VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc

2 2

3 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i Sverige från och med år Riksdagen beslutade den 17 januari i år om regeringens proposition Regional samverkan och statlig länsförvaltning (2001/02:7). För vår del innebär beslutet att Regionförbundets verksamhet permanentas i form av ett samverkansorgan och att vår modell blir rikslikare. En av idéerna med försöksverksamheten har varit att den skulle leda till nytänkande och kreativitet. I många utvärderingar har Kalmar län lyfts fram som ett positivt exempel. Nytänkandet här har, enligt utvärderingarna, gällt såväl demokratiska processer, arbets- och beslutsformer som nya idéer till att utveckla länet. Den senaste rapporten i raden är "Mycket väsen för lite ull" framtagen av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi). I rapporten granskas tillväxtavtalens partnerskap i länens utvecklingsarbete. När det gäller att förankra tillväxtavtalet har Kalmar län, enligt ESO-rapporten, lyckats bättre än de traditionella länen som en följd av att arbetet letts av Regionförbundet. Ovannämnda tydliggör just vad vi velat uppnå med försöksverksamheten, nämligen att pröva nya grepp för att utveckla delaktighet och engagemang och att skapa nya förutsättningar för utveckling av både samhälls- och näringsliv i Kalmar län. Vi kan nu långsiktigt arbeta med regionens framtid. Våra grannlän ges också möjlighet att ta detta ansvar. Detta gör att sydöstra Sverige kommer att bli ännu mer intressant som utvecklingsregion. Roger Kaliff Ordförande regionförbundets styrelse

4 4 Sammanfattning Försöksverksamheten med ökat regionalt självstyre i Kalmar län påbörjades den 1 juli En summering av försöket så här långt visar på en bred verksamhet och ett stort antal genomförda åtgärder. Verksamheten har i huvudsak omfattat utvecklings- och omvärldsfrågor. Regionförbundets arbete med att reformera den politiska strukturen och pröva nya arbetsformer har mötts med stort intresse. Riksdagens beslut den 17 januari 2002 om så kallade kommunala samverkansorgan för regional utveckling utgår därför i mycket hög utsträckning från vår modell och våra erfarenheter. Ärendeflödet Förutom de initiativ vi själva tagit och de projekt vi driver är det externa ärendeflödet kraftigt. Under 2001 hanterades 497 ärenden: Beviljade Avslag/avskrivna Ej slutbeh. Övrigt Totalt Företagsstöd Projekt ALMA EU-medfin Diverse Kultur Totalt I direkta sysselsättningsintäkter har våra insatser medverkat till att totalt ca 132 nya arbetstillfällen tillkommit runt om i länet under året. Till detta kommer de indirekta sysselsättningseffekterna som sannolikt är betydande men svåra att påvisa. Regionförbundet har under 2001 beslutat om EU-medfinansiering, företagsstöd och stöd till kommersiell service samt stöd till regionala projekt (s.k. A1-medel) med nästan 33 miljoner. Östersjökontakter Under året har samarbetet inom Euroregion Baltic utvecklats ytterligare. Syftet med samarbetet är att utveckla regionen till en ekonomiskt bärkraftig region i norra Europa. Kalmar län har under året omorganiserat sin representation i Polen. Den 1 juli 2001 inleddes ett samarbete med Affärsutveckling Polen, ENA. Avtalet är till en början på ett år men om allt fungerar väl är avsikten att skapa ett långsiktigt samarbete.

5 Profilering Kalmar län marknadsförs som Sveriges nya framsida. Det är ett av resultaten av den profileringsstrategi som arbetats fram. Bland övriga direkta profileringsåtgärder kan nämnas den gemensamma turistbroschyren Östra Småland och Öland från vår till höst, som ska locka besökare även andra tider på året än sommaren, samt projektet Samverkan 2000, som syftar till att öka samverkan mellan länets turistaktörer, däribland ca småföretagare med anknytning till turistbranschen. ISA Invest in Sweden Agency och Regionförbundet påbörjade år 2000 ett samarbete, vilket bland annat har lett till att de båda organisationerna delar på huvudmannaskapet och finansieringen av en regional investeringsfrämjare. Samarbetet, som utvecklats mycket positivt, har kommit att bilda modell för liknande verksamhet i sex ytterligare regioner i landet. Högskolan Samarbetet med högskolan fortsätter att utvecklas positivt. Ett uttryck för detta är det gemensamma projektet Baltic Business School (BBS), som invigdes under året. Andra exempel är etablerandet av designhögskolan i Nybro och Kalmar samt utvecklingen av högskoleutbildningen i anslutning till Rock City i Hultsfred. I detta sammanhang bör också nämnas Näringslivsservice, en efterfrågestyrd verksamhet med sikte på teknik- och kompetensöverföring, som är mycket uppskattad av näringslivet. Attitydförändring Vi har också fortsatt arbetet med att förändra attityderna i länet. Som ett led i detta har Regionförbundet med hjälp av docent Bo Angelöw på Växjö universitet tagit fram en så kallad möjlighetsbaserad utvecklingsmodell. Under året har drygt medarbetare i länets kommuner och landstinget informerats om modellen vid ett antal seminarier. Attitydförändringsprojektet syftar till att lära oss att våga ta i svåra frågor och inse att det som gagnar grannen faktiskt också gagnar helheten. Vi måste bejaka nyheter, våga satsa framåt och glädjas åt allas framgångar samtidigt som vi är stolta över allt det goda och utvecklingsbara som finns i länet. Plats för tillväxt Studien Plats för tillväxt kärnkompetensområden och klustermiljöer i Kalmar län, som togs fram under år 2000, har varit en hjälp både i vårt och andras arbete med näringslivsfrågor. Flera av de utökade kärnkompetensområden, som nämns i studien, har under året tagit ett steg framåt i sin utveckling, t.ex. Rock City i Hultsfred (musikindustrin), Trätårtan i Nybro (träbearbetande företag) och Sustainable Sweden Southeast AB (miljöteknikföretag). Ungdomslänet Kalmar län börjar bli känt som ett aktivt ungdomslän. Under året påbörjades arbetet med det fjärde ungdomsparlamentet som arrangerades under mars månad

6 6 Lokala utvecklingscentrum Sedan starten av försöksverksamheten har vårt näringslivsarbete inriktats på uppbyggnaden av lokala strukturer med lokala utvecklingscentrum som det tydligaste exemplet. Idag finns elva lokala utvecklingscentrum etablerade i Kalmar län och sju så kallade branschcentrum. Kommunikationer i sydöstra Sverige Detta är titeln på en studie som Regionförbundet låtit göra under året. Studien har som utgångspunkt att så kallad regionförstoring är en nyckelfaktor för tillväxt och utveckling för vår region. Några förslag som skulle kunna bli en realitet om förslaget i rapporten förverkligas är att Kalmar, Karlskrona och Växjö skulle kunna fungera som Sveriges fjärde största storstadsregion, att det skulle kunna vara möjligt att ta sig från Linköping till skärgårdens port Västervik på mindre än en timme, att det skulle ta lite mer än tre timmar från storstadsmetropolen Köpenhamn till musikmetropolen Rock City Hultsfred. Kultur Kulturfrågor är en stor och för regional utveckling väsentlig del av Regionförbundets verksamhet. Förutom de omkring 52 miljoner kronor som fördelats i stöd för kulturella insatser i länet kan nämnas arbetet med projekten Film i Sydost, Kulturöset, Vida museum och konsthall, Alla tiders historia och Transit Zero. Delsekretariat Avslutningsvis kan nämnas att Regionförbundets kansli även är kansli för SydSam och Kalmar läns kustvattenkommitté samt delsekretariat för Mål 2 Södra och Mål 2 Öar.

7 7 Inledning Försöksverksamheten med ökat regionalt självstyre påbörjades den 1 juli Försöksverksamheten, som förutom i Kalmar län pågår i Skåne, Gotland och Västra Götalands län, avslutas den 31 december Under försöksverksamheten samlas en rad samhällsfunktioner, som tidigare funnits hos Landstinget i Kalmar län, Kalmar läns kommunförbund, Länsstyrelsen i Kalmar län och Statens Kulturråd, i Regionförbundet. Regionförbundet i Kalmar län är indirekt valt och ett uttryck för kommunernas och landstingets vilja att samarbeta för att påverka utvecklingen i Kalmar län i positiv riktning. Förbundet styrs av en fullmäktigeförsamling som väljs bland förtroendevalda från kommuner och landsting i länet. Modellen som prövas i Kalmar län innebär att landstinget tillsätter en tredjedel av ledamöterna i förbundsfullmäktige och kommunerna återstoden. För beredning och verkställighet har förbundsfullmäktige tillsatt en styrelse. Genom en politisk överenskommelse garanteras de mindre partierna representation i styrelsen, antingen som ordinarie ledamöter eller som ersättare. Regionförbundet har ingen beskattningsrätt utan verksamheten betalas av länets kommuner, landstinget och staten inom ramen för befintliga resurser som ersättning för de arbetsuppgifter som övertagits. En viktig princip är att arbetet skall utgå från den lokala nivån och att den regionala nivån har mer av en samordnande och kompletterande roll. Ambitionen är att arbetet inom Regionförbundet skall drivas så långt som möjligt i projektform, där arbetsgrupper bildas utifrån de uppgifter som skall lösas. De övergripande förutsättningarna för försöksverksamheten bestämdes i propositionen Den regionala samhällsorganisationen (1996/97:36) och det efterföljande riksdagsbeslutet den 5 december 1996.

8 8 1. Uppgifter Regionförbundet är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län med uppgift att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Av förbundsordningen framgår bland annat att Regionförbundet handhar uppgifter av regional karaktär. Regionförbundets uppgifter är dels uppgifter enligt lagen om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning, det vill säga: Besluta om en strategi för länets långsiktiga utveckling. Besluta om länstransportplaner. Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till länets kulturinstitutioner. Besluta om användningen av vissa regionalpolitiska medel. Agera som regionens företrädare. dels uppgifter på grundval av medlemmarnas ställningstaganden, det vill säga: Ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag. Verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov. Ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser. Ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för regional turismverksamhet. Ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor. Verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet.

9 9 2. Resurser och arbetssätt Förbundsfullmäktige Antalet ordinarie ledamöter i fullmäktige är 45. Varje medlem ska representeras av minst en ledamot och en ersättare. Kommunerna i Kalmar län väljer 30 och Landstinget i Kalmar län väljer 15 av förbundsfullmäktiges ledamöter. Följande personer var ordinarie ledamöter eller ersättare i förbundsfullmäktige vid årets slut: Kommun Ordinarie Ersättare Borgholm Lisbeth Lennartsson (c) Jan Erici (m) Stig Bertilsson (c) Eddie Forsman (m) Emmaboda Karl-Erik Nilsson (s) Ros-Marie Jonasson (c) Bo-Eddie Rossbol (s) Ingvar Erlandsson (m) Hultsfred Gun-Yvonne Fahlström (m) Lars Hagberg (s) Gunilla Aronsson (c) Bo Bergman (s) Högsby Solveig Ekh (s) Jonas Erlandsson (s) Kalmar Roger Kaliff (s) Kjell Henriksson (s) Bertil Dahl (v) Ove Aronsson (m) Bengt-Olof Roos (kd) Pierre Edström (fp) Sven-Evert Arvidsson (s) Mona Jeansson (s) Christina Petersson (v) Maj Linge (m) Anders Åkesson (c) Anders Andersson (c) Mönsterås Roland Åkesson (c) Ewa Klase (s) Ann Petersson (c) Tommy Englund (s) Mörbylånga Eddy Johnsson (s) Tommy Eliasson (s) Nybro Kent Ingvarsson (m) Bernt Svensson (s) Inger Rydbrink (s) Karin Helmersson (c) Göran Backrot (c) Bernt Jonsson (s) Martina Andersson (s) Junita Karlsson (kd) Oskarshamn Torsten Carlsson (s) Lena Nordenskjöld (m) Carl Bloom (mp) Lena Nilsson (s) Göte Pettersson (m) Peter Wretlund (s) Torsås Hans Wendell (c) Tulliki Åkesson (m) Vimmerby Västervik Landstinget Leif Larsson (c) Eva Berglund (s) Anita Bohman (s) Veikko Kärki (s) Bo Lundgren (m) Camilla Eriksson (c) Leif Hammarqvist (m) Tomas Peterson (m) Evy Jonsson (c) Lars-Eric Oscarsson (c) Anders Andersson (kd) Monica Bengtsson (kd) Åke Nilsson (kd) Gert Wollinger (s) Inger Loord (s) Ulf Nilsson (s) Berit Carlsson (s) Kristina Podolak-Andersson (s) Anders Waldenström (s) Iréne Fleetwood (v) Kerstin Bergström (mp) Kerstin Andersson (c) Peter Högberg (s) John Westby (s) vakant (s) Harald Hjalmarsson (m) Björn Rudin (kd) Göran Holmberg (m) Anita Carlsson (m) Saga Sigvardsson (c) Jan Andersson (c) Gurlie Frisk (kd) Berit Sjöö (kd) Björn Holgersson (fp) Lena Segerberg (s) Åke Ströberg (s) Lis Lyrbo (s) Evy Annér (s) Siv Holm (s) Eva-Lena Israelsson (s) Annkie Nyström (v) Niklas Holmgren (mp)

10 10 Styrelsen Förbundsfullmäktige utsåg den 15 januari 1999 styrelse för tiden till och med 2002 års utgång. Följande personer var ordinarie ledamöter eller ersättare i förbundsstyrelsen vid årets slut: Ordinarie Roger Kaliff (s), Kalmar * Anita Bohman (s), Västervik Bernt Svensson (s), Nybro Lena Segerberg (s), Landstinget * Berit Carlsson (s), Landstinget* Inger Loord (s), Landstinget Irene Fleetwood (v), Landstinget** Anders Åkesson (c), Kalmar* Evy Jonsson (c), Landstinget Bo Lundgren (m), Västervik * Tomas Peterson (m), Landstinget Eddie Forsman (m), Landstinget Åke Nilsson (kd), Landstinget** * = även ledamot i arbetsutskottet ** = även ersättare i arbetsutskottet Ersättare Tommy Eliasson (s), Mörbylånga Birgitta Elfström (s), Kalmar Gert Wollinger (s), Landstinget Niklas Holmgren (mp), Kalmar Camilla Eriksson (c), Västervik Junita Karlsson (kd), Nybro Pierre Edström (fp), Kalmar Revisorer Förbundsfullmäktige utsåg den 15 januari 1999 revisorer för tiden till och med 2002 års utgång. Följande personer var ordinarie revisorer eller ersättare vid årets slut: Ordinarie revisorer Torgny Nilsson (s) Karl-Gustav Kyrk (kd) Åke Johansson (m) Ersättare Bertil Åkesson (s) Ingrid Thour (fp) Conny Tyrberg (c) Övrigt Mål 2 Södra: Strukturfondsdelegationen: Anita Boman (s) Leif Larsson (c) Tommy Eliasson (s), ersättare Christina Henricsson (m), ersättare Övervakningskommittén: Solweig Ekh (s) Peter Johansson (m) Bo Bergman (s), ersättare Lillebil Grähs (c), ersättare

11 11 Mål 2 Öarna: Strukturfondsdelegationen: Yvonne Lindberg (-) Camilla Eriksson (c), ersättare Övervakningskommittén: Johnny Peterson (v) Ann Petersson (c), ersättare Euroregion Baltics råd: Evy Jonsson (c) Roger Kaliff (s) Styrgruppen för Polenprojektet RERES (avslutades under verksamhetsåret): Camilla Eriksson (c) Gert Wollinger (s) Energikontor Sydost: Kerstin Jönsson (m) Lena Nilsson (s) Personal Följande var anställda vid kansliet vid årets utgång: Anette Westerlund Annica Ohlsson Bertil Eifrém Camilla Håkansson (tjänstledig) Carola Karlsson Emma Roos (projektanställd) Emma Sturesson (projektanställd) Eva Emrin Gun-Britt Åkesson Gunilla Bäckman Hanne Lindqvist (trainee) Helena Ervenius Helena Nilsson Håkan Brynielsson Ing-Britt Rosander Ingemo Ullman Jan Tordkvist Karl Hägerdal (projektanställd) Kerstin Johansson Lena Westman Lennart Werner Loreta Burnyte (projektanställd) Magnus Dahl Magnus Gustafson (projektanställd) Margareta Nilsson Maria Lindbom Olof Falk

12 12 Per Ålind Per-Ola Hallberg Pär Kågefors Rolf A Karlsson (projektanställd) Sten Franzén Suzanne Bergfeldt Thomas Bjerkman Ulrika Joelsson Åsa Pettersson Ekonomi Resultaträkningens omslutning var 33,6 miljoner kronor (förra året 32,8 miljoner kronor). Resultatet visade ett överskott på 2,2 miljoner kronor, främst beroende på att vi fick 1,9 miljoner kronor från EU som ersättning för administrationen av Mål 5b åren 1998 till Vi betalade under året ut bidrag på 88,2 miljoner kronor (År ,7 miljoner). Ökningen beror främst på en höjning av det statliga regionalpolitiska anslaget. Övriga bidrag fördelades bland annat till institutioner och organisationer inom kulturområdet, samt till Almi. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 2,8 miljoner kronor (förra året 0,6 miljoner). Intern administration Förutom de uppgifter som regleras i förbundsordningen administrerar Regionförbundet också: V delsekretariatet till strukturfondsdelegationen för Mål 2 Södra och till strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna (se även sid 28), V Kalmar läns bibliotek (se även sid 42), V SydSams kansli (se även sid 17). Inom ramen för SydSam administrerar Regionförbundet även Sydsveriges Europakontor i Bryssel och SWEBALTCOP, som är ett europeiskt program för gränsregionalt samarbete i Östersjöområdet. V Kalmar läns kustvattenkommitté (se även sid 45). Det administrativa samarbetet med Kalmar läns kommunförbund fortsätter. Redovisningen för båda organisationerna hanteras i Regionförbundets redovisningssystem, medan löneredovisningen sker hos kommunförbundet. Kansliet är anslutet till landstingets telefonväxel. Vidare har vi tecknat hängavtal, via befintliga landstings- eller kommunavtal, med ett antal leverantörer, vilket innebär avsevärda besparingar för Regionförbundet. Kansliets lokaler hyrs av Kommunernas Hus i Kalmar AB. Bolaget ägs av Kalmar läns kommunförbund.

13 13 Medlemskap Regionförbundet var vid årets slut medlem i: V V V V V V V SydSam Euroregion Baltic Connect Sydost Carrefour Sydsverige Trätårtan IUC Träcentrum AB IUC Sydpoolen AB Utvärdering av försöksverksamheten från Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet Regionförbundet har tillsammans med Region Skåne och de båda kommunförbunden sedan 1998 avtal med Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet om utvärdering av försöksverksamheten genom forskningsprojektet Skåne och Kalmar Regionalisering och flernivådemokrati. Utvärderingen bedrivs i två etapper om vardera två och ett halvt år. Den första etappen omfattar tiden till och med den 30 juni 2000 och den andra tiden därefter till och med den 31 december Resultaten av utvärderingen skall redovisas i en samlad slutrapport efter försöksverksamhetens utgång. Därutöver skall olika delresultat redovisas fortlöpande. I uppdraget ingår också att presentera forskningsrön i anslutning till idéseminarier och utbildningsdagar. Under 2001 har följande delrapporter utkommit inom projektets ram: Gissur O Erlingsson: Demokrati utan gränser. Öresundskommittén en okonventionell politisk konstruktion i det framväxande flernivåsystemet (Lund 2001) Matilda Broman: Regional utveckling Tillväxt och demokrati i förändring (Lund 2001) Övrigt Försöksverksamheten i Kalmar län har rönt stort intresse såväl inom Sverige som utanför rikets gränser. Vi har därför informerat om vår verksamhet vid ett antal studiebesök samt på ett antal konferenser runt om i landet. Under året har till exempel norska kommuner och regioner visat mycket stort intresse av våra erfarenheter och resultat. Vidare har många universitets- och högskolestuderande efterfrågat material om försöket. Flera studenter har också ringt eller besökt oss som ett led i deras arbete.

14 14 3. Nya arbetsformer Huvudsyftet med försöksverksamheten är bland annat att utveckla former för en bättre demokratisk förankring av det regionala utvecklingsansvaret. Försöksverksamheten ska också resultera i att vi prövar nya metoder för att utveckla den regionala verksamheten. Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen har därför beslutat om ett antal nya arbetsformer. Nedan redovisas de arbetsformer som prövas för närvarande. Programberedningar En programberedning innebär att arbetet kring en aktuell politisk fråga leds av en politisk ledningsgrupp. Programmet ska vara avgränsat både i innehåll och tid. Under året har följande beredningar arbetat: V V V V Tillväxtberedningen Kulturberedningen Konkurrensberedningen HUKA-beredningen för insatsområdet Bruka och bevara länets natur- och kulturmiljöer Erfarenheterna av programberedningar är mycket goda. Arbetsformen innebär att man sätter fokus på en given fråga och möjligheten att låta andra än representanter för Regionförbundets medlemmar ingå i beredningar har berikat arbetet med spännande synpunkter och diskussioner. Rapportörer Rapportör innebär att en, alternativt två, ledamöter utses av styrelsen att arbeta med en aktuell politisk fråga. Arbetet ska vara avgränsat såväl i innehåll som i tid. Under 2001 har V V V Gert Wollinger (s) och Christer Johnsson (c) haft ett delat rapportörskap för gymnasieskolans framtida förutsättningar, Leif Larsson (c) och Anna Hedh (s) haft ett delat rapportörskap för landsbygdsoch glesbygdsfrågor, Bengt-Olof Roos (kd) och Berit Carlsson (s) haft ett delat rapportörskap för djupförvarsfrågan. Rapportörskapen har inneburit att berörda politiker fått möjlighet och i viss mån också haft skyldighet att fördjupa sig i en speciell fråga för att sedan också föredra ärendet inför förbundsstyrelsen eller förbundsfullmäktige. Politikerna har haft möjlighet att lägga politiska aspekter på ärendena på ett annat sätt än vid traditionell beredning, och fått möjlighet att äga frågan.

15 15 Kontaktpersoner Förbundsstyrelsen har utsett ett antal kontaktpersoner att särskilt följa vissa frågor å styrelsens vägnar under mandatperioden. Följande kontaktpersoner är utsedda: V V V V V Bernt Svensson (s) och Tomas Peterson (m) för infrastruktur Berit Carlsson (s) och Pierre Edström (fp) för IT Niklas Holmgren (mp) och Rose-Marie Jonasson (c) för miljöfrågor Birgitta Elfström (s) och Karin Helmersson (c) för ungdomsfrågor Gert Wollinger (s) och Lena Nordenskiöld (m) för kulturfrågor Öppna styrelsesammanträden Förbundsfullmäktige öppnade tidigt möjligheten för allmänheten att få delta i förbundsstyrelsens sammanträden, och var också först i landet med detta, ett exempel som senare följts av andra. Även om möjligheten funnits kan konstateras att endast en blygsam del av länsinnevånarna utnyttjat denna möjlighet. Jämställdhet Under året har Regionförbundets jämställdhetsarbete utvecklats. Dels har styrelsen beslutat att arbetet med RUPEN 3 ska jämställdhetssäkras, dels deltar Regionförbundet tillsammans med fyra kommuner och ett antal statliga myndigheter aktivt i ett omfattande utvecklingsprogram inom området. Nätverket för regional utveckling Nätverket för regional utveckling är vårt breda regionala partnerskap. Det är öppet till sin karaktär, vilket innebär att i princip alla som så önskar får vara med. Samtidigt krävs att man ska vara beredd att aktivt bidra till arbetet. Detta nätverk är ett återkommande forum för samtal om det regionala utvecklingsprogrammet, RUPEN hur man tillsammans ska genomföra den, hur man följer upp åtgärderna och hur man reviderar den med jämna mellanrum. Regionalt tillväxtavtal Under 2001 har genomförandet av tillväxtavtalets fem insatsområden fortsatt. Liksom för år 2000 har dock finansieringen inte kommit upp i den nivå som parterna var överens om när avtalet lämnades över till regeringen i februari Det är i första hand den statliga finansieringen som blivit lägre än förväntat. Inte desto mindre har man inom de fem insatsområdena kommit långt i genomförandet: Utvecklingen av Lokala Utvecklingscentrum (LUC) har fortsatt. Under året har såväl Hultsfreds Näringslivscentrum (HNC) som Möre Resurscentrum (MRC) startats och kommit igång bra. Befintliga LUC har stabiliserats och tagit nya steg i sin utveckling mot att bli den viktiga lokala mötesplatsen och kompetensförmedlaren.

16 Musik- och upplevelseindustrin i Hultsfred har också fortsatt att utvecklas positivt. Byggnationen av den nya högskoleanläggningen vägg i vägg med Metropol är ett synligt tecken. Baltic Business School invigdes formellt i oktober i sina nyrenoverade lokaler på Brofästet (f.d. Teleskolan). Handelshögskolan har fått en mycket positiv start med god elevtillströmning. Högskolans Näringslivsservice har fortsatt att bidra till kunskapsförsörjning och affärsutveckling mellan näringsliv, högskolor, universitet och institut. Det försämrade ekonomiska läget för Teknopol, en av Näringslivsservice viktigaste finansiärer, är dock ett orosmoln inför framtiden. Designutbildningen i Nybro håller på att förverkligas och det gamla Pukebergsområdet har under året gradvis förvandlats till en intressant högskolemiljö med glasformgivningsförtecken. Advisory Board Regionförbundet har knutit till sig ett antal forskare och fria yrkesutövare i ett så kallat Advisory Board. Gruppen har till syfte att fungera som bollplank och rådgivare i strategiska frågor för Regionförbundets verksamhet och länets utveckling. Följande personer ingår i gruppen: 16 V V V V V Ulrika Knutsson, journalist på Månadsjournalen Magnus Jerneck, docent på statsvetenskapliga institutionen i Lund PO Berg, professor på Stockholm School of Entrepreneurship Åke Fagelberg, vd Företagarnas Riksorganisation Ulf Jacobsson, chef för Industrins Utredningsinstitut Näringslivsråd Regionförbundet bildade under 1998 ett näringslivsråd som består av: - Anders Norman, ordförande i Almi Kalmar län - Sören Henricsson, ordförande i Företagarna i Kalmar län - Bo Carlsson, ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren - Lars-Gunnar Hellström, LRF - Ejlon Fransson, Svenskt Näringsliv Ungdomsparlamentet 2002 Ungdomsparlament 2002, som är det fjärde i ordningen, är ett demokratiprojekt för länets gymnasieelever. Syftet med Ungdomsparlamentet är att öka samhällsengagemanget och det faktiska inflytandet i politiken. Regionförbundet anställde under sensommaren 2001 tre ungdomar för att påbörja arbetet med Ungdomsparlamentet Parlamentet ska genomföras i mars på Metropol i Hultsfred.

17 Sydöstra Sverige Regionförbundet har under året fortsatt det sedan tidigare påbörjade samarbetet med Blekinge och Kronobergs län. Samarbetet innebär bland annat att presidierna i kommunförbundet och landstinget i Kronobergs län samt Region Blekinge träffar Regionförbundets presidium cirka fyra gånger om året för att behandla gemensamma frågor (se även bland annat Euroregion Baltic, sid 19). SydSam SydSam är en samarbetsorganisation för kommunförbund, landsting och regionförbund i Sydsverige. Indirekt är 77 kommuner i de sex länen Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Kalmar anslutna till SydSam. Syftet är att profilera Sydsverige som en intressant region i Europa och att samverka i frågor av övergripande regionalt intresse. SydSam är därmed ett komplement till det arbete som bedrivs på läns- och kommunnivå. SydSam är en nätverksorganisation med en liten kanslifunktion hos Regionförbundet och ett lobbykontor i Bryssel. Delar av kanslifunktionen för ett av SydSam initierat och av EU finansierat Östersjöprogram, SWEBALTCOP, finns också hos Regionförbundet. Genom SydSam får Regionförbundet tillgång till kontaktytor, nätverk och kunskap som i många avseenden bidrar till att stimulera det regionala utvecklingsarbetet för Kalmar län. Internationellt samarbete Länets geografiska läge och de nya förutsättningarna som skapas i Östersjöregionen samt internationaliseringen i ett vidare perspektiv innebär ett behov av att finna fungerande politiska samarbetsstrukturer även utanför vårt land. Några exempel på detta är Euroregion Baltic och SydSams verksamhet med ett representationskontor i Bryssel. Regionförbundet har också inlett ett samarbete med Katalonien i Spanien. Motioner Under 2001 har följande fyra motioner inkommit till Regionförbundet: Motion (2001:1) från Miljöpartiet de Gröna angående GMO-fri zon i Kalmar län (styrelsen har 79/01 behandlat motionen inför beslut i fullmäktige 55/01) Motion (2001:2) från Miljöpartiet de Gröna om att minska vägsaltet i Kalmar län (styrelsen har 102/01 behandlat motionen inför beslut i fullmäktige 56/01) Motion (2001:3) från Centerpartiet Det behövs ett Högsbypaket (styrelsen har 58/01 behandlat motionen inför beslut i fullmäktige 57/01) Motion (2001:4) från Kristdemokraterna angående gymnasieskolans lärande i arbete (arbetsutskottet har 144/01 behandlat motionen inför beslut i styrelse och fullmäktige under 2002) 17

18 18 Politisk organisation Fast struktur (enligt lag om försöksverksamhet) Förbundsfullmäktige Fullmäktigegrupp Förbundsstyrelse Arbetsutskott Behovsrelaterad struktur 1. Programberedningar 2. Rapportörer 3. Kontaktpersoner 4. Referensgrupper Regional mobilisering 1. Idéseminarier 2. Kommunfullmäktige o.dyl. 3. Styrelsekonferenser o.dyl. 4. Näringslivsråd 5. "Nya" offentliga rum 6. Runda-bordssamtal 7. Nätverket för regional utveckling 8. Ungdomsparlament

19 19 4. Genomförda åtgärder under 2000 A. Aktivt utnyttja och bidra till utvecklingen i Östersjöregionen Euroregion Baltic Euroregion Baltic (ERB) bildades Medlemmar är Pommerns län i Polen, den ryska enklaven Kaliningrad, Klaipeda län i Litauen, Liepaja län i Lettland, den danska ön Bornholm samt Blekinge, Kalmar och Kronobergs län i sydöstra Sverige. Högsta beslutande församling är Rådet. Kalmar län har under år 2001 innehaft såväl ordförandeskapet (Roger Kaliff) som huvudsekretariatet i ERB. Samarbetet inom Euroregion Baltic (ERB) är ett mycket långsiktigt samarbete som syftar till att utveckla regionen till en ekonomisk bärkraftig region i norra Europa. Därmed bidrar ERB-samarbetet till att målen för EU:s politik i Östersjöregionen kan uppnås mål om säkerhet, ekonomisk utveckling och utjämning mellan olika delregioner, god miljö etc. Under året har ERB beslutat om att genomföra det så kallade Seagull-DevERBprojektet. Projektet är ett led i att fördjupa och konkretisera samarbetet inom Euroregion Baltic. Projektet syftar till att utarbeta dels en långsiktig strategi för regionens utveckling, dels ett gemensamt transnationellt utvecklingsprogram för ERB (Joint Transnational Development Programme JTDP) som ska ligga till grund för investeringsanalyser och investeringar. Kalmar läns representationskontor i Gdansk Kalmar län har under året omorganiserat sin representation i Polen och Gdansk. Den 1 juli 2001 inleddes ett samarbete med Affärsutveckling Polen, ENA. Företaget, som har lång erfarenhet av att verka i Polen, har idag två kontor i Polen (Gdansk och Warszawa) och ett i Växjö. ENA har bland annat svensk- och engelsktalande personal samt goda kunskaper om marknaden i Polen och om strukturen i svenskt näringsliv. En invigning av samarbetet hölls i slutet av november på kontoret i Gdansk. Avtalet är till en början på ett år, men om allt fungerar väl är avsikten ett långsiktigt samarbete. I avtalet ingår bland annat att företag och organisationer från länet som besöker Gdansk ska få tillgång till arbetsplats och möteslokal på ENA:s kontor. ENA ska också sprida information och på olika sätt marknadsföra Kalmar län och dess näringsliv. RERES-projektet avslutades RERES-projektet avslutades under verksamhetsåret. Projektet, som startade i början av år 1999, har varit ett samarbetsprojekt mellan Regionförbundet i Kalmar län, Region Skåne och de två nordpolska storregionerna Pommern och Västpommern alla med nybildade regionala organ och därmed nya arbetsuppgifter. Syftet har varit att lära av varandra genom kompetens- och erfarenhetsutbyte och att lägga en grund för ett fortsatt, fördjupat och allt mer konkret samarbete. Ett delsyfte har varit att stödja de polska parterna i förberedelsearbetet inför det polska EU-inträdet.

20 20 Några huvudresultat: Fem större arbetskonferenser har genomförts med drygt 30 seminarier och workshops. Konferenserna har sammantagit samlat 425 deltagare, varav 92 politiker och 17 tjänstemän från Kalmar län. Konferenserna har resulterat i ett stort antal konkreta förslag till fortsatta samarbetsprojekt, främst inom områdena regional utveckling, miljö och förebyggande hälsovård. Dessa projektförslag diskuteras nu vidare inom bland annat ramen för de samarbetsavtal som har ingåtts mellan Pommernregionen och de tre svenska sydostlänen. Nätverk mellan politiker främst från Kalmar och Pommern har byggts upp och flera partiinriktade möten har anordnats som en sidoeffekt av projektet. Det läkarprojekt som innebär att polska läkare efter viss språkutbildning nu arbetar på svenska sjukhus i Sydsverige är också en sidoeffekt av RERES-projektet. En annan sidoeffekt av projektet är att SydSam och det svenska generalkonsulatet i Gdansk under det svenska ordförandeskapet våren 2001 tillsammans genomförde tre regionala seminarier i norra Polen om EUförberedelser på regional och lokal nivå. Samarbetsavtal med Pommernregionen Ett nytt samarbetsavtal mellan Pommernregionen i Polen och de tre sydostlänen i Sverige ingicks i början av året. Svenska parter är Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget och Kommunförbundet i Kronobergs län samt Region Blekinge. Avtalet ersätter de tidigare samarbetsavtal som fanns mellan de svenska parterna och de nordpolska län som numera är sammanslagna till den större Pommernregionen.

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd 96=LEADER II 2001= Leader+ Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar lokalt i 4 kommuner

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011 Karin Alkeberg Regionförbundet i Kalmar län 2 Maria Sjödin Ljungby Kommun 5 Hans Österlund Medborgarskolan Projekt & Utveckling 1 Victor Moreira Medborgarskolan Projekt & Utveckling 2 Fredrika Plessen

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer