Verksamhetsberättelse Beslutad av partistyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen

2 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress Utveckling, förnyelse och samordning Stöd till partiledningen Partiets kommunikationsverksamhet Partiets organisatoriska verksamhet Partiets arbete för analys och opinion Partiets internationella verksamhet Riksdagsgruppens verksamhet Partiets allmänna stöd till riksdagsledamöterna Sidoorganisationerna Partiets företagsengagemang och fonder Partiledning Partistyrelsens arbetsgrupper Partistyrelsens kansli uppdrag och organisation HR-arbetet vid partistyrelsens kansli Verksamhet i socialdemokratiska grupper... 96

3 3(130) Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation Bilaga 3 Partistyrelsens arbetsgrupper

4 4(130) Verksamhetsåret års partiverksamhet präglades av två centrala uppgifter. Den första var genomförandet av partikongressen i april, och den andra var förberedelserna för valrörelserna Partikongressen i Göteborg slog alla tidigare rekord i antalet motioner och att-satser som skulle behandlas. Därutöver skulle ett nytt partiprogram antas och ett framtidskontrakt för partiet formuleras. Den allmänna meningen var att kongressen genomfördes väl, med en öppen, positiv och konstruktiv stämning under hela kongressveckan. En sak som bidrog till detta var det konsekventa arbetet med förberedande diskussioner i temagrupper, innan motioner och utlåtanden togs upp av kongressen i plenum. En annan nyhet var att allt kongressmaterial distribuerades digitalt, och att även textbehandlingen under kongressen skedde på samma sätt. Tidigare års kilovisa buntar med kongresstryck är nu historia och det gjorde också att kongressens kostnader hamnade klart under budget. Stefan Löfven har varit partiets ordförande sedan partistyrelsen utsåg honom i januari 2012, men i Göteborg var det första gången som han blev vald till ordförande av en kongress. Det enhälliga valet följdes av stående ovationer för en partiledare som är synnerligen omtyckt i hela vårt parti och även långt därutöver. Carin Jämtin omvaldes enhälligt till partisekreterare, och VU fick fem nya ledamöter. Genom Framtidskontraktet lade kongressen fast partiets politiska prioriteringar för de kommande åren, och satte också fokus på de frågor som Socialdemokraterna ska driva inför valen under Det handlar om att skapa fler jobb, att vända utvecklingen i skolan, och att säkerställa en god vård och omsorg för alla. Partikongressen beslutade om flera viktiga åtaganden på jobb-området: att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, och att en 90-dagarsgaranti ska införas för att ge ungdomar jobb, utbildning eller praktik. Också på skolområdet har en rad socialdemokratiska förslag lagts fram för att vända utvecklingen där resultaten i skolan försämrats från år till år. Här ingår mindre klasser i de lägre åldrarna, och flera speciallärare för elever med särskilda behov.

5 5(130) Förslagen för flera jobb, en bättre skola och en välfärd för alla har förts fram med stor skärpa i det parlamentariska arbetet. Mest omfattande var den budgetmotion som Magdalena Andersson presenterade i oktober, men våra prioriterade sakfrågor har präglat allt arbete i riksdagen under Antalet interpellationer och frågor till ansvariga statsråd har ökat, och vår gruppledare Mikael Damberg har effektivt utnyttjat partiledardebatterna för att påvisa skillnaderna mellan alternativen i svensk politik. Redan vid sitt sammanträde i april satte partistyrelsen upp inriktningen för 2014 års valrörelser: inför EU-valet den 25 maj och inför de nationella valen den 14 september. Målen för valrörelsen fastställdes senare, i november. I valet till Europaparlamentet ska målet för Socialdemokraterna vara att nå över 25 procent av rösterna. Det övergripande målet i riksdagsvalet ska vara att nå en socialdemokratiskt ledd regering, med en egen röstandel på minst 35 procent. Ett annat tidigt beslut av partistyrelsen var att kansliets arbete redan från november 2013 skulle vara helt inriktat på valrörelsen. Därför upprättades i november ett särskilt valcenter på bottenvåningen (tidigare hörsalen) på Sveavägen 68, med en rad nya arbetsplatser för kansliets anställda men också för nya medarbetare valanställda, utlånade från andra organisationer, praktikanter och frivilliga. I augusti tillträdde Janne Larsson som valledare och biträdande partisekreterare, och arbetsledare för den projektorganisation som satts upp på kansliet för att förbereda och genomföra de båda valrörelserna Den utan jämförelse största insats som planeras för valåret 2014 är vår samtalskampanj. Målet är att genomföra samtal med väljare, varav flertalet genom dörrknackning. Under 2013 har ett antal verktyg tagits fram för att underlätta genomförandet av samtalskampanjen inklusive analyser av i vilka bostadsområden vi kan göra störst skillnad, och en särskild app som kan användas under dörrknackning. Opinionsläget var vid utgången av 2013 hyggligt gynnsamt för vårt parti. Vi ligger inte själva riktigt så högt som vi skulle önska, men vi ser att förtroendet för regeringen Reinfeldt sviktar på många områden. Sverigedemokraterna har ett starkare stöd än i förra valet, och vi vet att de i åtta fall av tio stöder allianspartierna när det är omröstning i riksdagen. Enda sättet att säkra en framgång i EU-valet och en socialdemokratiskt ledd regering efter riksdagsvalet är att fortsätta ansträngningarna för att tydliggöra vår politik och våra värderingar, samtidigt som vi sätter ljuset på regeringens misslyckanden. Det är nu, som alltid, på oss själva det hänger.

6 6(130) Partiets verksamhet i siffror Organisations- och medlemsstatistik 2013 Partidistrikt Antal arbetarekommuner 2013 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2013 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2012 Antal medlemmar 2013 Antal medlemmar 2012 Antal nya medlemmar 2013 Antal nya medlemmar 2012 Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborgs pd Halland Jämtland Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Norrbotten Skaraborg Skånes Stockholms län Stockholms pd Södermanland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborgs södra Örebro län Östergötland

7 7(130) 70 % Fördelning kvinnor Kv ,4 57,8 58,4 58,7 57,7 57,9 56,8 56, ,9 55,8 55,6 40,6 42,2 41,6 41,3 42,3 42,1 43,2 43, ,1 44,2 44, Kvinnor Män

8 8(130) Studieverksamhet statistik Under 2013 ökade antalet cirkel- och kursdeltagare med 8 procent till personer, och verksamheten omfattade studietimmar. Partiorganisationen genomförde föreläsningar och kulturprogram, 421 fler än under 2012 och fler än under valåret Av deltagarna i partiets studieverksamhet var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Källa: ABF Personalarbetet Personalarbetet vid partistyrelsens kansli var under våren inriktat på att implementera kansliets värdegrund genom en satsning på team och ledarskap vid kansliet. Vidare utarbetades en arbetsmiljöpolicy utifrån värdegrunden med mål för arbetsmiljö och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som ett led i jämställdhetsarbetet genomfördes en omfattande arbetsvärderings- och lönekartläggningsprocess vid kansliet i samverkan med de fackliga organisationerna. Under våren utvecklades också kansliets egen IT-stödfunktion med uppdraget att utveckla ett verksamhetsändamålsenligt IT-stöd och fortsätta arbetet med att samordna IT-stödet inom partiet. Höstens arbete inleddes med en personalöverläggning på Bommersvik med valen som tema. En operativ valledning och valledare utsågs för valarbetet och i november etablerades en valorganisation. Utifrån målsättningen att valrörelserna ska bedrivas från Sveavägen 68 flyttade merparten av medarbetarna med placering i Cephalus över till Sveavägen 68. Inför årsskiftet vidtog förberedelser för att gå över till en ny löneleverantör för kansliet. Som en följd av detta sågs alla löneadministrativa rutiner över. Under året har arbetet med att samordna partiet som arbetsgivare främst haft fokus på att ta fram en gemensam personalpolicy för partiet och en inriktning för det fortsatta arbetet med att utveckla partiets som arbetsgivare vilka partistyrelsen fattat beslut om. Vidare har nya stadgar för Kommittén för anställdas kompetensutveckling och trygghet utarbetats och fastställts av partistyrelsen i syfte frigöra mer resurser för kompetensutveckling för partiets samtliga anställda. Vidare sjösattes den fjärde kursplanen för partiets anställda innehållandes många kvalificerade kompetensutvecklingsinsatser för alla anställda inom partiet. HR-funktionen vid partistyrelsens kansli har under året också gett konsultativt stöd till partidistriktens arbetsgivarföreträdare och assistenter i det operativa personalarbetet och flera arbetsgivar- och chefsutbildningar har genomförts i detta syfte.

9 9(130) Kongress 2013 Den 3-7 april arrangerades Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress på Svenska Mässan i Göteborg. I ett tidigt skede hade partistyrelsen slagit fast att årets kongress skulle gå av stapeln på våren, och inte på hösten som varit förekommande vid tidigare ordinarie kongresser. Syftet med en kongress i början på året var att samla hela partiorganisationen i god tid innan valen 2014, och på så sätt få mer tid till valrörelse. Inför kongressen beslutades att samtliga handlingar enbart skulle vara tillgängliga digitalt. Det innebar att allt material publicerades på socialdemokraterna.se/kongress, varifrån ombud och andra deltagare kunde ladda ner dem till egna datorer och surfplattor. Att gå från tryckta handlingar och tonvis med papper, till digitalt format fungerade mycket väl. Förändringen bidrog till ambitionen om en framtidsinriktad och modern kongress, och inte minst ett mer klimatsmart arrangemang. Till kongressen hade partiorganisationen skrivit och skickat in 1924 motioner, innehållande 4544 att-satser för kongressen att behandla. Som svar på motioner och att-satser la partistyrelsen fram 76 utlåtanden. För samordning av dessa tillsattes en särskild grupp under ledning av Tomas Eneroth i samarbete med Bosse Ringholm. Under kongressen förbereddes behandlingen i plenum i 15 olika temagrupper där samtliga ombud deltog: Ekonomin växer när människor växer, Fler jobb är grunden för allt, Med kunskaper växer Sverige, En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler, Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag, Fler bostäder, Partiprogrammet, Organisatoriska förändringar, Bra kommunikationer, En rättvis värld är möjlig, Släpp loss kraften i kulturen, Ordning och reda i välfärden, Ökad trygghet och minskad brottslighet, Ekonomisk trygghet: Sjukförsäkring; rehab; pensioner, Ekonomisk trygghet: Barn; social utsatthet; missbruk. För att under kongressen samordna partistyrelsens utlåtanden och föredraganden tillsattes en så kallad huvudföredragandegrupp bestående av Stefan Löfven, Carin Jämtin, Karl-Petter Thorwaldsson, Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Ibrahim Baylan, Anneli Hulthén, Lena Hallengren och Urban Ahlin. De viktigaste besluten som kongressen tog var: Ett nytt partiprogram. En ny partistadga, där mycket annat beslut togs om kongress vartannat år och att förtroenderådet togs bort.

10 10(130) Ett samlat Framtidskontrakt med de politiska prioriteringarna för nästa mandatperiod. Framtidskontraktets bärande text är: o Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Ett nytt mål för vår ekonomiska politik: Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU En näringspolitisk offensiv som stärker Sveriges innovativa kraft. Ett innovationsråd direkt under statsministern och strategisk samverkan med näringslivet. En 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar där alla ungdomar har rätt till jobb eller utbildning och ett ansvar att ta vara på dessa möjligheter för att få ersättning. Ett nytt jämställdhetsmål: Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män ska minska. Vårt mål är att ta bort denna skillnad. En kompetensförsäkring mellan parterna. En aktiv bostadspolitik. Bostadsbristen ska mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och områdesförnyelse. En politik som vänder resultaten i skolan. Alla elever ska nå målen i grundskolan. Som ett mål på vägen vill vi till år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att börja på något av gymnasiets nationella program. Klasstorlekarna ska minska i de lägre årskurserna. Skolstarten ska börja för alla redan vid sex års ålder. Gymnasieskolan ska göras obligatorisk. En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen. Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden som syftar till att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras. En ambitiös miljöpolitik. Sverige ska gå före på miljöområdet. Vi ska klara miljömålen. Sverige ska år 2050 vara ett land utan fossila bränslen. Kongressens placering på Svenska Mässan, centralt i Göteborg, innebar goda möjligheter för åhörare att följa förhandlingarna på plats, och ta del av de seminarier och utställningar som erbjöds. Tack vare stort engagemang hos partidistriktet i Göteborg syntes partiet på gator och torg under hela veckan. På så sätt nådde också kongressen ut till Göteborgarna. Det tillsammans med att vi syntes på reklampelare och spårvagnar gjorde att den socialdemokratiska närvaron i Göteborg blev tydlig. Cirka 4500 personer deltog på kongressen allt från ombud till åhörare. Under kongressen satsades stort på mediearbetet. Kongressens planering samkördes med medias sändnings- och pressläggningstider. Kongressens fyra fokusområden

11 11(130) innebar möjligheter att varje dag sätta dagordningen i media. Under kongressveckan valde SVT, TV4, DN, Expressen och Aftonbladet att bygga montrar varifrån man genomförde direktsändningar. Cirka 600 journalister var ackrediterade till kongressen. Kongressen sändes live på socialdemokraterna.se och visades för ca 6700 unika besökare. Kongressens arbete kunde även följas i sociala medier där vi hade en liverapportering på twitter. Under kongressen producerades ett antal videoklipp från kongressen som visats ca gånger. Kongressidorna på webben, med kongresshandlingar och annan relevant information, hade ca unika besökare. Utveckling, förnyelse och samordning Samarbetsavtal mellan Partistyrelse och Partidistrikt Partistyrelsen har i uppdrag att samordna den administrativa verksamheten inom partiet så långt det är möjligt. Det huvudsakliga syftet med detta är att frigöra resurser centralt, regionalt och lokalt för att driva och utveckla kärnverksamheterna, att utveckla folkrörelsen och att vinna val. Ett sätt att åstadkomma detta är genom det samarbetsavtal som partistyrelsen och partidistrikten har träffat om att gemensamt arbeta för att uppnå de fastställda målen för den administrativa verksamheten. Under 2013 har en dialog förts med representanter för partidistrikten som ett led i en översyn av vissa delar i samarbetsavtalet. Nya riktlinjer för representation Under året har riktlinjer för representation, förmåner tagits fram att i första hand gälla för anställda partistyrelsens kansli. Arbetet med riktlinjerna avslutades inte helt under året utan fortsatte i början av Syftet med processen är att riktlinjerna ska utvecklas till att även omfatta förtroendevalda och därmed fastställas av partistyrelsen. Ett beslut om tillfälliga riktlinjer att gälla för kansliet fattades emellertid av kanslichefen i början av Ny leverantör för ekonomi- och lönehantering Under året har partiets ramavtal med LO ServiceCenter AB avseende ekonomi- och lönetjänster sagts upp. Efter en upphandling tecknades ett nytt ramavtal med tjänsteföretaget Accountor AB. Förberedelser för implementering av tjänsterna

12 12(130) påbörjades i slutet av året och omfattade partistyrelsens kansli, partiets tre dotterbolag, sex partidistrikt, tre arbetarekommuner samt sidoorganisationerna SSU och S-kvinnor. Stöd till partiledningen 2013 var innehållsrikt år med politikutveckling, partikongress och flera kampanjinsatser. Början av året ägnade partiledningen åt förberedelse inför kongressen. Inför partikongressen samlade partiledningen för första gången i partiets historia alla ombud till en webbbaserad träff. Under upptakten presenterades huvuddragen i förslag till partiprogram, Framtidskontrakt och organisationsförändringar. Med utgångspunkt i Framtidskontrakt genomförde partiledningen en turné för att belysa några av våra förslag från kontraktet. Besök genomfördes i S-styrda kommuner som genomfört några av förslagen för att illustrerar hur vår politik kan se ut om vi får förtroendet att leda landet. Efter kongressens inleds arbetet för att kommunicera de beslut som tagits genom utspel, besök och nätverksträffar. Samt genom besök på partidistriktens kongresser. Parollen för Första maj var jobb och framtidstro. Inför och under satte vi fokus på samhällsproblemen, tydliggjorde regeringens jobbmisslyckande och presenterade våra lösningar för att skapa jobb och framtidstro. Under maj månad genomförde partiet en skolkampanj för att belysa skolan och lärarnas roll. Partiledningen tillsammans med riksdagsledamöterna praktiserade på olika skolor för att fördjupad bild av lärarnas arbetssituation. Genom vår kampanj såg vi till att skolans utmaningar och vårt förslag om fler lärare lyftes upp den politiska dagordningen. Alla arbetarekommunsordförande samlades för första gången på 20 år till en konferens där partiledningen medverkade. Det genomgripande temat för Almedalen 2013 var Socialdemokraterna framtidspartiet. Genom att lyfta jobb och skola visade vi hur vi vill att Sverige ska ta sig an framtidens utmaningar. Genom att arrangera seminarium hur folkrörelsepartier vinner val visade partiet kopplingen mellan politik och organisation för valframgångar. Partiets mingel var återigen en succé med många besökare. Att partiledningen hälsade på alla gäster personligen var uppskattat.

13 13(130) Under en vacker augustidag höll partiordförande ett välbesökt sommartal i Vasaparken. Sommartalet och uppmärksammande av ett år kvar till valet blev en uppstart för partiet inför hösten. Temat för båda aktiviteterna var mindre klasser mer kunskap. 14 september inled partiledningen vår stora samtalskampanj. Hösten var en intensiv period med kyrkoval, budgetarbete, kampanj för att uppmärksamma vårt förslag om 90-dagarsgaranti. Med budskapet om en lite jobbigare morgon men ett betydligt bättre liv kampanjade partiledningen runt om i landet. Partiordförande engagemang i urval Värmland, 9 januari - Besök på Lilleruds naturbruksgymnasium, Karlstad universitet, möte med Bygg 29:an och radiomedverkan. Norrbotten, 21 januari - Samtal med Pajala kommun, besök i Kaunisvaara gruvan, radiomedverkan samt middag med kommunalråd i Kallax. Jönköping 23 januari - Besök på Arbetsförmedlingen i Jönköping, Aulapresentation Per Brahegymnasiet, lunch med partidistriktet. Skaraborg, 23 januari - Besök på Rosenhaga förskola i Skövde, radiomedverkan, möte med högskolans ledning samt medlemsmöte. Jämtland, 6 februari - Turismnäring som basnäring seminarium på Vemdalsskalet, samtal om innovationer på Campus Östersund, radiomedverkan samt medlemsmöte. Stockholms län, 14 februari - Besök på Karolinska i Solna för samtal med sjuksköterskor ifrån hjärtkliniken. Stockholms län, 27 februari - Besök på Mattematiklovskola i Botkyrka. Västmanland, 13 mars - Besök på Volvosteget i Köping och lunch med kommunstyrelsegruppen.

14 14(130) Stockholms län, 18 mars - Besök på Kullens förskola och lilla Alby skola i Sundbyberg, med Carin Jämtin Örebro län, 18 mars - Besök i Örebro. Samtal om ÖBO:s arbete i Vivalla, sociala krav i upphandlingar, med Carin Jämtin Sörmland, 18 mars - Radiomedverkan, besök på Vårdcentralen City i Eskilstuna samt kvällsmöte med studenter m fl. Med Carin Jämtin Stockholms län, 21 mars - Besök på Scania i Södertälje och besök på Mälardalens tekniska gymnasium Östergötland, 15 maj - Föreläsning för lärarestuderande på Linköpings universitet och besök på Industriprogrammet på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. Stockholms län, 16 maj - Skolkampanj med partiledningen. Praktik hos lärare på Svandammsskolan i Nynäshamn. Uppsala län, 16 maj - Skolkampanj med partiledning. Samtal med väjare på Forumtorget, träff med lärarstudenter och besök hos Rädda Barnens läxhjälpverksamhet. Västernorrland, 24 juni - Besök på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik, lunch med partidistriktet, besök på SCA:s forskningslabb i Sundsvall, radiomedverkan samt träff med Företagarna. Kalmar län, 30 augusti - Besök på Funkaboskolan, invigning av multiarena, samtal om besöksnäringen på Kalmar slott samt besök på Norden Machinery. Gotland, 21 september - Besök på COOP Östra, samtal om besöksnäringen, tal på 100-årsfirande av Socialdemokraterna Gotland.

15 15(130) Göteborg, 14 oktober - Höstkampanj med partiledningen. Besök på Göteborgs Tekniska College, Lindholmens Science Park, samtalskampanj i Brunnsparken samt öppet möte i draken. Jönköpings län, 15 oktober - Frukostutdelning och samtal på centralstationen, besök på Östran och Hansen. Med Magdalena Andersson. Gävleborg, 17 oktober - Besök på förskolan Uppfinnaren i Gävle, besök på Kliniskt träningscenter och Fysiologiska kliniken samt möte med studenter på Gävle Högskola. Med Carin Jämtin. Göteborg, 28 november - Medverkan på Kommunal Västs möte, lunch med partidistriktet. Övriga större arrangemang: Nordnet Live, 12 februari Framtidskonferens Örebro, 23 februari Besök av Ed Miliband, februari Funktionshinderpolitiskt möte, 20 mars Swedbanks tillväxtdagar, 15 maj Livs kongress, 4 juni Almedalen Sommartal Kommunmöte 11 september Tal till minne av Anna Lindh, 11 september Frukostmöte SEB, 26 september SEKO kongress, 2 oktober Industridagen, 14 oktober Sacos kongress, 15 november Kvalitetsmässan i Göteborg, 20 november Battle of the numbers, 21 november Vinnovas årskonferens, 27 november

16 16(130) Partisekreterarens engagemang i urval Stockholms län, 18 mars - Besök på Kullens förskola och lilla Alby skola i Sundbyberg, med Stefan Löfven Örebro län, 18 mars - Besök i Örebro. Samtal om ÖBO:s arbete i Vivalla, sociala krav i upphandlingar, med Stefan Löfven Sörmland, 18 mars - Radiomedverkan, besök på Vårdcentralen City i Eskilstuna samt kvällsmöte med studenter m fl. Med Stefan Löfven Värmland, 8 maj - Praktik hos lärare på Kronoparksskolan och besök hos förskolan Kronoparken 1 i Karlstad. Samt träff med Lärarförbundet. Stockholms län, 16 maj - Skolkampanj med partiledningen. Praktik hos lärare på Svandammsskolan i Nynäshamn. Uppsala län, 16 maj - Skolkampanj med partiledning. Samtal med väjare på Forumtorget, träff med lärarstudenter och besök hos Rädda Barnens läxhjälpverksamhet. Stockholms län, 29 maj - Besök hos Ung Satsning, Tullsupport och möte med Sigtuna kommun om deras arbete med 90dagarsgaranti. Västmanland, 9 september - Besök i Västerås hos Stadsmissionen, i Domkyrkan och träff med kyrkovalskandidater. Samt ringkampanj inför kyrkovalet. Stockholm, 3 oktober Besök och rundabordssamtal med företagare hos Growhouse tillsammans med Mikael Damberg. Berries by Astrid, Shifo Foundation och RATS Teater besöktes. Göteborg, 14 oktober - Höstkampanj med partiledningen. Besök på Göteborgs Tekniska College, Lindholmens Science Park, samtalskampanj i Brunnsparken samt öppet möte i draken.

17 17(130) Gävleborg, 17 oktober - Besök på förskolan Uppfinnaren i Gävle, besök på Kliniskt träningscenter och Fysiologiska kliniken samt möte med studenter på Gävle Högskola. Med Stefan Löfven. Skåne, 6 november - Besök hos företagen IDEON, Serstech, Exini Diagnostics och AXIS i Lund. Utfrågning av Sydsvenska Handelskammaren och Kvällsposten i Almebaren. Blekinge, 27 november - Samtal med Blekinge Offshore, Nogersund och besök hos Stål och Rör - Övriga större arrangemang: Forum Egalia, 13 februari Från varannan damernas till tomma stolar, 8 mars Sigtuna Stift, 7 maj Handikappförbunden, 17 maj Arbetarekommunsordförande träff, 13 juni Almedalen Pride Kommunkonferens, 11 september Fryshuset, 14 november LSUs årsmöte, 16 november HBT-S 25 år, 23 november Sydsvenska Handelskammarens höstmöte, 28 november Nätverket yngre råd Generationsväxlingen är en stor utmaning i partiet men under förra och den nuvarande mandatperioden har antalet yngre heltidsråd blivit fler i kommuner, region och landsting. Mot denna bakgrund initierade partisekreteraren i slutet av 2011 ett nätverk för yngre kommunal/region och landstingsråd som är 40 år eller yngre. Syftet är att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan yngre ledande företrädare. Under 2012 ingick ett 70-tal kommunal-, landstings- och regionråd i nätverket. Nätverksmöten 2013 Under 2013 har nätverket träffats vid två tillfällen. Det ena tillfället var i samband med partikongressen i april och den träffen ägde rum i samband med kommunkonferensen i september.

18 18(130) Partiets kommunikationsverksamhet Online Under 2013 hade vi unika besökare på vår webbplats vilket går att jämföra med under Besökstopparna under året var under kongressen 3-7 april, under firandet av Första maj samt under valdagen för Kyrkovalet. Under året gjorde vi om webbplatsen till att bli helt responsiv, dvs. den anpassar sig efter vilken enhet du surfar ifrån och fungerar naturligt i mobil, läsplatta eller dator. Att sajten är responsiv när vi går in i valåret är en nödvändighet eftersom medborgarna idag ställer höga krav på att ta del av innehåll på webben oavsett var de befinner sig. I nylanseringen av webbplatsen ingick också följande: - ny design - ny Vår politik A till Ö. Politiken lyfts fram på ett mer överskådligt sätt i en ny struktur för A till Ö med tillhörande sökfunktion. På sidorna för sakfrågor läggs fokus på att visuellt understödja budskapen. - ny visuell listning av våra företrädare under partistyrelsen och riksdagsgruppen. - ansiktslyftning av pressrummet med tillhörande bildgalleri på våra ledande företrädare. - fortsatt integrering av media i form av bild, film och sociala flöden (Flickr, YouTube, Twitter och Facebook). Trycket på våra mest prioriterade kanaler i sociala medier Facebook och Twitter slog nya rekord under året: personer följde vid årets slut Socialdemokraterna på Facebook och engagemangsgraden bland dem som följer oss ökade markant under årets sista månader. Det som engagerar mest är faktabaserad infografik, rörlig bild samt inlägg av personlig karaktär. Tre exempel på inlägg av personlig karaktär som fick stor spridning och genererade ett stort engagemang under året var när Stefan Löfven hälsade på Zlatan på Friends arena inför VM kvalet i fotboll, kondoleansen som lades ut på Stefan Löfven sida vid Nelson Mandelas bortgång samt bilder på Stefans deltagande vid manifestationen i Kärrtorp. Antalet personer som följer oss på Twitter har under året nästan fördubblats jämfört med 2012 och uppgick till följare vid årets slut. Allt fler ser inför valåret vår Twitterkanal som en möjlighet att skapa diskussion både med oss och om oss. Över 50 procent av våra riksdagsledamöter finns nu också på Twitter.

19 19(130) Under året har vi också fokuserat på att träffa ett stort antal partidistrikt för att ge råd kring den digitala närvaron i webb och sociala medier inför valåret. En stor efterfrågan har funnits kring tips och råd gällande lokala företrädares kommunikation i sociala medier. Socialdemokraterna.se vann 2013 för femte året i rad utmärkelsen bästa Organisationssajt i tidningen Internetworlds tävling om Sveriges 100 bästa webbplatser med motiveringen: Det är supervalår 2014 och det märks. Årets organisationssajt satsar med kraft och energi. Även om slaget om väljarna framförallt kommer att ske i de sociala medierna så har Socialdemokraterna en bra bas i denna sajt med ett modernt formspråk, mycket video och givetvis massor av kopplingar till Twitter och Facebook. Internkommunikation Under verksamhetsåret 2013 påbörjades en långsiktig uppbyggnad av partiets interna kommunikationssystem. Bland annat har mallar och rutiner sjösatts gällande på veckobasis återkommande nyhetsbrev till partidistrikt och arbetarekommuner. Under hösten övergick partiet från att publicera den interna informationen i AK Cirkulär på Mitt S till att skicka ut informationen i ett nyhetsbrev. Detta medverkade också till att det blev möjligt att göra uppföljningar om öppningsfrekvens av breven, något som inte varit möjligt tidigare. Ett projekt drogs under hösten också igång för att bygga ett nytt intranät. Första utvecklingsfasen av (S)intra sjösattes sedan den 24 februari 2014 och målgruppen i fas 1 var personal på partistyrelsens kansli. Det nya intranätet är byggd på en Sharepointplattform och möter behoven utifrån strategin om Framtidspartiet. Nyhetsbrev skickades regelbundet under året till medlemmarna och vid årets slut hade sammanlagt 103 nyhetsbrev skickats till medlemmar, förtroendevalda och anställda inom partiet. Under höstterminen skickades runt två nyhetsbrev per vecka som syftade till att informera medlemmar i partiet om partiets nationella politik. Det handlade också om att ge viss förhandsinformation om ett visst politikområde eller internt digitalt arrangemang är för övrigt året då Socialdemokraterna alltmer började möta medlemmarna genom digitala webbsändningar.

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar 2 Ja till framtiden! Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar Föredragningslista 1. Landsmötet öppnas 2. Val av ordförande, tre vice ordförande och sekreterare

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer