Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb Tid: Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar"

Transkript

1 Årsmöte Tid: Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Mötets öppnande Ordförande Lena Weiffert hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden. Mötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. 2. Val av mötesordförande. Rolf Weiffert valdes till mötesordförande. 3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. Elin Weiffert utsågs till mötessekreterare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. Karin Nyström och Britt-Inger Nilsson valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2. Intet. 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. Medlemmarna ansåg att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställdes. 8. Genomgång av: a) lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelse för Se bilaga 1. b) balans- och resultaträkning Balans- och resultaträkning gicks igenom. c) revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Mikael Hansson. Se bilaga Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. Balans- och resultaträkning godkändes, vinst förs till ny räkning. 1 (16) Årsmöte - mötesprotokoll

2 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. Mötet beslöt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året. 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a) mål Sörja för att alla som vill gå kurs skall kunna göra detta. Utveckla tävlingssidan genom att arrangera prov/tävling. Ambition att få igång agilityverksamheten igen. Fortsätta utveckling av IPO-sporten. Ha en god medlemskultur alla skall känna sig välkomna! Genomföra nödvändigt underhåll på vår anläggning. b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret Föredrogs enligt bilaga 3. c) medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår Oförändrad klubbavgift. d) andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi Styrelsen föreslog att avsätta kr för renovering av altanen. 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. Intet. 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Ordförande: Bo Bergström, nyval 1 år (enhälligt). Vice Ordförande: Paul Fältman, omval 2 år. Sekreterare: Elin Weiffert, omval 2 år. Ledamot: Anna Månsson, fyllnadsval 1 år. Ledamot: Sandra D Amedi, fyllnadsval 1 år. Ledamot: Ingvar Nilsson, nyval 2 år. Suppleant 1: Ulrika Nilsson, fyllnadsval 1 år. Suppleant 2: Catharina Hårsmar, nyval 2 år. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt 9. Revisor: Michael Hanson, omval 1 år. Revisor: Sven Håkansson, omval 1 år. Suppleant 1: Patrik Gustavsson, nyval 1 år. Suppleant 2: Rolf Weiffert, nyval 1 år. 2 (16) Årsmöte - mötesprotokoll

3 16. Val av valberedning enligt 10. Mötet valde Ewa Nilsson på 1 år (sammankallande), Britt- Inger Nilsson på 2 år och Lena Weiffert som fyllnadsval på 1 år. 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna Se bilaga Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12. Intet. 19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. Styrelsen får i uppdrag att gå igenom dessa handlingar. 20. Övriga frågor a) Hemmaekipage på tävlingar Tävlingskommittén vädjar att hemmaekipage inte anmäler till hemmatävlingar eftersom vi behöver deras hjälp som funktionärer för att anordna våra tävlingar. 21. Utdelande av utmärkelser. Mötesordförande Rolf Weiffert tackade för förtroendet och lämnade över till ordförande Bo Bergström. Avgående styrelse, valberedning och mötesordförande avtackades. Blommor och utmärkelser till tävlingsekipage i respektive grenar - uppflyttningar, barometrar, klubbmästare och DM. Se bilaga 5. Catharina Hårsmar med Fiffi blev vinnare på bruks-nm i spår, kom på tredje plats på bruks-sm i spår, distriktsmästare 2014 och blev årets bruks- och spårhund Michael Hanson, ordförande i medaljkommittén, föreslog årsmötet att kalla Lena Weiffert som hedersmedlem i. Årsmötet beslutade enligt förslag. Mötets avslutande Ordförande Bo Bergström tackade och förklarade mötet avslutat. Rolf Weiffert Mötesordförande Elin Weiffert Mötessekreterare Karin Nyström Justerare 3 (16) Britt-Inger Nilsson Justerare Årsmöte - mötesprotokoll

4 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för avger sin berättelse över verksamhetsåret Styrelse Lena Weiffert Paul Fältman Elin Weiffert Gunilla Ferm Jessica Dehlin Bo Bergström Aili Bergsjö Annika Kristensson Anna Ljunggren Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Kommittéer Utbildningskommitté Gunilla Ottosson Sammankallande (tom ) Marie-Louise Nilsson (tom ) Tävlingskommitté Jenny Gustafsson Lena Weiffert Magnus Johnsson Paul Fältman Jill Borgstedt Lind Underhållskommitté Bo Bergström Mattias Wigren Karin Nyström Catharina Hårsmar Sammankallande Sammankallande Agilititykommitté Vilande Distriktsombud Ordinarie Lena Weiffert Bo Bergström Elin Weiffert Paul Fältman Ersättare Jessica Dehlin Aili Bergsjö Anna Ljunggren Annika Kristensson 4 (16) Årsmöte - mötesprotokoll

5 Valberedning Gunilla Ottosson Sammankallande (avgått ) Ewa Nilsson Marie-Louise Nilsson (avgått ) Revisorer Michael Hanson ordinarie Sven Håkansson ordinarie Gunilla Ottosson ersättare Catharina Hårsmar ersättare Allmän översikt År 2014 har varit klubbens 62:a verksamhetsår. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret hållit ett ordinarie årsmöte och två ordinarie medlemsmöten, samt 9 ordinarie styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Styrelsen har även genomfört en budget och verksamhetskonferens. Representation Klubben har varit representerad vid två av distriktets tre medlemsmöten under året. Medlemsutveckling Vid utgången av 2014 hade 343 medlemmar, vilket är en minskning med 21 medlemmar (6,5 %) mot verksamhetsåret Fördelningen mellan olika medlemskategorier framgår av tabellen nedan. Kristianstads Brukshundklubb Ordinarie medlem Familje medlem Heders medlem Ungdoms medlem Ungdoms (SHU) Totalt Ekonomi Resultat per kommitté Utfall Utfall 2014 Utbildning Tävling Agility Resultat kommittéer Styrelse övrigt Drift & Underhåll UHK Resultat Styrelse Drift Beräknat resultat För verksamhetsåret budgeterades ett underskott på kr. Verkligt resultat för året blev ett överskott på kr. 5 (16) Årsmöte - mötesprotokoll

6 Detta kan förklaras av att de kommittéer som går plus har gjort det lite mer än budgeterat och de som går minus har hållit budget eller gått mindre minus. Vissa poster som budgeterats för har inte använts. Under året har vi renoverat hallen för 9 000kr Mobila skul inköpta för 6 000kr till IPO efter beslut på medlemsmöte. Klubbens ekonomiska ställning är fortsatt god. Likvida medel uppgick vid verksamhetsårets ingång kr och vid dess utgång till kr. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av separat resultat- och balansräkning. Verksamhet Styrelse Styrelse och kommittéer i har under året efter bästa förmåga arbetat mot de mål och riktlinjer som finns angivna i den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet Förutom den löpande verksamheten har styrelsen arbetat med de förslag och uppdrag som föredragits på verksamhetsårets medlemsmöten. Styrelsen har ombesörjt att informationen har varit anslagen i klubbstugan och på hemsidan. Styrelsens sammansättning Samtliga kommittéer, förutom utbildningskommittén, har under året varit representerade i den sittande styrelsen. Hemsidan har blivit uppdaterad och är informativ med aktuella händelser och aktiviteter, innehåller kontaktuppgifter till aktiva funktionärer och ett enkelt kontaktformulär för frågor. Klubben har fått positiv respons på att vi är snabba med att svara på frågor som inkommer via mail avseende kurser och medlemskap mm Klubben har en Facebook-sida. Särskilt skall nämnas Catharina Hårsmar med Dubion Fiffis fina framgångar på tävlingsbanorna. Ekipaget har erövrat titeln Årets Bästa Brukshund för 2014 samt erövrat titeln Nordisk Mästare i spårhundsgruppen. Övrig information om genomförd verksamhet under året, följer nedan i respektive kommittés sammanställning. Utbildningskommittén (UK) UK har under 2014 bestått av Gunilla Ottosson t o m och Marie-Louise Nilsson t o m Tyvärr har vi ingen information i nuläget avseende kommitténs mötesverksamhet. Övrigt Styrelsen vill tacka alla som det gångna verksamhetsåret varit delaktiga i klubbens hundägarutbildning, samtliga instruktörer, handledare och hjälpinstruktörer. Ni har alla genomfört era uppdrag på ett mycket förtjänstfullt och värdefullt sätt för klubben och hundägarna. 6 (16) Årsmöte - mötesprotokoll

7 Kristianstads Brukshundklubb Tävlingskommittén (TK) Kommittén har bestått av följande Jenny Gustafsson (sammankallande), Lena Weiffert, Magnus Johnsson, Paul Fältman och Jill Borgstedt Lind. Under året har kommittén haft möten för planering av tävlingar. Vi har arrangerat dubblerad elit spår tävling 20 och 21 april samt lydnadstävling den 22 augusti alla klasser. Den 25 oktober arrangerade vi sök alla klasser och den 26 oktober skydd alla klasser. I november bjöd TK årets funktionärer på middag. Vi har haft gott om anmälda till våra brukstävlingar under året dock lite sämre på lydnadstävlingen. Mark Vårt samarbete med markägare, jägare och militären har varit gott. SM Deltagare Vid årets SM i bruks var Catharina Hårsmar med Dubion Fiffi, Magnus Johnsson med Krokasmedens Gonzo och Gunilla Ottosson med Rapports Spike. Alla tre i spårhundsgruppen. Ett extra grattis till Catharina Hårsmar med Dubion Fiffi som knep bronsmedaljen. DM Grattis till Catharina Hårsmar och Dubion Fiffi till distriktsmästare i spår. Vandringspriser Paul Fältman med Chippen blev Årets Bästa Appellekipage, Bo Bergström med Klara blev Barometervinnare i Lydnad och Catharina Hårsmar med Fiffi blev Barometervinnare i Bruks. Tävlingsekipage Klubbens ekipage har varit mycket flitiga på tävlingsbanorna detta år, vilket har resulterat i många mycket fina resultat. Grattis! Uppflyttade ekipage Bo Bergström med Klara lydnadsklass 2, Sven Håkansson med Calle lydnadsklass 3, Ingvar Nilsson med Zeus högre klass skydd, Paul Fältman med Chippen lägre klass, Patrik Gustafsson med Batting elitklass spår, Ann- Marie Peterson med Ralf lägre klass, Jessica Dehlin med Pixi FH 2 och Elin Weiffert med Gira IPO 2. Klubben har fått två nya brukschampion, Patrik Gustafsson med Ozzi och Gunilla Ottosson med Rapport,s Spike. Antal Cert Catharina Hårsmar och Fiffi 11st Magnus Johnsson och Gonzo 4st Patrik Gustafsson och Ozzi 4st Jenny Gustafsson och Külo 2st Gunilla Ottosson och Spike 1st Årets bästa brukshund och därmed årets bästa spårhund i Sverige är Catharina Hårsmar och Dubion Fiffi för Catharina Hårsmar och Fiffi vann även Nordiska Mästerskapen i spår som avgjordes i Finland. GRATTIS! 7 (16)

8 Kristianstads Brukshundklubb Kommittén vill TACKA ALLA som hjälpt till och ställt upp så vi kunnat genomföra våra tävlingar. Rallylydnad Den 10 maj anordnades tävling i alla klasser med 63 startande. Den 7 september anordnades tävling i alla klasser med 27 startande Tre kurser har genomförts, två nybörjare och en fortsättningskurs. Ett ekipage, Carina Engkvist med Hjalmar kvalade in till SM, men fick lämna återbud pga skada. Sven Håkansson med Calle har erövrat titeln Rallylydnadsmästare. Bo Bergström och Klara tävlar i Fortsättningsklass. Anna Sandberg och Gahna har gk i Nybörjarklass. Anna Sandberg och Gahna blev klubbmästare. IPO Under verksamhetsåret har en officiell tävling i klass 1 3 avhållits. En ny träningsgrupp har startat under hösten. Agilitykommittén (AK) Agilitykommittén har under verksamhetsåret varit vilande. Elin Weiffert har varit informationsansvarig för agilityverksamheten. Under året har två kurser hållits: en grund- och fortsättningskurs under våren samt en grundkurs under hösten. Sammanlagt har det varit 12 deltagare. Under våren hade vi en instruktör och en hjälpinstruktör och under hösten en. Underhållskommittén (UHK) Kommittén har under året bestått av Patrik Gustavsson (del av året) Mattias Vigren, Bo Bergström samt Karin Nyström och Catharina Hårsmar (del av året). Under året har det varit ett mellan år på fastighetsunderhållet då det endast har varit det allra nödvändigaste som har åtgärdats. Styrelsens slutord Som framgår av verksamhetsberättelsen för har även året 2014 präglats av idogt arbete och stort engagemang. Vi medlemmar är alla förenade genom ett brinnande intresse för vår fyrfota vän HUNDEN och en ambition att verka för ett aktivt hundliv och för hundens bästa i samhället. Det är dessa frivilliga insatser som utgör förutsättningen för vår klubbs varande och framtid. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som på ett positivt sätt representerat och arbetat för Kristianstads Brukshundklubb på olika sätt och i olika sammanhang. Styrelsen vill gratulera alla medlemmar till framgångar vid olika tävlingar och prov under året. Ett stort tack också till de personer och organisationer som vi under året har haft samarbete med. Med dessa ord vill styrelsen slutligen tacka medlemmarna för förtroendet under det gångna verksamhetsåret! 8 (16)

9 Kristianstads Brukshundklubb Gälltofta Lena Weiffert Elin Weiffert Gunilla Ferm Ordförande Sekreterare Kassör Paul Fältman Jessica Dehlin Bo Bergström Vice Ordförande Ledamot Ledamot Aili Bergsjö Annika Kristensson Anna Ljunggren Ledamot Suppleant Suppleant 9 (16)

10 Kristianstads Brukshundklubb Bilaga 2 10 (16)

11 Kristianstads Brukshundklubb Bilaga 3 Ekonomisk redovisning och budget Resultat per kommitté Utfall Utfall 2014 Utbildning Tävling Agility Resultat kommittéer Styrelse övrigt Drift&Underhåll UHK Resultat Styrelse Drift Beräknat resultat I kassan fanns 1 144,00 Plusgirot ,09 Nordea sparkonto ,39 Sekura ,07 Summa ,55 Deposition nycklar ,00 Summa tillgångar ,55 Utbildning Utfall Utfall UK Utbildning UK Litteratur UK privata kurser planhyra Nettoomsättning UK Utbildning UK Litteratur UK Teorikvällar UK Fri fika UK Ersättningar instr (mil) UK Instruktörsutbildning UK Avslutningar UK Ersättningar instr (arv) UK Instruktörsvård UK Övriga kostnader sektor Rörelsens kostnader Beräknat resultat st kursdeltagare 11 (16)

12 Kristianstads Brukshundklubb Tävling Utfall Utfall TK Tävling Nettoomsättning TK stambokföringsavgift TK Tävlingsmaterial TK Priser TK Funktionärer TK Körersättning TK Utbildning TK Klubbmästerskap TK Övriga kostnader sektor TK SM Ersättningar Rörelsens kostnader Beräknat resultat Tävling Rallylydnad Intäkter Rally Tävling Nettoomsättning Tävling TK Tävling Nettoomsättning TK Stambokföringsavgift TK Tävlingsmaterial TK Priser TK Funktionärer TK Körersättning SM ersättningar TK utbilbildning TK klubbmästerskap Rörelsens kostnader TK Stambokföringsavgift TK Tävlingsmaterial TK Priser TK Funktionärer TK Körersättning TK Utbildning TK Klubbmästerskap TK Övriga kostn sektor TK SM Ersättningar Rörelsens kostnader Beräknat resultat Beräknat resultat Apporter IPO/Bruks, spårflaggor, figurantvärn, bitkil, Apportställ, A-hinder, byggmaterial stegen Nummerskyltar Rally, Markeringsfärg, halktejp 4123 Domararvode/milers. 21 st 13366kr Fika fuktionärer 1136kr Tack till domare mm 1315kr 4129 TK Fest för funktionärer Agility Utfall Utfall AK Utbildning AK Tävling AK Res förd GBBK(EO12) (16)

13 Kristianstads Brukshundklubb Nettoomsättningar AK Tävling AK Tävling avg SBK AK Tävling Fördel GBBK AK Tävling Datorutrustning AK Körersättning AK Ubildning i Intern AK Fri fika AK Hyra ridhus AK Ersättningar instr (arv) AK Övriga kostnader sektor AK Banan AK Avslutningar AK SM Ersättningar Rörelsens kostnader Beräknat resultat Drift & Underhåll Utfall Utfall El hyrd lokal Renhållning hyrd lokal Underhåll hyrd lokal , , Övr kostnader hyrd lokal , , Förbrukningsinventarier , , Företagsförsäkringar Beräknat resultat Renovering hallen ca 9000kr Reglar altan Underhåll/service,Däck, diesel,olja gräsklipparen ca 11000kr Fri fika arbetare 5090 Anticimex 5410 Reservdel damsugaren Grästrimmer mm Spec budget konto 5070 Underhåll hyrd lokal 2014 Belysning Belysning trästolpe byte Parkering singel/stenmjöl Putsa vägg ytter Avlopp 0 0 kommiteévård Uhk Ute & Inne Planer, gräsklippn, mullv Målning panel golv Fönster rep/utbyte 0 0 Kök (totalrenovering) 0 0 Övr rep/underhåll stuga (16)

14 Kristianstads Brukshundklubb Utfall 2014 Styrelse Övrigt Utfall Uthyrnig lokal Medlemsavgifter Kommunala bidrag Försäkringsersättningar Intäkter servering , , Intäkter fester Intäkter Profilmaterial Ränteintäkter Övriga rörelse intäkter Medlemsavgifter SBK Utmärkelser o Uppvaktning Kostnader servering , , Kostnader Fester Profilmaterial Förbrukningsmaterial , , Annonsering Kostnader styrelsen , , Kontorsmaterial Fast telefoni/bredband Data/Tv/Hemsida , , Bankkostnader , , Övriga externa kostnader , , Beräknat resultat , , Plåster, Torky, tvål, städartiklar, sopsäckar, fönsterraka, diskmedel mm 6010 Kuvert SM Tavlor Fika årsmötet Skrivarpatron kassör Milers distriktsmöte Visma Bokföringsprogram Faktablad Grizzly aktivitet Fri fika mm 6110 Skrivarpatroner klubben 14 (16)

15 Kristianstads Brukshundklubb Bilaga 4 15 (16)

16 Kristianstads Brukshundklubb Bilaga 5 Utmärkelser Catharina Hårsmar med Fiffi årets bruks- och spårhund 2014, distriktsmästare i spår och vinnare av bruksbarometern. Patrik Gustavsson med Ozzi svensk brukschampion Gunilla Ottosson med Spike svensk brukschampion Paul Fältman med Chippen uppflyttad till lägreklass spår samt bästa appellekipage Sven Håkansson med Calle uppflyttad till lydnadsklass 3 samt rallylydnadsmästare Bo Bergström med Klara uppflyttade till lydnadsklass 2 samt vinnare av lydnadsbarometern Anna Månsson med Ghana klubbmästare i rallylydnad Ingvar Nilsson med Zeus uppflyttad till högreklass skydd Patrik Gustavsson med Batting uppflyttad till elitklass spår Jessica Dehlin med Pixie uppflyttad till FH 2 Elin Weiffert med Gira uppflyttad till IPO 2 Anne- Marie Pettersson med Ralf uppflyttad till lägreklass spår 16 (16)

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 MEDLEMMAR 2011-12-31 var antalet medlemmar i SBK Göteborgsavdelningen 576; varav 479 ordinarie

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Knivsta BK

Verksamhetsberättelse. Knivsta BK Verksamhetsberättelse Knivsta BK Verksamhetsåret 2010 Knivsta Brukshundklubb 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Knivsta Brukshundklubb, nedan kallad Knivsta BK, får härmed avge följande redogörelse

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte 2015-02-28 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb 2015-02-28 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se 1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 2 Verksamhetsberättelse 2010 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Andra utgåvan 2012 Policy och riktlinjer Kind BK ver2 2012 2012-12-26 sida 1/17 1. Innehållsförteckning 2. Syfte 3. Sektorer 3.1 Utbildningssektorn 3.1.1 Ansvarsområden

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Styrelsen I styrelsen har följande ingått Ordförande: PO Sundelin Vice ordförande: Johnny Olsson Kassör: Lena Rick Sekreterare: Lisa Eriksson, Ledamoter:

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb

Bjuvs Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2014 Bjuvs Brukshundklubb Styrelsen för Bjuvs BK lämnar följande berättelse över klubbens verksamhet för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Marita

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer