Affärsplan Innovator Skåne AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan Innovator Skåne AB"

Transkript

1 Fastställd av styrelsen, Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: Skånes universitetssjukhus Lund 2. Affärsidé Scouta, driva och stödja utvecklingen av idéer eller uppfinningar från Region Skånes medarbetare till kommersialiserbara produkter eller tjänster med tillhörande IP-rättigheter. Kommersialisera dessa produkter och tjänster i samarbete med externa företag. 3. Affärsstrategi Produkter och tjänster utvecklas till den nivå att ett kommersiellt samarbete med ett företag kan ingås. Samarbetspartnern får genom licens rätten att sälja produkten/tjänsten med tillhörande IP på marknaden. ISAB får intäkter genom en royalty baserad på företagets bruttoförsäljningsvärde. ISAB genererar också intäkter genom direkt försäljning av rättigheterna för en produkt eller tjänst med tillhörande IP samt genom att tillhandahålla konsulttjänster, såsom scouting och utveckling av idéer, till Region Skåne. ISAB drivs utan vinstsyfte. Intäkterna används i första hand till att utveckla och kommersialisera fler idéer och uppfinningar från Region Skånes medarbetare. ISAB har en viktig roll i Region Skånes nya innovationssatsning, se Bilaga Produkter 1. Konsult till Region Skåne o Innovationskunskap. Stor erfarenhet av innovationsarbete, både generellt och mer specifikt i offentliga organisationer. o Scouting av idéer. Genom att själva marknadsföra innovationssatsningen direkt mot medarbetarna samt genom samarbetspartners ute på förvaltningarna lokaliseras medarbetare med goda idéer. o Kontaktnod för medarbetare med idéer. Medarbetarna lämnar in sina idéer och ISAB:s personal ser till att de kommer korrekt in i innovationsprocessen och följer dess steg. o Validering av idéer. De anställda på ISAB arbetar med att bedöma om en idé verkar genomförbar, har en marknad, är bättre än existerande lösningar eller möjlig att skydda. 1

2 o Utveckling av idéer. Idéerna är sällan färdiga när de lämnas in, ISAB arbetar med att utveckla t.ex. teknik, funktionalitet eller design. o Utbetalning av skälig ersättning och kompensation till idégivare. o Kontaktnod för externa idégivare som hör av sig till Region Skåne. 2. Utveckling av idé till kommersialiserbar produkt eller tjänst o Koncept- och produktutveckling i egen regi. o Prototypframställning genom extern aktör. o IP-rättigheter, såsom patent-, design-, varumärkesskydd och domännamn. o Affärsplan tas fram för varje idé där möjlighet för kommersialisering finns. 3. Avtal, där alla parters åtaganden är skriftligt dokumenterade o Överlåtelseavtal gällande idéer från Region Skåne till ISAB. o Partnerskapsavtal mellan ISAB och idégivare. o Licensavtal med kommersialiserande samarbetsföretag, nyetablerat alternativt sedan tidigare existerande, gällande produkt/tjänst med tillhörande IP-rättigheter. o Direkt försäljning av produkt/tjänst med tillhörande IP-rättigheter till företag. 5. Marknad vilka är kunderna? - Region Skåne: Konsulttjänster såsom scouting, validering och utveckling av idéer och uppfinningar från medarbetarna. - Region Skåne: Regionens verksamhet med ett behov av de produkter som ISAB tillsammans med samarbetsföretag utvecklar. - Andra svenska landsting, som har ett behov av de produkter som ISAB tillsammans med samarbetsföretag utvecklar. - Svenska företag inom hälso- och sjukvårdsektorn, både i rollen som potentiella samarbetspartners i en kommersialiseringsfas och som köpare av ISAB:s produkter. - Offentliga vårdorganisationer i övriga världen, främst Europa, Nordamerika och Asien. - Internationella företag inom hälso- och sjukvårdssektorn, främst från Europa, Nordamerika och Asien. Både i rollen som potentiella samarbetspartners i en innovations kommersialisering och som köpare av ISAB:s produkter. - Innovationsfrämjande aktörer, såsom t.ex. myndigheterna Vinnova eller Tillväxtverket. 6. Kundnytta - behov som ISAB:s produkter tillgodoser 1. Konsult till Region Skåne: Region Skåne har, som en del av sin nya innovationssatsning, bildat bolaget ISAB för att samla och förbättra kunskap samt kompetens på området utveckling och kommersialisering av innovationer. ISAB tillhandahåller Region Skåne ett antal tjänster. Förutom att bistå med kunskap till strategier och beslut inom innovationsarbetet rör dessa främst att finna och utveckla medarbetarnas goda idéer och uppfinningar. ISAB är ute i relevanta nätverk i organisationen för att marknadsföra innovationssatsningen bland medarbetarna, hanterar inkomna idéer, träffar idégivarna, validerar idéerna samt beslutar om tidiga insatser för att driva idéerna framåt. ISAB reglerar även ersättningen till idégivarna och bistår Region Skåne med att träffa externa idégivare, om dessa på något sätt är kopplade till Regionens verksamhet. 2. Utveckling av idé till kommersialiserbar produkt eller tjänst: När idéer överlåtits från Region Skåne till ISAB arbetar ISAB med att utveckla idéerna till en nivå då ett kommersiellt samarbete kan ingås. Produkten eller tjänsten anpassas till marknadsbehovet, vilket t.ex. kan innebära att den testas, förfinas och att en prototyp tas 2

3 fram. ISAB förser produkten/tjänsten med lämpligt IP-skydd, t.ex. patent-, design- eller varumärkesskydd och förvaltar sedan dessa. ISAB undersöker också hur marknaden ser ut och vilket strategi man ska ha för produkten/tjänsten med hjälp av en affärsplan. 3. Avtal: ISAB tar fram heltäckande avtal som reglerar förutsättningarna för hur en idé utvecklas och kommersialiseras. Detta säkerställer ISAB:s, idégivarens, Region Skånes och annan parts intressen och skyldigheter. Genom överlåtelseavtal med Region Skåne tar ISAB över ägandet av idéer och därtill kopplade tillgångar. Genom partnerskapsavtal med idégivaren regleras dennes del av ISAB:s intäkter samt vilket ansvar idégivaren har i den fortsatta processen. Genom licensavtal med kommersialiserande samarbetsföretag reglerar ISAB sina egna intäkter samt hur det aktuella företaget får gå till väga i kommersialiseringsprocessen. ISAB:s arbete med att på lämpligast sätt få ut produkten/tjänsten på marknaden stärker näringslivet då nya affärsmöjligheter öppnas upp för existerande alternativt nyetablerade företag man samarbetar med. När produkten/tjänsten finns att köpa kan Region Skåne effektivisera sin verksamhet med hjälp av dessa nya produkter/tjänster. Det samma gäller för andra offentliga vårdorganisationer och företag inom hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige och internationellt. 7. Konkurrenter ISAB har ensamt uppdraget att scouta, validera och utveckla medarbetarnas idéer inom Region Skånes verksamhet. På detta område finns således inga direkta konkurrenter i dagsläget. Dock känner inte alla medarbetare på Region Skåne till att de kan få hjälp av ISAB att utveckla sina uppfinningar eller att Regionen som arbetsgivare har en rätt att ta ställning till användning och äganderätt till uppfinningar som anställda utvecklar. Denna okunskap gör att det finns en möjlighet att vissa medarbetare utvecklar sina idéer själva, utan att gå via ISAB. Vissa medarbetare på Region Skåne lyder också under lärarundantaget, då de även är anställda av Lunds universitet. Detta innebär att de kan arbeta vidare med sin idé utan hjälp av ISAB. När en produkt eller tjänst skall kommersialiseras konkurrerar ISAB och samarbetspartnern med företag och produkter på marknaden, främst inom sektorn för hälso- och sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster. De konkurrerande företagen kommer från både Sverige och övriga världen, främst Europa, Nordamerika och Asien. Konkurrenssituationen ser olika ut beroende på vilken produkt eller tjänst ISAB utvecklat. Indirekt konkurrerar ISAB:s produkter också med potentiella samarbetsföretags produkter, då ISAB:s produkter måste ha sådan kommersiell potential att företaget väljer ett licenssamarbete med ISAB framför att satsa på en egen ny produkt. Att arbeta med landstingsanställdas idéer och uppfinningar är relativt nytt i Sverige. Genom Region Skånes nya innovationssatsning och bildandet av ISAB har Region Skåne kommit en bit på vägen, sett i ett nationellt perspektiv. Goda exempel på organisationer/projekt som lyckats få landstingsanställdas idéer ut på marknaden i Sverige är t.ex. Puma i Jönköping, DS Innovation på Danderyds sjukhus, Pimm i Östergötland och Vivan i Värmland. De har genom sitt arbete fått enklare uppfinningar ut på marknaden. Skillnaden är att de inte har samma helhetsperspektiv eller långsiktighet som Region Skånes nya innovationssatsning. I ett vidare perspektiv finns goda exempel från STING i Stockholm och NovaMedTech i Region Östra Mellansverige som aktivt arbetar med att lokalt skapa globala tillväxtföretag. 3

4 8. Ekonomi Se Ekonomisk översikt ISAB, Bilaga Mål och delmål Det visionära målet för ISAB är att varje år få in 500 idéer från Region Skånes medarbetare. Alla dessa idéer går in i Region Skånes och bolagets innovationsprocess. Det generella målet för ISAB är att 15 % av de inlämnade idéerna har en sådan potential att de överförs till ISAB för arbete med dess kommersialisering. 5 % av de ursprungliga idéerna skall via vår hantering nå fram till kommersiella licensavtal. Det specifika delmålet är att nå 100 inlämnade idéer år Av dessa idéer är målet att 15 av dem år 2010, efter bedömning och validering, överlåtes från Region Skåne till ISAB. Årets slutgiltiga mål är att 5 av dessa idéer utvecklas till den nivå att ett kommersiellt licensavtal kan ingås kring dem under år För fler kvantitativa mål, se ekonomisk översikt ISAB, Bilaga 2. De mer kvalitativa målen är att ISAB ska ha en effektiv innovationsprocess som gör att man kan utveckla tillräckligt med innovationer för att bidra till Region Skånes utveckling. Innovationsprocessen ska kunna hantera en bredd av idéer, såsom patenterbara idéer, icke patenterbara idéer, idéer med högt respektive lågt kunskapsinnehåll, tjänsteidéer o.s.v. Målet är också att ISAB ska identifiera och utveckla ett stort nätverk samt bra samarbete med både andra innovationsfrämjande aktörer och företag som på olika sätt kan bidra i innovationsprocessen. Ett annat mål är att ISAB genom sitt erbjudande av licensavtal stärker näringslivet. Dels genom att det skapar möjlighet för nya företagsetableringar och dels för att de nya innovationerna kan stärka redan etablerade företags affärserbjudanden. Ett övergripande mål är att ISAB:s arbete skapar en mer framträdande innovationskultur inom Region Skåne, där medarbetarna blir engagerade och problemlösande individer som uppmuntras att delta i innovationsprojekt. ISAB vill över åren öka de royaltyintäkter man får på sina innovationer, då detta skapar förutsättningar för att uppfylla målet om att varje år kunna utveckla fler innovationer. 10. Organisation kompetens som krävs för ISAB:s verksamhet 1. Innovator Skåne AB o Styrelse o VD o Teknisk chef o Affärsutvecklare 2. Region Skåne o Idégivare o Områdesspecifika experter o Verksamhetschefer o Basala resurser från regionens organisation o 3. Underleverantörer o Patentbyråer o Prototyptillverkare o Advokatbyråer 4

5 o Redovisningsbyråer o Grafiska konsulter o IT- och tekniska konsulter o Innovationskonsulter 4. Samarbetspartners o Regionala innovationssystemet o Nationella och regionala innovationsfinansiärer o Riskkapitalister o Universitet och högskolor 5. Kommersialiserande samarbetspartners o Nybildade företag kring aktuell uppfinning o Etablerade företag 11. Riskanalys Möjliga risker, i fallande ordning: - Att gå miste om de anställdas potentiellt kommersialiserbara idéer, dels genom att de aldrig lämnas in och dels genom att inlämnade idéers potential förbises - Svagt idéinflöde från Region Skånes medarbetare - Brist på intresse och därmed resurser hos Region Skånes förvaltningar för att marknadsföra innovationssatsningen och scouta idéer bland medarbetarna - Brist på resurser hos Region Skåne för att ta emot och utveckla inlämnade idéer - Lång tid innan innovationerna ger avkastning till ISAB - Otillräcklig finansiering hos ISAB för att utveckla överlämnade idéer - Erhåller få IP-rättigheter - Svagt intresse från industrin att teckna licensavtal - Svag marknadspotential för inlämnade idéer - Juridiska konflikter om intrång i IP-rättigheter - Låga nivåer på royalty till ISAB 12. Logistik av sälj, leverans och betalningar Se ISAB:s innovationsprocess 13. Definitioner Nedan förklaras några av de termer som används i denna affärsplan. Förklaringarna står för ISAB:s syn på begreppen, vissa av dem kan ha andra betydelser i andra sammanhang. Affärsplan: Innovation: Scouta: En affärsplan är ett dokument som beskriver ett företags affärsidé, hur verksamheten ska fungera, vad företaget planerar att göra, vilka mål man har och hur dessa ska uppnås. En idé eller uppfinning som kommer till faktisk användning. Kan vara en ny produkt, tjänst, process, metod eller organisationsförändring. Identifiera nya idéer och uppfinningar hos en viss målgrupp. IP (Intellectual Property): Immateriella rättigheter, som innebär rätten till skydd för olika former av intellektuellt arbete. Normalt delas detta in i industriellt 5

6 Patent: Designskydd: Varumärkesskydd: Kommersialisera: Prototyp: Royalty: Licens: Överlåtelseavtal: Partnerskapsavtal: Lärarundantag: Innovationsprocess: rättskydd, där t.ex. patent, design- samt varumärkesskydd är vanliga, och upphovsrätt, som gäller t.ex. litterära eller konstnärliga verk. Ett rättsligt skydd som ger ensamrätt att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Ett rättsligt skydd som ger ensamrätt till en produkts form och utseende. Kallas även mönsterskydd. Ett rättsligt skydd för t.ex. ett namn eller något annat som kännetecknar en produkt. Används för att framhäva eller skilja företags varor eller tjänster från varandra. Är processen för att få en ny produkt eller tjänst introducerad på marknaden i syfte att generera intäkter. En förlaga eller testmodell av en produkt, som bara finns i ett eller ett fåtal exemplar. Är en ersättning, t.ex. till en uppfinnare, musiker eller annan immaterialrättsinnehavare, för att någon annan använder dess produkt eller uppfinning. Är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Är ett avtal som reglerar ägarbyte gällande tillgång från en part till en annan. Är ett avtal som reglerar ett samarbete mellan två eller flera parter. Att forskare som bedriver utbildning på universitet och högskolor i Sverige själva äger rätten till sina upptäckter och uppfinningar. Det skeende som tar en idé eller uppfinning från tidig tanke till något som kommer till faktisk användning. 14. Sammanfattning av affärsplanen Innovator Skåne AB (ISAB) är helägt av Region Skåne. Bolagets syfte är att stödja utvecklingen av goda idéer och uppfinningar initierade av Region Skånes medarbetare. Målet är att kommersialisera dessa idéer och uppfinningar i samarbete med företag, dels för att de i form av nya produkter och tjänster kan effektivisera Region Skånes verksamhet och dels för att de genererar intäkter som i första hand satsas på ytterligare idéer och uppfinningar. ISAB erbjuder i dagsläget tre produkter: konsult till Region Skåne, idéutveckling och avtal. Huvudkunderna är Region Skåne, svenska och internationella vårdorganisationer samt svenska och internationella företag inom hälso- och sjukvårdssektorn (både i rollen som samarbetspartner i en kommersialiseringsfas och som köpare av ISAB:s produkter). ISAB drivs utan vinstsyfte. Den ekonomiska målsättningen är att ISAB inom en femårsperiod ska finansieras med de intäkter man själv genererar. Detta sker då ett antal av företagets innovationer har etablerat sig på marknaden och därmed genererat royaltyintäkter till ISAB. Några av de möjliga riskerna som finns för ISAB är att man kan gå miste om många goda idéer från de anställda, marknadspotentialen i de inlämnade idéerna är svag och att det tar lång tid innan innovationerna ger avkastning till ISAB. ISAB:s definitiva styrka är att man är en del av Region Skånes nya innovationssatsning och att ISAB har en genomarbetad och väl fungerande innovationsprocess. 6

7 Bilaga 1 Region Skånes nya innovationssatsning ISAB har en viktig roll i Region Skånes nya innovationssatsning. Syftet med denna satsning är att uppmuntra de anställda att vara kreativa och problemlösande individer. Genom sitt arbete ska de komma med förslag på förändringar och nya idéer som på olika sätt kan förbättra verksamheten. Målet med Region Skånes nya innovationssatsning är att alla anställda ska känna till att organisationen uppmuntrar dem till att ta egna initiativ när det gäller problemlösning och att skapa nya innovationer som kan utveckla verksamheten. Detta gäller allt ifrån lösningar som förbättrar rutiner, processer, tjänster och produkter till helt nya produkter eller tjänster. Målet med satsningen är, i lika hög grad, att utvalda nya idéer utvecklas inom Region Skåne eller i samarbete med externa parter så att de kommer verksamheten till nytta på maximalt sätt. Detta kan innebära att idén förverkligas endast inom Region Skånes verksamhet. Det kan lika gärna innebära att ISAB kommersialiserar den ursprungliga idén tillsammans med en extern samarbetspart. På det sättet täcks Region Skånes utvecklingskostnader och medel för nya satsningar skapas. Region Skånes nya innovationssatsning engagerar många anställda i organisationen och i Figur 1 nedan syns hur arbetet är strukturerat. Figur 1. Organisationsstruktur för arbetet med Region Skånes nya innovationssatsning 7

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA 1(16) INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Inledning... 5 4. Exempel på

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 rätt InställnIng vilka som är vinnare eller förlorare bland entreprenörer bestäms vanligen av de personliga drag man har till exempel

Läs mer

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

2015 (NUSU) 2015 (NUSI)

2015 (NUSU) 2015 (NUSI) Rapport 2015 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) Nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem av uppfinnare 2015 (NUSI) Claes Göran Hammar, Innovationsstrateg Hans Erik Nilsson,

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer