Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet"

Transkript

1 Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

2 Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech ett av Sveriges största konsultföretag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Företaget har fler än 800 medarbetare på 20 orter. Combitech på 30 sekunder Combitech är ett av Sveriges ledande företag inom teknik-, utvecklings- och verksamhetskonsulting. Genom att kombinera teknik med ett miljö- och säkerhetstänkande erbjuder vi våra kunder unika och effektiva lösningar. Vi är en erfaren partner inom alla områden som handlar om tekniska system. Våra konsulter har spetskompetens inom informations säkerhet, systemsäkerhet, logistik, systemintegration, systemutveckling, kommunikation och mekanik. Genom att kombinera kompetenserna är vi med och driver utvecklingen framåt. Det skapar nya möjligheter inom en mängd högteknologiska områden. Men vi delar även med oss av vårt kunnande. Genom vår expert roll, och med projekt i teknikens absoluta framkant, tillhandahåller vi ett brett kursutbud för kompetensutveckling av såväl kunder som oss själva. Våra kunder är företag med behov av genomtänkta säkerhetslösningar, myndigheter med ansvar för skydd av samhällets flöden och aktörer inom flyg, försvar, telekom och hela industrisegmentet. Närheten till våra kunder är viktig. Därför finns Combitech på ett 20-tal orter i Sverige men även internationellt, med kontor i ett antal länder, företrädesvis i Europa. Vi växer kraftigt och är idag cirka 800 medarbetare, varav drygt 20 procent är kvinnor. Genom vårt så kallade 30/70-mål arbetar vi aktivt för att i ett första steg nå 30 procent.

3 Marie Bredberg, vd, Combitech»Vi kombinerar teknik, miljö & säkerhet«det finns konsulter som bara ger råd och det finns de som bara utvecklar system. Och så finns Combitech. En partner som tar helhetsansvar oavsett om målet är att utveckla nytt eller effektivisera och optimera. våra kunder ställer krav höga krav. De finns inom segment som flyg och försvar, telekom, verk och myndigheter samt industri. Vi stöttar genom hela processer, i allt från studier, krav och upphandling, via modellering, simulering och utveckling till test, verifiering och utbildning. Till saken hör att vi faktiskt är ett av mycket få konsultföretag som har denna breda och djupa expertkompetens. Något som leder till att enskilda uppdrag ofta utvecklas till att Combitech blir en långsiktig partner. Vi lägger nämligen inte fokus bara vid kompetens och kundnytta, vi tror också på kontinuitet i våra relationer. KOMBINERADE KOMPETENSER DRIVER UTVECKLINGEN. Ny teknik leder ofta till positiva förändringar, men den betyder samtidigt nya risker för användare, företag och organisationer. Utmaningen är att kunna kombinera högteknologi och säkerhetskunnande med lösningar som innebär en minskad miljöpåverkan. Det är också kärnan i Combitechs framgångar. Vi kombinerar vårt tekniska kunnande med djupgående branschkunskaper för att skapa nya lösningar. Med hänsyn både till miljö och säkerhet. UNIK KOMPETENS GER DIG FÖRDELAR. Våra uppdrag innebär ofta arbete i utvecklingens absoluta framkant, på gränsen till det outforskade. Det ställer höga krav på oss att leverera något extra. I det läget blir förmågan att tänka i nya banor, kombinerad med erfarenhet och gott omdöme, avgörande egenskaper.

4 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination 1. Kundreferens: Banverket Ny krisorganisation i Banverket en utmaning även för Combitech Att skapa en ny och gemensam krisledningsstruktur i en av Banverkets divisioner. Det är en utmaning för Combitechs konsulter som 2011 kommer att ha lagt ner närmare timmar på det hittills största projektet i sitt slag i företaget. Banverket har ansvar för drift och underhåll av järnvägarna i Sverige ändrades verkets organisation, vilket gjorde frågan om en ny och gemensam organisation för krisledning akut. Målet är nu att alla driftsledningsområden, tågklarerarområden, driftledningscentraler och ledningen i division Leverans ska ha en likartad struktur så att det blir lättare att leda verksamheten vid en kris. Sedan 2008 arbetar Combitechs konsulter intensivt i en projektorganisation tillsammans med Banverkets egna medarbetare inleddes analysfasen i den arbetsmodell som Combitech tillämpar i den här typen av komplexa uppdrag. Under 2009 tar planerings- och genomförandefasen vid, där den nya organisationen och strukturen fastställs och krisplaner tas fram. Under 2010 utbildas och övas så all personal ska arbetet med den nya krislednings organisationen vara klart. Vi följer en mycket noggrann arbetsmetodik där så många aspekter som möjligt tas med för att kvalitetssäkra projektet, säger projektledaren Fredrik Revelj på Combitech. Allt från att planerna har samma struktur för alla medarbetare i Banverkets leveransdivision, till att rätt utrustade krisledningsplatser finns på plats och att hela personalen är utbildad och övad i det nya. Det är en stor utmaning för Combitechs medarbetare att arbeta med ett så stort projekt i en ständigt operativ organisation som Banverkets Leveransdivision. Men projektet rullar på som planerat till kundens fulla belåtenhet. 2. Kundreferens: Ericsson Spetskompetens Outsourcing fast på hemmaplan Kostnadseffektivitet i projekt är nyckeln. Svårigheten ligger i att hitta metoden. Att ha rätt kompetenser, behålla fokus och leverera i tid. Risktagandet får heller inte vara för stort. Combitech har utvecklat modellen. Genom att arbeta med mixade projektteam, använda väl utvecklade modeller, projektstyra, revidera och mäta via nyckelindikatorer trimmar vi kontinuerligt homeshoreteamen och verksamheten. Vi bygger kontinuerligt nya projekt enheter. Konceptet har visat sig fylla ett gap för kunder som inte velat ta steget fullt ut med traditionell outsourcing i lågkostnadsländer. Uppdragen finns vanligen hos våra större industrikunder. Kunden kan tryggt lägga ut sitt utvecklingsprojekt hos oss, säger Ingemar Johansson, Affärsområdeschef på Combitech. Vi tar helhetsansvaret, tillgodo ser kundens utvecklingsbehov, konsulternas egen utveckling och allt detta på hemmaplan, hos oss eller hos kunden. Kan det egentligen bli bättre?»combitech attraherar, anställer och utvecklar topptalangerna de bästa! Lokal, kostnadseffektiv, lågrisklösning för kundens utvecklingsbehov.«effektivare gå över gatan än att åka till Asien Lars-Olof Gustafsson berättar att Ericsson har lång erfarenhet av att lägga ut utvecklingsjobb globalt, så kallad outsourcing. För ungefär tre år sedan tog man dock hem delar av testning, systemsimulering och produktion av programkod från ett lågkostnadsställe till Sverige. Ordern gick till Combitech med sin Homeshore -verksamhet i Älvsjö. Konceptet innebär att Combitech driver uppdraget i egna lokaler, som i det här fallet finns i omedelbar närhet till kunden. Prisbilden är konkurrenskraftig efter svenska förhållanden och effektiviteten blir mycket hög på grund av närheten mellan leverantör och kund, enligt Lars-Olof Gustafsson. Det kan aldrig bli billigare än i låglöneländer, men den geografiska närheten, effektiviteten samt en satsning på yngre arbetskraft i Sverige ger lägre kostnader än annars. Och totalt sett blir detta ofta en bättre lösning. Det går fortare att gå över gatan än att åka till Asien. Det finns också fördelar på längre sikt. Dels har vi möjlighet att snabbt kunna direktrekrytera en specialist från teamet (homeshore företaget), dels bygger vi en reserv inför nästa högkonjunktur, konstaterar Lars-Olof Gustafsson som vid det här laget hunnit vara med under ett antal konjunktursvängningar i telekombranschen. 6 7

5 Spetskompetens Specialister på flöden Globaliseringen, klimatfrågan och läget i världsekonomin bidrar till ökade krav på effektiva logistik lösningar. Combitech har konsulterna. Att skapa effektivitet i allt från material- till programvaru flöden är en av våra styrkor. Lönsamhet är beroende av ett bra stöd genom hela försörjningskedjan allt ifrån orderhantering, produktion och inköp till marknad. Det motsvarande gäller inom programvaruområdet med en väl utvecklad programvarulogistik. Combitechs logistikbegrepp omfattar allt det som sker inom företaget. Ett av våra specialområden är att verka i rollen som strategisk inköpare. Att uppdatera programvara istället för att sälja nya produkter ligger också helt i linje med vår strävan att agera resurssnålt och därigenom minska såväl vår egen som våra kunders miljöpåverkan. I Combitech finns dessutom gedigen erfarenhet inom det mer traditionella logistikområdet för exempelvis försvars- och flygindustri. 3. Kundreferens: Eurocontrol Validering minskar risken i komplexa projekt Validering var ett viktigt verktyg när den europeiska flygledningsorganisationen Eurocontrol skulle bygga ett system för att skapa ett enhetligt flygledningssystem för Europa. För att undvika obehagliga överraskningar i arbetet med att ta fram en logisk modell av framtidens flygledningssystem i Europa, beslutade Eurocontrol, att arbeta med validering. Syftet var att verkligen kunna visa att slutprodukten motsvarade alla krav på funktionalitet och kvalitet redan när projektet befann sig på ritbordet. Vi behövde hjälp med att utveckla metoder för att utföra en utvärdering av arkitekturen för att säkerställa att det här verkligen var rätt lösning, och det kunde Combitech hjälpa oss med, säger Hans Wagemans, teknisk projektledare på Eurocontrol. I och med att det i ett mycket tidigt skede går att upptäcka brister sparar man både tid och pengar genom att validera ett system. Det säger sig nästan själv att om korrigeringarna kan göras redan i dokument fasen blir det billigare, går snabbare och blir väsentligt mycket mindre omständligt än om de ska ske i implementeringsfasen. Projektet drog också direkt nytta av valideringen. Metoden fungerade! Det var mycket professionellt. Vissa delar av arkitekturen fick uppdateras med ledning av det vi kom fram till i det tidiga valideringsarbetet, konstaterar Hans Wagemans belåtet. Eurocontrol. Säkerhet är a och o när det gäller flygledning. Faktiskt är det centrala uppdraget för Eurocontrol att säkerställa att den europeiska flygtrafiken är just säker. Maria Thorsson, konsult, Combitech 8 9

6 Spetskompetens Säkerhet som konkurrensfördel För att garantera en säker operativ drift och användning av ett system behövs ett säkerhetstänkande redan i utvecklingsskedet. Det kräver både specialistkunskaper och gedigen erfarenhet vilket är precis vad Combitech kan bidra med. Vårt systemsäkerhetsarbete är indelat i två områden. Systemsäkerhetsanalys handlar om att identifiera och värdera risker i ett system för att sedan föreslå åtgärder för att effektivt reducera dem till en acceptabel nivå. Processtöd innebär exempelvis uppföljning av händelser under ett systems hela livslängd. Det handlar naturligtvis också om att vara medveten om risker och hur man hanterar dem. Därför tillhandahåller vi allt ifrån kompletta utbildningar till framställning eller granskning av metodik- och handböcker inom systemsäkerhet. Spetskompetens Optimal säkerhet Informationssäkerhet handlar inte i första hand om ettor och nollor. Det handlar om kronor och ören. Är det något våra 40 år inom området lärt oss är det vikten av att hålla en optimal säkerhetsnivå. Combitech är Sveriges största konsultorganisation inom informationssäkerhet. Tack vare en lite annorlunda kombination av kompetenser arbetar vi med avancerade tekniska säkerhetslösningar men även verksamhetsutveckling. Våra lösningar ska ofta uppfylla fastställda certifierings- eller efterlevnadskrav. Informationssäkerhet är något som byggs in redan i specifikationsfasen. Utgångspunkten är en helhetsvärdering av vad som ska skyddas, mot vad och varför. I en värld med alltmer internationaliserade och nätverks baserade system måste dessa bygga på en genomtänkt säkerhetsarkitektur och samtidigt vara enkla för användarna att hantera. Rätt information till rätt personer ger optimal säkerhet, inte maximal. På så vis blir informationssäkerhet inte en begränsning utan något som bidrar till lönsamheten. 4. Kundreferens: Saab Systems Säkra system skiljer vän från fiende Med säkerhetsfunktioner framtagna av Saab Systems och Combitech ska försvarets nya ledningssystem garantera att de egna styrkorna inte skjuter på varandra av misstag. Systemsäkerhet är viktigt i de flesta system, men när det gäller försvarssystem kan det bokstavligen handla om liv eller död. Här ska ledningssystemen bland annat kunna skilja på egna styrkor och fiendens så att man inte av misstag beskjuter de egna. Det får inte bli några misstag. När svenska försvaret beställde ett nytt ledningssystem, SLB (Stridsledningssystem Bataljon), av Saab hade system säkerheten hög prioritet. Man visste att Combitech hade konsulter med stor kompetens inom området och anlitade därför Combitech redan i anbudsfasen. Combitech har egentligen arbetat på två fronter med systemsäkerheten i SLB. Dels har man skapat de system som ska skilja vän från fiende, dels har man ansvarat för att systemen följer försvarets krav vad gäller systemsäkerhet. Combitech skrev också en handbok om hur systemet ska användas på ett säkert sätt där man bland annat tog upp hur soldaterna ska hantera situationer där systemet i ett fordon slutar fungera. Systemet används nu i ledningscentraler och stridsfordon i Battlegroup Soldaterna kan då på en skärm direkt se vilka andra fordon i närheten som tillhör de egna styrkorna. Tanken är att SLB också ska ingå som ledningssystem för Battlegroup Där ska Sverige tillsammans med styrkor från Irland, Estland, Norge och Finland utgöra en snabbinsatsstyrka redo att rycka ut Johan Ersson är nöjd projektledare för SLB på Saab Systems och menar att Combitech har mycket drivna och skickliga konsulter inom området. De har en god analytisk förmåga och arbetar mycket kostnadseffektivt. 5. Kundreferens: Kommunikationsmyndigheten PTS PTS säkrar kommunikationen Med GLU (gemensam lägesuppfattning) ska det bli enklare att hantera störningar i den elektroniska kommunikationen. I dagens samhälle är i stort sett alla viktiga samhällsfunktioner beroende av att den elektroniska kommunikationen fungerar. Eventuella störningar måste förstås åtgärdas så snabbt det bara går, men det gäller också att informera alla som berörs av en driftsstörning så de kan planera och vidta åtgärder allt efter egna behov. Kommunikationsmyndigheten PTS har ett projekt som ska åstadkomma just detta och det kallas gemensam lägesuppfattning, GLU. Målet är att skapa ett system där alla tele operatörer presenterar störnings information på ett enhetligt sätt som både andra teleoperatörer och externa användare kan förstå. Det här systemet måste givetvis ha hög logisk och fysisk säkerhet. PTS behövde ett säkert inloggningssystem baserat på smarta kort. Combitech tog ansvar för allt från idéer om hur systemet skulle designas till att skriva policydokument och att konfigurera specifika produkter. GLU-projektet fortgår, men den del som har med inloggning att göra är klar och Eva Ekenberg på PTS nätsäkerhetsavdelning är mycket belåten. Vi är väldigt nöjda med Combitechs flexibilitet i sitt arbete. En del kan vara inkörda på att de ska leverera sin lösning vare sig det passar kunden eller inte, men Combitechs konsulter är väldigt lyhörda och ser till våra behov i första hand, säger Eva Ekenberg

7 Spetskompetens Combitech gör IT grönare Vi är 800 konsulter inom teknik och säkerhet som ständigt kommer i kontakt med miljöfrågor i våra uppdrag. Efterfrågan på gröna och energieffektiva lösningar ökar dramatiskt. Genom att kombinera vår tekniska kunskapsbredd med vårt säkerhetskunnande och till det addera våra miljöspecialister törs vi påstå att vi snabbare än de flesta också förstår all teknik i och kring kundens verksamhet. Det kapar också de startsträckor som annars alltid brukar förekomma för att sätta sig in i kundens verksamhet. Kapade startsträckor betyder i sin tur att miljöfrågorna kan lyftas in tidigare i projekt och processer, vilket gör stor skillnad. Vi noterar samtidigt ett ökat tryck på energieffektiviseringar från politiskt håll, både nationellt men även inom EU vilket vi naturligtvis fångat upp och som finns med i vårt erbjudande.»vårt miljömål är att 10 procent av uppdragen ska leda till lösningar som minskar våra kunders miljöpåverkan.«exempel på genomförda miljöprojekt: Alstom Power Service Bättre rökgasfilter Carbon Disclosure Project Globalt klimatprojekt Energimyndigheten Kartläggning av sårbarhet vid klimatförändring FMV Miljöinriktad säkerhetsanalys av radarstation LFV Analys av miljöutredning inför certifiering Livsmedelsverket Krisledning vid miljökatastrofer SL Miljöanpassad upphandling av entreprenadtjänster Svensk Biogas Ledningssystem för effektivare transporter av biogas 6. Kundreferens: Saab Aerotech Mångfald vidgar perspektivet Efter att Saab tagit över driften av Försvarsmaktens central- och garnisonslager från Försvarsmakten logistik (FMLOG), behövde verksamheten rationaliseras och effektiviseras. Lagren finns på flera ställen i landet, varav ett centrallager i Arboga och 16 garnisonslager över hela landet för både flyg, marin och armé. Vi behövde utveckla såväl organisationen som det administrativa stödet samt förbättra det logistiska flödet, berättar avdelningschef Britt-Marie Holmbom på Saab Aerotech. År 2007 inleddes övertagandet från FMLOG. Projektet började på allvar 2008 och då med Combitech konsulten Stina Svensson som ansvarig för flyglagren och en av fyra regioner, den södra. Stina har en speciell kompetens som projektledare med gedigna kunskaper inom logistik, säger Britt-Marie Holmbom. Det är inte avgörande men ibland är det bra med en kvinnlig projekt ledare i en typiskt mans dominerad miljö, som ju försvarsvärlden är, fortsätter hon. Projektet är nu avslutat och fick bland annat som resultat att avrops- och inköpsfunktionen för försvarsmateriel förs samman till ett ställe i landet. Det leder till större effektivitet och kompetens och ger mera tid över för kundkontakter lokalt, säger en nöjd Britt-Marie Holmbom. För Stina Svenssons del öppnade projektet dörrarna till en helt ny värld. Annorlunda och lärorikt! Nittiofem procent i försvaret är män. Jag hade en fördel av att vara kvinna och att jag inte alls kommer från den världen. Har tidigare arbetat med en helt annan typ av produkt på Ericsson i korta, snabba projekt. Här var cykeln en annan. Jag kunde ställa mina frågor på mitt sätt och genom att göra det fick jag också svar på annat också, konstaterar hon. På Combitech är verkligheten en annan, sett ur ett mångfalds perspektiv. Det går åt rätt håll, summerar Stina Svensson. På min egen avdelning, Logistik, är 60 procent kvinnor. Sebastian Axelsson, miljöchef, Combitech Stina Svensson, konsult, Combitech 12 13

8 Spetskompetens Säkerställer kommunikationen Combitech svarar för Sveriges största samlade kompetens inom kommunikations området. Det handlar om radiosystem, antennteknik, satellitkommunikation, IP-telefoni och fasta kommunikationsnät. Combitech erbjuder allt ifrån konceptstudier, system utveckling, nätverks planering, teknisk konsultation, nätverksdesign och dokumentation till verifiering och validering. Vi har också en rad specialisttjänster inom Elektromagnetisk teknik (EMC) och akustik i portföljen. Elektromagnetisk teknik handlar till exempel om att få system och utrustningar att fungera i en besvärlig elektromagnetisk miljö såsom åska, radio/radarstrålning, etc. Utöver detta har Combitech egna mätplatser för radio, IP/VOIP, transmission, EMC, antenner och elektroakustik för att verifiera produkters prestanda mot kundens krav. 7. Kundreferens: FMV (Försvarets materielverk) IP för hela slanten på FMV Genom att gå över till IP-telefoni räknar FMV med att förenkla administrationen av sin telefoni vilket också ger lägre kostnader. FMV sitter idag med nästan 40 traditionella växlar spridda runt om i Sverige, men om några år ska varenda en vara borta. Försvarsmakten har beslutat att hela deras bärarnät ska vara ip-baserat senast Det innebär bland annat att övergången från traditionell telefoni till IP-telefoni ska ske utan att användarna märker av något. FMV har sedan tidigare anlitat Combitech för driftsstöd och eftersom det där också finns en gedigen erfarenhet inom IP-telefoni var det dit FMV valde att vända sig för att få hjälp med migreringen. En bonus med att gå över till ett helt IP-baserat system är att det förmodligen kommer gå att spara pengar. Istället för att ha kostnader för drift och underhåll för nästan 40 växlar behöver vi bara administrera ett nät vilket lär bli billigare, säger Peter Martinsson. Att gå över från ett traditionellt telesystem till ett IP-baserat är inte helt utan utmaningar. Det gäller att ha tillräckligt hög driftssäkerhet så att användarna inte drabbas av avbrott i teletrafiken. Sedan gäller det också att hitta lösningar för att migrera alla existerande tjänster som exempelvis fax och få dem att fungera i IP-nätet. Peter Martinsson är övertygad om att alla eventuella problem kommer att lösas, och en av anledningarna till det är, det goda samarbetet som finns mellan FMV och Combitech. Som i alla projekt är det ett givande och ett tagande. Vi har en bra personkemi och är väldigt nöjda med samarbetet, säger Peter Martinsson. 8. Kundreferens: Avinor Skandinaviskt samarbete ger effektivare flygtrafik i Norge När det existerande flygledningssystemet som styr flygtrafiken i Nordnorge föll för ålderstrecket gick norska Avinor över gränsen för att hitta en partner som kunde hjälpa dem införa det modernare systemet Natcon Nord. För några år sedan beslutade Avinor, som driver 46 flygplatser i Norge, att flygledningssystemet i Bodö som styr flygtrafiken i Nordnorge hade blivit omodernt. Det behövde ersättas med ett nytt. Avinor hade brist på egna tekniker och flygledare varför de behövde en partner för själva genomförandet. Vi visste på förhand att Combitech skulle bli en bra partner då vi sedan tidigare hade etablerad kontakt, säger Atle Kristiansen, projektledare på Avinor. Combitech skötte allt från testning till installation och driftsättning av hela systemet. Det inkluderade bland annat installation av all nödvändig hård- och programvara på 35 flygplatser. Sedan skulle Avinors 350 flygledare utbildas i det nya systemet. Här tog Combitech in svenska LFVs dotterbolag Swedavia som instruktörer. Från beställning till driftsättning tog det ungefär tre år att implementera Natcon Nord vilket innebar att Combitech höll tidsschemat med marginal. Från Avinors sida är man mycket nöjd med resultatet. Det har varit mycket få tekniska problem och en väldigt hög driftstabilitet. Personalen har känt sig väldigt komfortabla med att använda det nya systemet redan från start, säger Atle Kristiansen. Spetskompetens Framtidens säkra elmiljöer Combitech har redan nu resurserna att hjälpa företag skapa de säkra elmiljöer som framtidens teknik och lagstiftning kommer kräva. Säkra elmiljöer hamnar alltmer i fokus. Ett exempel är den nya EU-lagstiftning som beräknas börja gälla Den säger att alla arbetsplatser måste kunna visa att de som arbetar där inte kan skadas av alltför starka elfält. Combitech har redan sysslat med liknande utredningar och är väl rustade för att redan nu hjälpa företag hålla sig inom gränsvärdena. Vi har länge genomfört mätningar för att visa att elfälten från olika apparater inte stör andra apparater och kan använda i stort sett samma teknik och samma åtgärder när det nu gäller att skydda människor från för starka elektriska fält. I och med att företagen redan om tre år måste kunna visa att de uppfyller de nya kraven kan det vara en god idé att börja titta på detta snart nog, säger Mats Bäckström, specialist på Combitech. Moderna bilar är ett annat område där det kan behövas expertis kring hur elfält påverkar människor. I hybridbilar som använder så kallad start-och-stopp-teknik krävs höga startströmmar vilket skapar starka magnetfält. Risken är att fälten blir så starka att de påverkar både elektronik och människor i bilarna. En elbil ställer andra krav på en bra elmiljö än en traditionell bil. Vi kan hjälpa tillverkarna skapa bilar som också har en bra elmiljö för passagerarna, konstaterar Mats Bäckström. Kraftnäten är ett tredje område där det också kommer ställas nya krav på elmiljön. Inom EU satsas nu på att bygga smarta elnät, där många små elleverantörer ska kunna leverera in el i systemet, från kanske bara ett enskilt vindkraftverk. I Combitech är vi av tradition bra på att bygga robusta kommunikationslösningar som inte kan störas vare sig oavsiktligt eller avsiktligt och har en vana av att utveckla system som till och med står emot rena terroristattacker, sammanfattar Mats Bäckström. Mats Bäckström, konsult på Combitech & professor vid KTH

9 Combitech Training Institute erbjuder kurser och utbildningar inom: Systemutveckling Inbyggda system Modellbaserad systemutveckling.net Programspråk Mekanik Ledarskap & erfarenhetsutveckling Försvarsteknik & civil säkerhet Spetskompetens En komplett utbildningspartner Combitech kan ta ett helhetsansvar för ditt företags kompetensutveckling. Vi samordnar och genomför kurser, workshops och hela utbildningsprogram. Vill man skapa varaktig förändring krävs lärande på djupet. Vi har många års erfarenhet som komplett utbildningspartner med resurser även för uppföljning och mentorskap. Vi erbjuder över 50 olika kurser, men även skräddarsydda utbildningar precis när de behövs i projekten. Vi bedriver som ett av få företag i Sverige egen forskning kring metodutveckling för kunskapsöverföring. Sedan mer än ett decennium har vi ett forskningssamarbete med KTH, och resultaten kommer våra kursdeltagare till del först av alla. Våra kursledare kommer direkt ifrån fältet och har en både bred och djup praktisk förankring. Med kunskaper från en mängd olika områden kan vi dessutom förmedla våra erfarenheter mellan olika branscher och typer av system. För våra lärare är naturligtvis våra egna konsulter. Alla våra kurser kan även erbjudas på plats hos företaget, och såväl kursens längd som inriktning och val av lärare anpassas efter det aktuella behovet vid tillfället. Information om aktuella utbildningar hittar du på vår webbplats

10 Spetskompetens Användbarhet som bidrar till säkerheten inte tvärtom Det är en sak att förstå och utveckla system, en annan att få dem att förstå varandra. För oss på Combitech handlar systemintegration om mycket mer än bara tekniken. Det handlar om att skapa nya möjligheter genom att integrera arbetssätt och processer med tekniska system, eller support och stödsystem med organisationer och deras verksamhetssystem. Våra konsulter arbetar med systemintegration på samtliga nivåer och i alla faser av projekten - från verksamhetsanalys och informationsmodellering till test, verifiering och validering. Många gånger med ansvar för projektledning. Uppdragen handlar ofta om system som är viktiga för att samhället ska fungera utan olyckor eller störningar. Därför är det viktigt att tänka på hur systemen används i praktiken. Det skapar användbarhet som bidrar till säkerheten istället för tvärtom. De system vi arbetar med används till exempel inom flygtrafik ledning, väderinformation eller stridsledning inom luft, mark och sjö. Långa, komplexa uppdrag inom områden med mycket höga krav på driftsäkerhet, informations säkerhet och systemsäkerhet. Områden där systemintegration är grunden till något större. 9. Kundreferens: Skånetrafiken Säkert bra med sms-biljett! Affärsrelationen mellan Combitech och Skånetrafiken har några år på nacken. Före det senaste projektet med biljetter i mobilen för lokaltrafiken utvecklade man tillsammans en informationstjänst för mobiltelefonen, kallad Reseplaneraren. Biljettsystemet för mobilen bygger inte på den vanliga SMS-lösningen utan på en så kallad Java-applikation. Bilden sänds ut från en central server på Skånetrafiken, som dessutom med ojämna mellanrum ändrar bildens sammansättning för att försvåra förfalskning. Servern sköter dessutom registrering och förmedlar betalningsförfrågan till teleoperatören. SMS-systemet testades i Kristianstad under vintern 2009, med gott resultat. Under våren provades systemet också i övriga större tätorter i Skåne som Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, m.fl. För oss på Skånetrafiken var det naturligt att på nytt vända oss till Combitech för hjälp med det nya biljettsystemet, säger Anders Vårmy. Genom ett integrerat projekt ledarskap har han själv lett de övergripande delarna för beställarens del och kunnat borra sig ner i viktiga och intressanta detaljer, medan Combitechs konsulter haft det tekniska projektledarskapet. Vi har i projektet haft ett ovanligt nära och integrerat sätt att arbeta, och det har känts naturligt, säger Vårmy, inte minst geografiskt. Vi har bara knallat över till Combitech på andra sidan Centralstationen här i Hässleholm. Spetskompetens Linux Development Center Kraften i open source är näst intill oändlig. Nyttja den rätt och ditt företag får ett försprång jämfört med dem som håller kvar vid ett protektionistiskt tänkande. Vårt Linux Development Center är ett av de ledande i landet och inriktningen på inbyggd Linux och open source är unik. Våra konsulter har lång erfarenhet inom detta relativt unga område. Vi arbetar med många olika kunder och system med skiftande tekniker som bas. Utvecklingsmiljöer, plattformar, drivrutiner, kernel och bootprogram är något som gruppen arbetar med dagligen. Konsulterna sonderar kontinuerligt den stora mängden open source som tas fram och erbjuds. Vi kan därför rekommendera våra kunder det som är bäst för just dem, och väljer bort open source-projekt som inte har tillräcklig drivkraft. I flera fall tar vi ansvaret för att upprätthålla plattformar, inklusive utvecklingsmiljöer och anpassningar av kärnan. På så vis kan våra kunder själva fokusera på det som tillför produkterna mest värde. 10. Kundreferens: Sensys Traffic Fler funktioner för samma flis Mera funktionalitet för samma pris. Så sammanfattar Jönköpingsföretaget Sensys tekniske projektledare Martin Callisen Combitechs konsultinsats som gav ett eget IP-nätverk för företagets trafikövervakning. Sensys tillverkar och säljer trafikövervakningssystem i Sverige och världen. Alla har vi väl sett hastighetskamerorna som står utefter många av våra vägar. De enskilda enheterna ( kamerorna) kommunicerar med centralenheten via Internet (IP-nätverk) och behöver därför växlar eller switchar/ routrar, som de också kallas. Problemet med tredjepartsväxlar är att de antingen är mycket dyra eller att modellerna byts ut väldigt ofta. Går du till affären där du köpte din dataväxel för tre månader sedan är sannolikheten stor att just den modellen inte längre finns kvar, berättar Martin Callisen. Så hög omsättningshastighet är det. Sensys beslutade därför att utveckla egna switchar och engagerade Combitech för att ta fram både hårdvara och programvara. Som företag måste vi ha kontinuitet i våra system och vi vill dessutom att de ska finnas i produktion i minst fem år, säger Martin Callisen. Combitechs konsulter togs därför in redan i planeringsstadiet av projektet. De kunde då bland annat bidra med grundidén om att basera lösningen på operativsystemet Linux, alltså öppen kod. I dag finns cirka tusen växlar ute i verksamheten och fler är på gång. Alla bygger på den hårdoch programvara som Combitech tagit fram. Andra smarta idéer från Combitech var att lägga in integrerade larm i kameraskåpen via IP-systemet en extra funktionalitet Sensys fick på köpet, så att säga. Vi är väldigt nöjda, sammanfattar Martin Callisen, och fick mer valuta för pengarna än vad vi tänkt oss. Dessutom kunde vi koncentrera oss på vår huvudaffär, istället för att lägga tid på ett supportsystem

11 11. Kundreferens: AFA Försäkring Tryggare tillvaro Jag ställer höga krav. Just därför kan jag säga att Combitechs konsulter gjort ett väldigt bra jobb hos oss. Det är också anledningen till att de har fått förnyat förtroende. Mikael Prinzell, säkerhetschef vid försäkringsbolaget AFA Försäkring, anlitade Combitech för att göra en förstudie av informationssäkerheten vid företaget. Arbetet ska leda till införandet av ett ledningssystem för informations säkerhet, LIS enligt standarden ISO/IEC I förstudien ingick en nulägesanalys eller temperaturmätare som beskriver informationsflödet i företaget, allt från hur medarbetare hanterar information till hur datanätverk fungerar och den rent fysiska säkerheten, med mera. Man kan säga att analysen beskriver säkerhetsmognaden i företaget och hur väl dokumenterade rutiner och processer kring informationshanteringen är. Omfattande. Arbetet har varit omfattande och innefattat kartläggning av dokumentation och aktuella rutiner, intervjuer med ett stort antal medarbetare och chefer och dessutom en riskanalys med företagsledningen. Man kan säga att här på AFA Försäkring har vi en god säkerhet men kan bli bättre på att dokumentera och strukturera våra rutiner, berättar Mikael Prinzell. En hel del rutiner finns på intranät och i olika pärmar men långt ifrån allt är fastställt, accepterat eller ens känt i hela organisationen. Leda arbetet. Nästa steg i processen blir därför nu att Combitech ska leda arbetet med att ta fram förslag till övergripande riktlinjer i elva punkter med tillhörande anvisningar samt skapa en bra struktur på informationshanteringen på AFA Försäkring. På sikt ska arbetet med de övergripande riktlinjerna och anvisningarna brytas ner till konkreta anvisningar, rutiner och checklistor. Det kan handla om allt från hur vi skyddar våra lokaler till vilka som har tillgång till vilka datasystem och vilka nya system som kan köpas in och hur det ska gå till, säger Prinzell. Ganska självklara saker kan det tyckas, men i realiteten sådant som inte alltid är förankrat på rätt sätt och hos alla i ett företag. Konkurrensfördel. AFA Försäkringar och Combitech har alltså precis inlett ett långsiktigt och omfattande arbete där den första delen med att ta fram övergripande riktlinjer och anvisningar ska vara klart under våren Hela arbetet beräknas stå klart under Väl strukturerade säkerhetsrutiner och processer är alltid en konkurrensfördel för ett företag

12 Spetskompetens Kvalificerat utvecklingsarbete Den samlade styrkan hos våra 800 konsulter erbjuder näst intill oändliga kombinationsmöjligheter. Vi har såväl resurser som kompetens. I kombination med lång erfarenhet av system med tuffa driftskrav står vi väl rustade att ta itu med allt ifrån mindre projekt till uppdrag med helhetsansvar. Våra konsulter besitter expertkompetens inom såväl informationssystem som avancerade realtidssystem och inbyggda system. Det kombinerar vi med lång erfarenhet av systemarkitektur och -design, kravanalys, metodutveckling och Configuration Management (spåra och ha koll på förändringar). Merparten av våra uppdrag genomförs inom områden där det ställs mycket höga krav på att kombinera kvalitet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. En nyckel för att lyckas med detta är att dra nytta av kunskapsutvecklingen inom vitt skilda branscher något vi har möjlighet till tack vare vår bredd. Vi har därför kunnat bygga upp en kunskapsbank för kvalificerat utvecklingsarbete inom alltifrån medicin teknik till fordonsindustri, telekommunikation och utveckling av rymdraketer. Så, varför inte förlägga hela eller delar av ditt nästa utvecklingsprojekt hos oss? 12. Kundreferens: Svensk Biogas Ett nytt system effektiviserar biogastransporterna för Svensk Biogas och sparar både pengar och miljö. Ordning och reda hos Svensk Biogas Svensk Biogas i Linköping levererar biogas till tankställen i flera län i Mellansverige. En del av dessa leveranser, utanför det fasta ledningsnätet, sker via trycksatta lastbilsflak där mängder av gasflaskor fylls på med biogas. Varje flak betingar stora värden så det är förståeligt att man på Svensk Biogas är mån om att hela tiden exakt veta var flaken befinner sig. När flaken är inkopplade på tankstället kan de övervakas direkt från Svensk Biogas, men när de väntar på att kopplas in eller fyllas upp igen är det svårare att hålla ordning på var de är. Dessutom är det inte alltid så enkelt att veta om ett flak behöver fyllas på eller om det finns tillräckligt med biogas kvar för att kunna skjuta på transporten ett tag. För att få bättre kontroll vände sig Svensk Biogas till Combitech för att ta hjälp med att utveckla ett kontrollsystem. Combitech har erfarenhet av att utveckla system för övervakning och ledning. Väl lämpade således för att hjälpa oss få mer ordning och reda på våra transporter, säger Christer Setterdahl, vd på Svensk Biogas. Det nya systemet, som är under utveckling, använder GPS för att visa positionen för varje flak. Dessutom finns tryckmätare på varje flak som rapporterar in hur mycket biogas det finns kvar. Idag kan det hända att vi åker och hämtar ett flak för påfyllning som vi inte skulle ha behövt hämta eftersom det ännu inte är tomt, säger Christer Setterdahl. Det kan vi undvika med det här systemet. Vi räknar med att det blir en rejäl besparing då det kommer att sänka våra transport kostnader. En annan fördel är att ju lägre totalkostnaden blir, för att distribuera ut biogas till olika tank ställen, desto attraktivare blir biogas som fordonsbränsle och att använda biogas som bränsle är bland det bästa man kan göra för miljön menar Christer Setterdahl. Biogas är det bästa förnyelsebara drivmedlet eftersom det är helt utsläppsneutralt, säger han. En biogasbil släpper ut 8-15 gram koldioxid per kilometer medan motsvarande siffra för en miljöbil är 120 gram och en vanlig bensinbil ligger runt 200 gram per kilometer. Det kallar vi miljövinst! 13. Kundreferens: Atlas Copco Effektivare utveckling och dokumentation med modellbasering hos Atlas Copco Genom att arbeta modellbaserat räknar Atlas Copco med att enklare kunna hålla dokumentationen aktuell när de utvecklar nya system. Atlas Copco tillverkar bland annat produkter som används i produktionslinjerna hos bil- och flygplanstillverkare. För att utveckla produkterna så effektivt som möjligt arbetar man redan med kodgenerering och olika utvecklingsmodeller. Men helt modellbaserad utveckling har man inte använt sig av tidigare. Det ska bli ändring på det nu. Det var Combitech som pekade på att modellbaserad utveckling inte bara handlar om att få effektivare implementering. Även dokumentationen kan hanteras på ett effektivare sätt. Det tyckte vi lät tilltalande, säger Arne Muñoz, projektledare på Atlas Copco. I många projekt är det just dokumentationsarbetet som hamnar på efterkälken när utvecklarna tycker de använder sin tid bättre om de jobbar mer med själva utvecklingen och mindre med att beskriva den funktionalitet de just lagt in. Modellbasering eliminerar förstås inte arbetet med att dokumentera det man gjort, men dokumenteringen blir ett mer naturligt inslag i utvecklingsarbetet. Den största fördelen som jag ser det med det modellbaserade arbetssättet är att man hela tiden håller dokumentationen aktuell och den hänger ihop med själva implementationen på ett bättre sätt, säger Arne Muñoz. Nu blir det ett lite annat arbetssätt att arbeta modellbaserat och som med alla andra metoder finns det fallgropar man ska undvika. Att ge sig i kast med att arbeta modell baserat utan att ha någon erfarenhet av arbetssättet i organisationen är därför något som man nog ska undvika. Ett bra råd till dem som funderar på det här kan väl vara att ta in någon som Combitech. Det är en klar fördel att ha stöd och hjälp av någon som gjort det här förut. Som kan visa hur man arbetar med modell baserad utveckling på bästa sätt. Det är vad Combitech hjälpt oss med, säger Arne Muñoz

13 Spetskompetens Grundstenen inom ingenjörskonsten En produkts framgång, eller misslyckande, avgörs ofta redan på»ritbordet«. En genomtänkt lösning kan också vara avgörande för såväl produktens säkerhet som påverkan på miljön. Spetskompetens inom mekanik är en bristvara i många branscher, såväl i Sverige som utomlands. Tack vare mångårig erfarenhet, långvariga kundrelationer och kunniga medarbetare har vi byggt upp en både bred och djup kompetens inom mekanikområdet. Kunderna finns inom flera industrisektorer, med särskild tonvikt på flyg-, transport- och fordonsindustri. Combitechs tjänster täcker hela spektrat inom design, mekanisk konstruktion och beräkning. Uppdragen omfattar allt inom områdena struktur, system installation och elsystem. Vi har spetskompetens inom mekanik, elmekanik och hållfasthetsberäkning och är väl förtrogna med de metoder och verktyg som används på området. Mekanik är en viktig grundsten inom ingenjörskonsten både idag och i framtiden. 15. Kundreferens: Saab Aerosystems Bra dialog med Combitechs erfarna nybörjare Vårt mål är att konsulterna ska vara en avlastning, inte en belastning. Och Combitechs konsulter är verkligen det förstnämnda, vi samarbetar bra, säger Jan G Andersson vid Saab Aerosystems. att ha erfarenhet och vana vid systemen är viktigt för en konsult på Saab: Vi vill att de kan våra konstruktionssystem när de kommer in och dessutom har en bred erfarenhet i företaget, säger Jan G Andersson, konsultansvarig på Aerosystems avdelning för struktur och systeminstallationer vid Gripenprojektet. Det finns inte tid till att lära upp konsulterna i allt, utan de måste kunna sättas in direkt i arbetsuppgifterna. Det kan handla om elsystem installationer, kablage och boxar i avioniksystem eller mekanik installationer som cylindrar, apparater och hydraulsystem för t ex landningsställ. Grundtanken är att en resurs konsult ska arbeta i konstruktionsflödet, alltså i ett tidigare skede av processen, berättar Jan G Andersson. Det handlar då ofta om att ta fram produktionsunderlag som detalj ritningar. Men ibland får konsulterna också hoppa in tidigare i konceptfasen och göra utvärderingar av tekniska lösningar. Vad vi behöver är alltså konsulter med bred erfarenhet och goda kunskaper om vårt företag. Och det får vi, absolut! 14. Kundreferens: Airbus Svenska ingenjörer och superjumbojeten A380 Combitech har ett mångårigt konsult åtagande för Airbus, en av världens ledande flygplanstillverkare. Systemutvecklare från Combitech arbetar på plats i Hamburg. Uppdragen omfattar främst superjumbojeten A380 och rör såväl aerodynamik och navigation som underhållssystem och på senare tid även lösningar för telefoni och Internet ombord. Ett av de projekt där Combitech engagerats handlar om hållfasthetsberäkningar av de vingbalkar som Saab bygger till A380. Den gedigna erfarenheten inom flygplanskonstruktion har även lett till att Combitech anlitas av Neuronprojektet, ett internationellt samarbete som ska utveckla framtidens obemannade farkoster. Nu vet du mer om combitech kompetens, kontinuitet & kundnytta genomsyrar allt vi gör 24 25

14 Faktaruta combitech i korthet & siffror: Fler än 800 medarbetare Omsättning > 950 MSEK Lokal närvaro på ett 20-tal orter i Sverige Representerade i Belgien, Tyskland och Norge Kundsegment: industri, telekom, verk och myndigheter samt flyg och försvar Oberoende av system- och produktleverantör Teknik-, verksamhets- och utvecklingskonsult 22 procent kvinnor Östersund Stavanger Borlänge Karlstad Trollhättan Västerås Arboga Norrköping Linköping Jönköping Växjö Helsingborg Hässleholm Malmö Kristianstad Norrtälje Järfälla Sundbyberg Örebro Göteborg Enköping Älvsjö vi är många som kan hjälpa dig. Mer information på:

15 Vi är specialister på att kombinera. Speciellt bra är vi på kombinationen teknik, miljö & säkerhet. Byrå: Svarteld form & foto AB. Tryck: LTAB Linköpings Tryckeri AB

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Världens tyngsta termiska kameleont

Världens tyngsta termiska kameleont 8 3 9 l e v e r a n s e r av försvarsmateriel och tjänster genomförde FMV under 2012. Två av dessa var multifunktionsfartygen HMS Visby och HMS Nyköping som Försvarsmakten nu kan använda till att jaga

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo?

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? uture tidning om by semcon en produktutveckling & teknikinformation # 2 2009 den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? BMW Z4 satsar på känsla 1 mobiltjänster

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer