Innovationsklimatet i Sverige 2014 Indikatorer till den nationella innovationsstrategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsklimatet i Sverige 2014 Indikatorer till den nationella innovationsstrategin"

Transkript

1 Rapport 2014:06 Innovationsklimatet i Sverige 2014 Indikatorer till den nationella innovationsstrategin Tillväxtanalys har fått i uppdrag att följa innovationsklimatets utveckling och den nationella innovationsstrategin. I årets rapport identifieras ett antal områden som manar till ökad uppmärksamhet. För att stärka Sveriges positioner i de globala värdekedjorna behövs en stark skola, en konkurrenskraftig högre utbildning samt excellent forskning. Här går utvecklingen delvis i fel riktning.

2 Dnr: 2013/028 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, Östersund Telefon: Fax: E-post: För ytterligare information kontakta: Lars Bager-Sjögren Telefon: E-post: Irene Ek Telefon: E-post:

3 Förord En nationell innovationsstrategi publicerades i oktober 2012 av den dåvarande regeringen. Tillväxtanalys har fått i uppdrag att regelbundet följa upp implementeringen av innovationsstrategin och redovisa det svenska innovationsklimatets utveckling. Hösten 2013 presenterades en uppsättning indikatorer som blivit myndighetens bas i den regelbundna uppföljningen. I föreliggande rapport har Tillväxtanalys fokuserat på de indikatorer som kan belysas med nya data Därtill har rapportdesignen utvecklats och introducerar ett nytt sätt att snabbt hitta de indikatorer som manar till ökad uppmärksamhet. I sammanfattningen finns en sida med små grafer som ger en översiktlig bild av utvecklingen inom olika områden. Därefter beskrivs var och en av indikatorerna i detalj i rapporten och varje kapitel kan nås genom att klicka på en av graferna. Under 2014 har vi uppmärksammat nya aspekter som kopplar till indikatorerna men som inte ännu syns i officiella data. Dessa aspekter diskuteras i ett kort och separat fördjupningsavsnitt. Årets fördjupningsområden är: Hur globala värdekedjor förändrar synen på handel och konkurrenskraft samt en beskrivning av de så kallade Innovationspartnerskapen i de nya upphandlingsreglerna. Parallellt med Tillväxtanalys uppdrag att beskriva det svenska innovationsklimatet med kvantitativa indikatorer har Vinnova ett uppdrag att beskriva de åtgärder som genomförs inom ramen för strategin. För att lätt kunna se hur rapporterna fungerar tillsammans använder Tillväxtanalys samma nummer på indikatorerna som Vinnova gör i beskrivningen av stödåtgärderna. Till exempel visar Tillväxtanalys indikator 2.1 att kvaliteten på svensk forskning sjunker samtidigt som Vinnovas rapport visar vilka stödåtgärder som finns inom område 2.1 i dag. Tillväxtanalys återkommande uppföljning av innovationsstrategin och innovationsklimatet sträcker sig, enligt 2014 års regleringsbrev, fram till Nästa års innovationsklimatrapport planeras att ha ett likande utseende med fokus på de indikatorer som uppdateras Rapporten har skrivits Lars Bager-Sjögren och Irene Ek under ledning av Enrico Deiaco. Östersund september 2014 Dan Hjalmarsson Generaldirektör

4

5 Innehåll Sammanfattning och snabböversikt... 6 Innovationsförmågans utveckling röd ram manar till uppmärksamhet...7 Summary... 9 Inledning Indikatorer med nya data Val av jämförelseländer Indikatorer som följer den nationella innovationsstrategin Innovativa människor Människor har kunskap, kompetens och färdigheter för att bidra till innovation Människor vågar och vill bidra till innovation som företagare, ledare, medarbetare, användare och medborgare Sveriges arbetsliv har internationell attraktionskraft och välkomnar mångfald och rörlighet Forskarstuderande från länder utanför EU Forskning och högre utbildning av hög kvalitet för innovation Utbildning och forskning vid universitet med kvalitet i världsklass bidrar till innovation Svenska forskningsinstitut i världsklass möter kunskaps- och utvecklingsbehoven i företag och samhälle Starka svenska forskningsnoder är väl positionerade i globala kunskapsnätverk Ramvillkor för infrastruktur och innovation Regleringar, marknadsvillkor och normer som främjar innovation Väl fungerande tillgång till kompetent kapital som främjar företagens innovationsoch tillväxtförmåga Hållbar fysisk och digital kommunikation som främjar innovation Innovativa företag och organisationer Företag som växer genom att erbjuda innovativa lösningar på globala marknader Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar Innovativa offentliga verksamheter Offentliga verksamheter arbetar systematiskt med innovation för att öka effektivitet och kvalitet Offentliga verksamheter bidrar till att utveckla innovativa lösningar för att möta samhällsutmaningar Effektiva offentliga verksamheter utvecklar sin innovationskraft med kundnytta i fokus Innovativa regioner och miljöer Sveriges regioner utvecklar sin innovationskraft utifrån sina unika förutsättningar Regionala strategier för innovation är förankrade i ett samlat regionalt ledarskap Fördjupad diskussion i några områden Globala värdekedjor förändrar synsättet på internationell handel Innovationspartnerskap i de nya upphandlingsreglerna... 53

6 Sammanfattning och snabböversikt Sverige har under den globala finanskrisen kunnat behålla en förhållandevis stabil ekonomi; men stora utmaningar kvarstår. Den nationella innovationsstrategin syftar till att långsiktigt möta framtidens krav. Sverige är beroende av framgångar på internationella marknader och detta syns tydligt då exporten motsvarar halva landets samlade bruttonationalprodukt. Dessutom har nästan alla varor och tjänster både svenskt och utländskt innehåll. Företagen köper av varandra över nationsgränserna i globala värdekedjor vilket gör att dessa är minst lika mycket beroende av en god ekonomisk utveckling utomlands som av förhållandena hemmavid. Detta komplicerar mätningar av den svenska innovationsförmågan. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att följa innovationsklimatets utveckling och implementeringen av innovationsstrategin. I årets rapport identifieras trender fram till 2012 i bästa fall och resultaten ska därför ses som en baseline för utvecklingen framöver. Mycket ser bra ut men flera orosmoln tonar upp i horisonten. Det mest oroande är att det svenska förädlingsvärdet i exporten inte utvecklats lika bra som den valda gruppen av jämförelseländer. Svenska företag svarar för en allt mindre del av det samlade innehållet i de varor och tjänster som exporteras. För att klara utmaningen och stärka positioner i de globala värdekedjorna behövs en stark skola och en konkurrenskraftig högre utbildning samt excellent forskning. Här går utvecklingen delvis i fel riktning. PISA-studien oroar med försämrade resultat. Studier av vuxnas kompetens ger en mer positiv bild men även här finns tecken på en försvagad position. Den svenska forskningen förlorar i kvalitet mätt som andelen svenska publikationer som ingår i världens mest citerade forskningspublikationer. Det finns även indikation på att lärosätenas utbildningskvalité sjunker. Glädjande är det trendmässigt ökade intresset för entreprenörskap och mer positiva attityder till att driva eget. Världsbankens studier visar att ramvillkoren för företagande är goda och har förbättrats men att det finns utrymmen för än mer regelförbättringar jämfört med våra konkurrentländer. Svenska organisationer och företag ger också stort utrymme för intraprenörer. På nästa sida finns en översiktlig sammanställning av resultaten när det gäller ett antal innovationsindikatorer. De presenteras som enkla grafer för att ge en bild av läget år Ramens färg ger en indikation om den svenska innovationsförmågans utveckling: Röd ram visar att Sveriges resultat har försämrats i jämförelse med övriga innovationsledande länder eller att resultatet blivit sämre sedan den föregående undersökningen, och grön ram indikerar en förbättring. En uppåtriktad linje anger en positiv utveckling för Sverige, liksom en högre stapel för det senare årtalet. Den svarta linjen i figurerna är en indexlinje som anger resultat för ett antal referensländer. Om stapeln eller linjen ligger ovanför indexlinjen har Sverige ett bättre resultat än referensländerna. I vissa figurer finns ingen indexlinje, vilket beror på att uppgifterna enbart gäller Sverige. Genom att klicka på graferna nås de olika kapitlen där varje indikator och resultat beskrivs närmare. 6

7 Innovationsförmågans utveckling röd ram manar till uppmärksamhet 15-åringars färdigheter Arbetskraftens kompetens Attityd till företagande Entreprenörskap Arbetskraftsmigration Utländska forskarstudenter Lärosätenas kvalitet Forskning i världsklass Starka forskningsnoder Forskningsinstitutens kvalitet Sampubliceringar Ramvillkor Riskkapital i tidiga skeden Transportinvesteringar IKT-investeringar Förädlingsvärde i exporten Innovativa exportörer Innovationsarbete Andel med egen försörjning Offentlig innovation 7

8

9 Summary The purpose of the National Innovation Strategy is to meet the long term economic and social demands. Success in the global market is essential as Sweden is an export-dependent economy where roughly half of production is exported. An increasing part of the global production has moved from single firms and nations, to become dispersed across many firms and nations in what is called Global Value Chains. The national origin of products and even innovations has thus become increasingly blurred and more difficult to measure. The Swedish Government has given The Swedish Agency for Growth Policy Analyses, Growth Analysis, an assignment to measure the Swedish innovation climate as well as the National Innovation Strategy that was launched in Growth Analyses first report was published in 2013 and covered a total of 29 indicators that align with the objectives defined in the strategy. The present report focuses on analysing the indicators updated during the course of The aim of the strategy is to develop an innovation climate where Sweden can continue to be world leading. To accomplish this, obstacles to innovation need to be identified. The 2014 indicators highlight areas in which Sweden shows both strengths and weaknesses. Weak areas that calls for attention are: A majority of Swedish companies, with a procurement contract, does not perform any innovation activity at all Falling results in the Swedish education system Degraded quality of Swedish universities research in comparison to other countries Sweden s contribution of value added in exports has not developed as positively as in other innovation-leading countries To safeguard the country s innovation climate the following strong areas have been identified: Sweden has an increasing number of international doctoral candidates The framework conditions for enterprises are good Swedish companies have a high degree of innovation in their new products and services 9

10 Inledning I oktober 2012 publicerade Regeringen den nationella innovationsstrategin. Strategin är ett centralt politiskt dokument i arbetet med att möta framtidens krav. 1 Målet är att Sverige ska behålla och vidareutveckla sin ledande position vad gäller innovationsförmåga för att möta de globala samhällsutmaningarna och öka konkurrenskraften. Regeringen avser att regelbundet följa upp strategin och redovisningen av det svenska innovationsklimatets utveckling på nationell och regional nivå. Föreliggande rapport är ett underlag till en sådan uppföljning. Hösten 2013 presenterade Tillväxtanalys en uppsättning indikatorer som utgör en statistisk bas i den regelbundna uppföljningen. I årets rapport har Tillväxtanalys fokuserat på att beskriva de indikatorer som innehåller nya data för Regeringen har delat in innovationsstrategin i sex målområden: innovativa människor, forskning och högre utbildning av hög kvalitet för innovation, ramvillkor för infrastruktur och innovation, innovativa företag och organisationer, innovativa offentliga verksamheter samt innovativa regioner och miljöer. Indikatorerna mäter det svenska innovationsklimatet inom dessa utpekade områden. Det finns många internationella undersökningar som jämför Sverige med andra länder. Europeiska kommissionen använder Community innovation survey (CIS) och Innovation union scoreboard (IUS). Cornelluniversitetet, INSEAD och World Intellectual Property Organization har lanserat Global Innovation Index. World Economic Forum har utvecklat Global Competitiveness Index som summerar information över 100 indikatorer. Dessa indikatorsamlingar har utvecklats under lång tid med hjälp av välmeriterade forskare. Det som skiljer denna rapport från de internationella rankinglistorna är att Tillväxtanalys gör en djupare analys av de indikatorer som ligger till grund för de internationella rankinglistorna. Därefter har vi valt enskilda indikatorer som tolkas utifrån en svensk kontext. Denna rapport är utformad för att på ett enkelt sätt visa hur Sverige ligger till internationellt och samtidigt mäta strategins 17 delmål. I sammanfattningen ges en översiktsbild som visar Sveriges nuvarande position i jämförelse med så kallade innovationsledande länder (IUS, 2013). Kapitel 1 återknyter till föregående års rapport och beskriver de indikatorer där det kommit nya data för Kapitel 2 ger därefter en djupare presentation av var och en av indikatorerna. Indikatorer med nya data 2014 Det finns flera hundra indikatorer som mäter innovationsförmåga men Tillväxtanalys har valt ut 29 indikatorer som följs över tid. I 2013 års rapport presenterades indikatorer som täcker samtliga 17 delområden som pekats ut i den nationella innovationsstrategin. Årets rapport bygger på den grundstruktur som Tillväxtanalys arbetade fram under Nedan listas de undersökningar som ingår i Tillväxtanalys återkommande uppföljning av innovationsstrategin och som uppdateras Den nationella innovationsstrategin. 10

11 Tabell 1 Indikatorer där det finns ny data år 2014 Huvudmål Föreslagna indikatorer Ny data Innovativa människor 2 Forskning och högre utbildning av hög kvalitet för innovation 3 Ramvillkor för infrastruktur och innovation 4 Innovativa företag och organisationer Människor har kunskap, kompetens och färdigheter för att bidra till innovation Indikator 1: Svenska 15-åringars färdigheter. Data: OECD:s Pisaundersökning Indikator 2: Sveriges vuxna befolknings färdigheter. Data OECD:s PIAAC undersökning Människor vågar och vill bidra till innovation som företagare, ledare, medarbetare, användare och medborgare Indikator 3: Attityder till företagande. Data: Tillväxtverket Indikator 4: Nyföretagare som andel av befolkningen. Data: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Sveriges arbetsliv har internationell attraktionskraft och välkomnar mångfald och rörlighet Indikator 5: Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Data Migrationsverket Indikator 6: Forskarstuderande från länder utanför EU. Data: Innovation Union Scoreboard (IUS) Utbildning och forskning vid universitet och högskolor med kvalitet i världsklass och relevans bidrar till innovation Indikator 7: Svensk högre utbildning i internationell jämförelse Data: Times Higher Education (THE) Indikator 8: Svensk forskning i internationell jämförelse. Data: CWTS Leiden Forskningsinstitut i världsklass möter kunskaps- och utvecklingsbehoven i företag och samhälle Indikator 9: FP7 deltagande. Data: RISE Starka svenska forskningsnoder är väl positionerade i globala kunskapsnätverk Indikator 10: Svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning: Data: Vinnova Indikator 11: Sampublikationer mellan svenska och utländska forskare. Data: Innovation Union Scoreboard Regleringar, marknadsvillkor och normer som främjar innovation Indikator 12: Doing Business-indikatorer. Data: Världsbanken Väl fungerande tillgång till kompetent kapital som främjar företagens innovations- och tillväxtförmåga Indikator 13: Externt investerat kapital i tidiga skeden. Data: OECD Entrepreneurship Outlook Hållbar fysisk och digital kommunikation som främjar innovation Indikator 14: Utveckling av transportinvesteringar. Data: OECD Main Economic Indicators Indikator 15: IKTinvesteringarnars kapitaltjänster. Data: Conference Board Företag i Sverige växer genom att erbjuda innovativa lösningar på globala marknader Indikator 16: Andelen inhemskt producerat förädlingsvärde i exporten. Data: OECD Trade in Value (Tivo) x x X x X X X x x 11

12 Huvudmål Föreslagna indikatorer Ny data Innovativa offentliga verksamheter 6 Innovativa regioner och miljöer Indikator 17: Andel innovativa företag som är aktiva på marknader utanför Sverige enligt innovationsundersökningen. Data: Innovationsundersökningen (CIS) Befintliga och nya företag arbetar systematiskt med att stärka sin innovationsförmåga Indikator 18: Andel innovativa företag som introducerat en marknadsinnovation. Data: Innovationsundersökningen (CIS) Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar Indikator 19: Andel helårsekvivalenter i utanförskap. Indikator 16: Utveckling av transportinvesteringar. Data: Ekonomifakta Offentliga verksamheter arbetar systematiskt med innovation för att öka effektivitet och kvalitet Indikator 20: SCB:s pilotundersökning Measuring Public Innovation (MEPIN) Indikator 21: FoU utgifter i offentlig sektor och näringslivet, SCB Offentliga verksamheter bidrar till att utveckla innovativa lösningar för att möta samhällsutmaningar Iindikator 22: Innovationsverksamhet i svenska företag , SCB Effektiva offentliga innovationsstödjande verksamheter med kundnytta i fokus Indikator 25: FN:s e-förvaltningsrapport 2012 Sveriges regioner utvecklar sin innovationskraft utifrån sina unika förutsättningar Indikator 26: Forskning och utveckling i universitet per län. Data: SCB Indikator 27: Forskning och utveckling i företag per län. Data: SCB Iindikator 28: Antalet nya arbetsställen per län. Data: SCB Regionala strategier för innovation är förankrade i ett samlat regionalt ledarskap Indikator 29: Smart specialisering och klusterinitiativ per län. Data: Tillväxtverket X X X Val av jämförelseländer Tillväxtanalys har valt att välja ut några innovationsledande länder att jämföra Sveriges utveckling mot. Det är ett begränsat antal länder som möter liknande utmaningar som Sverige och som har liknande struktur. I rapporten har vi därför valt att jämföra Sverige med: Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Österrike och Schweiz. Samtliga kan beskrivas som sofistikerade innovationssystem och precis som Sverige utmanas de av förändringarna som sker globalt. De tre förstnämnda är vid sidan om Sverige innovationsledande inom EU. Schweiz överträffar Sverige i EU:s övergripande innovationsuppföljning Innovation Union Scoreboard (IUS). Nederländerna, Storbritannien och Österrike har vissa strukturella likheter med Sverige men presterar något sämre enligt IUS. Samtliga länder är också till stor del är konkurrenter till Svensk lokalisering av produktion både med avseende på marknader men även avseende resurser som arbetskraft. 12

13 En fördel att jämföra med enskilda länder framför genomsnitt som OECD eller EU27 är att jämförelsen manar till ett lärande av den politik som de länder som är framgångsrika har genomfört. Ett litet antal länder i jämförelsen istället föra att ta med samtliga OECD-länder underlättar också presentationen av data. För några indikatorer saknas jämförelsedata med ovanstående länder och då presenteras uppgifter enbart för Sveriges utveckling över tid. Indikatorerna är hämtade helt eller delvis från öppna källor. I några fall har Tillväxtanalys valt att komplettera med egna beräkningar och standardiseringar detta anges i förekommande fall i källan. 13

14 Indikatorer som följer den nationella innovationsstrategin I det här kapitlet presenteras utvecklingen på ett mer detaljerat sätt än i den kondenserade översikten. Detta sker dels genom att index delas upp i enskilda länder, dels genom att utvecklingen så långt som möjligt återges i absoluta tal såsom beloppsnivåer eller antal individer. Indikatorerna är ordnade enligt de huvudmål som finns listade i Tabell 1. 1 Innovativa människor Tanken med målet Innovativa människor är att lyfta fram möjligheten att involvera en så stor del av befolkningen som möjligt i innovationsarbetet för att inte gå miste om potentialen i den svenska befolkningen. Grundtanken är att innovation börjar i kreativiteten och initiativförmågan hos den enskilda människan. För att även i framtiden ha ett innovationsklimat i världsklass måste Sverige ligga i täten när det gäller att skapa och ta vara på ny kunskap. Den internationella konkurrensen gör att vi ständigt måste säkerställa att kunskapsinnehållet är högt i våra produkter och vara redo att ompröva arbetssätt och metoder i ljuset av ny kunskap för att inte hamna på efterkälken. Vägen fram till målet går via tre delmål: 1.1 Människor har kunskap, kompetens och färdigheter för att bidra till innovation. 1.2 Människor vågar och vill bidra till innovation som företagare, ledare, medarbetare, användare och medborgare. 1.3 Sveriges arbetsliv har internationell attraktionskraft som välkomnar mångfald och rörlighet. 1.1 Människor har kunskap, kompetens och färdigheter för att bidra till innovation Svenska 15-åringars färdigheter enligt Pisa-undersökningen Pisa-undersökningen kartlägger 15-åringars förmåga när det gäller läsförståelse och förståelse inom matematik och naturvetenskap. Enligt Skolverket stämmer det fokus Pisa har väl med svenska kunskapsmål. 2 Det är numera väl dokumenterat att resultaten i Sverige har fallit sedan undersökningen började år I Figur 1 ses Sveriges genomsnittsresultat inom de olika områdena (streckade linjer) samt medelvärdet för de innovationsledande länderna (heldragna linjer). 2 Skolverket (2006b). Med fokus på läsförståelse. En analys av skillnader och likheter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner. Skolverkets aktuella analyser Stockholm: Skolverket. 14

15 Läsning Matematik Naturvet Sve-läs Sve-mat Sve-nv Figur 1 Resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap i OECD:s Pisa-undersökning, Sverige och genomsnitt av innovationsledande länder. 3 Källa: OECD Av figuren framgår att Sveriges resultat inom samtliga områden har försämrats mot övriga innovationsledande länder. 4 Tysklands resultat år 2000 ledde till en skoldebatt och åtgärder, varvid det tyska resultatet har stärkts över åren. Finland upplever försämrade resultat men från en hög nivå. Flera anledningar till Sveriges negativa utveckling har förts fram i debatt och forskning: Olika faktorer har gjort läraryrket mindre attraktivt och de bästa kandidaterna för läraryrket söker sig till andra yrken. 5 Svenska elever har lägre motivation att ta ansvar för sitt skolarbete än elever i andra länder. Kommunalisering av skolan medförde sämre nationellt ansvarstagande. Det fria skolvalet har ökat kvalitetsskillnaden mellan skolorna. En stor andel av de lågpresterande eleverna har ett ursprung i länder med dåliga skolförhållanden. 6 Resultaten har naturligtvis lett till en rad förslag på nyanseringar och åtgärder. Enligt OECD har Sverige inte en låg skolbudget i jämförelse med andra OECD-länder utan 3 I flera figurer har Tillväxtanalys valt att förstora utvecklingen genom att inte ta med nollan på y-axeln 4 De innovationsledande länderna som vi här jämför har med något undantag resultat signifikant över Pisagenomsnittet för OECD-länder, medan Sveriges är signifikant under detta (Skolverket 2014 Pisa 2012 sammanfattning av rapport 398). 5 Nationalekonomen Jonas Vlachos sammanställer flera av problemen i en artikel i Forskning och Framsteg 4/2014. Tyngre administration, dvs. mindre undervisningstid, dålig löneutveckling och dåliga karriärmöjligheter är faktorer som förts fram. Låga intagningspoäng på lärarhögskolor vittnar om ett låg efterfrågan på utbildningen. Individualisering av undervisningen har varit svår att genomföra med bibehållen kvalitet. 6 PISA (Programme for International Student Assessment) har ingen kontrollvariabel för elevernas ursprungsland. Jämför man Sverige med Finland har Sverige dock tre gånger fler ungdomar i 15-årsåldern från länder där man kan anta att föräldrarna har en låg skolbakgrund. Enligt Skolverkets Salsa-modell är föräldrarnas skolbakgrund en av de faktorer som bidrar mest till skolresultatet, tillsammans med faktorn nyinvandrad som har störst negativ betydelse (Skolverket Salsa 21013). Vetenskapsrådets forskningsöversikt anger förenklat att de flyktingbarn som klarar sig bäst i skolan kommer till Sverige innan de fyller 9 år, har föräldrar med hög utbildningsnivå och är flickor (Vetenskapsrådet 2010 Nyanlända och lärande). 15

16 lösningen på de svenska problemen bör snarare sökas i en analys av hur resurserna används. OECD:s rekommendation har varit att fokusera på lärarnas löner och elevernas motivation att ta ansvar för sina studier. 7 I syfte att vända utvecklingen har regeringen beslutat om ett antal förändringar, bland annat: betyg i årskurs 6 (2012) lärarlegitimation (2013) karriärlärartjänster, förstelärare och lektorer (2012) mindre klasser i lågstadiet (2014) satsning på lärarnas fortbildning, läslyftet etc. (2014). Utöver ovanstående har resurser för att utveckla lärarutbildningen tillförts. Pisaundersökningen har tydliggjort att Sverige har problem. Men som Skolverket tagit upp finns det fortfarande inte en svensk nationell undersökning av grundskolans resultat. Sveriges vuxna befolknings färdigheter enligt PIAAC De flesta är överens om att Pisa mäter förmågan inom viktiga kärnämnen som är avgörande för en individs deltagande i arbetslivet. Samtidigt har det förts fram att den svenska skolan har en bredare uppgift än att förmedla färdigheter inom dessa kärnområden. Denna bredare uppgift omfattar att främja individen och samhället, förmågan till att arbeta i grupp, andra ämnen såsom historia och samhällskunskap samt förmågan att föreslå nya perspektiv och att kunna dra slutsatser utifrån experiment. 8 Detta är dimensioner som inte täcks av Pisa. En fråga blir hur denna bredare uppgift kan bedömas. OECD:s undersökning PIAAC ger ett annat perspektiv på färdigheter än Pisa-undersökningen. PIAAC, vars fokus är den vuxna befolkningen, mäter också färdigheter avseende läsning och numerisk förståelse men även förmågan till problemlösning i tekniktäta miljöer. 9 Den första undersökningen genomfördes 2012 men inom området läsförståelse (literacy) är resultaten jämförbara med en liknande undersökning (IALS) som genomfördes i flera länder mellan 1994 och I de tidiga undersökningarna placerades de svenska resultaten främst av de då deltagande länderna. 10 En jämförelse med resultaten från 1994 visar att läsförståelsen har försämrats i förhållande till andra innovationsledande länder, bland både högpresterande och lågpresterande individer. 11 Sveriges resultat för 2012 anger att den svenska arbetskraftens färdigheter i läsförståelse och numerisk förståelse ligger över genomsnittet för de deltagande länderna i PIAAC OECD (2014) PISA 2012: Resources, policies and practices in Sweden. 8 För en diskussion av krisen inom skolan, se t.ex. Inger Enkvist i boken God utbildning och dålig och Sven- Erik Liedman i boken Hets. 9 PIAAC står för Programme for International Assessment of Adult Competencies. 10 Enligt Tillväxtanalys beräkning var Sveriges medelvärde inom delområdet prose och documents 8 procent över andra innovationsledande länder som deltog (Österrike deltog inte i IALS). I PIAAC ligger Sverige drygt 1 procent över motsvarande länder. 11 Källdokument i detta avsnitt är: OECD (2000) Literacy in the Information Age OECD(2013) OECD Skills Outlook 2013 samt OECD indikatorsammanställningar samt SCB(2013) Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter, Tema utbildning: Rapport 2013:2. 12 Totalt 33 länder deltar i PIAAC mellan 2008 och

17 Figur 2 illustrerar Sverige relativt de innovationsledande länderna bland vilka Finland och Nederländerna överträffar det svenska resultatet Läs Num Figur 2 Resultat på PIAAC-område läsförståelse (Läs) och numerisk förståelse (Num) 2012 Källa: OECD Not: På y-axeln anges värdet på resultatet för läsförståelse respektive numerisk förståelse. Resultaten är medelvärden för varje land och maxvärde för respektive område är 500. Ser man till området problemlösning i teknikintensiva miljöer (främst it) visar det sig att Sverige är det land bland samtliga länder som har högst andel av befolkningen som presterar i de två högsta resultatkategorierna, se Figur Figur 3 Andel av populationen som presterar i de två högsta resultatkategorierna i området problemlösning i teknikintensiv miljö, procent Källa: OECD I den yngsta åldersgruppen (16 24 år) i PIAAC återfinns tre årskullar som deltagit i Pisaundersökningen populationer. I SCB:s rapport Den internationella undersökningen av 17

18 vuxnas färdigheter kan man konstatera att åldersgruppen år bidrar positivt till det övergripande svenska resultatet (s. 32f). SCB:s rapport anger att störst andel med god läsfärdighet respektive numerisk färdighet finns i gruppen år. Därefter kommer åldersgruppen år som i sin tur åtföljs av den yngsta åldersgruppen år. Jämför man den yngsta åldersgruppen i Sverige med motsvarande yngsta åldersgrupper i andra länder presterar ungdomsgruppen i Sverige bättre i PIAAC än i PISA. Av samtliga 22 länder i PIAAC har den svenska ungdomsgruppen (16 24 år) ett värde signifikant över medelvärdet i läsförståelse och numerisk förståelse. Inom området problemlösning i itintensiv omgivning presterar de svenska ungdomarna lika högt som de från Korea och Finland, och tillsammans med dessa signifikativt högre än övriga länder. 13 Enligt SCB:s rapport kan man även konstatera att utrikes födda erhåller lägre resultat än genomsnittet. En tänkbar förklaring är den sämre skolbakgrund som många utrikes födda har (s. 48f). En ytterligare förklaring för denna grupp kan vara att PIAAC-undersökningen genomfördes på svenska. 1.2 Människor vågar och vill bidra till innovation som företagare, ledare, medarbetare, användare och medborgare Attityder till företagande Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern följer attityder till företagande. En fråga gäller om individen helst skulle vilja vara anställd eller företagare, och fångar på detta sätt attityden till företagande oberoende av den ekonomiska konjunkturen. I Figur 4 återges utvecklingen sedan 2004 för olika delgrupper Figur 4 Andel individer i befolkningen, år, som svarat företagare på frågan Vad vill du helst vara, företagare eller anställd?, procent. Källa: Tillväxtverket 13 Beräkningen gäller summeringen av andelen i de två högsta resultatkategorierna (level 2 och level 3). Därtill gäller signifikansen för läsförståelse endast om en anpassning sker för partiellt bortfall (OECD 2013, sid 73). 18

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09 Rapport 2009:09 Svensk konkurrenskraft Utfall och förslag till metod för framtida analys Rapporten belyser Sveriges konkurrenskraft på branschnivå. Analysen visar att den svenska konkurrenskraften byggs

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext

Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext DET INNOVATIVA SVERIGE Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext Martin Andersson Sergey Anokhin Erkko Autio Olof Ejermo Niclas Lavesson

Läs mer

I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige Jesper Strömbäck Professor, Mittuniversitetet jesper@jesperstromback.com Förord Invandring ger ofta upphov till en känslostyrd debatt.

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag Working paper/pm 2011:32 Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag En inventering av statistik över riskkapitalmarknaden Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera kapitalförsörjningssituationen

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Ett innovationspolitiskt

Ett innovationspolitiskt SWEDISH ECONOMIC FORUM REPORT 2011 Ett innovationspolitiskt ramverk ett steg vidare SWEDISH ECONOMIC FORUM REPORT 2011 ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK ETT STEG VIDARE Pontus Braunerhjelm (red.) Bengt

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06 Rapport 2013:06 Regional tillväxt 2013 en rapport om regional tillväxt och utveckling En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart

Läs mer

Marknadsinriktade reformer lönar sig Gör fler

Marknadsinriktade reformer lönar sig Gör fler JUNI 2013 ULF JAKOBSSON Marknadsinriktade reformer lönar sig Inledning Den ekonomiska utvecklingen i de västliga industriländerna är ända sedan Lehman Brothers kraschen svag. Framtidsutsikterna är i varje

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Konkurrensen från Kina

Konkurrensen från Kina A2005:019 Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, Erik Widman Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, ITPS Erik

Läs mer

Utbildning, forskning, samverkan

Utbildning, forskning, samverkan SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Utbildning, forskning, samverkan Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? ARTHUR BIENENSTOCK, SYLVIA SCHWAAG SERGER, MATS BENNER OCH ANNE LIDGARD SNS FÖRLAG

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden McKinsey Sverige McKinsey Global Institute Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden Denna studie är initierad, genomförd och helt finansierad

Läs mer