Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017"

Transkript

1 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Ett nytt avtal kring Tidig Lokal Omställning (TLO-KL) och nya turordningsregler i allmänna bestämmelser (AB) har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga parterna. Avtalen träder i kraft den 1 januari TLO-KL:s införande innebär att lokala omställningsmedel tillgängliggörs för tidiga omställningsåtgärder med huvudsyfte att undvika framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det krävs att arbetsgivaren upprättar en handlingsplan och skickar in den till omställningsfonden. Då kan medel utbetalas för omställningsstöd i syfte att få kompetens till annan tjänst till de medarbetare som riskerar att sägas upp eller till de som identifierats som övertaliga. Hur vi som part kan påverka handlingsplanen är idag oklart. AB:s turordningsregler förändras för att, enklare än idag, tidigt kunna identifiera vilka medarbetare som behöver omställningsåtgärder. De ska också bli lättare att förutsäga och förstå. Turordning kommer framöver att ske på driftsenhetsnivå, med möjlighet för facken att begära sammanläggning av högst tre driftsenheter inom en nämnd/förvaltning. Enligt SKL syftar inte förändringarna till att det ska bli enklare att säga upp fler medarbetare. Principen sist in först ut ska styra turordningen oavsett facklig tillhörighet. Då läget är osäkert kring hur ovanstående ska hanteras från och med 1 januari 2017 inom Stockholms stad, och vilka konsekvenser detta kan få för våra medlemmar, så har jag som avdelningsordförande fattat beslut om att alla förhandlingar och all samverkan kring omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar som sker från och med 1 januari ska göras av avdelningen i samverkan med sektionerna. Det vill säga, det är Vision Stockholms stad som ska kallas till samverkan/förhandling kring omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar. Detta har Stockholms stads förhandlingschef Sven Byström informerats om. Varför detta beslut? För att vi behöver hålla ihop processerna och skapa oss en bra bild av hur arbetsgivaren kommer att agera framöver. En annan tungt vägande aspekt är våra medlemmars anställningstrygghet och att vi tillsammans kvalitetssäkrar hur vi företräder vid omorganisation, omställning och arbetsbrist. Vi vill inte riskera att det i samverkan/förhandling samverkas/förhandlas bort Visions möjlighet att påverka processen så att våra medlemmar blir lidande. Nedan framgår den förhandlingsordning/struktur som gäller från 1 januari 2017 Den 10 januari 2017 träffar vi arbetsgivaren för en första inledande diskussion om hur vi som lokal part ser på läget. För att veta vilka driftsenheter som finns inom respektive förvaltning kommer Vision Stockholms stad att begära en sammanställning över vilka driftsenheter som

2 finns inom respektive förvaltning samt vilka typer av medarbetare som finns på respektive enhet med jämförbara arbetsuppgifter. Vision Stockholms stad kommer i samarbete med Visions center i Stockholm att genomföra en informationsinsats för samtliga förtroendevalda, utbildning för de förtroendevalda som samverkar/förhandling lokalt samt en fördjupad utbildning för de som har fullmakt. Särskild inbjudan/kallelse kommer när datum är klart för detta. Johan Berken Avdelningsordförande Vision Stockholms stad Vision Stockholms stads förhandlingsordning/struktur vid omställning Omorganisation/förändring av kompetenskrav/förändring av driftsenheter Omorganisation förhandlas/samverkas med Vision Stockholms stad. Där ska arbetsgivaren, förutom själva omorganisationen, redovisa vilken verksamhet som primärt berörs av en eventuell övertalighet och vilken/vilka anställningar, inklusive arbetsuppgifter, samt uppskattat antal berörda medarbetare. Riskbedömning ska göras i samverkan. Lokala sektionsföreträdare ska vara delaktiga. Förändringar i kompetenskrav förhandlas/samverkas med Vision Stockholms stad. Där ska arbetsgivaren, förutom själva förändringen, i krav redovisa vilken verksamhet som primärt berörs av en eventuell övertalighet och vilken/vilka anställningar, inklusive arbetsuppgifter, samt uppskattat antal berörda medarbetare. Riskbedömning ska göras i samverkan. Lokala sektionsföreträdare ska vara delaktiga. Förändringar som sedan sker av driftsenheterna ska samverkas/förhandlas med Vision Stockholms stad. Riskbedömning ska göras i samverkan. Lokala sektionsföreträdare ska vara delaktiga. Omplacering Omplacering kan ske på förvaltningsövergripande plan innan omplacering stadsövergripande sker enligt nedan, krävs samverkan så är det i första hand sektionernas förtroendevalda som samverkar/förhandlar detta. Arbetsgivaren kan komma överens med enskild medarbetaren om t.ex. avgångslösning och omplacering. Omplacering ska ske stadsövergripande enligt 7 Lagen om anställningsskydd (LAS), krävs samverkan så är det Vision Stockholms stad som samverkar/förhandlar detta. Arbetsgivaren kan komma överens med enskild medarbetaren om t.ex. avgångslösning och omplacering. Lokala sektionsföreträdare ska vara delaktiga. Stadigvarande förflyttning enligt Allmänna bestämmelser (AB) 6 ska förhandlas enligt Lagen om medbestämmande (MBL) och det är Vision Stockholms stad som

3 är behörig motpart och som därmed ska kallas. Lokala företrädare kommer givetvis att vara bisittare. Turordning Vid Turordningsförhandling är det Vision Stockholms stad som är behörig motpart och som ska kallas till förhandling. Vision kommer generellt begära att 3 driftsenheter inom en förvaltning utgör turordningskrets. Detta för att skapa så stora kretsar som möjligt. Inom kretsen turordnas alla arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter tillsammans och efter anställningstid. Lokala företrädare kommer givetvis att vara bisittare. Avtalsturlista om arbetsgivaren vill förhandla om en sådan är det Vision Stockholms stad som är behörig motpart och som ska kallas. Lokala företrädare kommer givetvis att vara bisittare. För att Vision Stockholms stad ska få en överblick över varsel som överlämnas till arbetsförmedlingen är Vision Stockholms stad behörig motpart. D.v.s. kopia på dessa varsel ska skickas till avdelningen om ingen annan uppgörelse gjorts. Bevakning av företrädesrätten görs av sektionerna förtroendevalda. Vid förhandlingar om avsteg i turordningen är det Vision Stockholms stad som är behörig motpart. Kallelse ska skickas till Vision Stockholms stad. Lokala företrädare kommer givetvis att vara bisittare.

4 Nedan följer Vision Stockholms stads uppfattning om förhandlingsskyldighet, turordning, företrädesrätt mm. 1. ARBETSGIVARENS FÖRHANDLINGSSKYLDIGHET Primärförhandling enligt MBL Innan beslut kan fattas om en organisationsförändring måste samverkan och/eller förhandlingar enligt MBL 11 genomföras med Vision och övriga fack. I vissa situationer kan det vara nödvändigt att samverka/förhandla vid flera tillfällen. Om en förvaltning ska minska sin budget krävs samverkan/förhandling inför principbeslutet. När förvaltningen utrett hur den ska spara krävs ytterligare samverkan/förhandling om de praktiska konsekvenserna som förvaltningens sparförslag kommer att leda till. Konsekvensbeskrivning enligt arbetsmiljölagen Av arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår att när ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Förändringar i verksamheten ska bedömas individuellt. Vid neddragning av personal ska riskbedömningen i huvudsak handla om hur neddragningen med hänsyn till hur risken för ohälsa påverkar kvarvarande personal. Det gäller bland annat arbetsmängd och arbetsuppgifternas innehåll. Av arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS) som berör systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2015:14/AFS 2008:15/AFS 2001:1 framgår att När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Företagshälsovården är en resurs/kompetens i dessa sammanhang som ska tillvaratas. Vision ska ha insyn och inflytande i denna process både enligt arbetsmiljölagen (AML) men också enligt vårt lokala avtal FAS05. Vision ska underrättas om skäl till och konsekvenser av föreslagna uppsägningar Enligt MBL 15 ska arbetsgivaren senast i samband med förhandling inför beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta Vision om: 1. skälen till de planerade uppsägningarna, 2. antal arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka yrkeskategorier de tillhör, 3. antal arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka yrkeskategorier de tillhör, 4. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas 5. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal viduppsägning Kopia av varslen till arbetsförmedlingen ska lämnas till Vision. Förhandling inför uppsägningsbeslutet Innan 1 själva beslutet om uppsägningar har tagits ska arbetsgivaren påkalla ytterligare förhandlingar med Vision. Dessa genomförs enligt reglerna i MBL och LAS. 1 Vi är idag oense med arbetsgivaren kring detta.

5 2. TURORDNING ENLIGT LAG OCH AVTAL Sedan arbetsgivaren beslutat om nedskärningar måste arbetstagarna turordnas efter att arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Grundläggande begrepp och indelningar vid lagturlista Arbetsgivaren ska efter beslut om nedskärning upprätta en lagturlista enligt LAS 22. Grundprincipen är att den som har kortast anställningstid ska sägas upp först. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Inom det kommunala området gäller följande rörande turordningskretsar. Organisatorisk indelning Enligt AB 35 Mom.1 så gäller att gemensam turordning fastställs för varje driftsenhet för sig. De som turordnas är de arbetstagare som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Vision kan begära sammanslagning av högst tre driftsenheter inom ett förvaltningsområde på samma ort. Detta ska göras i samband med att Vision kallas till den första turordningsförhandlingen. Med begreppet driftsenhet avses ett avgränsat geografiskt område; en byggnad, inhägnat fabriksområde, butik etc. Det rör sig alltså om en geografisk avgränsning; inte organisatorisk, enligt förarbetena till LAS. Med i huvudsak jämförbara 2 arbetsuppgifter avses befattningar vars innehåll och komptenskrav är sådana att dess innehavare kan utföra de arbetsuppgifter som ingår i de befattningar som jämförs. Facklig/ avtalsindelning I och med det nya omställningsavtalet och förändringarna i AB är inte längre Kollektivavtalsområde en faktor vid turordning utom för de arbetstagare som finns inom lärarnas kollektivavtalsområde. Tillräckliga kvalifikationer Den anställde ska ha tillräckliga kvalifikationer för en nyanställning. Det innebär att arbetstagaren inte behöver vara den skickligaste utan ska kunna utföra arbetsuppgifterna fullgott efter normal inskolningstid. Utgångspunkten är att arbetsgivaren ska ställa samma allmänna krav som normalt uppställts för aktuell befattning såvida inte arbetsgivaren vid en omorganisation fattat beslut om att ställa förändrade krav på aktuell befattning. Om arbetsgivaren beslutat om att ställa förändrade och högre krav ska krav vara befogade ur verksamhetssynpunkt och samverkade/förhandlade. Vision kommer att kräva att det i samband med omorganisationsförhandlingen framgår om arbetsgivaren kommer att fatta beslut om att ställa förändrade krav för de nya befattningarna. 2 Det finns idag ännu ingen praxis kring detta och det är inte heller klart vem som har tolkningsföreträde kring detta.

6 Vision kommer ställa krav på att arbetsgivaren tar in aktuellt CV från samtliga arbetstagare som är föremål för turordning. Det är angeläget för att rätt kunna bedöma arbetstagarens tillräckliga kvalifikationer. Anställningstid Anställningstiden är avgörande för rangordningen i turlistan. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Det är den sammanlagda tiden som räknas, oavsett tjänstgöringsgrad eller anställningsform eller om det är en tidigare anställning sedan många år tillbaka. Även timanställning ska räknas. Här gäller att en fullgjord arbetstimme per dag ska räknas som en anställningsdag. Tjänstledighet ska räknas in i anställningstiden. Anställningstid hos annan arbetsgivare tas inte med om den inte härrör från en övergång av verksamhet enligt LAS 6b eller från arbetsgivare i samma koncern. Det har under åren skett många huvudmannaskapsförändringar mellan landsting, kommun och staten. Vid förändring av huvudmannaskap före införandet av LAS 6b kan annan reglering ha funnits som gett samma verkan. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Vision kräver att arbetsgivaren inhämtar aktuell uppgift från samtliga arbetstagare som är föremål för turordning för att de ska kunna placeras in korrekt i turordningslistan. Vision strävar efter att göra turordningskretsarna så vida som möjligt, därigenom förbättras anställningsskyddet som finns reglerat i LAS, när det gäller tillräckliga kvalifikationer och anställningstid. För detta finns också stöd i AB 35 mom. 1. Utgångspunkten för Vision är alltid vilken lösning som är bäst för medlemmarna ur ett helhetsperspektiv. Visstidsanställda 3 ska normalt inte turordnas vid övertalighet eller arbetsbrist (beroende på anställningsavtalets innehåll). 3. AVTALSTURLISTA Vision ståndpunkt är att reglerna i LAS, anställningstid och tillräckliga kvalifikationer räcker för att arbetsgivaren ska kunna bedriva sin fortsatta verksamhet på ett effektivt och kompetent sätt. Vision tecknar därför normalt inte avtalsturlistor. Utgångspunkten är att de är onödiga och därför inte ska förekomma. Det nya omställningsavtalet kan komma att leda till att Vision trots ovanstående kan komma att teckna avtalsturlista för att enskilda arbetstagaren ska få större möjlighet till omställningsstöd genom omställningsfonden. Det kan finnas enskilda medlemmar som vill få hjälp med sin personliga omställning till anställningsbarhet inom ett nytt område. 4. FÖRSTÄRKT ANSTÄLLNINGSSKYDD 3 Vi är inte ense med arbetsgivaren om detta idag.

7 Vissa arbetstagare har ett förstärkt anställningsskydd och ska ges företräde till fortsatt arbete. Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och på grund av denna fått särskild sysselsättning ska få stanna kvar i sitt speciella arbete om det kan ske utan allvarlig olägenhet för arbetsgivaren. 5. ARBETSGIVARENS OMPLACERINGSSKYLDIGHET Innan turordning sker ska arbetsgivaren fullgöra sin omplaceringsskyldighet och särskilt undersöka vilka lediga arbeten som finns. En sådan omplaceringsutredning måste vara slutförd innan turordning sker. Följande förutsättningar ska iakttas för fullgjord omplaceringsskyldighet: Omplaceringsskyldigheten omfattar arbetsgivarens hela verksamhet (hela staden). Omplaceringsskyldigheten gäller endast lediga tjänster. Arbetsgivaren behöver inte konstruera befattningar för att hantera eventuella omplaceringsbehov. Arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för det erbjudna arbetet och det ska vara skäligt, vilket innebär att det ska rymmas inom arbetstagarens kvalifikationer såsom tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Eftersom skäligheten 4 kan vara svår att bedöma kan det vara lämpligt att, om så är möjligt, erbjuda flera lediga arbeten. Arbetsgivaren ska ha gjort en noggrann omplaceringsutredning i nära anslutning till turordningstidpunkten. Omplacering behöver inte ske i turordning. Arbetsgivaren behöver alltså inte erbjuda den som står lägst i turordningen annan anställning utan kan ge erbjudandet till någon som står högre upp. Om flera arbetstagare har samma kvalifikationer till ett tillgängligt arbete ska emellertid erbjudande till detta arbete ges i turordning bland dessa arbetstagare. Arbetstagaren har i princip endast rätt till ett erbjudande, förutsatt att det är skäligt. Visions uppfattning är att arbetstagarna varken ska tacka ja eller nej till ett erbjudande innan de inhämtat bra rådgivning i frågan. Om arbetstagaren tackar nej till ett erbjudande som kan bedömas vara skäligt riskerar arbetstagaren att bli uppsagd 5. Vision menar även att arbetsgivaren i samband med omplaceringsarbete har en vidare omplaceringsskyldighet än vad som finns ledigt just nu. Det gäller kommande pensionsavgångar, medarbetare som själva sagt upp sig, kommande föräldraledigheter och liknande, som ligger nära i tid och som kan användas för omplacering, det vill säga placering i ett vikariat inom ramen för den egna kompetensen omfattas av denna skyldighet. 4 Vad innebär skäligheten i detta läge? Innan turordning alltså. 5 Här är vi idag inte helt klara över vad som gäller kring detta.

8 Arbetsgivaren har bevisbördan för att visa att denne fullgjort omplaceringsskyldigheten enligt lag och avtal. Efter att turordning skett För att uppsägningen ska ha saklig grund krävs att arbetstagaren inte kan omplaceras till annat ledigt arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska alltså, när övertaligheten identifierats, särskilt undersöka vilka lediga arbeten som finns. En sådan omplaceringsutredning måste vara slutförd innan uppsägningen. Följande förutsättningar ska iakttas för fullgjord omplaceringsskyldighet: Omplaceringsskyldigheten omfattar arbetsgivarens hela verksamhet (hela staden). Omplaceringsskyldigheten gäller endast lediga tjänster. Arbetsgivaren behöver inte konstruera befattningar för att hantera eventuella omplaceringsbehov. Arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för det erbjudna arbetet och det ska vara skäligt, vilket innebär att det ska rymmas inom arbetstagarens kvalifikationer såsom tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Eftersom skäligheten 6 kan vara svår att bedöma kan det vara lämpligt att, om så är möjligt, erbjuda flera lediga arbeten. Arbetsgivaren ska ha gjort en noggrann omplaceringsutredning i nära anslutning till uppsägningstidpunkten. Omplacering behöver inte ske i turordning 7. Arbetsgivaren behöver alltså inte erbjuda den som står lägst i turordningen annan anställning utan kan ge erbjudandet till någon som står högre upp. Om flera arbetstagare har samma kvalifikationer till ett tillgängligt arbete ska emellertid erbjudande till detta arbete ges i turordning bland dessa arbetstagare. Arbetstagaren har i princip endast rätt till ett erbjudande, förutsatt att det är skäligt. Visions uppfattning är att arbetstagarna varken ska tacka ja eller nej till ett erbjudande innan de inhämtat bra rådgivning i frågan. Om arbetstagaren tackar nej till ett erbjudande som kan bedömas vara skäligt fortsätter uppsägningsprocessen och arbetstagaren riskerar att blir uppsagd. Vision menar även att arbetsgivaren i samband med omplaceringsarbete har en vidare omplaceringsskyldighet än vad som finns ledigt just nu. Det gäller kommande pensionsavgångar, medarbetare som själva sagt upp sig, kommande föräldraledigheter och liknande, som ligger nära i tid och som kan användas för omplacering, det vill säga placering i ett vikariat inom ramen för den egna kompetensen omfattas av denna skyldighet. Arbetsgivaren har bevisbördan för att visa att denne fullgjort omplaceringsskyldigheten enligt lag och avtal. 6 Vad är skäligt i detta läge? 7 Är det verkligen så i detta läget?

9 6. UPPSÄGNINGSFÖRFARANDET Regler för hur en uppsägning ska hanteras finns i LAS 8-11 och i AB 33. Uppsägningshandlingen ska vara skriftlig och innehålla följande uppgifter: Besvärshänvisning, det vill säga uppgift om vad arbetstagaren ska göra om han/hon inte accepterar uppsägningen. Uppgift om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning och att han/hon i sådant fall skriftligen måste anmäla anspråk på denna inom en månad efter anställningens upphörande, AB 35 mom. 1 f). Arbetsgivaren ska på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som legat till grund för uppsägningen. Om arbetstagaren så begär ska de anges skriftligen. Huvudregeln är att uppsägningsbeskedet lämnas till arbetstagaren personligen. Uppsägningstidens längd för Vision regleras i AB 33 mom. 1 & 2. Uppsägning av föräldralediga Om en arbetstagare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen (föräldraledighet samt hel ledighet med eller utan föräldrapenning) börjar uppsägningstiden löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet enligt LAS 11 2 st. 7. FÖRETRÄDESRÄTT TILL ÅTERANSTÄLLNING (LAS 25 och 26 samt AB 35) Förutsättningar för företrädesrätt Arbetstagare som blivit uppsagd och som varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader (undantaget säsongsanställningar) under de senaste tre åren, har företrädesrätt till ny anställning när följande förutsättningar är uppfyllda: Arbetstagaren har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren har skriftligen gjort anspråk på företrädesrätten inom en månad efter det att anställningen upphört, AB 35 mom. 1 d). Företrädesrätten är tidsbegränsad till uppsägningstiden samt nio månader därefter (LAS). Företrädesrätten gäller för ledigt arbete (såväl tidsbegränsade som tillsvidare anställningar) inom den verksamheten/förvaltningsområdet arbetstagaren har arbetat. Vikariat som är kortare än 14 dagar behöver inte erbjudas den som har företrädesrätt till. Arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer. De företrädesrättsberättigade turordnas efter anställningstid; vid lika anställningstid efter ålder (LAS). Sysselsättningsgraden saknar betydelse för företrädesrätten. En uppsagd deltidsanställd kan ha företrädesrätt till en heltidsanställning och tvärtom. Begränsningar i företrädesrätten Företrädesrätten förfaller om arbetstagaren avvisar ett skäligt erbjudande (LAS).

10 Företrädesrätt gäller inte till anställning som behöver disponeras för omplacering, för förflyttning eller tas i anspråk för höjd sysselsättningsgrad (AB). Förhandlingar Om arbetsgivaren avser att anställa någon annan än den som har företrädesrätt till återanställning i verksamheten är han skyldig att förhandla med Vision inför beslutet.

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef LULEÅ KOMMUN 1 (10) LULEÅ KOMMUN 2 (10) Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Arbetsgivarens ansvar 3 Roller vid arbete med övertalighet 3 Förvaltningen 3 och arbetsledare 3 Medarbetare 4 4 centralt

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST PERSONALENHETEN PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST Tommy Christensen, Personalenheten Karoline Axelson, Områdeskansliet för administrativt stöd PM: 2014-12-18 Verksamhetsförändring,

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2013-09-17 1 (11) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (11) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2009-08-25 Sida 1 (8) Senast reviderad: 2009-09-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar 2010-03-30 Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar Från flera håll har en skriftlig information om tillvägagångssättet vid driftsinskränkningar efterfrågats och med anledning av detta

Läs mer

Dammsugaren. att arbeta aktivt med tjänstefördelningen

Dammsugaren. att arbeta aktivt med tjänstefördelningen Dammsugaren att arbeta aktivt med tjänstefördelningen Vid tjänstefördelning blir det allt vanligare att andra omständigheter än de anställda lärarnas utbildning, behörighet och legitimation tillåts bli

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Personalutskottet Akten

Protokollsutdrag dokument till Personalutskottet Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-11-18 LS-LED08-630 150 Ansvar, roller och rutiner vid personalomställning på grund av verksamhetsförändring i Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR Riktlinjer vid Personalförändringar för Orsa kommun Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-01-19, 6 Inledning Att arbeta med förändring av verksamhet kan påverka

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling Innehåll Personalavveckling... 3 Arbetsbrist... 3 Uppsägning på grund av personliga skäl... 4 Uppsägningsbesked... 4 Fullföljdshänvisning... 5 Tvåmånadersregeln... 5 Varning

Läs mer

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar? Observera nr 11 SEPTEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Läs mer

Riktlinjer för rörlighet

Riktlinjer för rörlighet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-05-12 Diarienummer KSN-2014-1412 Kommunstyrelsen Riktlinjer för rörlighet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta riktlinjer

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Riktlinje om övertalighet

Riktlinje om övertalighet RIKTLINJE Gäller från och med 2006-05-01 Riktlinje om övertalighet Gäller fr o m 2006-05-01 Denna riktlinje grundar sig på: Lag (1982:80) om anställningssskydd, LAS Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

Dnr 1960/04-200. Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Karolinska Institutet

Dnr 1960/04-200. Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Karolinska Institutet Dnr 1960/04-200 Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Karolinska Institutet Innehållsförteckning 1. Bakgrund 4 2. Arbetsbrist vid övertalighet vid KI 4 2.1 Administrativ/teknisk personal 4 2.2 Lärare/forskare

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling DOKUMENTNAMN Riktlinjer för personalavveckling GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2008-01-23 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 KS 080526

Läs mer

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB BILAGA AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB Bakgrund Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet genomförde en driftsinskränkning

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Byggnads policy för ökad anställningstrygghet

Byggnads policy för ökad anställningstrygghet Byggnads policy för ökad anställningstrygghet Rätten till en trygg anställning Rätten till en trygg och säker anställning är en högt prioriterad fråga för Byggnads. Byggbranschen präglas av återkommande

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Driftsinskränkning. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Driftsinskränkning. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Driftsinskränkning Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Arbetsbrist Är saklig grund Faktorer som inte hänförs till arbetstagaren personligt Bolaget avgör behovet och vilka arbeten som ska dras

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Denna broschyr är framtagen för att ge dig som medlem i något av Saco-S 22 medlems förbund en presentation

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

UTBILDAR. Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

UTBILDAR. Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Klicka här Välkommen! för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare på Program Inledning Medbestämmandelagen (MBL) Anställningsformer (LAS) Uppsägning (LAS) Klicka Ledighetslagarna här för att ändra format

Läs mer

landstinget DALARNA La. ds' " ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA

landstinget DALARNA La. ds'  ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA landstinget DALARNA Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni La. ds' " ge' Da.ar a Omställningsarbete 2011 Verksamhet/Basenhet: - Ekonomi i balans - Verksamhetskartläggning - Ätgärder/personalreduceringar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 932.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 932.1 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 932.1 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ÖVERTALIGHET VID OMSTÄLLNING ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-03-12, 89 1 INLEDNING 1.1 Syfte Omstrukturering och anpassning

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Carin Ulander-Wdnman IUSTUS FÔRLAG Innehâll Fôrkortningar 15 DEL I INLEDNING OCH BAKGRUND 17 1 Inledning 19 1.1 Âmne och problembeskrivning 19 1.2 Teoretiska utgângspunkter

Läs mer

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Att göra vid anställning och uppsägning Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Innehållsförteckning Förord... 3 1. Anställning av medarbetare... 4 Anställningsformer... 4 Anställningsavtal,

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Gjorde undantagsregeln skillnad?

Gjorde undantagsregeln skillnad? Gjorde undantagsregeln skillnad? nr 5 2009 årgång 37 Möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från regeln sist in, först ut har givit få mätbara resultat. Små företag anställde

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arbetsbrist vid Karolinska Institutet

Riktlinjer för hantering av arbetsbrist vid Karolinska Institutet Riktlinjer för hantering av arbetsbrist vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Personalavdelningen, 2013-10-07 Niclas Asplund Anna Däckfors Riktlinjer för hantering av arbetsbrist vid Karolinska

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Checklista för anställnings ingående och upphörande Allokemisk k industri i INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING NÄR NÅGON SKA ANSTÄLLAS...

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Arbetsbrist rätt från början till slut. En sammanställning från ALMEGA

Arbetsbrist rätt från början till slut. En sammanställning från ALMEGA Arbetsbrist rätt från början till slut En sammanställning från ALMEGA Kontakta gärna Almega: Göteborg, 031 62 94 00 Linköping, 013 25 30 27 Luleå, 0920 154 70 Malmö, 040 35 25 00 Skellefteå, 0910 78 29

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5 2 Anställning

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad Svenska Kyrkans Trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

4.1 Uppsägning från tillsvidareanställning. 4.1.1 Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Uppsala universitet

4.1 Uppsägning från tillsvidareanställning. 4.1.1 Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Uppsala universitet 1 4 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 4.1 Uppsägning från tillsvidareanställning 4.1.1 Riktlinjer för hantering av övertalighet vid står inför fortsatta besparingskrav. Strukturförändringar, liksom ökade krav på en

Läs mer

Chefsinformation från personalavdelningen

Chefsinformation från personalavdelningen Personalavdelningen Januari 2012 Chefsinformation från personalavdelningen Obehöriga och delvis behöriga lärare Legitimationskraven tvingar oss att bli ännu mer uppmärksamma på att de medarbetare vi anställer

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Åtgärder. vid. driftsinskränkning

Åtgärder. vid. driftsinskränkning Åtgärder vid driftsinskränkning Checklista - Kommentarer Januari 2013 2 FÖRORD Denna skrift ger vägledning när det gäller de åtgärder företaget ska vidta när personalstyrkan måste minskas därför att driften

Läs mer