Kallelse till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde kl i JGY Wargentin aulan

2 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande Thomas Andersson (S) Jimmy Eriksson (MP) Lars Carlsson (M) Anton Waara (S) Elisabeth Andersson (C) Maria Jacobsson (S) Kicki Fredriksson (S)

3 3 Stefan Nilsson (A) Niklas Daoson (S) ersättare Ingela Rönnestrand (M) ersättare Cathrine Blomqvist (S) ersättare Marie Olofsson (S) ersättare Angelika Lindahl (MP) ersättare Pär Löfstrand (FP) ersättare Karl-Göran Eriksson (KD) ersättare Per-Olov Olsson (FP) ersättare Katarina Rosberg (S) ersättare Katarina Sahlin (S) ersättare Birgitta Engberg (A) ersättare

4 4 Ärenden Sid 1. Justering - 2. Fastställande av föredragningslista - 3. Ekonomisk uppföljning för Jämtlands Gymnasieförbund Svar på förlägganden för skolenheter till Skolinspektionen 7 5. Utökad investeringsbudget Utbud för Jämtlands Gymnasium ht Införande av Google Apps for Education i Jämtlands län Ledamöter och ersättare i direktionen Revidering av delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund Regler för inackorderingstillägg och dagliga resor Förändringar i ledningsorganisationen Meddelanden Delegationsbeslut Information/Överläggning

5 5 Kirsten Johnsson Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Ekonomisk uppföljning för Jämtlands Gymnasieförbund 2014 De första studenterna i den nya gymnasieskolan GY2011 tog studenten den 5 juni Första halvåret av 2014 kännetecknades av många positiva och uppmärksammade insatser av elever och lärare. Förbundets ekonomiska resultat per den 31/8 är ,5 tkr. Prognosen för helåret 2013 är 2 932,6 tkr Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Delårsrapport augusti 2014, Förslag till beslut godkänner Delårsrapport augusti Bakgrund De första studenterna i den nya gymnasieskolan GY2011 tog studenten den 5 juni Första halvåret av 2014 kännetecknades av många positiva och uppmärksammade insatser av elever och lärare. Förbundet ökade under vårterminen antalet vuxenstuderande till totalt 550 personer, vilket är det högsta antalet på flera år. Under våren har förbundets verksamhet inspekterats av Skolinspektionen. Direktionen ska senast den 10 januari 2015 lämna svar på förlägganden om bättre systematiskt kvalitetsarbete, samt organiseringen av kommunal vuxenutbildning och elevhälsa.

6 6 Skolverket har tillstyrkt att förbundet kan utöka sitt utbud av idrottsutbildningar med konståkning. Förbundet har hittills under året fått 4,6 mkr kr i bidragsmedel från Skolverket bland annat för att utveckla nya former för APL, yrkesintroduktion och elevhälsa. Byggandet av gymnasiebyn följer tidsplanen och under året uppförs två nya byggnader, Hus J och Hus X, samtidigt som de befintliga byggnader som vetter mot Regementsgatan renoveras. Förbundet har tillsatt 17 nya förstelärare och har nu totalt 25 förstelärare. Direktionen har bland annat fattat beslut om nya utbildningsplaner för introduktionsprogrammen. Förbundets måluppfyllelse vad gäller resultat kopplade till ägardirektiv och förbundsordning är goda. Detsamma gäller elevernas uppfattning kring ansvar och inflytande, likvärdighet och nöjdhet med utbildningen. Utvecklingen av genomströmning, andelen elever med slutbetyg och andelen elever med högskolebehörighet är dock vikande. Den korta sjukfrånvaron har ökat från 4,46 procent till 4,84 procent medan andelen långa sjuk-fall är oförändrat jämfört med föregående år. Förbundets ekonomiska resultat per den 31/8 är tkr. Prognosen för helåret 2013 är 2 932,6 tkr FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Kirsten Johnsson Ekonomichef Utdrag till kommunstyrelserna i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund, biträdande förbundschef samt områdeschefer. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet.

7 7 Mikael Cederberg Dnr Jämtlands Gymnasieförbund Svar på förlägganden för skolenheter till Skolinspektionen Skolinspektionen inspekterade Jämtlands Gymnasieförbund under våren Skolinspektionens samlade bedömning är att förbundets skolenheter i huvudsak erbjuder verksamhet som motsvarar kraven i olika författningar. De skolenheter som fått en så kallad breddad inspektion har dock fått förlägganden om att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Enheterna ska förbättra analysen av resultat och måluppfyllelse, samt dokumentera arbetet på ett bättre sätt för att uppfylla lagkraven. I enheternas svar redovisas hur kartläggningen, planerna, resultaten, samt dokumentationen av processen kring det systematiska kvalitetsarbetet ska förbättras. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Beslut för gymnasieskola, Jämtlands Gymnasium Wargentin 1 C, Beslut för gymnasieskola, Jämtlands Gymnasium Wargentin 2 B, Redovisning av åtgärder för Jämtlands Gymnasium, enhet 1C, :2448 Redovisning av åtgärder för Jämtlands Gymnasium, enhet 2 B, :2448 Förslag till beslut 1. godkänner redovisning av åtgärder för Jämtlands Gymnasium, enhet 1 C och enhet 2 B 2. Direktionen uppdrar till förbundschefen att tillsända Skolinspektionen svar för övriga skolenheter med förlägganden

8 8 Bakgrund Skolinspektionen inspekterade Jämtlands Gymnasieförbund under våren For-merna för inspektionen har varit att vissa enheter (varje rektor i förbundet ansvarar för var sin skolenhet) haft en så kallad basinspektion medan andra enheter har haft en breddad inspektion. På de breddade inspektionerna har inspektörerna gått in mer i detalj i verksamheten och bland annat intervjuat rektor, lärare och elever. Skolinspektionens samlade bedömning är att förbundets skolenheter i huvudsak erbjuder en verksamhet som motsvarar kraven i olika författningar. Inspektionen anser att eleverna är nöjda med sin skola, att de uppskattar sina lärare och att relationen mellan lärare och elev är respektfull. Vidare skriver inspektionen att verksamheterna har ett fungerande arbete med anpassningar och särskilt stöd i undervisningen och att eleverna har goda möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande. Samtidigt menar Skolinspektionen att både förbundet om helhet och de olika skolenheterna måste förbättra analysen av resultat och måluppfyllelse och dokumentera arbetet på ett bättre sätt för att uppfylla lagkraven om systematiskt kvalitetsarbete. De påtalade bristerna är likartade på samtliga enheter. Sammanlagt åtta skolenheter som fått en breddad inspektion har därför fått förlägganden där enheterna ska visa hur man avser att förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete inom bedömningsområdena Trygghet och studiero samt Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Förläggandena är knutna mot krav i skollagen respektive läroplanen. Förbundet har uppmanats att svara på två av förläggandena den 15 september och de övriga sex förläggandena i slutet av september. I enheternas svar redovisas åtgärder hur kartläggningen, planerna, resultaten, samt dokumentationen av processen för det systematiska kvalitetsarbetet ska förbättras.

9 9 FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Utdrag till Skolinspektionen och till förbundets rektorer

10 10 Kirsten Johnsson Dnr Jämtlands Gymnasieförbund Utökad investeringsbudget 2014 Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till tkr. Investeringarna under perioden uppgår till 4 462,3 tkr. På helårsbasis beräknas ett investeringsutfall i enlighet med upprättad budget för datautrustning och undervisningsinventarier. För fastighetsinventarier behöver budget utökas med 500 tkr då fördyringar uppstått i ett av de nybyggda husen. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till beslut beslutar att utöka investeringsbudget för 2014 med 500 tkr. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Kirsten Johnsson Ekonomichef Utdrag till biträdande förbundschef, samt till revisorerna för Jämtlands Gymnasieförbund.

11 11 Göran Larsson Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Utbud för Jämtlands Gymnasium ht 2015 fastställer utbildningsutbudet inför läsåret Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag, Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2015, Förslag till beslut 1. Inför hösten 2015 erbjuder Jämtlands Gymnasieförbund program och inriktningar enligt bilaga Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2015 daterad den 12 september Direktionen uppdrar till ordförande att fatta beslut om eventuella mindre justeringar i utbildningsutbudet såsom namnändringar på inriktningar och profiler etcetera. Bakgrund I Jämtlands Gymnasieförbunds förbundsordning anges att förbundet ska sträva efter att genomföra utbildningar som både tillgodoser elevernas intresse och står i samklang med arbetslivets behov av kompetenta medarbetare. Samtidigt ska förbundets verksamhet vara anpassad till givna ekonomiska ramar utifrån medlemskommunernas ägardirektiv. Förbundets utbildningsutbud måste således fortlöpande revideras utifrån förutsättningar som elevintresse, den demografiska elevutvecklingen, andra aktörers utbud, arbetsmarknadens behov samt förbundets ekonomiska situation på kort och lång sikt.

12 12 Jämtlands Gymnasieförbund har för närvarande ett stort utbud av nationella program och inriktningar. Målet är att fortsatt kunna ha ett så brett och varierat utbud som möjligt, även om antalet gymnasieelever i länet kommer att minska fram till och med I processen inför beslutsförslaget enligt bilaga Utbildningsutbud på Jämtlands Gymnasium hösten 2015, daterad den 12 september 2014, har rektorerna varit delaktiga i framtagandet av antalet inriktningar. Ledningsgruppen har sammanställt och avvägt utbudet samt gjort bedömningar avseende lokaliseringen av programmen och inriktningarna. Beslutsförslaget visar vad Jämtlands Gymnasieförbund har för avsikt att erbjuda inför hösten Det är först när förbundet vet utfallet av elevernas val, i februari/mars 2015, som det går att slutligt fastställa vilka program som faktiskt kommer att startas. När det gäller inriktningar är det endast på Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet och Naturbruksprogrammet som eleverna kan välja inriktning redan till första året. För övriga program fastställs inriktningarna först till årskurs två eller tre. Förändringar jämfört med utbudet för läsåret De utbildningar som tidigare legat på Palmcrantz flyttar till gymnasiebyn (Wargentin eller Fyrvalla) från och med hösten På Estetiska programmet stryks profilen Musikal eftersom den under de två år den funnits i utbudet aldrig lockat tillräckligt många elever. På Handelsprogrammet stryks inriktningen Administrativ service på grund av för lågt elevunderlag för två inriktningar. På Hantverksprogrammet stryks inriktningen Frisör i Bräcke på grund av lågt elevunderlag. På Industriprogrammet läggs alla inriktningar upp som lärlingsutbildning. På Vård- och omsorgsprogrammet läggs en lärlingsvariant till i Bräcke för att skapa ett hemortsalternativ för elever från kommunen.

13 13 Inom Idrottsprogrammet (NIU) tillkommer Ekonomiprogrammet. Detta beror på nya krav för certifiering där det krävs 4 nationella program varav ett yrkesprogram. Idrottsinriktningen Konståkning tillkommer medan Simning försvinner. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Göran Larsson Verksamhetsplanerare Utdrag till antagningshandläggare, kommunikatör, verksamhetsplanerare, biträdande förbundschef och rektorer. Tjänstemannaförslaget inklusive bilaga skickas med beslutet.

14 14 Linda Lignell Dnr Jämtlands Gymnasieförbund Införande av Google Apps for Education i Jämtlands län Eftersom kommunikationssystemet FirstClass (Zonline), som används i länets kommuners skolor och förskolor har blivit föråldrad, har Regionförbundet Jämtlands län föreslagit att nuvarande system ska ersättas med Google Apps for Education. Förbundet gör dock bedömningen att Google Apps for Education inte uppfyller de krav vi ställer på nytt kommunikationssystem. Vår ambition är att underlätta våra lärare och andra yrkesgruppers administrativa arbetsuppgifter. Med utgångspunkt från PUL är det idag inte möjligt att nyttja Google Apps för Education för både det pedagogiska och administrativa arbetet utan vi skulle i så fall behöva införa ytterligare ett - separat, kommunikationssystem för den administrativa delen. Det anser vi inte kommer att bidra till att underlätta vår personals arbetssituation. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Skrivelse från Regionförbundet Jämtlands län Regionförbundets PUL-bedömning och riskanalys Förslag till beslut Google Apps for Education implementeras inte i Jämtlands Gymnasieförbunds verksamhet.

15 15 Bakgrund Sedan 1995 har skolor och förskolor i länets kommuner använt FirstClass (Zonline) som verktyg och länsgemensam plattform för hantering av e-post, kalendrar, kontakter och som konferenssystem. Den tekniska plattformen har under alla år haft sin bas vid Kommunförbundet Jämtlands län och som sedermera övergått till Regionförbundet Jämtlands län. Beslut är fattade av länets kommuner att även den nya tekniska kommunikationsplattformen skall förvaltas av Regionförbundet Jämtlands län, men att drift och support skall läggas ut på extern leverantör. Regionförbundet i Jämtlands län har meddelat att de kommer att genomföra införandeprojektet med de kommuner som fattat beslut om att implementera Google Apps for Education oavsett om samtliga kommuner och JGY ställer sig positiva till förslaget eller inte. Datainspektionen har underkänt andra kommuners avtal gällande Google Apps för Education (GAFE), och ger rådet att utifrån personuppgiftslagen (PUL) iaktta försiktighet tillsvidare. Östersunds kommuns jurister gör samma bedömning. Till skillnad från Regionförbundet och den arbetsgrupp som gjort PULbedömningen och riskanalysen, bedömer Jämtlands Gymnasieförbund att sannolikheten för att känsliga personuppgifter (risk 12 i Regionförbundets PUL-bedömning och riskanalys ) hamnar i GAFE. Det innebär också att risken betraktas som alltför stor för att Jämtlands Gymnasieförbund ska kunna använda tjänsten. Även om det så småningom kan komma att finnas prejudikat där Datainspektionen godkänt avtal mellan en kommun och Google, kommer det högst sannolikt att vara under förutsättning att ingen känslig information hanteras i systemet. För Jämtlands Gymnasieförbund skulle det innebära att GAFE behöver kompletteras med ytterligare ett kommunikationssystem för all övrig korrespondens och informationslagring.

16 16 Till skillnad från övriga kommuner i Jämtlands län har Jämtlands Gymnasieförbund hittills endast haft ett kommunikationssystem. Med hänsyn behovet av att minska och/eller underlätta lärares och andra yrkesgruppers administrativa arbetsuppgifter behöver förbundet fortsatt ett system som kan hantera såväl pedagogiska som administrativa behov. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Linda Lignell IT-samordnare Utdrag till medlemskommunerna, Bengt Pettersson, Regionförbundet Jämtlands län, områdeschefer

17 17 Ingela Carlsson Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Ledamöter och ersättare i direktionen Förbundsdirektionen ska bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Östersunds kommunfullmäktige utser fem ledamöter och fem ersättare och övriga tre ägarkommuner har två ledamöter och två ersättare vardera. Om ledamot är förhindrad att delta vid sammanträde skall ersättare som står närmast i tur tjänstgöra. I reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund, 2, anges att ersättare tjänstgör i första hand för ledamot tillhörande samma kommun och dessutom: 1. I första hand som personlig ersättare för icke närvarande ledamot 2. I andra hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot inom samma parti eller partigrupp 3. I tredje hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet) i den ordning de invalts. I Ragunda kommuns behandlade man i kommunfullmäktige den 25 juni 2014 val-ärendet där Stefan Nilsson (A) valdes som ny ledamot i direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund istället för Mikael Westin (C). Som ny ersättare istället för Margareta Nordling (A) valdes Birgitta Engberg (C). Därav revideras beslut om ledamöter och personliga ersättare för direktionen. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Protokollsutdrag från Ragunda kommunfullmäktige Förslag till beslut Direktionen beslutar om inkallande av personliga ersättare enligt reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund 2 p 1 enligt följande:

18 18 Personlig ersättare Karl-Göran Eriksson (KD), Ingela Rönnestrand (M), Cathrine Blomqvist (S), Marie Olofsson (S), Ösd Angelika Lindahl (MP), Pär Löfstrand (FP), Ösd Niklas Daoson (S), Ösd Katarina Rosberg (S), Kro- Per-Olov Olsson (FP), Katarina Sahlin (S), Ra- Birgitta Engberg (C), Ra- Ledamot Pelle Lundgren (C), ordförande, Ösd Ösd Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande, Krokom Krokom Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande, Bräcke Bräcke Thomas Andersson (S), Ösd Jimmy Eriksson (MP), Ösd Ösd Lars Carlsson (M), Ösd Anton Waara (S), Ösd Maria Jacobsson (S), Krokom kom Elisabeth Andersson (C), Bräcke Bräcke Kicki Fredriksson (S), Ragunda gunda Stefan Nilsson (A), Ragunda gunda FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Ingela Carlsson Förbundssekreterare Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen, förbundssekreterare samt Ulla Hedman-Wall, löner.

19 19 Ingela Carlsson Dnr Jämtlands Gymnasieförbund Revidering av delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund Upprättat förslag till delegationsbestämmelser för mandatperioden utgår från tidigare gällande bestämmelser beslutade av direktionen den 9 februari 2010, 4. Från och med höstterminen 2014 renodlar förbundet delegationerna till nu gällande lagstiftning varför lagrummen från tidigare gällande lagstiftning kommer att utgå. Efter revision av löner och ersättningar har förbundet rekommenderats ett tillägg under personalärenden gällande tillkommande ersättningar för all personal. Detta ger anledning att revidera delegationsbestämmelserna i direktionen den 26 september Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till reviderade delegationsbestämmelser Förslag till beslut 1. Direktionen fastställer reviderade delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat den 25 augusti Delegationsbeslut enligt delegationsbestämmelserna ska anmälas till direktionen vid nästa sammanträde.

20 20 FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Ingela Carlsson Förbundssekreterare Utdrag till områdeschefer, rektorer samt personal vid Jämtlands Gymnasieförbunds förbundskansli.

21 21 Mikael Cederberg Dnr Jämtlands Gymnasieförbund Regler för inackorderingstillägg och dagliga resor Alla heltidsstuderande gymnasieelever har under sin skoltid rätt till studiehjälp som utgår till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Studiehjälpen innefattar studiebidrag och dessutom i förekommande fall inackorderingstillägg eller ersättning för dagliga resor till och från skolan. Förbundet har sedan flera år tillbaka gemensamma regler och ersättningsnivåer som omfattar alla medlemskommuner. Under senare tid har det gjorts smärre redaktionella ändringar och omstöpningar av rutiner för handläggning. Det har även skett förändringar i elevernas möjligheter att resa med busstrafiken. Bräcke kommun har nyligen beslutat införa ett så kallat ungdomskort som ger alla ungdomar upp till 19 år rätt att resa fritt med länets busstrafik. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Regler för inackorderingstillägg läsåret 2014/2015 Bilaga 1 Regler för dagliga resor läsåret 2014/2015 Bilaga 2 Förslag till beslut Direktionen fastställer regler för inackorderingstillägg och regler för dagliga resor i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2. Tidigare tillämpad praxis om rätt till fria resor vid delad vårdnad utgår från och med höstterminen Bakgrund Alla heltidsstuderande gymnasieelever har under sin skoltid rätt till studiehjälp som utgår till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Studiehjälpen innefattar studiebidrag och dessutom i förekommande fall

22 22 bidrag för inackordering, inackorderingstillägg eller ersättning för dagliga resor till och från skolan. beslutade redan under sitt första verksamhetsår 2005 om gemensamma regler för dagliga resor och inackorderingstillägg för förbundets elever. Direktionen har därefter reviderat reglerna i omgångar utifrån nya förutsättningar i det nationella regelverket och prejudicerande domar i tillämpningen av lagstiftningen. Ersättningsnivåerna kring inackorderingstillägget har inte ändrats sedan I nuvarande styrdokument har det gjorts smärre redaktionella ändringar och omstöpningar av rutiner för handläggning, vilken är en anledning till att fastställa nya regler. Handläggningen har förändrats i och med att Bräcke kommun beslutat sig för att införa ett så kallat ungdomskort som medger alla ungdomar upp till 19 år att resa fritt med länets busstrafik, året runt. Ungdomskortet omfattar inte tågtrafik, vilket innebär att de ungdomar som kan påvisa behov av tågtrafik för dagliga resor ska ansöka om elevkort som medger tågtrafik. För elever från övriga medlemskommuner gäller fortsatt att de elever som är berättigade till elevkort får dessa utskickade med automatik i samband med skolstarten. En översyn av föreliggande regelverk för inackorderingstillägg och dagliga resor bör ske i dialog med medlemskommunerna under FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Utdrag till medlemskommunerna, områdeschefer och administratörer med ansvar för inackorderingstillägg och dagliga resor.

23 23 Mikael Cederberg Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Förändringar i ledningsorganisationen Enligt tidigare planering skulle förbundet göra förändringar av organisationen inför höstterminen 2015 utifrån fattade beslut om att Jämtlands Gymnasium Palmcrantz ska lämnas. Nya förutsättningar har visat att det finns fördelar med att i Östersund införa en organisation likt den som behövs 2015 redan under innevarande läsår. Det ger bättre möjligheter till information, delaktighet och samverkan inför den stora flytt av elever och personal som ska ske inför höstterminen Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förbundskommitté, protokoll Förslag till beslut 1. Gymnasiesärskolan och Språkintroduktion överförs från rektorsområde 3 till rektorsområde Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet överförs från rektorsområde 3 till rektorsområde Bygg- och anläggningsprogrammet överförs från rektorsområde 3 till rektorsområde Ansvaret för Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, överförs från rektorsområde 1 till rektorsområde 2. Bakgrund Efter omfattande översyn beslutade direktionen för Jämtlands gymnasieförbund år 2007 att lämna den enhetsorganisation som följde med förbundsbildningen 2005 och övergå till en organisation med rektorsområden. Syftet med förändringen var att skapa bättre förutsättningar till samordning och utveckling utifrån de utmaningar som förbundets då stod inför: kraftiga minsk-

24 24 ningar i elevantalet till följd av demografi och friskoleutveckling, samt en omfattande reformering av den svenska gymnasieskolan. I ett första steg infördes sju rektorsområden indelade efter verksamhetsinnehåll och geografi, samt en ny befattning som biträdande förbundschef med uppgift att styra och samordna verksamhetsstödet till rektorer och områdeschefer. År 2008 fattades ett nytt beslut om att minska antalet rektorsområden till fem. Sedan dess har smärre justeringar gjort utifrån omvärldsförändringar, nya behov och praktiska möjligheter kring bemanning av rektorer och så vidare. I ett svar på en revisionsrapport 2013 konstaterade direktionen att den nuvarande organisationsstrukturen har fungerat väl och bidragit till att: Att den kommunala skolan har klarat omställningen från monopol till marknad och att den numera tar marknadsandelar från de privata utförarna. Att en ny stor gymnasieskola, Fyrvalla, har kunnat byggas upp. Att beslut har kunnat fattas om att successivt avveckla en av Norrlands största skolor, Palmcrantz. Att omflyttningar av cirka 600 befintliga elever inom olika verksamheter och program har kunnat genomföras. Att förbundet har kunnat behålla och utveckla små gymnasieskolor som Bräcke och Bispgården. Att nedläggningar av verksamheter och program som inte varit ekonomiskt och pedagogiskt hållbara har kunnat genomföras. Att bygga upp nya program, t ex Idrottsprogrammet, som lockar elever från hela landet, i enlighet med förbundsordningen. Att övertagande och reformering av landstingskommunal verksamhet (Torsta) kunnat ske. Att en 20-procentig neddragning av antalet årsverken (120) och en organisationsanpassning mot demografiska förändringar har kunnat genomföras.

25 25 Att medlemskommunerna har låga gymnasiekostnader. Nuvarande organisation Förändrad organisation Enligt tidigare planering var tanken att förbundet skulle göra förändringar av organisationen inför höstterminen 2015 utifrån fattade beslut om att Palmcrantzskolan ska lämnas. Nuvarande Område Hälsa och Service skulle tas bort och de olika programmen/verksamheterna skulle överföras och fördelas till de övriga tre rektorsområdena med geografisk bas i Östersund. Under sommaren 2014 uppstod en personalrörlighet i form av att områdeschefen på Palmcrantz lämnar förbundet för en rektorstjänst i Östersunds kommun. Mot bakgrund av det har en översyn gjorts och förbundets ledningsgrupp har konstaterat att det finns fördelar med att införa en organisation likt den som behövs 2015 redan under innevarande läsår:

26 26 Det ger bättre möjligheter till information, delaktighet och samverkan inför den stora flytt av elever och personal som ska ske inför höstterminen Det ökar flexibiliteten i anpassningen av antalet rektorer och fördelningen av rektorernas ansvarsområden inför läsåret 2015/2016. Mot bakgrund av det föreslås följande förändringar av ledningsorganisation i Östersund: 1. Gymnasiesärskolan och Språkintroduktion överförs från rektorsområde 3 till rektorsområde Restaurang och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet överförs från rektorsområde 3 till rektorsområde Bygg- och anläggningsprogrammet överförs från rektorsområde 3 till rektorsområde Ansvaret för Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, överförs från rektorsområde 1 till rektorsområde 2. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Utdrag till områdeschefer och rektorer. Tjänstemannaförslaget skickas med beslutet.

27 27 Ingela Carlsson Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Meddelanden 2014 Förbundskansliet - Förhandlingsprotokoll Löneöversyn Vision, Förhandlingsprotokoll Löneöversyn, Akademikerförbundet SSR, Förhandlingsprotokoll Löneöversyn Sveriges Ingenjörer, Förhandlingsprotokoll Löneöversyn, Lärarnas Riksförbund, Förhandlingsprotokoll Löneöversyn, Lärarförbundet, , Förhandlingsprotokoll Löneöversyn, DIK, Förhandlingsprotokoll Löneöversyn, Jusek, (Dnr ) - Samverkansavtal mellan Skellefteå kommun och Jämtlands Gymnasieförbund, (Dnr ) - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands Gymnasieförbund och Rättviks kommun, Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands Gymnasieförbund och Lidingö kommun, Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands Gymnasieförbund och Malung Sälens kommun, (Dnr ) Förbundskommittén - Protokoll, Protokoll, Protokoll, (Dnr )

28 28 Förvaltningsrätten i Härnösand - Dom mål gällande upphandling av följeforskning, (Dnr ) - Dom mål Beslut gällande tilläggsbelopp 2013/2014 (Dnr ) - Föreläggande mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, Svar gällande mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, (Dnr ) Krokoms kommun - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 75 Årsredovisning 2013, Jämtlands gymnasieförbund, (Dnr ) Ragunda kommun - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 43 Ägardirektiv för Jämtlands gymnasieförbund 2015, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 44 Delårsrapport Jämtlands gymnasieförbund, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 46 Valärenden, (Dnr ) Skolinspektionen - Beslut angående Dille gårds ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Krokoms kommun, (Dnr ) - Beslut efter tillsyn Bispgården, Beslut efter tillsyn Torsta, Beslut efter tillsyn Fyrvalla 4 A, Beslut efter tillsyn Fyrvalla 4 B,

29 29 - Beslut efter tillsyn Wången, Beslut efter tillsyn Palmcrantz 3 A, Beslut efter tillsyn Palmcrantz 3 B, Beslut efter tillsyn Palmcrantz 3 D, Beslut efter tillsyn Palmcrantz/Wargentin Beslut efter tillsyn Jämtlands gymnasieförbund, (Dnr ) Skolverket - Stadsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärssteg för lärare våren 2014, (Dnr ) - Beslut avseende återkrav av statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för hösten 2013, (Dnr ) - Beslut avseende ansökan från Sjölins Gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (teater, musik, dans), (Dnr ) - Lärarlyftet ht 2014, Ansökan om statsbidrag, (Dnr ) - Beslut gällande ansökan om riksrekryterande utbildning Wången, (Dnr ) Östersunds kommun - Drogpolitiskt program för Östersunds kommun, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 127 Ägardirektiv 2015 för Jämtlands gymnasieförbund, (Dnr ) - Kommunstyrelsens protokollsutdrag 226 Kommunala informationsansvaret ungdomar under 20 år, (Dnr ) Utdrag till förbundssekreterare

30 30 Ingela Carlsson Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Delegationsbeslut 2014 Publiceras ej

31 31 Ingela Carlsson Dnr Jämtlands Gymnasieförbund Information/Överläggning 2014 Prognos Jubileum och invigning av gymnasiebyn Introduktionsprogrammet efter Gy11 Lägesrapport från Torsta AB Skolinspektionens tillsyn Samarbetet med Saab Beslut friskoleansökningar Utdrag till förbundssekreterare

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 26 september 2014, kl. 9.00 16.00 Aulan, JGY Wargentin Paragrafer 36 47 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 Wargentinrummet, JGY Wargentin 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 23 september 2013, kl. 9.00 15.15 Wargentinrummet, JGY Wargentin Paragrafer 71 78 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-02-03. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-02-03. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 3 februari 2013, kl. 9.00 16.00 Sal S 319 JGY Fyrvalla Paragrafer 1 10 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 23 maj 2014, kl. 9.00 15.00 Jämtlands Gymnasium Palmcrantz Paragrafer 29-35 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 14 april 2014, kl. 9.00 15.00 Wargentinrummet, JGY Wargentin Paragrafer 20 27 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i JGY Fyrvalla 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 7 november 2014, kl. 9.00 15.15 Förbundskansliet Paragrafer 48 55 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Protokoll 2012-05-25. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

Protokoll 2012-05-25. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Fredag den 25 maj 2012, kl. 9.00 15.00 Jämtlands Gymnasium Torsta Paragrafer 38 48 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Protokoll 2012-12-10. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

Protokoll 2012-12-10. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 10 december 2012, kl. 9.00 11.00 Wargentinrummet, Jämtlands Gymnasium Wargentin Paragrafer 66-67 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-04-19. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-04-19. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 19 april 2013, kl. 9.00 16.00 JGY Wargentin Wa-H306 Paragrafer 46 56 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 5 december 2014, kl. 9.00 15.30 Kansliets lokaler Paragrafer 56 86 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde kl 09.00 Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S), 2:e vice

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-04-16 kl 09.00 Förbundskansliet (Prästgatan 13, våning 5) Aktuell tidsplan finns på separat blad! KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 Direktionen

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionen

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Peter Frändén Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll Direktionens protokoll - Nätupplaga PROTOKOLL 2 Plats och tid Måndag den 21 mars 2011, kl. 9.00 16.15 Undervisningssal D7, Jämtlands Gymnasium Palmcrantz Paragrafer 19 36 (Paragraf

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 29-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 29-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille gård Naturbruksgymnasium om att få starta en ny inriktning på Naturbruksprogrammet (Skolinspektionens

Läs mer

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille gård Naturbruksgymnasium om att få starta två nya inriktningar på Naturbruksprogrammet (Skolinspektionen

Läs mer

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille Gård AB Naturbruksgymnasium om att få starta riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) )

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) ) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:858)

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

Sammanträdesdatum Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-11-11 1

Sammanträdesdatum Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-11-11 1 O Malung-Sälens kommun 2015-11-11 1 Plats och tid Kommunhuset, Malung kl. 13:00-15:20 Beslutande Per-Anders Westhed (C), ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters (C) Sofia Söderström (S) Kristina Bäckman

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 2012-10-23 1(8) Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 Omfattning 115-130 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) Plats och tid Förbundsdirektionen kl. 09.00 10.30 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Bengt Lindgren Per

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april...3 1.1. Allmänt...3 1.2. Antagning gymnasieskolan

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen 2016-01-26 1(5) Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 16.00-16.25, Utbildningsförvaltningen Omfattning 1-15 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (L) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-09-23 1(13) Plats och tid: Beslutande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 08:15-10:55 Dag Hultefors (M),

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 1(10) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.30. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Margareta Olsson, S Per-Göran Skoog, S Eva Nilsson, S Eva-Lena Blom,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:2984 Hallands läns landsting regionen@regionhalland.se för gymnasieskola efter tillsyn i Hallands läns landsting Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(4)

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapporten God ekonomisk hushållning Dnr 217-2011 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15 m 167/2013 Stadsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Reg.dat. 2013-11-04 Avsändare SKOLVERKET Handläggare Kristina Hellström 168/2013 Verksamhetsplan 2014/2015 och budget 2014 med flerårsplan Reg.dat.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 19.00 21.00 Beslutande Björn Furugren Beselin, ordförande (C). Zarah Sjökvist (M), Birgitta Karlsson (KD), Johan Skog (M), Märta

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Verksamhetsplan 2015/2016 och budget 2015 med flerårsplan Dnr 138-2014 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Planeringsförutsättningar...

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-03-21 Vansbro kommun Rektorn vid Vansbro utbildningscenter Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Vansbro utbildningscenter i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2016-04-12 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-14.55. Omfattning 36-55 ande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Bjarne Ringdahl (S), ersättare för Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-06 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas Ersättare för kännedom Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid och plats Tisdag den 13 oktober 2015, kl

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C)

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C) 2013-04-16 1(5) Tid och plats Tisdagen den 16 april 2013, kl. 17.00-17.40, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 45-54 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14 2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Förutsättningar inför budget 2014 och flerårsplan 2015 2016 Dnr 41-2013 Mikael Cederberg Dnr 41-2013 2013-01-30 Fastställd 2013-02-07 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola f in Beslut Stockholms Estetiska Gyrnnasium ekonomisk förening Org.m.. 769602-9995 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Stockholms Estetiska Gymnasium beläget i Stockholms kommun 2 (10) Tillsyn i Stockholms

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 6 augusti 2008 Ärenden: Au 48. Ordnings- och uppförandeomdömen Au 49. Remiss, Betänkandet Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola

Läs mer

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Protokoll Gy 19/2011 Gymnasienämnden Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Maria Haglund (M) Georg Barsom (FP)

Läs mer