Kallelse till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde"

Transkript

1 NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl Förbundskansliet (Prästgatan 13, våning 5) Aktuell tidsplan finns på separat blad!

2 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Anton Waara (S) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande Thomas Andersson (S) Jimmy Eriksson (MP) Lars Carlsson (M) Pelle Lundgren (C) Elisabeth Andersson (C) Maria Jacobsson (S) Kicki Fredriksson (S)

3 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 3 Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund Mikael Westin (C) Niklas Daoson (S) ersättare Ingela Rönnestrand (M) ersättare Cathrine Blomqvist (S) ersättare Anna Eriksson (S) ersättare Charlotte Oster (MP) ersättare Pär Löfstrand (FP) ersättare Ingrid Gustafsson (KD) ersättare Per-Olov Olsson (C) ersättare Katarina Rosberg (S) ersättare Katarina Sahlin (S) ersättare Margareta Nordling (A) ersättare

4 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 4 Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund Ärenden Sid 1. Justering - 2. Val av presidium för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund Etablering av och delägande i Grönt Center AB 9 5. Överlåtelse av huvudmannaskapet för naturbruksprogrammet Förfrågningsunderlag, köp av tjänster inom naturbruksutbildning Handlingar delas ut under sammanträdet 7. Politisk ledningsgrupp för VINNA-projektet Förfrågningsunderlag, köp av externa tjänster till ESF-projektet VINNA Handlingar delas ut under sammanträdet 9. Remiss - Ansökan från Dille gård AB Naturbruksgymnasium om rätt till bidrag och statlig tillsyn till två nya inriktningar inom Naturbruks-programmet, Lantbruk och Trädgård Remiss - Ansökan från Dille gård AB Naturbruksgymnasium om rätt till bidrag och statlig tillsyn till riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare med inriktning Islandshäst Remiss - Ansökan från Dille Gård AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Krokoms kommun Handlingar delas ut under sammanträdet 12. Remiss - Ansökan från HiTech gymnasiet om rätt till bidrag och statlig tillsyn till ny fristående gymnasieskolan i Östersunds kommun Remiss - Ansökan från Praktiska Sverige AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn till ny fristående gymnasieskola i Östersunds kommun Meddelanden Delegationsbeslut Information/Överläggning

5 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Madeleine Jonsson Jämtlands Gymnasieförbund Val av presidium för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund leds av en direktion bestående av elva ledamöter. Ledamöterna utses av respektive förbundsmedlems fullmäktige där enligt förbundsordningen 4 Östersund utser fem ledamöter och övriga kommuner två ledamöter vardera. Enligt kommunallagen 23 får förbundsmedlem till ledamot eller ersättare välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. Direktionen ska enligt förbundsordningen 4 välja bland sina ledamöter ordförande och två (2) vice ordföranden. Ordföranden och de två vice ordföranden ska utses bland ledamöter från tre olika medlemskommuner. Till ordförande för förbundet och dess beslutande funktioner väljs en ledamot som valts av Östersunds kommun. Vid kommunfullmäktige i Östersunds kommun 15 mars 2012 ( 47) beslutades att Anton Waara (S) avsäger sig uppdraget som ordförande i direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund. 27 mars 2012 utsågs Per Lundgren (C) till ny ordförande. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Till presidium för Jämtlands Gymnasieförbund resterande del av mandatperioden utses: Ordförande Per Lundgren (C) Östersund 1:e vice ordförande Leif Olsson (C) Krokom 2:e vice ordförande Jörgen Persson (S) Bräcke

6 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Vid presidieberedningar eller andra sammankomster, då viktigare frågor kring ekonomi med mera ska behandlas, kan representant från Ragunda kommun inkallas. 3. För ny ordförande utgår arvode från 1 april 2012, tidigare ordförande erhåller arvode till och med 30 april FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Madeleine Jonsson Förbundssekreterare Utdrag till Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt Birgitta Carlsson, lönekontoret i Östersund.

7 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Madeleine Jonsson Jämtlands Gymnasieförbund Firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund Av förbundsordningen och reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund framgår ej ordningen för förbundets firmatecknare. Beslut om firmatecknare och ordningen för dessa beslutas därför av direktionen. Inför mandatperioden där en ny ordförande och nytt presidium utsetts måste tidigare beslut ändras. Efter beslut om ny ordförande utses ny firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund undertecknas av ordförande Per Lundgren (C) eller vid förfall för denne 1:e vice ordförande Leif Olsson (C) respektive 2:e ordförande Jörgen Persson (S) och kontrasigneras av förbundschef Mikael Cederberg. 2. Till firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund rörande verkställighet och delegerade ärenden utses förbundschef Mikael Cederberg. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Madeleine Jonsson Förbundssekreterare

8 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Utdrag till ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, förbundschef, förbundssekreterare och förbundsekonom.

9 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Madeleine Jonsson Jämtlands Gymnasieförbund Etablering av och delägande i Grönt Center AB I och med bildandet av Grönt Center AB ska vardera aktieägare utse en ledamot till valberedning. Valberedningen kommer att ha en särskild arbetsordning beslutad av aktieägarna. Ägardirektiv där ägarnas syn på bolagets långsiktiga inriktning samt övergripande mål redovisas ska tas fram årligen. Vidare ska även ledamot till bolagsstämman utses. Bolagsstämman ska föregås av ägarsamråd mellan aktieägarna minst tio veckor före. Den 12 mars 2012, 18, utsåg direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund beslutet att ordförande Anton Waara till ombud i bolagsstämma och valberedning för Grönt Center AB. Nu har ny ordförande till direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund utsetts varför beslutet om ombud revideras. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till beslut Direktionen utser ordförande Per Lundgren till ombud i valberedningen och bolagsstämman för Grönt Center AB. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Madeleine Jonsson Förbundssekreterare Utdrag till medlemskommunerna samt Regionförbundet Jämtlands län.

10 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Mikael Cederberg Jämtlands Gymnasieförbund Överlåtelse av huvudmannaskapet för naturbruksprogrammet Huvudmannaskapet för länets naturbruksutbildningar har utretts ett flertal gånger under 2000-talet. Länets kommuner har i utredningar och i andra sammanhang förordat att naturbruksprogrammet ska överföras från Jämtlands läns landsting till Jämtlands Gymnasieförbund. Jämtlands Gymnasieförbund beslutade att erbjuda naturbruksprogrammet med inriktningar Lantbruk, Skog och Djur i Ås inför läsåret 2012/2013 och gav förbundschefen i uppdrag att ta fram förslag till överlåtelseavtal rörande huvudmannaskapet för nuvarande årskurs 1 och 2 på Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Landstingsfullmäktige beslutade att sälja fastigheterna i Ås där naturbruksgymnasiet bedrivs till Krokoms kommun. Överlåtelseavtalet innebär att JGY övertar huvudmannaskapet för utbildningarna i enlighet med gällande lagar och förordningar inom skolan. I överlåtelseavtalet ingår personal som rektor, studie- och yrkesvägledare, samt ämneslärare. Vidare ingår licenser med mera kopplat till skolverksamheten samt ITinventarier. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till Överlåtelseavtal mellan landstinget och Jämtlands Gymnasieförbund Förslag till Överlåtelseavtal mellan landstinget och Grönt Center AB under bildande Förbundskommitténs protokoll

11 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Förslag till beslut 1. Direktionen beslutar att överta huvudmannaskapet för naturbruksprogrammet från Jämtlands läns landsting enligt upprättat förslag till överlåtelseavtal. 2. Direktionens ordförande och förbundschef får i uppdrag att verkställa överlåtelsen och teckna avtalet. Bakgrund I Jämtland har naturbruksnäringen varit omfattande och levande i mer än tusen år. Tankarna på en naturbruksutbildning föddes på 1820-talet men det var först år 1862 som en sådan skola stod färdig för att ta emot sina första elever. Naturbruksgymnasiet har sedan 1919 varit placerat vid Torsta i Ås med Jämtlands läns landsting som huvudman för verksamheten. Efter regeringsbeslut genomfördes 1999 en skatteväxling mellan kommunerna och landstingen som gjorde att primärkommunerna då fick ansvar för all gymnasieutbildning. Genom en skatteväxling flyttades de ekonomiska resurserna och finansieringen av verksamheten över till kommunerna. Huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna har utretts ett flertal gånger under 2000-talet. Länets kommuner har i flera olika utredningar och i andra sammanhang förordat att naturbruksprogrammet ska överföras från Jämtlands läns landsting till Jämtlands Gymnasieförbund. Landstingsfullmäktige beslutade att landstinget ska avveckla sin drift av Åsbygdens naturbruksgymnasium genom att Jämtlands läns landsting upphöra med intagning av elever till naturbruksutbildning från och med läsåret 2012/2013. Landstingsstyrelsen påpekade i beslutet att det är angeläget att tillsammans med övriga länet finna en långsiktig lösning för skolans framtid. I början av 2011 beslutade medlemskommunerna i Jämtlands Gymnasieförbund (JGY) att genomföra en utredning om JGY ska kunna erbjuda utbild-

12 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr ningar inom naturbruksprogrammet från Utredningen ledde fram till att JGY beslutade att Jämtlands gymnasieförbund ska, i tillägg till tidigare fastställt utbildningsutbud för läsåret 2012/2013, erbjuda Naturbruksprogrammet med inriktningar Lantbruk, Skog och Djur i Ås. Vidare gav direktionen förbundschefen i uppdrag att, i samarbete med Jämtlands läns landsting, ta fram förslag till överlåtelseavtal rörande huvudmannaskapet för nuvarande årskurs 1 och 2 på Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Landstingsfullmäktige beslutade att sälja fastigheterna i Ås där naturbruksgymnasiet bedrivs till Krokoms kommun. Under vintern har utvecklingsarbetet i länet fortsatt angående organiseringen av verksamheten kring Naturbruksgymnasiet och landsbygdsutvecklingen i Ås. Näringarna inom jord- och skogsbruk anser utbildningen vid Åsbygden som betydelsefull för länets framtida försörjning av kompetent personal. Regionförbundet Jämtlands län och Jämtlands Gymnasieförbund har därför tillsammans med branscherna inom lantbruk, skog och trä beslutat om bildande av ett utvecklingsbolag under arbetsnamnet Grönt Center AB. Landstinget har förhandlat med JGY och Grönt Center AB under bildande angående överlåtelse av utbildningsansvaret, personal, inventarier mm. Resultatet finns nu i form av förslag om, dels ett överlåtelseavtal mellan landstinget och JGY och dels ett överlåtelseavtal mellan landstinget och Grönt Center AB under bildande. Överlåtelseavtalen innebär att JGY övertar huvudmannaskapet för utbildningarna i enlighet med gällande lagar och förordningar inom skolan. Enligt regelverket är den kommunala huvudmannen skyldig att ha rektor och ämneslärare anställd i den egna verksamheten, medan yrkesutbildning kan ske av annan utförare. I överlåtelseavtalet mellan landstinget och JGY ingår personal som rektor, studie- och yrkesvägledare, samt ämneslärare. Vidare ingår licenser med mera kopplat till skolverksamheten samt IT-inventarier. I överlåtelseavtalet mellan landstinget och Grönt Center AB ingår personal inom yrkesämnen och restaurang och service med flera, samt huvuddelen av inventarierna. Överlåtelseavtalen innebär att JGY tar ansvar för huvudman-

13 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr naskapet för ungdoms och vuxenutbildning och upphandlar yrkesutbildning samt övrig verksamhetsstöd av annan huvudman. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Utdrag till Landstingsstyrelsen i Jämtland, Kommunstyrelserna i Bräcke, Krokom, Ragunda, Östersund, Strömsund, Härjedalen, Åre och Berg.

14 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Madeleine Jonsson Jämtlands Gymnasieförbund Politisk ledningsgrupp för VINNA-projektet Jämtlands Gymnasieförbund kommer under genomföra VINNAprojektet, ett innovationsprojekt som syftar till att minska avhoppen i skolan genom att finna lösningar och system för att förändra och förbättra utbildningssystemet för de ungdomar som väljer att hoppa av, eller riskerar att gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg och därmed riskerar att hamna i ett utanförskap. En av de huvudsakliga inriktningarna i projektet är att hitta tydligare modeller för stödprocesser riktade till elever och skola. Projektet avser även att skapa samverkansformer och nätverk genom Quattro Helix principerna. Samverkanspartners finns inom näringslivet, utbildningsanordnare, kommunernas verksamheter och ideella sektorn. Projektet kommer, förutom projektledningsfunktioner, att ledas av en politisk grupp och en styrgrupp med bland annat representanter från målgrupp. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Direktionen utser en ledningsgrupp bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som får i uppdrag att representera direktionen i projektet. 2. Då viktigare frågor i VINNA-projektet behandlas kan representant från Ragunda kallas.

15 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Madeleine Jonsson Förbundssekreterare Utdrag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt Britt Uddegård.

16 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Peter Frändén Jämtlands Gymnasieförbund Remiss - Ansökan från Dille gård AB Naturbruksgymnasium om rätt till bidrag och statlig tillsyn till två nya inriktningar inom Naturbruks-programmet, Lantbruk och Trädgård. (Skolinspektionens dnr : 857) Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet skall vara Skolinspektionen tillhanda senast 27april Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium Bilaga 2:1-3: Sammanställning av antagning per Bilaga 3:1-9: Antal elever vid övriga skolor i länet, mars 2012 Bilaga 4: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal födda i länet Bilaga 5: Sammanställning av antagning ht Bilaga 6: Utdrag ur ansökan från Dille Gård AB Förslag till beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Dille gård AB. Vi vill särskilt framhålla att det redan finns Natur-

17 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr bruksprogram med inriktning Lantbruk på Åsbygdens naturbruksgymnasium, beläget cirka 2 kilometer från Dille gård. Bakgrund Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen skall göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt skall Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Detta yttrande från Jämtlands Gymnasieförbund är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Peter Frändén Verksamhetsplanerare Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm.

18 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Peter Frändén Jämtlands Gymnasieförbund Remiss - Ansökan från Dille gård AB Naturbruksgymnasium om rätt till bidrag och statlig tillsyn till riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare med inriktning Islandshäst (Skolinspektionens dnr :1570) Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet skall vara Skolinspektionen tillhanda senast 27april Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium Bilaga 2:1-3: Sammanställning av antagning per Bilaga 3:1-9: Antal elever vid övriga skolor i länet, mars 2012 Bilaga 4: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal födda i länet Bilaga 5: Sammanställning av antagning ht Bilaga 6: Utdrag ur ansökan från Dille Gård AB Bilaga 7: Informationsblad om Naturbruksprogrammet på Jämtlands Gymnasium Wången Förslag till beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anord-

19 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr nare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Dille gård AB. Vi vill särskilt framhålla att det inom samma kommun redan finns en av ridsportens riksanläggning (Wången) som erbjuder flera utbildningar med profil mot islandshäst. Bakgrund Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen skall göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt skall Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Detta yttrande från Jämtlands Gymnasieförbund är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Peter Frändén Verksamhetsplanerare Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm.

20 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Peter Frändén Jämtlands Gymnasieförbund Remiss - Ansökan från HiTech gymnasiet om rätt till bidrag och statlig tillsyn till ny fristående gymnasieskolan i Östersunds kommun (Skolinspektionens dnr :858) Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet skall vara Skolinspektionen tillhanda senast 27 april Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium Bilaga 2:1-3: Sammanställning av antagning per Bilaga 3:1-9: Antal elever vid övriga skolor i länet, mars 2012 Bilaga 4: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal födda i länet Bilaga 5: Sammanställning av antagning ht Bilaga 6: Utdrag ur ansökan från HiTech Education AB Förslag till beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från HiTech gymnasiet. Det kan tilläggas att inom alla program och alla inriktningar utom en finns redan flera anordnare i Östersund.

21 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Bakgrund Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen skall göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt skall Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Detta yttrande från Jämtlands Gymnasieförbund är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Peter Frändén Verksamhetsplanerare Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCK- HOLM

22 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Peter Frändén Jämtlands Gymnasieförbund Remiss - Ansökan från Praktiska Sverige AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn till ny fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens dnr :522) Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet skall vara Skolinspektionen tillhanda senast 27april Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium Bilaga 2:1-3: Sammanställning av antagning per Bilaga 3:1-9: Antal elever vid övriga skolor i länet, mars 2012 Bilaga 4: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal födda i länet Bilaga 5: Sammanställning av antagning ht Bilaga 6: Utdrag ur ansökan från Praktiska Sverige AB Förslag till beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Praktiska Sverige AB.

23 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Bakgrund Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen skall göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt skall Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Detta yttrande från Jämtlands Gymnasieförbund är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Peter Frändén Verksamhetsplanerare Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCK- HOLM

24 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Madeleine Jonsson Jämtlands Gymnasieförbund Meddelanden 2012 Förbundskommittén - Protokoll, (Dnr ) - Protokoll, (Dnr ) Jämtlands Gymnasieförbund - Avtal om rutin vid placering i familjehem, HVB-hem, ungdomshem och liknande, (Dnr ) - Protokoll från MBL, (Dnr ) - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands Gymnasieförbund och Lapplands Gymnasium, (Dnr ) Revisorerna för Jämtlands Gymnasieförbund - Revisionsberättelse för år 2011, Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2011, Revisionsrapporter revisionsåret 2011, (Dnr ) - Revisionsrapport Kompetensförsörjning, (Dnr ) Östersunds kommun - Förlängning av ramavtal, (Dnr )

25 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 36 Välfärdsredovisning 2011 och strategiska utvecklingsområden för folkhälsoarbetet , (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 47 Valärenden, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 64 Budget 2013 och flerårsplan för Östersunds kommun budgetdirektiv, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 65 Valärenden, (Dnr ) Utdrag till förbundssekreterare.

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 Wargentinrummet, JGY Wargentin 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 14 april 2014, kl. 9.00 15.00 Wargentinrummet, JGY Wargentin Paragrafer 20 27 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

Protokoll 2012-05-25. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

Protokoll 2012-05-25. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Fredag den 25 maj 2012, kl. 9.00 15.00 Jämtlands Gymnasium Torsta Paragrafer 38 48 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-04-19. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-04-19. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 19 april 2013, kl. 9.00 16.00 JGY Wargentin Wa-H306 Paragrafer 46 56 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 23 september 2013, kl. 9.00 15.15 Wargentinrummet, JGY Wargentin Paragrafer 71 78 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 26 september 2014, kl. 9.00 16.00 Aulan, JGY Wargentin Paragrafer 36 47 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille Gård AB Naturbruksgymnasium om att få starta riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 23 maj 2014, kl. 9.00 15.00 Jämtlands Gymnasium Palmcrantz Paragrafer 29-35 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-02-03. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-02-03. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 3 februari 2013, kl. 9.00 16.00 Sal S 319 JGY Fyrvalla Paragrafer 1 10 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Peter Frändén Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionen

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 7 november 2014, kl. 9.00 15.15 Förbundskansliet Paragrafer 48 55 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll Direktionens protokoll - Nätupplaga PROTOKOLL 2 Plats och tid Måndag den 21 mars 2011, kl. 9.00 16.15 Undervisningssal D7, Jämtlands Gymnasium Palmcrantz Paragrafer 19 36 (Paragraf

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Protokoll 2012-12-10. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

Protokoll 2012-12-10. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 10 december 2012, kl. 9.00 11.00 Wargentinrummet, Jämtlands Gymnasium Wargentin Paragrafer 66-67 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 5 december 2014, kl. 9.00 15.30 Kansliets lokaler Paragrafer 56 86 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille gård Naturbruksgymnasium om att få starta två nya inriktningar på Naturbruksprogrammet (Skolinspektionen

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i JGY Fyrvalla 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) )

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) ) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:858)

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 29-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 29-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille gård Naturbruksgymnasium om att få starta en ny inriktning på Naturbruksprogrammet (Skolinspektionens

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde kl 09.00 Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S), 2:e vice

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde kl 09.00 i JGY Wargentin aulan 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S),

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-06-09 Sida 44(64) 33 Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

Läs mer

Kallelse till sammanträde. 2012-10-26 kl 09.00 Palmcrantz. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.

Kallelse till sammanträde. 2012-10-26 kl 09.00 Palmcrantz. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy. Kallelse till sammanträde kl 09.00 Palmcrantz 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-11 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S) ordf 59-60 Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) ej 62 Tony Frunk (S) Mariette

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 april Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 april Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 april 2012 Innehållsförteckning Sida * Ägardirektiv Mid Sweden Science Park, 62... 2 * Taxa service- och omvårdnadstjänster inom hemtjänsten, 63...3-4

Läs mer

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C)

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C) 2013-04-16 1(5) Tid och plats Tisdagen den 16 april 2013, kl. 17.00-17.40, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 45-54 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet:

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bolagordning Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Kommunfullmäktige 2010-11-08 2 71 71 Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Ärendet föredras för information på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige 2010-11-08 3 72 Val av

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-01 96 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet Marinteknik, kl 17.30-20.30 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Bernt Ekström

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Lärande och stöd 2012-03-21 61 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapporten God ekonomisk hushållning Dnr 217-2011 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen 2016-01-26 1(5) Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 16.00-16.25, Utbildningsförvaltningen Omfattning 1-15 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (L) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 78 Utsändningdag Tisdagen den 22 mars 2011 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Mars 29 Tisdag 2011 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15 1/2013 Meddelanden 2013 Reg.dat. 2013-01-03 2/2013 Delegationsbeslut 2013 Reg.dat. 2013-01-03 3/2013 Information/Överläggning Reg.dat. 2013-01-03 4/2013 Förbundskommitténs protokoll 2013 Reg.dat. 2013-01-03

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV 2016 för Jämtlands Gymnasieförbund

ÄGARDIREKTIV 2016 för Jämtlands Gymnasieförbund Sida: 1 (7) Adress: ÄGARDIREKTIV 2016 för Jämtlands Gymnasieförbund Postadr.: Jämtlands Gymnasieförbund, 831 82 Östersund, Besöksadr.: Prästgatan 15, plan 3; Östersund Förbundsordning: Upprättat av ägarna

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet

Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet 2016-03-30 2016/730 1(5) Vår adress Bildningssektorn Borlänge kommun Adress Barn- och bildningsnämnden Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Kerstin Ahlforn Enlund 0243-666 46 kerstin.a.enlund@borlange.se

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50 Protokoll 2015-04-22 Nämnd för livslångt lärande Nämnd för livslångt lärande Plats och tid Rum Kumla, 2015-04-22 klockan 14:00-15:25, 15:40-16:05 Beslutande Andreas Brorsson S Ordförande Oskar Svärd M

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15 m 167/2013 Stadsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Reg.dat. 2013-11-04 Avsändare SKOLVERKET Handläggare Kristina Hellström 168/2013 Verksamhetsplan 2014/2015 och budget 2014 med flerårsplan Reg.dat.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet.

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. 1(5) 2015-11-11 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. Inledning En förstudie har tagits fram kring regional samverkan i offentlig

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm

Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Landstingsstyrelsen Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm Ärendet I samband med att fullmäktige beslutade om budget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-03-13 1 (15) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl 13.00-15.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-01-28 1 (11)

Gymnasienämnden 2003-01-28 1 (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Trenova, Östra vägen 1, 2003-01-28, kl 09.00-17.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s), kl 10.30-12.00,

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer