Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb Klubbstugan Gälltofta Lördag klockan Förslag till dagordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb Klubbstugan Gälltofta Lördag 2012-02-11 klockan 12.00. Förslag till dagordning"

Transkript

1 Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb Klubbstugan Gälltofta Lördag klockan Förslag till dagordning hundklubb Kristianstads Brukshundklubb Mötet öppnas av lokalklubbstyrelsens ordförande 1. Fastställande av röstlängden 2. Val av mötesordförande 3. Styrelsens anmälan om protokollförare under mötet 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av dagordningen 8. Genomgång av: (a) lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte (b) balans- och resultaträkning och (c) revisorernas berättelse 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsen förslag avseende: (a) Mål (b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, (c) medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår och (d) andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet och ekonomi 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 14. Val av lokalklubbsstyrelse enl 8 mom 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt Val av valberedning 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som ej behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 20. Övriga, ej föranmälda, frågor och ärenden 21. Utmärkelser och Avtackningar 22. Årsmötets avslutande Hänvisningarna till olika paragrafer avser lokalklubbens stadgar. Sidan 1 av 23 Kristianstads Brukshundklubb Org nr:

2 Kristianstads Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE KRISTIANSTADS BRUKSHUNDKLUBB Sidan 2 av Kristianstads Brukshundklubb Besöksadress: Oredslundsvägen, Gälltofta Organisationsnummer:

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret Styrelse Rolf Weiffert, Ordförande Cathrine Carlström, Vice ordförande Catharina Hårsmar, Sekreterare Marie-Louise Nilsson, Kassör Gunilla Ottosson, Ordinarie ledamot Karin Nyström, Ordinarie ledamot Mikael Olsson, Ordinarie ledamot Ingela Bach, Suppleant Lena Weiffert, Suppleant Kommittéer Utbildningskommitté Gunilla Ottosson, Sammankallande Catharina Hårsmar Marie-Louise Nilsson Tävlingskommitté Lena Weiffert, Sammankallande Eva Ohlin Anna-Kerstin Svensson Jenny Gustavsson Patrik Johansson Agilitykommitté Cathrine Carlström, Sammankallande Anya Kräusel Elin Weiffert Ingela Bach Jonas Erlandson Marie Ekwall Mikael Olsson Underhållskommitté Karin Nyström, Sammankallande Patrik Gustavsson Magnus Johnsson Jörgen Olofsson Distriktsombud Rolf Weiffert Cathrine Carlström Catharina Hårsmar Marie-Louise Nilsson Valberedning Anders Andersson (sammankallande) Anya Kräusel Elin Weiffert Revisorer Ingemar Nilsson Åke Öberg Martin Kronkvist, Suppleant Mikael Hansson, Suppleant Kristianstads Brukshundklubb 1 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011 Sidan 3 av 23

4 Allmän översikt År 2011 har varit klubbens 59:e verksamhetsår. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret hållit ett ordinarie årsmöte och två ordinarie medlemsmöten, samt sex ordinarie styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Styrelsen har även genomfört en budget och verksamhetskonferens med lokalklubbens kommittéer. VU har via telefon haft möte vid ett tillfälle. Representation Klubben har varit representerad vid distriktets samtliga tre medlemsmöten under året. Medlemsutveckling Vid utgången av 2011 hade Kristianstads Brukshundklubb 309 medlemmar, vilket är en ökning med 34 medlemmar (eller drygt 12 %) mot verksamhetsåret Fördelningen mellan olika medlemskategorier framgår av tabellen nedan. Kristianstads Brukshundklubb Ordinarie medlem Familje medlem Hedersmedlem Ungdoms medlem Ungdoms (SHU) Totalt Ekonomi Resultat per kommitté Utfall 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Utbildning Tävling Agility Resultat kommittéer Styrelse övrigt Drift & Underhåll UHK Resultat Styrelse Drift Resultat För verksamhetsåret 2011 budgeterades ett underskott om kr. Verkligt resultat för året blev ett överskott om kr. Avvikelsen jämfört med budget kan framförallt härledas till större intäkter än förväntat från dels Utbildningskommitténs kursverksamhet, dels Agilitykommitténs tävlingsverksamhet samt även att underhållet av stuga och planer inte uppgick till budgeterat belopp. Klubbens ekonomiska ställning är fortsatt god. Likvida medel uppgick vid verksamhetsårets ingång till kr och vid dess utgång till kr. Klubben har under utöver normalt underhåll på anläggning och maskiner - investerat kr i en ny gräsklippare. För denna investering erhöll vi kr i kommunalt bidrag. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av bifogad resultat- och balansräkning. Kristianstads Brukshundklubb 2 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011 Sidan 4 av 23

5 Utmärkelser och förtjänsttecken Utsedd medaljkommitté har haft sammanträde via telefon vid två tillfällen. Kommittén har beslutat om att ansöka om förtjänsttecken för sex medlemmar, fördelat på tre silver och tre brons. Diskussion har förts om att föreslå styrelsen att tre medlemmar upptas som hedersmedlemmar. Dessa kommer, om så styrelsen beslutar, att presenteras vid ordinarie årsmöte för beslut av densamma. Verksamhet Styrelse Styrelse och kommittéer i Kristianstads Brukshundklubb har under året efter bästa förmåga arbetat mot de mål och riktlinjer som finns angivna i den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet Förutom den löpande verksamheten har styrelsen arbetat med de förslag och uppdrag som föredragits på verksamhetsårets medlemsmöten. Styrelsen har under året också tagit emot och behandlat skrivelser och förslag från enskilda medlemmar i klubben. Styrelsen har ombesörjt att informationen har varit anslagen i klubbstugan och på hemsida. Klubben var representerad vid Kristianstadsdagarna under sommaren och visade upp sin verksamhet för intresserade evenemangsbesökare. Styrelsens sammansättning För att anpassa lokalklubbens styrande organ till organisationsstrukturen på central nivå fattades beslut år 2010 att förändra styrelsens sammansättning. Detta har inneburit att samtliga kommittéer är representerade i den sittande styrelsen, vilket visat sig vara en effektiv förändring. Samtliga av klubbens verksamhetsområden (utbildning, tävling, agility och underhåll) har varit aktiva i styrelsen där vägen mellan beslut och åtgärder har blivit kortare och fått mer genomslagskraft. Målstyrning På årsmötet 2011 fastställdes klubbens målstyrningsdokument som angav vilka mål vi har med de aktiviteter vi genomför. Detta dokument föreslog även åtgärder som kan vidtas för att nå målen (se under rubriken Klubben/Dokumentarkiv/ Medlemsmöte-Årsmöte). Vid årets budget & verksamhetskonferens, bjöd styrelsen in sex relativt nya medlemmar i klubben, för att få ta del av vad en ny medlem önskar för att på ett bra sätt komma in i klubbens verksamhet. Fem av de inbjudna medlemmarna närvarade vid konferensen. Detta är ett innovativt sätt att kommunicera med våra medlemmar, för att lyssna till dem. Arbetssättet ligger i linje med de aktiviteter som styrelsen satt upp, för att arbeta framåt med våra målsättningar. Övrig verksamhet Övrig information om genomförd verksamhet under året, följer nedan i resp kommittés sammanställning. Utbildningskommittén (UK) UK har under 2011 bestått av Gunilla Ottosson, Catharina Hårsmar och Marie-Louise Nilsson. Kommittén har haft 18 möten och två instruktörsmöte. Utbildning av instruktörer Kommittén har aktivt verkat för att utbilda fler instruktörer och under 2011 har 4 instruktörer genomgått Allmänlydnadsinstruktörsutbildningen samt ytterligare 3 personer har påbörjat sin utbildning och kommer vara klara under Kristianstads Brukshundklubb 3 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011 Sidan 5 av 23

6 Kursverksamhet Kursutbudet har bestått av kurser enligt nedanstående tabell. Det har varit ett mycket stort intresse för våra kurser dock ett något svalt intresse för Rallylydnad varför den inte genomfördes HT Inför 2012 har det åter visats stort intresse och vi ser positivt på detta. Teoritillfällen för kursdeltagare Under våren föreläste Christian Löwegren, hundförare vid polisen, om hundens arbete som Specialsökshund. Åsa Jacobsson gav oss en inblick och idéer om klicker-träning i vardagslydnad på höstens föreläsning. Veterinär Pelle Josefsson höll i uppskattade temakvällar båda terminerna i ämnet Hundens sjukdomar och vård. Vi har under 2011 genomfört nedanstående utbildningar med totalt 152 deltagare. Våren 2011 Antal deltagare Valp 14 Allmänlydnad 1 18 Allmänlydnad Intensiv 13 Rallylydnad 14 Tävlingslydnad 6 Brukslydnad/Uppletande 6 Appell/spår 9 Totalt antal deltagare 80 Hösten 2011 Antal deltagare Valp 22 Allmänlydnad 1 18 Allmänlydnad Intensiv 7 Allmänlydnad 2 12 Tävlingslydnad 6 Spår Tävling 7 Totalt antal deltagare 72 Fortbildning instruktörer I syfte att vidareutveckla och inspirera anordnar UK möjligheter för våra instruktörer att delta i flertalet aktiviteter under året. Under 2011 bestod dessa aktiviteter av nedanstående: Monica Henriksson fortbildade vårens instruktörer enligt temat: Hur vi använder hundens mentalitet i dressyren samt Personlighetsbeskrivning av hund. Höstens instruktörer berikade sig med en föreläsning av Kenth Svartberg i ämnet Bra relation. Instruktörsavtal Styrelsens beslut att införa Instruktörsavtal i kursverksamheten, enligt protokoll , avser att: Höja kvalitén i utbildningen Fler instruktörer förväntas vilja utbilda sig Utbildade instruktörer kan vidareutveckla sina färdigheter Minska arbetsbördan för UK att engagera instruktörer till klubbens basutbud, dvs samhällsnyttan Fördelningen av kurser blir jämnare över året. Privata kurser kommer täcka in perioderna där normalt inga kurser tidigare hållits Övrigt Kommittén vill tacka alla som det gångna verksamhetsåret varit delaktiga i klubbens hundägarutbildning, samtliga instruktörer, handledare och hjälpinstruktörer. Ni har alla genomfört era uppdrag på ett mycket förtjänstfullt och värdefullt sätt för klubben och hundägarna. Kristianstads Brukshundklubb 4 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011 Sidan 6 av 23

7 Agilitykommittén (AK) Agilitykommittén har under verksamhetsåret bestått av Cathrine Carlström, Anya Kräusel, Elin Weiffert, Martin Kronkvist, Mikael Olsson, Ingela Bach, Marie Ekwall och Jonas Erlandson. Agilitykommittén har under året genomfört fem möten med förda minnesanteckningar samt ett antal informella möten. Hinderpark Ett slalom är inköpt och mindre reparationer av hinderparken är gjorda. Utbildningar Jonas Erlandsson har examinerats som tävlingsledare. Kursverksamhet Under året har sju kurser arrangerats: Grundkurs (2 st), Fortsättningskurs A (2 st), Fortsättningskurs B (2 st) och Fortsättningskurs C (2 st). Det är 44 ekipage som har deltagit i dessa kurser under året. Sex instruktörer och två hjälpinstruktörer har per termin lett dessa kurser. Därutöver har vi en tävlings- /träningsgrupp med ekipage. Vi har haft två kurser med inhyrda instruktörer för att vidareutbilda våra instruktörer och tävlingsekipage. Följande instruktörer har vi hyrt in: Datum Instruktör 12/3-13/3 Åsa Emanuelsson 25/7-26/7 Annica Aller Kurs Antal deltagare Grundkurs 10 Fortsättning A 9 Fortsättning B 12 Fortsättning C 13 Åsa Emanuelsson 6 Annica Aller 7 Totalt 57 Övriga träningstillfällen har medlemmarna i tävlings-/träningsgruppen gemensamt ansvarat för genom att lägga upp träningen själva. Under sommaren har vi haft fri träning på onsdagskvällarna och under vintern flyttade vi in träningen i ett ridhus i Röetved. Tävlingar Det har varit ett händelserikt tävlingsår. De officiella tävlingarna, kvällstävlingen den 6/7-7/7 och den internationella tävlingen den 1/10 samt lagtävlingen 16/4-17/4 arrangerades tillsammans med Göinge- Broby BK. Datum Klass Starter Domare Tävlingsledare 16/4 Lagkarneval 17/4 Lagkarneval 6/6 Heja Lag Öppen Hopp A och B Öppen Ag A och B small medium large Lag Öppen Hopp A och B Öppen Ag A och B small medium large Öppen Hopp A och B Öppen Ag 409 Jörgen Sundwall Dag Brück 285 Jörgen Sundwall Dag Brück Kristina Myrefelt Therese Johansson 114 Tobias Sjöberg *Jonas Erlandson Kristianstads Brukshundklubb 5 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011 Sidan 7 av 23

8 Sverige small medium large 6/7 6 x klass1 small medium 7/7 3 x klass1 Large 1/10 Hopp III int Ag III int Ag III int small medium large 9/10 Öppen Ho (nybörj) Fyrklubb Öppen Ag Öppen Ho 19/11 Rasspecialen small medium large Öppen Ho grund Öppen Ag grund Öppen Ag final small medium large 237 Nils Lindqvist Joakim Nilsson 215 Nils Lindqvist Joakim Nilsson 466 Marie Hansson, Magnus Andqvist Magne Alden 108 Malin Linge 248 Magne Alden Catharina Tuomisto Niklas Svensson Jonas Erlandson Therese Johansson Lotta Uhlén Johansson * Jonas Erlandsons examination som tävlingsledare. Paul Petterson var examinator. Vi har även haft en Vinteragilitycup och en Sommaragilitycup. Varje cup innehöll 4 deltävlingar. Vintercupen arrangerades tillsammans med Göinge-Broby BK. Årets agilityekipage Totalt var det 11ekipage som i år tävlade om titeln Årets agilityekipage: 1:a Emma Olsson med Molly 207 poäng 2:a Mikael Olsson med Ronja 146 poäng 3:e Martin Kronkvist med Mynta 107 poäng 4:e Jonas Erlandson med Sajko 95 poäng 5:e Jonas Erlandson med Goblin 64 poäng 6:e Jonas Erlandson med Wasabi 53 poäng 7:e Anya Kräusel med Nellie 47 poäng 8:e Jonas Erlandson med Kriga 37 poäng 9:e Eva Lennartsson med Elsa 23 poäng 10:e Andreas Harrysson med Yla 15 poäng 11:e Martin Kronkvist med Timjan 12 poäng Uppflyttningar under året: Hoppklass 3: Martin Kronkvist med Mynta Hoppklass 2: Jonas Erlandson med Sajko, Anya Kräusel med Nellie och Cathrine Carlström med Pandora Agillityklass 2: Jonas Erlandson med Sajko och Martin Kronkvist med Mynta Rasspecialen I Rasspecialen, där de tre bästa hundarna i varje ras från SBK:s Årets Agility Hund får ställa upp, deltog Elin Weiffert med Amira och Klara och Jonas Erlandson med Wasabi och Goblin. Elin Weiffert slutade 6:a med Amira i small och 6:a med Klara i medium. SM Deltog i SM 2011 Individuellt: Elin Weiffert med Amira Lag: Elin Weiffert med Amira i Bagheeras fyrklöver, Martin Kronkvist med Timjan och Mynta, Emma Olsson med Molly och Elin Weiffert med Klara i Hoppfulla jyckar och Jonas Erlandson med Wasabi och Goblin och Mikael Olsson med Ronja i Snapphanestars Kristianstads Brukshundklubb 6 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011 Sidan 8 av 23

9 Kvalat till SM 2012 Individuellt: Emma Olsson med Molly Lag: Jonas Erlandson med Wasabi och Goblin i Snapphanestars och Elin Weiffert med Amira i Bagheeras fyrklöver EO 2012 Den juli 2012 kommer European Open anordnas på Kristianstad Idrottsplats. De tre arrangerande klubbarna, Hässleholm HU, Göinge-Broby BK och Kristianstad BK, har haft 4 planeringsmöte. Jonas Erlandson och Paul Pettersson åkte till årets EO i Österrike för att rekognosera och representera. Vi har sökt bidrag hos bl a Sparbanken, Region Skåne och Kristianstad Kultur- och fritidsförvaltning. Region Skåne har beviljat kr. Övrigt Agillitysektorn vill tacka alla funktionärer, instruktörer och hjälpinstruktörer för ett värdefullt arbete under det gångna verksamhetsåret. Dessutom vill jag (Cathrine Carlström), som sammankallande, även tacka alla sektorsmedlemmar för deras engagemang och deras arbete som hinder, tävlings- och kursansvariga, mm. Tävlingskommittén (TK) Kommittén har bestått av följande medlemmar: Lena Weiffert, Anna-Kerstin Svensson, Jenny Gustavsson, Patrik Johansson, Birgitta Andersson tom 30 april samt Eva Ohlin from 1 maj. Under året har TK haft möten för planering av tävlingar och prov. Vi har arrangerat en lägre klass spår, en dubblerad Elitklass spår och en lydnadstävling på våren. Under hösten blev det en lydnadstävling, en appell spår samt en skyddstävling i alla klasser. Nedan en tabell över genomförda officiella tävlingar: Datum Klass Antal ekipage Domare 3 april Lkl spår 8 Carola Crüger & Yvonne Rylander 24 april Ekl spår 15 Arne Jönsson & Tommy Nielsen 25 april Ekl spår 15 Kjell Jönsson & Birgitta Wallin 6 maj Lydn 1- Elit 27 Anders Emgård, Anna-Kerstin Svensson & Kjell Jönsson 5 aug Lydn 1 - Elit 38 Anna-Kerstin Svensson, Åke Öberg, Ari Korhonen 18 sept Appell spår 8 Yvonne Rylander & Rolf Weiffert 30 okt Skydd Lkl - Ekl 17 Alf Karlström, Anders Brorsson, Anders Emgård, Mårten Persson, Göran Wessman & Leif Borgenlöv Klubbmästerskap KM har efter ett par års uppehåll, genomförts i både lydnad och bruks. Mästerskapen avhölls i valfri klass, dock lägst i den klass som ekipaget normalt tävlar i. Klubbmästare 2011 Ekipage Gren Poäng Lena Weiffert / Xillen Lydnad I 175 poäng (87,5 %) Mia Nilsson / Attack Spår Lkl 564 poäng (94,0 %) KM Utbildningar Tävlingssektorn har inte utbildat någon funktionär under verksamhetsåret. Mark Vårt samarbete med markägare, jägare o militärer har varit gott. Detta har klarats tillsammans med klubbens Utbildningskommitté. Kristianstads Brukshundklubb 7 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011 Sidan 9 av 23

10 SM Magnus Johnsson med Krokasmedens Gonzo tävlade SM i Skyddshundgruppen med en 12:e placering. Catharina Hårsmar med Dubion Fiffi tävlade i spårhundgruppen med en 21:a placering. STORT GRATTIS! Distriktsmästerskap Patrik Gustavsson med Izza blev distriktsmästare i Skydd. Vandringspriser i år har gått till följande Barometervinnare i bruks Barometervinnare i lydnad Årets appellekipage Ann-Sofie Nilsson med Libbi Folke Gustafsson med Fridolf Gunilla Ottosson med Spike Ovanstående är taget från rapporteringar till tävlingsbarometern! Tävlingsekipage Tävlandet bland klubbens medlemmar har haft en positiv utveckling med många goda resultat som följd! Nedanstående lista visar de ekipage har blivit uppflyttade under året. DM SM Cert Bruks Lydnad Ekipage Folke Gustafsson / Fridolf Jenny Pettersson / Doris Gunilla Ottosson / Kaxe Jörgen Ottosson / Clipp Mia Nilsson / Attack Bennie Ohlin / Jack Johan Andersson / Essie Anna-Kerstin Svensson / Zenna Ekipage Lena Weiffert / Xillen Jenny Gustavsson / Külo Patrik Gustavsson / Ozzi Folke Gustafsson / Fridolf Mia Nilsson / Attack Anna-Kerstin Svensson / Zenna Jörgen Olofsson / Clipp Patrik Gustavsson / Izza Gunilla Ottosson / Spike Ekipage Catharina Hårsmar & Fiffi Ann-Sofie Nilsson & Libbi Patrik Gustavsson & Izza Ekipage Catarina Hårsmar & Fiffi Magnus Johansson & Gonzo Ekipage Patrik Gustavsson & Izza Uppfl till klass Lydn III Lydn III Lydn II Lydn II, Lydn III Lydn II Lydn III Lydn III Lydn II Uppfl till klass Sph Ekl, Skh Hkl Sök Hkl, Sph Hkl, Sph Ekl Sph Hkl, Sph Ekl Sph Hkl Sph Hkl Sph Hkl Sph Lkl, Sph Hkl, Sph Ekl Skh Ekl Sph Lkl Antal Cert 8 Cert i Spår 4 Cert i Spår 1 Cert i Spår Placering Sph 21 placering Skh 12 placering DM Gren Skydd Övrigt Kommittén vill TACKA ALLA som hjälpt till o ställt upp så vi kunnat genomföra våra tävlingar. Kristianstads Brukshundklubb 8 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011 Sidan 10 av 23

11 Underhållskommittén Klubben har under 2011 investerat i en ny åkgräsklippare som kommer att underlätta klippningen och framförallt spara mycket tid. En ny ytterdörr är på plats och hörnstolparna på altanen är utbytta/förstärkta. Det har också uppförts plank på appellplan och en ny träningsstege. Härmed vill kommittén tacka alla som har hjälpt UHK med diverse arbete, som alltid tillkommer när det gäller underhåll av fastighet och mark, för ett mycket gott samarbete. Styrelsens slutord Som framgår av verksamhetsberättelsen för Kristianstads Brukshundklubb har även året 2011 präglats av idogt arbete och stort engagemang. Vi medlemmar är alla förenade genom ett brinnande intresse för vår fyrfota vän HUNDEN och en ambition att verka för ett aktivt hundliv och för hundens bästa i samhället. Det är dessa frivilliga insatser som utgör förutsättningen för vår klubbs varande och framtid. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som på ett positivt sätt representerat och arbetat för Kristianstads Brukshundklubb på olika sätt och i olika sammanhang. Styrelsen vill gratulera alla medlemmar till framgångar vid olika tävlingar och prov under året. Ett stort tack också till de personer och organisationer som vi under året har haft samarbete med. Med dessa ord vill styrelsen slutligen tacka medlemmarna för förtroendet under det gångna verksamhetsåret! Kristianstads Brukshundklubb 9 (9) Styrelsedokument - Verksamhetsberättelse 2011 Sidan 11 av 23

12 Kassörens rapport till revisorerna nstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Under verksamhetsåret 2011 har samtliga verifikat uppfyllt regler om ett verifikats innehåll enligt Skatteverkets rekommendation. Inga verifikat saknas. Verifikaten överlämnas för granskning, månadsvis, i 3 st pärmar med verifikatnummer För varje månad bifogas bankkontoutdrag och en verifikationslista. Kontering har gjorts på de enskilda verifikaten eller på de kontoutdrag som skrivits ut från Nordea Plusgiro. Vid insättningar avseende avgifter för kurser eller tävlingar finns oftast inga ytterligare underlag än de från Plusgirot. Tillgångar Utestående förskott finns om 371 kr vid årets utgång och redovisade för i januari Kontanter i kassan är kontrollräknade och uppgår till kr. I januari öppnades ett räntebärande sparkonto med automatisk överföring från driftskontot vid de månadsskiften det överstiger kr. Upplupen ränta per är 1 073,07 kr. Klubben har 4 st bankkonto hos Nordea som vid årets utgång verifieras av bifogat engagemangsbesked till ett värde av kr. Eget kapital och Skulder Föregående års resultat har lagts till det ackumulerade egna kapitalet som inkluderat årets resultat uppgår till ,75 kr vid årets utgång. Inga andra skulder finns. Resultat Årets resultat var positivt med ,79 kr. Gälltofta Marie-Louise Nilsson Kassör Sidan 12 av 23 Kristianstads Brukshundklubb Besöksadress: Oredslundsvägen, Gälltofta Organisationsnummer:

13 KBK Kristianstads Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 20:28 Räkenskapsår: Senaste vernr: 434 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Årsbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 UK Utbildning , , , UK Litteratur 5 080, , , TK Tävling , , , AK Utbildning , , , AK Tävling AC 0, ,00 0, AK Tävling , , , AK Utbildning extern 0,00 0, , Intäkter Servering , , , Intäkter Klubbkläder ,00 0,00 0,00 S:a Nettoomsättning , , ,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Medlemsavgifter , , , Kommunala bidrag , , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Medlemsavgifter SBK , , , Utmärkelser o Uppvaktning , , , UK Utbildning , , , UK Litteratur , , , UK Teorikvällar , , , UK Fri fika , , , UK Körersättning , , , UK Instruktörsutbildning , , , UK Avslutningar ,00-439, , UK Instruktörsvård , , , UK Övriga kostn sektor -880, , , TK Stambokföringsavgifter , , , TK Tävlingsmaterial , , , TK Priser , , , TK Funktionärer , , , TK Körersättning 0, ,50-500, TK Utbildning 0,00 0, , TK Klubbmästerskap ,00 0, , TK Övriga kostn sektor ,00-360,00-500, AK Tävling , , , AK Tävling Avg SBK, stambokf , , , AK Tävling Fördelning GBBK , , , AK Tävling datorutrustning , , , AK Körersättning , , , AK Utbildning o Intern utveckl ,00-854, , AK Fri fika , , , AK Träning , , , AK Övriga kostn sektor , , , AK Banan , , , AK Avslutningar 0,00 0, , Kostnader Servering , , , Kostnader Fester 0,00 0, , Klubbkläder ,00 0,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Övriga externa kostnader 5020 El hyrd lokal , , , Renhållning hyrd lokal , , , Underhåll hyrd lokal , , , Övr kostnader hyrd lokal , , , Förbrukningsinventarier , , , Förbrukningsmaterial Sidan 13 av , , ,00

14 KBK Kristianstads Brukshundklubb Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 20:28 Räkenskapsår: Senaste vernr: 434 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Årsbudget 5910 Annonsering 0,00 0, , Kostnader styrelsen , , , Kontorsmaterial , , , Fast telefoni , , , Data/Tv/Hemsida , , , Företagsförsäkringar , , , Bankkostnader , , ,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 5 289, , ,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 289, , ,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 5 289, , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00 Resultat före skatt , , ,00 Beräknat resultat , , , Redovisat resultat , , ,00 Sidan 14 av 23

15 KBK Kristianstads Brukshundklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär 20:28 Räkenskapsår: Senaste vernr: 434 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1610 Förskott 0,00 371,00 371,00 S:a Fordringar 0,00 371,00 371,00 Kassa och bank 1910 Kassa 1 038,50 926, , PlusGiro ,35 674,00 767, PlusGiro , , , Nordea Sparkonto ftg , , , Sekura , , ,95 S:a Kassa och bank , , ,75 S:a Omsättningstillgångar , , ,75 S:A TILLGÅNGAR , , ,75 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,79 S:a Eget kapital , , ,75 Kortfristiga skulder 2973 Förutbetalda kursavgifter , ,00 0, Upplupna kostnader , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , ,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,75 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 Sidan 15 av 23

16 Sidan 16 av 23

17 11. Genomgång av styrelsens förslag avseende: a. Mål Ekonomiska Inriktning: fortsatt omsättningsökning positivt resultat stabil likviditet Medel: medlemsökning utökad kursverksamhet ev lägerverksamhet fler tävlingar och prov med ökad kontroll av ekonomiskt utfall Organisation: Ansvarig för uppdraget är styrelsen Nytta: Ekonomisk tillväxt i ett kontrollerat och planerat tempo med en likviditet som ger klubben möjlighet till investeringar för utökade verksamhetsområden Medlemsutveckling Inriktning: Alla nya medlemmar känner sig välkomna Motivera medlemmar att vara instruktörer, funktionärer och förtroendevalda Medlemmar förblir medlemmar Medel: Utveckla olika former av medlemsvård Utveckla en värdegrund avseende ledarskap och medlemsvård Utbildning och fortbildning av ledare och funktionärer Utöka informationsflödet från styrelsens arbete Öka kommunikation mellan medlemmar och styrelse utöver medlemsmöten Attitydundersökning Marknadsföring och profilering av klubben och dess aktiviteter Organisation: Ansvarig för uppdraget är styrelsen Nytta: Aktiv och väl fungerande organisation Den aktiva medlemmen har möjlighet att utvecklas och engagera sig inom olika verksamhetsområde i Kristianstads Brukshundklubb Fler medlemmar vill engagera sig som instruktör, förtroendevald och funktionär Samhällsnytta Inriktning: Skapa förutsättningar för medlemmar att ge sin hund ett aktivt liv Medvetandegöra hundens roll i samhället Medel: Utveckla kursverksamhet efter de behov som finns både i samhället i stort och för den tävlingsintresserade Verka för att fler hundägare söker kunskap om deras hunds mentala status Anordna praktiska och teoretiska informationstillfällen om olika raser och dess behov och kännetecken Organisation: Ansvarig för uppdraget är styrelsen Nytta: Klubben skapar förutsättning för ett aktivt hundliv för alla medlemmar så att fler förblir medlemmar. En god hundhållning och en positiv syn på hundägandet är en tillgång för samhället och stärker Brukshundklubbens varumärke. Kristianstads Brukshundklubb 1 (2) Styrelsedokument 2012 Årsmöte Sidan 17 av 23

18 b. Rambudget 2012 samt preliminär rambudget för 2013 Rambudget Förslag 2012 Preliminär 2013 Kristianstads Brukshundklubb Förändring Intäkter Utbildningskommittén % Tävlingskommittén % Agilitykommittén % Medlemsavgifter % Bidrag, räntor % Rörelsens intäkter % Kostnader Utbildningskommittén % Tävlingskommittén % Agilitykommittén % Medlemsavgifter SBK % Styrelse % Rörelsens kostnader % Externa kostnader Underhållskommittén % Styrelse % Externa kostnader % Beräknat resultat % Rambudget per kommitté Förslag 2012 Preliminär 2013 Förändring Utbildning % Tävling % Agility % Underhållskommittén % Styrelse övrigt % Beräknat resultat % c. Medlemsavgift för 2013 Föreslås att ingen förändring av medlemsavgiften görs Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål Den 3 december 2011 hade styrelsen en workshop tillsammans med fem av våra medlemmar. De flesta nya och ingen av dem ännu engagerade/insatta i klubbens verksamhet. Befintligt Målstyrningsdokument presenterades och därefter fick medlemmarna berätta om sina upplevelser, synpunkter och idéer avseende Kristianstads Brukshundklubb. Se dokument 2012 Arbetsplan Målstyrn där styrelsen sammanställt de aktiviteter som vi bör prioritera i målstyrningsarbetet under Vid samma möte beslutade styrelsen anta Avtal för Instruktörer. Utbildningskommittén har utifrån SBK/KBK s målsättningar om att ge alla som vill, möjlighet att få en plats på våra kurser arbetat fram ett nytt avtal som har för avsikt att locka fler instruktörer att hålla kurser samt att gå SBK Instruktörsutbildning. (se dokument Avtal för Instruktörer ) Kristianstads Brukshundklubb 2 (2) Styrelsedokument 2012 Årsmöte Sidan 18 av 23

19 Valberedningens förslag årsmöte 2012 Ordförande Marie-Louise Nilsson Nyval 1 år Vice ordf Cathrine Carlström 1 år kvar Sekreterare Catharina Hårsmar 1 år kvar Kassör Gunilla Ferm Nyval 2 år Ledamot Gunilla Ottosson 1 år kvar Ledamot Patrik Gustavsson Nyval 2 år Ledamot Roger Lindberg Nyval 2 år Ersättare Lena Weiffert 1 år kvar Ersättare Björn Fröjd Omval 2 år Revisorer Michael Hansson 1 år Ingemar Nilsson 1 år Ersättare Sven Håkansson 1 år Annika Sundström 1 år Mötesordförande årsmötet 2012 Kjell Jönsson (Hedersordförande) Kristianstads Brukshundklubb 1 (1) Styrelsedokument 2011 Årsmöte/Valberedn försl Sidan 19 av 23

20 Arbetsplan & aktiviteter måluppfyllelse Den 3 december 2011 hade styrelsen en workshop tillsammans med fem av våra medlemmar. De flesta nya och ingen av dem ännu engagerade/insatta i klubbens verksamhet. Befintligt Målstyrningsdokument presenterades och därefter fick medlemmarna berätta om sina upplevelser, synpunkter och idéer avseende Kristianstads Brukshundklubb. Slutsats: vi måste uppfylla den grundläggande målsättningen för att skapa förutsättningar för att övriga aktiviteter skall lyckas. Grundläggande målsättning: Vi måste få alla att känna "klubben är min". Första bemötandet måste inge känslan av att just jag (oavsett hundras o tidigare erfarenheter) är viktig för den här klubben Alla vill bli sedda och bekräftade. Allt hänger på första mötet man har på klubben som ny medlem, dvs oftast är det Instruktören som är den första och viktigaste kontakten med KBK Skapa ett intresse för ett engagemang i klubben som kan leda till framtida styrelseuppdrag, arbete i kommittéer och andra funktionärsuppdrag Hur når vi den grundläggande målsättningen? Framkom att den vanliga medlemmens upplevelser och uppfattning om klubben är direkt relaterad till kursverksamheten, varför arbetet måste börja där. Klubben utarbetar arbetsplaner och aktiviteter med olika fokus: 1. Före kurs skapa medlemmar 2. Under kurs medlemmar 3. Efter kurs fortsatt medlemskap 1. Arbetsplan Före kurs Hemsidan måste hållas uppdaterad och informativ Uppvisningsgrupp tex Kristianstadsdagarna Skapa en stark relation till lokal media för att nå ut med vår verksamhet genom reportage om kurser, tävlingar etc Förberedande valp -kurser (endast teori, medlemskap ej krav) Marknadsföring; tidning och skolor - för att få yngre medlemmar Föreläsningar enkel folder/välkommen-till-klubben-brev som kan delas ut vid kursstart samt finnas att skriva ut från hemsidan. Allmän info om klubben och dess verksamhet, att engagemang från alla medlemmar är det som driver klubben etc 2. Arbetsplan Under kurs I detta stadiet är Bemötande och Information vitalt. De kommittéer med utbildningsansvar skall delge instruktörerna nedanstående arbetsplan: Kristianstads Brukshundklubb 1 (2) Styrelsedokument Arbetsplan Målstyrning Sidan 20 av 23

21 Första mötet viktigt, instruktören är ofta den första kontakten och därmed mycket viktigt att instruktörerna har en hög social kompetens. Instruktörerna bör vara uppmärksamma på kursdeltagarnas olika syfte med deras hund, knähund eller tävlingshund tex. Att alla blir sedda och bekräftade Instruktör hjälper att samordna för fortsatt träning efter kurs: föreslå dag, tid gruppledare. Prata med enskild individ ang mål/fortsatt kurs/träningsgrupper Individuell utvecklingsplan efter kursstart kan ge motivation och utvecklas till större klubbengagemang Tävlingsinriktade kurser bör innehålla tävlingsfakta och avslutas med ett tävlingstillfälle (officiellt eller inofficiellt tex klubbtävling) Instruktören bör ge allmän info om att man gärna får hjälpa till på tävlingarna (spår/siffervisare/grilln/kök), därefter en mer personlig inbjudan/uppmuntran till dem som visar lite extra engagemang mindre grupper i kurserna, man är beredd att betala mer för att få mer individuell träning och hjälp Vitalt att information kommer "kursarna" tillhanda under kursen. Tex vilket kursutbud som finns, föreläsningar, ändring av kurstillfälle, klubbmästerskap osv Föreläsningar 3. Arbetsplan Efter kurs Hemsidan måste hållas uppdaterad och informativ Extra träning med klippkort ca 5 ggr Prova-på-kurser/Aktivitetskurs med olika grejor tex. spår uppletande, kantarellsök m.m. Prova-på-kursen till våren för att veta vad man ska gå till hösten Trivsel, aktivitetsgrupper, tema kvällar, göra leksaker till hundarna, stadsträningar Tema - tävlingsinformation Föreläsningar Individuell Coachning kan tänka sig att betala lite men vill veta vilken instruktör det är Ha en coach vid första tävlingen Klubbtävlingen är för alla - bra att våga prova. Nyhetsmail Coachning av instruktörer KBK använder tex medlem X att motivera instruktörer det viktiga i att de är den allra viktigaste personen i arbetet med att medlemsutvecklingen blir positiv och därmed inspirerar till större engagemang. Resursgrupp Styrelsen har en resursgrupp som tillsätts/namnges utan att vara en reell ledamot eller funktionär. En grupp på tex 5 medlemmar att bolla ideer med, använda för att snabbare kunna få ut info och ha hjälp av vid medlemsrelaterat arbete och utveckling etc. Kristianstads Brukshundklubb 2 (2) Styrelsedokument Arbetsplan Målstyrning Sidan 21 av 23

22 Avtal för Instruktörer Klubbens utbildningsverksamhet indelas i följande två grupper: A. Basutbud: Valpkurs, Grundkurs/Allmänlydnadspasset, Fortsättningskurs och Rallylydnad samt Agilityns Grund- och fortsättningskurser B. Specialutbud: Bruks- och tävlingskurser samt Agilityns Tävlingskurser som ej ingår i basutbudet Utbildnings- respektive Agilitykommittén fastställer ideella kursutbudet för vår- respektive hösttermin enligt tidigare rutiner. Basutbudet skall prioriteras som ideella kurser. Finns underlag (dvs Instruktörer) för att även hålla ideella kurser i Specialutbudet, kommer även dessa att kunna ingå i UK/AK s kursutbud. De instruktörer som håller ideella kurser på Kristianstads Brukshundklubb erbjuds ett av följande två alternativ: 1. Milersättning och arvode 2. Privatkurser får hålla dessa i KBK s regi (krävs minst 2 ideella kurser per år) Alternativ 1: Milersättning Instruktörer utan utbildning eller instruktörer med utbildning men ej intresserade av att hålla privatkurser erbjuds ersättning för att vara instruktör med: Milersättning med 18,50 kr/mil Ersättning med 500 kr/kurs För hjälpinstruktör erbjuds ersättning med: Milersättning med 18,50 kr/mil Ersättning med 250 kr/kurs Ersättningar utbetalas efter yrkande inom 30 dagar efter avslutad kurs. Använd blankett Milersättning Instruktör 1 som finns på hemsidan under rubriken Klubben/Dokumentarkiv. Alternativ 2: Privatkurser Instruktörer med utbildning lägst SBK Allmänlydnadsinstruktörsutbildning eller Agilityns A1 instruktör som har rätt att hålla privatkurser erbjuds ersättning för att vara instruktör för ideell kurs med: Milersättning med 18,50 kr/mil Ersättning utbetalas efter yrkande inom 30 dagar efter avslutad kurs. Använd blankett Milersättning Instruktör 2 som finns på hemsidan under rubriken Klubben/Dokumentarkiv. Instruktör har under 1 års tid förbundit sig att hålla 2 ideella kurser som tilldelas av UK/AK och har under samma period rätt att hålla privata kurser på KBK enligt följande modell: Samtliga kursdeltagare skall vara medlemmar i SBK/KBK, uppvisande av medlemsbevis är obligatoriskt och medlemsnummer skall redovisas till KBK medlemsansvarig tillsammans med deltagarlista. Ska annonseras på KBK s hemsida. All administration (anmälan, betalningar etc) sköts av instruktören. Inga anmälningar och betalningar skall således gå via klubbens mail eller bankkonto. Klubben erhåller planhyra 100 kr per tillfälle (dag/kväll) eller kr per helgkurs. Denna ersättning utbetalas till klubbens plusgiro inom 30 dagar efter avslutad kurs. Ev inkomstskatt på egna kursintäkter betalas av instruktören (se Minimiantal kursdeltagare på ideell Baskurs per instruktör skall vara 6 st för att vara giltig som underlag för privat kurs. För Specialkurser gäller minimum 5 deltagare. Kristianstads Brukshundklubb 1 (2) Utbildningskommittén Avtal Instr Sidan 22 av 23

23 Privat kurs får inte konkurrera med klubbens ordinarie utbud, dvs samma kurs vid samma tidpunkt får inte vara en privatkurs. Undantaget att klubben ber om det för att efterfrågan är högre än man kan tillgodose. Övriga villkor och information Spårmark I de fall spårmark nyttjas i kurser eller träning är Marktillgångens prioritetsordning: 1. Ideella kurser Bas och Special 2. Privata kurser i KBK s regi 3. KBK-medlemmar, egen träning Det är varje Instruktörs och medlems skyldighet att söka information om vilka marker som upptas av ideell och privat kursverksamhet. Förväntade positiva effekter av denna överenskommelse med Instruktörer Höjer kvaliteten i utbildningen. Fler instruktörer förväntas vilja utbilda sig och utbildade instruktörer kan vidareutveckla sina färdigheter. Mindre arbete för UK att engagera instruktörer till klubbens basutbud, dvs samhällsnyttan Fördelningen av kurser blir jämnare över året. Privata kurser kommer täcka in perioderna där normalt inga kurser tidigare hållits. Privata kurserna skall utannonseras på klubbens hemsida vilket visar ett större utbud vilket kan knyta fler aktiva medlemmar under en längre period. Det stora kursutbudet som löper över hela året ökar samhällsnyttan. Utbildningskommittén har med undertecknad instruktör ingått avtal enligt följande villkor: Alternativ 1: Milersättning Alternativ 2: Privatkurser Avtalet gäller för perioden (jan-dec eller juli-juni och årtal): Övrig information och överenskommelse: Gälltofta Kristianstads Brukshundklubb Utbildnings- resp Agilitykommittén Instruktör Namnförtydligande Namnförtydligande Kristianstads Brukshundklubb 2 (2) Utbildningskommittén Avtal Instr Sidan 23 av 23

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 5 Datum: 2011-08-25 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Cathrine Carlström Vice Ordförande Catharina Hårsmar Sekreterare

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2014. Styrelse Lena Weiffert Paul

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 6 Datum: 2011-10-20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare Karin Nyström Ledamot Gunilla

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 13-05- 08 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan Gälltofta Dagordning: 1: Mötets öppnande Ordförande hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 8 Datum: 2014-01-06 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Lena Weiffert TF Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Patrik Gustafsson Ledamot Jessica Dehlin

Läs mer

Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2011. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2011. Styrelse Rolf Weiffert, Ordförande

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 6 Datum: 2015-08- 25 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Ingvar Nilsson Ledamot Ulrika Nilsson

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2014 Nr 8 Datum: 2014-10- 14 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Lena Weiffert Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Bo Bergström

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 3 Datum: - 03-31 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Lena Weiffert Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Bo Bergström Ledamot

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 2 Datum: 2011-03-03 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Cathrine Carlström Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 6 Datum: 2010-08-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Årsmöte -02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Mötets öppnande Ordförande Lena Weiffert hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 9 Datum: -11-01 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Ordförande Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Ej närvarande: Cathrine Carlström Ledamot. 1. Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

Ej närvarande: Cathrine Carlström Ledamot. 1. Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. Styrelsemöte Protokoll Nr 8 Datum: 2013-01-09 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Marie-Louise Nilsson Ordförande Gunilla Ferm Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare Patrik Gustafsson Ledamot Gunilla

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mötets öppnande Vice ordförande Paul Fältman hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Vice ordförande Paul Fältman hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte 2016-02-13 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 30 personer, varav 3 icke medlemmar. Mötets öppnande Vice ordförande Paul Fältman hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och

Läs mer

Ej närvarande: Gunilla Ferm Kassör. Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan.

Ej närvarande: Gunilla Ferm Kassör. Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. Styrelsemöte Protokoll Nr 6 Datum: -10-17 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Marie-Louise Nilsson Ordförande Cathrine Carlström Ledamot Patrik Gustafsson Ledamot Gunilla Ottosson Ledamot Björn Fröjd

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundklubb. Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundklubb. Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundklubb Datum: 2013-05-07 Tid: 19:00 Plats: Klubbstugan Närvarande: 25 personer 1Mötets öppnande Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 2 Datum: 2015-03- 10 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 8 Datum: 2010-11-10 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Annika Nilsson Marie-Louise Nilsson Mikael Olsson Catharina Hårsmar Lena Weiffert Suppleant Micke Hansson

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer