driftsinskränkning

Åtgärder. vid. driftsinskränkning Åtgärder vid driftsinskränkning Checklista - Kommentarer Januari 2013 2 FÖRORD Denna skrift ger vägledning när det gäller de åtgärder företaget ska vidta när personalstyrkan måste minskas därför att driften

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Förhandlingar enligt MBL. Förhandling enligt Information enligt 19

Förhandlingar enligt MBL. Förhandling enligt Information enligt 19 Förhandlingar enligt MBL Förhandling enligt 10 11-14 Information enligt 19 Allmän förhandlingsskyldighet 10 Ömsesidig förhandlingsrätt/förhandlingsskyldighet Part är skyldig att ställa upp till förhandling

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist.

Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist. HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT HDa 1.2-2016/1252 Rektor 2016-11-07 Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist. Ärendet Personalavdelningen har under 2016 reviderat styrdokumentet Verksamhetsförändring

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2013-09-17 1 (11) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (11) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Att göra vid anställning och uppsägning Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Innehållsförteckning Förord... 3 1. Anställning av medarbetare... 4 Anställningsformer... 4 Anställningsavtal,

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Driftsinskränkning. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Driftsinskränkning. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Driftsinskränkning Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Arbetsbrist Är saklig grund Faktorer som inte hänförs till arbetstagaren personligt Bolaget avgör behovet och vilka arbeten som ska dras

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

Regelverket. Lokalt kollektivavtal/ personalhandbok. Centralt kollektivavtal. Svensk lag. EU-regler. Enskilt anställnings- avtal

Regelverket. Lokalt kollektivavtal/ personalhandbok. Centralt kollektivavtal. Svensk lag. EU-regler. Enskilt anställnings- avtal Regelverket Enskilt anställnings- avtal Lokalt kollektivavtal/ personalhandbok Centralt kollektivavtal Svensk lag EU-regler FML Förtroendemannalagen Lag ( 1974 :358) om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST PERSONALENHETEN PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST Tommy Christensen, Personalenheten Karoline Axelson, Områdeskansliet för administrativt stöd PM: 2014-12-18 Verksamhetsförändring,

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen Datum

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen Datum MEDBESTÄMMNDERÄTT PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 2000-09-0 vsnitt (5) MEDBESTÄMMNDERÄTT MEDBESTÄMMNDELGEN - MBL Medbestämmandeformer I lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna

Läs mer

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR Riktlinjer vid Personalförändringar för Orsa kommun Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-01-19, 6 Inledning Att arbeta med förändring av verksamhet kan påverka

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist C h e c k l i s t a Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist September 2013 2 FÖRORD Denna skrift ger vägledning rörande vilka olika åtgärder företaget ska vidta i en driftsinskränkningssituation.

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2012 Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, i kraft. Lagen reglerar frågor om anställning

Läs mer

Aktuellt inom arbetsrätt

Aktuellt inom arbetsrätt Aktuellt inom arbetsrätt 2016-2017 Lagstiftning och domar på Tomas Nordensson Flygare Vi är Almega Almega Vår verksamhet Bemanningsföretagen IT&Telekomföretagen Medieföretagen Tjänsteföretagen Vårdföretagarna

Läs mer

Grundläggande arbetsrätt utifrån din roll som chef

Grundläggande arbetsrätt utifrån din roll som chef Företagsutbildning Tamro AB Grundläggande arbetsrätt utifrån din roll som chef Thomas Lansing Maj 2017 Program Presentation av deltagarna, samt Almega Flexpension i Tjänsteföretag (separata PP bilder)

Läs mer

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Klicka här Välkommen! för att ändra format Företaget och facket på Program Presentation Inledning Medbestämmandelagen (MBL) Facklig förtroendeman (FML) på Den svenska modellen på Förhandlingsmotparter

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Arbetsbrist rätt från början till slut. En sammanställning från ALMEGA

Arbetsbrist rätt från början till slut. En sammanställning från ALMEGA Arbetsbrist rätt från början till slut En sammanställning från ALMEGA Kontakta gärna Almega: Göteborg, 031 62 94 00 Linköping, 013 25 30 27 Luleå, 0920 154 70 Malmö, 040 35 25 00 Skellefteå, 0910 78 29

Läs mer