Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier"

Transkript

1 Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras till verkligt kommersiellt och materiellt värde. Att omvandla en idé från ett potentiellt (kommersiellt) värde till ett reellt värde (pengar i fickan) är en process. Det finns flera fallgropar på vägen som kan leda till att man inte kan realisera något värde alls ur sin idé. Definition av IPR och Immateriella rättigheter IPR Intellectual Property Rights ett amerikanskt begrepp som eg. innefattar alla rättigheter man har till intellektuellt kapital, t.ex. know-how, affärshemligheter etc. Finns eg. inget motsvarande svenskt begrepp. Immateriella rättigheter det svenska samlingsnamnet för de skyddsformer som erbjuds enligt lag inom området. 1. Första steget ägande och rättighet till en idé En idé kan ha ett stort potentiellt värde. Därför är det viktigt att reda ut vem eller vilka som har rättighet och ägande till utdelningen av denna potential i framtiden. Om inte äganderätter till en idé är utredda kan man mycket väl förstöra chanserna att lyckas med en kommersialisering (ta sig igenom processen) innan man ens börjar Ett exempel är fallet där Energimyndigheten i december 2007 stoppade en investering på 167 miljoner kronor till ett gasverk i Värnamo på grund av oklarheter kring vem som skulle ha rätt till IPR. Riskkapitalister är också extremt känsliga för oklara ägarförhållanden. Om inte ägandet är klart och tydligt investerar de inte i projektet. Lös frågor om äganderätt och nyttjanderätt tidigt!!! Vad avgör ägandet? Skapande av IPR (vi tar en uppfinning som exempel, samma gäller för IPR generellt)

2 Om uppfinningen togs fram tillsammans med andra måste man så tidigt som möjligt reda ut vilka som har bidragit till uppfinningen och med vad. Ju längre man väntar desto svårare är det att komma överrens. Det måste finnas en direkt koppling mellan den intellektuella insats en person gör och det som sedan anses vara uppfinningen eller affärsidén. Exempel på uppfinnarbidrag: Enbart uppdragets formulering (frågeställning) normalt inte uppfinnarinsats Enbart följa instruktioner inte uppfinnare Angivelse av instruktioner, metoder, material uppfinnarinsats om betydelsefullt Teoretiska förklaringar av samband uppfinnarinsats om de var ett steg mot uppfinningen. Avtal som reglerar IPR Utöver att göra klart vem/vilka som har skapat IPR måste man se över vilka avtal som reglerar ägandet/nyttjanderätten av denna IPR. Exempel på avtal är: Anställningsavtal IPR som du skapar inom din tjänst tillfaller vanligtvis arbetsgivaren (finns undantag) Konsultavtal Kan reglera om det är uppdragsgivaren eller konsulten som har rätten till den IPR som skapas inom ett konsultuppdrag Samarbetsavtal Kan reglera IPR-förhållanden internt eller med externa samarbetspartners Finansieringsavtal Finansiärer av projekt kan göra anspråk på IPR som skapas inom ramen för projektet (förekommer bland annat ibland inom forskningsvärlden) Utrett ägande är ofta en förutsättning för nästa steg, att paketera och skydda sin IP/idé 2. Paketera och skydda din idé/ipr Att skydda och paketera sin idé/ipr gör man för att det ofta är en förutsättning för att skaffa sig konkurrensfördelar som skapar affärsnytta. Hur man paketerar och skyddar sin IPR är nära kopplat till val av kommersialiseringsstrategi. De immateriella rättigheterna (skyddsformerna för IPR) är verktyg för att skapa konkurrensfördelar genom att skydda det som ger den unika kundnyttan. Informationsspridning och sekretess Stor fallgrop I princip alla skyddsformer för IPR kräver att man inte har offentliggjort det man ska skydda innan man söker skydd. Alltså måste man tänka noga på hur man hanterar sin information. Det viktigaste att komma ihåg ur ett skyddsperspektiv är att göra saker i rätt ordning. Vill man till exempel söka ett patent så får man inte offentliggöra detaljer om sin uppfinning innan man lämnar in sin patentansökan.

3 Från och med den dag man har lämnat in ansökan kan man dock publicera sin uppfinning utan att det blir ett nyhetshinder. Det kan dock fortfarande vara olämpligt eftersom man eventuellt minskar sin konkurrensfördel. Vad är känslig information? Information som kan utgöra nyhetshinder för immaterialrättsskydd (ritningar, skisser, beskrivningar, etc) Information som har svagt skydd men stort potentiellt värde (t-ex sådant som inte går att patentera, som upphovsrätt) Information som man inte kan erhålla ensamrätt på (know-how, affärsidéer, mm) Informationsspridning är något man ska tänka igenom hela tiden. Att inte dela med sig av någon information leder oftast till att man inte får någon kommersiell framgång. Det viktigaste är att man funderar igenom konsekvenserna av det man gör och vad man kommunicerar. Då kan man ha en strategi för sin informationsspridning som gör att man maximerar värdet av sina idéer. Gör saker i rätt ordning och genomtänkt. Hur hanterar man känslig information? Tänk efter före! Tänk igenom vad du vill åstadkomma och hantera informationen utifrån det. Hantera känsliga dokument på ett korrekt sätt Låt inte känsliga dokument ligga framme och skräpa Skriv eller stämpla konfidentiellt eller liknande på information som är konfidentiell Sekretessavtal Använd sekretessavtal för att skydda information när du pratar med andra. Mycket vanligt i kontakter med företag. Viktigt att tänka på med sekretessavtal! Läs igenom och förstå! Kolla att det bara är en sekretessförbindelse och inget annat. Det händer att en del försöker gömma andra åtaganden i avtalet. Titta på vad som definieras som konfidentiell information i avtalet. Det ska inte vara för brett och täcka allt ni pratar om utan bara gälla det som är den känsliga informationen. Tänk på vilken information du tar emot under sekretessavtal, de är oftast ömsesidiga. De immateriella rättigheter vilka former av skydd och paketering finns? Detta är en kort redogörelse med länkar till ytterligare information. Ytterligare generell information finns i denna skrift från WIPO

4 Affärshemligheter Håll känslig information hemlig. Kom ihåg att hantera sådan information som man anser är hemlig på ett korrekt sätt (se ovan). Mycket viktigt med sekretessavtal! Upphovsrätt Upphovsrätt är ett skydd för text, musik, bilder och andra kreativa prestationer. Den uppstår automatiskt när det skapade verket uppnår verkshöjd (dvs. inte är för likt något som redan finns). Upphovsrätt behöver således inte hävdas genom registrering eller liknande förfarande. Mer information finns på Patent och Registreringsverkets hemsida och i denna skrift från WIPO Varumärke används för oregistrerade varumärken medan används för registrerade varumärken. betyder trademark och om någon använder denna märkning tillsammans med varumärket, innebär detta att de anser att detta fungerar som ett varumärke. Observera att innebär att X endast använder märket, inte att märket är registrerat. Det finns inget krav på -märkning i Sverige, men den kan fungera som en upplysning till utomstående att de skall akta sig för att använda logotypen utan tillåtelse. skall användas om X registrerat sitt varumärke i det aktuella landet. Man får inte använda om man inte har registrerat varumärket. Det finns inget krav på -märkning i Sverige, men den kan fungera som en upplysning till utomstående att de skall akta sig för att använda logotypen utan tillåtelse. Experter brukar rekommendera att man använder dessa symboler (beroende på om det är registrerat eller inte) för att tydligt visa att det är ett varumärke som man vill skydda. Mer information finns på Patent och Registreringsverkets hemsida och i denna skrift från WIPO Design/mönster Ett skydd för utseende, inte funktion. Former på förpackningar etc. Måste registreras. Mer information finns på Patent och Registreringsverkets hemsida och i denna skrift från WIPO Patent Vad är ett patent? Lagligt monopol i princip är det ett kontrakt med staten som gör att man får lagligt monopol mot att man offentliggör sin uppfinning

