5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare"

Transkript

1 R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM) Hovrätten har anmodats att inkomma med yttrande över betänkandet trots att det har avlämnats av hovrättens president Lennart Svensäter som särskild utredare. I detta läge har hovrätten bestämt att remissen ska besvaras av hovrättens ledningsgrupp exklusive Lennart Svensäter. Författningsförslagen Utredningens författningsförslag är i sin helhet väl genomarbetade. Hovrätten har särskilt granskat förslaget till lag om domstolar och domare. Det håller hög kvalitet, såväl systematiskt som språkligt. 5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare Hovrätten ansluter sig till utredningens överväganden och förslag beträffande de frågor som behandlas i avsnitten 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, , , , , , och I avsnitt föreslås att befattningen hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i framtiden ska benämnas vice hovrättslagman. När det gäller detta förslag har hovrätten följande synpunkter. Box 846, Malmö Besöksadress: Hovrättstorget 1 Telefon: Fax: Expeditionstid: Måndag-fredag

2 YTTRANDE 2 (11) Hovrätten har förståelse för synpunkten att den nuvarande benämningen kan uppfattas som otymplig och svårförståelig. Den föreslagna benämningen motsvarar emellertid inte de aktuella tjänsternas faktiska innehåll, i synnerhet inte när det, som i denna hovrätt, på en avdelning finns två befattningar som hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning. Den föreslagna benämningen skulle alltså riskera att bli missvisande här i hovrätten. Även om det inte finns någon helt invändningsfri benämning, framstår det som lämpligare att de aktuella tjänsterna benämns hovrättsråd och vice ordförande. Hovrätten tillstyrker förslagen i övrigt i avsnitt kap. Bör några bestämmelser som nu finns i förordning föras in i den nya lagen eller ändras i sak? Hovrätten ansluter sig till utredningens överväganden och förslag beträffande de frågor som behandlas i avsnitten 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.9, , och När det gäller avsnitt har hovrätten förståelse för att utredningen inte har lagt fram något förslag till ändring av nuvarande regler för vem som ska vara ordförande i kollegial sammansättning. Hovrätten vill dock framhålla att det är ytterst angeläget att denna fråga utreds vidare framöver med sikte på att åstadkomma en ordning med större flexibilitet och med ökade möjligheter för varje domstol att bestämma vem av flera råd som ska vara ordförande i ett enskilt mål. När det gäller förslagen i avsnitt och har hovrätten följande synpunkter.

3 YTTRANDE 3 (11) Förordnande för notarie eller notariemeriterad beredningsjurist att döma i tingsrätt, avsnitt Tingsrätterna bör få förordna tingsnotarier och notariemeriterade beredningsjurister att döma i mindre komplicerade mål och ärenden. Möjligheten för tingsrätterna att förordna dem att döma även i andra mål och ärenden bör emellertid tas bort. Tingsnotarier och notariemeriterade beredningsjurister har begränsad erfarenhet av dömande verksamhet och det är därför mindre lämpligt att de deltar vid avgörandet av andra mål och ärenden än sådana som är mindre komplicerade. När det gäller mål och ärenden som inte är mindre komplicerade har parterna ett berättigat intresse av att domarna är mer kvalificerade än vad en tingsnotarie eller notariemeriterad beredningsjurist typiskt sett är. I praktiken händer det i dag tidvis att tingsnotarier och notariemeriterade beredningsjurister förordnas att döma som en av tre domare vid tingsrätt i mål där det inte är lämpligt, vilket talar för att möjligheten att utfärda sådana förordnanden helt bör tas bort. Tingsnotariers och notariemeriterade beredningsjuristers behov av utbildning tillgodoses väl av att de kan förordnas att döma i mindre komplicerade mål och ärenden samt att de regelmässigt deltar som protokollförare vid tingsrätternas avgöranden av andra mål och ärenden. Utredningen framhåller att det i vissa fall kan vara lämpligt att en tingsnotarie eller notariemeriterad beredningsjurist utgör den tredje domaren vid tingsrätten, eftersom det kan vara så, att det kan ifrågasättas om det egentligen behöver ingå tre domare i sammansättningen. Denna omständighet utgör emellertid inte något skäl för att det ska finnas möjlighet att förordna tingsnotarier eller notariemeriterade beredningsjurister i andra mål eller ärenden än sådana som är mindre komplicerade. Däremot utgör den ett skäl för att se över bestämmelsen i 1 kap. 3 a rättegångsbalken, som reglerar tingsrättens sammansättning vid huvudförhandling i tvistemål.

4 YTTRANDE 4 (11) Förordnande för den som anställts som fiskal och som därefter inte tjänstgjort i underrätt att döma i hovrätt, avsnitt Hovrätten ansluter sig till bedömningen att det bör vara möjligt att förordna fiskaler som arbetat i överrätt under minst ett år, men som ännu inte tjänstgjort i underrätt, att döma i hovrätt samt att sådana förordnanden inte bör avse komplicerade mål och ärenden. Att det inte bör vara fråga om sådana mål och ärenden bör emellertid komma till mer direkt uttryck i lagtexten än genom att det anges att det krävs särskilda skäl för att utfärda förordnande. Detta kan, i linje med vad hovrätten föreslår beträffande förordnande för tingsnotarie eller notariemeriterad beredningsjurist att döma vid tingsrätt, uttryckas på så sätt att förordnande för fiskal i nu aktuella fall får avse endast mindre komplicerade mål och ärenden. Andra tillfälligt förordnade domare, avsnitt Det är ett välkänt praktiskt problem att det i dag inte är möjligt att anställa någon som tf. hovrättsråd. Att en hovrättsassessor anlitas som ersättare för ett hovrättsråd korresponderar inte med domförhetsreglerna i hovrätten. I dessa fall begränsas de möjliga sammansättningarna vid avgörandet av mål och ärenden, vilket medför en ökad arbetsbelastning för avdelningens ordinarie domare. I sammanhanget bör också framhållas att det framstår som inkonsekvent att det i dag är möjligt att anställa någon som tf. rådman men inte som tf. hovrättsråd. Mot denna bakgrund är förslaget att regeringen ska ges möjlighet att i framtiden anställa någon som tf. hovrättsråd mycket välkommet. Bestämmelsen i 7 kap. 6 förslaget till lag om domstolar och domare begränsar på ett i huvudsak bra sätt en enskild domstolschefs möjlighet att förordna någon att döma som lagfaren domare vid tingsrätt. Det framstår emellertid som lämpligt att förordnanden av detta slag alltid är tydligt begränsade i tiden. Utredningens förslag bör därför, som utredningen också diskuterat, kompletteras med en ettårsgräns. Förordnandena bör således få avse bara högst ett års tjänstgöring utan möjlighet till förlängning. Om man antar att det finns behov

5 YTTRANDE 5 (11) av tjänstgöring under längre tid, bör anställning ske efter beredning hos Domarnämnden och beslut av regeringen. Som framhålls i det följande är det angeläget med ett snabbare anställningsförfarande än vad som ofta är fallet i dag. Hovrätten ansluter sig till utredningens bedömning att de nämnda begränsningarna bör finnas angivna i domstolsinstruktionerna. 7 kap. Fördelning och omfördelning av mål Utredningens förslag i avsnitt 7.7 utgör en rimlig avvägning mellan å ena sidan krav på rättssäkerhet och å andra sidan krav på effektivitet. Hovrätten anser, liksom utredningen, att ett helt slumpmässigt system för fördelning av mål och ärenden knappast är praktiskt möjligt att ha under dagens förhållanden. Utredningens förslag tar på ett bra sätt hänsyn till dels intresset av att objektiva kriterier tillämpas vid fördelningen av mål och ärenden, dels intresset av att den dagliga verksamheten vid domstolarna fungerar på ett tillfredställande sätt. Hovrätten ansluter sig således helt till utredningens överväganden och tillstyrker förslaget. 8 kap. Behörighet för justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen att tjänstgöra i den andra domstolen Hovrätten har inget att erinra mot utredningens förslag. 9 kap. Behörighetskrav för den som, utan att vara ordinarie domare, utövar rättskipningsuppgifter; särskilt om medborgarskap Hovrätten tillstyrker utredningens förslag. 10 kap. Domareden i framtiden Hovrätten ansluter sig till bedömningen att domareden bör finnas kvar. Den föreslagna lydelsen framstår som väl avvägd och är, på skäl som utredningen anfört, att föredra framför den nuvarande.

6 YTTRANDE 6 (11) 11 kap. Översyn av de befintliga domaranställningarna och chefsstrukturen i de allmänna domstolsslagen Domstolarnas inflytande över hur den inre organisationen ska utformas, avsnitt Frågan om en domstolschef bör ha möjlighet att ge en ordinarie domare sådana arbetsledande funktioner som traditionellt endast har tilldelats chefsrådmän hänger samman med frågan om i vilken utsträckning domstolarna själva ska få bestämma över sin egen organisation. Med reservation för att hovrättens uppfattning i den förstnämnda frågan till viss del påverkar spörsmålet om en domstols möjlighet att styra över hur den ska vara organiserad, ansluter sig hovrätten till bedömningen att domstolarna även i framtiden bör ges frihet att i stor utsträckning bestämma över sin inre organisation och att lagstiftningen inte heller framöver bör uttala någon preferens för om domstolarna ska indelas i rotlar, enheter av skilda slag eller avdelningar av traditionell modell. Chefsfunktioner i framtiden, avsnitt Hovrätten delar utredningens uppfattning att det torde ligga inom en domstolschefs egen beslutssfär att ge en ordinarie domare samordnande uppgifter på en enhet. I den mån en enhetschef ges sådana begränsade uppgifter finns således inget att erinra. Hovrätten har inte heller några synpunkter på att en domare ges uppgifter av det slaget under en begränsad tid. När det däremot gäller frågan om domstolschefen ska kunna ge domaren också rätt att beordra övrig personal på enheten att utföra arbetsuppgifter samt att ha personalansvar beträffande dessa personer, inklusive löne- och medarbetarsamtal, har hovrätten följande synpunkter. Begreppet enhetschef används fortsättningsvis för chefskap av detta slag.

7 YTTRANDE 7 (11) Hovrätten ansluter sig till utredningens bedömning att befogenheten för domstolschefer att utse enhetschefer inte principiellt står i strid med den självständighet som domare är tillförsäkrade genom regeringsformen. Som framhålls i betänkandet hindrar detta emellertid inte att man av andra skäl kan finna det olämpligt att domstolschefer utser enhetschefer. Inledningsvis bör nämnas att utredningen själv (s. 299 i betänkandet) framhåller att den rådande ordningen med av regeringen utsedda mellanchefer, dvs. lagmän och viceordförande i hovrätter och kammarrätter samt chefsrådmän i större tingsrätter och förvaltningsrätter, är fast förankrad i det svenska rättssystemet, att den av många ses som en viktig del av domstolsorganisationen och att det torde vara en utbredd uppfattning att möjligheterna till en sådan befordran verkar stimulerande på verksamheten och domarnas individuella utveckling. Hovrätten instämmer i vad utredningen sålunda framfört. Om domstolschefer utser enhetschefer finns det en risk för att det kan ifrågasättas om detta har skett på objektivt godtagbara grunder. Det är betydligt enklare att försvara tillsättningen av en chefsrådman, eftersom anställning då har skett efter beredning i Domarnämnden och beslut av regeringen. Det finns flera fördelar med att chefstjänster tillsätts efter beslut av regeringen. Ett sådant förfarande innebär att alla chefstjänster är sökbara. Den som är intresserad av att inneha en chefstjänst vet då att han eller hon kommer att ha möjlighet att söka alla sådana tjänster som blir lediga, vilket torde vara stimulerande för många inom domstolarna och således positivt för verksamheten i stort. Förfarandet innebär också att personer som inte arbetar på domstolen i fråga kan söka chefstjänst där. I många fall kommer följaktligen urvalet vid tillsättningen av chefstjänster att bli större. Vidare framhålls det ofta som angeläget att domstolarna kan rekrytera kvalificerad personal utifrån. Möjligheten att göra detta bör vara större om alla chefstjänster tillsätts efter beslut av regeringen, eftersom det då kommer att finnas fler sådana tjänster att söka. I

8 YTTRANDE 8 (11) sammanhanget bör också nämnas att det är möjligt att en chef som har utsetts av domstolschefen riskerar att i vissa fall få mindre legitimitet inom domstolen än den som anställts som chefsrådman efter beslut av regeringen. Det bör slutligen framhållas att förordnanden som enhetschef, enligt utredningens förslag, ska vara tidsbegränsade och att enhetschefernas ställning i så fall kommer att bli i viss mån osäker. Det framstår som mindre lämpligt och kan dessutom stå i strid med principen att inte ha tidsbegränsade domartjänster, eftersom en anställning som enhetschef i praktiken kan ses som en särskild domartjänst. Det finns alltså starka skäl som talar för att alla chefstjänster bör tillsättas i ett öppet förfarande efter beslut av regeringen. Argumenten för den motsatta ståndpunkten är inte övertygande. Som framhållits ovan bör domstolarna även i framtiden ges frihet att i stor utsträckning bestämma över sin inre organisation. Behovet av flexibilitet bör emellertid kunna tillgodoses i tillräcklig utsträckning trots att domstolscheferna inte får utse personalansvariga enhetschefer. Regeringen och Domstolsverket skulle, som utredningen har diskuterat, på ett mindre formellt sätt kunna låta förstå att det för framtiden inte behövs mer än åtta-tio ordinarie domare för att en domstol i första instans ska tillåtas att bli indelad i två avdelningar. Dessutom är det tänkbart att mindre domstolar skulle kunna få dela in sig i två avdelningar, där domstolschefen är chef för en avdelning och en chefsrådman för den andra. I många fall skulle dessutom domstolschefens behov av att få delegera arbetsuppgifter och domstolens behov av att vara indelad i flera organisatoriska enheter kunna lösas genom att domstolschefen ger ordinarie domare samordnande uppgifter. Att ordinarie domare ges sådana uppgifter kan också tillgodose de stora domstolarnas behov av att inte ha allt för stora organisatoriska enheter. I sammanhanget bör framhållas att det är angeläget att förfarandet i Domarnämnden m.m. effektiviseras och att handläggningstiden vid tjänstetillsättningar förkortas avsevärt. För att tillsättningen av chefstjänster ska fungera

9 YTTRANDE 9 (11) tillfredställande måste tiden från det att en tjänst blir ledig till dess att den tillträds bli väsentligt kortare än vad som ofta är fallet i dag. Sammanfattningsvis är det mer nackdelar än fördelar förenade med att låta domstolschefer utse enhetschefer. Denna möjlighet bör därför tas bort och sådana chefstjänster bör i framtiden tillsättas endast i ett öppet förfarande efter beslut av regeringen. Nya befordrade anställningar utan chefskap, avsnitt Frågan, om nya befordrade domaranställningar utan chefskap bör inrättas, hänger i hög grad samman med frågan om individuell lönesättning. Principiellt skulle det vara tilltalande om alla anställningar som hovrätts- och kammarrättsråd var befordringstjänster. För en sådan ordning talar dels den omständigheten att domarna i hovrätt och kammarrätt har till uppgift att överpröva de lägre domstolarnas avgöranden, dels den omständigheten att hovrätterna och kammarrätterna relativt sett avgör fler omfattande och svåra mål än underrätterna. Med hänsyn till detta är det viktigt att de skickligaste domarna i stor utsträckning söker sig till hovrätt och kammarrätt. Det framstår därför som önskvärt att det skapas starkare incitament än i dag att söka sådana anställningar. Ett incitament skulle kunna vara att tjänsterna i hovrätt och kammarrätt är befordrade och typiskt sett medför en högre lön. Om tjänsterna som hovrätts- och kammarrättsråd var befordrade skulle det också skapas en ny karriärväg inom domstolarna, vilket torde vara stimulerande för många inom domstolarna och således positivt för verksamheten i stort. Vidare skulle befordrade tjänster i hovrätt och kammarrätt kunna underlätta rekrytering av domare bland yrkeskategorier som är verksamma utanför domstolarna. Om det fanns gott om befordrade tjänster att söka, skulle kvalificerade personer av detta slag sannolikt i högre utsträckning lockas av en anställning inom domstolsvärlden. Det bör i sammanhanget framhållas att det inte framstår som lämpligt att uppställa något krav på att den som söker en befordrad tjänst i

10 YTTRANDE 10 (11) hovrätt eller kammarrätt ska ha tjänstgjort viss tid som rådman. Att tyngdpunkten vad gäller bevisupptagning och antalet avgjorda mål ska ligga i första instans står inte i strid med att tjänsterna i hovrätt och kammarrätt är befordrade. Tvärtom framstår en ordning med befordrade tjänster som särskilt lämplig när det införs ett generellt krav på prövningstillstånd också i brottmål, något som enligt hovrättens mening snarast bör genomföras. Sammanfattningsvis finns det anledning att under den fortsatta beredningen av utredningens förslag ytterligare överväga frågan om anställningarna som hovrätts- och kammarrättsråd bör vara befordrade. Hovrätten är medveten om det skulle vara förenat med betydande övergångsproblem att införa befordrade tjänster utan chefskap i hovrätterna och kammarrätterna. De framstår dock inte som olösliga. Hur sådana problem skulle kunna lösas bör övervägas under den fortsatta beredningen av utredningens förslag. Hovrätten ansluter sig till utredningens bedömning att det inte bör införas befordrade anställningar i övrigt, som i så fall skulle knytas till domare med särskilda specialistkunskaper eller som är särskilt skickliga. Som utredningen kommit fram till uppväger fördelarna med sådana befordrade tjänster inte nackdelarna. Vad hovrätten i det föregående har förespråkat, beträffande ytterligare chefsrådmanstjänster samt befordrade tjänster utan chefskap i hovrätterna och kammarrätterna, skulle innebära att antalet befordrade tjänster ökar. Särskilt skickliga domare som inte kommer i fråga för dessa tjänster exempelvis rådmän i tingsrätt som inte vill söka tjänst som chefsrådman eller hovrättsråd eller inte är lämpliga för sådana tjänster kan i framtiden premieras inom ramen för individuell lönesättning.

11 YTTRANDE 11 (11) Detta yttrande har beslutats av hovrättslagmännen Lars Göran Abelson, Bengt Sagnert och Lars Sjöström samt tf. hovrättsassessorn Petter Anefur (referent) Lars Göran Abelson Petter Anefur

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2011-09-30 2011/0154 Ert datum Ert Dnr 2011-06-13 Ju2011/3644/DOM En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42) Hovrätten tillstyrker i huvudsak

Läs mer

Yttrande över betänkandet En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42) (Ju2011/3644/DOM)

Yttrande över betänkandet En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42) (Ju2011/3644/DOM) R2A DATUM 1 (14) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42) (Ju2011/3644/DOM) Inledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion; SFS 2005:1094 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer

Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m.

Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m. Ds 2013:41 Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m. Justitiedepartementet Ds 2013:41 Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

En reformerad domstolslagstiftning

En reformerad domstolslagstiftning En reformerad domstolslagstiftning Betänkande av Domarlagsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

2010-02-09. Justitiedepartementet

2010-02-09. Justitiedepartementet 2010-02-09 Justitiedepartementet För att domstolarna ska kunna fullgöra sina uppgifter är det ett grundläggande krav att det finns tillgång till en domarkår som tillgodoser högt ställda krav på erfarenhet,

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) REMISSYTTRANDE 1 (7) Datum Diarienr 2013-10-07 AdmD-523-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-07-03 Ju2013/4701/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

Domstolsverket har inget att erinra i dessa delar.

Domstolsverket har inget att erinra i dessa delar. Datum Dnr 2001-03-26 1841-00 Juridiska sekretariatet Näringsdepartementet Remissyttrande över betänkandet Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning (SOU 2000:106) Domstolsverket har granskat betänkandet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71)

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) Frågan om tvång eller samtycke som grund för

Läs mer

Kommittédirektiv. Rekryteringen av ordinarie domare. Dir. 2016:89. Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2016

Kommittédirektiv. Rekryteringen av ordinarie domare. Dir. 2016:89. Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2016 Kommittédirektiv Rekryteringen av ordinarie domare Dir. 2016:89 Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över rekryteringen av ordinarie domare i syfte

Läs mer

Remissyttrande avseende departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol, Ds 2014:02

Remissyttrande avseende departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol, Ds 2014:02 YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 30 Stockholm Remissyttrande avseende departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol, Ds 2014:02 ( Ert dnr Ju 2014/129/DOM) Allmänt Domstolsverket som beretts

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:23

Regeringens proposition 2003/04:23 Regeringens proposition 2003/04:23 Antalet ledamöter i Högsta domstolen Prop. 2003/04:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2003 Margareta Winberg Thomas Bodström

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr 2007-02-16 2006/0386, 51-2006-271 Ert datum Ert Dnr 2006-11-01 Ju2006/8451/DOM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103

Läs mer

Justitiedepartementet Stockholm

Justitiedepartementet Stockholm R2A DATUM 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) Hovrätten har granskat delbetänkandets

Läs mer

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) REMISSYTTRANDE 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Regeringskansliets diarienummer S2014/2509/PBB

Läs mer

Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11)

Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) Datum Diarienummer 2007-09-12 776-2007 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) Ert diarienummer Ju2007/3985/DOM Inledning Det är

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion; SFS 2001:984 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck utfärdad den 29 november 2001. Regeringen

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

Remissvar avseende slutbetänkandet Förundersökning. objektivitet, beslag dokumentation m.m. (SOU 2011:45)

Remissvar avseende slutbetänkandet Förundersökning. objektivitet, beslag dokumentation m.m. (SOU 2011:45) 1 (6) Regeringskansliet Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Ju2011/4074/Å Remissvar avseende slutbetänkandet Förundersökning objektivitet, beslag dokumentation m.m. (SOU 2011:45) Hovrätten

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 11 oktober 2013

Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 11 oktober 2013 PM 2013:150 RI (Dnr 001-1128/2013) Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 11 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Förbättrad hantering av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna en rättssäkerhetsfråga

Förbättrad hantering av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna en rättssäkerhetsfråga 125 PIA CEDERMARK & HANNA KRISTIANSSON Förbättrad hantering av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna en rättssäkerhetsfråga Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen har nyligen

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 1 (10) Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 Definitioner Med RALS 2007-2010 avses Ramavtal 2007-2010 om löner m.m. för arbetstagare inom det

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box Birger Jarls Torg Stockholm

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box Birger Jarls Torg Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2014-09-29 AdmD-357-2014 Ert datum Ert diarienr 2014-07-03 S2014/5303/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian och Genomförandeutredningens delbetänkande

Läs mer

Yttrande över Narkotikastraffutredningens betänkande Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43)

Yttrande över Narkotikastraffutredningens betänkande Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43) R2B DATUM 1 (8) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Narkotikastraffutredningens betänkande Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43) Övergripande synpunkter Utredningen har gjort

Läs mer

Dnr Justitiedepartementet Stockholm

Dnr Justitiedepartementet Stockholm MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2017-02-17 Dnr 502-16 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté (SOU 2016:60) Ett starkare skydd för den

Läs mer

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76 YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Dnr Malin Lundberg 2015-03-30 STY 2015-179 031-633638 Ert datum Er referens Ju2014/7269/DOM Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76 Inledande reflektioner

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mål och särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över betänkandet Mål och särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (5) Juridiska avdelningen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman får förhinder räcker det med en 0 1 0 4 8 0 0 0 A D SD

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-11 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. En modernare rättegång II Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:763. Införande av sekretesskydd vid tillsättning av domstolschefer m.fl. Förslag till riksdagsbeslut.

Motion till riksdagen 2015/16:763. Införande av sekretesskydd vid tillsättning av domstolschefer m.fl. Förslag till riksdagsbeslut. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:763 av Maria Abrahamsson (M) Införande av sekretesskydd vid tillsättning av domstolschefer m.fl. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning Kommittédirektiv Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister Dir. 2011:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2009-02-05 2008/0286 Ert datum Ert Dnr 2008-10-30 Ju2008/8415/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet

Läs mer

Remissyttrande avseende promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) Svårigheterna med att skriva en regel utifrån 2014 års riksdagsbeslut

Remissyttrande avseende promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) Svårigheterna med att skriva en regel utifrån 2014 års riksdagsbeslut Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2017/06954/L5 Remissyttrande avseende promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) Malmö tingsrätt har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria och

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49) Yttrande Förbundsordförande 2013-10-11 Lars Lassinantti Mobil:070-2777757 E-post:lars.lassinantti@telia.com Vice förbundsordförande Justitiedepartementet Marika af Winklerfelt 103 33 Stockholm Mobil: 070-3451542

Läs mer

En modernare rättegång några utvecklingsområden

En modernare rättegång några utvecklingsområden PM 1 (5) En modernare rättegång några utvecklingsområden Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008 (prop. 2004/05:131). Den syftade till att skapa förutsättningar för ett

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

En mer öppen domarutbildning

En mer öppen domarutbildning YTTRANDE 2007-09-03 Dnr 2007/299 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) Sammanfattning Hovrätten ansluter sig till de huvudsakliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster Enligt

Läs mer

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i Promemoria Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister kompletterande överväganden och förslag till SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning TP PT Lagen FPT Innehållsförteckning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 68/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 tingsrättslagen och 8 lagen om häradsåklagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Dnr 603/10 STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT. Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Stockholm

Dnr 603/10 STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT. Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Stockholm STOCKHOLM 2011-01-18 Dnr 603/10 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:78

Regeringens proposition 2003/04:78 Regeringens proposition 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-02-18 Stockholm Mål nr M 5308-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-05-07 i mål nr M 1555-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Kommittédirektiv Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd Dir. 2010:133 Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2005 Ö 2472-04 KLAGANDE 1. EVP 2. JS MOTPART Domstolsverket, 551 81 JÖNKÖPING SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5)

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5) REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-26 KST 2015/296 Ert datum Ert diarienr 2015-04-21 Fi2015/1581 Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Kammarrätten har

Läs mer

Stockholm den 27 oktober 2009 R-2009/1579. Till Justitiedepartementet. Ju2009/5326/DOM

Stockholm den 27 oktober 2009 R-2009/1579. Till Justitiedepartementet. Ju2009/5326/DOM R-2009/1579 Stockholm den 27 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/5326/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Domarnämnden. Inledning

Domarnämnden. Inledning PM 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Domarnämnden Yttrande över rapporten Ett förbättrat anställningsförfarande vid rekrytering av tekniska råd till mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Den framtida rekryteringen av nämndemän

Den framtida rekryteringen av nämndemän Datum Dnr 2002-11-25 1335-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet Framtidens nämndemän (SOU 2002:61) (Ert diarienummer Ju2002/4974) Sammanfattning Domstolsverket avstyrker

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 april 2012 Ö 2733-11 KLAGANDE MJ MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

Remiss: Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49)

Remiss: Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) 1 (5) 2013-10-07 Dnr SU FV-1.1.3-2172-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) 1. Inledning

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen R (5) Lars Lindström

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen R (5) Lars Lindström YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-03-26 R 1-2013 1 (5) Lars Lindström Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Hyres- och arrendetvister i framtiden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:174

Regeringens proposition 2016/17:174 Regeringens proposition 2016/17:174 Utökad samverkan mellan domstolar Prop. 2016/17:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson

Läs mer

Patent- och marknadsöverdomstolen, Svea hovrätt, avdelning 2. IMK-seminarium den 18 augusti 2016

Patent- och marknadsöverdomstolen, Svea hovrätt, avdelning 2. IMK-seminarium den 18 augusti 2016 Patent- och marknadsöverdomstolen, Svea hovrätt, avdelning 2 IMK-seminarium den 18 augusti 2016 1 Christine Lager Hovrättslagman och chef för avdelning 2 inklusive Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD),

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Hovrätten lämnar nedan några övriga synpunkter på de förslag som framkommer

Hovrätten lämnar nedan några övriga synpunkter på de förslag som framkommer YTTRANDE 1 (5) Departementspromemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) (Ju 2014/3309/L2) Inledande synpunkter Hovrätten anser att det bör skapas en möjlighet för den enskilde att upprätta en fullmakt för

Läs mer

EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv

EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2016-09-30 KST 2016/381 Ert datum Ert diarienr 2016-08-31 Ju2016/05298/EMA Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik 103 33 Stockholm EU-kommissionens

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-26 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18). R-2016/0744 Stockholm den 29 juni 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/01870/KRIM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementett Enheten för familj och sociala tjänster, FST 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) (Ert Dnr S2011/4504/FST) Hovrätten

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2008:2 Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR Länsrättsutredningen INNEHÅLL Sammanfattning Författningsförslag 5 1. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)

Läs mer

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap REMISSYTTRANDE Sid 1 (5) 2006-09-28 AdmD 158-2006 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Omprövning av medborgarskap (SOU 2006:2), ärendenummer Ju 2006/643/IM Sammanfattning Kammarrätten instämmer

Läs mer

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81)

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-02-06 Stockholm Dnr 658-08 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) 1. Ny lag om kontaktförbud Behov av en

Läs mer

YTTRANDE Stockholm. Justitiedepartementet Straffrättsenheten STOCKHOLM

YTTRANDE Stockholm. Justitiedepartementet Straffrättsenheten STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2008-03-12 Stockholm Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Dnr 582-07 Betänkandet (SOU 2007:54) Barnet i fokus En skärpt lagstiftning mot barnpornografi (Ju2007/7579/L5)

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

Prövningstillstånd för riksåklagaren

Prövningstillstånd för riksåklagaren Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU23 Prövningstillstånd för riksåklagaren Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:78, Prövningstillstånd för riksåklagaren

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-17 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Erik Nymansson. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer