verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse"

Transkript

1 verksamhetsberättelse 2012

2 Innehållsförteckning Verksamhetsåret Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen Partiets kommunikationsverksamhet Partiets organisatoriska verksamhet Partiets arbete för analys och opinion Partiets internationella verksamhet Riksdagsgruppens verksamhet Partiets allmänna stöd till riksdagsledamöterna Sidoorganisationerna Partiets företagsengagemang och fonder Partiledning Partistyrelsens arbetsgrupper Partistyrelsens kansli uppdrag och organisation Personalarbetet vid partistyrelsens kansli Verksamhet i socialdemokratiska grupper Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation

3 Bilaga 3 Partistyrelsens arbetsgrupper

4 Verksamhetsåret 2012 Året inleddes i ett mycket svårt läge för partiet. Partiordförande Håkan Juholt meddelade den 21 januari i samband med en pressträff i Oskarshamn att han lämnade sitt uppdrag med omedelbar verkan. I hans frånvaro ledde partisekreterare Carin Jämtin partiets arbete. Det fanns en stor enighet i partiet kring att partistyrelsen och det verkställande utskottet skulle hantera ersättarfrågan. Efter en omfattande process i verkställande utskottet och en nära dialog med partidistrikten valdes VU-suppleanten och tillika ordföranden för IF Metall Stefan Löfven enhälligt till ny partiordförande den 27 januari på ett öppet partistyrelsesammanträde på Fotografiska museet i Stockholm. I sitt korta installationstal lyfte Stefan Löfven socialdemokratin som en frihetsrörelse, vårt internationella engagemang, att vi är ett feministiskt parti och vikten av en ny näringspolitik som främjar samverkan och innovationer. Efter partiledarskiftet har allt fokus legat på att samla partiet och utveckla vår politik. Vi behöver förstärka vårt eget politiska alternativ så att vi kan sätta dagordningen kring centrala samhällsutmaningar. Jobb- och skolpolitiken har stått i centrum. Samhällsutvecklingen med hög arbetslöshet och försämrade skolresultat måste vändas. Det är helt avgörande för oss som parti att återvinna förtroende i dessa frågor om vi ska ha möjlighet att vinna nästa val. I samband med den ekonomiska vårmotionen presenterade vi många nya förslag för att skapa fler jobb och minska arbetslösheten. Bland annat föreslog vi ett utbildningskontrakt för alla arbetslösa unga under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier och ett stort näringslivspaket med innovationsupphandlingar, strategisk samverkan och förbättrade riskkapitalavdrag. I Almedalen höll Stefan Löfven ett ideologiskt tal om frihet där han lyfte betydelsen av arbete, en bra skola, en modern välfärd och ett ekologiskt hållbart samhälle för att säkra friheten. Carin Jämtin och Mikael Damberg presenterade en utvecklad socialdemokratisk innovationspolitik med fokus på gröna innovationer. Våra politiska motståndare har ännu inte svarat upp mot vår offensiv kring jobben. Regeringen har förhållit sig väldigt passiv. Vårpropositionen innehöll bara ett förslag om andrahandsuthyrning av bostäder. I samband med budgetpropositionen ökade regeringen aktiviteten något. Det viktigaste förslaget var en stor och ofinansierad sänkning av bolagsskatten. 4

5 Vi fortsatte i stället att utveckla vår jobb- och skolpolitik i samband med budgetmotionen. Där föreslog vi bland annat en buffert för konjunkturförändringar, tio miljarder i ekonomiska stimulanser till hushållen, mindre klasser i lågstadiet och kompetensutveckling för lärarna, borttagen andra sjuklönevecka, att ingen ung ska vara arbetslös längre än sex månader samt ett avskaffande av Fas 3. Under senare delen av hösten fortsatta detta politiska utvecklingsarbete när partistyrelsens arbetade fram sitt förslag till prioriteringsdokument inför partikongressen våren

6 Partiets verksamhet i siffror Organisations- och medlemsstatistik 2012 Partidistrikt Antal arbetarekommune r 2012 Antal grundorganisatione r i arbetarekommunerna 2012 Antal grundorganisatione r i arbetarekommunerna 2011 Antal medlemma r 2012 Antal medlemma r 2011 Antal nya medlemma r 2012 Antal nya medlemma r 2011 Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborgs pd Jämtland Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Skaraborg Skånes Halland Norrbotten Stockholms ak Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborgs södra Örebro län Östergötland

7 7

8 Studier Studieverksamhet Under året har vi reviderat och skrivit om alla våra grundläggande studiematerial för nya medlemmar, Vår historia, Vår ideologi och Vår organisation. Vi har också, i konsekvens av kongressbeslut 2009, skrivit fram en ny medlemsutbildning som vänder sig till alla intresserade medlemmar. En av årets stora satsning på studieområdet var Studieportalen. Studieportalen är en ny webbsida och en mötesplats om studier. På Studieportalen ligger bland annat alla våra material och vårt centrala studieutbud. Partistyrelsens har nu utvecklat medlemsstudierna och hoppas därmed att förutsättningarna att erbjuda och genomföra medlemsstudier blir både enklare och mer lustfyllt lokalt och regionalt 2011 startade vi i samverkan med SSU, LO och Campus Bommersvik en utbildningssatsning för våra unga medlemmar, vi kallar den Bommersviksakademien. Bommersviksakademien ska bidra till att skola nästa generation ledare inom arbetarrörelsen. Fram till våren 2016 ska 500 stycken, mellan år, deltagit. Bommersviksakademin ska dessutom ge kraft till idédebatten och då särskilt genom mötet mellan deltagarna och ledningarna för de tre ansvariga organisationerna. Detta sker inom Kretsen kring Bommersvik påbörjade vi omgång två med 100 deltagare genomförde vi Palmeakademin i samverkan med Olof Palmes minnesfond, SSU, LO, ABF och Campus Bommersvik. 30 unga medlemmar från våra tre organisationer, mellan år, gick utbildningen som syftar till att öka förståelsen kring mänskliga rättigheter och internationell förståelse. Under året påbörjade vi en kommunikations- och ledarskapsutbildning för 20 riksdagsledamöter. IFL och Berghs School of Communication har varit utbildare. Utbildningen kommer att utvärderas Studier i siffror Under 2012 vände det, och Socialdemokraternas studievolym började återigen öka i antal studietimmar inrapporterade till ABF. Antalet timmar i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet ökade under året med 12 procent till , med ett totalt deltagarantal på personer. Partiorganisationen genomförde föreläsningar och kulturprogram 537 fler än under Av deltagarna i partiets studieverksamhet var 51 procent kvinnor och 49 procent män. 8

9 Personal Personalarbetet vid partistyrelsens kansli har under året nästan uteslutande handlat om att fortsätta arbetet med att etablera den nya gemensamma kansliorganisationen genom rekryteringar av de återstående vakanserna, planering av lokalerna och framtagande av nya rutiner och processer för kansliets personalarbete. I samband med att den nya kansliorganisationen fungerat under en 1-årsperiod genomfördes en utvärdering av densamma. Såväl personal, fackklubbar och förtroendevald ledning gavs möjlighet att utvärdera organisationen. Slutsatsen av utvärderingen var att inte göra några stora strukturella förändringar av den nya organisationen utan mindre justeringar. En sådan justering blev att kansliet ska hämta hem IT-stödet i egen regi. Under året tog också arbetet med att ta fram en vision och värdegrund för kansliet fart där såväl medarbetare som ledningsgrupp varit involverade. Höstens arbete inleddes med en personalöverläggning på Rönneberga under temat Innovation och kreativitet med inspiration från utomstående gäster i hur man arbetar innovativt och kreativt både politiskt och organisatoriskt. Idéer som sedan lyftes in i arbetet med verksamhetsplanen. Under senhösten beslutades sig kanslichefen för att gå vidare till andra arbetsuppgifter varför en tillförordnad kanslichef utsågs och en rekryteringsprocess av densamma inleddes. Under året har arbetet med att samordna partiet som arbetsgivare främst haft fokus på att slutföra kollektivavtalsförhandlingarna som inletts i syfte att övergå till ett nytt gemensamt kollektivavtal för all personal inom partiet. Vidare sjösattes den tredje kursplanen för partiets anställda ombudsmän och funktionärer innehållandes flera centrala funktionärers - och ombudsmannautbildningar utifrån den av partistyrelsen fastställda utbildningsplanen. Personalfunktionen vid partistyrelsens kansli har under året också gett konsultativt stöd till partidistriktens arbetsgivarföreträdare och assistenter i personalarbetet. Utveckling, förnyelse och samordning Samarbetsavtal mellan partistyrelsen och partidistrikt Partistyrelsen har i uppdrag att samordna den administrativa verksamheten inom partiet så långt det är möjligt. Det huvudsakliga syftet med detta är att frigöra resurser centralt, regionalt och lokalt för att driva och utveckla kärnverksamheterna, att utveckla folkrörelsen och att vinna val. Ett sätt att åstadkomma detta är genom det samarbetsavtal som partistyrelsen och partidistrikten har träffat om att gemensamt arbeta för att uppnå de fastställda målen för den administrativa verksamheten. 9

10 Under 2012 har det gjorts en översyn av innehållet i samarbetsavtalet till följd av strukturella förändringar för några av våra system. Förändringar i avtalen har genomförts som börjar gälla från Ny resepolicy En ny resepolicy antogs av partistyrelsen i augusti. Den föregicks av en utredning av resestrukturen på kansliet. En effekt av detta blev också att ett nytt resebyråavtal tecknades med VIA Egencia och att kansliet därmed har samma leverantör av tjänsteresor oavsett arbetsplats. Ny inköpspolicy Under 2012 har en ny inköpspolicy arbetats fram. Den skall förenkla vid inköp och säkerställa att våra inköp görs ansvarsfullt. Våra inköp skall vara så kostnadseffektiva, ansvarsfulla och miljövänliga som möjligt och vi ska välja leverantörer som har kollektivavtal med facklig organisation. De tre områdena inom hållbar utveckling; ekonomi, miljö och samhälle skall vara vägledande för oss. IT-miljö Partistyrelsens kansli har ett strategiskt samordningsansvar gentemot partidistrikten för bland annat utvecklingen av en gemensam IT-miljö. I det uppdraget är aspekter såsom systemsäkerhet, kostnadseffektivitet, professionalitet och modernitet av yttersta vikt. Den gamla IT-miljö som upphandlades under 2007 levde inte längre upp till ovanstående krav och därför infördes under 2012 en ny IT-miljö på partistyrelsens kansli. Den nya IT-miljön bygger på Microsofts molnetlösning Office 365. I och med denna investering har partiet nu en modern, skalbar och framtidsinriktad IT-miljö som också partidistrikten erbjuds att ingå i. I den gamla IT-miljön ingick åtta stycken partidistrikt. Vid årsskiftet 2012/2013 var det totalt 13 stycken partidistrikt som valt att ingå i Socialdemokraternas nya IT-miljö. 10

11 Stöd till partiledningen Innovationsresan Som en del av politiutvecklingsarbetet med fokus att skapa förutsättningar för fler och nya jobb valde Stefan Löfven som nyvald partiordförande att lyfta fram innovationskraftens betydelse. Genom att besöka företag, nätverk, organisationer m.fl. som på olika sätt är inblandade i innovationskedjan ville Löfven och Socialdemokraterna synliggöra och finna nya lösningar på hur innovativa processer kan främjas. Det byggde på utgångspunkten att med en aktiv forsknings- och näringspolitik kan fler innovationer nå världsmarknader genom bland annat ökad tillgång till riskkapital, spetsutbildad arbetskraft, exportstöd, marknadsföring och mycket mer. I samtal med representanter från näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter lyftes prioriteringen av dessa aspekter och samhällets roll i innovationskedjan. Besöken fortsatte under 2013 inom ramen för vad vi kallade innovationsresan. Stockholms län, 16 februari Huddinge, Innovationsplatsen Karolinska och tal för stora kommunala gruppen i länet. Kalmar, 1 mars Kalmar, besök på Arla, inkubatorn Kalmar Science Park, akuten. Medverkan i SR och på medlemsmöte. Dalarna, 3 mars Ludvika, medverkan på konferens om gruvnäringen och besök vid ny gruva. Skåne, april Lund, medverkan på arrangemanget Studentafton Malmö, frukostmöte med fack/parti, besök på Flextrus och Media Evolution City. Göteborg, 01 maj Första majfirande på Götaplatsen Stockholm stad, 14 maj Rinkebyskolan och Kista Science Tower besöktes, (kampanjdag ungas möjligheter) 11

12 Uppsala, 14 maj Uppsala, besök på Pietzomotor och samtal om STUNS projekt (kampanjdag ungas möjligheter) Blekinge, 11 juni Karlskrona, besök på BTH med fokus hållbar utveckling, ABB och Auralight, medverkan SR Örebro, 15 juni Örebro, besök i robotiklägenhet och på ett jobbprojekt, lunch med näringslivsföreträdare och tal på PRO-kongress. Gotland, 6-7 juli Visby, medverkan på socialdemokraternas mingel och tal i Almedalen Kronoberg, 14 september Växjö, besök på inkubator och lärareprogrammet på Växjö universitet, lunchmöte om byggande, tal på medlemsmöte. Gävleborg, 15 oktober Gävle, besök på FPX och Hemlingbystugan, lunch med företrädare för partiet och tal på medlemsmöte. Västernorrland, 19 oktober Örnsköldsvik, näringslivsträff i samband med hockey. Västerbotten, 22 oktober Umeå, invigning av algpilot i Dåvamyra, lunch med företrädare för partiet, besök på Umeå universitet och studentföreläsning. Bohuslän, 5 november Uddevalla, besök på vuxenutbildning, medverkan i SR och träff med småföretagare. Norra Älvsborg, 5 november Trollhättan, besök på NÄL-sjukhuset, lunchmöte med fackliga och politiska företrädare. Östergötland november Linköping, besök på Sectra och tal på medlemsmöte. 12

13 Norrköping, frukostmöte med företagare. Sörmland, 15 november Nyköping, besök på Swenox och lunch med företagarenätverk. Oxelösund, besök i Oxelösunds hamn. Västmanland 21 november Västerås, besök på ABB Robotics, lunch på Mälardalens högskola, besök på Björkbackens äldreboende och medverkan i SR. Södra Älvsborg, 2-3 december Viskadalen, medverkan på 600-ledareutbildningen Borås, besök på Räddningstjänsten, lunchmöte med fackliga och politiska företrädare, besök på Simonsland och medverkan i SR. Göteborg, 3 december Torslanda, Volvo Cars, möte med företagsledningen och pressträff om miljardsatsning. Halland, 12 december Halmstad, företagsbesök på HMS. Hyltebruk, besök på Stora Enso. Skåne, 12 december Malmö, medverkan Musikhjälpen i P3 och besök på JobbMalmö. Andra större arrangemang Svenskt näringslivs framtidsmöte, 15 maj Arbetarrörelsens båt, 22 april Pride, 1 augusti Sommartal, 26 augusti Företagarnas ordförandeträff, 11 oktober KTH Sustainability Research Day, 11 oktober Partisekreterarens engagemang i urval I och med att partisekreteraren deltog på partidagar i nästan alla 26 partidistrikt minst en gång per distrikt under 2011 låg inriktningen under 2012 på interna partimöten och aktiviteter. Under 2012 hade partisekreteraren fyra partidagar då företag, organisationer och offentlig verksamhet besöktes. Tema för partidagarna har varit ungdomsarbetslöshet, miljö och ideella sektorn. 13

14 Stockholms partidistrikt 6 februari Personal inom social omsorg i Rinkeby-Kista Rektor och lärare i Bredbyskolan Rinkeby Östergötlands partidistrikt 14 maj Arbetslösa ungdomar - Linköping Ledning för Comminicare Norrköping Palestinska föreningar som är verksamma i Östergötland - Norrköping Öppet möte med Internationella S-föreningen Norrköping Jönköpings läns partidistrikt 10 oktober Företagsledningen för RH-Stolen Nässjö Olika företag i Kontorslandskapet Nässjö Sportchef och marknadschef för Elit Vetlanda Speedway Vetlanda Eldsjälarna bakom Arenabolaget Vetlanda Skånes partidistrikt 19 november VD för Lödde Plåt AB, facklig representant och ungdomar som går plåtslagarutbildning - Malmö Rektor och personal på Linnéskolan Malmö Öppet möte med kvinnliga nätverket WILMA Lunds Universitet Lund Nätverket yngre råd Generationsväxlingen är en stor utmaning i partiet men under förra och den nuvarande mandatperioden har antalet yngre heltidsråd blivit fler i kommuner, regioner och landsting. Mot denna bakgrund initierade partisekreteraren i slutet av 2011 ett nätverk för yngre kommunal/region och landstingsråd som är 40 år eller yngre. Syftet är att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan yngre ledande företrädare. Under 2012 ingick 70 kommunal-, landstings- och regionråd i nätverket. Nätverksmöten 2012 Under 2012 har nätverket haft två träffar och ett mingel. En träff var vid kommunträffen i maj och den andra träffen i samband med Förtroenderådet i november. Vid nätverksträffarna deltog ca 25 personer. På Almedalen anordnades ett mingel där omkring 20 personer deltog. 14

15 Partiets kommunikationsverksamhet Online Under 2012 hade vi unika besökare på vår webbplats vilket går att jämföra med en nästintill identisk besökssiffra under Besökstopparna under året har varit under januari månad då Håkan Juholt avgick och Stefan Löfven tillträdde som ny partiordförande samt under firandet av Första maj. Under året har vi byggt basen för vår valwebb 2014 genom en nylansering av webbplatsen. I nylanseringen ingick följande: Uppgradering av publiceringsverktyget. En ny sökfunktion för att förenkla sökbarheten av innehåll. Möjlighet för besökaren att kommentera innehåll direkt på webbplatsen. Nya webbsidor för riksdagsledamöterna med fokus på hur du som medlem och väljare följer dem i sociala medier. Nytt digitalt ansikte för vår valfond i Ge en gåva. Förenklad användaradministration av webbredaktörer i Webben för alla genom att den nu sköts från medlemssystemet. Flytt av arbetsverktyg såsom Medlemsportalen och Kampanjverktyget från Sosserian till inloggat läge (Mitt S) på webben. Trycket på våra mest prioriterade kanaler i sociala medier Facebook och Twitter - har under året ökat markant och vi får lägga allt mer resurser på att svara på frågor från väljare om vår politik personer följde vid årets slut Socialdemokraterna på Facebook. Det är en ökning med 21 procent jämfört med De inlägg som engagerar mest är de av personlig karaktär som exempelvis Stefan Löfvens julhälsning som gjordes i form av ett videoklipp. Antalet personer som följer oss på Twitter har under året nästan fördubblats och uppgick till följare vid årets slut. Allt fler ser vår Twitterkanal som en möjlighet att skapa diskussion både om oss och med oss. Störst aktivitet i sociala medier under 2012 genererade valet av Stefan Löfven som ny partiordförande, vårbudgeten, Första maj samt Almedalsveckan. Under året har vi även valt att skaffa oss en närvaro på Instagram och fokuserat på att mer aktivt kommunicera i bilder. Socialdemokraterna.se vann också 2012 utmärkelsen bästa Organisationssajt i tidningen Internetworlds tävling om Sveriges 100 bästa webbplatser med 15

16 motiveringen: Svenska partisajter utvecklas ständigt. Valrörelsen på nätet pågår hela tiden. Självklart i de sociala nätverken, men webben är fortsatt en avgörande resurs för den som vill söka fakta, information och ett sammanhang. Ingen av de svenska partierna gör detta mer ambitiöst, genomarbetat och konsekvent än Socialdemokraterna. Åter igen. Vårkampanj Av budgetskäl anordnades ingen nationell vårkampanj detta år. Däremot anordnades en upptakt i januari för att inspirera partidistrikten att anordna egna lokala kampanjaktiviteter på tema barnfattigdom. Höstkampanj Höstkampanjen skedde inom ramen för temaåret om fler jobb och hade tema "Kunskap och arbete bygger Sverige". En mindre folder med detta budskap togs fram. En undersökning i medlemspanelen under hösten visade att 10 procent av medlemmarna deltog i kampanjaktiviteter, de flesta vid enstaka tillfälle. Medlemspanel Under året inrättade Socialdemokraterna en medlemspanel med c:a 7000 deltagande medlemmar. Under året genomfördes fem undersökningar i panelen. Bland de mest intressanta resultaten är att unga medlemmar gärna vill engagera sig mer, att alltför många har blivit illa behandlade i verksamheten på grund av deras åsikter, att medlemmarna ser stort förändringsbehov i partiet och att det medlemmarna helst vill göra i partiet är att utveckla politik. 16

17 Partiets organisatoriska verksamhet Netroots Netroots har under 2012 genomgått fortsatt strukturomvandling med fokus på specialisering och ökad organisation. Allt fler bloggar inom nätverket har en redaktionell arbetsform, och deras mediala genomslag har ökat markant. Antalet anslutna aktiva bloggar har minskat med cirka hundra, vilket är ett naturligt steg i omvandlingen, men antalet aktiva människor i de specialiserade redaktionerna har ökat. I april 2012 hade Netroots sin första öppna träff, som pågick under tre dagar och lockade cirka 200 deltagare. Under Almedalsveckan ordnades inga aktiviteter på plats, men fortlöpande träffar pågick i Stockholm under hela veckan. Försök med segmenterad mejllista har inletts. EU och Europaverksamheten Partistyrelsens kansli har ansvar för viss samordning kring EU och Europafrågor samt politiken i EU-nämnden. Internationella staben samordnar politiken mellan organisationer och olika parlament. Vi har under året tagit mycket aktiv del i Europeiska Socialdemokraters Parti, ESP, arbetsgrupper, möten, konferenser och seminarier. Det bidrar till att utveckla vår politik och ger breda nätverk i Europa. Ytterligare information om EU och Europaverksamheten finns att läsa i verksamhetsberättelsen under Partistyrelsens arbetsgrupper och Partiets internationella verksamhet. Intern kommunikation Partidistriktens försteombudsmän Partidistriktens försteombudsmän, (26-manna) har under 2012 haft sex överläggningar: 8-9 februari, Sveavägen maj, Bommersvik juni ( i samband med ABFs 100-årsjubileum), Sveavägen augusti, Bommersvik 17

18 17-18 oktober, Sveavägen december, Bommersvik Partidistriktens ordförande Tre träffar anordnades under 2012 för partidistriktens ordförande: 15 mars i Cephalus, riksdagens lokaler 23 augusti, Sveavägen oktober, Sveavägen 68 Facklig-politisk verksamhet Den facklig-politiska verksamheten har under andra halvan av 2012 påbörjat ett utvecklingsarbete med fokus på att stärka såväl den facklig-politiska samverkan med LO som med dess medlemsförbund. Till SFU har ett nytt presidium valts med Carin Jämtin som ny ordförande och Tobias Baudin som ny vice ordförande. LO har i olika forum under 2012 fattat en rad offensiva beslut i syfte att ömsesidigt stärka denna verksamhet. Ett arbete med att konsultativt möta den efterfrågan som finns gällande offentlig upphandling och kollektivavtalsliknande villkor med syfte att värna den sociala dimensionen, skapa ökad skattekraft för de investeringar som görs med offentliga medel samt motverka oseriösa entreprenörers möjlighet att snedvrida konkurrensen har inletts. Även facklig-politiskt samarbete med medlemmar i TCO respektive SACO har varit ett angeläget arbete. Partistyrelsens kansli har ett viktigt uppdrag ge stöd till och finna gemensamma utvecklingsmöjligheter med partidistrikten och dess roll i relation till dess arbetarekommuner. Kommun- och landstingsverksamhet Partiexpeditionens arbetsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet syftar till att stärka dialogen mellan partiföreträdare på nationell, regional och lokal nivå. Det är av avgörande betydelse att erfarenhetsutbytet och politikutvecklingen mellan de politiska nivåerna fungerar väl. Kommuner och landsting/regioner har en oerhört betydelsefull roll i utformningen av den svenska välfärden. Merparten av det 18

19 människor upplever som samhälleliga tjänster ges av kommuner och landsting/regioner. För att socialdemokratisk politik ska kunna utvecklas och vara framgångsrik på central, regional och lokal nivå krävs en regelbunden debatt, samordning av politiken och erfarenhetsutbyte i partiet som omfattar deltagande från förtroendevalda i såväl kommuner och landsting/regioner som partiledning och riksdagsgrupp. Partistyrelsens kommunalpolitiska arbetsgrupp med företrädare för partiledningen och våra ledande företrädare i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har stor betydelse i detta sammanhang (se redovisning under Partistyrelsens arbetsgrupper). Första maj Första maj samlade rekordpublik på många håll. Årets paroll var Kunskap och arbete bygger Sverige. Bilden är att vi samlade fler än tidigare mellanvalsår. Partiordförande Stefan Löfven samlade över deltagare på Götaplatsen i Göteborg. Övriga orter där partiledningen talade var Stockholm där Carin Jämtin talade, Malmö där Magdalena Andersson talade och Eskilstuna där Mikael Damberg talade. LOordförande Wanja Lundby Wedin talade i Trollhättan. Almedalen 2012 Politikerveckan Almedalen växer och blir mer omfattande för varje år. Årets Almedalsveckan hölls mellan den 1-8 juli och hade besökare och hade närmare seminarier och andra aktiviteter. Partistyrelsen genomförde åtta arrangemang under veckan. Förnyelsen av Almedalstalet har fortsatte även 2012 med bland annat medverkan av DJ Pamela som en vidareutveckling av scenarrangemanget för talet. Partiordförande Stefan Löfvens tal samlade cirka åhörare vilket var veckans största publik. Det ekonomiska seminariet på Biografen Borgen hade tema Krisen i Europa och var mer än fullsatt. Förutom Magdalena Andersson, ekonomisk/politisk talesperson medverkade också Mats Persson, professor i internationell ekonomi på Stockholms universitet, Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, Jens Henriksson vd OMEX. Partiledningens mingel i St Hans ruin samlade över 500 personer. Peter Wolodarski DN och Karin Pettersson Aftonbladet medverkade som utfrågare av partiledningen. Stockholms Pride Under Pride 2012 genomfördes Socialdemokraternas aktiviteter genom HBT-S och HBT-S Stockholms engagemang och organisation. Förutom medverkan i Pride Park under hela veckan genomfördes seminarium, workshop sant filmvisning av utställning av "To Russia with Love". Temat är baserat på HBT Socialdemokrater 19

20 Stockholms resa till Ryssland i maj för att besöka Moskva Pride och för att träffa lokala HBT-community och ryska politiker för att belysa HBT-personers situation i landet. Mona Sahlin invigningstalade på stora scenen. Partiordförande Stefan Löfven medverkade på Kafé Klara där han utfrågades av RFSL och RFSL ungdom. Även Stockholms oppositionsborgarråd Karin Wanngård medverkade i HBT-S tält i Pride Park. I själva paraden gick Socialdemokraterna under parollen Stockholm Pride goes Första Maj med blåsorkester och plakat. Stefan Löfvens sommartal Den 26 augusti höll Stefan Löfven sitt sommartal framför Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken i Stockholm. Under dagen anordnades en familjedag med många barn- och kulturaktiviteter. I sitt tal framhöll Stefan Löfven vikten av framsynta investeringar för att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Sverige, så att alla kan se framtiden an. Talet arrangerades i gott samarbete med Stockholms arbetarekommun. Minnesdagar Olof Palmes minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Adolf Fredriks Kyrka i Stockholm den 28 februari av partiordförande Stefan Löfven och Teres Lindberg vice ordförande i Stockholms partidistrikt. Anna Lindh minnesdag uppmärksammades med en kransnedläggning vid Katarina kyrka i Stockholm den 11 september av partiordförande Stefan Löfven, Mona Sahlin, ordförande för Anna Lindhs minnesfond och Veronica Palm, ordförande Stockholms partidistrikt. Kampfonden Kampfonden har under året fortsatt med en hög ambitionsnivå för att bygga upp givarbasen till fonden. Förutom återkommande månadsbrev har vi massutskick till samtliga medlemmar genomförts under året. Under hösten genomfördes en TMkampanj (tele-marketing) riktad till givare som skänker pengar via autogiro. På så sätt förmår vi många att höja sitt månatliga belopp. Kampfonden har under året inbringat över fyra miljoner kronor. Arbetarrörelsens tankesmedja Föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja har tre medlemmar: SAP, LO och ABF. Personalen har under 2012 bestått av kanslichef Ove Andersson, kommunikationschef Tommy Svensson och, från och med juni, utredningschef 20

21 Monika Arvidsson som efterträdde Anne-Marie Lindgren. Malin Hanson var projektanställd till och med 10 juli. Tankesmedjans verksamhet dominerades av arbetet kring de prioriterade ämnesområdena arbetsmarknad, EU, miljö, skatter och välfärdsfrågor och har sedan starten 2006 resulterat i ett hundratal rapporter, varav de 15 följande under 2012: Ännu tidigare betyg?, Den nya kapitalismen och politikens möjligheter, Ungas arbetsmarknad i Stockholm, Vart går Europa? Om valet i Nederländerna, Varför växer skillnaderna? om segregerad skola, Hur gick det med jobben?, Privatiserad psykiatri, Hollande vs. Sarkozy, En cementering av dagens massarbetslöshet, Vad som händer när ojämlikheten växer?, Vart är vi på väg? Stockholms tunnelbana, Verkligheten på spåret Stockholms tunnelbana, Två städer Stockholm vs. Göteborg, Blev det fler jobb om jobbskatteavdrag, Utvecklingen av arbetsmarknadsläget. VECKANS ANALYS gick ut i Tankesmedjans e-nyhetsbrev till ca prenumeranter. Tankesmedjans medarbetare och styrelseledamöter medverkade i seminarier, möten, debatter och föreläsningar i egen regi och i samarbete med andra organisationer och etermedia och med artiklar i en rad tidningar och tidskrifter arrangerade Tankesmedjan 15 seminarier, bl. a. tre under Politikerveckan i Almedalen. I maj genomförde Tankesmedjan tillsammans med 6F och Handels för andra året i rad det sysselsättningspolitiska seminariet Fullt upp! med över 200 deltagare och S-ordföranden Stefan Löfven som huvudtalare. Seminariet sändes i SvT Forum. Tankesmedjan medverkade för tredje året i rad med seminarium och utställning på Arbetarrörelsens Båt, vars 800 deltagare representerade arbetarrörelsens organisationer i Mälardalen. Tankesmedjans uppsatstävling genomfördes för andra året. Medarrangörer var Palmecentret, S-studenter och Olof Palmes minnesfond. Tre studentuppsatser på temat EUs globala roll belönades vid ett presentationsseminarium i maj. Styrelsen i Föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja har bestått av ordföranden Kerstin Alnebratt samt ledamöterna Carin Jämtin (SAP), Tobias Baudin (LO) och Annika Nilsson (ABF). 21

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2013:4. Social Insurance Report. De första 100 åren. svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid

Socialförsäkringsrapport 2013:4. Social Insurance Report. De första 100 åren. svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid Social Insurance Report De första 100 åren svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid Rapport från forskarseminariet i Umeå 16 17 januari 2013 De första 100 åren svensk välfärdspolitik mellan historia

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer