Verksamhetsberättelse Beslutad av partistyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen

2 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress Utveckling, förnyelse och samordning Stöd till partiledningen Partiets kommunikationsverksamhet Partiets organisatoriska verksamhet Partiets arbete för analys och opinion Partiets internationella verksamhet Riksdagsgruppens verksamhet Partiets allmänna stöd till riksdagsledamöterna Sidoorganisationerna Partiets företagsengagemang och fonder Partiledning Partistyrelsens arbetsgrupper Partistyrelsens kansli uppdrag och organisation HR-arbetet vid partistyrelsens kansli Verksamhet i socialdemokratiska grupper... 96

3 3(130) Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation Bilaga 3 Partistyrelsens arbetsgrupper

4 4(130) Verksamhetsåret års partiverksamhet präglades av två centrala uppgifter. Den första var genomförandet av partikongressen i april, och den andra var förberedelserna för valrörelserna Partikongressen i Göteborg slog alla tidigare rekord i antalet motioner och att-satser som skulle behandlas. Därutöver skulle ett nytt partiprogram antas och ett framtidskontrakt för partiet formuleras. Den allmänna meningen var att kongressen genomfördes väl, med en öppen, positiv och konstruktiv stämning under hela kongressveckan. En sak som bidrog till detta var det konsekventa arbetet med förberedande diskussioner i temagrupper, innan motioner och utlåtanden togs upp av kongressen i plenum. En annan nyhet var att allt kongressmaterial distribuerades digitalt, och att även textbehandlingen under kongressen skedde på samma sätt. Tidigare års kilovisa buntar med kongresstryck är nu historia och det gjorde också att kongressens kostnader hamnade klart under budget. Stefan Löfven har varit partiets ordförande sedan partistyrelsen utsåg honom i januari 2012, men i Göteborg var det första gången som han blev vald till ordförande av en kongress. Det enhälliga valet följdes av stående ovationer för en partiledare som är synnerligen omtyckt i hela vårt parti och även långt därutöver. Carin Jämtin omvaldes enhälligt till partisekreterare, och VU fick fem nya ledamöter. Genom Framtidskontraktet lade kongressen fast partiets politiska prioriteringar för de kommande åren, och satte också fokus på de frågor som Socialdemokraterna ska driva inför valen under Det handlar om att skapa fler jobb, att vända utvecklingen i skolan, och att säkerställa en god vård och omsorg för alla. Partikongressen beslutade om flera viktiga åtaganden på jobb-området: att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, och att en 90-dagarsgaranti ska införas för att ge ungdomar jobb, utbildning eller praktik. Också på skolområdet har en rad socialdemokratiska förslag lagts fram för att vända utvecklingen där resultaten i skolan försämrats från år till år. Här ingår mindre klasser i de lägre åldrarna, och flera speciallärare för elever med särskilda behov.

5 5(130) Förslagen för flera jobb, en bättre skola och en välfärd för alla har förts fram med stor skärpa i det parlamentariska arbetet. Mest omfattande var den budgetmotion som Magdalena Andersson presenterade i oktober, men våra prioriterade sakfrågor har präglat allt arbete i riksdagen under Antalet interpellationer och frågor till ansvariga statsråd har ökat, och vår gruppledare Mikael Damberg har effektivt utnyttjat partiledardebatterna för att påvisa skillnaderna mellan alternativen i svensk politik. Redan vid sitt sammanträde i april satte partistyrelsen upp inriktningen för 2014 års valrörelser: inför EU-valet den 25 maj och inför de nationella valen den 14 september. Målen för valrörelsen fastställdes senare, i november. I valet till Europaparlamentet ska målet för Socialdemokraterna vara att nå över 25 procent av rösterna. Det övergripande målet i riksdagsvalet ska vara att nå en socialdemokratiskt ledd regering, med en egen röstandel på minst 35 procent. Ett annat tidigt beslut av partistyrelsen var att kansliets arbete redan från november 2013 skulle vara helt inriktat på valrörelsen. Därför upprättades i november ett särskilt valcenter på bottenvåningen (tidigare hörsalen) på Sveavägen 68, med en rad nya arbetsplatser för kansliets anställda men också för nya medarbetare valanställda, utlånade från andra organisationer, praktikanter och frivilliga. I augusti tillträdde Janne Larsson som valledare och biträdande partisekreterare, och arbetsledare för den projektorganisation som satts upp på kansliet för att förbereda och genomföra de båda valrörelserna Den utan jämförelse största insats som planeras för valåret 2014 är vår samtalskampanj. Målet är att genomföra samtal med väljare, varav flertalet genom dörrknackning. Under 2013 har ett antal verktyg tagits fram för att underlätta genomförandet av samtalskampanjen inklusive analyser av i vilka bostadsområden vi kan göra störst skillnad, och en särskild app som kan användas under dörrknackning. Opinionsläget var vid utgången av 2013 hyggligt gynnsamt för vårt parti. Vi ligger inte själva riktigt så högt som vi skulle önska, men vi ser att förtroendet för regeringen Reinfeldt sviktar på många områden. Sverigedemokraterna har ett starkare stöd än i förra valet, och vi vet att de i åtta fall av tio stöder allianspartierna när det är omröstning i riksdagen. Enda sättet att säkra en framgång i EU-valet och en socialdemokratiskt ledd regering efter riksdagsvalet är att fortsätta ansträngningarna för att tydliggöra vår politik och våra värderingar, samtidigt som vi sätter ljuset på regeringens misslyckanden. Det är nu, som alltid, på oss själva det hänger.

6 6(130) Partiets verksamhet i siffror Organisations- och medlemsstatistik 2013 Partidistrikt Antal arbetarekommuner 2013 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2013 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2012 Antal medlemmar 2013 Antal medlemmar 2012 Antal nya medlemmar 2013 Antal nya medlemmar 2012 Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborgs pd Halland Jämtland Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Norrbotten Skaraborg Skånes Stockholms län Stockholms pd Södermanland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborgs södra Örebro län Östergötland

7 7(130) 70 % Fördelning kvinnor Kv ,4 57,8 58,4 58,7 57,7 57,9 56,8 56, ,9 55,8 55,6 40,6 42,2 41,6 41,3 42,3 42,1 43,2 43, ,1 44,2 44, Kvinnor Män

8 8(130) Studieverksamhet statistik Under 2013 ökade antalet cirkel- och kursdeltagare med 8 procent till personer, och verksamheten omfattade studietimmar. Partiorganisationen genomförde föreläsningar och kulturprogram, 421 fler än under 2012 och fler än under valåret Av deltagarna i partiets studieverksamhet var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Källa: ABF Personalarbetet Personalarbetet vid partistyrelsens kansli var under våren inriktat på att implementera kansliets värdegrund genom en satsning på team och ledarskap vid kansliet. Vidare utarbetades en arbetsmiljöpolicy utifrån värdegrunden med mål för arbetsmiljö och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som ett led i jämställdhetsarbetet genomfördes en omfattande arbetsvärderings- och lönekartläggningsprocess vid kansliet i samverkan med de fackliga organisationerna. Under våren utvecklades också kansliets egen IT-stödfunktion med uppdraget att utveckla ett verksamhetsändamålsenligt IT-stöd och fortsätta arbetet med att samordna IT-stödet inom partiet. Höstens arbete inleddes med en personalöverläggning på Bommersvik med valen som tema. En operativ valledning och valledare utsågs för valarbetet och i november etablerades en valorganisation. Utifrån målsättningen att valrörelserna ska bedrivas från Sveavägen 68 flyttade merparten av medarbetarna med placering i Cephalus över till Sveavägen 68. Inför årsskiftet vidtog förberedelser för att gå över till en ny löneleverantör för kansliet. Som en följd av detta sågs alla löneadministrativa rutiner över. Under året har arbetet med att samordna partiet som arbetsgivare främst haft fokus på att ta fram en gemensam personalpolicy för partiet och en inriktning för det fortsatta arbetet med att utveckla partiets som arbetsgivare vilka partistyrelsen fattat beslut om. Vidare har nya stadgar för Kommittén för anställdas kompetensutveckling och trygghet utarbetats och fastställts av partistyrelsen i syfte frigöra mer resurser för kompetensutveckling för partiets samtliga anställda. Vidare sjösattes den fjärde kursplanen för partiets anställda innehållandes många kvalificerade kompetensutvecklingsinsatser för alla anställda inom partiet. HR-funktionen vid partistyrelsens kansli har under året också gett konsultativt stöd till partidistriktens arbetsgivarföreträdare och assistenter i det operativa personalarbetet och flera arbetsgivar- och chefsutbildningar har genomförts i detta syfte.

9 9(130) Kongress 2013 Den 3-7 april arrangerades Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress på Svenska Mässan i Göteborg. I ett tidigt skede hade partistyrelsen slagit fast att årets kongress skulle gå av stapeln på våren, och inte på hösten som varit förekommande vid tidigare ordinarie kongresser. Syftet med en kongress i början på året var att samla hela partiorganisationen i god tid innan valen 2014, och på så sätt få mer tid till valrörelse. Inför kongressen beslutades att samtliga handlingar enbart skulle vara tillgängliga digitalt. Det innebar att allt material publicerades på socialdemokraterna.se/kongress, varifrån ombud och andra deltagare kunde ladda ner dem till egna datorer och surfplattor. Att gå från tryckta handlingar och tonvis med papper, till digitalt format fungerade mycket väl. Förändringen bidrog till ambitionen om en framtidsinriktad och modern kongress, och inte minst ett mer klimatsmart arrangemang. Till kongressen hade partiorganisationen skrivit och skickat in 1924 motioner, innehållande 4544 att-satser för kongressen att behandla. Som svar på motioner och att-satser la partistyrelsen fram 76 utlåtanden. För samordning av dessa tillsattes en särskild grupp under ledning av Tomas Eneroth i samarbete med Bosse Ringholm. Under kongressen förbereddes behandlingen i plenum i 15 olika temagrupper där samtliga ombud deltog: Ekonomin växer när människor växer, Fler jobb är grunden för allt, Med kunskaper växer Sverige, En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler, Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag, Fler bostäder, Partiprogrammet, Organisatoriska förändringar, Bra kommunikationer, En rättvis värld är möjlig, Släpp loss kraften i kulturen, Ordning och reda i välfärden, Ökad trygghet och minskad brottslighet, Ekonomisk trygghet: Sjukförsäkring; rehab; pensioner, Ekonomisk trygghet: Barn; social utsatthet; missbruk. För att under kongressen samordna partistyrelsens utlåtanden och föredraganden tillsattes en så kallad huvudföredragandegrupp bestående av Stefan Löfven, Carin Jämtin, Karl-Petter Thorwaldsson, Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Ibrahim Baylan, Anneli Hulthén, Lena Hallengren och Urban Ahlin. De viktigaste besluten som kongressen tog var: Ett nytt partiprogram. En ny partistadga, där mycket annat beslut togs om kongress vartannat år och att förtroenderådet togs bort.

10 10(130) Ett samlat Framtidskontrakt med de politiska prioriteringarna för nästa mandatperiod. Framtidskontraktets bärande text är: o Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Ett nytt mål för vår ekonomiska politik: Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU En näringspolitisk offensiv som stärker Sveriges innovativa kraft. Ett innovationsråd direkt under statsministern och strategisk samverkan med näringslivet. En 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar där alla ungdomar har rätt till jobb eller utbildning och ett ansvar att ta vara på dessa möjligheter för att få ersättning. Ett nytt jämställdhetsmål: Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män ska minska. Vårt mål är att ta bort denna skillnad. En kompetensförsäkring mellan parterna. En aktiv bostadspolitik. Bostadsbristen ska mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och områdesförnyelse. En politik som vänder resultaten i skolan. Alla elever ska nå målen i grundskolan. Som ett mål på vägen vill vi till år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att börja på något av gymnasiets nationella program. Klasstorlekarna ska minska i de lägre årskurserna. Skolstarten ska börja för alla redan vid sex års ålder. Gymnasieskolan ska göras obligatorisk. En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen. Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden som syftar till att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras. En ambitiös miljöpolitik. Sverige ska gå före på miljöområdet. Vi ska klara miljömålen. Sverige ska år 2050 vara ett land utan fossila bränslen. Kongressens placering på Svenska Mässan, centralt i Göteborg, innebar goda möjligheter för åhörare att följa förhandlingarna på plats, och ta del av de seminarier och utställningar som erbjöds. Tack vare stort engagemang hos partidistriktet i Göteborg syntes partiet på gator och torg under hela veckan. På så sätt nådde också kongressen ut till Göteborgarna. Det tillsammans med att vi syntes på reklampelare och spårvagnar gjorde att den socialdemokratiska närvaron i Göteborg blev tydlig. Cirka 4500 personer deltog på kongressen allt från ombud till åhörare. Under kongressen satsades stort på mediearbetet. Kongressens planering samkördes med medias sändnings- och pressläggningstider. Kongressens fyra fokusområden

11 11(130) innebar möjligheter att varje dag sätta dagordningen i media. Under kongressveckan valde SVT, TV4, DN, Expressen och Aftonbladet att bygga montrar varifrån man genomförde direktsändningar. Cirka 600 journalister var ackrediterade till kongressen. Kongressen sändes live på socialdemokraterna.se och visades för ca 6700 unika besökare. Kongressens arbete kunde även följas i sociala medier där vi hade en liverapportering på twitter. Under kongressen producerades ett antal videoklipp från kongressen som visats ca gånger. Kongressidorna på webben, med kongresshandlingar och annan relevant information, hade ca unika besökare. Utveckling, förnyelse och samordning Samarbetsavtal mellan Partistyrelse och Partidistrikt Partistyrelsen har i uppdrag att samordna den administrativa verksamheten inom partiet så långt det är möjligt. Det huvudsakliga syftet med detta är att frigöra resurser centralt, regionalt och lokalt för att driva och utveckla kärnverksamheterna, att utveckla folkrörelsen och att vinna val. Ett sätt att åstadkomma detta är genom det samarbetsavtal som partistyrelsen och partidistrikten har träffat om att gemensamt arbeta för att uppnå de fastställda målen för den administrativa verksamheten. Under 2013 har en dialog förts med representanter för partidistrikten som ett led i en översyn av vissa delar i samarbetsavtalet. Nya riktlinjer för representation Under året har riktlinjer för representation, förmåner tagits fram att i första hand gälla för anställda partistyrelsens kansli. Arbetet med riktlinjerna avslutades inte helt under året utan fortsatte i början av Syftet med processen är att riktlinjerna ska utvecklas till att även omfatta förtroendevalda och därmed fastställas av partistyrelsen. Ett beslut om tillfälliga riktlinjer att gälla för kansliet fattades emellertid av kanslichefen i början av Ny leverantör för ekonomi- och lönehantering Under året har partiets ramavtal med LO ServiceCenter AB avseende ekonomi- och lönetjänster sagts upp. Efter en upphandling tecknades ett nytt ramavtal med tjänsteföretaget Accountor AB. Förberedelser för implementering av tjänsterna

12 12(130) påbörjades i slutet av året och omfattade partistyrelsens kansli, partiets tre dotterbolag, sex partidistrikt, tre arbetarekommuner samt sidoorganisationerna SSU och S-kvinnor. Stöd till partiledningen 2013 var innehållsrikt år med politikutveckling, partikongress och flera kampanjinsatser. Början av året ägnade partiledningen åt förberedelse inför kongressen. Inför partikongressen samlade partiledningen för första gången i partiets historia alla ombud till en webbbaserad träff. Under upptakten presenterades huvuddragen i förslag till partiprogram, Framtidskontrakt och organisationsförändringar. Med utgångspunkt i Framtidskontrakt genomförde partiledningen en turné för att belysa några av våra förslag från kontraktet. Besök genomfördes i S-styrda kommuner som genomfört några av förslagen för att illustrerar hur vår politik kan se ut om vi får förtroendet att leda landet. Efter kongressens inleds arbetet för att kommunicera de beslut som tagits genom utspel, besök och nätverksträffar. Samt genom besök på partidistriktens kongresser. Parollen för Första maj var jobb och framtidstro. Inför och under satte vi fokus på samhällsproblemen, tydliggjorde regeringens jobbmisslyckande och presenterade våra lösningar för att skapa jobb och framtidstro. Under maj månad genomförde partiet en skolkampanj för att belysa skolan och lärarnas roll. Partiledningen tillsammans med riksdagsledamöterna praktiserade på olika skolor för att fördjupad bild av lärarnas arbetssituation. Genom vår kampanj såg vi till att skolans utmaningar och vårt förslag om fler lärare lyftes upp den politiska dagordningen. Alla arbetarekommunsordförande samlades för första gången på 20 år till en konferens där partiledningen medverkade. Det genomgripande temat för Almedalen 2013 var Socialdemokraterna framtidspartiet. Genom att lyfta jobb och skola visade vi hur vi vill att Sverige ska ta sig an framtidens utmaningar. Genom att arrangera seminarium hur folkrörelsepartier vinner val visade partiet kopplingen mellan politik och organisation för valframgångar. Partiets mingel var återigen en succé med många besökare. Att partiledningen hälsade på alla gäster personligen var uppskattat.

13 13(130) Under en vacker augustidag höll partiordförande ett välbesökt sommartal i Vasaparken. Sommartalet och uppmärksammande av ett år kvar till valet blev en uppstart för partiet inför hösten. Temat för båda aktiviteterna var mindre klasser mer kunskap. 14 september inled partiledningen vår stora samtalskampanj. Hösten var en intensiv period med kyrkoval, budgetarbete, kampanj för att uppmärksamma vårt förslag om 90-dagarsgaranti. Med budskapet om en lite jobbigare morgon men ett betydligt bättre liv kampanjade partiledningen runt om i landet. Partiordförande engagemang i urval Värmland, 9 januari - Besök på Lilleruds naturbruksgymnasium, Karlstad universitet, möte med Bygg 29:an och radiomedverkan. Norrbotten, 21 januari - Samtal med Pajala kommun, besök i Kaunisvaara gruvan, radiomedverkan samt middag med kommunalråd i Kallax. Jönköping 23 januari - Besök på Arbetsförmedlingen i Jönköping, Aulapresentation Per Brahegymnasiet, lunch med partidistriktet. Skaraborg, 23 januari - Besök på Rosenhaga förskola i Skövde, radiomedverkan, möte med högskolans ledning samt medlemsmöte. Jämtland, 6 februari - Turismnäring som basnäring seminarium på Vemdalsskalet, samtal om innovationer på Campus Östersund, radiomedverkan samt medlemsmöte. Stockholms län, 14 februari - Besök på Karolinska i Solna för samtal med sjuksköterskor ifrån hjärtkliniken. Stockholms län, 27 februari - Besök på Mattematiklovskola i Botkyrka. Västmanland, 13 mars - Besök på Volvosteget i Köping och lunch med kommunstyrelsegruppen.

14 14(130) Stockholms län, 18 mars - Besök på Kullens förskola och lilla Alby skola i Sundbyberg, med Carin Jämtin Örebro län, 18 mars - Besök i Örebro. Samtal om ÖBO:s arbete i Vivalla, sociala krav i upphandlingar, med Carin Jämtin Sörmland, 18 mars - Radiomedverkan, besök på Vårdcentralen City i Eskilstuna samt kvällsmöte med studenter m fl. Med Carin Jämtin Stockholms län, 21 mars - Besök på Scania i Södertälje och besök på Mälardalens tekniska gymnasium Östergötland, 15 maj - Föreläsning för lärarestuderande på Linköpings universitet och besök på Industriprogrammet på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. Stockholms län, 16 maj - Skolkampanj med partiledningen. Praktik hos lärare på Svandammsskolan i Nynäshamn. Uppsala län, 16 maj - Skolkampanj med partiledning. Samtal med väjare på Forumtorget, träff med lärarstudenter och besök hos Rädda Barnens läxhjälpverksamhet. Västernorrland, 24 juni - Besök på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik, lunch med partidistriktet, besök på SCA:s forskningslabb i Sundsvall, radiomedverkan samt träff med Företagarna. Kalmar län, 30 augusti - Besök på Funkaboskolan, invigning av multiarena, samtal om besöksnäringen på Kalmar slott samt besök på Norden Machinery. Gotland, 21 september - Besök på COOP Östra, samtal om besöksnäringen, tal på 100-årsfirande av Socialdemokraterna Gotland.

15 15(130) Göteborg, 14 oktober - Höstkampanj med partiledningen. Besök på Göteborgs Tekniska College, Lindholmens Science Park, samtalskampanj i Brunnsparken samt öppet möte i draken. Jönköpings län, 15 oktober - Frukostutdelning och samtal på centralstationen, besök på Östran och Hansen. Med Magdalena Andersson. Gävleborg, 17 oktober - Besök på förskolan Uppfinnaren i Gävle, besök på Kliniskt träningscenter och Fysiologiska kliniken samt möte med studenter på Gävle Högskola. Med Carin Jämtin. Göteborg, 28 november - Medverkan på Kommunal Västs möte, lunch med partidistriktet. Övriga större arrangemang: Nordnet Live, 12 februari Framtidskonferens Örebro, 23 februari Besök av Ed Miliband, februari Funktionshinderpolitiskt möte, 20 mars Swedbanks tillväxtdagar, 15 maj Livs kongress, 4 juni Almedalen Sommartal Kommunmöte 11 september Tal till minne av Anna Lindh, 11 september Frukostmöte SEB, 26 september SEKO kongress, 2 oktober Industridagen, 14 oktober Sacos kongress, 15 november Kvalitetsmässan i Göteborg, 20 november Battle of the numbers, 21 november Vinnovas årskonferens, 27 november

16 16(130) Partisekreterarens engagemang i urval Stockholms län, 18 mars - Besök på Kullens förskola och lilla Alby skola i Sundbyberg, med Stefan Löfven Örebro län, 18 mars - Besök i Örebro. Samtal om ÖBO:s arbete i Vivalla, sociala krav i upphandlingar, med Stefan Löfven Sörmland, 18 mars - Radiomedverkan, besök på Vårdcentralen City i Eskilstuna samt kvällsmöte med studenter m fl. Med Stefan Löfven Värmland, 8 maj - Praktik hos lärare på Kronoparksskolan och besök hos förskolan Kronoparken 1 i Karlstad. Samt träff med Lärarförbundet. Stockholms län, 16 maj - Skolkampanj med partiledningen. Praktik hos lärare på Svandammsskolan i Nynäshamn. Uppsala län, 16 maj - Skolkampanj med partiledning. Samtal med väjare på Forumtorget, träff med lärarstudenter och besök hos Rädda Barnens läxhjälpverksamhet. Stockholms län, 29 maj - Besök hos Ung Satsning, Tullsupport och möte med Sigtuna kommun om deras arbete med 90dagarsgaranti. Västmanland, 9 september - Besök i Västerås hos Stadsmissionen, i Domkyrkan och träff med kyrkovalskandidater. Samt ringkampanj inför kyrkovalet. Stockholm, 3 oktober Besök och rundabordssamtal med företagare hos Growhouse tillsammans med Mikael Damberg. Berries by Astrid, Shifo Foundation och RATS Teater besöktes. Göteborg, 14 oktober - Höstkampanj med partiledningen. Besök på Göteborgs Tekniska College, Lindholmens Science Park, samtalskampanj i Brunnsparken samt öppet möte i draken.

17 17(130) Gävleborg, 17 oktober - Besök på förskolan Uppfinnaren i Gävle, besök på Kliniskt träningscenter och Fysiologiska kliniken samt möte med studenter på Gävle Högskola. Med Stefan Löfven. Skåne, 6 november - Besök hos företagen IDEON, Serstech, Exini Diagnostics och AXIS i Lund. Utfrågning av Sydsvenska Handelskammaren och Kvällsposten i Almebaren. Blekinge, 27 november - Samtal med Blekinge Offshore, Nogersund och besök hos Stål och Rör - Övriga större arrangemang: Forum Egalia, 13 februari Från varannan damernas till tomma stolar, 8 mars Sigtuna Stift, 7 maj Handikappförbunden, 17 maj Arbetarekommunsordförande träff, 13 juni Almedalen Pride Kommunkonferens, 11 september Fryshuset, 14 november LSUs årsmöte, 16 november HBT-S 25 år, 23 november Sydsvenska Handelskammarens höstmöte, 28 november Nätverket yngre råd Generationsväxlingen är en stor utmaning i partiet men under förra och den nuvarande mandatperioden har antalet yngre heltidsråd blivit fler i kommuner, region och landsting. Mot denna bakgrund initierade partisekreteraren i slutet av 2011 ett nätverk för yngre kommunal/region och landstingsråd som är 40 år eller yngre. Syftet är att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan yngre ledande företrädare. Under 2012 ingick ett 70-tal kommunal-, landstings- och regionråd i nätverket. Nätverksmöten 2013 Under 2013 har nätverket träffats vid två tillfällen. Det ena tillfället var i samband med partikongressen i april och den träffen ägde rum i samband med kommunkonferensen i september.

18 18(130) Partiets kommunikationsverksamhet Online Under 2013 hade vi unika besökare på vår webbplats vilket går att jämföra med under Besökstopparna under året var under kongressen 3-7 april, under firandet av Första maj samt under valdagen för Kyrkovalet. Under året gjorde vi om webbplatsen till att bli helt responsiv, dvs. den anpassar sig efter vilken enhet du surfar ifrån och fungerar naturligt i mobil, läsplatta eller dator. Att sajten är responsiv när vi går in i valåret är en nödvändighet eftersom medborgarna idag ställer höga krav på att ta del av innehåll på webben oavsett var de befinner sig. I nylanseringen av webbplatsen ingick också följande: - ny design - ny Vår politik A till Ö. Politiken lyfts fram på ett mer överskådligt sätt i en ny struktur för A till Ö med tillhörande sökfunktion. På sidorna för sakfrågor läggs fokus på att visuellt understödja budskapen. - ny visuell listning av våra företrädare under partistyrelsen och riksdagsgruppen. - ansiktslyftning av pressrummet med tillhörande bildgalleri på våra ledande företrädare. - fortsatt integrering av media i form av bild, film och sociala flöden (Flickr, YouTube, Twitter och Facebook). Trycket på våra mest prioriterade kanaler i sociala medier Facebook och Twitter slog nya rekord under året: personer följde vid årets slut Socialdemokraterna på Facebook och engagemangsgraden bland dem som följer oss ökade markant under årets sista månader. Det som engagerar mest är faktabaserad infografik, rörlig bild samt inlägg av personlig karaktär. Tre exempel på inlägg av personlig karaktär som fick stor spridning och genererade ett stort engagemang under året var när Stefan Löfven hälsade på Zlatan på Friends arena inför VM kvalet i fotboll, kondoleansen som lades ut på Stefan Löfven sida vid Nelson Mandelas bortgång samt bilder på Stefans deltagande vid manifestationen i Kärrtorp. Antalet personer som följer oss på Twitter har under året nästan fördubblats jämfört med 2012 och uppgick till följare vid årets slut. Allt fler ser inför valåret vår Twitterkanal som en möjlighet att skapa diskussion både med oss och om oss. Över 50 procent av våra riksdagsledamöter finns nu också på Twitter.

19 19(130) Under året har vi också fokuserat på att träffa ett stort antal partidistrikt för att ge råd kring den digitala närvaron i webb och sociala medier inför valåret. En stor efterfrågan har funnits kring tips och råd gällande lokala företrädares kommunikation i sociala medier. Socialdemokraterna.se vann 2013 för femte året i rad utmärkelsen bästa Organisationssajt i tidningen Internetworlds tävling om Sveriges 100 bästa webbplatser med motiveringen: Det är supervalår 2014 och det märks. Årets organisationssajt satsar med kraft och energi. Även om slaget om väljarna framförallt kommer att ske i de sociala medierna så har Socialdemokraterna en bra bas i denna sajt med ett modernt formspråk, mycket video och givetvis massor av kopplingar till Twitter och Facebook. Internkommunikation Under verksamhetsåret 2013 påbörjades en långsiktig uppbyggnad av partiets interna kommunikationssystem. Bland annat har mallar och rutiner sjösatts gällande på veckobasis återkommande nyhetsbrev till partidistrikt och arbetarekommuner. Under hösten övergick partiet från att publicera den interna informationen i AK Cirkulär på Mitt S till att skicka ut informationen i ett nyhetsbrev. Detta medverkade också till att det blev möjligt att göra uppföljningar om öppningsfrekvens av breven, något som inte varit möjligt tidigare. Ett projekt drogs under hösten också igång för att bygga ett nytt intranät. Första utvecklingsfasen av (S)intra sjösattes sedan den 24 februari 2014 och målgruppen i fas 1 var personal på partistyrelsens kansli. Det nya intranätet är byggd på en Sharepointplattform och möter behoven utifrån strategin om Framtidspartiet. Nyhetsbrev skickades regelbundet under året till medlemmarna och vid årets slut hade sammanlagt 103 nyhetsbrev skickats till medlemmar, förtroendevalda och anställda inom partiet. Under höstterminen skickades runt två nyhetsbrev per vecka som syftade till att informera medlemmar i partiet om partiets nationella politik. Det handlade också om att ge viss förhandsinformation om ett visst politikområde eller internt digitalt arrangemang är för övrigt året då Socialdemokraterna alltmer började möta medlemmarna genom digitala webbsändningar.

20 20(130) Vårkampanj Av budgetskäl genomfördes en begränsad vårkampanj på temat mindre skolklasser. Lokalorganisationen försågs med ett mallmaterial för en diskussionsenkät samt faktablad om vår politik. Under kampanjperioden stärktes kampanjen upp med ett större antal utspel på temat. Höstkampanj Höstkampanjen handlade om ungdomsarbetslöshet och hade temat En jobbigare morgon men ett bättre liv. Den bestod av ett folkrörelseaktiviteter som dörrknackning om ungdomsarbetslöshet, en app där människor kunde bli väckta av Stefan Löfven samt en radiokampanj där Stefan Löfven ringer och väcker unga människor för att berätta om hur vår jobbpolitik gör skillnad. Dessutom genomfördes kring 500 studiebesök av förtroendevalda, framförallt riksdagsledamöter. Appen fick mycket medieuppmärksamhet och var med vid flera tillfällen i magasinprogram och morgonsoffor. Radiokampanjen vann pris i tidningen Resumé för bästa radioreklam under hela perioden oktober-december Under kampanjen var det hög aktivitetsnivå i partiorganisationen och många medlemmar värvades. Medlemspanel Under året fortsatte användandet av Socialdemokraternas medlemspanel med ca 7000 deltagande medlemmar. En nyrekrytering genomfördes i maj och under året genomfördes flera undersökningar för att följa medlemmarnas uppfattningar om partiet och verksamheten. Bland de mest intressanta resultaten är att varannan medlem gärna vill engagera sig mer, men att de inte känner sig efterfrågade och att det medlemmarna helst vill göra i partiet är att utveckla politik. Många medlemmar för dessutom fram partiets politik flera gånger i månaden i olika sammanhang utanför partiet. Partiets organisatoriska verksamhet Medlemsutveckling I juni 2013 anställdes en programansvarig för medlemsutvecklingen, i syfte att skapa ett mer strategiskt och långsiktigt arbete. En medlemsutvecklingsstrategi arbetades fram och beslutades av det verkställande utskottet den 6 december. Därtill har en metodfilm för hur organisationen kan implementera strategin tagits fram. För att skapa synergieffekter i arbetet bildades en samordningsgrupp tillsammans med sidoorganisationerna. Under året utvecklades fyra foldrar(att utveckla, Att värva, Att välkomna och Att aktivera och engagera) för att stödja föreningarna i sitt arbete med att växa och bli

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 2 (120) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer