ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II

2 När du får ditt fordon - kontrollera att det nummer som står på ramen och dekalen är detsamma som står i köpavtal och försäkringsdokument samt på registreringsskylt. / CHASSINUMMER 2 / 36

3 BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till familjen. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt är det bra om du läser denna manual grundligt innan du åker iväg på ditt fordon. Din säkerhet beror inte bara på hur duktig eller alert du är som förare utan även på hur väl du känner ditt fordon tekniskt. Gör det till en vana att alltid utföra en funktionskontroll innan du far iväg på ditt fordon. Vi garanterar att varje KYMCO-fordon är av hög kvalitet. Information och specifikationer i denna manual bör endast användas som referens och kan ändras utan förbehåll. För att underlätta start av motorn och öka motorns prestanda måste batteriet vara installerat före start. * Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 3 / 36

4 SÄKERHET DIN MOPED KAN VARA FARLIG ATT ANVÄNDA För din säkerhets skull är det viktigt att du läser och förstår alla varningstexter i denna manual och på etiketterna på ditt fordon. Denna manual bör betraktas som en permanent del av din moped. Vid försäljning ska instruktionsboken alltid följa med fordonet. Om säkerhetsföreskrifterna i denna manual inte efterföljs kan det resultera i ALLVARLIG PERSONSKADA eller i värsta fall DÖDSFALL. Särskilt viktiga avsnitt i denna manual är markerade enligt följande: VARNING! OBS! Denna symbol anger att det finns en risk för allvarlig personskada, eller i värsta fall dödsfall, om säkerhetsföreskrifterna inte följs. Detta uppmärksammar att speciella åtgärder måste vidtas för att undvika skador på mopeden. Detta markerar att nyttig information följer. 4 / 36

5 IDENTIFIERING AV FORDONET FÖRTEXT SÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT TÄNKA PÅ FÖR EN SÄKER KÖRNING DÄCK BROMSAR FRISPEL PÅ BROMSGREPP / JUSTERING STYRE & STYRNING INSTRUMENT KONTROLL AV FJÄDRING FRAM & BAK, BROMSPRESTANDA, BACKSPEGLAR, KLÄDER 6 SKYLT & REFLEX KÖRNING KÖRA MED LAST FORDONSBESKRIVNING IDENTIFIKATIONSNUMMER ANVÄNDNING & FUNKTIONER TÄNDNINGSLÅS STARTKNAPP HELLJUSOMKOPPLARE SIGNALHORN & KÖRRIKTNINGSVISARE KONTROLL AV STRÅLKASTARE / BAKLJUS, BROMSLJUS & KÖRRIKTNINGSVISARE SADELFACK HJÄLMHÅLLARE INSTRUMENT & INDIKATORLAMPOR VAR SÄKER INNAN DU ÅKER LÅNGSIKTIG SÄKERHET 2-TAKTSOLJA - KONTROLL & PÅFYLLNING FOTPINNAR BAK BRÄNSLE - KONTROLL & PÅFYLLNING KÖRNING STARTA MOTORN INKÖRNING SÄKER KÖRNING STANNA & PARKERA UNDERHÅLL / JUSTERINGAR LUFTFILTER - KONTROLL & BYTE BATTERI YTRENGÖRING BYTE AV SÄKRING VÄXELLÅDSOLJA BROMSVÄTSKA - KONTROLL & PÅFYLLNING GUMMISKYDD FÖR KONTAKTBLOCK TÄNDSTIFT BRA ATT VETA TEKNISK SPECIFIKATION SERVICESCHEMA EGNA ANTECKNINGAR / 36

6 ATT TÄNKA PÅ FÖR EN SÄKER KÖRNING KLÄDER - Att åka i bekväma kläder är en förutsättning för säker körning. - Använd inte löst sittande kläder som kan orsaka att du fastnar i något. - Använd en godkänd hjälm. - Använd gärna MC-kläder och MC-handskar. - Använd lågklackade skor. - Använd ryggskydd. - Håll alltid båda händerna på styret när du kör. Att köra med bara en hand kan vara väldigt farligt. - Avgassystemet blir väldigt varmt efter körning - även under en längre tid sedan du stängt av motorn. - Tänk på att inte stanna, parkera eller tomgångsköra din moped där ditt heta avgassystem kan komma i kontakt med torra löv, gräs etc. - Ett hett avgassystem kan bränna dig allvarligt, även en god stund efter att du stängt av ditt fordon. - Parkera inte din moped där gångtrafikanter - framförallt barn - kan komma i kontakt med fordonet. KÖRNING Hur säker din körning blir påverkas mycket av hur du sitter på fordonet. Föraren bör sitta på mitten av sätet. Om föraren sitter för långt bak på sätet kommer vikten på framhjulet att minska och det gör att styrförmågan minskar vilket kan leda till en olycka. När du skall svänga kommer det att gå lättare om du lutar lite inåt med kroppen åt samma håll som du skall svänga. Om du inte lutar med när du svänger kommer du att ha sämre kontroll på fordonet. När du kör på en sämre väg eller en grusväg bör du sakta in och hålla hårt i styret samt svänga försiktigt. KÖRA MED LAST Tänk på hur du sitter på fordonet. Styrförmågan kommer att förändras när du kör med last. Om du kör med för tung last kan fordonet stegra och du förlorar kontrollen. Kör aldrig med överlast! MAXLAST PÅ FORDONET: 150 KG MAXLAST I SADELLÅDAN: 10 KG MAXLAST PÅ PAKETHÅLLARE: 5 KG 6 / 36

7 FORDONSBESKRIVNING (1) LJUSOMKOPPLARE & STARTKNAPP (2) HÖGER BLINKERSINDIKATOR (5) (4) (3) (2) (1) (3) HASTIGHETSMÄTARE (4) VÄNSTER BLINKERSINDIKATOR (5) HELLJUSOMKOPPLARE KÖRRIKTNINGSVISARE SIGNALHORN (6) FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER (6) 7 / 36

8 (1) SÄTESLÅS (2) TANKLOCK (5) (4) (3) (1) (2) (3) FÖRVARINGSUTRYMME (4) HJÄLMHÅLLARE (5) HÄNGANORDNING (6) SIDOSTÖD (7) CENTRALSTÖD (8) KICKSTART (9) LUFTBURK (12) (11)(10) (6) (7) (8) (9) (10) TÄNDNINGSLÅS (11) HJÄLMHÅLLARE (12) OLJETANKLOCK 8 / 36

9 (1) INDIKATOR OLJENIVÅ (2) BAKBROMS (3) BATTERI (4) GASHANDTAG (5) FRAMBROMS IDENTIFIKATIONSNUMMER Fordonets identifikationsnummer (också kallat ramnummer eller chassinummer) finns stansat i ramen. När du får ditt fordon - kontrollera att det nummer som står på ramen är detsamma som står i köpavtal och försäkringsdokument samt på registreringsskylt. (6) HELLJUSINDIKATOR (3) (2) (1) (4)(6) (5) 9 / 36

10 ANVÄNDNING & FUNKTIONER TÄNDNINGSLÅS STARTKNAPP För att starta motorn, vrid på tändningen med nyckeln och tryck sedan på startknappen. I detta startläge måste man bromsa, antingen med fram- eller bakbromsen, annars är startströmmen bruten. (1) ON: (2) OFF: (3) LOCK: I denna position är tändningen på och nyckeln kan inte tas ur. I denna position är tändningen av och motorn stannar. Nyckeln går att ta ur I denna position är styret låst och nyckeln kan tas ur. Låsmetod: Vrid nyckeln från ON till OFF, vrid styret fullt till vänster tryck sedan in nyckeln och vrid till LOCKpositionen. Lås upp: Vrid nyckeln åt höger till OFF och llåset är urkopplat. - Kontrollera att styret är låst genom att försöka vrida styret försiktigt. - Vrid aldrig nyckeln till LOCK-positionen när du kör, du förlorar då förmågan att kunna styra fordonet och det kan orsaka en allvarlig olycka. - Parkera aldrig ditt fordon så du hindrar övrig trafik! - Tryck aldrig på startknappen när motorn är igång, det kan orsaka allvarlig skada på motorn. - Stäng alltid av lyse och blinkers innan du använder startknappen. - Släpp startknappen så fort motorn har startat. 10 / 36

11 HELLJUSOMKOPPLARE (1) Byt till denna position för att tända helljuset. (2) När du åker i belyst stadsområde eller om du möter annan trafik skall du använda denna position (halvljus). Vid omkörning kan du påkalla uppmärksamhet med ljussignalen. - När helljuset är på kommer indikatorlampan för helljus att lysa. KONTROLL AV STRÅLKASTARE / BAKLJUS Starta motorn och vrid på strömbrytaren för att kontrollera att både framljus och bakljus fungerar. Kontrollera även att glasen är hela och rena. KONTROLL AV BROMSLJUS Kontrollera med både frambroms och bakbroms var för sig att bromslyset fungerar. KONTROLL AV KÖRRIKTNINGSVISARE Tryck brytaren för körriktningsvisaren till höger och till vänster för att kontrollera funktion. Kontrollera även att glasen på lamporna är hela och rena. SIGNALHORN & KÖRRIKTNINGSVISARE Knappen för signalhornet (4) fungerar när tändningsnyckeln är i ON-positionen. Tryck körriktningsvisaren (3) till höger (1), för att blinka till höger och till vänster (2) för att blinka till vänster. Tryck in knappen (3) för att körriktningsvisaren skall återgå till neutralläge. - Byt ut skadade och trasiga lampor / lampglas så att du syns som du ska i trafiken. - Körriktningsvisaren går inte tillbaka till neutralläge automatiskt. - Kom ihåg att återställa körriktningsvisaren så att du inte orsakar trafikproblem. 11 / 36

12 SADELFACK Sätt i tändningsnyckeln i låset till sitsen och vrid medurs. För att låsa sitsen trycker du ner den till sitt ursprungsläge tills du hör ett klickande ljud. Sitsen är då låst. Det är bra att kontrollera att sitsen är riktigt låst innan du far iväg. - Lämna aldrig nyckeln under sätet när du låser. HJÄLMHÅLLARE Öppna låset till sitsen med tändningsnyckeln och lyft upp sätet. Sätt hjälmens låsring i hjälmhållaren under sitsen. Tryck ned sitsen och den låser sig automatiskt. För att ta ut hjälmen gör i omvänd ordning. - Kör aldrig med hjälmen fastsatt i hållaren. 12 / 36

13 INSTRUMENT & INDIKATORLAMPOR (1) BRÄNSLENIVÅMÄTARE: Visar bränslenivå i tanken. När visaren är på rött är det lite bränsle kvar och du bör omedelbart tanka ditt fordon. (2) HASTIGHETSMÄTARE: Här visas din hastighet, km/h. (3) HASTIGHETSMÄTARE: Här visas din hastighet, mph. (4) TRIPPMÄTARE: Din totala körsträcka visas här i antal kilometer. Den svart/vita siffran är en enhet av 100 meter. (5) KLOCKA: Visar datum och tid. Kan ställas in manuellt. (6) JUSTERINGSKNAPPAR: Används för att ställa in datum och tid. (7) KÖRRIKTNINGSINDIKATOR VÄNSTER: Denna indikator blinkar då du sätter på vänster körriktningsvisare. (8) LÅG OLJENIVÅINDIKATOR: Denna indikator tänds en kort stund varje gång du sätter tändningen i ON-position. Om den däremot inte slocknar betyder det att motoroljenivån är låg och du bör fylla på ny 2-taktsolja snarast. (9) HELLJUSINDIKATOR: Denna indikator tänds då du sätter på ditt helljus. (10) KÖRRIKTNINGSINDIKATOR HÖGER: Denna indikator blinkar då du sätter på höger körriktningsvisare. 13 / 36

14 VAR SÄKER INNAN DU ÅKER LÅNGSIKTIG SÄKERHET Gör det till en vana att kontrollera fordonet innan du åker iväg. Detta för att undvika skador på fordonet, eventuell trafikolycka och för din egen och andra medtrafikanters säkerhet. - Första service skall utföras efter 300km. 2-TAKTSOLJA - KONTROLL & PÅFYLLNING (ö.b) Om oljelampan börjar lysa indikerar detta på att det börjar bli låg oljenivå. Stanna då motorn och fyll på med rekommenderad olja. 1. Ställ mopeden på centralstödet. 2. Öppna sätet (sid. 15) och öppna oljelocket (1). 3. Fyll på med rekommenderad olja (Midland 2-taktsolja). 4. Sätt tillbaka locket. - Kontrollera oljenivån varje gång du tankar din moped. Oljelampan kan vara trasig utan att du uppmärksammat det. - Överfyll aldrig! Fyll aldrig mer än till maxnivå-markeringen. - Var noga med att främmande föremål, tex damm/smuts, inte kommer in i tanken. - Akta så du inte bränner dig när du arbetar med motorn och kontrollerar oljan. Tänk på att avgassystem/motor kan vara hett. - Körning av motorn med för lite olja kan orsaka motorhaveri. FOTPINNAR BAK (u.b) 1. Tryck på knappen brevid fotpinnen för att få den att fällas ut. 2. När du inte använder fotpinnarna bak trycker du tillbaka dem till ursprungsposition. 14 / 36

15 BRÄNSLE - KONTROLL & PÅFYLLNING (u.b) Kontrollera om du har tillräckligt med bränsle i tanken. Om bränslenivån är på röd markering på bränslemätaren, fyll omgående på med ren bensin, blyfritt bränsle, lägst 98 oktan. Tankning: 1. Stäng av motorn och vrid tändningen till OFF. 2. Sätt i tändningsnyckeln i låset till sätet och vrid medurs. 3. Lyft upp sätet. 4. Vrid tanklocket medurs för att öppna tanklocket. 5. Använd endast blyfritt bränsle till din moped. 6. För att stänga tanklocket - vrid moturs tills pilarna möts (2). - Stäng alltid av motorn innan du fyller på bränsle. - Fyll inte på mer bränsle än upp till referensplattan i tankhålet (2), fyller man mer kommer det att läcka ut. - Tillför inga andra tillsatser i bränslet, det kan orsaka motorhaveri. VARNING! - Fyll aldrig på bensin i närheten av öppen eld, tända cigarretter eller heta föremål. Tänk på att bensin är mycket lättantändligt och kan explodera. - Använd blyfri bensin så kommer motor och tändstift att få en längre livslängd. - Överfyll inte tanken. Det bör inte vara bensin ända upp i tankhalsen (2). 15 / 36

16 DÄCK Kontrollera att lufttrycket i däcken är som det ska när fordonet står med däcken mot plan yta och med normal last. Upptäcker du att det finns risk att det är för lite luft - kontrollera med däcktrycksmätare. Kontrollera lufttrycket i rumstemperatur. Normalt tryck: (1 förare / förare med passagerare) Skador och defekter (2) Kontrollera att det inte finns sprickor eller andra skador på däckets slityta. Onormalt slitage (3) Framdäck: Bakdäck: 1.5 / 1.75 kg / cm2 2.0 / 2.25 kg / cm2 Kontrollera att det inte finns onormalt slitage på däckets slityta. Främmande föremål i däcket (4) Kontrollera att det inte finns främmande föremål i däckets slitytor. Däckmönster (5) Kontrollera däckets mönsterdjup. Om däckets slitagevarnare är framme, byt ut däcket till ett nytt. - Felaktigt lufttryck, sprickor, skador och onormalt slitage kan orsaka att däcket briserar och du förlorar kontrollen på mopeden. - Om däcket har några sprickor, skador, eller onormalt slitage, byt ut däcket till ett nytt. 16 / 36

17 BROMSAR Kör mopeden på ett torrt underlag med låg hastighet. Bromsa med bestämd kraft både med bak- och frambroms för att kontrollera bromsarna. Kontroll av bromsbelägg (frambroms) Om bromsbeläggen är mindre än 2 mm tjocka på anläggningsytan, kontakta din lokala verkstad för byte. Mät även bromsskivans tjocklek. Bör ej understiga 3 mm. Kontroll av bromsbackar (bakbroms) När bromsen är fullt ansatt och markeringen > på bromsarmen samt > på bromstrumman är mitt för varandra är det dags att byta bromsbackar. 1. Indikator bromsarm 2. Indikator bromstrumma - Bromsbeläggen slits ovanligt fort om de ligger an när du åker. 17 / 36

18 FRISPEL PÅ BROMSGREPP / JUSTERING Med frispel menas avståndet mellan opåverkad bromsspak och full broms. - Efter att du har justerat bromshandtaget, se till att skåran på justeringsmuttern (2) ligger rätt mot broms-armens stift (1) för att kunna låsa den med låssprinten. Frispelet skall vara: mm. Du justerar detta genom att vrida på justeringsmuttern (1). Vrid medsols (A) för att minska frispel och motsols (B) för att öka det. 18 / 36

19 STYRE & STYRNING Kontrollera alltid att det inte finns några skador på styret. Kläm åt frambromsen, vrid sedan styret åt höger, vänster, tryck framåt och bakåt för att kontrollera om du hör några främmande ljud. Styret skall gå att svänga utan främmande ljud. Om det skulle vara något främmande ljud eller att det går tungt att svänga, kontakta din KYMCO-återförsäljare för service. INSTRUMENT 1. Kontrollera att visaren för hastighetsmätaren fungerar. 2. Kontrollera att visaren för bränslenivå fungerar. 3. Kontrollera att indikatorlamporna för körriktningsvisarna fungerar. 19 / 36

20 KONTROLL AV FJÄDRING FRAM & BAK Kontrollera fjädringen fram och bak genom att trycka ner styret och bakänden flera gånger. KONTROLL AV BROMSPRESTANDA Bromsa med full kraft både fram och bak prova sedan att föra mopeden framåt för att kontrollera om bromsarna ligger an. KONTROLL AV BACKSPEGLAR Sitt upp på mopeden och kontrollera vinkeln, justera vid behov. KONTROLL AV SKYLT Se till att den är hel och ren och sitter fast ordentligt. KONTROLL AV REFLEX Se till att den är hel och ren och sitter fast ordentligt. - Kontrollera även att tidigare fel på fordonet åtgärdats. 20 / 36

21 KÖRNING STARTA MOTORN 1. Lås upp styrlåset. 2. Vrid tändningsnyckeln till ON-läget 3. Bromsen måste vara ansatt för att motorn skall kunna starta. 4. Håll in bakbromsen samtidigt som du för mopeden framåt, centralstödet fälls automatiskt upp. - Kontrollera bränslenivå och oljenivå innan du startar motorn. - När du har startat motorn, rör inte gasen förrän du skall åka iväg. - Varva aldrig motorn på stödet. Varva ur motorn först när den är varm och under färd. - Om bromsarna inte är korrekt justerade kan mopeden åka iväg trots att bromsen är ansatt vid start. - Kliv på mopeden från vänster sida och sätt dig upprätt. Låt vänster fot vara kvar på backen för att hålla balansen på mopeden innan du far iväg. - Använd alltid hjälm med visir (vi rekommenderar integralhjälm) eller glasögon, handskar, samt kläder som skyddar och inte kan påverka din körning. Öka gaspådraget: Öka gaspådraget samtidigt som du släpper på bakbromsen och mopeden åker iväg. - Öka inte gaspådraget för häftigt när du åker iväg. Det kan orsaka att du tappar kontrollen på mopeden. När du kör mopeden, använd gaspådraget mjukt för att köra så ekonomiskt som möjligt och för att förlänga mopedens livslängd. 21 / 36

22 Elstart: Tryck på startknappen utan att röra gasen. Om inte motorn startar inom 3-4 sekunder, vrid gasen ca. 1/8-1/4 varv. Om inte fordonet har varit i bruk på länge, eller om motorn är trögstartad på grund av att du har kört tomt i tanken, vrid lite på gasen samtidigt som du trycker på startknappen flera gånger tills att motorn startar. Kickstart: 1. Ställ upp mopeden på centralstödet på ett plant underlag. 2. Trampa ned kicken med bestämd kraft. Om motorn är kall och inte startar efter 3-4 kickförsök, öka gaspådraget till ungefär 1/8-1/4 gas och prova igen. Värm upp motorn 2-3 minuter innan du far iväg efter start i kall väderlek. När motorn startat - kör mjukt och försiktigt och undvik häftiga gaspådrag för att öka livslängden på motorn. - Tryck inte på startknappen medan motorn är igång, det kan skada motorn allvarligt. - Kom ihåg att bromsen måste vara ansatt för att startknappen skall fungera. Bromsljuset lyser när bromsen är ansatt. - Tryck inte på startknappen längre än 5 sekunder. Detta för att undvika att batteriet laddas ur. - Om inte motorn startar inom 5 sekunder, vänta då mer än 5 sekunder innan du gör ett nytt försök eller provar att kicka igång motorn. - Stäng av alla strömförbrukare som t.ex. lyset, innan du startar motorn. - När motorn har startat se till att kickpedalen återgår till sitt ursprungliga läge. - Avgaserna från motorn avger koloxid som är farligt att andas in. Se till att du inte startar motorn inomhus. 22 / 36

23 INKÖRNING När mopeden är ny, kör inte fortare än 30 km/h de första 300km. Undvik att göra häftiga accelerationer samt att ligga på hög hastighet under en längre tid. Under perioder med varmt väder, låt inte motorn stå på tomgång för länge, det kan orsaka att motorn blir överhettad. Stäng då hellre av motorn. - Rätt körning kommer att förlänga livslängden på din moped. SÄKER KÖRNING Bromsa med både bak- & frambroms samtidigt: Minska gaspådraget helt och bromsa bestämt med båda bromshandtagen. Den effektivaste inbromsningen får du om du bromsar lite lätt först och sedan övergår till att bromsa hårdare. Bromsa på blöt / dålig väg: Plötsliga / häftiga inbromsningar kan orsaka att du får sladd på mopeden och det kan leda till allvarlig olycka. Var alert och bromsa mjukt i god tid. Tänk på att när det är blött så är det halt och du kan förlora kontrollen på mopeden. Var försiktig på vått underlag. Om du kör på en sämre väg / grus, släpp då gasen helt och prova att pumpbromsa. - Räkna med en längre bromssträcka när det regnar. Hastighet: Hastigheten bestäms av gaspådraget. 1. Hastigheten ökar om du roterar gashandtaget mot dig. Gör inga häftiga gaspådrag när du kör på ett dåligt underlag. Öka gaspådraget försiktigt. 2. Hastigheten minskar om du roterar handtaget från dig. - Att bromsa med endast en broms kan orsaka att mopeden sladdar och du förlorar kontrollen. Bromsa aldrig hårt direkt under färd, det kan orsaka att du får sladd och förlorar kontrollen på mopeden. 23 / 36

24 STANNA & PARKERA Minska gaspådraget helt och bromsa med båda bromsarna. När mopeden står still: Återställ körriktningsvisaren till sitt ursprungsläge. Vrid av tändningsnyckeln till OFF-läget (2) och motorn stannar. - Om mopeden står på ojämn mark kan den lätt falla omkull. Styret: När du har parkerat mopeden, se till att du låser styrlåset för att förhindra stöld. - Rör inte tändningsnyckeln under färd. När tändningsnyckeln är i OFF-läget så fungerar inte elsystemet på mopeden. - Stäng av tändningen när du står helt still. Parkering: Parkera mopeden på centralstödet på jämn mark och se till att du inte hindrar någon trafik. 1. Kliv av på vänster sida och håll kvar vänster hand på vänster handtag. 2. Ta tag med höger hand i vänstra sidohandtaget på mopedens bakre del. 3. Tryck sedan ned med höger fot centralstödet samtidigt som du drar mopeden bakåt. 24 / 36

25 UNDERHÅLL / JUSTERINGAR LUFTFILTER - KONTROLL & BYTE Ta ur luftfiltret och kontrollera om det täppts igen med smuts. 1. Avlägsna skruvarna som håller fast skyddet till luftfiltret. Avlägsna sedan skyddet. 2. Avlägsna luftfiltret. Skaka filtret lätt för att avlägsna det värsta dammet och smutsen. Blås bort resterande damm med tryckluft. 3. Återmontera delarna i omvänd ordning. Byt luftfilter enligt serviceschema. Om du kör i mycket smutsig miljö bör du byta med tätare intervaller. För mer om hur ofta du bör utföra service, se sidan Kontrollera att det inte kommer in vatten i luftfiltret, då kan motorn bli svårstartad. - Om luftfiltret inte är monterat rätt enligt anvisning kan det komma in smuts direkt i cylindern och det kan orsaka allvarliga motorskador. 25 / 36

26 BATTERI Denna modell har ett underhållsfritt, kapslat batteri. Det innebär att du inte behöver fylla på eller kontrollera nivå på vätska i batteriet. Övre bild: När du kontrollerar batteriet, ta bort skruvarna för batteriskyddet (1)och avlägsna sedan skyddet (2). Om batteripolerna är korroderade, lyft ur batteriet för rengöring. Nedre bild: När du har gjort rent batteriet, smörj in batteripolerna, (1) och (2), med polfett och sätt tillbaka batteriet. VARNING - Använd skyddsglasögon vid batteriarbeten. - Öppna aldrig elektrolytlocket! - Ställ alltid tändningen på OFF innan du rör batteriet. - Dra åt alla skruvar noga. - Prova aldrig att öppna ett batteri av denna typ. - Om mopeden står oanvänd under en längre tid kommer batteriet att ladda ur sig själv. Ta ur batteriet och förvara det på ett svalt ställe efter du har laddat upp det. Om du vet att du inte skall använda mopeden under en längre tid, ta då lös plus- (+) och minuspol (-) från batteriet. - Underhållsladda batteriet minst 1 gång / månad. - Undvik att arbeta med batteriet då du röker eller om du befinner dig nära en öppen låga eller gnistor. - Kontrollera att du har stängt av tändningen innan du monterar i eller ur batteriet i mopeden. - Börja alltid med att ta bort minuspolen (-) från batteriet först och återmontera alltid med pluspolen (+) först. - Se till att du har dragit fast polskruvarna ordentligt. 26 / 36

27 YTRENGÖRING Gör rent ditt fordon från damm och smuts med jämna mellanrum för att motverka att det ska påverka fordonets funktionsförmåga. - Om du inte har använt mopeden under en längre tid, kontrollera alla funktioner noggrant och smörj upp alla rörliga delar innan du far iväg. Kör endast när du är helt säker på att allt fungerar som det ska. - När du vaxar din moped, kontrollera att vaxet är till för rätt ändamål så att inte du förstör färg eller plastytor. - Var försiktig så att du inte bänder ut fjäderhållaren för säkringen när du byter ut den. - När du har bytt säkring, kontrollera att den nya säkringen sitter rätt och att den inte sitter löst. Det kan orsaka att säkringen går sönder eller att det blir varmgång och hållaren smälter. - Använd alltid rätt säkring, den typ som är specificerad i anvisningen. Om annan säkring används kan elsystemet överhettas och allvarlig skada kan inträffa. - Om du måste byta ut någon elektrisk utrustning (lampor, instrument, etc) se till att det är originalreservdelar. - Vid problem kontakta din närmaste KYMCO-återförsäljare för service/felsökning. BYTE AV SÄKRING Stäng av tändningen och kontrollera om säkringen har gått. Om den skulle ha gått, byt ut den mot en enligt rätt specifikation. Kontrollera om möjligt varför säkringen har gått innan du sätter dit en ny säkring. Tändningssäkringen är på 7A. 27 / 36

28 VÄXELLÅDSOLJA Kontrollera att växellådan inte läcker. 1. Ställ upp mopeden på centralstödet på ett jämnt underlag och låt motorn vara på under ungefär 2-3 minuter, 2. Vid byte, ta bort dräneringsskruven (1). Ska du bara kontrollera mängden, kontrollera oljenivå vid skruv (2). 3. Fyll på rekommenderad olja till underkant av skruvhålet (2). Rekommenderad växellådsolja: Midland 80w90. Total mängd/oljebyte: 0.2 liter / 0.18 liter. - Fyll på olja efter behov vid regelbunden kontroll. - Fyll på växellådsolja genom hålet till kontrollskruven (2). - Efter att du har fyllt på olja, torka rent med en trasa. - Oljespill kommer att dra åt sig smuts som kommer att påverka mopedens prestanda. - Använd inte oljor av olika märken, eller olja av lägre kvalitet, det kan orsaka allvarlig skada. - Byt olja enligt serviceanvisningarna i slutet av denna manual. 28 / 36

29 BROMSVÄTSKA - KONTROLL & PÅFYLLNING Avlägsna de två skruvarna som håller locket till bromsvätskebehållaren och lyft av locket. Fyll på med rekommenderad bromsvätska till den övre markeringen (1). Lägg på locket och montera tillbaka de två skruvarna och drag åt ordentligt. (1) Rekommenderad bromsvätska: Midland Brake Fluid Hypro LV DOT4 VARNING! - Bromsvätskan är frätande! - Blanda inte bromsvätskor av olika kvalitet, det kan orsaka att bromsarna inte fungerar och det kan leda till allvarlig olycka. När du fyller på bromsvätska, se till att ha trasor till hands för att skydda lackerade och ömtåliga ytor. - Byt bromsvätska enligt serviceschema. GUMMISKYDD FÖR KONTAKTBLOCK Kontaktblocken till kablarna är skyddade med ett gummiöverdrag (1). Kontrollera infästningar med låsningsklackar (2), och att gummiöverdraget (1) är helt och sitter på plats som det ska när du tvättar din moped, Spola inte med vattentryck direkt mot kopplingar. Använd en våt trasa för att torka bort smuts och damm. 29 / 36

30 TÄNDSTIFT Kontrollera elektrodavståndet (2) på tändstiftet. Mycket sot (1) eller ett stort avstånd mellan elektroderna (2) gör att man får en svag gnista. Kontrollera om det finns sprickor i stiftet (4). Ta bort tändstift: 1. Lossa tändstiftet med en tändstiftsnyckel. 2. Montera tillbaka tändstiftet i omvänd ordning. Rengöring av tändstift: 1. Det är lättast och effektivast att rengöra tändstiftet med en riktig tändstiftsrengörare. 2. Om du inte har tillgång till en tändstiftsrengörare, så kan du göra rent med en stålborste. Elektrodavstånd: 0.6~0.7mm. Rekommenderat tändstift: NGK BR8HSA - Montera stiftet med fingrarna först, drag sedan åt det med en tändstiftsnyckel. Max 0,1-0,13 mm. - Använd endast rekommenderat tändstift. Andra stift kan orsaka allvarliga motorskador/haveri. 30 / 36

31 BRA ATT VETA Om motorn inte vill starta eller stannar under färd: - Är bränslet slut? - Om visaren för bränslet är på det röda området, fyll på med bränsle, 98 oktan blyfri. - Startar du mopeden på rätt sätt? - Är det något annat väsentligt som är trasigt på mopeden? OM NÅGOT SKULLE GÅ SÖNDER Om något händer med din moped under färd, vänd dig till en KYMCO-handlare. KONTROLLERAT AVGASUTSLÄPP Avgasreningssystemet på detta fordon använder en backventil för att dra in sekundär luft i avgassystemet för att en andra förbränning genom avgaspulsering kan ske. UNDERHÅLL AV AVGASSYSTEM MED KONTROLLERAT AVGASUTSLÄPP Gör ren luftfiltret, se sidan 30. För att motorn ska ha så bra prestanda som möjligt och för att minska miljöutsläppen, bör du......tanka med blyfritt bränsle med lägst 98 oktan. Annat bränsle kan förstöra katalysatorni avgassystemet....justera in förgasaren och se till att göra enavgaskontroll när motorn går på tomgång. VARNING! - För säkerhets skull och för att förhindra skador på mopeden samt för din egen värdefulla tid, gör alltid en genomgång av mopeden innan du far iväg. Avgassystemet är väldigt varmt. Parkera mopeden där gångtrafikanter och barn inte kommer i kontakt med den. - För att avgassystemet skall fungera optimalt, se till att följa serviceintervaller och underhållsschema. - Modifiera inte på något sätt avgassystemet, det kommer att påverka motorns prestanda och förändra reningssystemet negativt. - Om det skulle uppstå några problem, kontakta din närmsta KYMCO-handlare. - Utför service som passar för just din moped. Om du skulle överskrida kilometersträckan, utför service snarast. - Om mopeden körs i ovanligt smutsig och dammig miljö, gör ren och byt ut luftfiltret oftare. 31 / 36

32 TEKNISK SPECIFIKATION* MOTOR Typ: Luftkyld 2-T, 1 cylinder Hästkrafter: 6500v (MAX) 2,5kw / 6500varv Vridmoment: 4.9nm / 6500v Slagvolym: 49.5cc Tändningstyp: CDI Tändstift: NGK BR8HSA Elektrodavstånd: 0.6~0.7mm Bromstyp: Skiva fram / Trumma bak 240 / 130 mm Bränslesystem: Förgasare ÖVRIGT Torrvikt: 112 kg Bensintank volym: 6 L Rekommenderad bensin: 98 oktan standard blyfri Rekommenderad motorolja: Midland Synqron 2-cycle Startsystem: Elektriskt / Kick CHASSI * Specifikationerna kan ändras utan föregående varning. Längd: 2040 mm Bredd: 745 mm Höjd: 1135 mm Markfrigång: 120 mm Hjulbas: 1345 mm Däckstorlek fram: 120 / P Däckstorlek bak: 120 / P Däcktryck: Fram 1,75 kg/cm², Bak 2,25 kg/cm² 32 / 36

33 SERVICESCHEMA OBS! För att garantin skall gälla skall service utfärdas av auktoriserad verkstad. Spara alltid dina servicekvitton. 33 / 36

34 EGNA ANTECKNINGAR 34 / 36

35 EGNA ANTECKNINGAR 35 / 36

36

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Agility 50. Instruktionsbok

Agility 50. Instruktionsbok Agility 50 Instruktionsbok Bästa KYMCO mopedägare: Vi tackar dig för att du köpt en KYMCO moped och välkomnar dig till familjen med KYMCO mopedåkare. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, lär känna

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli scooter och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarell moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Instruktionsbok. Vitality 50. 2-takt 4-takt

Instruktionsbok. Vitality 50. 2-takt 4-takt Instruktionsbok Vitality 50 2-takt 4-takt Bäste användare: Vi uppskattar ditt köp av en KYMCO Vitality moped och välkomnar dig i KYMCO mopedåkarefamiljen. Innan du åker på mopeden rekommenderar vi dig

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Flakmoped El Glödlampor.

Flakmoped El Glödlampor. Teknisk specifikation Mått & vikter Tjänstevikt: Last kapacitet : Längd: Bredd: Höjd: Flakstorlek: Volymer Bränslevolym: Motoroljevolym: 148kg 150kg på flak 237cm 95,5cm 110cm 99x94,5cm 6,1 Liter 0,9Liter

Läs mer

Manual för Elektrisk scooter

Manual för Elektrisk scooter Manual för Elektrisk scooter Page1 Var alltid försiktig när du kör Använd hjälm och rätta dig efter regler som finns. VIKTIGT Batteriunderhåll och laddningsinstruktioner Scootern måste vara laddad första

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

VIARELLI MONZTRO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV

VIARELLI MONZTRO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV SE VIARELLI MONZTRO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1802 GRATTIS Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

Viarelli Matador 2-takt. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling

Viarelli Matador 2-takt. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling SE Viarelli Matador 2-takt Användarmanual/Servicebok - Värdehandling GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

VIARELLI ENZO KLASS 1

VIARELLI ENZO KLASS 1 SE VIARELLI ENZO KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

Användarmanual. Baotian Angel 50cc

Användarmanual. Baotian Angel 50cc Användarmanual Baotian Angel 50cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 Inspektion före körning... 9

Läs mer

Bruksanvisning. Snöslunga Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Snöslunga Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Snöslunga Art.: 90 40 362 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Användarmanual. Baotian Sprint 50cc

Användarmanual. Baotian Sprint 50cc Användarmanual Baotian Sprint 50cc Inledning Grattis till din nya Baotian Sprint. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI MATADOR 4T ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 Grattis! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

VIARELLI GT1 KLASS 2 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV

VIARELLI GT1 KLASS 2 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1802 EURO IV SE VIARELLI GT1 KLASS 2 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1802 ANVÄNDARMANUAL Grattis Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli

Läs mer

Användarmanual Baotian Ghost

Användarmanual Baotian Ghost Användarmanual Baotian Ghost Innehållsförteckning Inledning... 1 Säkerhet... 2 Namn på mopedens delar... 4 Kontrollsystem... 5 Bränsletank... 7 Bränsle och motorolja... 7 Kickstart... 7 Inspektion före

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45 *Extra utrustad på bild ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: ANTECKNINGAR: 2

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio. Registreringsnummer:...

Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio. Registreringsnummer:... Ramnummer:... INSTRUKTIONSBOK Mio Registreringsnummer:... 1. REGLAGEPLACERING...4 2. FÖRE KÖRNING...5 3. REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...5 4. ANVÄND ORIGINALDELAR...5 5. HANDHAVANDE AV SCOOTERN...6 INSTRUMENTPANELEN...6

Läs mer

Användarmanual. Baotian Sport 50cc

Användarmanual. Baotian Sport 50cc Användarmanual Baotian Sport 50cc Innehållsförteckning Inledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kontrollsystem...6 Kickstart...8 Bränsletank...9 Bränsle och motorolja...9 Inspektion före

Läs mer

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4.

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. VÄXEL 5. PAKETHÅLLARE 6. BROMS 7. RENGÖRING OCH SKYDD INLEDNING

Läs mer

VIARELLI RETRO KLASS 1

VIARELLI RETRO KLASS 1 SE VIARELLI RETRO KLASS 1 ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSINSTRUKTION EURO IV V.1801 Grattis! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Viarelli Monztro Användarmanual/Servicebok - Värdehandling

Viarelli Monztro Användarmanual/Servicebok - Värdehandling SE Viarelli Monztro Användarmanual/Servicebok - Värdehandling V.1702 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

Plattvibrator CNP20. Bruksanvisning. Art

Plattvibrator CNP20. Bruksanvisning. Art Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator CNP20 Plattvibrator CNP 20 - Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Användarmanual. Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln

Användarmanual. Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln Användarmanual Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln----------------------------------------2 Specifikationer------------------------------------------------2 Display---------------------------------------------------------3

Läs mer

Viarelli Retro. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling

Viarelli Retro. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling SE Viarelli Retro Användarmanual/Servicebok - Värdehandling GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska blir riktigt

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

MGB Delivery. Bruksanvisning

MGB Delivery. Bruksanvisning MGB Delivery Bruksanvisning Förord Tack för att du har köpt en MGB Delivery Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din El-flakmoped.. Det kommer hjälpa dig att få maximal glädje av

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

VIARELLI RIVETTO EURO IV

VIARELLI RIVETTO EURO IV SE VIARELLI RIVETTO EURO IV ANVÄNDARHANDBOK/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Toppsåg och häcksax - Art och

Toppsåg och häcksax - Art och Toppsåg och häcksax - Art 9044212 och 9044213 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Toppsåg // Häcksax Art.: 9044212 och 9044213 Beskrivning: 2

Läs mer

Användarmanual. Baotian Classic 50cc

Användarmanual. Baotian Classic 50cc Användarmanual Baotian Classic 50cc Inledning rattis till din nya Baotian Classic. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

SE Bruksanvisning. Modell: Modell:

SE Bruksanvisning. Modell: Modell: 2004 SE Bruksanvisning Modell: 335 532 Modell: 552 572 SE - Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter........ 2 Justering av jordspjut och stödhjul......... 3 Rengöring och underhåll av fräs.......3 Förvaring......

Läs mer

Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY

Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY Aragon125_schwedisch 27.02.2008 7:54 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH

INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH INSTRUKTIONSBOK SYM Fiddle Four stroke power by SYMTECH 1 Garage 24 är stolta att få förtroendet att leverera en kvalitets produkt från SYM. Meningen med denna publikation är att upplysa den nya ägare

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Kompostkvarn 15 Hk Bensin

Kompostkvarn 15 Hk Bensin Bruksanvisning Art. 9043623 Kompostkvarn 15 Hk Bensin Kompostkvarn Art. 9043623 Beskrivning: Kompostkvarn som drivs med en 15hk bensinmotor med elstart. Säkerhet: Innan användning ska bruksanvisningen

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Supersport SAMMANSTÄLLD AV:

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Supersport SAMMANSTÄLLD AV: SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Supersport SAMMANSTÄLLD AV: 2007 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR GAS GAS BOY 50 CC

SVENSK HANDBOK FÖR GAS GAS BOY 50 CC SVENSK HANDBOK FÖR GAS GAS BOY 50 CC SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1802 EURO IV

VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING V.1802 EURO IV SE VIARELLI GT1e ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGANVISNING EURO IV V.1802 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli GT1e och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska blir

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG PRIMA / RACING

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG PRIMA / RACING SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG PRIMA / RACING SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar.

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar. Använd endast originaldeiar och återförsäljare för deiar och service. Goif Cruiser WMt QÉ?SGöOG};2Oa INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerhetsåtgärder 1 Säker körning...,.,, 2 Tekniska specifikationer. 3 Teknisk

Läs mer

Bruksanvisning. Dimspruta 41,5 CC Ryggburen. Art

Bruksanvisning. Dimspruta 41,5 CC Ryggburen. Art Bruksanvisning Art. 9029026 Dimspruta 41,5 CC Ryggburen Dimspruta- Art. 9029026 Beskrivning: 41,5 CC, ryggburen dimspruta. Användningsområden: Dimmsprutan kan blåsa både pulver och vätskor. Det enda som

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG EXCEED

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG EXCEED SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG EXCEED SAMMANSTÄLLD AV: 2003/04 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Användarmanual. Baotian Classic 50cc

Användarmanual. Baotian Classic 50cc Användarmanual aotian Classic 50cc nnehållsförteckning nledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 ränsletank... 8 ränsle och motorolja... 8 nspektion före körning... 9 Start

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PREO SAMMANSTÄLLD AV:

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PREO SAMMANSTÄLLD AV: SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PREO SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

Vedklyv, turbo Bensinmotor

Vedklyv, turbo Bensinmotor Bruksanvisning Art. 9051051 Vedklyv, turbo Bensinmotor Vedklyv, turbo Art. 90 51 051 Beskrivning: Vedklyv med 6,5 HK 4-takts bensinmotor med mekanisk matning. Användning: Utrustningen får endast användas

Läs mer

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual Regelbundet underhåll på din TOCA Touch Trainer förlänger livslängden på din tillgång och försäkrar dig om att varje träningspass flyter på utan problem.

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bruksanvisning Anton

Bruksanvisning Anton Bruksanvisning Anton 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning Bruksanvisning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.:

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.: Bruksanvisning Kompostkvarn med elstart Art.: 90 43 025 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Viarelli GT1. Användarmanual/Servicebok/ Monteringsanvisningar/Värdehandling V.1801 EURO IV

Viarelli GT1. Användarmanual/Servicebok/ Monteringsanvisningar/Värdehandling V.1801 EURO IV SE Viarelli GT1 Användarmanual/Servicebok/ Monteringsanvisningar/Värdehandling EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi

Läs mer

Adventus Brukarmanual

Adventus Brukarmanual Adventus 2018-06 Revision 2 Adventus Innehåll Säkerhet... 4 Allmänna föreskrifter... 4 Ändamål och normal användning... 4 Inte avsedd användning... 4 Symboler... 4 Varningar... 5 Avfallshantering... 6

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Bruksanvisning. ATV 50cc Kitten II. Art

Bruksanvisning. ATV 50cc Kitten II. Art Bruksanvisning Art. 9055757 ATV 50cc Kitten II ATV 50cc Kitten II - Art. 9055757 Beskrivning: 50cc ATV till barn i åldrarna 4-8 år. Med centrifugalkoppling, körljus och fjärrmanövererad strömbrytare. Användningsområden:

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Ramnummer och motornummer:

Ramnummer och motornummer: OBS! De första 1 600 km spelar stor roll för hur fordonet ska fungera i framtiden. Om du kör försiktigt under den första tiden kan du förbättra såväl motorns som själva fordonets hållbarhet och prestanda.

Läs mer