Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars."

Transkript

1 Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars.

2 Indexbevis WinWin är en placering för dig som vill ta del av utvecklingen på aktiemarknaden och samtidigt få ett visst skydd mot kursnedgångar. Om börsen stiger vinner du på det. Om börsen faller vinner du också, så länge som börsen inte faller 50 procent eller mer någon gång under löptiden*. Tack vare detta fördelaktiga upplägg har du en placering som kan ge god avkastning i såväl uppgångar som nedgångar. Det här är Indexbevis WinWin Indexbevis WinWin följer kursutvecklingen i Dow Jones Euro Stoxx 50. Detta index omfattar 50 så kallade blue-chip -bolag, dvs de största bolagen inom Euroländerna. Här ingår bl a Nokia, Repsol, L Oreal, SAP, Siemens och Deutsche Bank. Med Indexbevis WinWin kan du tillgodoräkna dig avkastning, både om börskurserna stiger eller faller under den fyraåriga löptiden, så länge som de inte faller 50%* eller mer. Endast om index faller 50% eller mer kan återbetalningsbeloppet bli lägre än det investerade beloppet. Indexbevis WinWin är en placering utan kapitalgaranti men med stora möjligheter till god avkastning. Din sparprofil Indexbevis WinWin är en placering som passar dig som vill ha möjlighet till en god avkastning även vid en skakig börsutveckling. Risken blir således lägre än i en vanlig aktieplacering eftersom du kan få en avkastning även när börsen går ned. Att placera i Indexbevis WinWin innebär dock en viss kursrisk. Om värdet på index skulle falla 50% eller mer under löptiden kan du förlora hela eller delar av det investerade beloppet beroende på hur index utvecklas. Indexbevis WinWin är en lämplig placering för dig som tror att aktiekurserna för de 50 största bolagen i Europa kommer att fortsätta att stiga i värde under de närmaste fyra åren. Men den passar också dig som är osäker på utvecklingen eller tror att aktiekurserna kommer att ha en skakigare utveckling ett tag framöver. Analys av marknaden Efter många år av låg tillväxt och hög arbetslöshet har ekonomierna i Europa vaknat till liv. Låg inflation i regionen samt solid tillväxt på de viktiga exportmarknaderna i Asien skapar goda förutsättningar för näringslivet i Europa. Företagen tjänar mycket pengar och under 2007 väntas vinsterna stiga ytterligare. Värderingen av aktierna är fortfarande tilltalande trots högre börskurser och stigande räntor. Härmed finns utrymme för en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaderna jan-97 jan-99 jan-01 jan-03 jan-05 jan-07 MSCI World Dow Jones Euro Stoxx Historisk utveckling av Dow Jones Euro Stoxx Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. * Barriären är preliminär och fastställs senast den 5 april 2007 efter de förutsättningar som då råder på aktie-, valuta- och räntemarknaderna. Se även förbehåll.

3 Så här fungerar det På betalningsdagen den 5 april 2007 fastställs startvärdet på Dow Jones Euro Stoxx 50, det index som avkastningen baseras på i Indexbevis WinWin. Utifrån detta startvärde bestäms sedan en barriärnivå för indexutvecklingen, vilken motsvarar 50 procent* av startvärdet. Avkastningen på din investering beror på hur aktiekurserna utvecklas under löptiden, se följande exempel: Scenario 1 Indexutveckling: +48% Återbetalning: SEK Scenario 3 Indexutveckling: +11% Återbetalning: SEK 80 Scenario 2 Indexutveckling: -21% Återbetalning: SEK Barriärnivå: 50% Scenario 4 Indexutveckling: -52% Återbetalning: SEK Scenario 1 Om index utvecklas positivt och slutvärdet är 48% högre än startvärdet utbetalas en avkastning motsvarande uppgången, dvs 48 %. Scenario 2 Om index faller och slutvärdet är 21% lägre än startvärdet utbetalas ändå en avkastning på +21%, dvs samma som nedgången. Detta under förutsättning att index inte har fallit ner till barriären på 50%* någon gång under löptiden. Scenario 3 & 4 Om index fallit 50%* eller mer dvs varit på eller under barriären någon gång under löptiden återbetalas nominellt belopp + utvecklingen på Dow Jones Euro Stoxx 50 dvs återbetalningsbeloppet kan vara både högre eller lägre än det investerade beloppet. Räkneexempel Indexutveckling Återbetalning Återbetalning utan barriärträff med barriärträff +75% kr kr +50 % kr kr +25% kr kr +/- 0% kr kr - 25% kr kr - 49% kr kr - 50% ej tillämpbart kr - 75% ej tillämpbart kr -100% ej tillämpbart 0 kr Om du vill sälja WinWin är en placering som är avsedd att behållas löptiden ut men du kan sälja ditt Indexbevis WinWin när som helst under löptiden. Detta sker i så fall genom normal handel via börsen. Där kan priserna både över- och understiga det investerade beloppet, beroende på hur indexets värde utvecklats. OBS! Försäkra dig om att du förstår hur indexbeviset är konstruerat och de med indexbeviset förenade riskerna. Kortfakta Löptid: Ca 4 år Teckningstid: 5 mars 30 mars 2007 Nominellt belopp: kr Pris: kr per post Inriktning: Indexbevis WinWin följer kursutvecklingen i indexet Dow Jones Euro Stoxx 50 * Barriären är preliminär och fastställs senast den 5 april 2007 efter de förutsättningar som då råder på aktie-, valuta- och räntemarknaderna. Se även förbehåll.

4 Anmälningssedel för förvärv av SEB:s Indexbevis WinWin (SEBO379W) Sista teckningsdag: 30 mars 2007 BETALNINGSDAG: 5 april 2007 Anmälningssedeln ska vara SEB tillhanda senast 30 mars Undertecknad anmäler sig härmed, enligt de villkor som anges i de Slutliga Villkoren daterade april 2007, för teckning av Indexbevis WinWin (SEBO379W) enligt nedanstående. Härmed tecknas för köp (antal poster à kr nominellt belopp): Inriktning Pris Antal poster Summa Indexbevis WinWin kr per post kr Kurtage om 2 procent på köpeskillingen tillkommer. För dig som har VP-konto eller har depå hos annan bank/fondkommissionär är minimikurtaget 250 kronor. För VP-kontokunder tillkommer en transaktionsavgift på 10 kronor. Kurtage: kr Ev transaktionsavgift: kr TOTAL kr Tilldelade SEB:s Indexbevis WinWin skall registreras på: ANTINGEN VP-konto 000 Kontoförande institut Likvid skall dras från mitt konto i SEB ELLER Min/vår depå i SEB eller annan bank/fondkommissionär. För depåkund i SEB gäller att det till depån anslutna kontot belastas på likviddagen. Depånummer Förvaltare För depå i annan BANK/FONDKOMMISSIONÄR: Likvid skall dras från mitt konto Bank Jag ger Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) fullmakt att ombesörja denna överföring. Undertecknad är medveten om och medger att: Villkoren är preliminära och fastställs den 5 april Anmälan är bindande. VP-konto/depå måste vara öppnat vid inlämning av anmälningssedeln. Anmälan registreras i dataregister avsett för anmälningar i detta erbjudande och kan komma att samköras med VPC:s avstämningsregister. Avseende SEB:s behandling av personuppgifter, se anmälningssedelns baksida. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Ångerrätt enligt Distans & hemförsäljningslagen (2005:59) gäller ej. Förmedling av detta finansiella instrument omfattas ej av försäkringsmäklarens tillstånd och ansvar enligt lagen om försäkringsmäklare. Personnummer/Organisationsnummer Mottagande bankkontors stämpel och signatur Namn (efter- och förnamn) Postutdelningsadress (gata, box el dyl) Postnummer och ort Ort och datum Underskrift/Firmateckning Telefon dagtid Lämna anmälan hos närmaste SEB-kontor.

5 Fakta om Indexbevis WinWin Teckningsperiod 5 mars 30 mars Betalningsdag 5 april Löptid 5 april april Återbetalningsdag 19 april Nominellt belopp kr. Pris per post kr per post. Kurtage 2% av likvidbeloppet per nota. Dock minst 250 kronor för VP-kontokunder och kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Transaktionsavgift om 10 kronor per nota tillkommer för VP-kontokunder. Betalningssätt VP-kontokunder: Likvidbeloppet dras från konto i SEB. Depåkunder: Likvidbeloppet dras från konto i SEB eller annan bank enligt fullmakt. Se anmälningssedeln. Förvaring VP-konto/depå i SEB eller hos annan bank/fondkommissionär. (Dock ej depå hos Stadshypotek.) Startvärde Fastställs den 5 april Slutvärdet Fastställs den 5 april Barriär Preliminärt 50% av Startvärdet. Fastställs på Betalningsdagen och kan som högst bli 60% av Startvärdet. Valutasäkrad Indexbevis WinWin påverkas inte av kronans värdeförändring gentemot andra valutor. Börsregistrering Stockholmsbörsen eller annan börs. Andrahandsmarknad Du kan när som helst sälja Indexbevis WinWin då SEB under normala förhållanden alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara både högre eller lägre än nominellt belopp. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms utifrån återstående löptid, underliggande aktiemarknads utveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Kurtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Benämning På avräkningsnotor, brev från SEB och VPC samt på Stockholmsbörsens kurslista och på Internet m m heter Indexbevis WinWin SEBO379W. PuL För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av personuppgifter m m, se anmälan. Fullständiga villkor För Indexbevis gäller villkoren i SEB:s svenska MTN-program tillsammans med Slutliga Villkor daterade april Grundprospekt för SEB:s MTN-program är godkänt av Finansinspektionen. För villkoren gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med rating A+ enligt Standard & Poors s och Aa3 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är var och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. Risk Utgivare (emittent) av Indexbevis WinWin är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och det betyder att du som innehavare av detta Indexbevis har en kreditrisk på Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Förbehåll SEB förbehåller sig rätten att ställa in hela eller delar av Indexbevis WinWin om: händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av Indexbevis WinWin. det tecknade beloppet understiger kronor. SEB kommer att ställa in Indexbevis WinWin om: barriären för Indexbevis WinWin inte kan fastställas till högst 60% av Startvärdet. Skatteregler för fysiska personer Indexbevis WinWin är ett marknadsnoterat aktierelaterat värdepapper, en sk delägarrätt. Ett värdepapper vars avkastning är aktierelaterad och betalas ut på slutdagen behandlas som en enhet och all värdeförändring beskattas enligt reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster. Detsamma gäller vid avyttring under löptiden. En kapitalförlust på Indexbevis WinWin är fullt avdragsgill mot vinster på andra marknadsnoterade aktierelaterade värdepapper och på noterade aktier samt mot skattepliktiga vinster på onoterade aktier. Mot en kapitalvinst på Indexbevis WinWin får kapitalförluster dras av enligt följande; förluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade instrument dras av till 100%. Förluster på onoterade aktier dras av till 2/3 om det rör sig om sk kvalificerade aktier i fåmansbolag och till 5/6 i andra fall. Uppkommer efter kvittningar en nettoförlust är den avdragsgill till 70% mot andra kapitalinkomster, såsom exempelvis ränta och utdelning. Vid förmögenhetsbeskattningen skall ett marknadsnoterat aktierelaterat värdepapper som Indexbevis WinWin tas upp till 80% av marknadsvärdet vid utgången av året. Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska personer och för juridiska personer gäller andra regler. Den som är osäker på hur beskattningen blir bör rådgöra med en skatterådgivare. Riskhanteringsmarginal För att uppfylla villkoren i denna produkt har banken iklätt sig ett åtagande att hantera sin risk. Denna risk måste hanteras aktivt under lånets löptid. På grund av detta uppkommer en riskhanteringsmarginal som för banken kan vara såväl positiv som negativ. De exakta kostnaderna för denna riskhantering kan fastställas först i efterhand men historiska värden visar att kostnaderna kan uppgå till 0,30 1,2% av emitterad volym per år. Riskinformation Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning utan endast som ett hjälpmedel inför investeringsbeslut. SEB ansvarar inte för det ekonomiska utfallet av placeringar eller andra åtgärder som skett med stöd av innehållet i denna broschyr. SEB ansvarar inte heller för materialets fullständighet. Bedömningar i materialet av framtida utfall har baserats på antaganden och bedömningarna utgör inte garantier om visst ekonomiskt resultat. Inför ett investeringsbeslut måste du därför förvissa dig om att du är införstådd med det finansiella instrumentets egenskaper och risker. Detta eftersom möjligheterna till vinst och risken för förlust, varierar mellan olika typer av finansiella instrument. Närmare upplysningar finns att läsa i SEB:s informationsblad Information om risker med investeringar i finansiella instrument. Klagomål Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer, tel , Stockholm. Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s hemsida, Vill du ha mer information? Besök närmaste SEB-kontor, ring , öppet dygnet runt eller gå in på

6 Anmäl dig senast den 30 mars 2007! Lämna in anmälan på närmaste SEB-kontor Ring Eller skicka in anmälan Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av personuppgifter, m m Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärsbedömning), behandlas av Banken för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats. Behandling av uppgifter sker också för att Banken skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Banken kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål med beaktande av reglerna om banksekretess ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller till företag som SEB-koncernen samarbetar med, t ex Upplysningscentralen (UC) och Bankgirocentralen. I vissa fall är Banken också skyldig enligt lag att lämna uppgifter, t ex till Finansinspektionen, skattemyndighet och försäkringskassa. Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Banken behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig av dig undertecknad begäran härom till SEB, PuL, Stockholm. Till samma adress kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam från Banken eller begära rättelse av felaktig personuppgift

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Råvarucertifikat RAVAROR S

Råvarucertifikat RAVAROR S Råvarucertifikat RAVAROR S Råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden,

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 EMISSIONSBILAGA Lån 309 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 Sverige Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 102 procent. Återbetalningsdag 2006-05-31 Risk En placering

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1" Slutdag 2003-07-25 Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR FöreningsSparbankens Kupongbevis Ericsson,

Läs mer

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal Foto: Ben Seelt/Masterfile/TT Autocall Oljebolag Maximal Återbetalningsskydd Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 APRIL Långsiktig potential Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Royal Bank

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 225

FöreningsSparbankens lån 225 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 225 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 213

FöreningsSparbankens lån 213 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 213 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och

Läs mer

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale Foto: Garry Black/Masterfile/TT Autocall USA Konsumtion Combo Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 26 JUNI Amerikansk köpkraft Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 263

FöreningsSparbankens lån 263 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 263 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 EMISSIONSBILAGA Lån 418 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 Lån 418 ( SPAX - Valuta Tillväxtländer ) Återbetalningsdag 2007-12-05 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena 1260. och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg.

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena 1260. och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg. Foto: Gerry Johansson/Link Image Räntebevis Stena Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 21 september Återvunnet framgångskoncept Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Société

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639 Slutliga Villkor Lån 639 Swedbank ABs SPAX Lån 639 Dollarintervall 13 - Återbetalningsdag 2013-09-30 SWEODOL13 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer