Förslag till Basinkomstmodell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Basinkomstmodell"

Transkript

1 Förslag till Basinkomstmodell Enhets vision är att alla människor ska ha en ekonomisk grundtrygghet. Vi tänker oss att detta skulle leda till en rad positiva effekter för både individer och samhället i stort. Vi anser inte att trygghet och välfärd ska vara kopplat till förvärvsarbete eller myndigheters kontrollutövande. Alla är en del av vårt gemensamma samhälle och bör därför ha samma grundläggande rättigheter. Rätten till ekonomisk grundtrygghet anser vi ingå i dessa rättigheter. Vi kallar denna politik för Existenslinjen, som kontrast till dagens arbetslinje. Frihetsreform Vi ser basinkomst (BI) som en frihetsreform då det ökar människans frihet och oberoende. Det uppmuntrar människor till att ta ansvar för sitt eget liv och stimulerar olika former av skapande, kreativitet och arbete utanför traditionellt lönearbete. Reformen skulle underlätta att snabbt och smidigt växla mellan olika former av lönearbete, studier, eget företagande, arbetslöshet, resor, barnomsorg i hemmet och andra livssituationer. Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden skulle innebära både fördelar för arbetstagare och arbetsgivare. För arbetsgivare kan vi minska regelverket kring anställningar och för arbetstagare ges frihet att lämna arbetsgivare som missköter sig eller arbeten som känns moraliskt fel att utföra. Arbetslösa tvingas inte heller längre till meningslösa och förnedrande arbetsmarknadsåtgärder eller till att söka arbeten som man inte vill ha. Att sänka sin arbetstid skulle bli en reell möjlighet för alla dem som vill. Det skulle i sin tur minska stress och minska utmattning och utslitning av människor, vilket i slutändan innebär friskare människor och lägre sjukvårdskostnader. Trygghetsreform Basinkomst är också en trygghetsreform som ger varje människa en ekonomisk bastrygghet i en värld av ökad arbetslöshet och alltmer instabila arbetsförhållanden. Det befrämjar också demokrati och mänskliga rättigheter genom att människor friare än nu vågar säga vad de tycker på arbetsplatserna och i samhället. Tryggheten handlar också om den större möjlighet som kommer att ges till alla att själva ge vård och omsorg till sina föräldrar, barn, släkt och vänner. Ett basinkomstsystem blir också mer överskådligt än dagens system. Människor ska kunna förstå samhällets trygghetssystem och planera sin ekonomi. Idag har vi en situation där få, om någon, har kunskap och överblick över systemen och därför känner sig många utlämnade och beroende. Inte ens våra beslutsfattare har full överblick över dagens komplexa system vilket naturligtvis är ett demokratiproblem. Rättvisereform Basinkomst är även en viktig rättvisereform då den ger minskade ekonomiska klyftor genom att omfördela resurser till dem som har det sämst ställt i samhället. Vi tror också att

2 en Basinkomst kommer att leda till bättre arbetsvillkor och högre löner i låglöneyrken. Andra fördelar Vi ser också framför oss en minskning av dagens negativa miljöpåverkan då onödiga och direkt skadliga arbeten antagligen kommer att fasas ut. Dessutom minskas kostnaderna för administration kring transfereringar och kontrollsystem inom dagens system, framförallt från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunernas socialtjänst och CSN. Resurser som istället kan gå in i basinkomstsystemet. Vår vision Vår långsiktiga vision om basinkomsten är att den: omfattar alla svenska medborgare är hög nog att kunna leva på (barn upp till 17 år har lägre belopp) är fri från motprestation betalas ut individuellt, ej till hushåll Vår tanke är alltså att basinkomsten på sikt ska omfatta alla medborgare. Det är dock en process att komma dit om vi inte samtidigt höjer inkomstskatterna kraftigt och fort och det vill vi inte. Enhets förslag bygger inte på höjd inkomstskatt, tvärt om vill vi på sikt kraftigt sänka beskattningen av arbete. Vi vill istället införa en helt ny form av beskattning, Naturresursavgift, som förklaras nedan. Dock tror vi att denna nya skatt måste införas i steg och noga utvärderas och därför måste vi också bygga ut Basinkomsten stegvis. Sammanfattning av vår BI-modell Basinkomsten byggs ut stegvis. Alla vuxna får en basinkomst på kr före skatt (netto ca kr) men nettoeffekten avtar med stigande inkomst från andra källor och innebär att de som har en inkomst över kr /mån. inte får någon basinkomst alls enligt detta första steg. De med inkomst mellan kr/mån. får en BI på mellan kr brutto. Alla som har en inkomst på max kr/mån. får full BI på kr brutto, därefter börjar en nedtrappning av basinkomsten. Alla dem som idag har inkomster från de bidrag som tas bort (A-kassa, försörjningsstöd, garantipension, studielån etc) får full BI då dessa bidrag tas bort. Barn mellan 0-17 år får en reducerad Basinkomst på 2000 kr brutto/mån. som betalas ut till vårdnadshavarna. Netto ca 1380 kr/mån. Barnbidrag, studiebidrag, A-kassa, sjukersättning, försörjningsstöd, bostadsbidrag och pension försvinner och ersätts av basinkomsten. Tjänstepensionen finns kvar som idag.

3 Sjukpenning, föräldrapenning, VAB och underhållsstöd bibehålls tills vidare enligt dagens system. Detsamma gäller arbetsskadelivränta, rehabiliteringspenning och det statligt tandvårdsstödet. Alla bidrag och ersättningar för funktionshinder finns även kvar enligt dagens system. Ca 8,1 miljoner av Sveriges 8,8 miljoner medborgare får någon form av Basinkomst enligt denna modell. Vi finansierar basinkomsten via delar av de sociala avgifterna. Kostnader lyfts ut från Försäkringskassan, AF, Pensionsmyndighet, CSN och kommunernas kostnader för försörjningsstöd, ca mdkr (1). Vi minskar på administrationen för FK, AF, CSN och pensionsmyndigheten och tar det till BI, vilket ger ca 10.4 mdkr (2). Vi inför en RIX-avgift, en avgift på 0.1% av penningomsättningen i Riksbankens RIXsystem, vilket ger minst mdkr (3). Vi gör en del justeringar i skattesystemet för att undviker höga marginaleffekter när man samtidigt får inkomst från förvärvsarbete. Det ska löna sig att jobba trots att man har basinkomst. Denna modell kostar ca 527 mdkr enligt 2011 års siffror (4). Vi finansierar detta förslag genom att ta mdkr från dagens system inklusive RIXavgiften (5). Fördelen med denna modell är att: det är lätt att införa, inga större förändringar i nuvarande system vi minskar fattigdomen och tar bort skammen för att söka ersättningar för långtidssjuka och arbetslösa vi hjälper de mest utsatta i samhället först vi minskar stressen i samhället vi stimulerar kreativitet och nyföretagande samt ger ökad frihet till många människor vi ger alla människor möjlighet att gå ner i arbetstid och ger på så sätt möjlighet för de som idag inte har arbete att få ett arbete vi underlättar för människor att vara hemma längre med sina barn vi minskar på byråkratin och dess kostnader den är finansierad

4 Detaljerad fakta om modellen: Vem ska få BI? Vi anser att alla svenska medborgare ska ha rätt till BI. Så här såg Sveriges befolkning ut Antal folkbokförda i Sverige: 1.8 milj. Barn (0-17 år) 6.1 milj. Vuxna (18-64) 1.6 milj. Pensionärer (65-) Totalt ca 9.5 milj. personer Andelen med annat medborgarskap är personer. Antal svenska medborgare var : pers. Av dessa var personer barn under 18 år och personer var vuxna inklusive pensionärer. Svenska medborgare var alltså ca 8.9 miljoner. Ska BI beskattas? Vi tror att det är bäst men det går också att göra den skattfri. Nettosumman blir ändå densamma. En sådan modell blir lite lättare att finansiera och ger en bättre fördelningsprofil då höginkomsttagare idag betalar mer i skatt även procentuellt då vi har två olika nivåer för statlig skatt för de med höga inkomster. En annan anledning är att kommuner och landsting i Sverige idag får sina största inkomster från den skatt vi betalar på vår inkomst. En obeskattat BI gör att dessa då får betydligt mindre skatteintäkter (i och med att bidrag och pensioner som beskattas försvinner) och då måste vi via staten ge ökade stöd till kommuner/landsting - alltså en ökad administration och byråkrati den vägen istället. Vi tror att det då är bättre att BI höjs och beskattas på samma sätt som övrig inkomst, det blir smidigast enligt dagens system. En tredje anledning är att vi idag har flera avdrag som är beroende av att man har betalat skatt: reseavdrag, ränteavdrag, ROT-avdrag osv. Om vi har ett skattefritt BI-belopp innebär det att de som endast har BI som inkomst inte kan göra dessa avdrag enligt nuvarande system. Skattesystemet justeras så att nettoeffekten av BI avtar med stigande inkomst från andra källor. Grundavdraget justeras, Jobbskatteavdraget justeras, annan inkomst upptill 2500 kr /mån beskattas inte, den statliga skatten justeras. Vi har räknat på en beskattning på 31% vilket är dagens genomsnitt i kommunalskatt. Sammanlagt blir det en progressiv skatteskala med en marginalskatt på mellan 16-30%.

5 På vilken nivå ska BI ligga på? Det idealiska är att BI ligger på en nivå där man kan leva på den, om än under enkla omständigheter. Då behöver vi nog hamna på minst kr /mån. brutto för vuxna. Netto blir det ca kr (6). Möjligheten att lägga till ett hyresstöd finns alltid om det skulle visa sig behövas för vissa speciellt utsatta personer, men detta har vi inte räknat in i våra kalkyler nu. Barn får ett lägre belopp. I våra uträkningar har vi startat på 2000 kr /barn /mån. brutto. Netto blir det ca 1380 kr. Dagens flerbarnstillägg försvinner. Räknar vi på denna nivå får vi en total kostnad på ca 1046 mdkr/år (7). Detta är betydligt mer än statens samlade utgifter totalt på ett år (ca 820 mdkr), så vi kan inte finansiera en sådan reform i dagsläget utan att kraftigt höja en rad skatter eller införa nya. Detta är svårt att göra då vi inte vet vilka konsekvenser detta kan få. Dessutom är vi emot att höja inkomstskatterna. Vi behöver därför gå varsamt fram. Därför föreslår vi en modell där Basinkomsten byggs ut stegvis, men start för de grupper som är i störst behov av reformen, dvs. dem med ingen eller låg inkomst. Alla får alltså inte BI till en början men de som får den kan leva på den och det finns inga krav på motprestation. Fördelen är att vi kan börja införa en basinkomstreform redan idag så att de som har mest behov får hjälp först, samt att det är lättare att finansiera då vi till största del använder de medel som redan finns i dagens system. Finansiering Så här tänker vi oss en finansiering (mdkr = miljarder kronor. Alla siffror är från 2011). De flesta av dagens bidrag samt pensionsfonderna avskaffas och pengarna används till BI. Uppskattningsvis ca mdkr (1). Minskade förvaltningskostnader (personal, lokaler, material etc) för ovanstående bidrag. Uppskattningsvis minst 10.4 mdkr (2) i ett första skede. Här ser vi framför oss ännu större minskningar i framtiden. Administration och byråkrati har alltid en tendens att svälla och vi behöver aktivt arbeta för att motverka detta. Genom en allt större utbyggnad av BI-systemet borde flera myndigheter kunna minskas eller avvecklas. Dessutom finns idag dolda kostnader (dvs. utgiftsminskningar i ett BIsystem) som är svåra att beräkna och som vi inte tagit med i dessa beräkningar, t.ex. kostnader för kommunernas socialtjänst och för försäkringsärenden som idag hamnar i vårt rättsväsende. RIX-avgift (3). Vi föreslår en avgift på omsättningen av de pengar som idag passerar genom Riksbankens RIX-system, vilket är en viktig del av den svenska finansiella infrastrukturen. Det blir med andra ord en slags omsättningsskatt på penningomsättningen hos de ca 25 aktörer som idag är knutna till RIX-systemet (kreditinstitut, värdepappersföretag, OMX och några andra aktörer) var omsättningen miljarder vilket med en avgift på 0.1% skulle ge en årlig

6 inkomst på mdkr. Andra skatter som eventuellt kan användas till BI är skatter på finansiell spekulation, valutatransaktioner, bonusar, höjd skatt på vissa typer av konsumtion och t ex höjd reklamskatt. Men då denna modell redan är finansierad så behöver vi inte införa några nya skatter i det syftet. Därför finns inga beräkningar med på dessa poster. Dynamiska effekter. Vi kan på goda grunder anta att ett samhälle med basinkomst skulle ge många positiva effekter på människors hälsa såväl psykiskt som fysiskt. Detta skulle leda till minskad sjukskrivning och minskade kostnader för samhället. Detsamma kan antas för antalet brott som då påverkar såväl rättsväsendet som kriminalvården och dess kostnader positivt. Alla dessa sk. dynamiska effekter som basinkomst skulle ge är mycket svåra att beräkna ekonomiskt och därför avstår vi från det nu. Så här ser vår föreslagna BI-modell se ut: Stegvis utbyggnad av Basinkomst Barn mellan 0-17 år får en reducerad Basinkomst på 2000 kr brutto/mån. och betalas ut till vårdnadshavarna. Netto ca 1380 kr/mån. Flerbarnstillägget försvinner. Alla från 18 år får en BI på brutto vilket ger ca netto. Men nettoeffekten avtar med annan inkomst så att endast dem med annan inkomst mellan kr/mån får BI, minst 3000 kr och som mest kr brutto, beroende på ens övriga inkomst. Alla som har en inkomst på max kr/mån. får full BI på kr brutto, därefter börjar en nedtrappning av basinkomsten. Alla dem som idag har inkomster från de bidrag som tas bort (A-kassa, försörjningsstöd, garantipension, studielån etc) får full BI då dessa bidrag tas bort. Ca 8,1 miljoner av Sveriges 8,8 miljoner medborgare får någon form av Basinkomst enligt denna modell. Vi bygger ut Basinkomsten på sikt till alla genom att justera i skattesatserna så att allt fler får behålla allt mer av sin BI. Basinkomsten ersätter dagens A-kassa, försörjningsstöd (fd. socialbidrag), sjukersättning, barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag och folkpension. Sjukpenning, föräldrapenning och underhållsstöd bibehålls enligt dagens system, men dessa avvecklas då BI-systemet är fullt utbyggt. Arbetsskadelivränta, rehabiliteringspenning och det statligt tandvårdsstödet finns kvar som idag. Alla bidrag och ersättningar för funktionshinder finns kvar enligt dagens system. Skattesystemet justeras så att nettoeffekten av BI avtar med stigande inkomst från andra källor. Grundavdraget justeras, Jobbskatteavdraget justeras, annan inkomst

7 upptill 2500 kr/mån beskattas inte. Den statliga skatten justeras. Vi har räknat på en beskattning på 31% vilket är dagens genomsnitt i kommunalskatt. Sammanlagt blir det en progressiv skatteskala med en marginalskatt på mellan 16-30% (8). Kostnad totalt: mdkr (4) Finansiering totalt: mdkr (5) Överskott: 14.2 mdkr Kostnad för BI-administration: uppskattningsvis ca 1.0 mdkr. Summa överskott: 13.2 mdkr Fortsatt utbyggnad av Basinkomst Här har vi inte något färdigt förslag på hur utbyggnaden konkret ska ske, men det handlar om att successivt ändra skattesatserna på inkomstskatten så att fler och fler för tillgång till basinkomsten. Se nedan under frågan om sänkt skatt på arbete. FRÅGOR Vad kommer administration av BI-systemet att kosta? Administrationen av BI läggs under nuvarande pensionsmyndigheten (som eventuellt döps om). Vi beräknar att administrationen kostar ca 1.0 mdkr. Kommer dessa beräkningar att stämma om de flesta väljer att sluta arbeta och helt leva på Basinkomsten? Nej, modellen bygger på att de flesta arbetar vidare med någon form av lönearbete men kanske går ner i arbetstid. Vi tror dock att de flesta människor vill bidra till samhället genom en arbetsinsats och också få del av den gemenskap som ett arbete många gånger ger. Dessutom vill säkert många ha en högre inkomst än den grund som Basinkomsten tillhandahåller. Om några väljer att helt avstå från arbete gör det inte så mycket, det är ju också meningen att man ska kunna göra det på grund av olika personliga skäl. Vi har även många människor som idag inte har något arbete eller är sjuka och måste leva på bidrag och vi tror att många av dessa kommer att söka arbete eller starta eget när de väl har grundtryggheten löst via Basinkomsten. Om däremot många väljer att inte arbeta alls så håller inte dessa beräkningar och då får systemet göras om.

8 Vilka transfereringar kommer att finnas kvar? Av Försäkringskassan blir ca 99.6 mdkr kvar enligt våra beräkningar (1). Sjukpenning, Föräldrapenning, Tillfällig föräldrapenning (VAB) och underhållsstöd bibehålls enligt dagens system, men dessa kan avvecklas då BI-systemet är fullt utbyggt. Då kan ytterligare minst 57 mdkr föras över från FK till BI. Se under not. 1 nedan. Arbetsskadelivränta, rehabiliteringspenning och det statligt tandvårdsstödet finns kvar som idag. Alla bidrag och ersättningar för funktionshinder finns kvar enligt dagens system. Hur blir marginaleffekterna? Skattesystemet justeras så att nettoeffekten av BI avtar med stigande inkomst från andra källor. Grundavdraget justeras, Jobbskatteavdraget justeras, annan inkomst upptill 2500 kr/mån beskattas inte (Fribelopp), den statliga skatten justeras (8). Vi har räknat på en beskattning på 31% vilket är dagens genomsnitt i kommunalskatt. Sammanlagt blir det en progressiv skatteskala med en marginalskatt inklusive BI på mellan 16-30%. Hur hänger detta förslag ihop med att Enhet vill sänka skatten på arbete? Vi vill skapa ett nytt skattesystem som istället för dagens beskattning på arbete beskattar gemensamma naturresurser som vi anser tillhör alla människor i ett land. Vi kallar denna skatt för Naturresursavgift och den innefattar ägande av mark, gruvbrytning, olja- och gasfyndigheter, utsläppsrätter, jakt- och fiskerätter, luftkorridorer, det elektromagnetiska spektrumet, radiofrekvenser, alltså olika former av monopol. Detta nya skattesystem kommer också att leda till ett hållbarare samhälle. Vi tänker oss en successiv utbyggnad av denna Naturresursavgift som då blir till en skatteväxling mot arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. Vi uppskattar att detta kan inbringa ca 100 mdkr inom några år och sedan stiga med flera 10-tals mdkr/år. I takt med att vi sänker inkomstskatten kommer samtidigt alltfler med högre inkomster att få tillgång till basinkomsten. Dagens Jobbskatteavdrag gör vi om. Vi har i denna modell använt 83.6 mdkr av dessa pengar till sänkta skatter för att justera marginalskatten och i form av ett fribelopp på inkomst upp till kr/mån. Den sänkta krogmomsen och RUT-avdraget vill vi göra om och använda till sänkt skatt på arbete. ROT-avdraget vill vi göra om så att det endast gynnar renovering och installationer som syftar till att sänka energiförbrukning eller investera i rena energisystem som är ekologiskt hållbara.

9 Försvinner A-kassan? Den statliga A-kassan (Alfa-kassan) försvinner men övriga A-kassor avgör själva om de vill finnas kvar. Dock upphör den statliga finansieringen då de pengarna istället används till BI. Finansieringen av A-kassan blir då genom egenavgifter. Det inkomstrelaterade stödet som A-kassan erbjuder kan fortfarande vara lockande, liksom andra förmåner såsom försäkringar, rabatter och juridiska tjänster. En inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring kan man också teckna med sitt försäkringsbolag. Vilken blir skillnaden för studenter på eftergymnasial utbildning i jämförelse med dagens system? CSN studielån + bidrag är idag på totalt kr för 40 veckors heltidsstudier. På sommaren får man inga studielån. Det blir ca 7500 kr /mån delat på 12 mån. I denna summa är största delen ett lån. Enligt vår modell får alla istället BI på kr brutto, netto ca kr. Hur påverkar detta pensionärerna? Nästan alla pensionärer tjänar på detta eller går jämt upp. Idag har många sk. fattigpensionärer (dvs de som endast har garantipensionen) endast 7030 kr (gift person) eller 7881 kr (ogift) före skatt. Endast ett fåtal pensionärer får idag högre allmän pension än kr brutto och dessa har ofta en sådan hög tjänstepension att deras totala pension ändå är mycket hög. Skulle det visa sig att det finns pensionärer med låg tjänstepension som förlorar på detta system så kan vi skapa övergångsregler där dessa blir kompenserade. Ska flyktingar få BI? Dessa människor bör få ungefär det stöd som ges idag. Vi tror att det bäst görs utanför BIsystemet. Det viktiga är att alla dessa människor får en grundläggande trygghet och standard under asylprocessen. Vad händer med missbrukare som använder sin BI till droger och står utan mat och bostad trots basinkomsten? Socialtjänsten i varje kommun har redan kontakt med missbrukare som är boende i kommunen. Det får skapas individuella lösningar för varje person. Till exempel kan hyran

10 betalas innan Basinkomsten betalas ut. Personen kan också få ett matkonto (som inte kan användas till tobak, alkohol och spel) som i stort sätt säkerställer att personen har tillgång till mat. Människor som är så sjuka (t ex på grund av missbruk eller psykisk sjukdom) att de inte själv kan sköta sin ekonomi ska få hjälp med detta, till exempel genom en God man eller Förvaltare. Ska interner också få BI trots att de brutit mot landets lagar och straffats? Människor ska bara straffas en gång. Att dra bort deras ekonomiska grundtrygghet som straff är emot Enhets värderingar och förvärrar helt säkert bara deras situation. Däremot kan personens BI gå tillbaka till samhället under fängelsevistelse som kompensation för mat och husrum Noter: 1. Bidrag och pensionspengar som tas till BI - Studiestöd, 21 mdkr - Ålderspension, folkpension, ATP, mdkr - Garantipension, 18.5 mdkr - Efterlevandepension, vuxna, 14.5 mdkr - Bostadstillägg, pensionärer, 7.6 mdkr - Äldreförsörjningsstöd, 0.5 mdkr - A-kassan/Aktivitetsstöd 15.7 mdkr - Försörjningsstöd (Kommunal utgift), 10.6 mdkr - Försäkringskassan, (se specifikation nedan) Totalt: mdkr. Försäkringskassan specificerad: Ca anställda Av deras utgifter på ca mdkr (2011) används ca mdkr till BI, resten finns kvar i FK. Det som vi räknar med ska vara kvar inom FK vid en BI-reform är, inkl. förvaltningskostnader:

11 Arbetsskadelivränta, förvaltning 0.2 = 3.6 Rehabiliteringspenning, = 1.1 Sjukpenningen, = 22.9 Föräldrapenning, = 28.2 Underhållsstöd, = 3.6 Tillfällig föräldrapenning, = 5.9 Funktionshinder, = 29.2 Statligt tandvårdsstöd förv. 0.2 = 5.1 (på sikt vill vi inkludera detta i högkostnadsskyddet) = 99.6 mdkr Av denna summa är 5.1 mdkr förvaltningskostnader. Summa att använda från FK till BI: mdkr minus 99.6 = mdkr minus förvaltningskostnader (dessa redovisas i ref. 2, se nedan) = Summa mdkr (exkl. förvaltning i FK). Av ovanstående poster som blir kvar i FK nu kommer nedanstående tre poster tas bort från FK och föras till BI-finansieringen när BI-modellen har byts ut så att den gäller alla: Sjukpenningen, förvaltning 2.6 = 22.9 Föräldrapenning, = 28.2 Tillfällig föräldrapenning, = 5.9 Summa: = 57 mdkr Total förvaltningskostnad från FK som går till BI: 2.3 mdkr (7.4 minus 5.1 som är kvar i FK). Totalt förvaltn. som ska vara kvar i FK: 5.1 mdkr (7.4 minus 2.3). https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/c8644b0d b d4c5ae0/fk_arsredovisning_2012.pdf?mod=ajperes 2. Förvaltningskostnader - AF, 6 mdkr (uppskattningsvis kvar max 2 mdkr) = 4 mdkr - FK, 2.3 mdkr - CSN, 0.8 mdkr - Pensionsmyndigheten, 2.3 mdkr - Riksförsäkringsverket, Skatteverket?, mfl myndigheter, 1 mdkr? Totalt 10.4 mdkr. 3. RIX-avgift Vi föreslår en avgift på omsättningen av de pengar som idag passerar genom

12 Riksbankens RIX-system, vilket är en viktig del av den svenska finansiella infrastrukturen (http://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/betalningssystemet-rix/). Förslaget har tidigare presenterats av författaren Göran Hjort i sin bok "Garantiikomst". Förslaget går ut på att staten tar ut en avgift på t ex 0.1% av den årliga omsättningen i RIX-systemet. Det blir med andra ord en slags omsättningsskatt på penningomsättningen hos de ca 25 aktörer som idag är knutna till RIX-systemet (kreditinstitut, värdepappersföretag, OMX och några andra stora aktörer: RIX-deltagare/. Idag passerar ca transaktioner dagligen med ett genomsnitt på ca 38 mkr per transaktion och de som nyttjar systemet kan samtidigt låna pengar från Riksbanken. Det finns endast en liten avgift (både en fast och rörlig avgift) som bekostar själva systemet. Vi menar att en större avgift/skatt kan tas ut av den finansiella sektorn i form av denna denna föreslagna RIX-avgift som då får bidra till finansieringen av en ekonomisk grundtrygghet i samhället var omsättningen miljarder vilket med en avgift på en promille (0.1%) skulle ge en inkomst på mdkr. 4. Total kostnad för denna BI-modell (2011 års siffror) 29.9 mdkr för Barn-BI (1380 kr netto barn mellan 0-17 år) ca 1.8 miljoner personer mdkr för BI till pensionärer (ca 1.6 milj. personer), studerande ( personer), personer på A-kassa, sjukersättning, försörjningsstöd, aktivitetsstöd, och övriga utan inkomst (ca personer), BI på kr/mån netto mdkr för dem som delvis har BI och delvis har inkomst mellan kr /mån. ca 3.5 miljoner personer. Totalt mdkr. 5. Total inkomst till BI enligt denna modell (2011 års siffror) mdkr från bidrag och pensionspengar 10.4 mdkr från administration mdkr från RIX-avgift Totalt mdkr. 6. Brutto och netto

13 kr /mån. brutto blir inte kr netto men vi har räknar med grundavdrag och då hamnar vi på ungefär den summan. 7. Kostnad för en basinkomst till alla medborgare Drygt 1.8 miljoner barn (0-17 år) som netto får 1380 kr/mån x 12 mån. = 29.9 mdkr. 7.7 miljoner vuxna inklusive pensionärer som får netto kr/mån x 12 mån = mdkr. Total kostnad ca 1046 mdkr/år. 8. Detaljerade beräkningar a) Utgiftsberäkning Antal Nettokostnad BI Miljoner kr per år Del 1 Barn 0-17 år Del 2 Pensionärer Studerande ungdomar A-kassa Sjukersättning Socialbidrag Akt.stöd Övriga utan inkomst * Del 3 inkomst Sysselsatta Sysselsatta Sysselsatta Totalt NB. Ca 8,1 miljoner av 8,8 miljoner medborgare får Basinkomst enligt denna modell. b) Finansiering

14 miljoner kronor FK Minskad kostnad för FK FK Minskad kostnad för FK adm AF Minskad kostnad för a-kassa och aktivitetsstöd AF Minskad kostnad för AF adm CSN Minskad kostnad för CSN inkl adm FK Minskad kostnad för FK garantipension P Minskad kostnad för AP-fondernas inkl adm ÖVR Minskad kostnad övr adm FK Minskade kostnader för Barnbidrag KOMMUN Minskade kostnader för socialbidragsersättningar SKATT Ökade intäkter RIX-avgift c) Beräkning på individnivå Annan inkomst Basinkomst Netto - kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr d) Statens inkomster från sociala avgifter Arbetsgivaravgifter 2011 miljoner kr Ålderspensionsavgift ,21% Efterlevandepensionsavgift ,17% Sjukförsäkringsavgift ,02% Föräldraförsäkringsavgift ,20% Arbetsskadeavgift ,68% Arbetsmarknadsavgift ,91% Allmän löneavgift ,23% ,42%

15 Arbetsgivaravgiften är alltså det som betalar för våra sjukersättningar och pensioner idag, samt för föräldraledighet och arbetsskador och handikappstöd. Innan vi hittat en annan modell att finansiera detta behåller vi sociala avgifter e) Aktivitet hos befolkningen I procent av befolkningen, 2012 Barn (-15) 17% Pensionärer 17% Sysselsatta 50% Arbetslösa 4% Sjuka och förtidspensionerade 3% Studerande 6% Övriga 3% Källa: SCB 100% f) Inkomstfördelning befolkningen 2011 Förvärvsinkomst över Utan förvärvsinkomst Barn Totalt g) Antalet med särskilt behov av BI

16 Antalet sjukpensionärer Antalet socialb.stagare vuxna Antalet arbetslösa m. A-kassa Antalet arbetslösa utan A-kassa Antalet sjuka utan ers Antalet stud. heltid (univ/högskola) Antal m. aktivitet ersättning Antal i FAS Antalet hemlösa N.B. En person kan förekomma på fler ställe i tabellen. T ex. En arbetslös kan också vara i Fas 3. För Enhet Krister Segergren och Susanne Fladén

Basinkomstmodell. Förslag till Basinkomstmodell. Proposition till Enhets årsmöte 2014

Basinkomstmodell. Förslag till Basinkomstmodell. Proposition till Enhets årsmöte 2014 Proposition till Enhets årsmöte 2014 Förslag till Basinkomstmodell Enhet är sedan många år för en Basinkomst (BI), även kallad Medborgarlön. Många av våra medlemmar och sympatisörer har efterfrågat ett

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter; SFS 1998:679 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:36 Diarienr: 08/2104 Diarienr Lf: Arbetsgivarpolitik: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Vårdnadsbidrag

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Folkbokföring och skatter

Folkbokföring och skatter Folkbokföring och skatter Innehåll Folkbokföring Id-kort Våra skatter Börja arbeta vad behöver du tänka på? Konsekvenserna av svartarbete Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Rundgångens omfattning

Rundgångens omfattning ARNE BJÖRHN: Rundgångens omfattning 1985 uppgick rundgången - inkomstöverföringar och subventioner - till195 miljarder. Det motsvarar 54% av lönerna och överstiger hushållens direkta skatter och avgifter.

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas.

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas. Promemoria 2016-04-11 Finansdepartementet Ekonomiska avdelningen Beskrivning av beräkningar av fördelningseffekter av reformer hittills denna mandatperiod i bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse I denna

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg BARN OCH FAMILJ Barnomsorg Det bästa som du kan ge dina barn, förutom goda vanor, är goda minnen. - Sydney J. Harris Inledning V åra politiska företrädare har i decennier systematiskt arbetat för att splittra

Läs mer

Den Svenska välfärden Jag ska berätta om vad den svenska välfärden innebär, hur den påverkar vårt vardagliga liv.

Den Svenska välfärden Jag ska berätta om vad den svenska välfärden innebär, hur den påverkar vårt vardagliga liv. Den Svenska välfärden 2016 Jag ska berätta om vad den svenska välfärden innebär, hur den påverkar vårt vardagliga liv. Vad betyder välfärd? Vad innebär den svenska välfärden? Vad måste man göra för att

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår propositionen i de

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 217 Sammanfattning Tillväxt och arbetsmarknad på högvarv Offentliga finanser starkare än väntat Låg beskattning av förmånsbilar BNP-tillväxt Procent

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se Pensionsrapport 2016 Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF 070-249 31 54 dan.adolphson@amf.se media.amf.se @Trygghetsekonom pensionsbloggen.se Pensionsrapporten fyller 7 år Statistik, aktuella frågor, trender

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta Att fortsätta att arbeta istället för att ta ut pension innebär att den enskilde betalar totalt lägre skatt än om pension skulle betalas ut. Anledningen är att förvärvsarbete generellt ger lägre skatt

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer