Affärsplan Innovator Skåne AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan Innovator Skåne AB"

Transkript

1 Fastställd av styrelsen, Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: Skånes universitetssjukhus Lund 2. Affärsidé Scouta, driva och stödja utvecklingen av idéer eller uppfinningar från Region Skånes medarbetare till kommersialiserbara produkter eller tjänster med tillhörande IP-rättigheter. Kommersialisera dessa produkter och tjänster i samarbete med externa företag. 3. Affärsstrategi Produkter och tjänster utvecklas till den nivå att ett kommersiellt samarbete med ett företag kan ingås. Samarbetspartnern får genom licens rätten att sälja produkten/tjänsten med tillhörande IP på marknaden. ISAB får intäkter genom en royalty baserad på företagets bruttoförsäljningsvärde. ISAB genererar också intäkter genom direkt försäljning av rättigheterna för en produkt eller tjänst med tillhörande IP samt genom att tillhandahålla konsulttjänster, såsom scouting och utveckling av idéer, till Region Skåne. ISAB drivs utan vinstsyfte. Intäkterna används i första hand till att utveckla och kommersialisera fler idéer och uppfinningar från Region Skånes medarbetare. ISAB har en viktig roll i Region Skånes nya innovationssatsning, se Bilaga Produkter 1. Konsult till Region Skåne o Innovationskunskap. Stor erfarenhet av innovationsarbete, både generellt och mer specifikt i offentliga organisationer. o Scouting av idéer. Genom att själva marknadsföra innovationssatsningen direkt mot medarbetarna samt genom samarbetspartners ute på förvaltningarna lokaliseras medarbetare med goda idéer. o Kontaktnod för medarbetare med idéer. Medarbetarna lämnar in sina idéer och ISAB:s personal ser till att de kommer korrekt in i innovationsprocessen och följer dess steg. o Validering av idéer. De anställda på ISAB arbetar med att bedöma om en idé verkar genomförbar, har en marknad, är bättre än existerande lösningar eller möjlig att skydda. 1

2 o Utveckling av idéer. Idéerna är sällan färdiga när de lämnas in, ISAB arbetar med att utveckla t.ex. teknik, funktionalitet eller design. o Utbetalning av skälig ersättning och kompensation till idégivare. o Kontaktnod för externa idégivare som hör av sig till Region Skåne. 2. Utveckling av idé till kommersialiserbar produkt eller tjänst o Koncept- och produktutveckling i egen regi. o Prototypframställning genom extern aktör. o IP-rättigheter, såsom patent-, design-, varumärkesskydd och domännamn. o Affärsplan tas fram för varje idé där möjlighet för kommersialisering finns. 3. Avtal, där alla parters åtaganden är skriftligt dokumenterade o Överlåtelseavtal gällande idéer från Region Skåne till ISAB. o Partnerskapsavtal mellan ISAB och idégivare. o Licensavtal med kommersialiserande samarbetsföretag, nyetablerat alternativt sedan tidigare existerande, gällande produkt/tjänst med tillhörande IP-rättigheter. o Direkt försäljning av produkt/tjänst med tillhörande IP-rättigheter till företag. 5. Marknad vilka är kunderna? - Region Skåne: Konsulttjänster såsom scouting, validering och utveckling av idéer och uppfinningar från medarbetarna. - Region Skåne: Regionens verksamhet med ett behov av de produkter som ISAB tillsammans med samarbetsföretag utvecklar. - Andra svenska landsting, som har ett behov av de produkter som ISAB tillsammans med samarbetsföretag utvecklar. - Svenska företag inom hälso- och sjukvårdsektorn, både i rollen som potentiella samarbetspartners i en kommersialiseringsfas och som köpare av ISAB:s produkter. - Offentliga vårdorganisationer i övriga världen, främst Europa, Nordamerika och Asien. - Internationella företag inom hälso- och sjukvårdssektorn, främst från Europa, Nordamerika och Asien. Både i rollen som potentiella samarbetspartners i en innovations kommersialisering och som köpare av ISAB:s produkter. - Innovationsfrämjande aktörer, såsom t.ex. myndigheterna Vinnova eller Tillväxtverket. 6. Kundnytta - behov som ISAB:s produkter tillgodoser 1. Konsult till Region Skåne: Region Skåne har, som en del av sin nya innovationssatsning, bildat bolaget ISAB för att samla och förbättra kunskap samt kompetens på området utveckling och kommersialisering av innovationer. ISAB tillhandahåller Region Skåne ett antal tjänster. Förutom att bistå med kunskap till strategier och beslut inom innovationsarbetet rör dessa främst att finna och utveckla medarbetarnas goda idéer och uppfinningar. ISAB är ute i relevanta nätverk i organisationen för att marknadsföra innovationssatsningen bland medarbetarna, hanterar inkomna idéer, träffar idégivarna, validerar idéerna samt beslutar om tidiga insatser för att driva idéerna framåt. ISAB reglerar även ersättningen till idégivarna och bistår Region Skåne med att träffa externa idégivare, om dessa på något sätt är kopplade till Regionens verksamhet. 2. Utveckling av idé till kommersialiserbar produkt eller tjänst: När idéer överlåtits från Region Skåne till ISAB arbetar ISAB med att utveckla idéerna till en nivå då ett kommersiellt samarbete kan ingås. Produkten eller tjänsten anpassas till marknadsbehovet, vilket t.ex. kan innebära att den testas, förfinas och att en prototyp tas 2

3 fram. ISAB förser produkten/tjänsten med lämpligt IP-skydd, t.ex. patent-, design- eller varumärkesskydd och förvaltar sedan dessa. ISAB undersöker också hur marknaden ser ut och vilket strategi man ska ha för produkten/tjänsten med hjälp av en affärsplan. 3. Avtal: ISAB tar fram heltäckande avtal som reglerar förutsättningarna för hur en idé utvecklas och kommersialiseras. Detta säkerställer ISAB:s, idégivarens, Region Skånes och annan parts intressen och skyldigheter. Genom överlåtelseavtal med Region Skåne tar ISAB över ägandet av idéer och därtill kopplade tillgångar. Genom partnerskapsavtal med idégivaren regleras dennes del av ISAB:s intäkter samt vilket ansvar idégivaren har i den fortsatta processen. Genom licensavtal med kommersialiserande samarbetsföretag reglerar ISAB sina egna intäkter samt hur det aktuella företaget får gå till väga i kommersialiseringsprocessen. ISAB:s arbete med att på lämpligast sätt få ut produkten/tjänsten på marknaden stärker näringslivet då nya affärsmöjligheter öppnas upp för existerande alternativt nyetablerade företag man samarbetar med. När produkten/tjänsten finns att köpa kan Region Skåne effektivisera sin verksamhet med hjälp av dessa nya produkter/tjänster. Det samma gäller för andra offentliga vårdorganisationer och företag inom hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige och internationellt. 7. Konkurrenter ISAB har ensamt uppdraget att scouta, validera och utveckla medarbetarnas idéer inom Region Skånes verksamhet. På detta område finns således inga direkta konkurrenter i dagsläget. Dock känner inte alla medarbetare på Region Skåne till att de kan få hjälp av ISAB att utveckla sina uppfinningar eller att Regionen som arbetsgivare har en rätt att ta ställning till användning och äganderätt till uppfinningar som anställda utvecklar. Denna okunskap gör att det finns en möjlighet att vissa medarbetare utvecklar sina idéer själva, utan att gå via ISAB. Vissa medarbetare på Region Skåne lyder också under lärarundantaget, då de även är anställda av Lunds universitet. Detta innebär att de kan arbeta vidare med sin idé utan hjälp av ISAB. När en produkt eller tjänst skall kommersialiseras konkurrerar ISAB och samarbetspartnern med företag och produkter på marknaden, främst inom sektorn för hälso- och sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster. De konkurrerande företagen kommer från både Sverige och övriga världen, främst Europa, Nordamerika och Asien. Konkurrenssituationen ser olika ut beroende på vilken produkt eller tjänst ISAB utvecklat. Indirekt konkurrerar ISAB:s produkter också med potentiella samarbetsföretags produkter, då ISAB:s produkter måste ha sådan kommersiell potential att företaget väljer ett licenssamarbete med ISAB framför att satsa på en egen ny produkt. Att arbeta med landstingsanställdas idéer och uppfinningar är relativt nytt i Sverige. Genom Region Skånes nya innovationssatsning och bildandet av ISAB har Region Skåne kommit en bit på vägen, sett i ett nationellt perspektiv. Goda exempel på organisationer/projekt som lyckats få landstingsanställdas idéer ut på marknaden i Sverige är t.ex. Puma i Jönköping, DS Innovation på Danderyds sjukhus, Pimm i Östergötland och Vivan i Värmland. De har genom sitt arbete fått enklare uppfinningar ut på marknaden. Skillnaden är att de inte har samma helhetsperspektiv eller långsiktighet som Region Skånes nya innovationssatsning. I ett vidare perspektiv finns goda exempel från STING i Stockholm och NovaMedTech i Region Östra Mellansverige som aktivt arbetar med att lokalt skapa globala tillväxtföretag. 3

4 8. Ekonomi Se Ekonomisk översikt ISAB, Bilaga Mål och delmål Det visionära målet för ISAB är att varje år få in 500 idéer från Region Skånes medarbetare. Alla dessa idéer går in i Region Skånes och bolagets innovationsprocess. Det generella målet för ISAB är att 15 % av de inlämnade idéerna har en sådan potential att de överförs till ISAB för arbete med dess kommersialisering. 5 % av de ursprungliga idéerna skall via vår hantering nå fram till kommersiella licensavtal. Det specifika delmålet är att nå 100 inlämnade idéer år Av dessa idéer är målet att 15 av dem år 2010, efter bedömning och validering, överlåtes från Region Skåne till ISAB. Årets slutgiltiga mål är att 5 av dessa idéer utvecklas till den nivå att ett kommersiellt licensavtal kan ingås kring dem under år För fler kvantitativa mål, se ekonomisk översikt ISAB, Bilaga 2. De mer kvalitativa målen är att ISAB ska ha en effektiv innovationsprocess som gör att man kan utveckla tillräckligt med innovationer för att bidra till Region Skånes utveckling. Innovationsprocessen ska kunna hantera en bredd av idéer, såsom patenterbara idéer, icke patenterbara idéer, idéer med högt respektive lågt kunskapsinnehåll, tjänsteidéer o.s.v. Målet är också att ISAB ska identifiera och utveckla ett stort nätverk samt bra samarbete med både andra innovationsfrämjande aktörer och företag som på olika sätt kan bidra i innovationsprocessen. Ett annat mål är att ISAB genom sitt erbjudande av licensavtal stärker näringslivet. Dels genom att det skapar möjlighet för nya företagsetableringar och dels för att de nya innovationerna kan stärka redan etablerade företags affärserbjudanden. Ett övergripande mål är att ISAB:s arbete skapar en mer framträdande innovationskultur inom Region Skåne, där medarbetarna blir engagerade och problemlösande individer som uppmuntras att delta i innovationsprojekt. ISAB vill över åren öka de royaltyintäkter man får på sina innovationer, då detta skapar förutsättningar för att uppfylla målet om att varje år kunna utveckla fler innovationer. 10. Organisation kompetens som krävs för ISAB:s verksamhet 1. Innovator Skåne AB o Styrelse o VD o Teknisk chef o Affärsutvecklare 2. Region Skåne o Idégivare o Områdesspecifika experter o Verksamhetschefer o Basala resurser från regionens organisation o 3. Underleverantörer o Patentbyråer o Prototyptillverkare o Advokatbyråer 4

5 o Redovisningsbyråer o Grafiska konsulter o IT- och tekniska konsulter o Innovationskonsulter 4. Samarbetspartners o Regionala innovationssystemet o Nationella och regionala innovationsfinansiärer o Riskkapitalister o Universitet och högskolor 5. Kommersialiserande samarbetspartners o Nybildade företag kring aktuell uppfinning o Etablerade företag 11. Riskanalys Möjliga risker, i fallande ordning: - Att gå miste om de anställdas potentiellt kommersialiserbara idéer, dels genom att de aldrig lämnas in och dels genom att inlämnade idéers potential förbises - Svagt idéinflöde från Region Skånes medarbetare - Brist på intresse och därmed resurser hos Region Skånes förvaltningar för att marknadsföra innovationssatsningen och scouta idéer bland medarbetarna - Brist på resurser hos Region Skåne för att ta emot och utveckla inlämnade idéer - Lång tid innan innovationerna ger avkastning till ISAB - Otillräcklig finansiering hos ISAB för att utveckla överlämnade idéer - Erhåller få IP-rättigheter - Svagt intresse från industrin att teckna licensavtal - Svag marknadspotential för inlämnade idéer - Juridiska konflikter om intrång i IP-rättigheter - Låga nivåer på royalty till ISAB 12. Logistik av sälj, leverans och betalningar Se ISAB:s innovationsprocess 13. Definitioner Nedan förklaras några av de termer som används i denna affärsplan. Förklaringarna står för ISAB:s syn på begreppen, vissa av dem kan ha andra betydelser i andra sammanhang. Affärsplan: Innovation: Scouta: En affärsplan är ett dokument som beskriver ett företags affärsidé, hur verksamheten ska fungera, vad företaget planerar att göra, vilka mål man har och hur dessa ska uppnås. En idé eller uppfinning som kommer till faktisk användning. Kan vara en ny produkt, tjänst, process, metod eller organisationsförändring. Identifiera nya idéer och uppfinningar hos en viss målgrupp. IP (Intellectual Property): Immateriella rättigheter, som innebär rätten till skydd för olika former av intellektuellt arbete. Normalt delas detta in i industriellt 5

6 Patent: Designskydd: Varumärkesskydd: Kommersialisera: Prototyp: Royalty: Licens: Överlåtelseavtal: Partnerskapsavtal: Lärarundantag: Innovationsprocess: rättskydd, där t.ex. patent, design- samt varumärkesskydd är vanliga, och upphovsrätt, som gäller t.ex. litterära eller konstnärliga verk. Ett rättsligt skydd som ger ensamrätt att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Ett rättsligt skydd som ger ensamrätt till en produkts form och utseende. Kallas även mönsterskydd. Ett rättsligt skydd för t.ex. ett namn eller något annat som kännetecknar en produkt. Används för att framhäva eller skilja företags varor eller tjänster från varandra. Är processen för att få en ny produkt eller tjänst introducerad på marknaden i syfte att generera intäkter. En förlaga eller testmodell av en produkt, som bara finns i ett eller ett fåtal exemplar. Är en ersättning, t.ex. till en uppfinnare, musiker eller annan immaterialrättsinnehavare, för att någon annan använder dess produkt eller uppfinning. Är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Är ett avtal som reglerar ägarbyte gällande tillgång från en part till en annan. Är ett avtal som reglerar ett samarbete mellan två eller flera parter. Att forskare som bedriver utbildning på universitet och högskolor i Sverige själva äger rätten till sina upptäckter och uppfinningar. Det skeende som tar en idé eller uppfinning från tidig tanke till något som kommer till faktisk användning. 14. Sammanfattning av affärsplanen Innovator Skåne AB (ISAB) är helägt av Region Skåne. Bolagets syfte är att stödja utvecklingen av goda idéer och uppfinningar initierade av Region Skånes medarbetare. Målet är att kommersialisera dessa idéer och uppfinningar i samarbete med företag, dels för att de i form av nya produkter och tjänster kan effektivisera Region Skånes verksamhet och dels för att de genererar intäkter som i första hand satsas på ytterligare idéer och uppfinningar. ISAB erbjuder i dagsläget tre produkter: konsult till Region Skåne, idéutveckling och avtal. Huvudkunderna är Region Skåne, svenska och internationella vårdorganisationer samt svenska och internationella företag inom hälso- och sjukvårdssektorn (både i rollen som samarbetspartner i en kommersialiseringsfas och som köpare av ISAB:s produkter). ISAB drivs utan vinstsyfte. Den ekonomiska målsättningen är att ISAB inom en femårsperiod ska finansieras med de intäkter man själv genererar. Detta sker då ett antal av företagets innovationer har etablerat sig på marknaden och därmed genererat royaltyintäkter till ISAB. Några av de möjliga riskerna som finns för ISAB är att man kan gå miste om många goda idéer från de anställda, marknadspotentialen i de inlämnade idéerna är svag och att det tar lång tid innan innovationerna ger avkastning till ISAB. ISAB:s definitiva styrka är att man är en del av Region Skånes nya innovationssatsning och att ISAB har en genomarbetad och väl fungerande innovationsprocess. 6

7 Bilaga 1 Region Skånes nya innovationssatsning ISAB har en viktig roll i Region Skånes nya innovationssatsning. Syftet med denna satsning är att uppmuntra de anställda att vara kreativa och problemlösande individer. Genom sitt arbete ska de komma med förslag på förändringar och nya idéer som på olika sätt kan förbättra verksamheten. Målet med Region Skånes nya innovationssatsning är att alla anställda ska känna till att organisationen uppmuntrar dem till att ta egna initiativ när det gäller problemlösning och att skapa nya innovationer som kan utveckla verksamheten. Detta gäller allt ifrån lösningar som förbättrar rutiner, processer, tjänster och produkter till helt nya produkter eller tjänster. Målet med satsningen är, i lika hög grad, att utvalda nya idéer utvecklas inom Region Skåne eller i samarbete med externa parter så att de kommer verksamheten till nytta på maximalt sätt. Detta kan innebära att idén förverkligas endast inom Region Skånes verksamhet. Det kan lika gärna innebära att ISAB kommersialiserar den ursprungliga idén tillsammans med en extern samarbetspart. På det sättet täcks Region Skånes utvecklingskostnader och medel för nya satsningar skapas. Region Skånes nya innovationssatsning engagerar många anställda i organisationen och i Figur 1 nedan syns hur arbetet är strukturerat. Figur 1. Organisationsstruktur för arbetet med Region Skånes nya innovationssatsning 7

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Policy för intellektuella tillgångar skapade vid KTH

Policy för intellektuella tillgångar skapade vid KTH Policy för intellektuella tillgångar skapade vid KTH Denna policy grundar sig på universitetsstyrelsens beslut V-2013-0672 Inledning I en akademisk miljö är intellektuellt skapande, delandet av idéer och

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas!

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! Idébeskrivning En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! För att en idé ska komma på rätt spår från början är det viktigt att idébäraren har någon att prata med. Någon som har erfarenhet

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)?

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)? 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Telefon Fax Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Län Webbplats Organisationsnummer*

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovativa startups Fas 1

Innovativa startups Fas 1 Innovativa startups Fas 1 6 december 2016 Diarienummer 2016-04714 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017

Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017 Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017 Varmt välkommen till årets innovationskurs! Kursen ges av Medtech4Health och syftar till att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen

Läs mer

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Magnus Hallberg 1994-1999 Civilingenjör Teknisk Biologi, Umeå Universitet 1999-2004 Doktorand

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011

Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011 Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011 GUF delar i år ut två stipendier på 5000 kr vardera som stöd till uppfinnare för att kunna utveckla sina produkter/tjänster mot kommersialisering.

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Utbildningsdepartementet Registrator 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Policy för hantering av privata leverantörer

Policy för hantering av privata leverantörer Policy för hantering av privata leverantörer Denna policy avser att klargöra hur Inera kan sälja tjänster till privata leverantörer på marknaden. Med privata leverantörer avses leverantörer av exempelvis

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete

Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete FRÅGOR OCH SVAR Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill stimulera nytänkande och innovation

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

MEKANISK KONSTRUKTÖR BRUNKEBERG SYSTEMS AB. Verksamhets-, arbetsbeskrivning & kompetensprofil

MEKANISK KONSTRUKTÖR BRUNKEBERG SYSTEMS AB. Verksamhets-, arbetsbeskrivning & kompetensprofil MEKANISK KONSTRUKTÖR BRUNKEBERG SYSTEMS AB Verksamhets-, arbetsbeskrivning & kompetensprofil VERKSAMHETSBESKRIVNING BRUNKEBERG SYSTEMS Brunkeberg är ett innovationsbolag med en portfölj av innovationer

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA 1(16) INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Inledning... 5 4. Exempel på

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR

LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR 1 (6) Lantmäteriets Slutkundsvillkor för nyttjande av geodata som LANTMÄTERIETS SLUTKUNDSVILLKOR Dessa slutkundsvillkor utgör en bilaga till licensavtal avseende slutkunds användning av geodata som och

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Innehåll 1 Inledning... 3 2 Använda en annan parts information för att genomföra ett projekt... 4 2.1 Använda en annan parts projektresultat... 4 2.1.1 Vad

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Innovationsbarometern 2011

Innovationsbarometern 2011 Innovationsbarometern 2011 Om rapporten Awapatents rapport Innovationsbarometern 2011 bygger på telefonintervjuer med 200 svenska forsknings- och utvecklingschefer. Intervjuerna genomfördes under oktober

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet?

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna hanterar du dem affärsstrategiskt kan du öka din konkurrenskraft

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag Innovationsprojekt i företag 6 december 2016 Diarienummer 2016-04662 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFININGSREGLEMENTE 29.5.2015 PRINCIPER FÖR KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTAT 9.3.2015 UPPFINNINGSANMÄLNINGAR ÅR 2014

HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFININGSREGLEMENTE 29.5.2015 PRINCIPER FÖR KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTAT 9.3.2015 UPPFINNINGSANMÄLNINGAR ÅR 2014 HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFININGSREGLEMENTE 29.5.2015 PRINCIPER FÖR KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTAT 9.3.2015 57 UPPFINNINGSANMÄLNINGAR ÅR 2014 HELSINGFORS UNIVERSITET UPPFINNINGSREGLEMENTE 29.5.2015

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Framtagning av strategi för affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar 1 Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Underlag för att utarbeta en strategi för immateriella tillgångar

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5)

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5) org.nr. 556609-2762 1(5) Bokslutskommuniké, januari december 2009 Sammanfattning 2009 Bolagets huvudsakliga investeringar har gjorts i patent och prototypbåten. Bolagets kapital används huvudsakligen för

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm Sweden +46(0)8-20 90 20 www.iamlaw.se Promemoria Klient: Ärende: Referens: Författare: BioInnovation Avtal för överlåtelse av resultat Susanna Winzenburg Ia Modin

Läs mer