Förslag till Basinkomstmodell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Basinkomstmodell"

Transkript

1 Förslag till Basinkomstmodell Enhets vision är att alla människor ska ha en ekonomisk grundtrygghet. Vi tänker oss att detta skulle leda till en rad positiva effekter för både individer och samhället i stort. Vi anser inte att trygghet och välfärd ska vara kopplat till förvärvsarbete eller myndigheters kontrollutövande. Alla är en del av vårt gemensamma samhälle och bör därför ha samma grundläggande rättigheter. Rätten till ekonomisk grundtrygghet anser vi ingå i dessa rättigheter. Vi kallar denna politik för Existenslinjen, som kontrast till dagens arbetslinje. Frihetsreform Vi ser basinkomst (BI) som en frihetsreform då det ökar människans frihet och oberoende. Det uppmuntrar människor till att ta ansvar för sitt eget liv och stimulerar olika former av skapande, kreativitet och arbete utanför traditionellt lönearbete. Reformen skulle underlätta att snabbt och smidigt växla mellan olika former av lönearbete, studier, eget företagande, arbetslöshet, resor, barnomsorg i hemmet och andra livssituationer. Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden skulle innebära både fördelar för arbetstagare och arbetsgivare. För arbetsgivare kan vi minska regelverket kring anställningar och för arbetstagare ges frihet att lämna arbetsgivare som missköter sig eller arbeten som känns moraliskt fel att utföra. Arbetslösa tvingas inte heller längre till meningslösa och förnedrande arbetsmarknadsåtgärder eller till att söka arbeten som man inte vill ha. Att sänka sin arbetstid skulle bli en reell möjlighet för alla dem som vill. Det skulle i sin tur minska stress och minska utmattning och utslitning av människor, vilket i slutändan innebär friskare människor och lägre sjukvårdskostnader. Trygghetsreform Basinkomst är också en trygghetsreform som ger varje människa en ekonomisk bastrygghet i en värld av ökad arbetslöshet och alltmer instabila arbetsförhållanden. Det befrämjar också demokrati och mänskliga rättigheter genom att människor friare än nu vågar säga vad de tycker på arbetsplatserna och i samhället. Tryggheten handlar också om den större möjlighet som kommer att ges till alla att själva ge vård och omsorg till sina föräldrar, barn, släkt och vänner. Ett basinkomstsystem blir också mer överskådligt än dagens system. Människor ska kunna förstå samhällets trygghetssystem och planera sin ekonomi. Idag har vi en situation där få, om någon, har kunskap och överblick över systemen och därför känner sig många utlämnade och beroende. Inte ens våra beslutsfattare har full överblick över dagens komplexa system vilket naturligtvis är ett demokratiproblem. Rättvisereform Basinkomst är även en viktig rättvisereform då den ger minskade ekonomiska klyftor genom att omfördela resurser till dem som har det sämst ställt i samhället. Vi tror också att

2 en Basinkomst kommer att leda till bättre arbetsvillkor och högre löner i låglöneyrken. Andra fördelar Vi ser också framför oss en minskning av dagens negativa miljöpåverkan då onödiga och direkt skadliga arbeten antagligen kommer att fasas ut. Dessutom minskas kostnaderna för administration kring transfereringar och kontrollsystem inom dagens system, framförallt från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunernas socialtjänst och CSN. Resurser som istället kan gå in i basinkomstsystemet. Vår vision Vår långsiktiga vision om basinkomsten är att den: omfattar alla svenska medborgare är hög nog att kunna leva på (barn upp till 17 år har lägre belopp) är fri från motprestation betalas ut individuellt, ej till hushåll Vår tanke är alltså att basinkomsten på sikt ska omfatta alla medborgare. Det är dock en process att komma dit om vi inte samtidigt höjer inkomstskatterna kraftigt och fort och det vill vi inte. Enhets förslag bygger inte på höjd inkomstskatt, tvärt om vill vi på sikt kraftigt sänka beskattningen av arbete. Vi vill istället införa en helt ny form av beskattning, Naturresursavgift, som förklaras nedan. Dock tror vi att denna nya skatt måste införas i steg och noga utvärderas och därför måste vi också bygga ut Basinkomsten stegvis. Sammanfattning av vår BI-modell Basinkomsten byggs ut stegvis. Alla vuxna får en basinkomst på kr före skatt (netto ca kr) men nettoeffekten avtar med stigande inkomst från andra källor och innebär att de som har en inkomst över kr /mån. inte får någon basinkomst alls enligt detta första steg. De med inkomst mellan kr/mån. får en BI på mellan kr brutto. Alla som har en inkomst på max kr/mån. får full BI på kr brutto, därefter börjar en nedtrappning av basinkomsten. Alla dem som idag har inkomster från de bidrag som tas bort (A-kassa, försörjningsstöd, garantipension, studielån etc) får full BI då dessa bidrag tas bort. Barn mellan 0-17 år får en reducerad Basinkomst på 2000 kr brutto/mån. som betalas ut till vårdnadshavarna. Netto ca 1380 kr/mån. Barnbidrag, studiebidrag, A-kassa, sjukersättning, försörjningsstöd, bostadsbidrag och pension försvinner och ersätts av basinkomsten. Tjänstepensionen finns kvar som idag.

3 Sjukpenning, föräldrapenning, VAB och underhållsstöd bibehålls tills vidare enligt dagens system. Detsamma gäller arbetsskadelivränta, rehabiliteringspenning och det statligt tandvårdsstödet. Alla bidrag och ersättningar för funktionshinder finns även kvar enligt dagens system. Ca 8,1 miljoner av Sveriges 8,8 miljoner medborgare får någon form av Basinkomst enligt denna modell. Vi finansierar basinkomsten via delar av de sociala avgifterna. Kostnader lyfts ut från Försäkringskassan, AF, Pensionsmyndighet, CSN och kommunernas kostnader för försörjningsstöd, ca mdkr (1). Vi minskar på administrationen för FK, AF, CSN och pensionsmyndigheten och tar det till BI, vilket ger ca 10.4 mdkr (2). Vi inför en RIX-avgift, en avgift på 0.1% av penningomsättningen i Riksbankens RIXsystem, vilket ger minst mdkr (3). Vi gör en del justeringar i skattesystemet för att undviker höga marginaleffekter när man samtidigt får inkomst från förvärvsarbete. Det ska löna sig att jobba trots att man har basinkomst. Denna modell kostar ca 527 mdkr enligt 2011 års siffror (4). Vi finansierar detta förslag genom att ta mdkr från dagens system inklusive RIXavgiften (5). Fördelen med denna modell är att: det är lätt att införa, inga större förändringar i nuvarande system vi minskar fattigdomen och tar bort skammen för att söka ersättningar för långtidssjuka och arbetslösa vi hjälper de mest utsatta i samhället först vi minskar stressen i samhället vi stimulerar kreativitet och nyföretagande samt ger ökad frihet till många människor vi ger alla människor möjlighet att gå ner i arbetstid och ger på så sätt möjlighet för de som idag inte har arbete att få ett arbete vi underlättar för människor att vara hemma längre med sina barn vi minskar på byråkratin och dess kostnader den är finansierad

4 Detaljerad fakta om modellen: Vem ska få BI? Vi anser att alla svenska medborgare ska ha rätt till BI. Så här såg Sveriges befolkning ut Antal folkbokförda i Sverige: 1.8 milj. Barn (0-17 år) 6.1 milj. Vuxna (18-64) 1.6 milj. Pensionärer (65-) Totalt ca 9.5 milj. personer Andelen med annat medborgarskap är personer. Antal svenska medborgare var : pers. Av dessa var personer barn under 18 år och personer var vuxna inklusive pensionärer. Svenska medborgare var alltså ca 8.9 miljoner. Ska BI beskattas? Vi tror att det är bäst men det går också att göra den skattfri. Nettosumman blir ändå densamma. En sådan modell blir lite lättare att finansiera och ger en bättre fördelningsprofil då höginkomsttagare idag betalar mer i skatt även procentuellt då vi har två olika nivåer för statlig skatt för de med höga inkomster. En annan anledning är att kommuner och landsting i Sverige idag får sina största inkomster från den skatt vi betalar på vår inkomst. En obeskattat BI gör att dessa då får betydligt mindre skatteintäkter (i och med att bidrag och pensioner som beskattas försvinner) och då måste vi via staten ge ökade stöd till kommuner/landsting - alltså en ökad administration och byråkrati den vägen istället. Vi tror att det då är bättre att BI höjs och beskattas på samma sätt som övrig inkomst, det blir smidigast enligt dagens system. En tredje anledning är att vi idag har flera avdrag som är beroende av att man har betalat skatt: reseavdrag, ränteavdrag, ROT-avdrag osv. Om vi har ett skattefritt BI-belopp innebär det att de som endast har BI som inkomst inte kan göra dessa avdrag enligt nuvarande system. Skattesystemet justeras så att nettoeffekten av BI avtar med stigande inkomst från andra källor. Grundavdraget justeras, Jobbskatteavdraget justeras, annan inkomst upptill 2500 kr /mån beskattas inte, den statliga skatten justeras. Vi har räknat på en beskattning på 31% vilket är dagens genomsnitt i kommunalskatt. Sammanlagt blir det en progressiv skatteskala med en marginalskatt på mellan 16-30%.

5 På vilken nivå ska BI ligga på? Det idealiska är att BI ligger på en nivå där man kan leva på den, om än under enkla omständigheter. Då behöver vi nog hamna på minst kr /mån. brutto för vuxna. Netto blir det ca kr (6). Möjligheten att lägga till ett hyresstöd finns alltid om det skulle visa sig behövas för vissa speciellt utsatta personer, men detta har vi inte räknat in i våra kalkyler nu. Barn får ett lägre belopp. I våra uträkningar har vi startat på 2000 kr /barn /mån. brutto. Netto blir det ca 1380 kr. Dagens flerbarnstillägg försvinner. Räknar vi på denna nivå får vi en total kostnad på ca 1046 mdkr/år (7). Detta är betydligt mer än statens samlade utgifter totalt på ett år (ca 820 mdkr), så vi kan inte finansiera en sådan reform i dagsläget utan att kraftigt höja en rad skatter eller införa nya. Detta är svårt att göra då vi inte vet vilka konsekvenser detta kan få. Dessutom är vi emot att höja inkomstskatterna. Vi behöver därför gå varsamt fram. Därför föreslår vi en modell där Basinkomsten byggs ut stegvis, men start för de grupper som är i störst behov av reformen, dvs. dem med ingen eller låg inkomst. Alla får alltså inte BI till en början men de som får den kan leva på den och det finns inga krav på motprestation. Fördelen är att vi kan börja införa en basinkomstreform redan idag så att de som har mest behov får hjälp först, samt att det är lättare att finansiera då vi till största del använder de medel som redan finns i dagens system. Finansiering Så här tänker vi oss en finansiering (mdkr = miljarder kronor. Alla siffror är från 2011). De flesta av dagens bidrag samt pensionsfonderna avskaffas och pengarna används till BI. Uppskattningsvis ca mdkr (1). Minskade förvaltningskostnader (personal, lokaler, material etc) för ovanstående bidrag. Uppskattningsvis minst 10.4 mdkr (2) i ett första skede. Här ser vi framför oss ännu större minskningar i framtiden. Administration och byråkrati har alltid en tendens att svälla och vi behöver aktivt arbeta för att motverka detta. Genom en allt större utbyggnad av BI-systemet borde flera myndigheter kunna minskas eller avvecklas. Dessutom finns idag dolda kostnader (dvs. utgiftsminskningar i ett BIsystem) som är svåra att beräkna och som vi inte tagit med i dessa beräkningar, t.ex. kostnader för kommunernas socialtjänst och för försäkringsärenden som idag hamnar i vårt rättsväsende. RIX-avgift (3). Vi föreslår en avgift på omsättningen av de pengar som idag passerar genom Riksbankens RIX-system, vilket är en viktig del av den svenska finansiella infrastrukturen. Det blir med andra ord en slags omsättningsskatt på penningomsättningen hos de ca 25 aktörer som idag är knutna till RIX-systemet (kreditinstitut, värdepappersföretag, OMX och några andra aktörer) var omsättningen miljarder vilket med en avgift på 0.1% skulle ge en årlig

6 inkomst på mdkr. Andra skatter som eventuellt kan användas till BI är skatter på finansiell spekulation, valutatransaktioner, bonusar, höjd skatt på vissa typer av konsumtion och t ex höjd reklamskatt. Men då denna modell redan är finansierad så behöver vi inte införa några nya skatter i det syftet. Därför finns inga beräkningar med på dessa poster. Dynamiska effekter. Vi kan på goda grunder anta att ett samhälle med basinkomst skulle ge många positiva effekter på människors hälsa såväl psykiskt som fysiskt. Detta skulle leda till minskad sjukskrivning och minskade kostnader för samhället. Detsamma kan antas för antalet brott som då påverkar såväl rättsväsendet som kriminalvården och dess kostnader positivt. Alla dessa sk. dynamiska effekter som basinkomst skulle ge är mycket svåra att beräkna ekonomiskt och därför avstår vi från det nu. Så här ser vår föreslagna BI-modell se ut: Stegvis utbyggnad av Basinkomst Barn mellan 0-17 år får en reducerad Basinkomst på 2000 kr brutto/mån. och betalas ut till vårdnadshavarna. Netto ca 1380 kr/mån. Flerbarnstillägget försvinner. Alla från 18 år får en BI på brutto vilket ger ca netto. Men nettoeffekten avtar med annan inkomst så att endast dem med annan inkomst mellan kr/mån får BI, minst 3000 kr och som mest kr brutto, beroende på ens övriga inkomst. Alla som har en inkomst på max kr/mån. får full BI på kr brutto, därefter börjar en nedtrappning av basinkomsten. Alla dem som idag har inkomster från de bidrag som tas bort (A-kassa, försörjningsstöd, garantipension, studielån etc) får full BI då dessa bidrag tas bort. Ca 8,1 miljoner av Sveriges 8,8 miljoner medborgare får någon form av Basinkomst enligt denna modell. Vi bygger ut Basinkomsten på sikt till alla genom att justera i skattesatserna så att allt fler får behålla allt mer av sin BI. Basinkomsten ersätter dagens A-kassa, försörjningsstöd (fd. socialbidrag), sjukersättning, barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag och folkpension. Sjukpenning, föräldrapenning och underhållsstöd bibehålls enligt dagens system, men dessa avvecklas då BI-systemet är fullt utbyggt. Arbetsskadelivränta, rehabiliteringspenning och det statligt tandvårdsstödet finns kvar som idag. Alla bidrag och ersättningar för funktionshinder finns kvar enligt dagens system. Skattesystemet justeras så att nettoeffekten av BI avtar med stigande inkomst från andra källor. Grundavdraget justeras, Jobbskatteavdraget justeras, annan inkomst

7 upptill 2500 kr/mån beskattas inte. Den statliga skatten justeras. Vi har räknat på en beskattning på 31% vilket är dagens genomsnitt i kommunalskatt. Sammanlagt blir det en progressiv skatteskala med en marginalskatt på mellan 16-30% (8). Kostnad totalt: mdkr (4) Finansiering totalt: mdkr (5) Överskott: 14.2 mdkr Kostnad för BI-administration: uppskattningsvis ca 1.0 mdkr. Summa överskott: 13.2 mdkr Fortsatt utbyggnad av Basinkomst Här har vi inte något färdigt förslag på hur utbyggnaden konkret ska ske, men det handlar om att successivt ändra skattesatserna på inkomstskatten så att fler och fler för tillgång till basinkomsten. Se nedan under frågan om sänkt skatt på arbete. FRÅGOR Vad kommer administration av BI-systemet att kosta? Administrationen av BI läggs under nuvarande pensionsmyndigheten (som eventuellt döps om). Vi beräknar att administrationen kostar ca 1.0 mdkr. Kommer dessa beräkningar att stämma om de flesta väljer att sluta arbeta och helt leva på Basinkomsten? Nej, modellen bygger på att de flesta arbetar vidare med någon form av lönearbete men kanske går ner i arbetstid. Vi tror dock att de flesta människor vill bidra till samhället genom en arbetsinsats och också få del av den gemenskap som ett arbete många gånger ger. Dessutom vill säkert många ha en högre inkomst än den grund som Basinkomsten tillhandahåller. Om några väljer att helt avstå från arbete gör det inte så mycket, det är ju också meningen att man ska kunna göra det på grund av olika personliga skäl. Vi har även många människor som idag inte har något arbete eller är sjuka och måste leva på bidrag och vi tror att många av dessa kommer att söka arbete eller starta eget när de väl har grundtryggheten löst via Basinkomsten. Om däremot många väljer att inte arbeta alls så håller inte dessa beräkningar och då får systemet göras om.

8 Vilka transfereringar kommer att finnas kvar? Av Försäkringskassan blir ca 99.6 mdkr kvar enligt våra beräkningar (1). Sjukpenning, Föräldrapenning, Tillfällig föräldrapenning (VAB) och underhållsstöd bibehålls enligt dagens system, men dessa kan avvecklas då BI-systemet är fullt utbyggt. Då kan ytterligare minst 57 mdkr föras över från FK till BI. Se under not. 1 nedan. Arbetsskadelivränta, rehabiliteringspenning och det statligt tandvårdsstödet finns kvar som idag. Alla bidrag och ersättningar för funktionshinder finns kvar enligt dagens system. Hur blir marginaleffekterna? Skattesystemet justeras så att nettoeffekten av BI avtar med stigande inkomst från andra källor. Grundavdraget justeras, Jobbskatteavdraget justeras, annan inkomst upptill 2500 kr/mån beskattas inte (Fribelopp), den statliga skatten justeras (8). Vi har räknat på en beskattning på 31% vilket är dagens genomsnitt i kommunalskatt. Sammanlagt blir det en progressiv skatteskala med en marginalskatt inklusive BI på mellan 16-30%. Hur hänger detta förslag ihop med att Enhet vill sänka skatten på arbete? Vi vill skapa ett nytt skattesystem som istället för dagens beskattning på arbete beskattar gemensamma naturresurser som vi anser tillhör alla människor i ett land. Vi kallar denna skatt för Naturresursavgift och den innefattar ägande av mark, gruvbrytning, olja- och gasfyndigheter, utsläppsrätter, jakt- och fiskerätter, luftkorridorer, det elektromagnetiska spektrumet, radiofrekvenser, alltså olika former av monopol. Detta nya skattesystem kommer också att leda till ett hållbarare samhälle. Vi tänker oss en successiv utbyggnad av denna Naturresursavgift som då blir till en skatteväxling mot arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. Vi uppskattar att detta kan inbringa ca 100 mdkr inom några år och sedan stiga med flera 10-tals mdkr/år. I takt med att vi sänker inkomstskatten kommer samtidigt alltfler med högre inkomster att få tillgång till basinkomsten. Dagens Jobbskatteavdrag gör vi om. Vi har i denna modell använt 83.6 mdkr av dessa pengar till sänkta skatter för att justera marginalskatten och i form av ett fribelopp på inkomst upp till kr/mån. Den sänkta krogmomsen och RUT-avdraget vill vi göra om och använda till sänkt skatt på arbete. ROT-avdraget vill vi göra om så att det endast gynnar renovering och installationer som syftar till att sänka energiförbrukning eller investera i rena energisystem som är ekologiskt hållbara.

9 Försvinner A-kassan? Den statliga A-kassan (Alfa-kassan) försvinner men övriga A-kassor avgör själva om de vill finnas kvar. Dock upphör den statliga finansieringen då de pengarna istället används till BI. Finansieringen av A-kassan blir då genom egenavgifter. Det inkomstrelaterade stödet som A-kassan erbjuder kan fortfarande vara lockande, liksom andra förmåner såsom försäkringar, rabatter och juridiska tjänster. En inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring kan man också teckna med sitt försäkringsbolag. Vilken blir skillnaden för studenter på eftergymnasial utbildning i jämförelse med dagens system? CSN studielån + bidrag är idag på totalt kr för 40 veckors heltidsstudier. På sommaren får man inga studielån. Det blir ca 7500 kr /mån delat på 12 mån. I denna summa är största delen ett lån. Enligt vår modell får alla istället BI på kr brutto, netto ca kr. Hur påverkar detta pensionärerna? Nästan alla pensionärer tjänar på detta eller går jämt upp. Idag har många sk. fattigpensionärer (dvs de som endast har garantipensionen) endast 7030 kr (gift person) eller 7881 kr (ogift) före skatt. Endast ett fåtal pensionärer får idag högre allmän pension än kr brutto och dessa har ofta en sådan hög tjänstepension att deras totala pension ändå är mycket hög. Skulle det visa sig att det finns pensionärer med låg tjänstepension som förlorar på detta system så kan vi skapa övergångsregler där dessa blir kompenserade. Ska flyktingar få BI? Dessa människor bör få ungefär det stöd som ges idag. Vi tror att det bäst görs utanför BIsystemet. Det viktiga är att alla dessa människor får en grundläggande trygghet och standard under asylprocessen. Vad händer med missbrukare som använder sin BI till droger och står utan mat och bostad trots basinkomsten? Socialtjänsten i varje kommun har redan kontakt med missbrukare som är boende i kommunen. Det får skapas individuella lösningar för varje person. Till exempel kan hyran

10 betalas innan Basinkomsten betalas ut. Personen kan också få ett matkonto (som inte kan användas till tobak, alkohol och spel) som i stort sätt säkerställer att personen har tillgång till mat. Människor som är så sjuka (t ex på grund av missbruk eller psykisk sjukdom) att de inte själv kan sköta sin ekonomi ska få hjälp med detta, till exempel genom en God man eller Förvaltare. Ska interner också få BI trots att de brutit mot landets lagar och straffats? Människor ska bara straffas en gång. Att dra bort deras ekonomiska grundtrygghet som straff är emot Enhets värderingar och förvärrar helt säkert bara deras situation. Däremot kan personens BI gå tillbaka till samhället under fängelsevistelse som kompensation för mat och husrum Noter: 1. Bidrag och pensionspengar som tas till BI - Studiestöd, 21 mdkr - Ålderspension, folkpension, ATP, mdkr - Garantipension, 18.5 mdkr - Efterlevandepension, vuxna, 14.5 mdkr - Bostadstillägg, pensionärer, 7.6 mdkr - Äldreförsörjningsstöd, 0.5 mdkr - A-kassan/Aktivitetsstöd 15.7 mdkr - Försörjningsstöd (Kommunal utgift), 10.6 mdkr - Försäkringskassan, (se specifikation nedan) Totalt: mdkr. Försäkringskassan specificerad: Ca anställda Av deras utgifter på ca mdkr (2011) används ca mdkr till BI, resten finns kvar i FK. Det som vi räknar med ska vara kvar inom FK vid en BI-reform är, inkl. förvaltningskostnader:

11 Arbetsskadelivränta, förvaltning 0.2 = 3.6 Rehabiliteringspenning, = 1.1 Sjukpenningen, = 22.9 Föräldrapenning, = 28.2 Underhållsstöd, = 3.6 Tillfällig föräldrapenning, = 5.9 Funktionshinder, = 29.2 Statligt tandvårdsstöd förv. 0.2 = 5.1 (på sikt vill vi inkludera detta i högkostnadsskyddet) = 99.6 mdkr Av denna summa är 5.1 mdkr förvaltningskostnader. Summa att använda från FK till BI: mdkr minus 99.6 = mdkr minus förvaltningskostnader (dessa redovisas i ref. 2, se nedan) = Summa mdkr (exkl. förvaltning i FK). Av ovanstående poster som blir kvar i FK nu kommer nedanstående tre poster tas bort från FK och föras till BI-finansieringen när BI-modellen har byts ut så att den gäller alla: Sjukpenningen, förvaltning 2.6 = 22.9 Föräldrapenning, = 28.2 Tillfällig föräldrapenning, = 5.9 Summa: = 57 mdkr Total förvaltningskostnad från FK som går till BI: 2.3 mdkr (7.4 minus 5.1 som är kvar i FK). Totalt förvaltn. som ska vara kvar i FK: 5.1 mdkr (7.4 minus 2.3). https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/c8644b0d b d4c5ae0/fk_arsredovisning_2012.pdf?mod=ajperes 2. Förvaltningskostnader - AF, 6 mdkr (uppskattningsvis kvar max 2 mdkr) = 4 mdkr - FK, 2.3 mdkr - CSN, 0.8 mdkr - Pensionsmyndigheten, 2.3 mdkr - Riksförsäkringsverket, Skatteverket?, mfl myndigheter, 1 mdkr? Totalt 10.4 mdkr. 3. RIX-avgift Vi föreslår en avgift på omsättningen av de pengar som idag passerar genom

12 Riksbankens RIX-system, vilket är en viktig del av den svenska finansiella infrastrukturen (http://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/betalningssystemet-rix/). Förslaget har tidigare presenterats av författaren Göran Hjort i sin bok "Garantiikomst". Förslaget går ut på att staten tar ut en avgift på t ex 0.1% av den årliga omsättningen i RIX-systemet. Det blir med andra ord en slags omsättningsskatt på penningomsättningen hos de ca 25 aktörer som idag är knutna till RIX-systemet (kreditinstitut, värdepappersföretag, OMX och några andra stora aktörer: RIX-deltagare/. Idag passerar ca transaktioner dagligen med ett genomsnitt på ca 38 mkr per transaktion och de som nyttjar systemet kan samtidigt låna pengar från Riksbanken. Det finns endast en liten avgift (både en fast och rörlig avgift) som bekostar själva systemet. Vi menar att en större avgift/skatt kan tas ut av den finansiella sektorn i form av denna denna föreslagna RIX-avgift som då får bidra till finansieringen av en ekonomisk grundtrygghet i samhället var omsättningen miljarder vilket med en avgift på en promille (0.1%) skulle ge en inkomst på mdkr. 4. Total kostnad för denna BI-modell (2011 års siffror) 29.9 mdkr för Barn-BI (1380 kr netto barn mellan 0-17 år) ca 1.8 miljoner personer mdkr för BI till pensionärer (ca 1.6 milj. personer), studerande ( personer), personer på A-kassa, sjukersättning, försörjningsstöd, aktivitetsstöd, och övriga utan inkomst (ca personer), BI på kr/mån netto mdkr för dem som delvis har BI och delvis har inkomst mellan kr /mån. ca 3.5 miljoner personer. Totalt mdkr. 5. Total inkomst till BI enligt denna modell (2011 års siffror) mdkr från bidrag och pensionspengar 10.4 mdkr från administration mdkr från RIX-avgift Totalt mdkr. 6. Brutto och netto

13 kr /mån. brutto blir inte kr netto men vi har räknar med grundavdrag och då hamnar vi på ungefär den summan. 7. Kostnad för en basinkomst till alla medborgare Drygt 1.8 miljoner barn (0-17 år) som netto får 1380 kr/mån x 12 mån. = 29.9 mdkr. 7.7 miljoner vuxna inklusive pensionärer som får netto kr/mån x 12 mån = mdkr. Total kostnad ca 1046 mdkr/år. 8. Detaljerade beräkningar a) Utgiftsberäkning Antal Nettokostnad BI Miljoner kr per år Del 1 Barn 0-17 år Del 2 Pensionärer Studerande ungdomar A-kassa Sjukersättning Socialbidrag Akt.stöd Övriga utan inkomst * Del 3 inkomst Sysselsatta Sysselsatta Sysselsatta Totalt NB. Ca 8,1 miljoner av 8,8 miljoner medborgare får Basinkomst enligt denna modell. b) Finansiering

14 miljoner kronor FK Minskad kostnad för FK FK Minskad kostnad för FK adm AF Minskad kostnad för a-kassa och aktivitetsstöd AF Minskad kostnad för AF adm CSN Minskad kostnad för CSN inkl adm FK Minskad kostnad för FK garantipension P Minskad kostnad för AP-fondernas inkl adm ÖVR Minskad kostnad övr adm FK Minskade kostnader för Barnbidrag KOMMUN Minskade kostnader för socialbidragsersättningar SKATT Ökade intäkter RIX-avgift c) Beräkning på individnivå Annan inkomst Basinkomst Netto - kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr ,00 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr d) Statens inkomster från sociala avgifter Arbetsgivaravgifter 2011 miljoner kr Ålderspensionsavgift ,21% Efterlevandepensionsavgift ,17% Sjukförsäkringsavgift ,02% Föräldraförsäkringsavgift ,20% Arbetsskadeavgift ,68% Arbetsmarknadsavgift ,91% Allmän löneavgift ,23% ,42%

15 Arbetsgivaravgiften är alltså det som betalar för våra sjukersättningar och pensioner idag, samt för föräldraledighet och arbetsskador och handikappstöd. Innan vi hittat en annan modell att finansiera detta behåller vi sociala avgifter e) Aktivitet hos befolkningen I procent av befolkningen, 2012 Barn (-15) 17% Pensionärer 17% Sysselsatta 50% Arbetslösa 4% Sjuka och förtidspensionerade 3% Studerande 6% Övriga 3% Källa: SCB 100% f) Inkomstfördelning befolkningen 2011 Förvärvsinkomst över Utan förvärvsinkomst Barn Totalt g) Antalet med särskilt behov av BI

16 Antalet sjukpensionärer Antalet socialb.stagare vuxna Antalet arbetslösa m. A-kassa Antalet arbetslösa utan A-kassa Antalet sjuka utan ers Antalet stud. heltid (univ/högskola) Antal m. aktivitet ersättning Antal i FAS Antalet hemlösa N.B. En person kan förekomma på fler ställe i tabellen. T ex. En arbetslös kan också vara i Fas 3. För Enhet Krister Segergren och Susanne Fladén

Basinkomstmodell. Förslag till Basinkomstmodell. Proposition till Enhets årsmöte 2014

Basinkomstmodell. Förslag till Basinkomstmodell. Proposition till Enhets årsmöte 2014 Proposition till Enhets årsmöte 2014 Förslag till Basinkomstmodell Enhet är sedan många år för en Basinkomst (BI), även kallad Medborgarlön. Många av våra medlemmar och sympatisörer har efterfrågat ett

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:36 Diarienr: 08/2104 Diarienr Lf: Arbetsgivarpolitik: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Vårdnadsbidrag

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg BARN OCH FAMILJ Barnomsorg Det bästa som du kan ge dina barn, förutom goda vanor, är goda minnen. - Sydney J. Harris Inledning V åra politiska företrädare har i decennier systematiskt arbetat för att splittra

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB

Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB Pension från många håll Allmän pension Inkomstpension Garantipension PPM Tilläggspension

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö SALO Sveriges Anställningslösas Landsorganisation Arbete Livskvalitet - Miljö Det här är SALO SALO (Sveriges Anställningslösas Landsorganisation) grundades för att det inte fanns några organisationer som

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Illusionerna i det svenska skattesystemet 1+1=1,84?

Illusionerna i det svenska skattesystemet 1+1=1,84? 2009 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Illusionerna i det svenska skattesystemet 1+1=1,84? Det svenska skattesystemet för inkomster är obegripligt för den som inte är expert. Förutom

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

FASIT:s grundmodell är statisk. Modellen tar alltså ingen hänsyn till beteendeförändringar till följd av ändrade regelsystem.

FASIT:s grundmodell är statisk. Modellen tar alltså ingen hänsyn till beteendeförändringar till följd av ändrade regelsystem. Promemoria 2013-04-23 Pensionsåldersutredningen S 2011:05 Effekter av att förlänga arbetslivet resultat från simuleringar gjorda i mikrosimuleringsmodellen FASIT 1. Inledning Pensionsåldersutredningen

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer