foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun"

Transkript

1 foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

2 För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny verksamhet. Denna information gäller framförallt inomhusmiljö, smittskydd och miljö. Miljöbalkens övergripande krav Sveriges lag om miljö och hälsa är miljöbalken. Huvudsyftet med den är att ge nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam miljö. Miljöbalken är tydlig med att den som driver en förskola eller skola bär ansvaret för att verksamheten inte orsakar någon form av olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den som är ansvarig måste därför ha tillräckliga kunskaper för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser. Fastighetsägaren och den som hyr ut lokaler till en förskola eller skola har också ansvar för frågor som rör hälso- och miljöskydd. Ansvaret kan variera beroende på avtal mellan själva verksamheten och fastighetsägaren/förvaltaren/ hyresvärden. Därför är det viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning för fastighetsfrågor. Egenkontroll för bättre kvalitet Den som ansvarar för en förskola eller skola ska ha goda kunskaper om hur verksamheten påverkar barn och elevers hälsa och miljön och ska även arbeta förebyggande i dessa frågor. Arbetet ska dokumenteras skriftligt. En bra egenkontroll är en kvalitetssäkring för verksamheten och kan vara en lönsam investering. Välskötta lokaler kan minska behovet av lokalunderhåll och en tydlig ansvarsfördelning kan medföra att tiden utnyttjas bättre när alla vet precis vem som ansvarar för vad. Fördela ut ansvaret I kravet på egenkontroll ingår att foto: Catarina Norrström det ska vara tydligt vem inom verksamheten som ansvarar för vad. För att klara miljöbalkens krav kan ansvarig delegera ut ansvar till andra. Den som är ansvarig för verksamheten ska dock känna till vilka kraven är och även kunna försäkra sig om att verksamheten har den kontroll som krävs. Ansvarsfördelningen måste vara dokumenterad. Alla som arbetar i verksamheten ska känna till vad den innehåller och var den finns. Ansvarsfördelningen ska bland annat innehålla tydliga uppgifter om: Vem som har ansvar för att se till att miljöbalkens krav följs Vem som ansvarar för att kontinuerligt uppdatera rutiner, kontaktuppgifter och ansvarsfördelning Vilket ansvar för fastighetsfrågor som ligger på verksamheten respektive fastighetsägare/ förvaltare/hyresvärd

3 Det är viktigt att det finns en god kommunikation mellan förskolan/ skolan och fastighetsägare/ förvaltare/hyresvärd för att skötsel och underhåll av verksamhetens lokaler ska fungera bra. Rutiner minskar risker Skolverksamheten ska ha rutiner för att minimera risker för hälsa och miljön. Några exempel på områden där ansvarsfördelning och rutiner ska finnas dokumenterade: Underhåll av lokaler och inredning Kontroll av ventilation Rutin för felanmälan, inklusive akuta fel Hygien och smittskydd Rutin vid olyckor, allergiska reaktioner etcetera All lokalvård (daglig städning och storstädning, rengöring av leksaker, tvätt av textilier, golvvård, med mera) Risker i utemiljön Kemikalier, avfall Risker inom skolverksamhet Smittspridning, fukt, radon, dålig luftkvalitet, starka kemikalier och för hög/låg temperatur är exempel på faktorer som kan påverka hälsa och miljö inom förskola och skola. Den som är ytterst ansvarig för verksamheten är skyldig att undersöka och bedöma risker. Riskbedömningen ska dokumenteras och kan exempelvis göras utifrån en checklista i samband med skyddsronder. Samla eventuella risker, brister och hur dessa bör följas upp i en åtgärdsplan. Underlätta städningen För att städningen ska bli bra behöver de städmetoder och rengöringsmedel som används vara anpassade till den aktuella lokalen och de material som finns där. Även en genomtänkt möblering kan påverka möjligheten till ett gott städresultat. För att undvika onödig dammansamling bör material, leksaker, madrasser och liknande förvaras i skåp. foto: Bananastock Minska risken för smitta Eftersom barn och personal i en förskola och skola tillbringar en stor del av sin tid på en begränsad yta och har mycket kontakt med varandra är risken för smittspridning stor. Bra lokaler, tillräcklig ventilation och att barnen vistas ute dagligen är viktigt för att minska smittspridningen. Även rutiner för exempelvis handhygien, tvätt av leksaker och städning av utsatta ytor spelar stor roll. Tydliga regler för när barn och personal ska stanna hemma från förskolan och skolan när de är sjuka är också viktigt. Tvätta händerna ofta Handtvätt med tvål och vatten rekommenderas exempelvis före måltid eller annan mathantering samt efter varje toalettbesök, blöjbyte, utevistelse, snythjälp och hantering av smutstvätt. Miljöavdelningen rekommenderar att ni använder engångshanddukar och flytande tvål.

4 Engångsmaterial vid skötbord Förskolan ska ha nedskrivna hygienrutiner för blöjbyte. Rutinerna ska finnas uppsatta vid varje skötbord för att göra det tydligt för vikarier och föräldrar vilka rutiner som gäller. Miljöavdelningen rekommenderar att handdukar, underlägg med mera är av engångstyp. Skötbordet ska vara lätt att göra rent. Det är viktigt att tänka på att använda ett medel som är avsett för ytdesinfektion när skötbordet rengörs. Handsprit används enbart till händerna. Rengör leksaker regelbundet För att minska smittspridning mellan barnen ska leksaker rengöras regelbundet. Vid smittperioder bör förskolan plocka undan en del av leksakerna och tvätta de som finns framme oftare. Gör rent textilier Gardiner, filtar och andra textilier ska tvättas regelbundet. Om förskolan har sovstund bör örngott, täcken och madrassöverdrag tvättas ofta. Mattor och stoppade möbler bör göras rent dagligen. Vattenspridare istället för pool För att minimera risken för smittspridning rekommenderar miljökontoret att förskolor använder vattenspridare för svalkande lek sommartid. Det är inte lämpligt att barnen delar badbalja/pool. Rengör sandlådan Det bör finnas en rutin för att minska risken för att sanden i sandlådorna förorenas av till exempel katter. Om sandlådorna inte täcks över när de inte används ska sanden bytas eller rengöras regelbundet. Kontrollera ventilationen Luften i en lokal förorenas av ämnen från bland annat inredning, byggmaterial och från de människor som vistas där. För att minska risken för hälsorelaterade besvär ska ventilationen vara tillräckligt kraftfull och kontrolleras regelbundet. Den ska vara anpassad till hur många personer som vistas i lokalen som helhet och i varje rum. För att alla på förskolan/skolan ska känna till hur många som samtidigt kan vara i ett visst rum bör det finnas skyltar foto: Denise Lennvall som visar hur många personer ventilationen är anpassad för just där. Toaletter är undantagna. Fastig hets ägaren är skyldig att regelbundet kontrollera fastighetens ventilationssystem med hjälp av en behörig besiktningsman. Det kallas obligatorisk ventilationskontroll, OVK. I förskolor och skolor ska OVK göras vart tredje år. Finns det misstanke om att ventilationen inte fungerar, eller om att luftomsättningen är för låg i förhållande till antalet personer som finns i lokalen, bör den som är ansvarig för verksamheten undersöka det. Då kan fastighetsägaren behöva mäta aktuella luftflöden och jämföra dem med de riktvärden som Folhälsomyndigheten har för luftflöden inom förskola och skola. Lagom temperatur inne Temperaturen inne bör vara mellan 20 och 22 grader. Golvtemperaturen ska helst vara runt 18 grader och får inte vara lägre än 16 grader. Om

5 det är mycket kallare vid golvet än drygt en meter ovanför golvet upplevs det ofta obehagligt kallt. Temperaturskillnaden däremellan bör därför inte vara mer än 3 grader. Ibland kan temperaturen bli hög när solen skiner in genom fönstren. Då behövs avskärmning. Fukt är en hälsorisk Fuktskador i en byggnad innebär en stor hälsorisk. Fukt kan exempelvis göra att mögel och bakterier växer till och att kemiska ämnen avges från uppluckrat byggmaterial. Det är viktigt att vara observant på missfärgningar, avvikande lukt, bubblor i golv eller väggmatta, kakelplattor som släpper och så vidare. En tidig upptäckt minskar risken för stora skador. Håll också koll på att fasaden är välskött och att hängrännor och stuprör är rena och funktionella. Kontroller av fastighetens skick ingår normalt i fastighetsägarens/ förvaltarens/hyresvärdens egenkontroll. Risk för fukt är lämpligt att kontrollera vid skyddsronder. Risk med stillastående vatten I stillastående varmvatten som håller för låg temperatur kan legionellabakterier växa till. Om man andas in vattenånga med legionellabakterier kan man få en svår lunginflammation. Risken är störst för personer med nedsatt immunförsvar. Legionellabakterierna dör vid upphettning. Temperaturen bör vara minst 60 grader i varmvatten beredaren och minst 50 grader i ledningarna. På förskolor regleras vattentemperaturen ofta ned för att barnen inte ska bränna sig. Det är då viktigt att man har sänkt temperaturen precis vid blandaren och inte en bit in på ledningen. Viktigt med dagsljus i lokalen Det är viktigt med dagsljus i lokalen. Källarlokaler är inte lämpliga lokaler för förskola och skola. Minska bullret Höga ljudnivåer på förskolor och skolor är ett problem både för barn och vuxna. Buller kan ge hörselskador, försvåra samtal och göra så att man inte uppfattar viktiga signaler. Det skapar trötthet och stress och påverkar koncentrationsförmågan så att arbetsuppgifter blir svårare att genomföra. foto: Anki Flygelholm Ljudet från fasta installationer, exempelvis ventilationen, får inte vara för högt. Sådant bakgrundsljud ska inte överstiga 30 decibel (A) ekvivalent ljudnivå eller 45 decibel (A) maximal ljudnivå. Att det ekar i rummet kan göra det svårt att uppfatta tal, särskilt för barn. Ljudets efterklangstid ska vara högst 0,5 0,6 sekunder i lokaler för förskola och skola. Ljudet från själva verksamheten kan också vara ett problem. Det är viktigt att arbeta med att hålla ljudnivåerna nere, både genom ljuddämpande material i verksamhetslokalerna och genom pedagogiken. Om förskolan/ skolan har problem med buller bör man prata med fastighetsägaren/ förvaltaren/hyresvärden om att kontrollera bakgrundsljud och efter klangstid, och åtgärda eventuella problem.

6 Kontrollera halten av radon Radonhalten ska kontrolleras återkommande minst var 10:e till 15:e år samt vid ombyggnationer. Radongashalten ska inte överstiga 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter luft). Trångboddhet ökar smitta Trångboddhet ökar risken för smittspridning mellan barn. Idag finns dock inga riktlinjer för vilken golvyta som är lämplig per barn. Det miljökontoret kontrollerar vid tillsyn är att ventilationen är anpassad för antalet personer i lokalen. Det ska finnas tillräckligt många toaletter, det vill säga minst en toalett per påbörjat 15-tal personer som vistas i lokalen. Lås in kemikalier Samtliga kemiska produkter och biotekniska organismer som kan innebära risk för människors hälsa eller miljön ska förvaras inlåsta. Exempel på produkter som kan innebära en risk är maskindiskmedel, fixervätska för teckningar, målarfärger och tändvätska. Farliga produkter är oftast märkta med en orange farosymbol eller med ett faropiktogram. För varje faroklassad kemisk produkt ska det finnas ett säkerhetsdatablad som förvaras intill produkten. Säkerhetsdatablad går att beställa via leverantören eller tillverkaren av den kemiska produkten. Det ska också finnas en förteckning över samtliga faroklassade kemiska produkter som finns på förskolan/ skolan. Förteckningen ska innehålla produktnamn, användningsområde, använda mängder, farosymbol/ faropiktogram och vilka risker som är förknippade med produkten. Förskolan och skolan bör minska sin användning av kemikalier som innebär en risk för hälsan eller miljön. I det fall där det finns ett mindre farligt alternativ bör den kemiska produkten bytas ut. Tillsyn för god kvalitet Miljöavdelningen i Enköpings kommun har bland annat ansvar för tillsyn av förskole- och skolverksamheter. Vi kontrollerar att verksamheterna följer miljöbalkens bestämmelser för att barnens miljö ska bli så bra som möjligt. Miljöavdelningen bedömer om eller när brister behöver åtgärdas, skriver inspektionsrapporter och ställer krav i form av förelägganden vid behov. Anmäl sex veckor innan start Ska du starta en ny eller ändra en befintlig verksamhet behöver du anmäla det. Ändringar som behöver anmälas är exempelvis om en ny huvudman tar över verksamheten eller om du ska göra en ut- eller ombyggnation som påverkar de lokaler där barnen vistas. En komplett anmälan ska ha kommit in till miljöavdelningen senast sex veckor innan du planerar att starta eller förändra verksamheten. Du kan alltid kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker på om du behöver göra en anmälan. Så mycket kostar det Du betalar en avgift för din anmälan. Avgiften bestäms utifrån den taxa som kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni Taxan bestämmer även den årliga tillsynsavgiften som alla förskolor och skolor betalar. Aktuell taxa hittar du på Om en anmälan kommer in för sent eller inte alls ska miljö- och byggnadsnämnden besluta om en miljösanktionsavgift. Beloppet är fastställt i en särskild förordning om miljösanktionsavgifter till miljöbalken och pengarna tillfaller staten. Anmälan om hantering av livsmedel Livsmedelshanteringen regleras i livsmedelslagstiftningen och kräver en separat anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Andra lagar Samordna gärna ert arbete enligt miljöbalken med exempelvis ert arbetsmiljöarbete, egenkontroll enligt livsmedelslagstiftningen och brandskyddskontroll.

7 foto: Bananastock

8 HÄR FINNS MER INFORMATION Det finns en hel del information och material att hämta från olika myndigheter och organisationer. Publikationer från Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen) Bullret bort. En liten handbok om god ljudmiljö i förskolan. Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Buller. Om höga ljudnivåer och buller inomhus. Hygien, smittskydd och miljöbalken. Om objektburen smitta. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet. Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Allmänna råd om ventilation. Kemikalieinspektionen Kemikalier i barns vardag. En broschyr om kemikalier som finns på kemikalieinspektionens webbplats. Mer information finns på: Kontakta oss Kontakta oss gärna om du har frågor. Du kan nå miljö- och byggnadsförvaltningen via telefonnummer eller e-post

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer