Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen."

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

2 När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga risker och då kan en Kapitalskyddad placering (tidigare under samlingsnamnet aktieobligation) vara ett bra alternativ. Med en sådan får du möjlighet till bra avkastning, i kombination med obligationens trygghet*. Med en Kapitalskyddad placering kan du med andra ord ta del av uppgångar på marknaden, samtidigt som du har ett skydd mot nedgångar. I november erbjuder vi fem intressanta Kapitalskyddade placeringar: två aktie obligationer och tre strategi obligationer. Titta gärna lite extra på USA Medelstora bolag. Den amerikanska marknaden är intressant ur ett börsperspektiv, eftersom en framtida vändning förväntas börja där. Ett annat intressant alternativ är Strategi Millennium, som är en marknadsoberoende placering. Vill du öka din möjlighet till avkastning kan du köpa vissa alternativ till ett något högre pris, så kallad överkurs. Det gör att dessa placeringar fungerar bra både som bas och som krydda i ett sparande. Dessutom kräver de nästan ingen bevakning och vill du sälja din placering under löptiden kan du göra det till aktuell dagskurs. Välkommen att köpa senast 28 november! * SEB står som emittent i alla våra Kapitalskyddade placeringar. Enligt Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s har SEB en hög kreditvärdighet. Konjunkturljusning dröjer trots massiva finansiella åtgärder. Hösten har bjudit på finansiell dramatik. Den första dominobrickan att falla var investmentbanken Lehman Brothers. Den följande kedjereaktionen innehöll bland annat ett stort nödlån från Federal Reserve till försäkringsjätten AIG, vidöppna dollarkranar hos Fed för att smörja finanssystemet, panikstämning på Wall Street med Konjunkturen åtföljande rusning hämmas men det efter säkra finns positiva krafter. statsskuldväxlar, samt finansminister Paulsons kreditkrisplan. Planen gjordes om och behandlades flera gånger i kongressen, innan den till slut antogs 3 oktober. Trots alla åtgärder är konjunkturutsikterna inte ljusa. Kreditkriser av en sådan här kaliber påverkar finanssystemet och ekonomin under lång tid. Hittills har banker globalt gjort nedskrivningar på uppemot 600 miljarder dollar. Fler nedskrivningar kommer att bli aktuella något som förebådas av de upptrappade europeiska bankproblemen i början av hösten. Det dröjer därför innan utlåningen till företag och hushåll ökar, vilket hämmar konjunkturen. Men det finns också positiva krafter. Finansföretag får in mer kapital. Bankernas upplånings- och utlånings räntor kan komma att falla. Utförslöpan på USA:s husmarknad borde inte pågå så länge till. Och den ekonomiska styrkan i Emerging Markets-sfären är klart bättre än vid tidigare låg konjunkturer. En ljusning för världskonjunkturen låter dock vänta på sig ganska länge och det blir betydligt mörkare innan ljuset syns. Skäl finns således att inta en försiktig inställning till aktiemarknaden. Även om börsvärderingarna lockar. Lars Gunnar Aspman Head of Private Banking Macro Research

3 Så här fungerar en Kapitalskyddad placering. Vad är en Kapitalskyddad placering? Med en Kapitalskyddad placering menar vi en placering där minst det nominella et återbetalas av SEB på återbetalningsdagen. Med en sådan placering kan du dessutom få en tilläggsersättning om den underliggande marknad som obligationen är kopplad till stiger under löptiden fram till återbetalning. Bilden längst ned visar hur en Kapitalskyddad placering är konstruerad. Hur beräknas avkastningen? Uppgången beräknas som skillnaden mellan startvärdet och slutvärdet. Slutvärdet fastställs som ett genomsnitt under sista året, för att minska effekterna av en eventuell nedgång. Om kurserna på den valda marknaden stiger får du en avkastning som relateras till uppgången. Är kurserna däremot oförändrade, eller har sjunkit, får du alltid tillbaka det nominella et ( kronor per post) på återbetalningsdagen. Vad menas med omräkningsfaktor? Omräkningsfaktorn är det tal som visar hur stor del av uppgången du får ta del av. Uppgången multipliceras med omräkningsfaktorn. En hög omräkningsfaktor ger dig en större del av marknadens utveckling. Skulle omräkningsfaktorn vara högre än 100 procent kan du få en högre avkastning än den underliggande marknadens verkliga utveckling. Omräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära och de definitiva om räknings faktorerna fastställs på betalningsdagen. Därefter är de oförändrade. Det som påverkar storleken på omräkningsfaktorn är bland annat kr Överkurs/Risk Option Obligation Betalningsdag Möjlig avkastning Återbetalning nominellt dag Nominellt kr räntenivån i Sverige, kursrörligheten (volatiliteten) på valda marknader och läget på valutamarknaderna. Information om vilken lägsta nivå som kan bli aktuell hittar du i slutet av broschyren under avsnittet Förbehåll. De definitiva omräkningsfaktorerna meddelas dels på samt i ett brev som bekräftar köpet. Överkurs ökad risk men möjlighet till högre avkastning. SEB:s Kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta till olika teckningskurser, till exempel 100 eller 110 procent av nominellt det vill säga kronor eller kronor. Ju högre pris du betalar vid köptillfället för en Kapitalskyddad placering, desto högre blir omräkningsfaktorn och därmed den potentiella framtida avkastningen. Om du väljer en Kapitalskyddad placering som kostar kronor tar du en risk på kronor. Stiger kurserna kan du dock få en högre avkastning. Om kurserna däremot sjunker eller är oförändrade på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella et ( kronor). Vilket alternativ du väljer beror på hur riskbenägen du är. Vill du inte riskera något av dina investerade pengar passar en Kapitalskyddad placering till teckningskurs 100 % bäst. Säkra din vinst möjlighet att sälja. Grundtanken med en Kapitalskyddad placering är att du behåller den till återbetalningsdagen, eftersom det är då du får minst det nominella et tillbaka. Du har ändå möjlighet att sälja under pågående löptid, till exempel om placeringen har stigit i värde och du vill göra en vinstsäkring. Försäljning sker till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både över och under placeringens nominella, bland annat beroende på hur den underliggande marknaden har utvecklats fram till försäljningstillfället. En trygg placering, men viss risk finns. En Kapitalskyddad placering är trygg, eftersom den kombinerar den underliggande marknadens möjlighet till avkastning med obligationens trygghet. Det finns dock alltid vissa risker förknippade med en Kapitalskyddad placering. Exempelvis förutsätter återbetalningen att SEB kan fullgöra sina åtaganden på återbetalningsdagen. En sammanfattning av dessa risker hittar du i slutet av broschyren.

4 Köp senast den 28 november! Placeringsalternativ november: Aktieobligationer Beskrivning Pris per post BRIC 811B Följer aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina kr USA Medelstora bolag 811U Följer medelstora företag i USA kr Strategiobligationer Beskrivning Pris per post Strategi Millennium 811M Strategi Millennium 811N Strategi Millennium 811G Garanterad avkastning Marknadsoberoende placering i aktier, råvaror, valutor, fastigheter och räntor. Samma marknadsoberoende placering som 811M, men med lite högre risk och lite bättre avkastningsmöjligheter. Samma marknadsoberoende placering som 811M, men med en garanterad avkastning på 12 % kr kr kr Strategi Valuta 811V Valutastrategi som utnyttjar olika valutors räntedifferenser kr Strategi Valuta 811X Samma valutastrategi som 811V, men med lite högre risk och lite bättre avkastningsmöjligheter kr

5 Öppna och läs mer! För andra året i rad är SEB bäst i Sverige på strukturerade produkter, där bland annat Kapitalskyddade placeringar ingår. Försäkrings- och pensionsförmedlaren Söderberg & Partners har utsett SEB till Bästa arrangör av strukturerade produkter I motiveringen nämns ett stort och attraktivt utbud, bra prissättning och ständigt förbättrade villkor för kund. Bäst i Sverige på strukturerade produkter! Enligt Söderberg & Partners utvärdering 2007.

6 BRIC 811B en är knuten till aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina genom indexet S&P BRIC 40. I indexet svarar Brasilien och Ryssland för ca 25 % vardera, Kina för ca 40 % och Indien för 10 %. Bolag: De största bolagen som ingår i indexet är OAO GAZPROM, China Mobile, Petroleo Brasileiro, Companhia Vale Do Rio Doce, Ind & Com Bk China och Lukoil Oil Company. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %** Löptid: 3 år 8 december december Fortsatt hög ekonomisk tillväxt God riskspridning över flera marknader Stabila och på lite sikt sjunkande räntor (undantag främst Kina) - Minskad riskaptit från internationella investerare Stigande inflation Historisk kursutveckling*** 350 BRIC MSCI World Index Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings -20% kr kr -16,9% -5,9% 0 % kr kr -16,9% -5,9% 20 % kr kr -0,3% -0,1% 40 % kr kr 16,3 % 5,1 % 60 % kr kr 32,9 % 9,8 % 80 % kr kr 49,6 % 14,2 % USA Medelstora bolag 811U en är knuten till en amerikansk indexfond, Ishares Russell Midcap Growth, som följer ca 800 av de största medelstora amerikanska bolagen. Bolag: Några exempel på bolag som för närvarande ingår är NVR, Washington Post, White Mountains Insurance Group, Markel och Wesco Financial Corp. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %** Löptid: 3 år 8 december december Ekonomin i USA går nu relativt bättre än i Europa och Japan Värderingarna har kommit ner på mer rimliga nivåer Minskat inflationstryck - Osäkerhet om de ekonomiska utsikterna Kreditoron kvarstår Historisk kursutveckling*** USA Medelstora bolag MSCI World Index Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings -20% kr kr -14,7% -5,1% 0 % kr kr -14,7% -5,1% 20 % kr kr 2,3 % 0,8% 40 % kr kr 19,4 % 6,0% 60 % kr kr 36,4 % 10,8% 80 % kr kr 53,5 % 15,2 % * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

7 Strategi Millennium 811M/811N en är för detta alternativ knuten till BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett marknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje tillgångsslag, d v s aktier, råvaror, fastigheter, valutor och räntor. Pris 811M: kr per post Pris 811N: kr per post Omräkningsfaktor 811M: 110 %** Omräkningsfaktor 811N: 190 %** Löptid: 4 år 8 december december Möjlighet till god avkastning oavsett marknadsutveckling Låg samvariation med andra placeringar ger bättre balans i portföljen Kontrollerat risktagande talar för begränsad risk genom exponering mot flera tillgångsslag - en är beroende av att modellen fungerar Historisk kursutveckling*** Millennium MSCI World Index Indexets startdag Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings 811M 811N -20% kr kr -2,0 % -0,5% 0 % kr kr -2,0 % -0,5% 20 % kr kr 19,6 % 4,5 % 40 % kr kr 41,2 % 8,9 % 60 % kr kr 62,7 % 12,8 % 80 % kr kr 84,3 % 16,4 % -20% kr kr -10,9% -2,8% 0 % kr kr -10,9% -2,8% 20 % kr kr 23,0 % 5,3 % 40 % kr kr 56,9 % 11,8 % 60 % kr kr 90,7 % 17,4 % 80 % kr kr 124,6 % 22,2 % Strategi Millennium i korthet. Indexet bakom Strategi Millennium, BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, använder uppåtgående och nedåtgående trender som signaler för att avgöra vilka tillgångsslag det ska investera i. Indexet kan antingen ha en positiv eller negativ exponering mot respektive tillgångsslag, beroende på om de har en uppåtgående eller nedåtgående trend. För varje tillgångsslag beräknas varje månad senaste årets avkastning, volatilitet (kursrörlighet) och korrelation för att sedan avgöra optimal exponering mot respektive tillgångsslag. Exponeringen optimeras för att uppnå högsta möjliga avkastning, med en total volatilitet som ska vara under 10 procent. Exponeringen i respektive tillgångsslag är begränsad för att förhindra alltför stor koncentration i ett enskilt tillgångsslag. Tillgångsslag Index Europeiska aktier Eurostoxx 50 Amerikanska aktier S&P 500 Japanska aktier Topix Kinesiska aktier HSCEI Råvaror DJAIG Europeiska fastigheter EPRA Euro Zone Valutor US Dollar Euro Europeiska obligationer IBOXX Sovereigns Källa: Reuters * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Utvecklingen för Millennium är simulerad från 1995 fram till indexets startdag i augusti Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

8 Strategi Millennium Garanterad avkastning 811G Strategiobligation med 12 % garanterad avkastning. Förutom den garanterade avkastningen får du del av all indexuppgång över 12 %. en är knuten till BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett marknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje tillgångsslag, d v s aktier, råvaror, fastigheter, valutor och räntor. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 60 %** Garanterad avkastning: 12 % Löptid: 4 år 8 december december Ger en avkastning om lägst 12 % Kan skapa god avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas Låg samvariation med andra placeringar ger längre svängningar i portföljen Kontrollerat risktagande talar för begränsad risk - en är beroende av att modellen fungerar Historisk kursutveckling*** Millennium MSCI World Index Indexets startdag Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings -20% kr kr 9,8 % 2,3 % 0 % kr kr 9,8 % 2,3 % 20 % kr kr 14,5 % 3,4 % 40 % kr kr 26,3 % 6,0 % 60 % kr kr 38,0 % 8,3 % 80 % kr kr 49,8 % 10,5 % Räkneexempel: Om du till exempel köpt Strategi Millennium för kronor (nominellt kr), där omräkningsfaktorn är 190 % och slutvärdet 40 % högre än startvärdet, beräknar du återbetalningset så här: SEK ( x 40 % x 190 %) = SEK Nominellt + (nominellt x uppgång x omräkningsfaktor) et motsvarar en årlig avkastning på 11,8 % inklusive kurtage. * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Utvecklingen för Millennium är simulerad från 1995 fram till indexets startdag i augusti Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

9 Strategi Valuta 811V/811X en är knuten till Barclays Intelligent Carry index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett G10-valutamarknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje valuta. Pris 811V: kr per post Pris 811X: kr per post Omräkningsfaktor 811V: 180 %** Omräkningsfaktor 811X: 340 %** Löptid: 3 år 8 december december Möjlighet till god avkastning oavsett marknadsutveckling Låg samvariation med andra placeringar ger bättre balans i portföljen - en är beroende av att modellen fungerar Historisk kursutveckling*** 275 Strategi Valuta MSCI World Index Indexets startdag År Källa: Reuters Exempel på återbetalnings 811V 811X -20% kr kr -2,0 % -0,7% 0 % kr kr -2,0 % -0,7% 20 % kr kr 33,3 % 9,9 % 40 % kr kr 68,6 % 18,8 % 60 % kr kr 103,9 % 26,5 % 80 % kr kr 139,2 % 33,3 % -20% kr kr -10,9% -3,7% 0 % kr kr -10,9% -3,7% 20 % kr kr 49,7 % 14,2 % 40 % kr kr 110,3 % 27,8 % 60 % kr kr 170,9 % 38,9 % 80 % kr kr 231,6 % 48,4 % Strategi Valuta i korthet. Strategin i Barclays Intelligent Carry index använder sig av en s k carrystrategi, vilket innebär en placering i valutor vars länder har en hög ränta och lån i valutor i länder med låg ränta. Då får strategin ett överskott, s k carry. Strategin omviktas månatligen för att få bästa carry givet en viss risknivå. Tillgångsslag De s k G10-valutorna: EUR (Euro), USD (USA), JPY (Japan), GBP (Storbritannien), CHF (Schweiz), AUD (Australien), NZD (Nya Zeeland), CAD (Kanada), NOK (Norge) och SEK (Sverige). * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Utvecklingen på Valuta är simulerad från 1995 fram till indexets startdag i september Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

10 Fakta om Kapitalskyddade placeringar november (811): Teckningstid 3 28 november Betalningsdag 8 december Löptid BRIC, USA Medelstora bolag och Strategi Valuta 8 december december Löptid Strategi Millennium och Strategi Millennium Garanterad avkastning 8 december december Nominellt Nominellt är kronor. Pris per post , , eller kronor plus kurtage, beroende på valt alternativ. Startvärde Strategi Valuta Fastställs 3 december Startvärde övriga inriktningar Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index den 3, 4, 5, 10, 11 och 12 december Slutvärde för BRIC och USA Medelstora bolag Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index den 5:e varje månad, fr o m 5 december 2010 t o m 5 december 2011 d v s vid 13 tillfällen. Slutvärde för Strategi Valuta Fastställs som genomsnittet av stäng nings värdet för index den 5:e varje månad, fr o m 5 september 2011 t o m 5 december 2011 d v s vid 4 tillfällen. Slutvärde för Strategi Millennium och Strategi Millennium Garanterad avkastning Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för index den 3:e varje månad, fr o m 3 december 2011 t o m 3 december 2012 d v s vid 13 tillfällen. Kostnader För täckning av SEB:s kostnader och rörelseresultat tar SEB ut kurtage (transaktionskostnad) och arrangörsarvode (ingår i produktens pris). På betalningsdagen är villkoren för produkten fastställda varvid likvid och kurtage ska betalas. Om produkten säljs på andrahandsmarknaden utgår kurtage. Kurtage Kurtage uppgår till 2 % av likvidet per nota. Minimikurtaget för depåer är 150 kronor och 250 kronor för service-/ VP-kontokunder och kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Transaktionsavgift om 10 kronor per nota tillkommer för kunder med service-/ VP-konto eller kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Arrangörsarvode Arrangörsarvodet kan variera och fastställs först i efterhand men, baserat på historiska värden, kan det beräknas uppgå till 0,5 1,5 % av emitterat per år. Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för exempelvis produktion, börslistning, distribution, licenser och riskhantering. Riskhanteringen avser den risk som följer av SEB:s åtagande att uppfylla villkoren i denna produkt och den måste hanteras aktivt under produktens löptid. På grund av detta uppkommer en riskhanteringsmarginal som för SEB kan vara såväl positiv som negativ. Arrangörsarvodet är inkluderat i produktens pris. Betalningssätt Kunder med service-/vp-konto: Likvidet dras från konto i SEB. Kunder med depå: Likvidet dras från konto i SEB eller annan bank enligt fullmakt. Se anmälningssedeln. Förvaring Service-/VP-konto eller depå i SEB eller hos annan bank/fondkommissionär (dock ej depå hos Stadshypotek eller Aktiespararnas FK). Valutasäkrad Kapitalskyddad placering 811 ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Detta gäller ej produkter där avkastningen är kopplad till valutakursförändringar. Börsregistrering OMX Nordic Exchange Stockholm AB eller annan börs. Andrahandsmarknad Du kan när som helst sälja din Kapitalskyddade placering då SEB under normala förhållanden alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre eller lägre än nominellt beroende på värderingen. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms utifrån återstående löptid, underliggande marknads utveckling och kursrörligheten (volatiliteten) samt ränteläget. Kurtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Benämning På avräkningsnotor, Internet och brev från SEB och VPC samt på OMX Nordic Exchange Stockholm AB kurslista m m, benämns den Kapitalskyddade placeringen som SEBO811 följt av någon av bokstäverna B, G, M, N, U, V eller X beroende på vilken placeringsinriktning som avses. Fullständiga villkor För Kapitalskyddad placering 811 gäller villkoren i SEB:s Grundprospekt för MTN-program per den 27 juni 2008 tillsammans med Slutliga Villkor, daterade december MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspektionen. För erhållande av offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB, eller eller kontakta Kundcenter på telefon Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen. Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. PuL För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av Personuppgifter med mera, se baksidan av anmälningssedeln. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB org nr , Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och Aa2 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Skatteregler för fysiska personer Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska och juridiska personer gäller andra regler. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Den som är osäker på hur en Kapitalskyddad placering ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper, en s k delägarrätt. En Kapitalskyddad placering via en aktieobligation, där avkastningen är aktierelaterad och betalas ut på slutdagen, behandlas

11 som en enhet där all värdeförändring beskattas enligt reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster. Garanterad avkastning på en aktieobligation behandlas som ränta. Vid utbetalning av garanterad avkastning görs därför avdrag för preliminär skatt. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktieobligationer är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade aktierelaterade värdepapper samt mot vinster på noterade och onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktieobligationer får kapitalförluster på marknadsnoterade och onoterade aktier och andra marknadsnoterade instrument dras av till 100 %. Förluster på onoterade aktier får endast dras av mot kapitalvinster med fem sjättedelar. Uppkommer en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan, är den avdragsgill till 70 % mot andra kapitalinkomster, såsom exempelvis ränta och utdelning. Om nettoförlusten avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Obligationer med valuta eller råvaror som underliggande tillgång är ett relativt nytt värdepapper i Sverige. Den skattemässiga statusen av sådana obligationer har ännu inte prövats. Enligt SEB:s uppfattning är en valutaobligation eller råvaruobligation inte att anse som en delägarrätt utan ska beskattas enligt reglerna för fordringsbaserade värdepapper. Vid en sådan bedömning blir skattekonsekvenserna följande: Vid försäljning eller inlösen av valutaobligation eller råvaruobligation beräknas vinst eller förlust enligt reglerna för kapitalvinster. En vinst ska i sin helhet tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. En eventuell förlust får dras av till 100 % i inkomstslaget kapital. Om du har haft en förlust på andra kapitaltillgångar, får den förlusten dras av till 70 % mot avkastning eller vinst på valuta- eller råvaruobligation. Om en sådan förlust avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Garanterad avkastning på en strategiobligation behandlas som ränta. Vid utbetalning av garanterad avkastning görs därför avdrag för preliminär skatt. Förbehåll SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några placeringsalternativ i Kapitalskyddade placeringar 811 om: a) Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av Kapitalskyddade placeringar 811. b) Det tecknade et för någon av placeringsalternativen understiger kronor. c) Omräkningsfaktorernas eller barriärernas lägsta nivå för: 811B inte kan fastställas till lägst 85 %. 811G inte kan fastställas till lägst 50 %. 811M inte kan fastställas till lägst 95 %. 811N inte kan fastställas till lägst 170 %. 811U inte kan fastställas till lägst 85 %. 811V inte kan fastställas till lägst 160 %. 811X inte kan fastställas till lägst 300 %. Isinkoder: SEBO811B SE SEBO811G SE SEBO811M SE SEBO811N SE SEBO811U SE SEBO811V SE SEBO811X SE Om risk Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med Kapitalskyddade placeringar. Du kan hitta mer information i SEB:s svenska MTN-program som är publicerade på SEB:s hemsida. Kreditrisk: Utgivare (emittent) av Kapital skyddade placeringar är SEB. Det betyder att du som innehavare av en Kapitalskyddad placering har en kreditrisk på SEB. Återbetalning av nominellt och eventuell avkastning förutsätter att SEB kan fullföra dessa åtaganden på återbetalningsdagen. En investering i en Kapitalskyddad placering omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk/kursrisk: Kapitalgarantin, d v s betalning till nominellt, gäller endast på återbetalningsdagen. Det innebär att marknadspriset kan vara lägre än det nominella et vid försäljning under lånets löptid. Kursen på andrahandsmarknaden under lånets löptid kan vara högre eller lägre än lånets nominella beroende på värdering. Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, underliggande marknadsutveckling och kursrörlighet (volatilitet) i marknaden. Valutarisk: En Kapitalskyddad placering ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Övrig risk: Med en Kapitalskyddad placering till teckningskurs kronor tar du en risk genom att betala en över kurs på 1000 kronor. Om den underliggande marknaden stiger får du däremot en möjlighet till högre avkastning. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella et. Du tar då en risk motsvarande den ränta du hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar. En investering i en Kapitalskyddad placering kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande marknaden. Olika aktörers Kapitalskyddade placeringar, kopplade till samma marknad, är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Information om hur denna Kapitalskyddade placering är konstruerad hittar du här i broschyren. E r s ä t t n i n g a r SEB kan komma att lämna ersättning till en tredje part (distributör) som marknadsför bankens Kapitalskyddade placeringar. Ersättningen beräknas normalt som en procentsats på det investerade nominella et hänförligt till försäljning av sådan distributör. Mer information om bankens ersättningar finns i Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster på och kan erhållas av SEB. Klagomål? Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer Stockholm Telefon Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s hemsida, Vill du veta mer? Besök närmaste SEB-kontor, ring eller besök oss på SEB:s Kapitalskyddade placeringar ges för närvarande ut 11 gånger per kalenderår. S&P BRIC 40 are trademarks of The McGraw- Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by SEB. S&P BRIC 40 are trademarks of the S&P and have been licensed for use by Standard & Poor s. The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s and neither Standard & Poor s make any representation regarding the advisability of investing in the Product.

12 Bäst i Sverige på strukturerade produkter! Läs mer på mittuppslaget. Skicka gärna in din anmälan till: SEB, Mäklargruppen Operations, RL 3, Svarspost , Stockholm. Den behöver vara oss tillhanda senast 28 november Välkommen! R7104/G

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga risker och då kan

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. En aktieobligation kombinerar aktiens möjligheter till en bra avkastning med obligationens

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars.

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Indexbevis WinWin är en placering för dig som vill ta del av utvecklingen på aktiemarknaden och samtidigt få ett

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar kapitalskydd Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation BRIC Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Emerging Markets kupong Trygghet och

Läs mer

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Kina Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad placering? Med en kapitalskyddad placering menas en placering

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den senaste turbulensen på världens finansmarknader har återigen drivit ner räntorna, framförallt

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Råvarucertifikat RAVAROR S

Råvarucertifikat RAVAROR S Råvarucertifikat RAVAROR S Råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden,

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Sydeuropa Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Singapore/Taiwan Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Europa Trygghet

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1103 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation 831 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639 Slutliga Villkor Lån 639 Swedbank ABs SPAX Lån 639 Dollarintervall 13 - Återbetalningsdag 2013-09-30 SWEODOL13 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

DnB NOR Råvaror 2009/2014. Kapitalskyddad investering. Teckningsperiod: 24 augusti 25 september 2009 Löptid: 2 oktober 2009 2 oktober 2014

DnB NOR Råvaror 2009/2014. Kapitalskyddad investering. Teckningsperiod: 24 augusti 25 september 2009 Löptid: 2 oktober 2009 2 oktober 2014 Kapitalskyddad investering DnB NOR Råvaror 2009/2014 Teckningsperiod: 24 augusti 25 september 2009 Löptid: 2 oktober 2009 2 oktober 2014 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1055. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1055. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1055 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

okt s i s ta t e c k n i n g s d a g

okt s i s ta t e c k n i n g s d a g sverige 12 tillväxt s i s ta t e c k n 10 okt i n g s d a g aktieindexobligation Den svenska aktiemarknaden har präglats av osäkerhet den senaste tiden. Samtidigt har många aktievärderingar blivit tämligen

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 526. Slutliga Villkor Lån 526

Swedbank ABs. SPAX Lån 526. Slutliga Villkor Lån 526 Slutliga Villkor Lån 526 Swedbank ABs SPAX Lån 526 Hedge - Återbetalningsdag 2011-11-23 Serie A (SWEOHE01) - BAS (sidan 4-5) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie B

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 223

FöreningsSparbankens lån 223 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 223 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Blue Marlin OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 225

FöreningsSparbankens lån 225 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 225 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Indexbevis Brasilien 2

Indexbevis Brasilien 2 Indexbevis Brasilien 2 är en placering som följer utvecklingen på den brasilianska aktiemarknaden. Placeringen är avsedd för dig som tror att den brasilianska börsen kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 270

FöreningsSparbankens lån 270 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 270 Giant Ikaros OMX TM Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Giant Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad

Läs mer

Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008.

Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008. SPAX Win Win Bank - Framgång i upp- och nedgång Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008. Möjlighet till god avkastning vid såväl positiv

Läs mer

Kreditindexbevis High Yield

Kreditindexbevis High Yield EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING INFORMATI ON Kreditindexbevis High Yield KORT OM PLACERINGEN Kreditindexbevis med ca 5 års löptid som indikativt förfaller till kurs 135%* på återbetalningsdagen, givet att

Läs mer

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp Emitteras av BRIC Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp 500 HISTORISK UTVECKLING* 400 300 200 100 Källa: Bloomberg. Period: 2 februari 2004

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 612. Slutliga Villkor Lån 612

Swedbank ABs. SPAX Lån 612. Slutliga Villkor Lån 612 Slutliga Villkor Lån 612 Swedbank ABs SPAX Lån 612 Dollarintervall 5 - Återbetalningsdag 2012-11-28 SWEODOL5 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt.

m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt. Aktieindexobligation Sverige nr 17 Teckna dig senast 12 juni 2008 O m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt. Teckningskurs* 108 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,0 Löptid 3 år Genomsnittsberäkning

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 204

FöreningsSparbankens lån 204 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 204 Ikaros OMX TM Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 213

FöreningsSparbankens lån 213 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 213 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och

Läs mer