5 Negativ rätt rätt att hindra andra från att på kommersiell basis tillverka, sälja, importera, nyttja, etc. Inte automatiskt en rätt att göra något (positiv rätt) Geografisk rätt skyddet gäller i de länder man söker patent i Gäller i 20 år För att få ett patent ska uppfinningen uppfylla tre huvudkrav Nyhet uppfinningen får inte vara presenterad eller allmänt känd innan patentansökan lämnas in Uppfinningshöjd uppfinningen får inte vara "uppenbar" för en fackman inom området Industriell tillämpbarhet uppfinningen måste vara reproducerbar och tillräckligt väl beskriven för att man ska utföra den Mer information finns på Patent och Registreringsverkets hemsida och i denna skrift från WIPO En mängd ytterligare information finns i de olika skrifterna från World Intellectual Property Organisation som finns på Kostnad för immaterialrättsskydd Alla former av immaterialrättsskydd som man måste registrera kostar pengar. Dyrast är det med patent. Det enda man vet säkert om ett patent är att det kostar pengar. Därför måste man redan från början fundera på hur man kan ha nytta av detta för att tjäna pengar eller uppfylla något annat mål som man tycker är värt att investera pengar i. Kostnaderna består av två huvudsakliga delar ansökningskostnader (utspritt under de första 30 månaderna) och underhållskostnader (under hela patentets aktiva liv) Ansökningsprocessen tar vanligtvis 30 månader om man vill söka i flera länder. Kostnad för att få beviljat i de viktigaste länderna typiskt kr (kan dock vara mer om det är en komplicerad ansökan och mindre om det är en enkel). Att få patentet beviljat tar ofta 2-5 år beroende på var man har sökt och uppfinningens karaktär. Formella ansökningsavgifter är inte så höga, men patentkonsultarvoden drar snabbt iväg (och det är nödvändigt med professionell hjälp för att få affärsnyttiga patent vilket är vad man ska sikta på).

6 Att skydda och paketera sin idé är inte ett slutmål, det ett steg på vägen och kan vara en förutsättning för att kunna fortsätta kommersialisera idén. 3. Olika vägar till kommersialisering/nyttiggörande Kommersialiseringsstrategi knyter ihop det potentiella värdet som finns i idéer med marknaden där potentialen kan realiseras. Det är den centrala delen i att omvandla potentiellt värde till realiserat värde. Kommersialiseringsstrategin är nära kopplad till hur man skyddar och paketerar sin IPR. Här kommer fyra vanliga strategier. 1. Produkt till marknad Starta ett företag, utveckla och tillverka en produkt, marknadsför den och sälj den till din slutkund. Det här är det de flesta tänker på när man pratar om kommersialisering och entreprenörskap. Produkt är ett väldigt vitt begrepp. Det kan vara allt från traditionella fysiska produkter som en bromstrumma eller kretskort till virtuella produkter som programvara, databibliotek, etc. Eftersom spannet på produkter är så stort varierar naturligtvis andra parametrar som marknaderna, värdekedjan, och en massa andra saker. Exakt hur man säljer och tjänar pengar på produkten, hur man distribuerar, etc varierar. Det kan till exempel vara stor skillnad mellan fysiska och virtuella produkter i dessa avseendn. Många utmaningar att ta sin idé hela vägen till marknad. Företagsbyggande är ett stort projekt. Stor risk, stor utdelning 2. IP/tekniklicensiering Utveckla din teknologi till ett visst stadium, men ta den inte hela vägen till marknaden. Något annat företag licensierar/köper in din teknologi/ipr och sätter in det i sina produkter. Du behöver inte bygga upp en lika stor egen organisation utan kan dra fördel av ett existerande företags infrastruktur och kapacitet. För detta måste du naturligtvis betala ett pris, vilket oftast löses genom att den du licensierar till betalar en liten andel av sina försäljningsinkomster till dig.

7 Mindre risk, mindre värde än att ta en produkt till marknad på egen hand. Bra att veta kring licensiering Licensieringsbaserade affärer kräver IPR som är paketerad. Annars är det svårt att ha något att licensiera/handla med. Typiskt kan det vara ett eller flera patent kring någon teknologi kombinerat med t.ex. know-how. En licensaffär innebär en förhandling och en hel del juridik, så just själva transaktionen kan ibland vara ganska komplex. Nedan listas exempel på vanliga punkter i ett licensavtal. Licensens anatomi Parter de som ingår avtalet Förklaringar bakgrund till affären Definitioner definition av vad det är man licensierar (patent, know-how, etc.) Licensupplåtelsen vilka villkor som gäller för licensen. Vanliga exempel på punkter är: Exklusiv licens ett företag har ensamrätt på att få utnyttja din licens Icke-exklusiv licens flera företag kan få utnyttja din licens Geografiskt begränsad licens din licens gäller endast vissa länder Tidsbegränsad licens din licens gäller under en viss tid (eftersom immaterialrättsskydd är tidsbegränsade så finns det ofta en naturlig bortre begränsning) Licens för vissa tillämpningar innebär att ett företag endast får utnyttja din licens inom vissa avgränsade tillämpningar Betalning på vilket sätt och hur mycket licenstagaren ska betala. Vanligtvis en royalty (del av vinsten per såld produkt) och kanske även en förskottsbetalning Utfästelser och garantier Hur ansvaret för produkten/teknologin fördelas Upphörande och konsekvenser därav hur man avslutar/bryter avtalet och vad som händer då Licensaffärer är ofta flexibla. De olika punkterna ovan kan kombineras beroende på vad som passar bäst. Andra villkor kan också inkluderas. En variant på licensiering är att rakt av sälja sin idé eller sitt patent. Precis som en vanlig licensaffär kräver det att idén är paketerad genom någon form av immaterialrättsskydd. 3. Tjänster och konsultverksamhet Att sälja tjänster, oftast definierat som konsultverksamhet, är ett sätt att överföra och kapitalisera på kunskap och färdigheter som är svåra att paketera i en produkt. Tjänster är ofta ett komplement till att sälja produkter eller att licensiera teknologi. Att koppla tjänster till produkter och licenser kan vara ett effektivt sätt att höja värdet på det man levererar.

8 Sammanfattning av strategier Det är inte ovanligt att ha blandningar av dessa strategier. Vad avgör vilken kommersialiseringsstrategi man väljer? Val av kommersialiseringsstrategi grundar sig på flera olika faktorer. Bland annat: Interna mål och ambitioner, vilka resurser man har, hur man vill jobba i framtiden Idéns/teknologins karaktär Marknaden, kundnytta, konkurrensfördelar, bransch, värdekedjan IPR och juridik De flesta av dessa faktorer undersöker man när man gör omvärldsanalyser. Produkt till marknad - Startup Att starta ett nytt företag för att ta en produkt till marknad innebär att man måste konkurrera med de alternativ som redan finns på marknaden. Ofta är det etablerade företag som kan vara väldigt tuffa att tampas med. Det är helt enkelt ett tufft klimat att starta något nytt. Saker som talar emot att ta produkten till marknaden själv är bland annat att: De etablerade aktörerna äger och förstår redan kunderna

9 De äger distributionen De äger underleverantörerna och har redan produktionskapacitet och andra stordriftsfördelar De har pengar Det kan finnas lagar eller standarder som gör det svårt att få in nya produkter på marknaden Nackdelar hos etablerade spelare som kan vara till fördel för ett nystartat företag som ska ta sin produkt till marknaden är till exempel: De har ofta så stort fokus på effektivisering att de har svårt att utveckla nya produkter. De blir riskfrånvända De har gjort stora investeringar och måste utnyttja sin existerande kapacitet vilket gör det svårt att introducera helt nya produkter och följa med i radikala teknikskiften. De måste tillfredställa deras existerande kunder som kanske inte vill ha nya och inte helt pålitliga produkter. Organisationen är inte flexibel Byråkratin och företagskulturen hindrar det intraprenörskap som behövs för att ta fram ny erbjudanden. Faktorer som talar för att ta sin produkt till marknad själv Marknaden är för liten för de etablerade för att de ska bry sig om att försvara den mot nya aktörer med bättre produkter Det inte finns etablerade aktörer eller råder osäkerhet Om en helt ny OCH ÖVERLÄGSEN teknik ska ta över och de etablerade saknar förmåga genomföra skiftet. Det är generellt också en fördel om man har en produkt eller teknologi som inte är starkt beroende andra produkter/system. Det är en teknologi som är användbar inom många områden. Som entreprenör i ett litet företag kan man vara mer flexibel än etablerade företag och hitta nischer att bryta sig in på. Osäkerhet som gör det svårare att bevisa värdet av en idé. Små nystartade entreprenöriella organisationer är ofta bättre på att hantera osäkerhet och ta risker än etablerade företag. Licensiering Typfallen för att välja en licensstrategi är när ens idé: innebär en förbättring av en befintlig produkt/teknologi eller när det är en teknologi/produkt som är tätt integrerad i ett större system eller beroende av ett större system. Här använder man sig av styrkorna som nämns ovan hos existerande företag vars produkter eller teknologier man kan förbättra. Tjänster/konsultverksamhet Typfallet när man väljer att sälja tjänster är:

10 När det man vill kommersialisera är kunskap som inte kan paketeras och överföras enkelt utan sitter i händerna Som ett komplement till en licensierings- eller startupstrategi Allt är en försäljning Oavsett vilken kommersialiseringsstrategi man väljer så måste man inse att all kommersialisering handlar om försäljning. Målgrupperna kan variera något men i grund och botten handlar det om en försäljningsprocess som går ut på att få någon annan att förstå att det du gör är så intressant att de ska investera resurser i det. 4. Försäljning punkten där värdet realiseras Det är vid försäljning som pengar byter hand och en annan person verkligen visar att jag tycker att din idé som du har omvandlat till en produkt eller tjänst (eller åtminstone till viss del omvandlat) är värd så mycket för mig att jag är villig att betala pengar för den. Då och först då har det potentiella värdet i en idé realiserats. Viktigt vetande om juridik Avtal och juridik löper som en röd tråd genom hela den här processen. Ägande regleras juridiskt, immaterialrättsskydd regleras juridiskt, De olika stegen i kommersialiseringsstrategierna kräver avtal, och alla transaktioner genomförs genom avtal. Tänk på att dåliga avtal kan vara slutet på processen att omvandla potentiellt till reellt värde. Några viktiga grundregler att tänka på Läs och förstå ett avtal innan du skriver på! Det går inte att strunta i avtal, allt man gör kommer förr eller senare regleras i avtal. Ett avtal kan kallas olika saker (avsiktsförklaring, letter of intent, etc) men det är ändå alltid ett avtal. Läs och fundera igenom även om det verkar oskyldigt.

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT!

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! WATCHES JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! LEONARDO HAR INTE GJORT NÅGOT FEL, MEN VAD ÄR DET SOM BEKYMRAR HONOM? VEM SPRINGER HAN IFRÅN? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! VILL

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter:

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: ca: 10-20 års erfarenhet av IPR och kommersialisering - per person. -Erfarenhet från IPR inom: industrin,

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger Disposition Kort om PRV Grundläggande begrepp När ska man skydda sina rättigheter? Var får jag hjälp? Slutsats Kort om PRV Avgiftsfinansierad

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se Afema Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering Ström & Gulliksson Salén-huset 10 september 2004 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se Innovationsföretag i tidiga skeden

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

OBJEKTINFORMATION September 2013

OBJEKTINFORMATION September 2013 OBJEKTINFORMATION September 2013 Lightsign Scandinavia (Objekt S-6460) CETRÉL Företagsförmedling har i uppdrag att förmedla kontakt med potentiella köpare av detta företag och att projektleda en överlåtelseprocess.

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Immaterialrättsliga aspekter vid engagemang i Kina

Immaterialrättsliga aspekter vid engagemang i Kina Immaterialrättsliga aspekter vid engagemang i Kina I denna bilaga har vi tagit upp vissa immaterialrättsliga aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid samarbeten i Kina. Innehållet baseras inte på

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Allmänna upphandlingsvillkor för forskningsuppdrag

Allmänna upphandlingsvillkor för forskningsuppdrag Allmänna upphandlingsvillkor för forskningsuppdrag 1. Projektbeteckning och benämning För att underlätta Värmeforsks handläggning - mot bakgrund av att många projekt pågår parallellt med liten administration

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AVTALSEXEMPEL FRÅN SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN

AVTALSEXEMPEL FRÅN SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN Samarbetsavtal Här lämnas historik och bakgrund om produkten Avtal Parter: EN och PI Upphovsman: Erik Nilsson nedan kallad EN Uppfinnarvägen 1 Staden Tel: Licenstagare: Produkt Industrier AB nedan kallad

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK FRI TRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT.

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. 200881_varuma?rken.qxd:TRADEMARKS-1.qxd 08-10-20 13.21 Sida 2 SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! JA, VERKLIGEN! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. PONTUS, VI

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler

Lagar och regler. Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Lagar och regler Immaterialrä0 Uf- företaget och ska0er Import och tull Övriga regler Immaterialrä0 Skydda den som skapat något ny0 Ny idé Skydda e0 varumärke eller e0 företags namn. Skydda design eller

Läs mer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer 1 (7) 2015-10-22 Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer Nedan följer en tabellsammanställning av maximala stödnivåer för olika typer av satsningar

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Den rättsliga ramen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige Panträtten uppstår genom registrering

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt Tjänsteinnovation och immaterialrätt Den här foldern är framtagen som kursmaterial till en utbildning i tjänsteinnovationer och immaterialrätt riktad mot rådgivare i innovationsstödsystemet. Utbildningen

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer