NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)"

Transkript

1 NÄTUPPLAGA Protokoll Direktionens protokoll - Nätupplaga

2 PROTOKOLL 2 Plats och tid Måndag den 21 mars 2011, kl Undervisningssal D7, Jämtlands Gymnasium Palmcrantz Paragrafer (Paragraf 19 justerades omedelbart) Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef Sandra Hedman, förbundssekreterare Göran Larsson, verksamhetsplanerare, kl , föredragande av 20 Ella Sandström, förbundsekonom, kl , föredragande av Peter Frändén, verksamhetsplanerare, kl , föredragande av Anders Ek, områdeschef, samt rektorerna Birgitta Lundmark, Inger Höglund och Wiola Larsson Lindman, ca 15.00, föredragande av 36 p 3 Justering Underskrifter Sandra Hedman Förbundssekreterare Anton Waara Ordförande Leif Olsson Justerande Justeringen av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlorna i medlemskommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund Anslagstid t o m ( 19) t o m ( 20 36) Förvaringsplats Förbundskansliet, Östersund Direktionens protokoll - Nätupplaga

3 PROTOKOLL 3 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Anton Waara (S), ordförande Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Thomas Andersson (S) Tjg ersättare: Anna Eriksson (S) Jimmy Eriksson (MP) Lars Carlsson (M) Pelle Lundgren (C) Kl (Med under föredragningar samt beslut för 19) Tjg ersättare: Niklas Nilsson (S) Kl (Beslutande för 20 36) Elisabeth Andersson (C) 1 1 Maria Jacobsson (S) Tjg ersättare: Katarina Rosberg (S) Kicki Fredriksson (S) 1 1 Mikael Westin (C) 1 Direktionens protokoll - Nätupplaga

4 PROTOKOLL 4 Ej tjänstgörande ersättare: Cathrine Blomqvist (S) Niklas Nilsson (S), kl sen tjänstgörande ersättare för Pelle Lundgren 1 1 Direktionens protokoll - Nätupplaga

5 PROTOKOLL 5 Ärenden Sid 19 Yttrande angående överklagande från Vittra AB om tillämpning av skollagen (Förvaltningsrätten i Härnösand mål , domare 2) 7 20 Antagning årskurs 1, höstterminen Reglemente och tillämpningsföreskrifter för internkontroll Internkontrollplan Remiss - Ansökan från YA Fri AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun Remiss - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun Remiss - Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun Remiss - Ansökan från Sjölins Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun Remiss - Ansökan från Bildningsagenten 5477 AB (Under namnändring till HiTech Education Sweden AB) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Krokoms kommun Remiss - Ansökan från Bildningsagenten 5477 AB (Under namnändring till HiTech Education Sweden AB) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun Remiss - Ansökan från Baggium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun Remiss - Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun Remiss - Ansökan från Novum kompetens och datautveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun 31 Direktionens protokoll - Nätupplaga

6 PROTOKOLL 6 32 Upphandling av tjänstekoncession för drift av Caféverksamhet vid Jämtlands Gymnasium Delegationsbeslut Delegationsbeslut Meddelanden Information/Överläggning Bilagor tillhörande protokoll med 19 Bilaga 1 ( 19) Fastställt yttrande angående tillämpning av skollagen i mål , domare 2, Bilagor tillhörande protokoll med Bilaga 1 ( 21) Fastställt Reglemente och tillämpningsföreskrifter för internkontroll, Bilaga 2 ( 22) Fastställd Internkontrollplan 2011, Bilaga 3 11 Fastställda yttranden om ansökningar om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola Bilaga 3 ( 23) Yttrande om ansökan från YA Fri AB, Bilaga 4 ( 24) Yttrande om ansökan från ThorenGruppen AB, Bilaga 5 ( 25) Yttrande om ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB, Bilaga 6 ( 26) Yttrande om ansökan från Sjölins Gymnasium AB, Bilaga 7 ( 27) Yttrande om ansökan från Bildningsagenten 5477 AB (avs. Krokoms kommun), Bilaga 8 ( 28) Yttrande om ansökan från Bildningsagenten 5477 AB (avs. Östersunds kommun), Bilaga 9 ( 29) Yttrande om ansökan från Baggium AB, Bilaga 10 ( 30) Yttrande om ansökan från Hermods AB, Bilaga 11 ( 32) Yttrande om ansökan från Novum kompetens och datautveckling AB, Direktionens protokoll - Nätupplaga

7 PROTOKOLL 7 Dnr Yttrande angående överklagande från Vittra AB om tillämpning av skollagen (Förvaltningsrätten i Härnösand mål , domare 2) I Skollagen anges bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Bidragsbelopp för 2011 till fristående skolor beslutades av direktionen för den 6 december 2010 ( ). Ett beslut fattades för varje enskild huvudman med fristående skolor där förbundet har elever. Vittra AB har överklagat direktionens beslut om bidragsbelopp 2011 gällande Estetiska programmet. Vittra AB yrkar att Förvaltningsrätten i Härnösand ändrar gymnasieförbundets beslut och fastställer bidrager till kronor för Estetiska programmet och kronor för Estetiska programmet, inriktning musik. Bakgrunden till överklagandet är att Vittra AB anser att sänkningen inte är rimlig eller anses utgöra lika villkor för fristående skolor så länge förbundet inte visar hur man har räknat. Förvaltningsrätten har i föreläggande den 22 februari 2011 ombett att yttra sig över aktbilagorna 1 och 9. Yttrandet ska vara Förvaltningsrätten tillhanda den 22 mars Ett förslag till yttrande där motsätter sig yrkandet i överklagande från Vittra AB har formulerats. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Föreläggande med aktbilagor från Förvaltningsrätten i Härnösand Direktionens protokoll - Nätupplaga

8 PROTOKOLL 8 Direktionens beslut Mot bakgrund av att beslut i direktionen om bidragsbelopp 2011 följer lagstadgade bestämmelser motsätter sig yrkande från Vittra AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 21 mars Paragrafen justeras omedelbart --- Utdrag till Förvaltningsrätten i Härnösand, Box 314, Härnösand Direktionens protokoll - Nätupplaga

9 PROTOKOLL 9 Dnr Antagning årskurs 1, höstterminen 2011 Direktionen beslutar varje år om antal platser på de program som erbjuds på Jämtlands Gymnasium. Beslutet är ett underlag för planeringen inför kommande läsår. Inför beslutsförslaget har alternativa körningar med analyser av effekterna av olika antal platser på de olika programmen genomförts. Bland annat har överströmning till andra huvudmän studerats liksom antalet elever som inte tas in på något av sina val. Förslag på antal platser har i första hand bestämts utifrån elevernas förstahandsval i februari och i andra hand har hänsyn tagits till en ekonomisk optimering av organisationen, vilket i några fall har inneburit en begränsning för hur många elever som kan antas. På vissa utbildningar föreslås ett nollantag höstterminen 2011 med anledning av få eller inga sökanden. Totalt sett innebär förslaget ungefär lika många platser som 2010 och att 85 % av eleverna har tagits in på sitt förstahandsval. Motsvarande siffra i mars 2010 var 78 %. Men det finns fortfarande en osäkerhet kring gymnasievalet eftersom det kan ske förändringar i elevunderlaget. Anledningar till det är att de flesta kommuner tillämpar 1 mars som sista ansökningsdag, beslut om antag till NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning) tas först i slutet av mars, nya regler tillämpas för behörighet samt att en stor andel elever, runt %, förväntas göra ett omval innan slutvalet i maj. Förbundschef föreslås därför kunna besluta om mindre justeringar av antalet platser. Underlag för beslut MBL-protokoll Förbundskansliets tjänstemannaförslag Direktionens beslut 1. Direktionen fastställer antal platser till årskurs 1, höstterminen 2011 för Jämtlands Gymnasium enligt nedanstående tabell. 2. Förbundschef ges rätt att vidta mindre justeringar av antalet antagningsplatser. Direktionens protokoll - Nätupplaga

10 PROTOKOLL 10 Tabell Antal platser Program (Östersund om inget annat anges) BA BAANL Bräcke Sökande 2 februari Platser Kommentar Prognos September BF EE EE Bispgården EE Bräcke EK ES ESBIL ESBIL Mode och Design ESDAN ESEST ESMUS ESTEA Vinterakrobatik FT HA HT HU HV Ösd HVFLO HVXXX H&K HVXXX Övr. HVFRI Bräcke IN Ösd IN Bispgården NA NANAT-I (16 platser) NA+TE=3 klasser NBDJUXXR Wången NIU BF NIU NA NIU SA på BF? RL SA TE Samläsning NA 86 VF VO Summa Direktionens protokoll - Nätupplaga

11 PROTOKOLL 11 Utdrag till samtliga rektorer och chefer inom gymnasieförbundet, verksamhetsplanerare, förbundsekonom och antagningssekreterare. Tjänstemannaförslaget ska bifogas beslutet. Direktionens protokoll - Nätupplaga

12 PROTOKOLL 12 Dnr Reglemente och tillämpningsföreskrifter för internkontroll I kommunallagen 6 kap 1 framgår att styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I gymnasieförbundets avseende är det direktionens ansvar. Direktionens uppgift är att ha en överblick över hela verksamheten, inte bara ekonomiskt utfall utan även måluppfyllelse och att verksamheten följer beslut, policyer och rutiner. Det innebär att det måste finnas en god intern kontroll. Direktionen ska se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att denna utvecklas utifrån förbundets kontrollbehov samt att regler och anvisningar för intern kontroll antas. Ett förslag till reglemente och tillämpningsföreskrifter för intern kontroll är framtaget. Reglementet syftar till att säkerställa att direktionen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga den ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera uppnås. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till reglemente och tillämpningsföreskrifter for internkontroll Direktionens beslut Reglemente och tillämpningsföreskrifter för internkontroll i fastställs enligt förslag daterat den 4 mars Utdrag till förbundschef, biträdande förbundschef, områdeschefer och revisorerna i. Direktionens protokoll - Nätupplaga

13 PROTOKOLL 13 Dnr Internkontrollplan 2011 I kommunallagen 6 kap 1 framgår att styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter I gymnasieförbundets avseende är det direktionens ansvar. Direktionens uppgift är att ha en överblick över hela verksamheten, inte bara ekonomiskt utfall utan även måluppfyllelse och att verksamheten följer beslut, policyer och rutiner. Det innebär att det måste finnas en god intern kontroll. Intern kontroll är en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar och som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. Enligt fastställt reglemente för internkontroll ska direktionen varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Ett förslag till internkontrollplan 2011 har utarbetats. Planen anger bland annat aktiviteter att följa upp samt riktlinjer för kontrollarbetet. Valda aktiviteter att följa upp 2011 är information och följsamhet av politiskt fattade beslut, arbete med likabehandlingsplaner, rutiner för personalsystemet Heroma, rutiner för arkiv och kvalitet i redovisningen. En rapport om utfallet ska ges till direktionen senast februari Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till internkontrollplan Direktionens beslut Internkontrollplan för 2011 fastställs enligt upprättat förslag daterat den 9 mars Utdrag till förbundschef, biträdande förbundschef, områdeschefer och revisorerna i. Tjänstemannaförslag och internkontrollplanen ska skickas med beslutet. Direktionens protokoll - Nätupplaga

14 PROTOKOLL 14 Dnr Remiss - Ansökan från YA Fri AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens diarienummer :514) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. YA Fri AB söker tillstånd för att få starta en fristående gymnasieskola i Östersund med Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, och Hantverksprogrammet, inriktning övriga hantverk. Huvudmannen beräknar att skolan när den är fullt utbyggd ska erbjuda 162 elevplatser. För att utreda vilka eventuella negativa konsekvenser en etablering skulle medföra har bland annat beaktat preliminär antagning inför höstterminen 2011, nuvarande utbud av liknande utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Direktionens protokoll - Nätupplaga

15 PROTOKOLL 15 Bilaga 2: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium, Bilaga 3: Antal elever vid övriga kommunala gymnasieskolor i länet februari/mars 2011 Bilaga 4: Antal elever vid fristående skolor i Östersund februari/mars 2011 Bilaga 5: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 6: Sammanställning av intagning ht Bilaga 7: Utdrag ur Extens elevregister Utdrag ur ansökan från YA Fri AB Direktionens beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget och en mycket svag återhämtning, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från YA Fri AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 9 mars Protokollsanteckning I vanliga fall hade vi bifallit ansökan om etablering av fristående friskolor i Östersund. Men p.g.a. att elevunderlaget minskar drastiskt framöver, och att JGY + redan etablerade friskolor täcker behovet av program så anser vi att ny-etableringar i nuläget ej främjar en kvalitativ utbildning för våra blivande gymnasieungdomar. Lars Carlsson led. Moderaterna Pelle Lundgren led. Centerpartiet Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM Direktionens protokoll - Nätupplaga

16 PROTOKOLL 16 Dnr Remiss - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens diarienummer :1220) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. ThorenGruppen AB har ansökt om att starta en fristående gymnasieskola i Östersund med nio nationella program. Huvudmannen beräknar att skolan när den är fullt utbyggd ska erbjuda 195 elevplatser. För att utreda vilka eventuella negativa konsekvenser en etablering skulle medföra har bland annat beaktat preliminär antagning inför höstterminen 2011, nuvarande utbud av liknande utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Bilaga 2: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium, Direktionens protokoll - Nätupplaga

17 PROTOKOLL 17 Bilaga 3: Antal elever vid övriga kommunala gymnasieskolor i länet februari/mars 2011 Bilaga 4: Antal elever vid fristående skolor i Östersund februari/mars 2011 Bilaga 5: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 6: Sammanställning av intagning ht Bilaga 7: Utdrag ur Extens elevregister Utdrag ur ansökan från ThorenGruppen AB Direktionens beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget och en mycket svag återhämtning, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från ThorenGruppen AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 9 mars Protokollsanteckning I vanliga fall hade vi bifallit ansökan om etablering av fristående friskolor i Östersund. Men p.g.a. att elevunderlaget minskar drastiskt framöver, och att JGY + redan etablerade friskolor täcker behovet av program så anser vi att ny-etableringar i nuläget ej främjar en kvalitativ utbildning för våra blivande gymnasieungdomar. Lars Carlsson led. Moderaterna Pelle Lundgren led. Centerpartiet Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM Direktionens protokoll - Nätupplaga

18 PROTOKOLL 18 Dnr Remiss - Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens diarienummer :1128) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Drottning Blankas Gymnasieskola AB söker tillstånd om att få starta en fristående gymnasieskola i Östersund med Hantverksprogrammet, inriktning övriga hantverk, Estetiska programmet, inriktning bild- och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap samt Humanistiska programmet, inriktning kultur. Huvudmannen beräknar att skolan när den är fullt utbyggd ska erbjuda 267 elevplatser. För att utreda vilka eventuella negativa konsekvenser en etablering skulle medföra har bland annat beaktat preliminär antagning inför höstterminen 2011, nuvarande utbud av liknande utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Direktionens protokoll - Nätupplaga

19 PROTOKOLL 19 Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Bilaga 2: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium, Bilaga 3: Antal elever vid övriga kommunala gymnasieskolor i länet februari/mars 2011 Bilaga 4: Antal elever vid fristående skolor i Östersund februari/mars 2011 Bilaga 5: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 6: Sammanställning av intagning ht Bilaga 7: Utdrag ur Extens elevregister Utdrag ur ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB Direktionens beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget och en mycket svag återhämtning, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 9 mars Protokollsanteckning I vanliga fall hade vi bifallit ansökan om etablering av fristående friskolor i Östersund. Men p.g.a. att elevunderlaget minskar drastiskt framöver, och att JGY + redan etablerade friskolor täcker behovet av program så anser vi att ny-etableringar i nuläget ej främjar en kvalitativ utbildning för våra blivande gymnasieungdomar. Lars Carlsson led. Moderaterna Pelle Lundgren led. Centerpartiet Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM Direktionens protokoll - Nätupplaga

20 PROTOKOLL 20 Dnr Remiss - Ansökan från Sjölins Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens diarienummer :1057) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Sjölins Gymnasium AB ansöker om tillstånd att starta en fristående gymnasieskola i Östersund med Ekonomiprogrammet, inriktningarna ekonomi och juridik, och Naturvetenskapsprogrammet, inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle. Huvudmannen beräknar att skolan när den är fullt utbyggd ska erbjuda 360 elevplatser. För att utreda vilka eventuella negativa konsekvenser en etablering skulle medföra har bland annat beaktat preliminär antagning inför höstterminen 2011, nuvarande utbud av liknande utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund.. Direktionens protokoll - Nätupplaga

21 PROTOKOLL 21 Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Bilaga 2: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium, Bilaga 3: Antal elever vid övriga kommunala gymnasieskolor i länet februari/mars 2011 Bilaga 4: Antal elever vid fristående skolor i Östersund februari/mars 2011 Bilaga 5: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 6: Sammanställning av intagning ht Bilaga 7: Utdrag ur Extens elevregister Utdrag ur ansökan från Sjölins Gymnasium AB Direktionens beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget och en mycket svag återhämtning, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Sjölins Gymnasium AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 9 mars Protokollsanteckning I vanliga fall hade vi bifallit ansökan om etablering av fristående friskolor i Östersund. Men p.g.a. att elevunderlaget minskar drastiskt framöver, och att JGY + redan etablerade friskolor täcker behovet av program så anser vi att ny-etableringar i nuläget ej främjar en kvalitativ utbildning för våra blivande gymnasieungdomar. Lars Carlsson led. Moderaterna Pelle Lundgren led. Centerpartiet Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM Direktionens protokoll - Nätupplaga

22 PROTOKOLL 22 Dnr Remiss - Ansökan från Bildningsagenten 5477 AB (Under namnändring till HiTech Education Sweden AB) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Krokoms kommun (Skolinspektionens diarienummer :1231) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Bildningsagenten 5477 AB ansöker om tillstånd för att starta en fristående gymnasieskola med fem program. Huvudmannen beräknar att skolan när den är fullt utbyggd ska erbjuda 648 elevplatser. För att utreda vilka eventuella negativa konsekvenser en etablering skulle medföra har bland annat beaktat preliminär antagning inför höstterminen 2011, nuvarande utbud av liknande utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Under remisstiden har uppmärksammat oklarheter i ansökan från Bildningsagenten 5477 AB och efterfrågat förtydliganden. Om förtydliganden inkommer kan yttrandet behöva justeras. Direktionens protokoll - Nätupplaga

23 PROTOKOLL 23 Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Bilaga 2: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium, Bilaga 3: Antal elever vid övriga kommunala gymnasieskolor i länet februari/mars 2011 Bilaga 4: Antal elever vid fristående skolor i Östersund februari/mars 2011 Bilaga 5: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 6: Sammanställning av intagning ht Bilaga 7: Utdrag ur Extens elevregister Utdrag ur ansökan från Bildningsagenten 5477 AB, Yrkande Anton Waara (S) Tilläggsyrkande: Ny punkt 2 i beslut: I det fall Bildningsageneten 5477 AB inkommer med reviderad ansökan, där sakförhållanden ändrats, och som föranleder att yttrandet måste revideras, får ordförande i uppdrag att godkänna nytt reviderat yttrande. Proposition Ordförande ställer proposition på Anton Waaras yrkande och finner att direktionen antar det. Direktionens beslut 1. Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget och en mycket svag återhämtning, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Bildningsagenten 5477 AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 9 mars I det fall Bildningsageneten 5477 AB inkommer med reviderad ansökan, där sakförhållanden ändrats, och som föranleder att yttrandet måste revideras, får ordförande i uppdrag att godkänna nytt reviderat yttrande, --- Direktionens protokoll - Nätupplaga

24 PROTOKOLL 24 Protokollsanteckning I vanliga fall hade vi bifallit ansökan om etablering av fristående friskolor i Östersund och Krokom. Men p.g.a. att elevunderlaget minskar drastiskt framöver, och att JGY + redan etablerade friskolor täcker behovet av program så anser vi att ny-etableringar i nuläget ej främjar en kvalitativ utbildning för våra blivande gymnasieungdomar. Lars Carlsson led. Moderaterna Pelle Lundgren led. Centerpartiet Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM Direktionens protokoll - Nätupplaga

25 PROTOKOLL 25 Dnr Remiss - Ansökan från Bildningsagenten 5477 AB (Under namnändring till HiTech Education Sweden AB) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens diarienummer :1230) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Bildningsagenten 5477 AB ansöker om tillstånd för att starta en fristående gymnasieskola i Östersund med programmen El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Huvudmannen beräknar att skolan när den är fullt utbyggd ska erbjuda 648 elevplatser. För att utreda vilka eventuella negativa konsekvenser en etablering skulle medföra har bland annat beaktat preliminär antagning inför höstterminen 2011, nuvarande utbud av liknande utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Direktionens protokoll - Nätupplaga

26 PROTOKOLL 26 Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Bilaga 2: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium, Bilaga 3: Antal elever vid övriga kommunala gymnasieskolor i länet februari/mars 2011 Bilaga 4: Antal elever vid fristående skolor i Östersund februari/mars 2011 Bilaga 5: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 6: Sammanställning av intagning ht Bilaga 7: Utdrag ur Extens elevregister Utdrag ur ansökan från Bildningsagenten 5477 AB, Direktionens beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget och en mycket svag återhämtning, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Bildningsagenten 5477 AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 9 mars Protokollsanteckning I vanliga fall hade vi bifallit ansökan om etablering av fristående friskolor i Östersund. Men p.g.a. att elevunderlaget minskar drastiskt framöver, och att JGY + redan etablerade friskolor täcker behovet av program så anser vi att ny-etableringar i nuläget ej främjar en kvalitativ utbildning för våra blivande gymnasieungdomar. Lars Carlsson led. Moderaterna Pelle Lundgren led. Centerpartiet Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM Direktionens protokoll - Nätupplaga

27 PROTOKOLL 27 Dnr Remiss - Ansökan från Baggium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens diarienummer :555) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Baggium AB ansöker om att få starta en fristående gymnasieskola i Östersund med Hotell- och turismprogrammet, Naturbruksprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Restaurangoch livsmedelsprogrammet. Huvudmannen beräknar att skolan när den är fullt utbyggd ska ha 180 elevplatser. För att utreda vilka eventuella negativa konsekvenser en etablering skulle medföra har bland annat beaktat preliminär antagning inför höstterminen 2011, nuvarande utbud av liknande utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Direktionens protokoll - Nätupplaga

28 PROTOKOLL 28 Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Bilaga 2: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium, Bilaga 3: Antal elever vid övriga kommunala gymnasieskolor i länet februari/mars 2011 Bilaga 4: Antal elever vid fristående skolor i Östersund februari/mars 2011 Bilaga 5: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 6: Sammanställning av intagning ht Bilaga 7: Utdrag ur Extens elevregister Utdrag ur ansökan från Baggium utbildning AB Direktionens beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget och en mycket svag återhämtning, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Baggium Utbildning AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 9 mars Protokollsanteckning I vanliga fall hade vi bifallit ansökan om etablering av fristående friskolor i Östersund. Men p.g.a. att elevunderlaget minskar drastiskt framöver, och att JGY + redan etablerade friskolor täcker behovet av program så anser vi att ny-etableringar i nuläget ej främjar en kvalitativ utbildning för våra blivande gymnasieungdomar. Lars Carlsson led. Moderaterna Pelle Lundgren led. Centerpartiet Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM Direktionens protokoll - Nätupplaga

29 PROTOKOLL 29 Dnr Remiss - Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens diarienummer :560) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Hermods AB ansöker om att få starta en fristående gymnasieskola i Östersund med nio program. Huvudmannen beräknar att skolan när den är fullt utbyggd ska ha 900 elevplatser. För att utreda vilka eventuella negativa konsekvenser en etablering skulle medföra har bland annat beaktat preliminär antagning inför höstterminen 2011, nuvarande utbud av liknande utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Bilaga 2: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium, Direktionens protokoll - Nätupplaga

30 PROTOKOLL 30 Bilaga 3: Antal elever vid övriga kommunala gymnasieskolor i länet februari/mars 2011 Bilaga 4: Antal elever vid fristående skolor i Östersund februari/mars 2011 Bilaga 5: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 6: Sammanställning av intagning ht Bilaga 7: Utdrag ur Extens elevregister Utdrag ur ansökan från Hermods AB Direktionens beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget och en mycket svag återhämtning, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Hermods AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 9 mars Protokollsanteckning I vanliga fall hade vi bifallit ansökan om etablering av fristående friskolor i Östersund. Men p.g.a. att elevunderlaget minskar drastiskt framöver, och att JGY + redan etablerade friskolor täcker behovet av program så anser vi att ny-etableringar i nuläget ej främjar en kvalitativ utbildning för våra blivande gymnasieungdomar. Lars Carlsson led. Moderaterna Pelle Lundgren led. Centerpartiet Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM Direktionens protokoll - Nätupplaga

31 PROTOKOLL 31 Dnr Remiss - Ansökan från Novum kompetens och datautveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens diarienummer :665) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av nya program vid John Bauergymnasiet i Östersund. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Vid beslut om att ge tillstånd att utöka fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Novum kompetens och datautveckling AB ansöker om att få bredda sitt nuvarande utbud på John Bauergymnasiet i Östersund med Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik samt inriktningen beteendevetenskap på samhällsvetenskapsprogrammet. För att utreda vilka eventuella negativa konsekvenser en utökning av verksamheten skulle medföra har bland annat beaktat preliminär antagning inför höstterminen 2011, nuvarande utbud av liknande utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Direktionens protokoll - Nätupplaga

32 PROTOKOLL 32 Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Bilaga 2: Antal elever vid Jämtlands Gymnasium, Bilaga 3: Antal elever vid övriga kommunala gymnasieskolor i länet februari/mars 2011 Bilaga 4: Antal elever vid fristående skolor i Östersund februari/mars 2011 Bilaga 5: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Kommunförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 6: Sammanställning av intagning ht Bilaga 7: Utdrag ur Extens elevregister Utdrag ur ansökan från Novum kompetens och datautveckling AB Direktionens beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget och en mycket svag återhämtning, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Novum kompetens och datautveckling AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 9 mars Protokollsanteckning I vanliga fall hade vi bifallit ansökan om etablering av fristående friskolor i Östersund. Men p.g.a. att elevunderlaget minskar drastiskt framöver, och att JGY + redan etablerade friskolor täcker behovet av program så anser vi att ny-etableringar i nuläget ej främjar en kvalitativ utbildning för våra blivande gymnasieungdomar. Lars Carlsson led. Moderaterna Pelle Lundgren led. Centerpartiet Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM Direktionens protokoll - Nätupplaga

33 PROTOKOLL 33 Dnr Upphandling av tjänstekoncession för drift av Caféverksamhet vid Jämtlands Gymnasium Studerande och personal på Jämtlands Gymnasium ska erbjudas en trygg, god och jämlik utbildningsmiljö. En viktig del i den psykosociala miljön är ett öppet klimat och gemensamma mötesplatser såsom bibliotek, elevcaféer och andra elevutrymmen. Gemensamma mötesplatser har också visat sig ha betydelse i valet av gymnasieutbildning varför det är en fördel i konkurrensen om nya gymnasieelever. Elevcaféer bedöms inte bara vara en viktig del i den psykosociala miljön utan de har också betydelse för elever som vill fylla på sitt näringsintag under skoldagen. Särskilt för pendlande elever är det viktigt att det finns möjlighet att köpa något att äta i samband med skoldagens start och på eftermiddagen. Det har länge diskuterats hur caféverksamheterna ska bedrivas. Utifrån rådande ekonomisk situation är det av betydelse att hitta optimala lösningar för elevcaféerna utifrån ett helhetsperspektiv. Caféerna på Palmcrantz och Wargentin har länge haft det svårt att gå ihop ekonomiskt och genom att konkurrensutsätta tjänsten på de två ställena kan verksamheterna bli mer kostnadseffektiv och anpassas mer efter elevernas behov. Samtidigt kan också ökade krav på livsmedelshantering och nya krav i konkurrenslagstiftningen uppfyllas på ett bättre sätt. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till förfrågningsunderlag MBL-protokoll Yrkanden Anton Waara (S), bifall till grundförslaget: 1. godkänner förfrågningsunderlag daterat den 21 mars Direktionens protokoll - Nätupplaga

34 PROTOKOLL genomför upphandling av tjänstekoncession för drift av caféverksamhet för Jämtlands Gymnasium Palmcrantz och Jämtlands Gymnasium Wargentin att gälla från och med den 15 augusti Anna Eriksson (S), avslagsyrkande: 1. ska fortsätta att driva caféverksamhet för Jämtlands Gymnasium Palmcrantz och Jämtlands Gymnasium Wargentin i egen regi, varför upphandling av tjänstekoncession inte ska genomföras. Proposition Ordförande ställer proposition på Anton Waara och Anna Erikssons yrkande och finner att direktionen antar Anton Waaras yrkande. Direktionens beslut 1. godkänner förfrågningsunderlag daterat den 21 mars genomför upphandling av tjänstekoncession för drift av caféverksamhet för Jämtlands Gymnasium Palmcrantz och Jämtlands Gymnasium Wargentin att gälla från och med den 15 augusti Reservation Anna Eriksson (S) och Katarina Rosberg (S) reserverar sig till förmån för Anna Erikssons yrkande. Utdrag till Upphandlingskontoret i Östersund, Kommunstyrelsen i Östersund samt biträdande förbundschef och administrativ chef i. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Direktionens protokoll - Nätupplaga

35 PROTOKOLL 35 Dnr Delegationsbeslut 2011 (Publiceras ej) Direktionens protokoll - Nätupplaga

36 PROTOKOLL 36 Dnr Delegationsbeslut 2010 (Publiceras ej) Direktionens protokoll - Nätupplaga

37 PROTOKOLL 37 Dnr Meddelanden 2011 Följande meddelanden anmäls: Arbetsmiljöverket - Information om avslutat ärende (Dnr ) - Begäran om utredning, (Dnr ) Förbundskansliet - Avtal för köp av arkivtjänst (Dnr ) - Upprättat samverkansavtal om gymnasieutbildning mellan och Åre kommun, (Dnr ) Förbundskommittén - Protokoll (Dnr ) Jämtlands Gymnasium Wargentin - Slutrapport för projektet Mittnordiskt centrum för entreprenörskap i skolan Adolf Öien VGS och Jämtlands Gymnasium Wargentin, (Dnr ) PwC - Revisionsrapport Granskning Ägardirektiv 2010, (Dnr ) - Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010, (Dnr ) - Revisionsrapporter revisionsåret 2010, (Dnr ) Direktionens protokoll - Nätupplaga

38 PROTOKOLL 38 Ragunda kommun - Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, (Dnr ) Revisorerna i - Revisionsberättelse för år 2010, (Dnr ) Skolinspektionen - Remiss avseende ansökan från Novum Kompetens och datautveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun, (Dnr ) - Remiss avseende ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun, (Dnr ) Skolverket - Beslut om särskild variant av Naturvetenskapsprogrammet inom det estetiska området, (Dnr ) - Beslut om särskild variant av Samhällsvetenskapsprogrammet inom det estetiska området, (Dnr ) Östersunds kommun - Utredning angående om- och tillbyggnad av Sporthallen Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Tjänstemannaförslag Förstudierapport (Dnr ) --- Utdrag till förbundssekreterare Direktionens protokoll - Nätupplaga

39 PROTOKOLL 39 Dnr Information/Överläggning Förutsättningar inför budget 2012 och flerårsplan Yttrande till förvaltningsrätten 3. Information från rektorer och områdeschef om verksamheten på Jämtlands Gymnasium Palmcrantz samt rundvandring. 4. Information från förbundschef om Sommarskolor 5. Aktuellt i organisationen 6. Arbetsläge kring projektet om utveckling av naturbruksutbildningar 7. Politikerbesök våren Utdrag till förbundssekreterare Direktionens protokoll - Nätupplaga

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 Wargentinrummet, JGY Wargentin 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 14 april 2014, kl. 9.00 15.00 Wargentinrummet, JGY Wargentin Paragrafer 20 27 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 23 maj 2014, kl. 9.00 15.00 Jämtlands Gymnasium Palmcrantz Paragrafer 29-35 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 23 september 2013, kl. 9.00 15.15 Wargentinrummet, JGY Wargentin Paragrafer 71 78 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 5 december 2014, kl. 9.00 15.30 Kansliets lokaler Paragrafer 56 86 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-04-19. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-04-19. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 19 april 2013, kl. 9.00 16.00 JGY Wargentin Wa-H306 Paragrafer 46 56 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-02-03. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-02-03. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 3 februari 2013, kl. 9.00 16.00 Sal S 319 JGY Fyrvalla Paragrafer 1 10 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-04-16 kl 09.00 Förbundskansliet (Prästgatan 13, våning 5) Aktuell tidsplan finns på separat blad! KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 Direktionen

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Peter Frändén Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Läs mer

Protokoll 2012-12-10. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

Protokoll 2012-12-10. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 10 december 2012, kl. 9.00 11.00 Wargentinrummet, Jämtlands Gymnasium Wargentin Paragrafer 66-67 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 26 september 2014, kl. 9.00 16.00 Aulan, JGY Wargentin Paragrafer 36 47 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille gård Naturbruksgymnasium om att få starta två nya inriktningar på Naturbruksprogrammet (Skolinspektionen

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionen

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) )

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) ) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:858)

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 7 november 2014, kl. 9.00 15.15 Förbundskansliet Paragrafer 48 55 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde kl 09.00 Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2012-05-25. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

Protokoll 2012-05-25. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Fredag den 25 maj 2012, kl. 9.00 15.00 Jämtlands Gymnasium Torsta Paragrafer 38 48 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille Gård AB Naturbruksgymnasium om att få starta riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i JGY Fyrvalla 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 29-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 29-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille gård Naturbruksgymnasium om att få starta en ny inriktning på Naturbruksprogrammet (Skolinspektionens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2016 (Dnr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Ing-Marie

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Registrator Box Stockholm. Ert dnr :904

Registrator Box Stockholm. Ert dnr :904 1 (5) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, Fria Läroverken

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 1 (6) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 30 Lediga platser 203,1 Bygg- och anläggningsprogrammet (BAHUS) 16

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-11 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S) ordf 59-60 Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) ej 62 Tony Frunk (S) Mariette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017 PRELIMINÄR ANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 0 212,8 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 122,5 192, Ekonomiprogrammet

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Plats Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen Tid Onsdagen den 30 mars kl 11:00-16:45 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2015

Utbildningsutbud hösten 2015 1 (18) Utbildningsutbud hösten 2015 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Lägsta Medel Lägsta Medel Lägsta Medel BA Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan 165

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING 2015

SLUTLIG ANTAGNING 2015 SLUTLIG ANTAGNING 2015 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 30 157,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 172,5 199,5 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2016

Utbildningsutbud hösten 2016 1 (17) Utbildningsutbud hösten 2016 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS)

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS) SLUTANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 Lediga platser 216,3 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 167,5 202,5

Läs mer

2011-06-20. S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15

2011-06-20. S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15 Sammanträdesdatum s i d a 1-1 3 Plats och tid ande S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 på Jämtlands Gymnasium Torsta Kulturrummet (Biblioteket) 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Publik statistik preliminärantagning 2016 Nyköping

Publik statistik preliminärantagning 2016 Nyköping sökande Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 65 87 19 24 23 19 0 0 155.0 205.2 5 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 65 87 19 24 23 19 0 0 5 Sida1/8 sökande

Läs mer

Sökandestatistik Antagningsår 2016

Sökandestatistik Antagningsår 2016 Sökandestatistik Antagningsår 2016 för alla fristående och kommunala gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde (Bengsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Trollhättan,

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 78 Utsändningdag Tisdagen den 22 mars 2011 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Mars 29 Tisdag 2011 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

Antagningsstatistik 2015

Antagningsstatistik 2015 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 5 8 6 Barn- och fritidsprogrammet 112,5 185,3 1 20% EE 0 3 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes i juni pga lärarbrist -3-100% FT 8 2 4 5 Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor Januari 2011 1 (3) Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor - Om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor Inledning Skolinspektionen har

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdagen den 5 april 2011, kl18.00 20.15 i Debatten Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) Samverkansavtal angående Berga Naturbruksgymnasium med kommunerna i Stockholms län. Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1 (2) Samverkansavtal angående Berga Naturbruksgymnasium med kommunerna i Stockholms län. Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 2015-0224 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal angående Berga Naturbruksgymnasium med kommunerna i Stockholms län Föredragande

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde kl 09.00 i JGY Wargentin aulan 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S),

Läs mer

Slutantagning Nyköping 2016

Slutantagning Nyköping 2016 sökande Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 79 91 20 23 27 20 0 0 150.0 209.7 1 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 79 91 20 23 27 20 0 0 1 Sida1/8 sökande

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer