verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse"

Transkript

1 verksamhetsberättelse 2012

2 Innehållsförteckning Verksamhetsåret Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen Partiets kommunikationsverksamhet Partiets organisatoriska verksamhet Partiets arbete för analys och opinion Partiets internationella verksamhet Riksdagsgruppens verksamhet Partiets allmänna stöd till riksdagsledamöterna Sidoorganisationerna Partiets företagsengagemang och fonder Partiledning Partistyrelsens arbetsgrupper Partistyrelsens kansli uppdrag och organisation Personalarbetet vid partistyrelsens kansli Verksamhet i socialdemokratiska grupper Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation

3 Bilaga 3 Partistyrelsens arbetsgrupper

4 Verksamhetsåret 2012 Året inleddes i ett mycket svårt läge för partiet. Partiordförande Håkan Juholt meddelade den 21 januari i samband med en pressträff i Oskarshamn att han lämnade sitt uppdrag med omedelbar verkan. I hans frånvaro ledde partisekreterare Carin Jämtin partiets arbete. Det fanns en stor enighet i partiet kring att partistyrelsen och det verkställande utskottet skulle hantera ersättarfrågan. Efter en omfattande process i verkställande utskottet och en nära dialog med partidistrikten valdes VU-suppleanten och tillika ordföranden för IF Metall Stefan Löfven enhälligt till ny partiordförande den 27 januari på ett öppet partistyrelsesammanträde på Fotografiska museet i Stockholm. I sitt korta installationstal lyfte Stefan Löfven socialdemokratin som en frihetsrörelse, vårt internationella engagemang, att vi är ett feministiskt parti och vikten av en ny näringspolitik som främjar samverkan och innovationer. Efter partiledarskiftet har allt fokus legat på att samla partiet och utveckla vår politik. Vi behöver förstärka vårt eget politiska alternativ så att vi kan sätta dagordningen kring centrala samhällsutmaningar. Jobb- och skolpolitiken har stått i centrum. Samhällsutvecklingen med hög arbetslöshet och försämrade skolresultat måste vändas. Det är helt avgörande för oss som parti att återvinna förtroende i dessa frågor om vi ska ha möjlighet att vinna nästa val. I samband med den ekonomiska vårmotionen presenterade vi många nya förslag för att skapa fler jobb och minska arbetslösheten. Bland annat föreslog vi ett utbildningskontrakt för alla arbetslösa unga under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier och ett stort näringslivspaket med innovationsupphandlingar, strategisk samverkan och förbättrade riskkapitalavdrag. I Almedalen höll Stefan Löfven ett ideologiskt tal om frihet där han lyfte betydelsen av arbete, en bra skola, en modern välfärd och ett ekologiskt hållbart samhälle för att säkra friheten. Carin Jämtin och Mikael Damberg presenterade en utvecklad socialdemokratisk innovationspolitik med fokus på gröna innovationer. Våra politiska motståndare har ännu inte svarat upp mot vår offensiv kring jobben. Regeringen har förhållit sig väldigt passiv. Vårpropositionen innehöll bara ett förslag om andrahandsuthyrning av bostäder. I samband med budgetpropositionen ökade regeringen aktiviteten något. Det viktigaste förslaget var en stor och ofinansierad sänkning av bolagsskatten. 4

5 Vi fortsatte i stället att utveckla vår jobb- och skolpolitik i samband med budgetmotionen. Där föreslog vi bland annat en buffert för konjunkturförändringar, tio miljarder i ekonomiska stimulanser till hushållen, mindre klasser i lågstadiet och kompetensutveckling för lärarna, borttagen andra sjuklönevecka, att ingen ung ska vara arbetslös längre än sex månader samt ett avskaffande av Fas 3. Under senare delen av hösten fortsatta detta politiska utvecklingsarbete när partistyrelsens arbetade fram sitt förslag till prioriteringsdokument inför partikongressen våren

6 Partiets verksamhet i siffror Organisations- och medlemsstatistik 2012 Partidistrikt Antal arbetarekommune r 2012 Antal grundorganisatione r i arbetarekommunerna 2012 Antal grundorganisatione r i arbetarekommunerna 2011 Antal medlemma r 2012 Antal medlemma r 2011 Antal nya medlemma r 2012 Antal nya medlemma r 2011 Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborgs pd Jämtland Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Skaraborg Skånes Halland Norrbotten Stockholms ak Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborgs södra Örebro län Östergötland

7 7

8 Studier Studieverksamhet Under året har vi reviderat och skrivit om alla våra grundläggande studiematerial för nya medlemmar, Vår historia, Vår ideologi och Vår organisation. Vi har också, i konsekvens av kongressbeslut 2009, skrivit fram en ny medlemsutbildning som vänder sig till alla intresserade medlemmar. En av årets stora satsning på studieområdet var Studieportalen. Studieportalen är en ny webbsida och en mötesplats om studier. På Studieportalen ligger bland annat alla våra material och vårt centrala studieutbud. Partistyrelsens har nu utvecklat medlemsstudierna och hoppas därmed att förutsättningarna att erbjuda och genomföra medlemsstudier blir både enklare och mer lustfyllt lokalt och regionalt 2011 startade vi i samverkan med SSU, LO och Campus Bommersvik en utbildningssatsning för våra unga medlemmar, vi kallar den Bommersviksakademien. Bommersviksakademien ska bidra till att skola nästa generation ledare inom arbetarrörelsen. Fram till våren 2016 ska 500 stycken, mellan år, deltagit. Bommersviksakademin ska dessutom ge kraft till idédebatten och då särskilt genom mötet mellan deltagarna och ledningarna för de tre ansvariga organisationerna. Detta sker inom Kretsen kring Bommersvik påbörjade vi omgång två med 100 deltagare genomförde vi Palmeakademin i samverkan med Olof Palmes minnesfond, SSU, LO, ABF och Campus Bommersvik. 30 unga medlemmar från våra tre organisationer, mellan år, gick utbildningen som syftar till att öka förståelsen kring mänskliga rättigheter och internationell förståelse. Under året påbörjade vi en kommunikations- och ledarskapsutbildning för 20 riksdagsledamöter. IFL och Berghs School of Communication har varit utbildare. Utbildningen kommer att utvärderas Studier i siffror Under 2012 vände det, och Socialdemokraternas studievolym började återigen öka i antal studietimmar inrapporterade till ABF. Antalet timmar i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet ökade under året med 12 procent till , med ett totalt deltagarantal på personer. Partiorganisationen genomförde föreläsningar och kulturprogram 537 fler än under Av deltagarna i partiets studieverksamhet var 51 procent kvinnor och 49 procent män. 8

9 Personal Personalarbetet vid partistyrelsens kansli har under året nästan uteslutande handlat om att fortsätta arbetet med att etablera den nya gemensamma kansliorganisationen genom rekryteringar av de återstående vakanserna, planering av lokalerna och framtagande av nya rutiner och processer för kansliets personalarbete. I samband med att den nya kansliorganisationen fungerat under en 1-årsperiod genomfördes en utvärdering av densamma. Såväl personal, fackklubbar och förtroendevald ledning gavs möjlighet att utvärdera organisationen. Slutsatsen av utvärderingen var att inte göra några stora strukturella förändringar av den nya organisationen utan mindre justeringar. En sådan justering blev att kansliet ska hämta hem IT-stödet i egen regi. Under året tog också arbetet med att ta fram en vision och värdegrund för kansliet fart där såväl medarbetare som ledningsgrupp varit involverade. Höstens arbete inleddes med en personalöverläggning på Rönneberga under temat Innovation och kreativitet med inspiration från utomstående gäster i hur man arbetar innovativt och kreativt både politiskt och organisatoriskt. Idéer som sedan lyftes in i arbetet med verksamhetsplanen. Under senhösten beslutades sig kanslichefen för att gå vidare till andra arbetsuppgifter varför en tillförordnad kanslichef utsågs och en rekryteringsprocess av densamma inleddes. Under året har arbetet med att samordna partiet som arbetsgivare främst haft fokus på att slutföra kollektivavtalsförhandlingarna som inletts i syfte att övergå till ett nytt gemensamt kollektivavtal för all personal inom partiet. Vidare sjösattes den tredje kursplanen för partiets anställda ombudsmän och funktionärer innehållandes flera centrala funktionärers - och ombudsmannautbildningar utifrån den av partistyrelsen fastställda utbildningsplanen. Personalfunktionen vid partistyrelsens kansli har under året också gett konsultativt stöd till partidistriktens arbetsgivarföreträdare och assistenter i personalarbetet. Utveckling, förnyelse och samordning Samarbetsavtal mellan partistyrelsen och partidistrikt Partistyrelsen har i uppdrag att samordna den administrativa verksamheten inom partiet så långt det är möjligt. Det huvudsakliga syftet med detta är att frigöra resurser centralt, regionalt och lokalt för att driva och utveckla kärnverksamheterna, att utveckla folkrörelsen och att vinna val. Ett sätt att åstadkomma detta är genom det samarbetsavtal som partistyrelsen och partidistrikten har träffat om att gemensamt arbeta för att uppnå de fastställda målen för den administrativa verksamheten. 9

10 Under 2012 har det gjorts en översyn av innehållet i samarbetsavtalet till följd av strukturella förändringar för några av våra system. Förändringar i avtalen har genomförts som börjar gälla från Ny resepolicy En ny resepolicy antogs av partistyrelsen i augusti. Den föregicks av en utredning av resestrukturen på kansliet. En effekt av detta blev också att ett nytt resebyråavtal tecknades med VIA Egencia och att kansliet därmed har samma leverantör av tjänsteresor oavsett arbetsplats. Ny inköpspolicy Under 2012 har en ny inköpspolicy arbetats fram. Den skall förenkla vid inköp och säkerställa att våra inköp görs ansvarsfullt. Våra inköp skall vara så kostnadseffektiva, ansvarsfulla och miljövänliga som möjligt och vi ska välja leverantörer som har kollektivavtal med facklig organisation. De tre områdena inom hållbar utveckling; ekonomi, miljö och samhälle skall vara vägledande för oss. IT-miljö Partistyrelsens kansli har ett strategiskt samordningsansvar gentemot partidistrikten för bland annat utvecklingen av en gemensam IT-miljö. I det uppdraget är aspekter såsom systemsäkerhet, kostnadseffektivitet, professionalitet och modernitet av yttersta vikt. Den gamla IT-miljö som upphandlades under 2007 levde inte längre upp till ovanstående krav och därför infördes under 2012 en ny IT-miljö på partistyrelsens kansli. Den nya IT-miljön bygger på Microsofts molnetlösning Office 365. I och med denna investering har partiet nu en modern, skalbar och framtidsinriktad IT-miljö som också partidistrikten erbjuds att ingå i. I den gamla IT-miljön ingick åtta stycken partidistrikt. Vid årsskiftet 2012/2013 var det totalt 13 stycken partidistrikt som valt att ingå i Socialdemokraternas nya IT-miljö. 10

11 Stöd till partiledningen Innovationsresan Som en del av politiutvecklingsarbetet med fokus att skapa förutsättningar för fler och nya jobb valde Stefan Löfven som nyvald partiordförande att lyfta fram innovationskraftens betydelse. Genom att besöka företag, nätverk, organisationer m.fl. som på olika sätt är inblandade i innovationskedjan ville Löfven och Socialdemokraterna synliggöra och finna nya lösningar på hur innovativa processer kan främjas. Det byggde på utgångspunkten att med en aktiv forsknings- och näringspolitik kan fler innovationer nå världsmarknader genom bland annat ökad tillgång till riskkapital, spetsutbildad arbetskraft, exportstöd, marknadsföring och mycket mer. I samtal med representanter från näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter lyftes prioriteringen av dessa aspekter och samhällets roll i innovationskedjan. Besöken fortsatte under 2013 inom ramen för vad vi kallade innovationsresan. Stockholms län, 16 februari Huddinge, Innovationsplatsen Karolinska och tal för stora kommunala gruppen i länet. Kalmar, 1 mars Kalmar, besök på Arla, inkubatorn Kalmar Science Park, akuten. Medverkan i SR och på medlemsmöte. Dalarna, 3 mars Ludvika, medverkan på konferens om gruvnäringen och besök vid ny gruva. Skåne, april Lund, medverkan på arrangemanget Studentafton Malmö, frukostmöte med fack/parti, besök på Flextrus och Media Evolution City. Göteborg, 01 maj Första majfirande på Götaplatsen Stockholm stad, 14 maj Rinkebyskolan och Kista Science Tower besöktes, (kampanjdag ungas möjligheter) 11

12 Uppsala, 14 maj Uppsala, besök på Pietzomotor och samtal om STUNS projekt (kampanjdag ungas möjligheter) Blekinge, 11 juni Karlskrona, besök på BTH med fokus hållbar utveckling, ABB och Auralight, medverkan SR Örebro, 15 juni Örebro, besök i robotiklägenhet och på ett jobbprojekt, lunch med näringslivsföreträdare och tal på PRO-kongress. Gotland, 6-7 juli Visby, medverkan på socialdemokraternas mingel och tal i Almedalen Kronoberg, 14 september Växjö, besök på inkubator och lärareprogrammet på Växjö universitet, lunchmöte om byggande, tal på medlemsmöte. Gävleborg, 15 oktober Gävle, besök på FPX och Hemlingbystugan, lunch med företrädare för partiet och tal på medlemsmöte. Västernorrland, 19 oktober Örnsköldsvik, näringslivsträff i samband med hockey. Västerbotten, 22 oktober Umeå, invigning av algpilot i Dåvamyra, lunch med företrädare för partiet, besök på Umeå universitet och studentföreläsning. Bohuslän, 5 november Uddevalla, besök på vuxenutbildning, medverkan i SR och träff med småföretagare. Norra Älvsborg, 5 november Trollhättan, besök på NÄL-sjukhuset, lunchmöte med fackliga och politiska företrädare. Östergötland november Linköping, besök på Sectra och tal på medlemsmöte. 12

13 Norrköping, frukostmöte med företagare. Sörmland, 15 november Nyköping, besök på Swenox och lunch med företagarenätverk. Oxelösund, besök i Oxelösunds hamn. Västmanland 21 november Västerås, besök på ABB Robotics, lunch på Mälardalens högskola, besök på Björkbackens äldreboende och medverkan i SR. Södra Älvsborg, 2-3 december Viskadalen, medverkan på 600-ledareutbildningen Borås, besök på Räddningstjänsten, lunchmöte med fackliga och politiska företrädare, besök på Simonsland och medverkan i SR. Göteborg, 3 december Torslanda, Volvo Cars, möte med företagsledningen och pressträff om miljardsatsning. Halland, 12 december Halmstad, företagsbesök på HMS. Hyltebruk, besök på Stora Enso. Skåne, 12 december Malmö, medverkan Musikhjälpen i P3 och besök på JobbMalmö. Andra större arrangemang Svenskt näringslivs framtidsmöte, 15 maj Arbetarrörelsens båt, 22 april Pride, 1 augusti Sommartal, 26 augusti Företagarnas ordförandeträff, 11 oktober KTH Sustainability Research Day, 11 oktober Partisekreterarens engagemang i urval I och med att partisekreteraren deltog på partidagar i nästan alla 26 partidistrikt minst en gång per distrikt under 2011 låg inriktningen under 2012 på interna partimöten och aktiviteter. Under 2012 hade partisekreteraren fyra partidagar då företag, organisationer och offentlig verksamhet besöktes. Tema för partidagarna har varit ungdomsarbetslöshet, miljö och ideella sektorn. 13

14 Stockholms partidistrikt 6 februari Personal inom social omsorg i Rinkeby-Kista Rektor och lärare i Bredbyskolan Rinkeby Östergötlands partidistrikt 14 maj Arbetslösa ungdomar - Linköping Ledning för Comminicare Norrköping Palestinska föreningar som är verksamma i Östergötland - Norrköping Öppet möte med Internationella S-föreningen Norrköping Jönköpings läns partidistrikt 10 oktober Företagsledningen för RH-Stolen Nässjö Olika företag i Kontorslandskapet Nässjö Sportchef och marknadschef för Elit Vetlanda Speedway Vetlanda Eldsjälarna bakom Arenabolaget Vetlanda Skånes partidistrikt 19 november VD för Lödde Plåt AB, facklig representant och ungdomar som går plåtslagarutbildning - Malmö Rektor och personal på Linnéskolan Malmö Öppet möte med kvinnliga nätverket WILMA Lunds Universitet Lund Nätverket yngre råd Generationsväxlingen är en stor utmaning i partiet men under förra och den nuvarande mandatperioden har antalet yngre heltidsråd blivit fler i kommuner, regioner och landsting. Mot denna bakgrund initierade partisekreteraren i slutet av 2011 ett nätverk för yngre kommunal/region och landstingsråd som är 40 år eller yngre. Syftet är att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan yngre ledande företrädare. Under 2012 ingick 70 kommunal-, landstings- och regionråd i nätverket. Nätverksmöten 2012 Under 2012 har nätverket haft två träffar och ett mingel. En träff var vid kommunträffen i maj och den andra träffen i samband med Förtroenderådet i november. Vid nätverksträffarna deltog ca 25 personer. På Almedalen anordnades ett mingel där omkring 20 personer deltog. 14

15 Partiets kommunikationsverksamhet Online Under 2012 hade vi unika besökare på vår webbplats vilket går att jämföra med en nästintill identisk besökssiffra under Besökstopparna under året har varit under januari månad då Håkan Juholt avgick och Stefan Löfven tillträdde som ny partiordförande samt under firandet av Första maj. Under året har vi byggt basen för vår valwebb 2014 genom en nylansering av webbplatsen. I nylanseringen ingick följande: Uppgradering av publiceringsverktyget. En ny sökfunktion för att förenkla sökbarheten av innehåll. Möjlighet för besökaren att kommentera innehåll direkt på webbplatsen. Nya webbsidor för riksdagsledamöterna med fokus på hur du som medlem och väljare följer dem i sociala medier. Nytt digitalt ansikte för vår valfond i Ge en gåva. Förenklad användaradministration av webbredaktörer i Webben för alla genom att den nu sköts från medlemssystemet. Flytt av arbetsverktyg såsom Medlemsportalen och Kampanjverktyget från Sosserian till inloggat läge (Mitt S) på webben. Trycket på våra mest prioriterade kanaler i sociala medier Facebook och Twitter - har under året ökat markant och vi får lägga allt mer resurser på att svara på frågor från väljare om vår politik personer följde vid årets slut Socialdemokraterna på Facebook. Det är en ökning med 21 procent jämfört med De inlägg som engagerar mest är de av personlig karaktär som exempelvis Stefan Löfvens julhälsning som gjordes i form av ett videoklipp. Antalet personer som följer oss på Twitter har under året nästan fördubblats och uppgick till följare vid årets slut. Allt fler ser vår Twitterkanal som en möjlighet att skapa diskussion både om oss och med oss. Störst aktivitet i sociala medier under 2012 genererade valet av Stefan Löfven som ny partiordförande, vårbudgeten, Första maj samt Almedalsveckan. Under året har vi även valt att skaffa oss en närvaro på Instagram och fokuserat på att mer aktivt kommunicera i bilder. Socialdemokraterna.se vann också 2012 utmärkelsen bästa Organisationssajt i tidningen Internetworlds tävling om Sveriges 100 bästa webbplatser med 15

16 motiveringen: Svenska partisajter utvecklas ständigt. Valrörelsen på nätet pågår hela tiden. Självklart i de sociala nätverken, men webben är fortsatt en avgörande resurs för den som vill söka fakta, information och ett sammanhang. Ingen av de svenska partierna gör detta mer ambitiöst, genomarbetat och konsekvent än Socialdemokraterna. Åter igen. Vårkampanj Av budgetskäl anordnades ingen nationell vårkampanj detta år. Däremot anordnades en upptakt i januari för att inspirera partidistrikten att anordna egna lokala kampanjaktiviteter på tema barnfattigdom. Höstkampanj Höstkampanjen skedde inom ramen för temaåret om fler jobb och hade tema "Kunskap och arbete bygger Sverige". En mindre folder med detta budskap togs fram. En undersökning i medlemspanelen under hösten visade att 10 procent av medlemmarna deltog i kampanjaktiviteter, de flesta vid enstaka tillfälle. Medlemspanel Under året inrättade Socialdemokraterna en medlemspanel med c:a 7000 deltagande medlemmar. Under året genomfördes fem undersökningar i panelen. Bland de mest intressanta resultaten är att unga medlemmar gärna vill engagera sig mer, att alltför många har blivit illa behandlade i verksamheten på grund av deras åsikter, att medlemmarna ser stort förändringsbehov i partiet och att det medlemmarna helst vill göra i partiet är att utveckla politik. 16

17 Partiets organisatoriska verksamhet Netroots Netroots har under 2012 genomgått fortsatt strukturomvandling med fokus på specialisering och ökad organisation. Allt fler bloggar inom nätverket har en redaktionell arbetsform, och deras mediala genomslag har ökat markant. Antalet anslutna aktiva bloggar har minskat med cirka hundra, vilket är ett naturligt steg i omvandlingen, men antalet aktiva människor i de specialiserade redaktionerna har ökat. I april 2012 hade Netroots sin första öppna träff, som pågick under tre dagar och lockade cirka 200 deltagare. Under Almedalsveckan ordnades inga aktiviteter på plats, men fortlöpande träffar pågick i Stockholm under hela veckan. Försök med segmenterad mejllista har inletts. EU och Europaverksamheten Partistyrelsens kansli har ansvar för viss samordning kring EU och Europafrågor samt politiken i EU-nämnden. Internationella staben samordnar politiken mellan organisationer och olika parlament. Vi har under året tagit mycket aktiv del i Europeiska Socialdemokraters Parti, ESP, arbetsgrupper, möten, konferenser och seminarier. Det bidrar till att utveckla vår politik och ger breda nätverk i Europa. Ytterligare information om EU och Europaverksamheten finns att läsa i verksamhetsberättelsen under Partistyrelsens arbetsgrupper och Partiets internationella verksamhet. Intern kommunikation Partidistriktens försteombudsmän Partidistriktens försteombudsmän, (26-manna) har under 2012 haft sex överläggningar: 8-9 februari, Sveavägen maj, Bommersvik juni ( i samband med ABFs 100-årsjubileum), Sveavägen augusti, Bommersvik 17

18 17-18 oktober, Sveavägen december, Bommersvik Partidistriktens ordförande Tre träffar anordnades under 2012 för partidistriktens ordförande: 15 mars i Cephalus, riksdagens lokaler 23 augusti, Sveavägen oktober, Sveavägen 68 Facklig-politisk verksamhet Den facklig-politiska verksamheten har under andra halvan av 2012 påbörjat ett utvecklingsarbete med fokus på att stärka såväl den facklig-politiska samverkan med LO som med dess medlemsförbund. Till SFU har ett nytt presidium valts med Carin Jämtin som ny ordförande och Tobias Baudin som ny vice ordförande. LO har i olika forum under 2012 fattat en rad offensiva beslut i syfte att ömsesidigt stärka denna verksamhet. Ett arbete med att konsultativt möta den efterfrågan som finns gällande offentlig upphandling och kollektivavtalsliknande villkor med syfte att värna den sociala dimensionen, skapa ökad skattekraft för de investeringar som görs med offentliga medel samt motverka oseriösa entreprenörers möjlighet att snedvrida konkurrensen har inletts. Även facklig-politiskt samarbete med medlemmar i TCO respektive SACO har varit ett angeläget arbete. Partistyrelsens kansli har ett viktigt uppdrag ge stöd till och finna gemensamma utvecklingsmöjligheter med partidistrikten och dess roll i relation till dess arbetarekommuner. Kommun- och landstingsverksamhet Partiexpeditionens arbetsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet syftar till att stärka dialogen mellan partiföreträdare på nationell, regional och lokal nivå. Det är av avgörande betydelse att erfarenhetsutbytet och politikutvecklingen mellan de politiska nivåerna fungerar väl. Kommuner och landsting/regioner har en oerhört betydelsefull roll i utformningen av den svenska välfärden. Merparten av det 18

19 människor upplever som samhälleliga tjänster ges av kommuner och landsting/regioner. För att socialdemokratisk politik ska kunna utvecklas och vara framgångsrik på central, regional och lokal nivå krävs en regelbunden debatt, samordning av politiken och erfarenhetsutbyte i partiet som omfattar deltagande från förtroendevalda i såväl kommuner och landsting/regioner som partiledning och riksdagsgrupp. Partistyrelsens kommunalpolitiska arbetsgrupp med företrädare för partiledningen och våra ledande företrädare i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har stor betydelse i detta sammanhang (se redovisning under Partistyrelsens arbetsgrupper). Första maj Första maj samlade rekordpublik på många håll. Årets paroll var Kunskap och arbete bygger Sverige. Bilden är att vi samlade fler än tidigare mellanvalsår. Partiordförande Stefan Löfven samlade över deltagare på Götaplatsen i Göteborg. Övriga orter där partiledningen talade var Stockholm där Carin Jämtin talade, Malmö där Magdalena Andersson talade och Eskilstuna där Mikael Damberg talade. LOordförande Wanja Lundby Wedin talade i Trollhättan. Almedalen 2012 Politikerveckan Almedalen växer och blir mer omfattande för varje år. Årets Almedalsveckan hölls mellan den 1-8 juli och hade besökare och hade närmare seminarier och andra aktiviteter. Partistyrelsen genomförde åtta arrangemang under veckan. Förnyelsen av Almedalstalet har fortsatte även 2012 med bland annat medverkan av DJ Pamela som en vidareutveckling av scenarrangemanget för talet. Partiordförande Stefan Löfvens tal samlade cirka åhörare vilket var veckans största publik. Det ekonomiska seminariet på Biografen Borgen hade tema Krisen i Europa och var mer än fullsatt. Förutom Magdalena Andersson, ekonomisk/politisk talesperson medverkade också Mats Persson, professor i internationell ekonomi på Stockholms universitet, Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, Jens Henriksson vd OMEX. Partiledningens mingel i St Hans ruin samlade över 500 personer. Peter Wolodarski DN och Karin Pettersson Aftonbladet medverkade som utfrågare av partiledningen. Stockholms Pride Under Pride 2012 genomfördes Socialdemokraternas aktiviteter genom HBT-S och HBT-S Stockholms engagemang och organisation. Förutom medverkan i Pride Park under hela veckan genomfördes seminarium, workshop sant filmvisning av utställning av "To Russia with Love". Temat är baserat på HBT Socialdemokrater 19

20 Stockholms resa till Ryssland i maj för att besöka Moskva Pride och för att träffa lokala HBT-community och ryska politiker för att belysa HBT-personers situation i landet. Mona Sahlin invigningstalade på stora scenen. Partiordförande Stefan Löfven medverkade på Kafé Klara där han utfrågades av RFSL och RFSL ungdom. Även Stockholms oppositionsborgarråd Karin Wanngård medverkade i HBT-S tält i Pride Park. I själva paraden gick Socialdemokraterna under parollen Stockholm Pride goes Första Maj med blåsorkester och plakat. Stefan Löfvens sommartal Den 26 augusti höll Stefan Löfven sitt sommartal framför Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken i Stockholm. Under dagen anordnades en familjedag med många barn- och kulturaktiviteter. I sitt tal framhöll Stefan Löfven vikten av framsynta investeringar för att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Sverige, så att alla kan se framtiden an. Talet arrangerades i gott samarbete med Stockholms arbetarekommun. Minnesdagar Olof Palmes minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Adolf Fredriks Kyrka i Stockholm den 28 februari av partiordförande Stefan Löfven och Teres Lindberg vice ordförande i Stockholms partidistrikt. Anna Lindh minnesdag uppmärksammades med en kransnedläggning vid Katarina kyrka i Stockholm den 11 september av partiordförande Stefan Löfven, Mona Sahlin, ordförande för Anna Lindhs minnesfond och Veronica Palm, ordförande Stockholms partidistrikt. Kampfonden Kampfonden har under året fortsatt med en hög ambitionsnivå för att bygga upp givarbasen till fonden. Förutom återkommande månadsbrev har vi massutskick till samtliga medlemmar genomförts under året. Under hösten genomfördes en TMkampanj (tele-marketing) riktad till givare som skänker pengar via autogiro. På så sätt förmår vi många att höja sitt månatliga belopp. Kampfonden har under året inbringat över fyra miljoner kronor. Arbetarrörelsens tankesmedja Föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja har tre medlemmar: SAP, LO och ABF. Personalen har under 2012 bestått av kanslichef Ove Andersson, kommunikationschef Tommy Svensson och, från och med juni, utredningschef 20

21 Monika Arvidsson som efterträdde Anne-Marie Lindgren. Malin Hanson var projektanställd till och med 10 juli. Tankesmedjans verksamhet dominerades av arbetet kring de prioriterade ämnesområdena arbetsmarknad, EU, miljö, skatter och välfärdsfrågor och har sedan starten 2006 resulterat i ett hundratal rapporter, varav de 15 följande under 2012: Ännu tidigare betyg?, Den nya kapitalismen och politikens möjligheter, Ungas arbetsmarknad i Stockholm, Vart går Europa? Om valet i Nederländerna, Varför växer skillnaderna? om segregerad skola, Hur gick det med jobben?, Privatiserad psykiatri, Hollande vs. Sarkozy, En cementering av dagens massarbetslöshet, Vad som händer när ojämlikheten växer?, Vart är vi på väg? Stockholms tunnelbana, Verkligheten på spåret Stockholms tunnelbana, Två städer Stockholm vs. Göteborg, Blev det fler jobb om jobbskatteavdrag, Utvecklingen av arbetsmarknadsläget. VECKANS ANALYS gick ut i Tankesmedjans e-nyhetsbrev till ca prenumeranter. Tankesmedjans medarbetare och styrelseledamöter medverkade i seminarier, möten, debatter och föreläsningar i egen regi och i samarbete med andra organisationer och etermedia och med artiklar i en rad tidningar och tidskrifter arrangerade Tankesmedjan 15 seminarier, bl. a. tre under Politikerveckan i Almedalen. I maj genomförde Tankesmedjan tillsammans med 6F och Handels för andra året i rad det sysselsättningspolitiska seminariet Fullt upp! med över 200 deltagare och S-ordföranden Stefan Löfven som huvudtalare. Seminariet sändes i SvT Forum. Tankesmedjan medverkade för tredje året i rad med seminarium och utställning på Arbetarrörelsens Båt, vars 800 deltagare representerade arbetarrörelsens organisationer i Mälardalen. Tankesmedjans uppsatstävling genomfördes för andra året. Medarrangörer var Palmecentret, S-studenter och Olof Palmes minnesfond. Tre studentuppsatser på temat EUs globala roll belönades vid ett presentationsseminarium i maj. Styrelsen i Föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja har bestått av ordföranden Kerstin Alnebratt samt ledamöterna Carin Jämtin (SAP), Tobias Baudin (LO) och Annika Nilsson (ABF). 21

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 2 (120) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Socialdemokraterna. Verksamhetsberättelse 2011 Socialdemokraterna

Socialdemokraterna. Verksamhetsberättelse 2011 Socialdemokraterna Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2011 Socialdemokraterna 2 (118) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2011... 4 Partiets verksamhet i siffror... 7 Nystart ny partiledning och extrakongress... 12

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader kvar till valen till EU-parlamentet. När motionen diskuteras

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer