Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk"

Transkript

1 Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy

2 PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din utombordsmotor. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. REGISTRERINGSNUMMER Varje motorenhet har ett serienummer. Skriv serienumret i nedanstående rutor och uppge det vid beställning av reservdelar eller om motorn har blivit stulen. 1 serienummer Motorn har också ett serienummer Själva motorn har också ett serienummer. Skriv även detta nummer i nedanstående rutor. 0~ (0 Motornens serienummer

3 BESKRIVNING 1.Motorkåpa 2.Lås till motorkåpa 3.Antikavitationsplatta 4.Propeller 5.Inlopp för kylvatten 6.Trimbult 7.Tiltspak 8.Akterspegelfäste 9.Rorkult 10.Motorstoppknapp / nödastoppslina 11.Starthandtag 12.Varningsljus/Bränslekoppling 13.Choke 14.Gashandtag 15.Justering av gasfriktion 16.Spännskruv 17.Dräneringsplugg 15.Friktionsskruv

4 BRÄNSLE Rekommenderat bränsle är blyfri bensin. Kontrollera motorventiler och tillhörande delar efter 100 timmars drift. Rök inte när du fyller på bränsle. Fyll inte på bränsle i närheten av lättantändliga vätskor, gnistor eller öppen eld. Stäng av motorn innan du fyller på bränsle. Fyll på bränsle i väl ventilerade utrymmen och utanför båten. Övefyll inte bränsletanken. Spill inte bränslet. Om så sker, torka av spillet omedelbart. Dra åt locket till bränsletanken noggrant efter bränslepåfyllningen. Använd endast ren bensin. Bensinen får inte vara blandad med vatten. MOTOROLJA Kontrollera alltid oljenivån innan du startar motorn. Starta inte motorn om oljenivån är låg. Motorn kan skadas allvarligt. Vid leveransen är motoroljan inte påfylld. MONTERING Montera motorn vid båtens köllinje (se bild). Testa båtens bärkraft med maximal last. Se till att vattnet inte når upp till motorkåpan vid höga vågor när motorn är avstängd. För kraftig motor kan göra båten instabil. Använd inte en utombordmotor med flera hästkraften än båtens kapacitet tål. Monteringsanvisningen i denna bruksanvisning är endast referens. Rätt montering beror på erfarenhet och båt-/motorkombination. 1 MONTERINGSHÖJD Monteringshöjden påverkar båtens prestanda. Om motorn monteras för högt minskar drivkraften. Monteras motorn för lågt, ökar vattenmotståndet och motorstyrkan minskar. Montera motorn så att antikavitationsplattan är mellan båtens botten och 25 mm under botten (se bild). Den optimala monteringshöjden påverkas av båt-/motorkombinationen och användningssättet. Att testa olika

5 monteringshöjder kan hjälpa till att montera motorn på rätt höjd. 0~25mm (0-1in) 2 1 ATT FÄSTA MOTORN TILL BÅTEN Dra åt spännskruvarna noggrant. Kontrollera då och då när motorn är påslagen att spännskruvarna inte har lossnat på grund av motorns vibrationer. Tänk på att lösa spännskruvar kan orsaka att motorn lossnar och faller eller rör sig åt sidan och det kan i sin tur orsaka att båten inte kan kontrolleras. Använd inga andra spännskruvar än dem som följer med motorn. Fäst motorn på båtens akterspegel. Säkra motorn med repet för att undvika att den går förlorad om den faller i vatten. När motorn är fäst, testkör den och kontrollera att den är fäst stabilt. En ny motor kräver en inkörning tills de rörliga delarna rör sig smidigt. Första timmen bör motorn köras med 2000 v/min eller cirka halvgas. Under andra timmen bör motorn köras med 3000 v/min eller cirka 3/4-gas. Följande åtta timmar bör motorn inte belastas fullt mer än 5 minuter åt gången. Efter detta är motorn inkörd och kan användas normalt. KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING Kontrollera före båtresan att bränsletanken är full. Kontrollera att det inte förekommer några bensinläckor eller ångor. Kontrollera att alla bränslekopplingar är täta. Kontrollera att växelspaken och rorkulten är i fungerande skick.

6 Alla rörliga delar ska röra sig smidigt. Kontrollera alla kopplingar. Kontrollera när båten är i vattnet att motorn går att starta och stoppa. Kontrollera motorns skick och att motorn är rätt monterad. Kontrollera propellerns skick. KONTROLLERA OLJENIVÅ Ställ motorn rakt, luta den inte. Kontrollera oljenivån med mätstickan. Oljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen. Om oljenivån är under nedre markeringen, fyll på olja. Är oljenivån över den övre markeringen, släpp ut lite olja. PÅFYLLNING AV BRÄNSLE Tänk på att bensin och bensinångor är mycket lättantändliga och explosiva. Fyll inte på bränsle nära gnistor, tända cigaretter, öppen eld eller andra ämnen som kan antända bensinen. Skruva bort locket till bensintanken. Häll försiktigt bränslet i tanken. Skruva på locket. Torka av eventuellt spillt bränsle. STARTA MOTOR Starta motorn endast när båten är i vatten. Annars kan motorn överhettas och bli förstörd. Öppna luftventilskruven på locket till bränsletanken cirka två varv. Koppla ihop bränslekopplingarna. Ställ växelspaken i neutralläge (motorn kan inte starta om växelspaken inte är i neutralläge). Fäst nödstoppslinan på dina kläder, arm eller ben på ett säkert sätt. Fäst låsplattan i nödstoppslinans andra ände. Fäst inte nödstoppslinan på löst sittande kläder.

7 Nödstoppslinan får inte trassla in sig. Se till att du inte drar i nödstoppslinan av misstag under vanlig båtkörning. Med minskad motorstyrka minskar kontrollen att styra båten. Dra ut choken helt. Choken behöver inte dras ut när motorn är varm. Om choken lämnas i startläge efter att motorn har startat, går motorn svagt eller stannar. Dra långsamt i det manuella starthandtaget tills du känner motstånd. Dra därefter kraftigt i starthandtaget och motorn startar. Upprepa om nödvändigt.

8 När motorn har startat, åteställ långsamt starthandtaget i sitt ursprungliga läge. Ställ gashandtaget i läge CLOSE. Viktigt! När motorn är kall, måste den värmas upp. Om motorn inte startar vid första försök, upprepa startproceduren. Om motorn inte startar efter 4 5 försök, vrid gashandtaget med cirka ett fjärdedels varv och försök igen. UPPVÄRMNING AV MOTOR Värm upp motorn och tryck in choken helt. Om choken lämnas utdragen efter starten, stannar motorn. Lämna choken helt utdragen i cirka 30 sekunder i temperaturer under 5 C. Kontrollera att vattnet rinner obehindrat i ständigt flöde genom utloppet för kylvatten. Om vattnet inte rinner ut genom hålet när motorn är påslagen, stanna motorn och kontrollera att utloppet inte är blockerat. Ställ gashandtaget i läge START. ÄNDRING AV KÖRRIKTNING Kontrollera, innan du ändrar körriktningen, att det inte finns några hinder i din omgivning. För att ändra körriktningen från framåt till bakåt, stäng av gashandtaget så att motorn kommer i viloläge (eller går i låg hastighet).

9 BAKÅT Kör långsamt när du vill backa. Öppna inte gashandtaget mer än till hälften, annars blir båten instabil vilket kan leda till förlust av kontrollen med olycka som följd. RORKULT Vrid rorkulten till vänster eller höger för att ändra körriktningen

10 ÄNDRA HASTIGHET Vrid rorkulten moturs för att öka hastigheten och medurs för att minska hastigheten GASINDIKATOR På gashandtaget finns gasindikator. Bränsleförbrukningskurvan på gasindikatorn visar relativ bränslekonsumtion för varje gasläge. Välj en inställning som ger bästa prestanda och bränsleekonomi med hänsyn till ett aktuellt körsätt. JUSTERING AV GASHANDTAGETS MOTSTÅND Gashandtagets motstånd kan justeras med vingskruven som finns på rorkulten. För att öka motståndet, vrid vingskruven medurs. För att minska motståndet, vrid vingskruven moturs. Önskas det

11 konstant hastighet, dra åt vingskruven vid det önskade gasläget. Dra inte åt vingskruven för mycket. Om det finns för mycket motstånd blir det svårt att röra gashandtaget vilket kan resultera i en olycka. STÄNGA AV MOTOR Låt motorn svalna några minuter i viloläge eller i låg hastighet innan du stänger av den. Vi rekommenderar inte att motorn stängs av vid högt varvtal. Tryck in knappen för motoravstängning och håll den intryckt tills motorn stannat helt. Motorn kan även stängas av genom att nödstoppslinan dras ut och klammern på motorstoppknappen/nödstoppet tas bort. Dra åt luftventilskruven på locket till bränsletanken och ställ bränslekranen i stängt läge. Koppla bort bränsleslangen. TRIMNING AV MOTOR

12 Det finns 4 5 hål i akterspegelfästet för inställning av motorns vinkel. Stäng av motorn. Ta bort trimbulten från akterspegelfästet och luta samtidigt motorn uppåt. Stoppa trimbulten i önskat hål. Testkör motorn i olika vinklar för att hitta ett läge som passar dig bäst. Öka motorns hastighet långsamt och kontrollera om det finns några tecken på instabilitet eller manövreringsproblem. En felaktigt inställd vinkel kan orsaka manövreringsproblem TILTA MOTORN Om motorn inte används eller om båten är förtöjd, bör motorn tiltas för att skydda propellern och höljet. Se till att det inte finns några människor nära motorn när den ska tiltas upp eller ner. Tilta inte motorn genom att hålla i rorkulten, rorkulten kan skadas eller gå av. Motorn kan inte tiltas om den är vriden i 180, backläge. I grunt vatten är det lämpligt att tilta upp motorn endast delvis. Ställ motorn i normalläge så fort du har kommit på djupare vatten. På grund av risk för överhettning får inloppet för kylvatten inte befinna sig ovanför vattenytan vid båtkörning i grunt vatten. För att undvika saltavlagringar, tvätta inloppet för kylvatten efter båtkörning i salt vatten. UNDERHÅLL Regelbundet underhåll är nödvändigt för att motorn ska fungera på bästa sätt.

13 Stäng av motorn innan du gör underhållsarbeten. Använd endast reservdelar rekommenderade av tillverkaren RENGÖRING OCH JUSTERING AV TÄNDSTIFT Undersök tändstiftet regelbundet och byt ut det om det är rostigt eller på annat sätt defekt. Rengör tändstiftets alla delar och ställ in avståndet mellan elektroderna. Avståndet ska vara mellan 0,8 och 0,9 mm mm KONTROLL AV BRÄNSLESYSTEM Kontrollera regelbundet att bränsleledningarna inte läcker och att de är utan sprickor. Eventuella reparationer måste utföras av en kvalificerad båtmekaniker.

14 UNDERSÖKNING AV TOMGÅNGSVARVTAL Undersök tomgångsvarvtalet med en varvtalsmätare. Starta motorn och låt den bli varm. Tomgångsvrvtalet ska vara v/min. Ett korrekt mätresultat kan endast erhållas om motorn är helt uppvärmd. Om motorn inte är uppvärmd, visas ett högre tomgångsvarvtal än normalt. Om tomgångsvarvtalet måste justeras, vänd dig till en båtmekaniker. BYTE AV MOTOROLJA Dränera inte den heta motoroljan direkt efter du har stängt av motorn. Låt oljan svalna av något men den ska fortfarande vara varm. Vid första användning, byt motoroljan efter 10 timmars drift, därefter efter 100 timmars drift eller var 6:e månad. Motorn slits ut fortare om motoroljan inte byts regelbundet. Ställ motorn upprätt (den får inte lutas) Ställ ett rymligt kärl under dräneringshålet. Lossa och ta bort dräneringspluggen. Ta bort locket till oljepåfyllningshålet och låt oljan rinna ut. Torka av eventuellt spill. Lägg en ny packning på dräneringspluggen. Fyll på ny olja och skruva på locket. Starta motorn och kontrollera att oljan inte läcker. Stäng av motorn och vänta i cirka 3 minuter. Kontrollera oljenivån med oljestickan (oljenivån ska vara mellan den övre och den lägre markeringen). KONTROLLERA LEDNINGAR OCH KOPPLINGAR Kontrollera att jordledningarna är ordentligt kopplade. KONTROLLERA LÄCKAGE Kontrollera att det inte läcker några avgaser eller vatten från kopplingarna mellan avgasskyddet och cylindern. Kontrollera att det inte finns något läckage kring motorn. KONTROLLERA PROPELLER

15 Innan du undersöker, tar bort eller installerar propellern, försäkra dig om att motorn inte kan starta oavsiktligt. Ta t ex bort tändstiftet, ställ växeln i neutralläge eller ta bort nödstoppslinan. Håll inte propellern med handen när du lossar eller drar åt propellermuttern. Lägg en träkloss mellan antikavitationsplattan och propellern för att förhindra att propellern roterar. Kontrollera att propellerbladen, propelleraxeln och de övriga delarna är hela och att de inte är rostiga. TA BORT/MONTERA PROPELLER Ta ut låssprinten med en tång. Skruva bort muttern, brickan och avståndsbrickan. Ta bort propellern och stötbrickan. Montera proppellern i omvänd ordning. Smörj in alla delarna före monteringen och byt ut låssprinten. BYTE AV VÄXELLÅDEOLJA Motorn måste vara säkrad så att den inte kan röra sig. Ställ dig aldrig under motorn när den är lutad, även om den är låst. Allvarlig olycka kan hända om motorn lossnar. Luta motorn så att dräneringsskruven hamnar så lågt som möjligt. Ställ ett kärl under växellådan. Skruva bort dräneringsskruven. Ta bort oljenivåpluggen och låt oljan rinna ut. Om oljan är mjölkfärgad, betyder det att vatten har kommit in i växellådan, vilket kan förstöra växellådan. Rådgör med en

16 båtmekaniker. Byt första gången växellådeoljan efter 10 timmars drift och därefter efter 100 timmars drift eller var 6:e månad. Spruta in färsk olja genom dräneringshålet. När oljan rinner ut genom det övre hålet, sätt på oljenivåpluggen. Byt ut packningen vid behov. Skruva på dräneringsskruven (byt ut packningen om nödvändigt). KONTROLL OCH BYTE AV ANODER Undersök de externa anoderna regelbundet. Tala med en båtmekaniker om anoderna måste bytas ut. Måla inte över anoderna, då blir de inte effektiva och motorn kan börja rosta. KONTROLLERA MOTORKÅPA Kontrollera alla infästningar på motorkåpan genom att trycka på den med båda händerna. Är motorhuven lös måste den repareras av en båtmekaniker. FÖRVARING OCH UNDERHÅLL Lägg inte motorn på sidan förrän du har dränerat motoroljan. Motoroljan kan annars komma in i cylindern och orsaka motorproblem. Dränera kylvattnet innan du ställer motorn till förvaring. Förvara motorn i torrt, väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus. Tvätta höljet. KONSERVERING VINTERFÖRVARING Ta bort motorkåpan. Ställ motorn i en vattenfylld behållare. Vattennivån ska ligga ovanför antikavitationsplattan. Starta motorn och spola kylsystemet. Smörj motorn. Rör inte vid eller ta inte bort de elektriska delarna när du startar motorn eller medan motorn är påslagen. Kör motorn på tomgång i några minuter med växeln i neutralläge tills bränslesystemet töms och motorns stannar. Ta ut tändstiftet. Häll en tesked motorolja i varje cylinder. Skruva tillbaka tändstiftet.

17 NÖDLÄGE Om motorn krockar med ett föremål i vattnet, kontrollera att kontrollsystemet och alla motordelarna är hela. Återvänd långsamt till närmaste hamn. MOTORN STARTAR INTE Om startmekanismen inte fungerar, kan motorn startas med nödstartrep. Använd nödstartrepet endast i nödsituationer och endast för att kunna återvända till hamnen. Ta bort motorkåpan. Ta bort startapparaten. Skruva bort de tre skruvarna vid startmekanismen och ta bort startmekanismen.

18 Förbered motorn för start. Anslut startrepets ena ände i skåran på svänghjulet och vira runt repet medurs. Dra långsamt i repet tills du känner motstånd. Dra snabbt i repet och starta motorn. Upprepa om nödvändigt. Kontrollera att ingen står bakom dig när du drar i nödstartrepet. PROBLEMLÖSNING Problem Möjlig orsak Lösning Startern fungerar inte. Startern är trasig. Lämna startern till reparation. Växeln är inte i neutralläge. Växla till neutralläge. Motorn startar inte. Bränsletanken är tom. Fyll på bränsle. Bränslet är förorenat eller gammalt. Fyll på färskt bränsle. Tändstiftet är av fel typ. Rengör tändstiftet och ersätt det med rätt typ. Tändstiftet är felmonterat. Kontrollera monteringen. Tändkablarna är trasiga eller fel- Kontrollera kablarnas skick, kopplade. dra åt alla kopplingar, byt ut trasiga kablar. Tändkomponenterna är trasiga. Kontakta en båtmekaniker. Nödstoppslinan är inte ansluten. Anslut nödstoppslina. Motorns delar är trasiga. Kontakta en båtmekaniker. Motorn går oregelbundet Tändstiftet är trasigt eller av fel typ. Kontrollera tändstiftet, rengör eller stannar. det eller byt ut mot rätt typ. Bränslesystemet är blockerat. Kontrollera att bränsleröret inte är böjt eller blockerat. Bränslet är förorenat. Fyll på färskt bränsle. Avståndet mellan tändstiftets Ställ in rätt avstånd. elektroder är felaktigt. Tändkablarna är trasiga eller fel- Undersök kablarnas skick, kopplade. dra åt alla kopplingar, byt ut trasiga kablar. Fel motorolja används. Byt ut mot rätt typ av motorolja. Termostaten är trasig eller Kontakta en båtmekaniker.

19 förorenad. Problem Möjlig orsak Lösning Motorn går oregelbundet Förgasaren är felinställd. Kontakta en båtmekaniker. Förgasaren är förorenad. Kontakta en båtmekaniker. Luftventilskruven på bränsle- Öppna luftventilskruven. tanken är stäng. Bränsleslangen är felaktigt ansluten. Kontrollera anslutningen. Choken är udragen. Tryck in choken. Motorvinkeln är för stor. Ställ motor i normalläge. Bränslefiltret är förorenat. Rengör eller byt ut filtret. Bränslepumpen är trasig. Kontakta en båtmekaniker. Motorn förlorar kraft. Propellern är trasig. Reparera eller kontakta en båtmekaniker. Trimvinkeln är felaktig. Ställ in rätt trimvinkel. Motorn är monterad på felaktig Montera motorn på rätt höjd. höjd. Båtens utsida är förorenad. Rengör båtens utsida, särskilt botten. Främmande föremål har fastnat Ta bort allt som fastnat i i växellådan. växellådan och rengör. Tändstiftet är trasigt eller av fel typ. Rengör tändstiftet och ersätt det med rätt typ. Bränslesystemet är blockerat. Kontrollera att bränsleröret inte är böjt eller blockerat. Bränslefiltret är förorenat. Rengör eller byt ut bränslefiltret. Bränslet är förorenat. Fyll på med färskt bränsle. Avståndet mellan tändstiftets Ställ in rätt avstånd. elektroden är felaktig. Tändkablarna är trasiga eller fel- Undersök kablarnas skick, kopplade. dra åt alla kopplingar, byt ut trasiga kablar. Tändkomponenterna är trasiga. Kontakta en båtmekaniker. Fel motorolja har använts. Byt ut mot rätt typ av motorolja. Termostaten är trasig eller Kontakta en båtmekaniker. förorenad. Motorn vibrerar. Luftventilen på bränsletanken är Öppna luftventilen. stängd. Propellern är trasig. Reparera eller kontakta en båtmekaniker. Propelleraxeln är trasig. Kontakta en båtmekaniker. Främmande föremål har fastnat Ta bort alla främmande förei propellern. mål och rengör propellern. Spännskruven vid motorn Dra åt spännskruven. har lossnat. Styrhandtaget har lossnat. Dra åt styrhandtaget. Styrhandtaget är trasigt. Kontakta en båtmekaniker TEKNISKA DATA Motortyp 4-takt Cylindervolym 209 cc Diameter och slag 55 x 44 mm Utväxling 2,08 (27:13) Bränsletyp Blyfri bensin Oljetank 0,8 liter Växelolja 320 cc Tändstift DPR7EA-9 Max uteffekt 7.2 kw, 5500 v/min (9.8hk) 5.9 kw, 5500 v/min (8hk), 4.4 kw, 5500 v/min (6hk) Varvtal vid max gaspådrag v/min Tomgångsvarvtal v/min Ventilspel in 0,13 0,17 mm Ventilspel ut 0,18 0,22 mm Längd x bredd 965 x 363 mm Höjd 1039 mm (kort) 1166 mm (lång) Vikt 38 kg / 39.5 kg

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

MARITIM POWER UTBORDARE BRUKSANVISNING F4BM (F5BM) F2.5BM(F2.6BM) Tack för att ni har köpt en MARITIM POWER utbordare.

MARITIM POWER UTBORDARE BRUKSANVISNING F4BM (F5BM) F2.5BM(F2.6BM) Tack för att ni har köpt en MARITIM POWER utbordare. MARITIM POWER UTBORDARE BRUKSANVISNING F4BM (F5BM) F2.5BM(F2.6BM) Tack för att ni har köpt en MARITIM POWER utbordare. Tack för att ni litar på vår firma och dess produkter. MARITIM POWER utbordare är

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

SV471-SV601 Bruksanvisning

SV471-SV601 Bruksanvisning SV471-SV601 Bruksanvisning SV VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan användas

Läs mer

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Svenska

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MANUAL 6/8/9.8 BM(S)(L) Servicebok. Utombordsmotor [1]

MANUAL 6/8/9.8 BM(S)(L) Servicebok. Utombordsmotor [1] MANUAL 6/8/9.8 BM(S)(L) Servicebok Utombordsmotor [1] Tack för ditt förtroende för våra högteknologiska kraftfulla, ekonomiska och säkra utombordsmotorer. Läs bruksanvisningen noga innan användandet av

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black 04/2014 Mod: MICRON-48/B Production code: UPD80 Black Model: UPD60-UPD80 Bruksanvisning SE 280-120424 1 SE Viktig information 1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av skåpet.

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

MANUAL 2.6 BMS Servicebok. Utombordsmotor [1]

MANUAL 2.6 BMS Servicebok. Utombordsmotor [1] MANUAL 2.6 BMS Servicebok Utombordsmotor [1] Tack för ditt förtroende för våra högteknologiska kraftfulla, ekonomiska och säkra utombordsmotorer. Läs bruksanvisningen noga innan användandet av din utombordsmotor.

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Monteringsanvisning. Saildrive 330. Nyköpings Marinkonvertering AB, rev. 061001

Monteringsanvisning. Saildrive 330. Nyköpings Marinkonvertering AB, rev. 061001 Monteringsanvisning Saildrive 330 Nyköpings Marinkonvertering AB, rev. 061001 Läs igenom innan du börjar montera: Viktigt: Innan installationen påbörjas; Läs igenom hela monteringsanvisningen samt Instruktionsboken.

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM RRun TDME-POWER marine TDME serie marine dieselmotor MANUAL 1. Förord 2. Allmänt 3. Motor komponenter 4. Användar Instruktioner 4.1 Starta motorn 4,2 Körnings instruktioner 4,3 Avstängnings proceduren

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Öppna emballaget utan att föra in vassa föremål Ta ut alla delar ut förpackningen. Kontrollera alla delar med avseende på skador Kontakta återförsäljaren om delar

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13 Allmänt LW-450E är en kompressor som är tillverkad av Leonard & Wagner. Namnet kan tydas så att 450 är kapaciteten i antalet minutliter och E står för att den går på en trefas elmotor. Den har tre stycken

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

HANDHAVANDE OCH UNDERHÅLL AV FÖLJEBÅTAR OCH TRAILERS VID RÅSS

HANDHAVANDE OCH UNDERHÅLL AV FÖLJEBÅTAR OCH TRAILERS VID RÅSS HANDHAVANDE OCH UNDERHÅLL AV FÖLJEBÅTAR OCH TRAILERS VID RÅSS Innehållsförteckning 1. Daglig tillsyn av båtar före och efter körning... 2 2. Lastning och transport av båtar på trailer... 3 3. Årligt underhåll...

Läs mer

Manual Högtryckstvätt 8003

Manual Högtryckstvätt 8003 Manual Högtryckstvätt 8003 VIKTIGT! Vänligen se till att alla som använder högtryckstvätten läser och förstår instruktionerna innan användning! 1 Viktigt! Fyll motorn till rätt nivå med 4-takts olja! 2

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Innehållsförteckning Sidan Introduktion 3 Maskinöversikt 4 Maskinöversikt 5 Montering av filmrulle 6 Start/användning av förpackningsmaskin TP11 7 Justering av inställningar

Läs mer