MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM"

Transkript

1 Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem

2 Inledning Den som driver en förskola, skola eller fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte ger upphov till skada på människors hälsa eller miljön. Detta finns beskrivet i Miljöbalken och dess följdlagstiftning. Den ansvarige för verksamheten måste ha de kunskaper som krävs för att bestämmelserna i Miljöbalken ska uppfyllas. Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling för att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I denna skrift finns det viktigaste samlat om hur Miljöbalken och dess följdlagstiftning styr verksamhetens utformning. Vi beskriver lite om vad lagen säger, om anmälningsplikt, miljöoch byggnämndens tillsyn samt vikten av bra rutiner och kunskap. Kontakta gärna oss på miljökontoret om du har frågor eller funderingar. Januari 2009 Miljö- och byggenheten i Vansbro kommun Källa till skriften: Miljöförvaltningarna i Stockholms stad samt Miljökontoret, Borlänge kommun Innehållsförteckning Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla... 3 Anmälningsplikt för lokaler... 4 Kommunen ansvarar för tillsynen... 4 Egenkontroll ett krav och ett kvalitetsverktyg... 5 Inre och yttre miljö- riktlinjer... 6 Tips för att komma igång Mer information:

3 Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla Det finns grundläggande hänsynsregler i miljöbalkens andra kapitel. De gäller alla och styr således alla verksamheter. Krav på egenkontroll gäller dessutom för anmälningspliktiga verksamheter som förskola, skola och fritidshem. Fastighetsägaren som hyr ut lokalen ansvarar för sin del och som verksamhetsutövare delar du på ansvaret med fastighetsägaren när det gäller lokaler för undervisning och barnomsorg. En tydlig ansvarsfördelning mellan skolledning och fastighetsägare är viktigt. 1 Beviskrav Det är verksamhetsutövaren som ska visa att verksamheten uppfyller hänsynsreglerna och att den inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. 2 Krav på kunskaper Alla som bedriver en verksamhet, planerar att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska kontinuerligt skaffa sig behövlig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller negativ påverkan. Verksamhetsutövaren ska ha aktuell kunskap om sin egen verksamhet och om de regler som gäller för verksamheten. 3 Försiktighetsprincipen Alla som bedriver en verksamhet, planerar att göra det eller vidta en åtgärd, ska vara försiktiga och vidta de begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten orsakar något som påverkar människors hälsa eller miljön negativt. 4 Produktvalsprincipen Om det finns kemikalier som är mindre skadliga än de som används idag ska de användas istället. Förutom kemikalier och blandningar som städkemikalier gäller regeln även varor som är behandlade med kemiska produkter. 5 Hushållnings- och kretsloppsprincipen Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi. Möjligheterna till återanvändning och återvinning ska användas. 6 Lokaliseringsprincipen Platsen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. En sådan plats ska vara vald så att ändamålet kan uppnås med minsta ingrepp och negativ påverkan på människors hälsa och miljön. 7 Skälighetsregeln Krav på hänsyn enligt hänsynsreglerna gäller inte om det kan anses vara orimligt att uppfylla dem. 3

4 Anmälningsplikt för lokaler Enligt 38 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska verksamhetsutövaren innan nya lokaler för barnomsorg och skola tas i bruk anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. Om livsmedel ska hanteras måste det anmälas till nämnden enligt livsmedelslagstiftningen. Anmälan lämnas till miljö- och byggenheten skriftligt på separata blanketter. Anmälan av lokal För att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om lokalerna kan godtas för den aktuella verksamheten måste en anmälan skickas in till miljö- och byggenheten. Efter att kompletta handlingar inkommit besöker miljö- och byggenheten lokalen för att göra en besiktning. För att miljö- och byggnadsnämnden ska ha möjlighet att kunna framföra sina synpunkter ska anmälan lämnas in redan i planeringsstadiet. Även tillfälliga verksamheter kan omfattas av anmälningsplikten. Vid större förändringar i verksamheten kan en ny anmälan krävas. För livsmedel finns särskild lagstiftning. Hanteringen ska godkännas eller registreras beroende på vilka livsmedel som hanteras och risker med hanteringen. Miljösanktionsavgift Om ingen anmälan kommer in ska en miljösanktionsavgift betalas. Beloppet är fastställt i en särskild förordning (1998:950). Avgiften tillfaller staten. Kommunen ansvarar för tillsynen Det är kommunerna som har tillsynsansvar för förskola, skola och fritidshem och uppgiften är att se till att bestämmelserna i miljöbalken och livsmedelslagen följs. I Vansbro är det miljöoch byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen. Nämnden handlägger även klagomål som rör verksamheten. Lokaler för tillsyn Byggnader och lokaler dit allmänheten har tillträde ska enligt miljöbalken ägnas särskild uppmärksamhet. Till dessa räknas bland annat förskolor, skolor, fritidshem och andra lokaler för vård och undervisning. Tillsynens syfte är att kontrollera hur lagen efterlevs samt stödja och utveckla verksamhetens förebyggande arbete och därigenom säkerställa en god hälsa för barn och ungdomar. Miljö- och byggnadsnämnden är som tillsynsmyndighet skyldig att anmäla misstänkta brott till åklagare och att inte göra det är ett brott mot miljöbalken. Det är därför viktigt att följa de lagar och förordningar som finns. Avgift för anmälan och tillsyn Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. För handläggning av anmälan tas en fast avgift ut. Vid tillsynsbesök beräknas avgiften enligt timtidstaxa. Avgifterna utgår enligt en av kommunfullmäktige antagen taxa. För livsmedelshanteringen fastställs avgiften utifrån en riskklassificering för den aktuella hanteringen. Kommunfullmäktige har beslutat att anta livsmedelstaxan enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. 4

5 Egenkontroll ett krav och ett kvalitetsverktyg Kravet på egenkontroll är ett generellt krav som gäller alla verksamheter. För alla anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen om egenkontroll (1998:901) därmed även för förskola, skola och fritidshem. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningens och myndighetens krav följs genom egenkontroll. En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra och att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö. Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilation, avfallshanteringen, otillräcklig städning, kemikaliehantering och annat som kan påverka hälsan eller miljön negativt. Nedan sammanfattas innebörden av förordningen om egenkontroll. De flesta verksamheter genomför redan en större eller mindre egenkontroll utan att reflektera över det. I många fall saknas dock en gemensam dokumentation eller sammanställning över arbetet och vissa rutiner eller ansvarsområden kanske är oklara. Om er verksamhet ännu inte kommit igång med egenkontrollen är det nu hög tid att göra detta! Ansvar Verksamheten ska ha en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för de frågor som regleras av miljöbalken. Det ska framgå vem i organisationen som ansvara för de olika områdena. Oftast försenas åtgärder på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen. Rutiner Det ska finnas dokumenterade rutiner för att kontinuerligt kontrollera att utrustning och annat är i gott skick samt att drift och underhåll fungerar. Kemiska produkter En förteckning ska finnas över kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Om det finns mindre skadliga kemikalier än de som används idag ska de användas istället. Andra lagar än miljöbalken Även i andra lagstiftningar finns krav på egenkontroll. Exempel är systematiskt arbetsmiljöarbete och krav på förebyggande brandskyddsarbete. Dessa kontroller granskas av andra myndigheter än miljö- och byggnadsnämnden. De olika kontrollsystemen berör i flera fall samma saker och det är därför en fördel att de olika systemen arbetas ihop till ett gemensamt kontrolldokument. Risker Verksamhetens risker ska bedömas och undersökas ur hälso- och miljösynpunkt. För att kunna bedöma riskerna finns det olika metoder och verktyg. Oberoende av om ansvaret för kontrollen ligger på fastighetsägaren eller någon annan ska verksamhetsutövaren ha kunskap om riskerna. Det ska därför finnas rutiner för att inhämta sådan information. 5

6 Inre och yttre miljö- riktlinjer Du som driver verksamheten ansvarar för att den är anpassad till både den inre och yttre miljön. Den inre miljön beskriver lokalens utformning och den yttre miljön är området runtomkring. Det här avsnittet innehåller viktig information till alla, men kan vara särskilt viktig för dig som ska starta en ny verksamhet. Lokalisering och lokalyta Lokaler för barnomsorg ska inte placeras i anslutning till gator med mycket trafik, industriområden, parkeringar eller liknande. I de fall lokalerna ska inrymmas i bostadshus är det viktigt att tänka på placering, utformning och hänsyn till grannar. För förskolan rekommenderas minst cirka 7.5 m 2 per barn där barnen vistas. I ytan ska inte utrymmen som förråd, städrum, personalrum och liknande inräknas. I en öppen förskola kan man acceptera en något mindre yta. Takhöjden har betydelse för luftens kvalitet och ska vid nybygge inte vara lägre än 2.7 meter. Ventilation En lokals luft förorenas ständigt av människor, byggmaterial och inredning m.m. Dålig ventilation kan ge upphov till bl.a. huvudvärk, trötthet, klåda, allergiska besvär och irritationer i ögon och luftvägar. Ventilationen ska vara anpassad för lokalen och regelbundet skötas om för att minska risken för hälsobesvär. Ventilationens luftflöden ska vara anpassad efter hur många personer som vistas i lokalen men även till hur många personer som vistas i varje rum. Riktvärden för ventilationen Ventilationen bör vara fläktstyrd till- och frånluft med ett uteluftsflöde på minst 7 liter/sekund (l/s) och person samt ett tillägg på minst 0.35 l/s per m 2. Rekommendationen är att öka uteluftsflödet till cirka 10 l/s och person. Har ventilationen filter är det viktigt att dessa byts regelbundet. Kontroll av ventilationen Fastighetsägaren är skyldig att regelbundet kontrollera fastighetens ventilationssystem med hjälp av behörig besiktningsman. Det kallas för OVK, obligatorisk ventilationskontroll, och för skolor och förskolor ska ventilationssystemet kontrolleras vartannat år. Intyg över utförd ventilationskontroll ska av byggnadens ägare anslås på väl synlig plats, t.ex. entré eller trapphus. Tänk på att en godkänd OVK inte är en garanti för att ventilationens luftflöden är anpassat efter det antal personer som normalt vistas i lokalen. Fastighetsägaren kan lämna uppgifter på hur många personer lokalens ventilation är dimensionerad för. Ett sätt att kontrollera ventilationens funktion är att mäta koldioxidhalten. Om koldioxidhalten överstiger ppm i ett rum kan detta vara indikation på att ventilationen inte är tillräcklig. Radon I lokaler för skola och barnomsorg ska radongashalten alltid kontrolleras. Halten får inte överstiga 200 Bq/m 3. En väl justerad ventilation har stor betydelse för att sänka radongashalten i inomhusluften. 6

7 Varmvatten Temperaturen på varmvattnet i tappställen och ledningar ska ha rätt temperatur och ledningarna ska ha rätt temperatur och utformade på korrekt sätt för att minimera risken för tillväxt av bakterier, som Legionellabakterier. Vattnet i varmvattenberedare, om sådan används, ska ständigt hålla en temperatur på minst 60 o C. Varmvattnet i ledningarna ska vara minst 50 o C. Där det finns risk för skållning (t.ex. kranar där små barn själva använder varmvattnet) får reglering till lägre temperatur ske först vid blandare. Vattentemperaturen vid tappställen för barn bör inte överstiga 38 o C. Regleringen ska vara fackmannamässigt utförd. Städning För att alla ska må bra är en välstädad och ren miljö viktig. Det är viktigt att ha kontroll på städningen och använda rätt metoder på rätt material. Ett separat städutrymme med tappställe för varmt och kallt vatten samt utslagsvask ska finnas. Upphängningsanordning för våta moppar ska finnas samt särskild tvättmaskin. Städfrekvens Ett städprogram ska upprättas där det framgår vem som städar, var och hur ofta. Här ska även storstädning och rengöring av textilier, möbler och leksaker ingå. Hygienutrymmen och rum där barn vistas stadigvarande ska städas dagligen. Högt belägna ytor, ventilationsdon, lampor och liknande ska städas i den omfattning som behövs för att undvika att damm samlas. Stoppade möbler bör dammsugas varje vecka och textila mattor varje dag. Gardiner, draperier, textila leksaker, madrasser och kuddar bör tvättas två gånger per år. Städmetoder Med torra städmetoder, där elektrostatiskt laddade eller fuktiga dukar och moppar används, virvlas mindre damm upp. Våta metoder, till exempel svabbning, bör användas i begränsad utsträckning men behövs när det är hårt smutsat. Tänk på att torka av efteråt eftersom kvarvarande fukt kan ge upphov till mögel och dålig lukt från golven om de är känsliga för vatten. Våta metoder kräver också att vatten byts ofta för att resultatet ska bli bra. När dammsugare används ska den ha ett effektivt filter för utblåsningsluften. Det är lämpligt att vädra i samband med dammsugning. Förutsättningar för en bra städning Möbler bör vara placerade för att underlätta städning. Material, leksaker, madrasser och liknande förvaras bäst i skåp. Även delaktighet från personal, elever och barn är betydelsefullt. Det kan innebära att man ställer upp stolar och håller ytor fria så att det går lättare att städa. Vid en regelbunden städning behövs oftast bara vatten och ett fåtal rengöringsmedel. Välj rengöringsmedel anpassat till det material som ska rengöras och tänk på att dosera rätt. Smittskydd och hygien Det bör finnas minst en toalett per 10 förskolebarn, minst en toalett per 15 skolelever och dessutom en personaltoalett. Vid skötbäddar ska det finnas tillgång till rinnande vatten samt vattenho eller dusch. Det är viktigt att det finns fasta rutiner för handtvätt och personlig hygien för både barn och personal. Hygienrutiner ska exempelvis finnas för blöjbyten, toalettbesök och måltider. Det ska också finnas rutiner för vad personal och föräldrar ska göra vid infektionssjukdomar. Det ska även finnas rutiner över hur leksaker och annat material desinfekteras vid smittsamma utbrott. Om handdukar och textilier tvättas i lokalen ska det finnas rutiner för det. 7

8 Fukt Det finns en stark koppling mellan fuktskador i byggnader och hälsoproblem. Fukt kan orsaka mögel och bakterier som avger kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan också frigöras från material, vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. Tecken som påvisar fuktskada kan vara missfärgning, avvikande lukt och bubblor i matta. Misstanke om fuktskada ska alltid utredas. Otillräcklig ventilation i utrymmen med fuktiga kläder och våt tvätt kan på sikt orsaka fuktskador. En gammal fuktskada som är felaktigt åtgärdad kan också orsaka hälsoproblem. Temperatur Lufttemperaturen är en viktig faktor för ett bra inomhusklimat. Den bör vara mellan C. Golvtemperaturen ska helst vara runt 18 C och får inte vara lägre än 16 C. Skillnaden i temperatur vid 0.1 respektive 1.1 meter över golvet ska dock vara mindre än 3 grader. För hög temperatur kan orsaka besvär för dem som vistas i lokalen. Avskärmning av solen kan därför behövas. kamrater med pälsdjur, parfym, kemikalier och bristfällig städning. Kemikaliehantering Användningen av kemiska produkter utgör ofta en risk för hälsan eller miljön och bör minimeras. De kemikalier som har ett mindre farligt alternativ bör bytas ut. Hälso- och miljöfarliga produkter ska vara tydligt märkta och förvaras inlåsta. Exempel är målarfärger, städprodukter och maskindiskmedel. Alla kemiska produkter ska förvaras åtskilda från barn och livsmedel. Livsmedelshantering Alla förskolor, skolor och fritidshem som hanterar livsmedel ska antingen registreras eller godkännas beroende på vilken mat som hanteras. System för egenkontroll ska finnas och innehålla grundförutsättningarna för säker livsmedelshantering. Särskilda regler och rekommendationer finns för utformning och utrustning i köket. Dagsljus Rum där barn vistas permanent ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör vara minst 10 procent av golvytan. Det innebär att källarlokaler är olämpliga för barnomsorg. Allergi Idag är det vanligt med sjukdomar som är kopplade till överkänslighet och allergi. För att inte besvären ska uppkomma eller förvärras på förskolan eller skolan är det viktigt att ha förebyggande rutiner. Områden som kan utgöra särskilda risker är mat, bristande inomhusmiljö, växter, Ljud Kontinuerliga ljudnivåer från installationer (exempelvis ventilation) ska inte överstiga 30 dba i lokalen. Lokaler där barn kan vara högljudda när de leker bör anpassas till detta. Ljuddämpande tak, bord och stolar samt kuddar, tyg och minskning av hårda ytor är några exempel på åtgärder. 8

9 Störningar från verksamheten Det är inte lämpligt att ha en barnomsorgslokal ovanpå bostadslägenheter. Ljudisoleringen måste vara tillräcklig så att Socialstyrelsens riktvärden inte överskrids i bostäder. Ligger lokalen bredvid en bostadslägenhet kan extra isolering av mellanväggarna vara nödvändig. Lokalen bör även ha en egen entré och ett förråd för barnvagnar så att dessa inte är i vägen för andra hyresgäster. Lekyta utomhus Det är viktigt för barnens trivsel att det finns tillräckligt stora lekytor utomhus. Om gården ligger i direkt anslutning till en lekpark eller naturområde kan verksamhetens lekyta vara mindre. Men för de minsta barnen måste det finnas tillräckliga ytor på förskolegården. Trafikbuller och luftföroreningar Skolor, förskolor och fritidshem bör inte placeras vid kraftigt trafikerade gator eller nära industrier och större garage. Dessa kan ge störningar i form av luftföroreningar och buller. Bullret från vägtrafik bör inte överstiga 30 dba (dygnsekvivalent ljudnivå) inomhus i undervisningssalar, barnrum och vilrum. För buller utomhus bör inte Naturvårdsverkets riktvärde 55 dba överskridas. Närhet till djur Med hänsyn till allergiker och luktproblem bör avståndet till djurhållning (stall, ladugård eller liknande) inte vara mindre än 100 meter. Barnsäkerhet Lokalerna och utemiljön ska utformas så att fallskador, klämskador, brännskador och andra risker för skador förebyggs. Avfall Det är viktigt att sortera avfallet och aldrig blanda farligt avfall med övrigt avfall. För farligt avfall finns särskilda regler. Det är den som driver verksamheten som ansvarar för hanteringen av farligt avfall. Till farligt avfall räknas bland annat färg-, lack- och limrester, lösningsmedel och ammoniak. Det får inte blandas med övrigt avfall och måste hämtas av transportör med särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Magnetfält Lokaler och uteplatser ska inte placeras i närheten av kraftledningar, transformatorstationer eller liknande. 9

10 Tips för att komma igång Några frågeställningar som kan vara en hjälp i det förebyggande arbetet: Kunskap Räcker våra kunskaper till för att följa gällande bestämmelser? Hur gör vi? Ansvar Är ansvarsfördelningen inom alla områdena klarlagda, tydliga och dokumenterade? Påverkar verksamheten hälsan eller miljön? Dokumentation Är dokumentationen av egenkontrollen tillräcklig inom den lagstiftning som berör verksamheten? Finns tydlig dokumentation över samtliga städrutiner? Rutiner Hur ser vi till att personalen får kunskap om våra rutiner och vårt ansvar? Finns rutiner för - olycksfall? - hantering av avfall och farligt avfall? - smittskydd och hygien? - daglig städning, storstädning, städas alla utrymmen och all utrustning vem ansvarar? - tvätt av gardiner, mattor, leksaker, mjukisdjur, utklädningskläder, etc. vems ansvar? - underhåll och drift ( t ex ventilation, temperatur, varmvatten, fuktoch luktproblem)? - att hantera klagomål (både från föräldrar, personal, elever)? - allergiker? - kemiska produkter, förteckning, inköp etc.? 10

11 Mer information: Arbetsmiljöverket Astma- och allergiförbundet Boverket Folkhälsoinstitutet Kemikalieinspektionens föreskrifter Livsmedelsverket Miljöbalken, förordningen om egenkontroll och annan lagtext Naturvårdsverket Skolverket Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan (SKOLFS 2005:10) Skyddsnätet (bl.a. om säkerhet i arbete & skola) Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Socialstyrelsens allmänna råd: - Ventilation (SOSFS 1999:25) - Radon i inomhusluft (SOSFS 1999:22 och 2004:6) - Fukt och mikroorganismer (SOSFS 1999:21) - Buller inomhus och höga ljudnivåer (SOSFS 2005:6 respektive 2005:7)) - Temperatur inomhus (SOSFS 2005:15 M) - Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar (SOSFS 1996:33) - Hälsorisker från vissa golvmaterial (SOSFS 1989:45) Smitta i förskolan, En kunskapsöversikt från Socialstyrelsen reviderad 2008 Hygien, smittskydd och miljöbalken, Objektburen smitta, Socialstyrelsen

12 Kontakt med Vansbro kommuns miljö- och byggenhet: Information januari Inspirationskälla: Miljöförvaltningarna i Stockholms stad och Malmö samt miljökontoret Borlänge kommun 12

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Meddelandeblad Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Nr 12/2012 November 2012 Ventilation Luftkvalitet Detta meddelandeblad är ett förtydligande av den tillsynsvägledning

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Tillsyn badanläggningar

Miljösamverkan Värmland. Tillsyn badanläggningar Miljösamverkan Värmland Tillsyn badanläggningar Miljösamverkan Värmland Delprojekt 2011 Miljösamverkan Värmland Innehållsförteckning Inledning...4 Syfte...4 Avgränsning...4 Lagstiftning och regelverk...4

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket juni 2014 Titel: Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket juni 2014 Dnr: 1201-2770/2013 Publikationen

Läs mer

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi i lf grhwbbrc< cwqeutffmx SÄKER MAT I IDROTTSRÖRELSEN En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi Kopiera gärna delar av eller hela häftet; du kan också skriva ut dem från www.r.f.se

Läs mer