Vad är ett riskkapitalbolag?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är ett riskkapitalbolag?"

Transkript

1 SNABBANALYS nr 47 november 2011 Vad är ett riskkapitalbolag? Anne-Marie Lindgren Den grundläggande frågan är om vi alls ska medge vinstdrivande företag inom vård, skola och omsorg. Det räcker inte med att diskutera riskkapitalbolagen. Men riskkapitalbolagen skapar ändå vissa särskilda problem, därför att deras syfte är att köpa upp företag, snabbt driva upp lönsamheten och sedan sälja. De är inte långsiktiga ägare, och det faktum att hela verksamheten finansieras med lån på finansmarknaderna ökar ytterligare instabiliteten.

2 1. Vad skiljer riskkapitalbolaget från ett vanligt aktiebolag? Inte många har väl undgått att i svallvågorna efter Caremaskandalen lära sig att en god del av den privata vården, skolan och omsorgen nu drivs av företag som ägs av riskkapitalbolag. Men vad är ett riskkapitalbolag? Vad skiljer det från vanliga aktiebolag? Till att börja med borde det inte heta riskkapitalbolag och det inte bara därför att det här handlar om bolag som inte tar risker. Termen är en missvisande tolkning av den engelska termen private equity (PE), en beteckning som i sig själv inte innehåller någonting om risk, och som beskriver hur vissa typer av finansiellt kapital anskaffas inte vad det sedan används till. Private equity betyder, språkligt sätt, privat andel. I affärssammanhang handlar det om finansiella värdepapper som inte handlas över aktiebörsen, dvs. inte public, offentligt. Företag inom private equity-sektorn lånar upp pengar från exempelvis banker, pensionsstiftelser, försäkringsbolag eller andra bolag. Pengarna placeras i en fond med begränsad löptid, vanligen kring 10 år. Fondmedlen lånas sedan vidare till för ändamålet konstruerade holdingbolag, som i sin tur lånar peng - arna vidare till köp av verksamhetsdrivande företag. Syftet är att driva upp avkastningen i dessa företag för att sedan sälja. När fondens löptid är över ska nämligen peng arna, inklusive värdeökningen, återbetalas. I vanliga aktiebolag däremot tar företaget in pengar genom att sälja aktier, andelar, till personer eller företag som därmed också blir andelsägare i bolaget. Om aktieägaren vill ha tillbaka sina pengar, måste aktien säljas vidare; bolaget är inte skyldig att lösa in den. De här företagen arbetar mycket olika. Några kan genuint kallas riskkapitalbolag ( venture capital ) som satsar pengar i nya företag som ännu inte säkrat någon position på marknaden. De första private equity-företagen någonstans på 1940-talet sysslade bara med sådan finansiering, vilket väl förklarar varför hela bransch en kommit att kallas för riskkapitalbolag, trots att branschen för länge sedan utvidgats till helt andra former av investeringsverksamhet. Det finns exempelvis PE-företag som inriktar sig på tillväxtkapital ( growth capi tal ), satsningar i etablerade företag som vill expandera; de kan Företag inom private equity-sektorn lånar upp pengar från exempelvis banker, naturligtvis också sägas stå för risktagande kapital. Det kan man också säga pensionsstiftelser, försäkringsbolag eller andra bolag. Syftet är att driva upp avkastningen i dessa företag för att sedan sälja. om dem som jobbar med stresskapital När fondens löptid är över ska nämligen ( stress capital ), pengar till företag peng arna, inklusive värdeökningen, återbetalas. som av olika skäl har finansiella problem. 2

3 Men private equity-företagen inom den svenska vården, skolan och omsorg finns inom segmentet buyout köpa ut. De köper majoritetsposter i exist - erande företag med god tillväxtpotential, driver dem ett antal år med syfte att öka avkastningen för att sedan kunna sälja dem med god vinst. Termen buyout syftar alltså på att de köper ut den tidigare ägarmajoriteten, men med tanke på att målet är att sälja inom inte alltför lång tid ligger också tolkningen köp-och-ut nära till hands. Den fullständiga engelska termen är leverage buyout, alltså helt enkelt köp med lånade pengar. Vilket alltså är den grundläggande affärsidén låna peng ar för att investera dem, som regel förhållandevis kortsiktigt. PE-företag är principiellt att se som rent finansiella företag, som handlar med företag på liknande sätt som andra finansföretag handlar med värdepapper. Det betyder att de aldrig är särskilt långsiktiga ägare. Det betyder också att de inriktar sig på att utveckla inte så mycket innehållet i verksamheterna som organisation, logistik, etc. 2. Deras egen beskrivning KKR, ett USA-baserat PE-företag som i dag äger 50 procent av just Carema beskriver på sin hemsida att man expanderat sina kunskaper, affärsförbindelser och styrkor till att provide enhanced value to our partners, including our investors, the companies in which we invest, and other key stakeholders. Och man beskriver sig som ett företag med ett distinguished track record of gene - rating attractive investment returns. Danska Axcel, ett private equity-bolag som sedan 2008 äger 90 procent av aktierna i John Bauer-skolorna (bolaget heter numera JB Education), beskriver sin verksamhetsidé så här: Axcels mål är att genom värdeskapande åtgärder skapa större vinst i sina bolag. Därför arbetar man med branschkonsolidering, dvs. hjälp i samband med förvärv det kan översättas med att företagen vinster ska växa genom att man köper upp konkurrenter och ökar sin marknadsandel. operationella projekt, dvs. projekt som gör verksamheten mer effektiv och minskar kostnaderna strategiska projekt, som är typiskt menade att skapa omsättningstillväxt. Eller med andra ord, strikt finansiella mål. För att öka motivationen hos före- 3

4 tagsledningen att leverera högre vinst finns ett bonussystem, där ledningen belönas endast om Axcel samtidigt levererar avkastning till sina investerare. Företaget berättar också att vi arbetar i 10-årscykler. Fonderna är normalt aktiva i ca 10 år. Att företagsutvecklingen bara är det instrument som ska leda fram till en lyckad försäljning framgår av att en hel sida ägnas åt att beskriva den s k exitstrategin: Försäljningen av verksamheten är avgörande för Axcel, eftersom det är nu det sätts ett konkret värde på den omfattande utveckling företaget har gått igenom. Det är nu investerarna ser det ekonomiska utbytet av deras investering. Vilket i sin tur förstås är avgörande för att Axcel ska kunna dra till sig nya lån. Och man lyfter fram sin kompetens just som företagssäljare: Efter att ha köpt att stort antal företag som sedan har blivit sålda igen eller börsnoterats anser vi oss kunna leva upp till tilliten. Axcel är faktiskt den fond i Danmark som har störst erfarenheter av köp och försäljning av företag Allmänt sett brukar de här bolagen framhålla sin finansiella erfarenhet och sin företagsledande kompetens, som en garanti för att pengar placerade hos dem kommer att ge god avkastning. Några andra syften nämns sällan eller aldrig. Det är mycket tydligt vilken målgrupp man riktar sig till, dvs. penningplacerare av olika slag. Texten på de hemsidor som står för de verksamhetsdrivande företag, som ägs och finansieras av PE-bolagen, är förstås annorlunda; där är allt tal om avkastning borta och i stället är det mjuka värden, som kvalitet i omvårdnad och undervisning, som lyfts fram. Så här står det på JB Educations hemsida: JB Education drivs av en stark övertygelse att ett dynamiskt samhälle behöver människor som vågar tänka nytt, möta utmaningar, ta egna initiativ och utveckla ny kunskap. Vi är övertygade om att varje individ har kapacitet att bidra till det samhället och forma sin egen framtid. Bara han eller hon får de rätta förutsättningarna och rätt stimulans. Därför samlar vi lysande pedagoger och skolledare som brinner för ett livslångt och lustfyllt lärande. Sitt arbetssätt beskriver man så här: Vi på John Bauergymnasiet jobbar med individen i fokus något som skiljer oss från mängden av andra gymnasieskolor. Pedagogiken handlar dels om att stimulera och utveckla din initiativförmåga, dels om kunskap och kunskapsutveckling. Vi stärker Texten på de hemsidor som står för de verksamhetsdrivande företag, som ägs och finansieras av PE-bolagen, är förstås annorlunda; där är allt tal om avkastning borta. 4 ditt självförtroende genom att låta dig se möjligheter, ta initiativ och förverkliga idéer. Vår pedagogik hjälper dig att nå längre än du själv trodde var möjligt.

5 Engagerade lärare finns hela tiden till hands för att vägleda och inspirera dig att upptäcka dina talanger och ta nästa steg i din utveckling. Men du får också ta eget ansvar på vägen mot att uppnå dina mål. Texterna på ägarbolagets sida skiljer sig, som synes, en hel del från texterna på det verksamhetsdrivande bolagets. För de är, givetvis, avpassade för helt olika målgrupper. De som presenterar de privata gymnasieskolorna i termer av pedagogik och bra skolresultat tror säkert på vad de skriver. Men det är ändå synnerligen klokt att se vilka ekonomiska intressen som finns därbakom. Och kolla om, exempelvis, erbjudandet om egen dator med särskild programvara i sin tur betyder mindre av lärarledd undervisning John Bauerkoncernen, exempelvis, har varit i blåsväder i blåsväder för de myck et stora vinster som plockades ut genom en pedagogisk modell som lät eleven ta eget ansvar för sitt lärande genom självstudier via dator. Man får rätt många datorer för ett lägre pris än årslönen för en gymnasielärare, så genom att byta ut lärare mot teknisk utrustning, samtidigt som man fick ersättning för dessa icke-befintliga lärare, blev vinstmarginalerna rätt hyggliga. 3. Räntesnurror och skatteparadis Åtskilliga av riskkapitalbolagen har sitt säte i skatteparadis. Vinster på verksamheterna i andra länder, som kan föras över dit, förblir alltså skattefria. Ingen av de stora vårdkoncernerna som är verksamma i Sverige Capio, Carema, Attendo, Aleris betalar någon bolagsskatt i Sverige. De privata koncernerna är nämligen konstruerade som en lång kedja av holdingbolag mellan den yttersta ägaren fonden hos riskkapitalbolaget och de verksamhetsdrivande enheterna i olika länder. Ett holdingbolag är ett bolag vars verksamhetsidé är att äga aktier i andra bolag. Konstruktionen används för att slussa pengar från verksamheterna till ägarna på skattemässigt mest fördelaktiga sätt. Det verkar sannolikt att de därutöver fyller funktionen att öka på antalet styrelsearvoden för företagets ledning varje bolag har ju en egen styrelse, där ofta samma personer återkommer i flera av dem. Den vanliga tekniken för slussning av pengar är internlån, som kan kompletteras med internhyror. Internlånen är en del av verksamhetsidén. Pengarna från den fond, som ytterst betalar företagsköpen, lånas ut till det holdingbolag som bildas för att hålla ihop de svenska enheterna. Det företaget kan i sin tur låna pengarna vidare genom ytterligare några holdingbolag, innan de hamnar hos de verksamhetsdrivande enheterna. Räntorna på dessa lån ligger högt över marknadsräntorna, och ger alltså höga ränteavdrag att kvitta mot de vinster som görs på själv verksamheterna. Vilket alltså kraftigt tar ner skatten. Och ränteintäkten 5

6 hamnar hos ägaren i skatteparadiset, eller ett lågskatteland. Några aktuella exempel har rapporterats av Svenska Dagbladet: Apotekskedjan Medstop belastas med ett internlån från ägaren stationerad på Jersey till 15 procents ränta, motsvarande en utgift på 706 miljoner kronor. Det raderar helt överskottet på verksamheten i Sverige, samtidigt som ränteintäkten försvinner till Jersey och inte kan beskattas. Apotekskedjan Hjärtat har på samma sätt ett ägarlån på 630 miljoner kronor, där ränteintäkten för ägaren på samma sätt hamnar i Jersey och förblir obeskattad. Skatteverket har dock tagit flera sådana fall till domstol, och hävdat att räntan ligger för högt och inte i sin helhet kan få vara avdragsgill. Attendo har således dömts till ett skattetillägg på 80 miljoner. Just nu pågår en tvist mellan Skatteverket och Capio, där Skatteverket inte vill godkänna ett avdrag motsvarande 13 procents ränta och vill upptaxera bolaget med 400 miljoner kronor. Skatteverket driver över huvud taget ett arbete mot trenden att lägga holdingbolag utomlands, främst då i skatteparadis, för att den vägen undgå skatt. En skiss över ägarkedjan i Capio; sidan Förbjuda riskkapitalbolag som ägare? Uppmärksamheten på skattetrixandet via räntesnurror och skatteparadis har fått många att kräva förbud mot riskkapitalbolag inom den skattefinansierade sektorn. En enkät i Dagens Samhälle visar att ¾ av alla tillfrågade kommunstyrelseordföranden är emot att riskkapitalbolag ska få driva verksamheter inom vård, skola och omsorg. Det betyder alltså att också många borgerliga kommunpolitiker är negativa till de här bolagen. Men nu är det inte själva bolagsformen private equity som är det centrala problemet, utan de avancerade konstruktionerna för att komma undan skatt. Och sådana konstruktioner är fullt möjliga även för andra bolag att göra. (Saab Automobiles belastas exempelvis med räntekostnaderna för ett lån från Mullers andra bolag Spyker). En enkät i Dagens Samhälle visar att ¾ av alla tillfrågade kommunstyrelseordföranden är emot att riskkapitalbolag ska få driva verksamheter inom vård, skola och omsorg. Det betyder alltså att också många borgerliga kommunpolitiker är negativa till de här bolagen. Placera ett holdingbolag på Jersey eller Caymanöarna och låna pengar med hög ränta till de enheter som driver verksamheter i Sverige är en möjlig strategi även för ett vanligt aktiebolag. Det som behövs är alltså skärpta regler inom ramen för skattelagstiftning och bolags - lagstiftning med generell räckvidd, inte bara åtgärder riktade mot den speciella form som riskkapitalbolag utgör. Den enklaste åtgärden förefaller vara att 6

7

8 Affärsidén är att köpa ett företag, arbeta upp lönsamheten under en kortare tid, och sedan sälja. Det innebär onekligen en viss risk för att företag använder sig av mindre acceptabla metoder för att snabbt få upp vinsten för att sedan sälja och försvinna innan konsekvenserna blir alltför uppenbara. avskaffa rätten till ränteavdrag för internlån, alternativt att endast medge avdrag motsvarande, exempelvis, Riksbankens styrränta. De speciella problem som knyter sig till riskkapitalbolagen som ägarform handlar i stället om att de inte syftar till att vara långsiktiga ägare, och att det kapital de satsar är upplånat på de finansiella marknaderna. Båda delarna innebär risker för instabilitet. För de finansiella marknaderna i dag kan ju inte precis beskrivas som lugna, trygga och stabila baser att bygga social välfärd på Det korta perspektivet på innehavet innebär att de verksamhetsdrivande företagen ofta byter ägare, och att de i praktiken är varor på en finansiell marknad ungefär som värdepapper. Och det är, naturligtvis, på intet sätt självklart att det alltid blir någotsånär stabila finansiella företag som kommer in som nya ägare vid ett ägarbyte risken för äventyrare (eller värre) kan på intet sätt ute - slutas. Riskkapitalbolagen har ofta flera fonder i arbete, med olika löptid. Ett problem som börjat uppmärksammas på sistone är det faktum att en del fonder med stora placeringar i företag, som i nuvarande läge inte är särskilt lönsamma, ska lösas upp och pengarna återbetalas; det kan innebära ett tvång för bolaget att sälja av andra av sina företag för att finansiera upplösningen av den äldre fonden. Ett sådant läge ökar, givetvis, risken för att fel sorts köpare kan komma in. Dessutom: Affärsidén är att köpa ett företag, arbeta upp lönsamheten under en kortare tid, och sedan sälja. Det innebär onekligen en viss risk för att företag använder sig av mindre acceptabla metoder för att snabbt få upp vinsten för att sedan sälja och försvinna innan konsekvenserna blir alltför uppenbara. Risken för oseriösa företag finns givetvis även riskkapitalbolagen förutan, men med tanke på de omfattande verksamheter som finns just hos dessa bolag, kan effekterna av olämpliga ägare där också bli mycket omfattande. Sammantaget finns det skäl att ställa frågan om det inte behövs en ägarprövning av de företag som agerar inom välfärdssektorn inte bara när nya företag etableras, utan också när företag byter ägare. 8

9 5. Vad går att göra? Den grundläggande frågan som faktiskt inte går att komma undan längre är om vi alls ska medge vinstdrivande företag inom vård, skola och omsorg. Det räcker inte med att diskutera riskkapitalbolagen. Det är oförnekligt att vinstintresset på olika sätt blir styrande för verksamheterna som den geografiska förläggningen, inriktningen av verksamheten, vilka grupper man i praktiken vänder sig till. Och de valen kommer inte alltid att överensstämma med det som från samhälleliga utgångspunkter är det mest angelägna. Det är också så att vinstintresset kommer att påverka hur verksamheterna organiseras och då är det inte så som det heter i teorin, att vinstintresset gör att företagen ständigt söker det mest effektiva sättet att arbeta, så att kostnaderna sjunker och vinst uppstår. Den korrekta beskrivningen är att företagen ständigt söker metoder att pressa kostnaderna vilket inte med nödvändighet är detsamma som effektiviseringar. Det handlar i stället om att dra ner på personal, anställa personal med lägre kompetens och därmed lägre lön, spara in på material, spara in på lokaler och så vidare vilket är precis det vi sett i fallet Carema. Det är därför lärartätheten är lägre i vinstdrivande friskolor, personaltätheten lägre i de privata förskolorna, och andelen timanställda högre i den privata äldreomsorgen. Det är därför privata skolor inte alltid har bibliotek eller gymnastiksal och det är därför som toalettpapper och blöjor ransonerades på Koppargården. Och det är därför de stora privata vårdkoncernerna utnyttjar luckorna i skatte - lagstiftningen till det yttersta. Ett alternativ till att pressa kostnader är, förstås, att öka intäkterna. Eftersom företagen inte kan göra det genom att höja sina priser, är alternativet att skaffa sig fler kunder. Inom skola och äldreomsorg är möjligheterna till det begränsade, om inte för annat därför att lokalerna sätter gränser, men inom primärvården är det givetvis möjligt att göra det genom att uppmuntra patienter till fler besök. Det är också vad all forskning visar: vinstdrivande verksamheter inom s k förtroendetjänster (typ sjukvård) tenderar alltid att driva upp efterfrågan. Och förstås kostnaderna. Alltså är frågan om det man vinner på att släppa in vinstdrivande företag upp - väger de problem som samtidigt uppstår, och de kostnader som är förknippade med att bygga upp sådana kontrollmekanismer som krävs för att hålla problemen i schack. Men det är, givetvis, en stor fråga som kräver grundlig genomlysning inte minst därför att inte alldeles obetydliga delar av vården, skolan och omsorgen redan drivs av vinstsyftande företag, och en förändring inte låter sig göra enkelt och snabbt. Medan vi väntar på en sådan mer genomgripande debatt finns det dock ett antal uppstramande åtgärder att vidta. Det handlar både om mer av löpande utvärdering och kontroll, och om regelförändringar, som helt enkelt minskar 9

10 möjligheterna att göra vinst. Vilket naturligtvis gör det mindre intressant för företag med höga vinstkrav att etablera sig inom välfärdssektorn. En sådan åtgärd, som redan nämnts, är avskaffa eller begränsa avdragsrätten för internlån. Att Skatteverket som nu ska behöva gå till domstol i varje enskilt fall av höga ränteavdrag är slöseri med tid och pengar som både domstolen och Skatteverket kan använda bättre. En annan sådan omedelbart möjlig åtgärd är att se över systemet med fasta ersättningar, typ skolpengen; som beskrevs i fallet John Bauer ger det goda möjligheter att skapa vinst genom att spara in exempelvis på personalkostnaderna. Schablonersättningar har i och för sig fördelen att vara enkla att hantera, men även om man låter ersättningarna beräknas enigt vissa schab - loner går det att vid verksamhetsårets slut göra en avstämning mot de faktiska kostnaderna, och inte betala för, exempelvis, mer personal än vad som faktiskt har använts. Och givetvis ska man inte som i Stockholms läns landsting betala ersättning till primärvårdsmottagningarna per besök det är att direkt uppmuntra till överutnyttjande av vården. Det rimliga är att betala ersättning per listad patient. En variant på detta är att precisera kraven på verksamheterna. Här kan noteras att en tidigare populär metod att skapa vinster inom friskolesektorn, nämligen att spara in på kringresurser typ bibliotek eller skolsköterska, nu stoppats genom nya skollagen, där kraven på de fristående skolorna höjts. En effekt av det blev att flera tilltänkta nya friskolor, som inte uppmärksammat det nya kravet på skolbibliotek (och fortfarande ansåg att man kunde lösa det genom att använda kommunbiblioteket) fick avslag av Skolinspektionen. Över huvud taget bör man se över ersättningssystem och andra ekonomiska styrmekanismer eftersom pengar är det styrmedel som mest effektivt påverkar vinstdrivande företags beteenden. Anne-Marie Lindgren utredningschef Arbetarrörelsens Tankesmedja För information om Tankesmedjan, anmäl Dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och VECKANS ANALYS. Barnhusgatan 16, 3 tr, Stockholm

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Privata investeringar i friskolor

Privata investeringar i friskolor Privata investeringar i friskolor Slutsatser Den ackumulerade vinsten under perioden 2006-2010 var närmare 820 miljoner Extern finansiering via upplåning uppgick till omkring 670 miljoner Nyemissioner

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi.

Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi. Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi. Sammanställt av Göran Dahlgren Vid en bedömning av om St Görans sjukhus bör drivas av ett kommersiellt vårdföretag eller i egen regi bör bl.a. följande

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Till bolagsstämman i GÄVLE STADSHUS AB Org.nr: 556507-1700

GRANSKNINGSRAPPORT. Till bolagsstämman i GÄVLE STADSHUS AB Org.nr: 556507-1700 RANSNINSRAPPR ill bolagsstämman i ÄVL SADSHUS AB rg.nr: 556507-1700 Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2006. ranskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Privat vinstintresse funger i vissa, men inte i andra, offentliga verksamheter

Privat vinstintresse funger i vissa, men inte i andra, offentliga verksamheter SNABBANALYS nr 55 maj 2012 Se upp med falska analogier Privat vinstintresse funger i vissa, men inte i andra, offentliga verksamheter Anne-Marie Lindgren Är det är fel att göra vinst på att driva skolor

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Privata alternativ HH-förbindelsen

Privata alternativ HH-förbindelsen Sweden Privata alternativ HH-förbindelsen Helsingborg den 6 december 2013 Vad är finansiering? Finansiering -hur offentlig sektor, företag och privatpersoner anskaffar kapital (lån till anslag/eget kapital)

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014.

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. 1a Maj, en dag att fira, men framförallt en dag att politiskt manifestera mot högerpolitik i Sverige och Europa. En dag att tydlig stå upp för våra värderingar om rättvisa,

Läs mer

Företagsskattekommitténs förslag. Rickard Eriksson

Företagsskattekommitténs förslag. Rickard Eriksson Företagsskattekommitténs förslag Rickard Eriksson Förslaget i korthet Avskaffa avdragsrätten för negativa finansnetton Ersätt med ett generellt avdrag på 25 procent av beskattningsbar vinst (samma effekt

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Undvikandet av skatt bland privata välfärdsbolag

Undvikandet av skatt bland privata välfärdsbolag LIU-IEI-FIL-G--15/01298--SE Undvikandet av skatt bland privata välfärdsbolag - en utredning av potentiella lösningar utanför skatterätten Tax avoidance among medical service under private ownership - an

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION?

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? TILLVÄXTOPTIONER VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? Låt företaget investera i en kapitalskyddad placering och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar om etiska fonder och smutsiga pengar Joakim Sandberg, doktorand i praktisk filosofi Under de senaste åren har allt fler organisationer och finansinstitut börjat intressera sig för etiska frågor i samband

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Den 3 maj i år kom pressmeddelandet:

Den 3 maj i år kom pressmeddelandet: Big Busi Av Kent Werne Stödet till personer med funktionshinder har alltmer hamnat i händerna på riskkapitalbolag som gör stora vinster på skattefinansierad verksamhet samtidigt som de gör allt för att

Läs mer

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt Anders Morin December 2012 Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv. Cajsa Bartusch, Solel-seminarium, 2011-11-11 1

Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv. Cajsa Bartusch, Solel-seminarium, 2011-11-11 1 Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv 1 Sveriges första andelsägda solcellsanläggningar initierades av Sala Heby Energi ägs och drivs av Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34)

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-02-16 20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Ven AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Sammanfning Frågan

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer