Affärsplan Innovator Skåne AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan Innovator Skåne AB"

Transkript

1 Fastställd av styrelsen, Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: Skånes universitetssjukhus Lund 2. Affärsidé Scouta, driva och stödja utvecklingen av idéer eller uppfinningar från Region Skånes medarbetare till kommersialiserbara produkter eller tjänster med tillhörande IP-rättigheter. Kommersialisera dessa produkter och tjänster i samarbete med externa företag. 3. Affärsstrategi Produkter och tjänster utvecklas till den nivå att ett kommersiellt samarbete med ett företag kan ingås. Samarbetspartnern får genom licens rätten att sälja produkten/tjänsten med tillhörande IP på marknaden. ISAB får intäkter genom en royalty baserad på företagets bruttoförsäljningsvärde. ISAB genererar också intäkter genom direkt försäljning av rättigheterna för en produkt eller tjänst med tillhörande IP samt genom att tillhandahålla konsulttjänster, såsom scouting och utveckling av idéer, till Region Skåne. ISAB drivs utan vinstsyfte. Intäkterna används i första hand till att utveckla och kommersialisera fler idéer och uppfinningar från Region Skånes medarbetare. ISAB har en viktig roll i Region Skånes nya innovationssatsning, se Bilaga Produkter 1. Konsult till Region Skåne o Innovationskunskap. Stor erfarenhet av innovationsarbete, både generellt och mer specifikt i offentliga organisationer. o Scouting av idéer. Genom att själva marknadsföra innovationssatsningen direkt mot medarbetarna samt genom samarbetspartners ute på förvaltningarna lokaliseras medarbetare med goda idéer. o Kontaktnod för medarbetare med idéer. Medarbetarna lämnar in sina idéer och ISAB:s personal ser till att de kommer korrekt in i innovationsprocessen och följer dess steg. o Validering av idéer. De anställda på ISAB arbetar med att bedöma om en idé verkar genomförbar, har en marknad, är bättre än existerande lösningar eller möjlig att skydda. 1

2 o Utveckling av idéer. Idéerna är sällan färdiga när de lämnas in, ISAB arbetar med att utveckla t.ex. teknik, funktionalitet eller design. o Utbetalning av skälig ersättning och kompensation till idégivare. o Kontaktnod för externa idégivare som hör av sig till Region Skåne. 2. Utveckling av idé till kommersialiserbar produkt eller tjänst o Koncept- och produktutveckling i egen regi. o Prototypframställning genom extern aktör. o IP-rättigheter, såsom patent-, design-, varumärkesskydd och domännamn. o Affärsplan tas fram för varje idé där möjlighet för kommersialisering finns. 3. Avtal, där alla parters åtaganden är skriftligt dokumenterade o Överlåtelseavtal gällande idéer från Region Skåne till ISAB. o Partnerskapsavtal mellan ISAB och idégivare. o Licensavtal med kommersialiserande samarbetsföretag, nyetablerat alternativt sedan tidigare existerande, gällande produkt/tjänst med tillhörande IP-rättigheter. o Direkt försäljning av produkt/tjänst med tillhörande IP-rättigheter till företag. 5. Marknad vilka är kunderna? - Region Skåne: Konsulttjänster såsom scouting, validering och utveckling av idéer och uppfinningar från medarbetarna. - Region Skåne: Regionens verksamhet med ett behov av de produkter som ISAB tillsammans med samarbetsföretag utvecklar. - Andra svenska landsting, som har ett behov av de produkter som ISAB tillsammans med samarbetsföretag utvecklar. - Svenska företag inom hälso- och sjukvårdsektorn, både i rollen som potentiella samarbetspartners i en kommersialiseringsfas och som köpare av ISAB:s produkter. - Offentliga vårdorganisationer i övriga världen, främst Europa, Nordamerika och Asien. - Internationella företag inom hälso- och sjukvårdssektorn, främst från Europa, Nordamerika och Asien. Både i rollen som potentiella samarbetspartners i en innovations kommersialisering och som köpare av ISAB:s produkter. - Innovationsfrämjande aktörer, såsom t.ex. myndigheterna Vinnova eller Tillväxtverket. 6. Kundnytta - behov som ISAB:s produkter tillgodoser 1. Konsult till Region Skåne: Region Skåne har, som en del av sin nya innovationssatsning, bildat bolaget ISAB för att samla och förbättra kunskap samt kompetens på området utveckling och kommersialisering av innovationer. ISAB tillhandahåller Region Skåne ett antal tjänster. Förutom att bistå med kunskap till strategier och beslut inom innovationsarbetet rör dessa främst att finna och utveckla medarbetarnas goda idéer och uppfinningar. ISAB är ute i relevanta nätverk i organisationen för att marknadsföra innovationssatsningen bland medarbetarna, hanterar inkomna idéer, träffar idégivarna, validerar idéerna samt beslutar om tidiga insatser för att driva idéerna framåt. ISAB reglerar även ersättningen till idégivarna och bistår Region Skåne med att träffa externa idégivare, om dessa på något sätt är kopplade till Regionens verksamhet. 2. Utveckling av idé till kommersialiserbar produkt eller tjänst: När idéer överlåtits från Region Skåne till ISAB arbetar ISAB med att utveckla idéerna till en nivå då ett kommersiellt samarbete kan ingås. Produkten eller tjänsten anpassas till marknadsbehovet, vilket t.ex. kan innebära att den testas, förfinas och att en prototyp tas 2

3 fram. ISAB förser produkten/tjänsten med lämpligt IP-skydd, t.ex. patent-, design- eller varumärkesskydd och förvaltar sedan dessa. ISAB undersöker också hur marknaden ser ut och vilket strategi man ska ha för produkten/tjänsten med hjälp av en affärsplan. 3. Avtal: ISAB tar fram heltäckande avtal som reglerar förutsättningarna för hur en idé utvecklas och kommersialiseras. Detta säkerställer ISAB:s, idégivarens, Region Skånes och annan parts intressen och skyldigheter. Genom överlåtelseavtal med Region Skåne tar ISAB över ägandet av idéer och därtill kopplade tillgångar. Genom partnerskapsavtal med idégivaren regleras dennes del av ISAB:s intäkter samt vilket ansvar idégivaren har i den fortsatta processen. Genom licensavtal med kommersialiserande samarbetsföretag reglerar ISAB sina egna intäkter samt hur det aktuella företaget får gå till väga i kommersialiseringsprocessen. ISAB:s arbete med att på lämpligast sätt få ut produkten/tjänsten på marknaden stärker näringslivet då nya affärsmöjligheter öppnas upp för existerande alternativt nyetablerade företag man samarbetar med. När produkten/tjänsten finns att köpa kan Region Skåne effektivisera sin verksamhet med hjälp av dessa nya produkter/tjänster. Det samma gäller för andra offentliga vårdorganisationer och företag inom hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige och internationellt. 7. Konkurrenter ISAB har ensamt uppdraget att scouta, validera och utveckla medarbetarnas idéer inom Region Skånes verksamhet. På detta område finns således inga direkta konkurrenter i dagsläget. Dock känner inte alla medarbetare på Region Skåne till att de kan få hjälp av ISAB att utveckla sina uppfinningar eller att Regionen som arbetsgivare har en rätt att ta ställning till användning och äganderätt till uppfinningar som anställda utvecklar. Denna okunskap gör att det finns en möjlighet att vissa medarbetare utvecklar sina idéer själva, utan att gå via ISAB. Vissa medarbetare på Region Skåne lyder också under lärarundantaget, då de även är anställda av Lunds universitet. Detta innebär att de kan arbeta vidare med sin idé utan hjälp av ISAB. När en produkt eller tjänst skall kommersialiseras konkurrerar ISAB och samarbetspartnern med företag och produkter på marknaden, främst inom sektorn för hälso- och sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster. De konkurrerande företagen kommer från både Sverige och övriga världen, främst Europa, Nordamerika och Asien. Konkurrenssituationen ser olika ut beroende på vilken produkt eller tjänst ISAB utvecklat. Indirekt konkurrerar ISAB:s produkter också med potentiella samarbetsföretags produkter, då ISAB:s produkter måste ha sådan kommersiell potential att företaget väljer ett licenssamarbete med ISAB framför att satsa på en egen ny produkt. Att arbeta med landstingsanställdas idéer och uppfinningar är relativt nytt i Sverige. Genom Region Skånes nya innovationssatsning och bildandet av ISAB har Region Skåne kommit en bit på vägen, sett i ett nationellt perspektiv. Goda exempel på organisationer/projekt som lyckats få landstingsanställdas idéer ut på marknaden i Sverige är t.ex. Puma i Jönköping, DS Innovation på Danderyds sjukhus, Pimm i Östergötland och Vivan i Värmland. De har genom sitt arbete fått enklare uppfinningar ut på marknaden. Skillnaden är att de inte har samma helhetsperspektiv eller långsiktighet som Region Skånes nya innovationssatsning. I ett vidare perspektiv finns goda exempel från STING i Stockholm och NovaMedTech i Region Östra Mellansverige som aktivt arbetar med att lokalt skapa globala tillväxtföretag. 3

4 8. Ekonomi Se Ekonomisk översikt ISAB, Bilaga Mål och delmål Det visionära målet för ISAB är att varje år få in 500 idéer från Region Skånes medarbetare. Alla dessa idéer går in i Region Skånes och bolagets innovationsprocess. Det generella målet för ISAB är att 15 % av de inlämnade idéerna har en sådan potential att de överförs till ISAB för arbete med dess kommersialisering. 5 % av de ursprungliga idéerna skall via vår hantering nå fram till kommersiella licensavtal. Det specifika delmålet är att nå 100 inlämnade idéer år Av dessa idéer är målet att 15 av dem år 2010, efter bedömning och validering, överlåtes från Region Skåne till ISAB. Årets slutgiltiga mål är att 5 av dessa idéer utvecklas till den nivå att ett kommersiellt licensavtal kan ingås kring dem under år För fler kvantitativa mål, se ekonomisk översikt ISAB, Bilaga 2. De mer kvalitativa målen är att ISAB ska ha en effektiv innovationsprocess som gör att man kan utveckla tillräckligt med innovationer för att bidra till Region Skånes utveckling. Innovationsprocessen ska kunna hantera en bredd av idéer, såsom patenterbara idéer, icke patenterbara idéer, idéer med högt respektive lågt kunskapsinnehåll, tjänsteidéer o.s.v. Målet är också att ISAB ska identifiera och utveckla ett stort nätverk samt bra samarbete med både andra innovationsfrämjande aktörer och företag som på olika sätt kan bidra i innovationsprocessen. Ett annat mål är att ISAB genom sitt erbjudande av licensavtal stärker näringslivet. Dels genom att det skapar möjlighet för nya företagsetableringar och dels för att de nya innovationerna kan stärka redan etablerade företags affärserbjudanden. Ett övergripande mål är att ISAB:s arbete skapar en mer framträdande innovationskultur inom Region Skåne, där medarbetarna blir engagerade och problemlösande individer som uppmuntras att delta i innovationsprojekt. ISAB vill över åren öka de royaltyintäkter man får på sina innovationer, då detta skapar förutsättningar för att uppfylla målet om att varje år kunna utveckla fler innovationer. 10. Organisation kompetens som krävs för ISAB:s verksamhet 1. Innovator Skåne AB o Styrelse o VD o Teknisk chef o Affärsutvecklare 2. Region Skåne o Idégivare o Områdesspecifika experter o Verksamhetschefer o Basala resurser från regionens organisation o 3. Underleverantörer o Patentbyråer o Prototyptillverkare o Advokatbyråer 4

5 o Redovisningsbyråer o Grafiska konsulter o IT- och tekniska konsulter o Innovationskonsulter 4. Samarbetspartners o Regionala innovationssystemet o Nationella och regionala innovationsfinansiärer o Riskkapitalister o Universitet och högskolor 5. Kommersialiserande samarbetspartners o Nybildade företag kring aktuell uppfinning o Etablerade företag 11. Riskanalys Möjliga risker, i fallande ordning: - Att gå miste om de anställdas potentiellt kommersialiserbara idéer, dels genom att de aldrig lämnas in och dels genom att inlämnade idéers potential förbises - Svagt idéinflöde från Region Skånes medarbetare - Brist på intresse och därmed resurser hos Region Skånes förvaltningar för att marknadsföra innovationssatsningen och scouta idéer bland medarbetarna - Brist på resurser hos Region Skåne för att ta emot och utveckla inlämnade idéer - Lång tid innan innovationerna ger avkastning till ISAB - Otillräcklig finansiering hos ISAB för att utveckla överlämnade idéer - Erhåller få IP-rättigheter - Svagt intresse från industrin att teckna licensavtal - Svag marknadspotential för inlämnade idéer - Juridiska konflikter om intrång i IP-rättigheter - Låga nivåer på royalty till ISAB 12. Logistik av sälj, leverans och betalningar Se ISAB:s innovationsprocess 13. Definitioner Nedan förklaras några av de termer som används i denna affärsplan. Förklaringarna står för ISAB:s syn på begreppen, vissa av dem kan ha andra betydelser i andra sammanhang. Affärsplan: Innovation: Scouta: En affärsplan är ett dokument som beskriver ett företags affärsidé, hur verksamheten ska fungera, vad företaget planerar att göra, vilka mål man har och hur dessa ska uppnås. En idé eller uppfinning som kommer till faktisk användning. Kan vara en ny produkt, tjänst, process, metod eller organisationsförändring. Identifiera nya idéer och uppfinningar hos en viss målgrupp. IP (Intellectual Property): Immateriella rättigheter, som innebär rätten till skydd för olika former av intellektuellt arbete. Normalt delas detta in i industriellt 5

6 Patent: Designskydd: Varumärkesskydd: Kommersialisera: Prototyp: Royalty: Licens: Överlåtelseavtal: Partnerskapsavtal: Lärarundantag: Innovationsprocess: rättskydd, där t.ex. patent, design- samt varumärkesskydd är vanliga, och upphovsrätt, som gäller t.ex. litterära eller konstnärliga verk. Ett rättsligt skydd som ger ensamrätt att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Ett rättsligt skydd som ger ensamrätt till en produkts form och utseende. Kallas även mönsterskydd. Ett rättsligt skydd för t.ex. ett namn eller något annat som kännetecknar en produkt. Används för att framhäva eller skilja företags varor eller tjänster från varandra. Är processen för att få en ny produkt eller tjänst introducerad på marknaden i syfte att generera intäkter. En förlaga eller testmodell av en produkt, som bara finns i ett eller ett fåtal exemplar. Är en ersättning, t.ex. till en uppfinnare, musiker eller annan immaterialrättsinnehavare, för att någon annan använder dess produkt eller uppfinning. Är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Är ett avtal som reglerar ägarbyte gällande tillgång från en part till en annan. Är ett avtal som reglerar ett samarbete mellan två eller flera parter. Att forskare som bedriver utbildning på universitet och högskolor i Sverige själva äger rätten till sina upptäckter och uppfinningar. Det skeende som tar en idé eller uppfinning från tidig tanke till något som kommer till faktisk användning. 14. Sammanfattning av affärsplanen Innovator Skåne AB (ISAB) är helägt av Region Skåne. Bolagets syfte är att stödja utvecklingen av goda idéer och uppfinningar initierade av Region Skånes medarbetare. Målet är att kommersialisera dessa idéer och uppfinningar i samarbete med företag, dels för att de i form av nya produkter och tjänster kan effektivisera Region Skånes verksamhet och dels för att de genererar intäkter som i första hand satsas på ytterligare idéer och uppfinningar. ISAB erbjuder i dagsläget tre produkter: konsult till Region Skåne, idéutveckling och avtal. Huvudkunderna är Region Skåne, svenska och internationella vårdorganisationer samt svenska och internationella företag inom hälso- och sjukvårdssektorn (både i rollen som samarbetspartner i en kommersialiseringsfas och som köpare av ISAB:s produkter). ISAB drivs utan vinstsyfte. Den ekonomiska målsättningen är att ISAB inom en femårsperiod ska finansieras med de intäkter man själv genererar. Detta sker då ett antal av företagets innovationer har etablerat sig på marknaden och därmed genererat royaltyintäkter till ISAB. Några av de möjliga riskerna som finns för ISAB är att man kan gå miste om många goda idéer från de anställda, marknadspotentialen i de inlämnade idéerna är svag och att det tar lång tid innan innovationerna ger avkastning till ISAB. ISAB:s definitiva styrka är att man är en del av Region Skånes nya innovationssatsning och att ISAB har en genomarbetad och väl fungerande innovationsprocess. 6

7 Bilaga 1 Region Skånes nya innovationssatsning ISAB har en viktig roll i Region Skånes nya innovationssatsning. Syftet med denna satsning är att uppmuntra de anställda att vara kreativa och problemlösande individer. Genom sitt arbete ska de komma med förslag på förändringar och nya idéer som på olika sätt kan förbättra verksamheten. Målet med Region Skånes nya innovationssatsning är att alla anställda ska känna till att organisationen uppmuntrar dem till att ta egna initiativ när det gäller problemlösning och att skapa nya innovationer som kan utveckla verksamheten. Detta gäller allt ifrån lösningar som förbättrar rutiner, processer, tjänster och produkter till helt nya produkter eller tjänster. Målet med satsningen är, i lika hög grad, att utvalda nya idéer utvecklas inom Region Skåne eller i samarbete med externa parter så att de kommer verksamheten till nytta på maximalt sätt. Detta kan innebära att idén förverkligas endast inom Region Skånes verksamhet. Det kan lika gärna innebära att ISAB kommersialiserar den ursprungliga idén tillsammans med en extern samarbetspart. På det sättet täcks Region Skånes utvecklingskostnader och medel för nya satsningar skapas. Region Skånes nya innovationssatsning engagerar många anställda i organisationen och i Figur 1 nedan syns hur arbetet är strukturerat. Figur 1. Organisationsstruktur för arbetet med Region Skånes nya innovationssatsning 7

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA 1(16) INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Inledning... 5 4. Exempel på

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Policy för hantering av privata leverantörer

Policy för hantering av privata leverantörer Policy för hantering av privata leverantörer Denna policy avser att klargöra hur Inera kan sälja tjänster till privata leverantörer på marknaden. Med privata leverantörer avses leverantörer av exempelvis

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården VINNOVA Rapport VR 2013:04 Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården Halvtidsutvärdering Martin Fröberg, Pauline Mattsson, Jens Sörvik & Anna Zingmark Titel : Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 rätt InställnIng vilka som är vinnare eller förlorare bland entreprenörer bestäms vanligen av de personliga drag man har till exempel

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se Afema Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering Ström & Gulliksson Salén-huset 10 september 2004 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se Innovationsföretag i tidiga skeden

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? LU Innovation System är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Vi hjälper

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö VISION > Drömmar > Scenarier > 5 års sikt > Gemensamt mål för företaget (alla medlemmar delar vision) > Tänk: miljö, vem jobbar man med, reser

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer