Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen."

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

2 När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga risker och då kan en Kapitalskyddad placering (tidigare under samlingsnamnet aktieobligation) vara ett bra alternativ. Med en sådan får du möjlighet till bra avkastning, i kombination med obligationens trygghet*. Med en Kapitalskyddad placering kan du med andra ord ta del av uppgångar på marknaden, samtidigt som du har ett skydd mot nedgångar. I november erbjuder vi fem intressanta Kapitalskyddade placeringar: två aktie obligationer och tre strategi obligationer. Titta gärna lite extra på USA Medelstora bolag. Den amerikanska marknaden är intressant ur ett börsperspektiv, eftersom en framtida vändning förväntas börja där. Ett annat intressant alternativ är Strategi Millennium, som är en marknadsoberoende placering. Vill du öka din möjlighet till avkastning kan du köpa vissa alternativ till ett något högre pris, så kallad överkurs. Det gör att dessa placeringar fungerar bra både som bas och som krydda i ett sparande. Dessutom kräver de nästan ingen bevakning och vill du sälja din placering under löptiden kan du göra det till aktuell dagskurs. Välkommen att köpa senast 28 november! * SEB står som emittent i alla våra Kapitalskyddade placeringar. Enligt Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s har SEB en hög kreditvärdighet. Konjunkturljusning dröjer trots massiva finansiella åtgärder. Hösten har bjudit på finansiell dramatik. Den första dominobrickan att falla var investmentbanken Lehman Brothers. Den följande kedjereaktionen innehöll bland annat ett stort nödlån från Federal Reserve till försäkringsjätten AIG, vidöppna dollarkranar hos Fed för att smörja finanssystemet, panikstämning på Wall Street med Konjunkturen åtföljande rusning hämmas men det efter säkra finns positiva krafter. statsskuldväxlar, samt finansminister Paulsons kreditkrisplan. Planen gjordes om och behandlades flera gånger i kongressen, innan den till slut antogs 3 oktober. Trots alla åtgärder är konjunkturutsikterna inte ljusa. Kreditkriser av en sådan här kaliber påverkar finanssystemet och ekonomin under lång tid. Hittills har banker globalt gjort nedskrivningar på uppemot 600 miljarder dollar. Fler nedskrivningar kommer att bli aktuella något som förebådas av de upptrappade europeiska bankproblemen i början av hösten. Det dröjer därför innan utlåningen till företag och hushåll ökar, vilket hämmar konjunkturen. Men det finns också positiva krafter. Finansföretag får in mer kapital. Bankernas upplånings- och utlånings räntor kan komma att falla. Utförslöpan på USA:s husmarknad borde inte pågå så länge till. Och den ekonomiska styrkan i Emerging Markets-sfären är klart bättre än vid tidigare låg konjunkturer. En ljusning för världskonjunkturen låter dock vänta på sig ganska länge och det blir betydligt mörkare innan ljuset syns. Skäl finns således att inta en försiktig inställning till aktiemarknaden. Även om börsvärderingarna lockar. Lars Gunnar Aspman Head of Private Banking Macro Research

3 Så här fungerar en Kapitalskyddad placering. Vad är en Kapitalskyddad placering? Med en Kapitalskyddad placering menar vi en placering där minst det nominella et återbetalas av SEB på återbetalningsdagen. Med en sådan placering kan du dessutom få en tilläggsersättning om den underliggande marknad som obligationen är kopplad till stiger under löptiden fram till återbetalning. Bilden längst ned visar hur en Kapitalskyddad placering är konstruerad. Hur beräknas avkastningen? Uppgången beräknas som skillnaden mellan startvärdet och slutvärdet. Slutvärdet fastställs som ett genomsnitt under sista året, för att minska effekterna av en eventuell nedgång. Om kurserna på den valda marknaden stiger får du en avkastning som relateras till uppgången. Är kurserna däremot oförändrade, eller har sjunkit, får du alltid tillbaka det nominella et ( kronor per post) på återbetalningsdagen. Vad menas med omräkningsfaktor? Omräkningsfaktorn är det tal som visar hur stor del av uppgången du får ta del av. Uppgången multipliceras med omräkningsfaktorn. En hög omräkningsfaktor ger dig en större del av marknadens utveckling. Skulle omräkningsfaktorn vara högre än 100 procent kan du få en högre avkastning än den underliggande marknadens verkliga utveckling. Omräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära och de definitiva om räknings faktorerna fastställs på betalningsdagen. Därefter är de oförändrade. Det som påverkar storleken på omräkningsfaktorn är bland annat kr Överkurs/Risk Option Obligation Betalningsdag Möjlig avkastning Återbetalning nominellt dag Nominellt kr räntenivån i Sverige, kursrörligheten (volatiliteten) på valda marknader och läget på valutamarknaderna. Information om vilken lägsta nivå som kan bli aktuell hittar du i slutet av broschyren under avsnittet Förbehåll. De definitiva omräkningsfaktorerna meddelas dels på samt i ett brev som bekräftar köpet. Överkurs ökad risk men möjlighet till högre avkastning. SEB:s Kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta till olika teckningskurser, till exempel 100 eller 110 procent av nominellt det vill säga kronor eller kronor. Ju högre pris du betalar vid köptillfället för en Kapitalskyddad placering, desto högre blir omräkningsfaktorn och därmed den potentiella framtida avkastningen. Om du väljer en Kapitalskyddad placering som kostar kronor tar du en risk på kronor. Stiger kurserna kan du dock få en högre avkastning. Om kurserna däremot sjunker eller är oförändrade på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella et ( kronor). Vilket alternativ du väljer beror på hur riskbenägen du är. Vill du inte riskera något av dina investerade pengar passar en Kapitalskyddad placering till teckningskurs 100 % bäst. Säkra din vinst möjlighet att sälja. Grundtanken med en Kapitalskyddad placering är att du behåller den till återbetalningsdagen, eftersom det är då du får minst det nominella et tillbaka. Du har ändå möjlighet att sälja under pågående löptid, till exempel om placeringen har stigit i värde och du vill göra en vinstsäkring. Försäljning sker till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både över och under placeringens nominella, bland annat beroende på hur den underliggande marknaden har utvecklats fram till försäljningstillfället. En trygg placering, men viss risk finns. En Kapitalskyddad placering är trygg, eftersom den kombinerar den underliggande marknadens möjlighet till avkastning med obligationens trygghet. Det finns dock alltid vissa risker förknippade med en Kapitalskyddad placering. Exempelvis förutsätter återbetalningen att SEB kan fullgöra sina åtaganden på återbetalningsdagen. En sammanfattning av dessa risker hittar du i slutet av broschyren.

4 Köp senast den 28 november! Placeringsalternativ november: Aktieobligationer Beskrivning Pris per post BRIC 811B Följer aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina kr USA Medelstora bolag 811U Följer medelstora företag i USA kr Strategiobligationer Beskrivning Pris per post Strategi Millennium 811M Strategi Millennium 811N Strategi Millennium 811G Garanterad avkastning Marknadsoberoende placering i aktier, råvaror, valutor, fastigheter och räntor. Samma marknadsoberoende placering som 811M, men med lite högre risk och lite bättre avkastningsmöjligheter. Samma marknadsoberoende placering som 811M, men med en garanterad avkastning på 12 % kr kr kr Strategi Valuta 811V Valutastrategi som utnyttjar olika valutors räntedifferenser kr Strategi Valuta 811X Samma valutastrategi som 811V, men med lite högre risk och lite bättre avkastningsmöjligheter kr

5 Öppna och läs mer! För andra året i rad är SEB bäst i Sverige på strukturerade produkter, där bland annat Kapitalskyddade placeringar ingår. Försäkrings- och pensionsförmedlaren Söderberg & Partners har utsett SEB till Bästa arrangör av strukturerade produkter I motiveringen nämns ett stort och attraktivt utbud, bra prissättning och ständigt förbättrade villkor för kund. Bäst i Sverige på strukturerade produkter! Enligt Söderberg & Partners utvärdering 2007.

6 BRIC 811B en är knuten till aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina genom indexet S&P BRIC 40. I indexet svarar Brasilien och Ryssland för ca 25 % vardera, Kina för ca 40 % och Indien för 10 %. Bolag: De största bolagen som ingår i indexet är OAO GAZPROM, China Mobile, Petroleo Brasileiro, Companhia Vale Do Rio Doce, Ind & Com Bk China och Lukoil Oil Company. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %** Löptid: 3 år 8 december december Fortsatt hög ekonomisk tillväxt God riskspridning över flera marknader Stabila och på lite sikt sjunkande räntor (undantag främst Kina) - Minskad riskaptit från internationella investerare Stigande inflation Historisk kursutveckling*** 350 BRIC MSCI World Index Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings -20% kr kr -16,9% -5,9% 0 % kr kr -16,9% -5,9% 20 % kr kr -0,3% -0,1% 40 % kr kr 16,3 % 5,1 % 60 % kr kr 32,9 % 9,8 % 80 % kr kr 49,6 % 14,2 % USA Medelstora bolag 811U en är knuten till en amerikansk indexfond, Ishares Russell Midcap Growth, som följer ca 800 av de största medelstora amerikanska bolagen. Bolag: Några exempel på bolag som för närvarande ingår är NVR, Washington Post, White Mountains Insurance Group, Markel och Wesco Financial Corp. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %** Löptid: 3 år 8 december december Ekonomin i USA går nu relativt bättre än i Europa och Japan Värderingarna har kommit ner på mer rimliga nivåer Minskat inflationstryck - Osäkerhet om de ekonomiska utsikterna Kreditoron kvarstår Historisk kursutveckling*** USA Medelstora bolag MSCI World Index Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings -20% kr kr -14,7% -5,1% 0 % kr kr -14,7% -5,1% 20 % kr kr 2,3 % 0,8% 40 % kr kr 19,4 % 6,0% 60 % kr kr 36,4 % 10,8% 80 % kr kr 53,5 % 15,2 % * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

7 Strategi Millennium 811M/811N en är för detta alternativ knuten till BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett marknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje tillgångsslag, d v s aktier, råvaror, fastigheter, valutor och räntor. Pris 811M: kr per post Pris 811N: kr per post Omräkningsfaktor 811M: 110 %** Omräkningsfaktor 811N: 190 %** Löptid: 4 år 8 december december Möjlighet till god avkastning oavsett marknadsutveckling Låg samvariation med andra placeringar ger bättre balans i portföljen Kontrollerat risktagande talar för begränsad risk genom exponering mot flera tillgångsslag - en är beroende av att modellen fungerar Historisk kursutveckling*** Millennium MSCI World Index Indexets startdag Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings 811M 811N -20% kr kr -2,0 % -0,5% 0 % kr kr -2,0 % -0,5% 20 % kr kr 19,6 % 4,5 % 40 % kr kr 41,2 % 8,9 % 60 % kr kr 62,7 % 12,8 % 80 % kr kr 84,3 % 16,4 % -20% kr kr -10,9% -2,8% 0 % kr kr -10,9% -2,8% 20 % kr kr 23,0 % 5,3 % 40 % kr kr 56,9 % 11,8 % 60 % kr kr 90,7 % 17,4 % 80 % kr kr 124,6 % 22,2 % Strategi Millennium i korthet. Indexet bakom Strategi Millennium, BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, använder uppåtgående och nedåtgående trender som signaler för att avgöra vilka tillgångsslag det ska investera i. Indexet kan antingen ha en positiv eller negativ exponering mot respektive tillgångsslag, beroende på om de har en uppåtgående eller nedåtgående trend. För varje tillgångsslag beräknas varje månad senaste årets avkastning, volatilitet (kursrörlighet) och korrelation för att sedan avgöra optimal exponering mot respektive tillgångsslag. Exponeringen optimeras för att uppnå högsta möjliga avkastning, med en total volatilitet som ska vara under 10 procent. Exponeringen i respektive tillgångsslag är begränsad för att förhindra alltför stor koncentration i ett enskilt tillgångsslag. Tillgångsslag Index Europeiska aktier Eurostoxx 50 Amerikanska aktier S&P 500 Japanska aktier Topix Kinesiska aktier HSCEI Råvaror DJAIG Europeiska fastigheter EPRA Euro Zone Valutor US Dollar Euro Europeiska obligationer IBOXX Sovereigns Källa: Reuters * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Utvecklingen för Millennium är simulerad från 1995 fram till indexets startdag i augusti Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

8 Strategi Millennium Garanterad avkastning 811G Strategiobligation med 12 % garanterad avkastning. Förutom den garanterade avkastningen får du del av all indexuppgång över 12 %. en är knuten till BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett marknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje tillgångsslag, d v s aktier, råvaror, fastigheter, valutor och räntor. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 60 %** Garanterad avkastning: 12 % Löptid: 4 år 8 december december Ger en avkastning om lägst 12 % Kan skapa god avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas Låg samvariation med andra placeringar ger längre svängningar i portföljen Kontrollerat risktagande talar för begränsad risk - en är beroende av att modellen fungerar Historisk kursutveckling*** Millennium MSCI World Index Indexets startdag Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings -20% kr kr 9,8 % 2,3 % 0 % kr kr 9,8 % 2,3 % 20 % kr kr 14,5 % 3,4 % 40 % kr kr 26,3 % 6,0 % 60 % kr kr 38,0 % 8,3 % 80 % kr kr 49,8 % 10,5 % Räkneexempel: Om du till exempel köpt Strategi Millennium för kronor (nominellt kr), där omräkningsfaktorn är 190 % och slutvärdet 40 % högre än startvärdet, beräknar du återbetalningset så här: SEK ( x 40 % x 190 %) = SEK Nominellt + (nominellt x uppgång x omräkningsfaktor) et motsvarar en årlig avkastning på 11,8 % inklusive kurtage. * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Utvecklingen för Millennium är simulerad från 1995 fram till indexets startdag i augusti Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

9 Strategi Valuta 811V/811X en är knuten till Barclays Intelligent Carry index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett G10-valutamarknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje valuta. Pris 811V: kr per post Pris 811X: kr per post Omräkningsfaktor 811V: 180 %** Omräkningsfaktor 811X: 340 %** Löptid: 3 år 8 december december Möjlighet till god avkastning oavsett marknadsutveckling Låg samvariation med andra placeringar ger bättre balans i portföljen - en är beroende av att modellen fungerar Historisk kursutveckling*** 275 Strategi Valuta MSCI World Index Indexets startdag År Källa: Reuters Exempel på återbetalnings 811V 811X -20% kr kr -2,0 % -0,7% 0 % kr kr -2,0 % -0,7% 20 % kr kr 33,3 % 9,9 % 40 % kr kr 68,6 % 18,8 % 60 % kr kr 103,9 % 26,5 % 80 % kr kr 139,2 % 33,3 % -20% kr kr -10,9% -3,7% 0 % kr kr -10,9% -3,7% 20 % kr kr 49,7 % 14,2 % 40 % kr kr 110,3 % 27,8 % 60 % kr kr 170,9 % 38,9 % 80 % kr kr 231,6 % 48,4 % Strategi Valuta i korthet. Strategin i Barclays Intelligent Carry index använder sig av en s k carrystrategi, vilket innebär en placering i valutor vars länder har en hög ränta och lån i valutor i länder med låg ränta. Då får strategin ett överskott, s k carry. Strategin omviktas månatligen för att få bästa carry givet en viss risknivå. Tillgångsslag De s k G10-valutorna: EUR (Euro), USD (USA), JPY (Japan), GBP (Storbritannien), CHF (Schweiz), AUD (Australien), NZD (Nya Zeeland), CAD (Kanada), NOK (Norge) och SEK (Sverige). * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Utvecklingen på Valuta är simulerad från 1995 fram till indexets startdag i september Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

10 Fakta om Kapitalskyddade placeringar november (811): Teckningstid 3 28 november Betalningsdag 8 december Löptid BRIC, USA Medelstora bolag och Strategi Valuta 8 december december Löptid Strategi Millennium och Strategi Millennium Garanterad avkastning 8 december december Nominellt Nominellt är kronor. Pris per post , , eller kronor plus kurtage, beroende på valt alternativ. Startvärde Strategi Valuta Fastställs 3 december Startvärde övriga inriktningar Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index den 3, 4, 5, 10, 11 och 12 december Slutvärde för BRIC och USA Medelstora bolag Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index den 5:e varje månad, fr o m 5 december 2010 t o m 5 december 2011 d v s vid 13 tillfällen. Slutvärde för Strategi Valuta Fastställs som genomsnittet av stäng nings värdet för index den 5:e varje månad, fr o m 5 september 2011 t o m 5 december 2011 d v s vid 4 tillfällen. Slutvärde för Strategi Millennium och Strategi Millennium Garanterad avkastning Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för index den 3:e varje månad, fr o m 3 december 2011 t o m 3 december 2012 d v s vid 13 tillfällen. Kostnader För täckning av SEB:s kostnader och rörelseresultat tar SEB ut kurtage (transaktionskostnad) och arrangörsarvode (ingår i produktens pris). På betalningsdagen är villkoren för produkten fastställda varvid likvid och kurtage ska betalas. Om produkten säljs på andrahandsmarknaden utgår kurtage. Kurtage Kurtage uppgår till 2 % av likvidet per nota. Minimikurtaget för depåer är 150 kronor och 250 kronor för service-/ VP-kontokunder och kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Transaktionsavgift om 10 kronor per nota tillkommer för kunder med service-/ VP-konto eller kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Arrangörsarvode Arrangörsarvodet kan variera och fastställs först i efterhand men, baserat på historiska värden, kan det beräknas uppgå till 0,5 1,5 % av emitterat per år. Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för exempelvis produktion, börslistning, distribution, licenser och riskhantering. Riskhanteringen avser den risk som följer av SEB:s åtagande att uppfylla villkoren i denna produkt och den måste hanteras aktivt under produktens löptid. På grund av detta uppkommer en riskhanteringsmarginal som för SEB kan vara såväl positiv som negativ. Arrangörsarvodet är inkluderat i produktens pris. Betalningssätt Kunder med service-/vp-konto: Likvidet dras från konto i SEB. Kunder med depå: Likvidet dras från konto i SEB eller annan bank enligt fullmakt. Se anmälningssedeln. Förvaring Service-/VP-konto eller depå i SEB eller hos annan bank/fondkommissionär (dock ej depå hos Stadshypotek eller Aktiespararnas FK). Valutasäkrad Kapitalskyddad placering 811 ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Detta gäller ej produkter där avkastningen är kopplad till valutakursförändringar. Börsregistrering OMX Nordic Exchange Stockholm AB eller annan börs. Andrahandsmarknad Du kan när som helst sälja din Kapitalskyddade placering då SEB under normala förhållanden alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre eller lägre än nominellt beroende på värderingen. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms utifrån återstående löptid, underliggande marknads utveckling och kursrörligheten (volatiliteten) samt ränteläget. Kurtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Benämning På avräkningsnotor, Internet och brev från SEB och VPC samt på OMX Nordic Exchange Stockholm AB kurslista m m, benämns den Kapitalskyddade placeringen som SEBO811 följt av någon av bokstäverna B, G, M, N, U, V eller X beroende på vilken placeringsinriktning som avses. Fullständiga villkor För Kapitalskyddad placering 811 gäller villkoren i SEB:s Grundprospekt för MTN-program per den 27 juni 2008 tillsammans med Slutliga Villkor, daterade december MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspektionen. För erhållande av offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB, eller eller kontakta Kundcenter på telefon Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen. Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. PuL För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av Personuppgifter med mera, se baksidan av anmälningssedeln. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB org nr , Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och Aa2 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Skatteregler för fysiska personer Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska och juridiska personer gäller andra regler. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Den som är osäker på hur en Kapitalskyddad placering ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper, en s k delägarrätt. En Kapitalskyddad placering via en aktieobligation, där avkastningen är aktierelaterad och betalas ut på slutdagen, behandlas

11 som en enhet där all värdeförändring beskattas enligt reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster. Garanterad avkastning på en aktieobligation behandlas som ränta. Vid utbetalning av garanterad avkastning görs därför avdrag för preliminär skatt. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktieobligationer är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade aktierelaterade värdepapper samt mot vinster på noterade och onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktieobligationer får kapitalförluster på marknadsnoterade och onoterade aktier och andra marknadsnoterade instrument dras av till 100 %. Förluster på onoterade aktier får endast dras av mot kapitalvinster med fem sjättedelar. Uppkommer en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan, är den avdragsgill till 70 % mot andra kapitalinkomster, såsom exempelvis ränta och utdelning. Om nettoförlusten avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Obligationer med valuta eller råvaror som underliggande tillgång är ett relativt nytt värdepapper i Sverige. Den skattemässiga statusen av sådana obligationer har ännu inte prövats. Enligt SEB:s uppfattning är en valutaobligation eller råvaruobligation inte att anse som en delägarrätt utan ska beskattas enligt reglerna för fordringsbaserade värdepapper. Vid en sådan bedömning blir skattekonsekvenserna följande: Vid försäljning eller inlösen av valutaobligation eller råvaruobligation beräknas vinst eller förlust enligt reglerna för kapitalvinster. En vinst ska i sin helhet tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. En eventuell förlust får dras av till 100 % i inkomstslaget kapital. Om du har haft en förlust på andra kapitaltillgångar, får den förlusten dras av till 70 % mot avkastning eller vinst på valuta- eller råvaruobligation. Om en sådan förlust avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Garanterad avkastning på en strategiobligation behandlas som ränta. Vid utbetalning av garanterad avkastning görs därför avdrag för preliminär skatt. Förbehåll SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några placeringsalternativ i Kapitalskyddade placeringar 811 om: a) Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av Kapitalskyddade placeringar 811. b) Det tecknade et för någon av placeringsalternativen understiger kronor. c) Omräkningsfaktorernas eller barriärernas lägsta nivå för: 811B inte kan fastställas till lägst 85 %. 811G inte kan fastställas till lägst 50 %. 811M inte kan fastställas till lägst 95 %. 811N inte kan fastställas till lägst 170 %. 811U inte kan fastställas till lägst 85 %. 811V inte kan fastställas till lägst 160 %. 811X inte kan fastställas till lägst 300 %. Isinkoder: SEBO811B SE SEBO811G SE SEBO811M SE SEBO811N SE SEBO811U SE SEBO811V SE SEBO811X SE Om risk Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med Kapitalskyddade placeringar. Du kan hitta mer information i SEB:s svenska MTN-program som är publicerade på SEB:s hemsida. Kreditrisk: Utgivare (emittent) av Kapital skyddade placeringar är SEB. Det betyder att du som innehavare av en Kapitalskyddad placering har en kreditrisk på SEB. Återbetalning av nominellt och eventuell avkastning förutsätter att SEB kan fullföra dessa åtaganden på återbetalningsdagen. En investering i en Kapitalskyddad placering omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk/kursrisk: Kapitalgarantin, d v s betalning till nominellt, gäller endast på återbetalningsdagen. Det innebär att marknadspriset kan vara lägre än det nominella et vid försäljning under lånets löptid. Kursen på andrahandsmarknaden under lånets löptid kan vara högre eller lägre än lånets nominella beroende på värdering. Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, underliggande marknadsutveckling och kursrörlighet (volatilitet) i marknaden. Valutarisk: En Kapitalskyddad placering ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Övrig risk: Med en Kapitalskyddad placering till teckningskurs kronor tar du en risk genom att betala en över kurs på 1000 kronor. Om den underliggande marknaden stiger får du däremot en möjlighet till högre avkastning. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella et. Du tar då en risk motsvarande den ränta du hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar. En investering i en Kapitalskyddad placering kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande marknaden. Olika aktörers Kapitalskyddade placeringar, kopplade till samma marknad, är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Information om hur denna Kapitalskyddade placering är konstruerad hittar du här i broschyren. E r s ä t t n i n g a r SEB kan komma att lämna ersättning till en tredje part (distributör) som marknadsför bankens Kapitalskyddade placeringar. Ersättningen beräknas normalt som en procentsats på det investerade nominella et hänförligt till försäljning av sådan distributör. Mer information om bankens ersättningar finns i Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster på och kan erhållas av SEB. Klagomål? Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer Stockholm Telefon Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s hemsida, Vill du veta mer? Besök närmaste SEB-kontor, ring eller besök oss på SEB:s Kapitalskyddade placeringar ges för närvarande ut 11 gånger per kalenderår. S&P BRIC 40 are trademarks of The McGraw- Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by SEB. S&P BRIC 40 are trademarks of the S&P and have been licensed for use by Standard & Poor s. The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s and neither Standard & Poor s make any representation regarding the advisability of investing in the Product.

12 Bäst i Sverige på strukturerade produkter! Läs mer på mittuppslaget. Skicka gärna in din anmälan till: SEB, Mäklargruppen Operations, RL 3, Svarspost , Stockholm. Den behöver vara oss tillhanda senast 28 november Välkommen! R7104/G

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer