NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-02-03. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se"

Transkript

1 NÄTUPPLAGA Protokoll

2 PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 3 februari 2013, kl Sal S 319 JGY Fyrvalla Paragrafer 1 10 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef Ingela Carlsson, förbundssekreterare Kirsten Johnsson, ekonomichef kl föredragande av 1 Håkan Karlsson, bitr förbundschef, kl föredragande av 10 p 1 Monica Sandström, områdeschef Jämtlands Vux, kl , föredragande av 10 p 3 Anneli Malmberg-Englund, operativ projektledare VINNA, kl , föredragande av 10 p 4 Sture Airijoki, områdeschef Hälsa & Service, kl , föredragande av 10 p 5-6 Camilla Göransson, lärare i samhällskunskap Wargentin, kl , föredragande av 10 p 6 Sara Talling, personalstrateg, kl , föredragande av 4 Linda Lignell, IT-samordnare, kl , föredragande av 4

3 PROTOKOLL 3 Justering Underskrifter Ingela Carlsson Förbundssekreterare Per Lundgren (C) Ordförande Leif Olsson (C) Justerande Justeringen av Jämtlands s protokoll har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlorna i medlemskommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund Anslagstid t o m Förvaringsplats Förbundskansliet, Östersund

4 PROTOKOLL 4 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Från/ Närv Pelle Lundgren (C) ordförande 1 JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande 1 Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande 1 Thomas Andersson (S) 1 Jimmy Eriksson (MP) 1 Lars Carlsson (M) 1 Anton Waara (S) 1 Elisabeth Andersson (C) Tjg ersättare: Per-Olov Olsson (FP) 1 Maria Jacobsson (S) 1 Kicki Fredriksson (S) 1

5 PROTOKOLL 5 Mikael Westin (C) Tjg ersättare: Katarina Sahlin (S) ersättare 1 Cathrine Blomqvist (S) ersättare 1 Marie Olofsson (S) ersättare 1 Karl-Göran Eriksson (KD) ersättare 1

6 PROTOKOLL 6 Ärenden Sid 1 Förutsättningar inför arbetet med budget 2015 och flerårsplan Samarbete med SAAB Group - projektansökan 8 3 Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 10 4 Revisionsrapport - Granskning av löner och ersättningar 11 5 Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhetspolicy 12 6 Meddelanden Meddelanden Delegationsbeslut Delegationsbeslut Information/Överläggning Bilagor Bilaga 1 ( 1) Förutsättningar inför arbetet med budget 2015 och flerårsplan , Bilaga 2 ( 3) Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per , Bilaga 3 ( 4) Svar på revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar, Bilaga 4 ( 5) Svar på revisionsrapport Granskning av IT-säkerhetspolicy,

7 PROTOKOLL 7 Dnr Förutsättningar inför arbetet med budget 2015 och flerårsplan Jämtlands ska enligt förbundsordningen årligen tillsända medlemskommunerna ett underlag som beskriver förutsättningarna inför kommande budgetår. Inför 2015 och 2016 är det främst en fortsatt elevnedgång och förändringar i lokal-kostnadsutvecklingen som påverkar förbundets ekonomi. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till skrivelse om förutsättningar inför budget 2015 och flerårsplan , Direktionens beslut Direktionen godkänner förslag till skrivelse om förutsättningar inför budget 2015 och flerårsplan , daterad den 24 januari 2014, samt att ordförande kontrollerar och godkänner redaktionella ändringar. --- Utdrag till kommunstyrelsen i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Fastställd skrivelse ska skickas med beslutet.

8 PROTOKOLL 8 Dnr Samarbete med SAAB Group - projektansökan Jämtlands har sedan knappt ett år tillbaka fört en dialog med Saab om ett samarbete kring Teknikprogrammet. Syftet är att stärka kopplingen mot näringslivet och öka antalet ingenjörer från Jämtlands län för att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen till näringslivet. Saab är ett av landets största industriföretag med cirka anställda. I Jämtlands län har företaget en stor anläggning för produktion och underhåll i Östersund, samt ett dotterbolag i Krokoms kommun, TIKAB. Dialogen har mynnat ut i att parterna vill gå vidare i ett projektsamarbete och att finansiera projektet med stöd av Regionförbundet i Jämtlands län. Jämtlands gymnasieförbund blir projektägare och delfinansierar projektet med egna arbetsinsatser inom befintlig rambudget för rektorsområde Natur och teknik. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Yrkanden Kicki Fredriksson (S) yrkar på återremiss av ärendet Samarbete med SAAB Group - projektansökan Dnr Jimmy Eriksson (MP) yrkar på att JGY avbryter samarbetet med Saab Group. Proposition Ordförande ställer proposition på motförslagen mot huvudförslaget och finner att direktionen antar huvudförslaget.

9 PROTOKOLL 9 Protokollsanteckning Reserverar mig mot beslutet. Att stärka kopplingen till näringslivet bör inte ske genom samarbete med företag som kritiserats för att exportera vapenmaterial till länder som kränker mänskliga rättigheter. Jimmy Eriksson Led. Miljöpartiet Direktionens beslut Direktionen ställer sig positiv till ett samarbete med Saab och uppdrar till förbundschefen att tillsända Regionförbundet Jämtlands län en ansökan om att delfinansiera projektet. --- Utdrag till medlemskommuner och områdeschefer, Stefan Ryckenberg, Saab

10 PROTOKOLL 10 Dnr Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport De förtroendevalda revisorerna för Jämtlands har med stöd av KPMG genomfört den årligt återkommande granskningen av förbundets delårsrapport. Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål som förbundsdirektionen har beslutat om för verksamheten. Förbundet delar revisorernas synpunkter gällande delar av redovisningen av måluppfyllelse, samt rutinerna för och dokumentationen av delårsrapporten. Ett åtgärdsprogram har antagits för att säkerställa förbättringar i redovisningsprocessen. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Direktionens beslut Direktionen godkänner Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport daterad den 17 januari Utdrag till revisorerna i Jämtlands och till chefsekonom.

11 PROTOKOLL 11 Dnr Revisionsrapport - Granskning av löner och ersättningar Revisorerna har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar i Jämtlands Gymnasium. Direktionen har fått i uppdrag att lämna ett svar till förbundets revisorer där det framgår vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Svar på revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar Direktionens beslut Svar på revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar fastställs enligt förslag daterat den 20 januari Utdrag till revisorerna i Jämtlands och till personalstrateg.

12 PROTOKOLL 12 Dnr Revisionsrapport - Granskning av ITsäkerhetspolicy KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Jämtlands genomfört en granskning av efterlevnaden av förbundets IT-säkerhetspolicy. Granskningen har resulterat i slutsatsen att Jämtland måste se över rutinerna för att säkerställa att ITsäkerhetspolicyn efterlevs. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Svar på revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhetspolicy Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhetspolicy Direktionens beslut Jämtlands s Svar på revisionsrapport - Granskning av ITsäkerhetspolicy fastställs enligt förslag daterat den 20 januari Utdrag till revisorerna i Jämtlands och IT-samordnare.

13 PROTOKOLL 13 Dnr Meddelanden 2013 Bräcke kommun - Kommunfullmäktiges protokoll 119 Elevplatspriser Jämtlands Gymna- sieförbund 2014, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokoll 90 Delårsrapport per augusti 2013 och prognos per , Jämtlands 2014, (Dnr ) Förbundskommitté - Protokoll, (Dnr ) Krokoms kommun - Kommunstyrelsens protokoll 225 Höjning av elevplatspriser 2014 Jämtlands, (Dnr ) Skolverket - Stadsbidrag utbildning i svenska för invandrare för år 2013, (Dnr ) Östersunds kommun - Finansutskottets protokoll 180 Medlemsbidrag Jämtlands, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokoll 230 Om- och tillbyggnad av Sporthallen, (Dnr ) --- Utdrag till förbundssekreterare

14 PROTOKOLL 14 Dnr Meddelanden 2014 Förbundskansliet - Samverkansavtal mellan Åre kommun och Jämtlands om antagning till gymnasieskolan, Samverkansavtal mellan Dille Gård och Jämtlands om antagning till gymnasieskolan, (Dnr ) - Protokoll överläggning löneöversyn, JUSEK, (Dnr ) - Förhandlingsprotokoll enligt MBL 11 gällande övergång av verksamhet vid JGY Bräcke, Förhandlingsprotokoll inrangeringsförhandling inför övergång av verksamhet från Jämtlands till Östersunds kommun, (Dnr ) Skolinspektionen - Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Jämtlands Gymnasium Palmcrantz, Beslut efter kvalitetsgranskning Palmcrantz av undervisning på yrkesprogram vid Jämtlands Gymnasium Palmcrantz, (Dnr ) Skolverket - Information om karriärstjänster och kravet på legitimation, (Dnr ) - Beslut återkrav försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2012/13, (Dnr )

15 PROTOKOLL 15 Svenska Skidskytteförbundet - Intyg för Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), (Dnr ) Östersunds kommun - Tillväxtplan för ett hållbart och attraktivt Östersund, (Dnr ) - Förslag en frukt i gymnasieskolan varje dag, (Dnr ) - Kommunicering angående utbyggnaden av Jämtlands Gymnasiums nya Gymnasieby, Wargentin i centrala Östersund, (Dnr ) - Kommunicering angående studentbalerna år 2014, Utdrag till förbundssekreterare

16 PROTOKOLL 16 Dnr Delegationsbeslut 2013 Publiceras ej.

17 PROTOKOLL 17 Dnr Delegationsbeslut 2014 Publiceras ej.

18 PROTOKOLL 18 Dnr Information/Överläggning Lokalisering Fyrvalla och Wargentin 2. Lärlingsfrågan 3. Stadsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 4. VINNA I och II 5. Skolinspektionens kvalitetsgranskning Palmcrantz 6. Riktlinjer för politiska besök 7. Revidering av drogpolicy --- Utdrag till förbundssekreterare

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer